GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA"

Transkrypt

1 GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA Szanowny Kliencie! Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszych warunków. Zrozumienie treœci zapobiegnie nieporozumieniom. Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do jasnoœci przedstawionych tam postanowieñ, mo esz zadzwoniæ do Administratora pod numer (+48 22) (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9:00 17:00). Jeœli natomiast Twój samochód uleg³ Awarii podczas jazdy albo nie mo esz go uruchomiæ, to zadzwoñ natychmiast pod numer (+48) lub a zorganizujemy dla Ciebie pomoc. Definicje W niniejszej Gwarancji Usuniêcia Awarii pewnym s³owom przypisaliœmy konkretne znaczenie, które jest kluczowe przy interpretacji warunków. Ty, Twój, Ciebie: Osoba, która kupi³a od nas Pojazd, bêd¹ca jednoczeœnie w³aœcicielem Pojazdu albo osob¹ upowa nion¹ do kierowania Pojazdem. Gwarancja Usuniêcia Awarii: Niniejsza Umowa okreœlaj¹ca Twoje prawa i obowi¹zki oraz warunki, jakie musimy wspólnie spe³niæ, aby usun¹æ w Twoim pojeÿdzie Awariê i zapewniæ pomoc w przypadku unieruchomienia Pojazdu. W dalszej czêœci bêdziemy pos³ugiwaæ siê skróconym terminem Gwarancja. Gwarant: Dealer Sprzedawca Samochodu, w dalszej czêœci karnetu okreœlany jako My. Administrator: Podmiot wyznaczony przez Gwaranta do obs³ugi napraw, organizacji pomocy (Assistance) oraz do udzielania Tobie informacji na temat przys³uguj¹cych Tobie praw oraz procedur obowi¹zuj¹cych w procesie napraw poawaryjnych. 1

2 Pojazd: Samochód zakupiony u Nas, o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5t, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, opisany w fakturze. Awaria: Nag³e i nieprzewidziane zepsucie siê czêœci, elementu lub podzespo³u objêtego Gwarancj¹, które: a) uniemo liwia kontynuowanie bezpiecznej jazdy, b) unieruchomi³o Pojazd, c) uniemo liwi³o ponowne uruchomienie Pojazdu, d) obni y³o komfort jazdy. Ponadto przyczyny Awarii musz¹ mieæ charakter wewnêtrzny wobec Pojazdu (np.nie mo e byæ to rezultat wypadku albo kolizji drogowej, stanu dróg, po których jecha³eœ). Pamiêtaj! Niniejsza Gwarancja nie jest gwarancj¹ serwisow¹! Jakakolwiek czêœæ zakwalifikowana do wymiany / regeneracji albo naprawy w trakcie dokonywania przegl¹dów okresowych lub obowi¹zkowych badañ technicznych mo e zostaæ wymieniona jedynie na Twój koszt. My odpowiadamy jedynie za koszty usuniêcia Awarii powsta³ej w trakcie normalnej eksploatacji Pojazdu. Kiedy pokryjemy koszty usuniêcia Awarii? Jeœli czêœæ, która uleg³a Awarii znajduje siê na liœcie czêœci objêtych niniejsz¹ Gwarancj¹ oraz spe³ni³eœ wszystkie warunki niniejszej Gwarancji i nie przyczyni³eœ siê w aden sposób do powstania Awarii to masz pewnoœæ, e pokryjemy koszty zwi¹zane z usuniêciem Awarii. Kraje, w których zaistnienie Awarii jest objête Gwarancj¹ Gwarancja obowi¹zuje na terenie Unii Europejskiej a tak e nastêpuj¹cych pañstw: Wyspy Azorskie, Madera, Andora, Bu³garia, Chorwacja, Gibraltar, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Monako, Norwegia, Rumunia, San Marino, Szwajcaria. Twoje obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem Pojazdu Twoim podstawowym obowi¹zkiem jest utrzymywanie Pojazdu w dobrym stanie technicznym i postêpowanie zgodnie z zaleceniami producenta i okreœlonymi przez Nas w zakresie przeprowadzania koniecznych przegl¹dów okresowych oraz stosowania 2

3 odpowiednich materia³ów eksploatacyjnych. Przegl¹dy te powinny byæ przeprowadzane w autoryzowanych serwisach Peugeot, które gwarantuj¹ jakoœæ realizowanych us³ug. Pojazd musi mieæ wa ne ubezpieczenie OC oraz wa ne badanie techniczne. Potwierdzeniem ka dego przegl¹du okresowego jest odpowiedni wpis do karnetu lub do ksi¹ ki oryginalnej gwarancji producenta lub faktura. Upewnij siê, czy pasek rozrz¹du by³ wymieniony zgodnie z zaleceniem producenta. Pêkniêcie paska rozrz¹du podczas pracy silnika mo e doprowadziæ do ca³kowitego zniszczenia silnika! Nie oszczêdzaj na materia³ach eksploatacyjnych! Stosowanie zalecanych materia³ów takich jak oleje i p³yny przyczyni siê do bezawaryjnego u ytkowania Pojazdu. Twoje obowi¹zki zwi¹zane z powiadomieniem Nas o zaistnia³ej Awarii O ka dej Awarii musisz Nas natychmiast powiadomiæ, dzwoni¹c pod numer (+48) lub Dzia³aj¹cy w Naszym imieniu Administrator bêdzie musia³ Ciebie zidentyfikowaæ. Bêdziesz poproszony o podanie: Danych osobowych (Imiê i nazwisko), Nr karnetu, Danych Pojazdu: Marka, Nr rejestracyjny, VIN, Miejsca, w którym siê znajdujesz, Telefonu kontaktowego, Krótkiego opisu zdarzenia, które uniemo liwi³o Tobie korzystanie z Pojazdu. Jeœli rozpoczniesz naprawê bez powiadomienia Nas (Administratora) o wyst¹pieniu Awarii i uzyskania zgody na rozpoczêcie naprawy bêdziemy musieli odmówiæ Tobie jakiejkolwiek rekompensaty z tytu³u poniesionych kosztów. Warunkiem koniecznym Naszej odpowiedzialnoœci wobec Ciebie jest powiadomienie Nas (Administratora) o Awarii przed dokonaniem jakichkolwiek prac diagnostycznych albo naprawczych w Twoim PojeŸdzie. Gdzie i jak Twój Pojazd mo e byæ naprawiony? a) w Polsce Musisz zadzwoniæ pod numer (+48) lub Administrator 3

4 dzia³aj¹cy w Naszym imieniu wska e odpowiedni serwis. b) za granic¹ Musisz zadzwoniæ pod numer (+48) Administrator zorganizuje Tobie pomoc i wska e najbli szy serwis Peugeot. Koszty naprawy musisz uregulowaæ we w³asnym zakresie. Aby uzyskaæ zwrot zap³aconej kwoty musisz spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: W serwisie musisz uzyskaæ fakturê za naprawê wraz ze specyfikacj¹ czêœci, które wymieniono oraz kosztów robocizny. W ci¹gu 14 dni od daty powrotu do Polski musisz Nam przes³aæ fakturê oraz opis zdarzenia oraz numer Twojego rachunku bankowego, na który chcesz aby przes³aæ pieni¹dze. Dokumenty zostan¹ przez Nas zweryfikowane pod k¹tem zgodnoœci z warunkami niniejszej Gwarancji i okreœlimy kwotê, jak¹ Tobie zwrócimy. Zatwierdzon¹ kwotê przeœlemy Tobie na wskazane konto w ci¹gu 14 dni od daty uzgodnienia jej wysokoœci. Pamiêtaj! Dziêki temu, e kupi³eœ u Nas Pojazd masz mo liwoœæ skorzystania z pomocy Assistance. Warunki tej pomocy opisane s¹ w dalszej czêœci Gwarancji. Jaki jest czas obowi¹zywania Gwarancji? Gwarancja rozpoczyna siê w dniu wydania Pojazdu i trwa przez okres wskazany w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Jeœli Twój Pojazd w czasie trwania niniejszej Gwarancji jest objêty inn¹ gwarancj¹ np. gwarancj¹ producenta albo serwisu, to niniejsza Gwarancja rozpoczyna siê dopiero w dniu, w którym ka da inna ochrona wygasa i trwa przez okres wskazany w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Posiadanie niniejszej Gwarancji nie ogranicza Twoich innych praw, jakie posiadasz na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej (Dz.U. Nr poz. 1176). Kiedy Gwarancja wygasa? Niniejsza Gwarancja wygasa przed terminem okreœlonym w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê, jeœli z jakichkolwiek przyczyn: 4

5 Twój Pojazd zostanie z³omowany, Nie zostanie dopuszczony do ruchu (brak wa nego badania technicznego), Jeœli dokonasz w PojeŸdzie przeróbek nieautoryzowanych przez producenta np. tuning mechaniczny albo elektroniczny*. * Zobacz informacje na temat instalacji LPG (str. 8); Warunki wykonywania napraw w ramach Gwarancji 1. W ramach niniejszej Gwarancji zastrzegamy sobie prawo do: Wykonywania inspekcji Pojazdu przed podjêciem decyzji o uznaniu Gwarancji w ustalonym z Tob¹ czasie i miejscu, Wyznaczenia warsztatu naprawczego, który dokona napraw, Wykonywania inspekcji Pojazdu po dokonaniu naprawy w ramach Gwarancji, Obci¹ enia Ciebie kosztami czynnoœci diagnostycznych, jeœli oka e siê, e naprawa nie mo e zostaæ zrealizowana w ramach Gwarancji. 2. W czasie trwania Gwarancji jesteœ zobowi¹zany do przekazania Nam wszelkich informacji, czy udzielenia pomocy jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji niniejszej Gwarancji. Pamiêtaj, e Nasza odpowiedzialnoœæ uzale niona jest od tego, czy spe³ni³eœ wszystkie warunki okreœlone w Gwarancji. 3. Je eli wiêcej ni jedna czeœæ, element lub podzespó³ zepsuje siê w tym samym momencie, uznane to bêdzie jako jedno zdarzenie - Awaria. 4. W naprawie mog¹ zostaæ u yte czêœci zarówno regenerowane, jak i zamienniki czêœci oryginalnych zaaprobowane przez Peugeot. Jeœli nie wyrazisz zgody na u ycie czêœci regenerowanej to ró nicê wynikaj¹c¹ z kosztu czêœci nowej i czêœci regenerowanej bêdziesz musia³ pokryæ z w³asnych œrodków. Jeœli przyczyna Awarii jest trudna do okreœlenia albo istniej¹ w¹tpliwoœci, co do spe³nienia przez Ciebie warunków Gwarancji, czas potrzebny na podjêcie decyzji o naprawie mo e siê wyd³u yæ ponad standardowy czas oczekiwania. Jeœli Awaria nast¹pi³a poza Polsk¹ to procedura naprawy mo e siê wyd³u yæ ze wzglêdu na koniecznoœæ dodatkowej weryfikacji naprawy. 5

6 Czêœci objête Gwarancj¹ Niniejsz¹ Gwarancj¹ obejmujemy jedynie wymienione poni ej czêœci i zespo³y: SILNIK: Silnik wraz osprzêtem wymienionym poni ej: a) Ch³odnica Ch³odnica: oleju, p³ynu ch³odz¹cego silnik, oleju w automatycznej skrzyni biegów, turbosprê arki. Parownik i skraplacz klimatyzacji, nagrzewnica; b) Mechaniczny osprzêt silnika Pompa wody, termostat, elementy zawieszenia silnika, kolektory dolotowe i wylotowe, wtryskiwacze, pompa wtryskowa, zawór recyrkulacji spalin (EGR), wtryskiwacz w uk³adzie monowtrysku. Przewody paliwowe wysokiego ciœnienia, pompa paliwa, obudowa filtra paliwa, linka przyœpieszania, dÿwignia przyœpieszania, turbosprê arka, sprê arka klimatyzacji. Zepsucie siê turbosprê arki nie mo e byæ zaklasyfikowane jako Awaria, jeœli przyczyn¹ by³o pogarszaj¹ce siê smarowanie. c) Elektryczny/elektroniczny osprzêt silnika Wszystkie elektryczne i elektroniczne czêœci w uk³adzie zasilania i zap³onu zarówno w silnikach o zap³onie iskrowym (benzynowe) jak i samoczynnym (diesel). Rozrusznik, alternator, czujnik GMP, czujnik ciœnienia oleju, czujnik temperatury oleju, czujnik poziomu oleju, czujnik poziomu p³ynu ch³odz¹cego, czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego, czujnik w³¹cznika wentylatora ch³odnicy, silnik wentylatora ch³odnicy, elektryczna pompa paliwa, czujnik obrotów silnika, w³¹cznik zaworu recyrkulacji spalin, uk³ad odcinaj¹cy dop³yw paliwa, uk³ad wspomagaj¹cy rozruch zimnego silnika wraz ze œwiecami arowymi (tylko w silnikach wysokoprê nych); SPRZÊG O: Tarcza sprzêg³a, docisk sprzêg³a, ³o ysko oporowe, linka sprzêg³a, sterowanie hydrauliczne; AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW: Kalkulator, elementy i zespo³y ruchome wewn¹trz obudowy takie jak: ko³a zêbate, pompa, tuleje, sprzêg³a, hamulce taœmowe, ³o yska, zawory steruj¹ce, si³owniki, przek³adnia hydrokinetyczna, modulator, napêd prêdkoœciomierza, linka steruj¹ca; MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW/ PRZEK ADNIA G ÓWNA: Napêd prêdkoœciomierza, czujnik prêdkoœciomierza, mechanizm ró nicowy, dÿwignia zmiany biegów, wa³ki wybieraków, linka wybieraka, regulacja dÿwigni zmiany biegów, 6

7 w³¹cznik œwiat³a cofania, uszczelki i uszczelniacze, wa³ek g³ówny, wa³ek sprzêg³owy poœredni, pierœcienie synchronizatora, ko³a zêbate, pierœcienie regulacyjne, dÿwignia wybieraka, ko³a koronowe, ³o yska; MECHANIZM PRZENIESIENIA NAPÊDU: Wa³y napêdowe, ³o yska, pó³osie, krzy aki, piasty kó³; ZAWIESZENIE: Sprê yny œrubowe, resory piórowe, wahacze, dr¹ ki stabilizatora, ³o yska dr¹ ków stabilizatora, dr¹ ki reakcyjne; UK AD KIEROWNICZY: Wszystkie elektryczne i elektroniczne elementy podwy szaj¹ce komfort jazdy, obudowa przek³adni kierowniczej, zêbatka, zêbnik, dr¹ ek kierowniczy, koñcówki dr¹ ka, przeguby dr¹ ka kierowniczego, pompa wspomagania, przewody ciœnieniowe, zbiornik oleju, zawory steruj¹ce, uszczelniacze, kolumna kierownicy, blokada kierownicy, os³ona termiczna; UK AD HAMULCOWY: Cylinderki, serwo mechanizm, regulator si³y hamowania, zaciski hamulców przednich i tylnych wraz z t³oczkami, ciêgno hamulca rêcznego, metalowe przewody hamulcowe, system ABS i system kontroli poœlizgu czêœci hydrauliczne; WYPOSA ENIE ELEKTRYCZNE NADWOZIA / WEWNÊTRZNE / ZEWNÊTRZNE: Wszelkiego rodzaju w³¹czniki i wy³¹czniki, wi¹zki, przekaÿniki, odbiorniki, system centralnego zamykania drzwi, centralna jednostka steruj¹ca (ECM, ECU), podgrzewane lusterka, sterowanie lusterkami, system zdalnego otwierania pojazdu (pilot), sterowanie podnoszeniem szyb bocznych, szyberdachu, system sk³adania dachu (w kabrioletach), podgrzewanie tylnej szyby, sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacj¹, silnik anteny, system ustawiania foteli, kontrolki i wskaÿniki w zestawie wskaÿników, system regulacji prêdkoœci (tempomat), ABS, komputer pok³adowy (Np. BSI), sygna³ dÿwiêkowy, napinacze pasów bezpieczeñstwa, poduszki powietrzne, skrzynka bezpieczników, czujnik zderzeniowy, czujnik cofania, czujnik deszczu; INNE: Klamki drzwiowe, zamek schowka, zamek dÿwignie i ciêgna otwierania maski silnika, zamki drzwiowe, peda³ przyœpieszenia, zamek wlewu paliwa; Jeœli zamierzasz zainstalowaæ instalacjê LPG to skontaktuj siê najpierw z Nami a udzielimy Tobie wskazówek. Jeœli chcesz, aby kontynuowaæ Gwarancjê po zamontowaniu instalacji LPG musisz przyjechaæ do Nas w celu przeprowadzenia dodatkowego przegl¹du technicznego. Od wyniku tego przegl¹du zale eæ bêdzie, czy udzielimy zgodê na kontynuacjê Gwarancji. 7

8 Gwarancj¹ nie obejmiemy samej instalacji LPG. Za co nie odpowiadamy z tytu³u niniejszej Gwarancji? Nie jesteœmy w adnym wypadku odpowiedzialni za Awarie i nie dokonamy naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, jeœli: Nie dope³ni³eœ obowi¹zków serwisowania Pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta i okreœlonymi przez Nas. Przyczyni³eœ siê do powstania Awarii np. poprzez kontynuowanie jazdy w przypadkach, gdy instrukcja producenta tego zabrania. Awaria zosta³a spowodowana dzia³aniem czynników zewnêtrznych takich jak: ogieñ, szron, œnieg, lód, woda, gwa³towna zmiana temperatury otoczenia, korozja, kolizje i wypadki drogowe. Awarii uleg³y czêœci z uznanymi przez producenta wadami seryjnymi og³oszonymi w specjalnych komunikatach dla klientów. Awarii uleg³a czêœæ, która pozostaje na gwarancji producenta lub sprzedawcy czêœci. Awarii uleg³y czêœci nie objête niniejsz¹ Gwarancj¹, czyli niewymienione w poprzedniej sekcji. Awarii uleg³a czêœæ objêta Gwarancj¹ wskutek awarii czêœci nie objêtej Gwarancj¹. W Twoim PojeŸdzie zosta³y dokonane zmiany i modyfikacje bez zgody producenta. Wykorzystujesz Pojazd w: Policji, Pogotowiu Ratunkowym, Stra y Po arnej, wypo yczalni samochodów (system krótkoterminowego wynajmu pojazdów Rent a Car), b¹dÿ w rajdach i pokazach oraz jako Pojazd Nauki Jazdy, Agencji Ochrony, Taxi. U y³eœ niew³aœciwego rodzaju paliwa np. zamiast oleju napêdowego u ywasz oleju opa³owego. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci z racji œmierci, obra enia cia³a lub szkód materialnych oraz strat wszelkiego rodzaju, bêd¹cych nastêpstwem bezpoœrednim lub poœrednim Awarii objêtej niniejsz¹ Gwarancj¹. Nie ponosimy równie odpowiedzialnoœci za koszt wymiany czêœci, które nie uleg³y Awarii, ale s¹ zwykle wymieniane w trakcie naprawy, serwisowania lub dokonywania okresowych przegl¹dów. 8

9 Maksymalna wysokoœæ kosztu naprawy w ramach Gwarancji Maksymalna wysokoœæ kosztu naprawy, która zostanie przez Nas pokryta w ramach niniejszej Gwarancji, okreœlona jest w dokumencie potwierdzaj¹cym Gwarancjê. Wszelkie ró nice wynikaj¹ce z faktycznego kosztu dokonania naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, a maksymaln¹ wysokoœci¹ kosztu naprawy, o której mówimy powy ej bêdziesz musia³ pokryæ z w³asnych œrodków. ¹cznie wysokoœæ wszystkich kosztów dokonania napraw w okresie trwania Gwarancji nie mo e przekroczyæ kwoty wartoœci Pojazdu wynikaj¹cej z faktury jego zakupu. Assistance W razie unieruchomienia Pojazdu lub braku mo liwoœci kontynuowania bezpiecznej jazdy masz mo liwoœæ skorzystania z pomocy Assistance. Zadzwoñ pod numer (+48) lub Masz prawo do nastêpuj¹cych us³ug: 1) naprawy Pojazdu na miejscu wyst¹pienia Awarii; 2) holowania Pojazdu do najbli szego autoryzowanego serwisu Peugeot, je eli niemo liwe jest usprawnienie Pojazdu na miejscu; 3) w przypadku unieruchomienia Pojazdu w wyniku Awarii, której usuniêcie nie mo e nast¹piæ w tym samym dniu - wypo yczenia innego pojazdu na okres naprawy, lecz nie d³u ej ni na 4 doby (do kwoty brutto bêd¹cej równowartoœci¹ w z³ 460 Euro). Wypo yczony pojazd bêdzie standardowo wyposa onym pojazdem najwy ej tej samej klasy, co Twój Pojazd w ramach mo liwoœci lokalnych. Wypo yczony pojazd winien jesteœ zwróciæ w miejscu jego wypo yczenia. Jesteœ zobowi¹zany respektowaæ warunki zastrze one w umowie wypo yczenia lub wynajmu pojazdu zastêpczego. Koszty wypo yczenia przekraczaj¹ce równowartoœæ w z³ 460 Euro, a tak e koszty zwi¹zane z u ywaniem samochodu, a zw³aszcza koszty paliwa, op³ata za przejazd autostradami, za parkingi i inne op³aty bêdziesz musia³ ponieœæ z w³asnych œrodków. 4) jeœli naprawa Pojazdu nie jest mo liwa w dniu powstania Awarii i jest on unieruchomiony, a zdarzenie mia³o miejsce w odleg³oœci wiêkszej ni 100 od Twojego miejsca zamieszkania, masz prawo do jednej z poni ej wymienionych us³ug: 9

10 a) skorzystania z pojazdu wypo yczonego w celu kontynuowania podró y w granicach kosztów wynosz¹cych równowartoœæ w z³ 460 Euro, na warunkach opisanych w pkt. 3), b) powrotu do Twojego miejsca zamieszkania lub udania siê do miejsca przeznaczenia znajduj¹cego siê w kraju, gdzie mia³a miejsce Awaria, pod warunkiem, e koszt podró y do miejsca przeznaczenia nie przekracza kosztu powrotu do Twojego miejsca zamieszkania; podró zostanie zorganizowana albo poci¹giem I klas¹ albo samolotem klas¹ turystyczn¹ (w przypadku, gdyby czas podró y poci¹giem przekroczy³ 8 godzin). Tobie albo jednej osobie wyznaczonej przez Ciebie zorganizowany zostanie transport poci¹giem I klas¹ albo samolotem klas¹ turystyczn¹ (w przypadku, gdyby czas podró y poci¹giem przekroczy³ 8 godzin) po odbiór naprawionego Pojazdu, c) zakwaterowania na miejscu Awarii przez okres naprawy, lecz nie d³u ej ni przez 3 doby (do kwoty brutto stanowi¹cej równowartoœæ w z³ 60 Euro za dobê za osobê). 5) W przypadku Awarii mo liwej do usuniêcia w ci¹gu dnia, w którym mia³a miejsce, masz prawo jedynie do naprawy Pojazdu na miejscu Awarii i holowania. 6) Koszty wy ywienia, rozmów telefonicznych, paliwa, op³at za autostrady i parkingi pokrywane s¹ przez Ciebie. 7) Wyboru us³ugi i œrodka transportu dokonuje Administrator. 8) Do pomocy Assistance maj¹ prawo wszystkie osoby podró uj¹ce Pojazdem w momencie wyst¹pienia Awarii, w maksymalnej liczbie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Wy³¹czona jest Nasza odpowiedzialnoœæ za kradzie, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w PojeŸdzie na czas holowania, jak równie odpowiedzialnoœæ za jakiekolwiek uszkodzenia samego Pojazdu w trakcie holowania. Pomoc Assistance nie obowi¹zuje w przypadku unieruchomienia Pojazdu spowodowanego wypadkiem albo kolizj¹ drogow¹. Pomoc Assistance nie obowi¹zuje w przypadku, gdy koniecznoœæ holowania Pojazdu wynika ze stanu nietrzeÿwoœci kierowcy. Zalecamy Je eli Twój Pojazd zepsu³ siê, b¹dÿ zauwa y³eœ nieprawid³owe jego dzia³anie, które mo e doprowadziæ do zepsucia siê Pojazdu, nie kontynuuj dalszej jazdy. Kontynuowanie 10

11 jazdy mo e przyczyniæ siê do zwiêkszenia zakresu uszkodzeñ. Spróbuj ustaliæ przyczynê Awarii. Co mo esz zrobiæ, jeœli masz zastrze enia co do naszych us³ug zwi¹zanych z Gwarancj¹ Naszym celem jest dzia³anie na mo liwie najwy szym poziomie. Jeœli jednak masz zastrze enia, co do jakoœci œwiadczonego serwisu, to skontaktuj siê z Administratorem, numer (+48 22) (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 9:00-17:00) lub pisemnie ze Sprzedawc¹ Twojego Samochodu. 11

12 Maksymalny przebieg miêdzy kolejnymi wymianami oleju Wype³nia obowi¹zkowo Sprzedawca w dniu sprzeda y samochodu. KUPONY PRZEGL DÓW I WYMIANY OLEJU Data sprzeda y samochodu... Stan licznika w... Poddano ocenie stanu technicznego samochodu u ywanego i przygotowano do sprzeda y Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wpisu dokonuje obligatoryjnie Sprzedawca w dniu sprzeda y samochodu. (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) Data przegl¹du... Stan licznika w... Nastêpny przegl¹d przy stanie licznika... Nastêpna wymiana oleju przy stanie licznika... Wykonane czynnoœci (data, podpis, piecz¹tka AD PEUGEOT) 12

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie dziękujemy bardzo za wybranie naszej oferty. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szanowny Kliencie dziękujemy bardzo za wybranie naszej oferty. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Szanowny Kliencie dziękujemy bardzo za wybranie naszej oferty. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej w.u.) My, czyli Ubezpieczyciel London General Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanymi dalej w.u.) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo