GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA"

Transkrypt

1 GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA Szanowny Kliencie! Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszych warunków. Zrozumienie treœci zapobiegnie nieporozumieniom. Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do jasnoœci przedstawionych tam postanowieñ, mo esz zadzwoniæ do Administratora pod numer (+48 22) (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9:00 17:00). Jeœli natomiast Twój samochód uleg³ Awarii podczas jazdy albo nie mo esz go uruchomiæ, to zadzwoñ natychmiast pod numer (+48) lub a zorganizujemy dla Ciebie pomoc. Definicje W niniejszej Gwarancji Usuniêcia Awarii pewnym s³owom przypisaliœmy konkretne znaczenie, które jest kluczowe przy interpretacji warunków. Ty, Twój, Ciebie: Osoba, która kupi³a od nas Pojazd, bêd¹ca jednoczeœnie w³aœcicielem Pojazdu albo osob¹ upowa nion¹ do kierowania Pojazdem. Gwarancja Usuniêcia Awarii: Niniejsza Umowa okreœlaj¹ca Twoje prawa i obowi¹zki oraz warunki, jakie musimy wspólnie spe³niæ, aby usun¹æ w Twoim pojeÿdzie Awariê i zapewniæ pomoc w przypadku unieruchomienia Pojazdu. W dalszej czêœci bêdziemy pos³ugiwaæ siê skróconym terminem Gwarancja. Gwarant: Dealer Sprzedawca Samochodu, w dalszej czêœci karnetu okreœlany jako My. Administrator: Podmiot wyznaczony przez Gwaranta do obs³ugi napraw, organizacji pomocy (Assistance) oraz do udzielania Tobie informacji na temat przys³uguj¹cych Tobie praw oraz procedur obowi¹zuj¹cych w procesie napraw poawaryjnych. 1

2 Pojazd: Samochód zakupiony u Nas, o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5t, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, opisany w fakturze. Awaria: Nag³e i nieprzewidziane zepsucie siê czêœci, elementu lub podzespo³u objêtego Gwarancj¹, które: a) uniemo liwia kontynuowanie bezpiecznej jazdy, b) unieruchomi³o Pojazd, c) uniemo liwi³o ponowne uruchomienie Pojazdu, d) obni y³o komfort jazdy. Ponadto przyczyny Awarii musz¹ mieæ charakter wewnêtrzny wobec Pojazdu (np.nie mo e byæ to rezultat wypadku albo kolizji drogowej, stanu dróg, po których jecha³eœ). Pamiêtaj! Niniejsza Gwarancja nie jest gwarancj¹ serwisow¹! Jakakolwiek czêœæ zakwalifikowana do wymiany / regeneracji albo naprawy w trakcie dokonywania przegl¹dów okresowych lub obowi¹zkowych badañ technicznych mo e zostaæ wymieniona jedynie na Twój koszt. My odpowiadamy jedynie za koszty usuniêcia Awarii powsta³ej w trakcie normalnej eksploatacji Pojazdu. Kiedy pokryjemy koszty usuniêcia Awarii? Jeœli czêœæ, która uleg³a Awarii znajduje siê na liœcie czêœci objêtych niniejsz¹ Gwarancj¹ oraz spe³ni³eœ wszystkie warunki niniejszej Gwarancji i nie przyczyni³eœ siê w aden sposób do powstania Awarii to masz pewnoœæ, e pokryjemy koszty zwi¹zane z usuniêciem Awarii. Kraje, w których zaistnienie Awarii jest objête Gwarancj¹ Gwarancja obowi¹zuje na terenie Unii Europejskiej a tak e nastêpuj¹cych pañstw: Wyspy Azorskie, Madera, Andora, Bu³garia, Chorwacja, Gibraltar, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Monako, Norwegia, Rumunia, San Marino, Szwajcaria. Twoje obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem Pojazdu Twoim podstawowym obowi¹zkiem jest utrzymywanie Pojazdu w dobrym stanie technicznym i postêpowanie zgodnie z zaleceniami producenta i okreœlonymi przez Nas w zakresie przeprowadzania koniecznych przegl¹dów okresowych oraz stosowania 2

3 odpowiednich materia³ów eksploatacyjnych. Przegl¹dy te powinny byæ przeprowadzane w autoryzowanych serwisach Peugeot, które gwarantuj¹ jakoœæ realizowanych us³ug. Pojazd musi mieæ wa ne ubezpieczenie OC oraz wa ne badanie techniczne. Potwierdzeniem ka dego przegl¹du okresowego jest odpowiedni wpis do karnetu lub do ksi¹ ki oryginalnej gwarancji producenta lub faktura. Upewnij siê, czy pasek rozrz¹du by³ wymieniony zgodnie z zaleceniem producenta. Pêkniêcie paska rozrz¹du podczas pracy silnika mo e doprowadziæ do ca³kowitego zniszczenia silnika! Nie oszczêdzaj na materia³ach eksploatacyjnych! Stosowanie zalecanych materia³ów takich jak oleje i p³yny przyczyni siê do bezawaryjnego u ytkowania Pojazdu. Twoje obowi¹zki zwi¹zane z powiadomieniem Nas o zaistnia³ej Awarii O ka dej Awarii musisz Nas natychmiast powiadomiæ, dzwoni¹c pod numer (+48) lub Dzia³aj¹cy w Naszym imieniu Administrator bêdzie musia³ Ciebie zidentyfikowaæ. Bêdziesz poproszony o podanie: Danych osobowych (Imiê i nazwisko), Nr karnetu, Danych Pojazdu: Marka, Nr rejestracyjny, VIN, Miejsca, w którym siê znajdujesz, Telefonu kontaktowego, Krótkiego opisu zdarzenia, które uniemo liwi³o Tobie korzystanie z Pojazdu. Jeœli rozpoczniesz naprawê bez powiadomienia Nas (Administratora) o wyst¹pieniu Awarii i uzyskania zgody na rozpoczêcie naprawy bêdziemy musieli odmówiæ Tobie jakiejkolwiek rekompensaty z tytu³u poniesionych kosztów. Warunkiem koniecznym Naszej odpowiedzialnoœci wobec Ciebie jest powiadomienie Nas (Administratora) o Awarii przed dokonaniem jakichkolwiek prac diagnostycznych albo naprawczych w Twoim PojeŸdzie. Gdzie i jak Twój Pojazd mo e byæ naprawiony? a) w Polsce Musisz zadzwoniæ pod numer (+48) lub Administrator 3

4 dzia³aj¹cy w Naszym imieniu wska e odpowiedni serwis. b) za granic¹ Musisz zadzwoniæ pod numer (+48) Administrator zorganizuje Tobie pomoc i wska e najbli szy serwis Peugeot. Koszty naprawy musisz uregulowaæ we w³asnym zakresie. Aby uzyskaæ zwrot zap³aconej kwoty musisz spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: W serwisie musisz uzyskaæ fakturê za naprawê wraz ze specyfikacj¹ czêœci, które wymieniono oraz kosztów robocizny. W ci¹gu 14 dni od daty powrotu do Polski musisz Nam przes³aæ fakturê oraz opis zdarzenia oraz numer Twojego rachunku bankowego, na który chcesz aby przes³aæ pieni¹dze. Dokumenty zostan¹ przez Nas zweryfikowane pod k¹tem zgodnoœci z warunkami niniejszej Gwarancji i okreœlimy kwotê, jak¹ Tobie zwrócimy. Zatwierdzon¹ kwotê przeœlemy Tobie na wskazane konto w ci¹gu 14 dni od daty uzgodnienia jej wysokoœci. Pamiêtaj! Dziêki temu, e kupi³eœ u Nas Pojazd masz mo liwoœæ skorzystania z pomocy Assistance. Warunki tej pomocy opisane s¹ w dalszej czêœci Gwarancji. Jaki jest czas obowi¹zywania Gwarancji? Gwarancja rozpoczyna siê w dniu wydania Pojazdu i trwa przez okres wskazany w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Jeœli Twój Pojazd w czasie trwania niniejszej Gwarancji jest objêty inn¹ gwarancj¹ np. gwarancj¹ producenta albo serwisu, to niniejsza Gwarancja rozpoczyna siê dopiero w dniu, w którym ka da inna ochrona wygasa i trwa przez okres wskazany w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Posiadanie niniejszej Gwarancji nie ogranicza Twoich innych praw, jakie posiadasz na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej (Dz.U. Nr poz. 1176). Kiedy Gwarancja wygasa? Niniejsza Gwarancja wygasa przed terminem okreœlonym w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê, jeœli z jakichkolwiek przyczyn: 4

5 Twój Pojazd zostanie z³omowany, Nie zostanie dopuszczony do ruchu (brak wa nego badania technicznego), Jeœli dokonasz w PojeŸdzie przeróbek nieautoryzowanych przez producenta np. tuning mechaniczny albo elektroniczny*. * Zobacz informacje na temat instalacji LPG (str. 8); Warunki wykonywania napraw w ramach Gwarancji 1. W ramach niniejszej Gwarancji zastrzegamy sobie prawo do: Wykonywania inspekcji Pojazdu przed podjêciem decyzji o uznaniu Gwarancji w ustalonym z Tob¹ czasie i miejscu, Wyznaczenia warsztatu naprawczego, który dokona napraw, Wykonywania inspekcji Pojazdu po dokonaniu naprawy w ramach Gwarancji, Obci¹ enia Ciebie kosztami czynnoœci diagnostycznych, jeœli oka e siê, e naprawa nie mo e zostaæ zrealizowana w ramach Gwarancji. 2. W czasie trwania Gwarancji jesteœ zobowi¹zany do przekazania Nam wszelkich informacji, czy udzielenia pomocy jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji niniejszej Gwarancji. Pamiêtaj, e Nasza odpowiedzialnoœæ uzale niona jest od tego, czy spe³ni³eœ wszystkie warunki okreœlone w Gwarancji. 3. Je eli wiêcej ni jedna czeœæ, element lub podzespó³ zepsuje siê w tym samym momencie, uznane to bêdzie jako jedno zdarzenie - Awaria. 4. W naprawie mog¹ zostaæ u yte czêœci zarówno regenerowane, jak i zamienniki czêœci oryginalnych zaaprobowane przez Peugeot. Jeœli nie wyrazisz zgody na u ycie czêœci regenerowanej to ró nicê wynikaj¹c¹ z kosztu czêœci nowej i czêœci regenerowanej bêdziesz musia³ pokryæ z w³asnych œrodków. Jeœli przyczyna Awarii jest trudna do okreœlenia albo istniej¹ w¹tpliwoœci, co do spe³nienia przez Ciebie warunków Gwarancji, czas potrzebny na podjêcie decyzji o naprawie mo e siê wyd³u yæ ponad standardowy czas oczekiwania. Jeœli Awaria nast¹pi³a poza Polsk¹ to procedura naprawy mo e siê wyd³u yæ ze wzglêdu na koniecznoœæ dodatkowej weryfikacji naprawy. 5

6 Czêœci objête Gwarancj¹ Niniejsz¹ Gwarancj¹ obejmujemy jedynie wymienione poni ej czêœci i zespo³y: SILNIK: Silnik wraz osprzêtem wymienionym poni ej: a) Ch³odnica Ch³odnica: oleju, p³ynu ch³odz¹cego silnik, oleju w automatycznej skrzyni biegów, turbosprê arki. Parownik i skraplacz klimatyzacji, nagrzewnica; b) Mechaniczny osprzêt silnika Pompa wody, termostat, elementy zawieszenia silnika, kolektory dolotowe i wylotowe, wtryskiwacze, pompa wtryskowa, zawór recyrkulacji spalin (EGR), wtryskiwacz w uk³adzie monowtrysku. Przewody paliwowe wysokiego ciœnienia, pompa paliwa, obudowa filtra paliwa, linka przyœpieszania, dÿwignia przyœpieszania, turbosprê arka, sprê arka klimatyzacji. Zepsucie siê turbosprê arki nie mo e byæ zaklasyfikowane jako Awaria, jeœli przyczyn¹ by³o pogarszaj¹ce siê smarowanie. c) Elektryczny/elektroniczny osprzêt silnika Wszystkie elektryczne i elektroniczne czêœci w uk³adzie zasilania i zap³onu zarówno w silnikach o zap³onie iskrowym (benzynowe) jak i samoczynnym (diesel). Rozrusznik, alternator, czujnik GMP, czujnik ciœnienia oleju, czujnik temperatury oleju, czujnik poziomu oleju, czujnik poziomu p³ynu ch³odz¹cego, czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego, czujnik w³¹cznika wentylatora ch³odnicy, silnik wentylatora ch³odnicy, elektryczna pompa paliwa, czujnik obrotów silnika, w³¹cznik zaworu recyrkulacji spalin, uk³ad odcinaj¹cy dop³yw paliwa, uk³ad wspomagaj¹cy rozruch zimnego silnika wraz ze œwiecami arowymi (tylko w silnikach wysokoprê nych); SPRZÊG O: Tarcza sprzêg³a, docisk sprzêg³a, ³o ysko oporowe, linka sprzêg³a, sterowanie hydrauliczne; AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW: Kalkulator, elementy i zespo³y ruchome wewn¹trz obudowy takie jak: ko³a zêbate, pompa, tuleje, sprzêg³a, hamulce taœmowe, ³o yska, zawory steruj¹ce, si³owniki, przek³adnia hydrokinetyczna, modulator, napêd prêdkoœciomierza, linka steruj¹ca; MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW/ PRZEK ADNIA G ÓWNA: Napêd prêdkoœciomierza, czujnik prêdkoœciomierza, mechanizm ró nicowy, dÿwignia zmiany biegów, wa³ki wybieraków, linka wybieraka, regulacja dÿwigni zmiany biegów, 6

7 w³¹cznik œwiat³a cofania, uszczelki i uszczelniacze, wa³ek g³ówny, wa³ek sprzêg³owy poœredni, pierœcienie synchronizatora, ko³a zêbate, pierœcienie regulacyjne, dÿwignia wybieraka, ko³a koronowe, ³o yska; MECHANIZM PRZENIESIENIA NAPÊDU: Wa³y napêdowe, ³o yska, pó³osie, krzy aki, piasty kó³; ZAWIESZENIE: Sprê yny œrubowe, resory piórowe, wahacze, dr¹ ki stabilizatora, ³o yska dr¹ ków stabilizatora, dr¹ ki reakcyjne; UK AD KIEROWNICZY: Wszystkie elektryczne i elektroniczne elementy podwy szaj¹ce komfort jazdy, obudowa przek³adni kierowniczej, zêbatka, zêbnik, dr¹ ek kierowniczy, koñcówki dr¹ ka, przeguby dr¹ ka kierowniczego, pompa wspomagania, przewody ciœnieniowe, zbiornik oleju, zawory steruj¹ce, uszczelniacze, kolumna kierownicy, blokada kierownicy, os³ona termiczna; UK AD HAMULCOWY: Cylinderki, serwo mechanizm, regulator si³y hamowania, zaciski hamulców przednich i tylnych wraz z t³oczkami, ciêgno hamulca rêcznego, metalowe przewody hamulcowe, system ABS i system kontroli poœlizgu czêœci hydrauliczne; WYPOSA ENIE ELEKTRYCZNE NADWOZIA / WEWNÊTRZNE / ZEWNÊTRZNE: Wszelkiego rodzaju w³¹czniki i wy³¹czniki, wi¹zki, przekaÿniki, odbiorniki, system centralnego zamykania drzwi, centralna jednostka steruj¹ca (ECM, ECU), podgrzewane lusterka, sterowanie lusterkami, system zdalnego otwierania pojazdu (pilot), sterowanie podnoszeniem szyb bocznych, szyberdachu, system sk³adania dachu (w kabrioletach), podgrzewanie tylnej szyby, sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacj¹, silnik anteny, system ustawiania foteli, kontrolki i wskaÿniki w zestawie wskaÿników, system regulacji prêdkoœci (tempomat), ABS, komputer pok³adowy (Np. BSI), sygna³ dÿwiêkowy, napinacze pasów bezpieczeñstwa, poduszki powietrzne, skrzynka bezpieczników, czujnik zderzeniowy, czujnik cofania, czujnik deszczu; INNE: Klamki drzwiowe, zamek schowka, zamek dÿwignie i ciêgna otwierania maski silnika, zamki drzwiowe, peda³ przyœpieszenia, zamek wlewu paliwa; Jeœli zamierzasz zainstalowaæ instalacjê LPG to skontaktuj siê najpierw z Nami a udzielimy Tobie wskazówek. Jeœli chcesz, aby kontynuowaæ Gwarancjê po zamontowaniu instalacji LPG musisz przyjechaæ do Nas w celu przeprowadzenia dodatkowego przegl¹du technicznego. Od wyniku tego przegl¹du zale eæ bêdzie, czy udzielimy zgodê na kontynuacjê Gwarancji. 7

8 Gwarancj¹ nie obejmiemy samej instalacji LPG. Za co nie odpowiadamy z tytu³u niniejszej Gwarancji? Nie jesteœmy w adnym wypadku odpowiedzialni za Awarie i nie dokonamy naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, jeœli: Nie dope³ni³eœ obowi¹zków serwisowania Pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta i okreœlonymi przez Nas. Przyczyni³eœ siê do powstania Awarii np. poprzez kontynuowanie jazdy w przypadkach, gdy instrukcja producenta tego zabrania. Awaria zosta³a spowodowana dzia³aniem czynników zewnêtrznych takich jak: ogieñ, szron, œnieg, lód, woda, gwa³towna zmiana temperatury otoczenia, korozja, kolizje i wypadki drogowe. Awarii uleg³y czêœci z uznanymi przez producenta wadami seryjnymi og³oszonymi w specjalnych komunikatach dla klientów. Awarii uleg³a czêœæ, która pozostaje na gwarancji producenta lub sprzedawcy czêœci. Awarii uleg³y czêœci nie objête niniejsz¹ Gwarancj¹, czyli niewymienione w poprzedniej sekcji. Awarii uleg³a czêœæ objêta Gwarancj¹ wskutek awarii czêœci nie objêtej Gwarancj¹. W Twoim PojeŸdzie zosta³y dokonane zmiany i modyfikacje bez zgody producenta. Wykorzystujesz Pojazd w: Policji, Pogotowiu Ratunkowym, Stra y Po arnej, wypo yczalni samochodów (system krótkoterminowego wynajmu pojazdów Rent a Car), b¹dÿ w rajdach i pokazach oraz jako Pojazd Nauki Jazdy, Agencji Ochrony, Taxi. U y³eœ niew³aœciwego rodzaju paliwa np. zamiast oleju napêdowego u ywasz oleju opa³owego. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci z racji œmierci, obra enia cia³a lub szkód materialnych oraz strat wszelkiego rodzaju, bêd¹cych nastêpstwem bezpoœrednim lub poœrednim Awarii objêtej niniejsz¹ Gwarancj¹. Nie ponosimy równie odpowiedzialnoœci za koszt wymiany czêœci, które nie uleg³y Awarii, ale s¹ zwykle wymieniane w trakcie naprawy, serwisowania lub dokonywania okresowych przegl¹dów. 8

9 Maksymalna wysokoœæ kosztu naprawy w ramach Gwarancji Maksymalna wysokoœæ kosztu naprawy, która zostanie przez Nas pokryta w ramach niniejszej Gwarancji, okreœlona jest w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Wszelkie ró nice wynikaj¹ce z faktycznego kosztu dokonania naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, a maksymaln¹ wysokoœci¹ kosztu naprawy, o której mówimy powy ej bêdziesz musia³ pokryæ z w³asnych œrodków. ¹cznie wysokoœæ wszystkich kosztów dokonania napraw w okresie trwania Gwarancji nie mo e przekroczyæ kwoty wartoœci Pojazdu wynikaj¹cej z faktury jego zakupu. Assistance W razie unieruchomienia Pojazdu lub braku mo liwoœci kontynuowania bezpiecznej jazdy masz mo liwoœæ skorzystania z pomocy Assistance. Zadzwoñ pod numer (+48) lub Masz prawo do nastêpuj¹cych us³ug: 1) naprawy Pojazdu na miejscu wyst¹pienia Awarii; 2) holowania Pojazdu do najbli szego autoryzowanego serwisu Peugeot, je eli niemo liwe jest usprawnienie Pojazdu na miejscu; 3) w przypadku unieruchomienia Pojazdu w wyniku Awarii, której usuniêcie nie mo e nast¹piæ w tym samym dniu - wypo yczenia innego pojazdu na okres naprawy, lecz nie d³u ej ni na 4 doby (do kwoty brutto bêd¹cej równowartoœci¹ w z³ 460 Euro). Wypo yczony pojazd bêdzie standardowo wyposa onym pojazdem najwy ej tej samej klasy, co Twój Pojazd w ramach mo liwoœci lokalnych. Wypo yczony pojazd winien jesteœ zwróciæ w miejscu jego wypo yczenia. Jesteœ zobowi¹zany respektowaæ warunki zastrze one w umowie wypo yczenia lub wynajmu pojazdu zastêpczego. Koszty wypo yczenia przekraczaj¹ce równowartoœæ w z³ 460 Euro, a tak e koszty zwi¹zane z u ywaniem samochodu, a zw³aszcza koszty paliwa, op³ata za przejazd autostradami, za parkingi i inne op³aty bêdziesz musia³ ponieœæ z w³asnych œrodków. 4) jeœli naprawa Pojazdu nie jest mo liwa w dniu powstania Awarii i jest on unieruchomiony, a zdarzenie mia³o miejsce w odleg³oœci wiêkszej ni 100 od Twojego miejsca zamieszkania, masz prawo do jednej z poni ej wymienionych us³ug: 9

10 a) skorzystania z pojazdu wypo yczonego w celu kontynuowania podró y w granicach kosztów wynosz¹cych równowartoœæ w z³ 460 Euro, na warunkach opisanych w pkt. 3), b) powrotu do Twojego miejsca zamieszkania lub udania siê do miejsca przeznaczenia znajduj¹cego siê w kraju, gdzie mia³a miejsce Awaria, pod warunkiem, e koszt podró y do miejsca przeznaczenia nie przekracza kosztu powrotu do Twojego miejsca zamieszkania; podró zostanie zorganizowana albo poci¹giem I klas¹ albo samolotem klas¹ turystyczn¹ (w przypadku, gdyby czas podró y poci¹giem przekroczy³ 8 godzin). Tobie albo jednej osobie wyznaczonej przez Ciebie zorganizowany zostanie transport poci¹giem I klas¹ albo samolotem klas¹ turystyczn¹ (w przypadku, gdyby czas podró y poci¹giem przekroczy³ 8 godzin) po odbiór naprawionego Pojazdu, c) zakwaterowania na miejscu Awarii przez okres naprawy, lecz nie d³u ej ni przez 3 doby (do kwoty brutto stanowi¹cej równowartoœæ w z³ 60 Euro za dobê za osobê). 5) W przypadku Awarii mo liwej do usuniêcia w ci¹gu dnia, w którym mia³a miejsce, masz prawo jedynie do naprawy Pojazdu na miejscu Awarii i holowania. 6) Koszty wy ywienia, rozmów telefonicznych, paliwa, op³at za autostrady i parkingi pokrywane s¹ przez Ciebie. 7) Wyboru us³ugi i œrodka transportu dokonuje Administrator. 8) Do pomocy Assistance maj¹ prawo wszystkie osoby podró uj¹ce Pojazdem w momencie wyst¹pienia Awarii, w maksymalnej liczbie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Wy³¹czona jest Nasza odpowiedzialnoœæ za kradzie, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w PojeŸdzie na czas holowania, jak równie odpowiedzialnoœæ za jakiekolwiek uszkodzenia samego Pojazdu w trakcie holowania. Pomoc Assistance nie obowi¹zuje w przypadku unieruchomienia Pojazdu spowodowanego wypadkiem albo kolizj¹ drogow¹. Pomoc Assistance nie obowi¹zuje w przypadku, gdy koniecznoœæ holowania Pojazdu wynika ze stanu nietrzeÿwoœci kierowcy. Zalecamy Je eli Twój Pojazd zepsu³ siê, b¹dÿ zauwa y³eœ nieprawid³owe jego dzia³anie, które mo e doprowadziæ do zepsucia siê Pojazdu, nie kontynuuj dalszej jazdy. Kontynuowanie 10

11 jazdy mo e przyczyniæ siê do zwiêkszenia zakresu uszkodzeñ. Spróbuj ustaliæ przyczynê Awarii. Co mo esz zrobiæ, jeœli masz zastrze enia co do naszych us³ug zwi¹zanych z Gwarancj¹ Naszym celem jest dzia³anie na mo liwie najwy szym poziomie. Jeœli jednak masz zastrze enia, co do jakoœci œwiadczonego serwisu, to skontaktuj siê z Administratorem, numer (+48 22) (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 9:00-17:00) lub pisemnie ze Sprzedawc¹ Twojego Samochodu. 11

12 Maksymalny przebieg miêdzy kolejnymi wymianami oleju Wype³nia obowi¹zkowo Sprzedawca w dniu sprzeda y samochodu. KUPONY PRZEGL DÓW I WYMIANY OLEJU Data sprzeda y samochodu... Stan licznika w... Poddano ocenie stanu technicznego samochodu u ywanego i przygotowano do sprzeda y Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wpisu dokonuje obligatoryjnie Sprzedawca w dniu sprzeda y samochodu. (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Szanowni Państwo Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu samochodu. Cieszymy się bardzo,

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63 e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl Wieluń, 03.06.2016r.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ

Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Wzór umowy Dodatek nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr. zawarta dnia..r. w w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Układ automatycznego sprzęgła AKS

Układ automatycznego sprzęgła AKS Układ automatycznego sprzęgła AKS 6 Centralny zespół sterujący 6a Siłownik 6b Ślimak napędzający 6c Koło ślimakowe 6d Wał koła ślimakowego 6e Sworzeń 6f Tłoczysko 6h Sprężyna kompensacyjna 6i Czujnik drogi

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wykonawcy... ... Tel...Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:...

Nazwa i adres Wykonawcy... ... Tel...Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:... Załącznik nr 1 do SIWZ... (Pieczęć Wykonawcy) OFERTA CENOWA Nazwa i adres Wykonawcy.... Tel....Fax e-mail:... NIP: REGON:., województwo:....... Oferta w postępowaniu przetargowym na: ŚWIADCZENIE USŁUG

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2013 Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej 1. Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr. zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr. zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305- 98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU P POZNAN@ANR.GOV.PL Poznań, 05 grudnia 2012 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

BDG/09/2014/PN zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BDG/09/2014/PN zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BDG/09/2014/PN zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

REGON: 000001560-00021 NIP: 675-000-62-57 1)... 2)...

REGON: 000001560-00021 NIP: 675-000-62-57 1)... 2)... Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo