SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości ,25 zł w tym : - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,25 zł oraz przychodów w wysokości ,76 zł Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły ,01 zł Ustalony plan wydatków wyniósł ,01 zł w tym : - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,01 zł natomiast plan rozchodów wyniósł ,00 zł Środki przeznaczone na wydatki ogółem oraz spłaty kredytów i pożyczek wyniosły ,01 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. W okresie roku 2009 dokonywano zmian w planie budżetu Gminy Strzyżewice uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Strzyżewice. Uwzględniając dokonane zmiany plan budżetu po zmianach na dzień r. wyniósł: dochody wydatki przychody rozchody ,00 zł w tym: - bieżące: ,00 zł - majątkowe: ,00 zł ,16 zł w tym: - bieżące ,76 zł - majątkowe ,40 zł ,16 zł ,00 zł 1

2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień r. wyniósł ,00 zł zrealizowano go w kwocie ,35 zł co pozwoliło osiągnąć 100,21 % skuteczności wykonania przyjętego planu w tym: - dochody bieżące ,47 zł tj. 100,12 % planu - dochody majątkowe ,88 zł tj. 103,57 % planu Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów uzyskano odpowiednio w: 1. dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,79 tj. 97,25 % planu, co stanowi 26,40 % ogółu dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty. 2. dziale 758 Różne rozliczenia ,50 zł tj. 100,95 % planu co stanowi 50,88 % ogółu dochodów gminy. W przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje oraz inne rozliczenia finansowe 3. dziale 852 Pomoc społeczna- tj. dochody i dotacje na zadania własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej ,42 zł tj. 100,51 % planu co stanowi 14,50 % ogółu dochodów gminy. Wyszczególnione działy obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości ,71 zł co stanowi 91,80 % ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w 2009 roku. Szczegółowa realizacja dochodów w 2009 r. przedstawia się następująco: I. Dochody własne i dotacje na zadania własne, plan ,00 zł wykonano ,69 zł co stanowi 100,25 % planu w tym Dochody bieżące plan ,00 zł - uzyskano ,81 zł co stanowi 100,14 % planu 2

3 Dochody majątkowe plan ,00 zł uzyskano wpływ w kwocie ,88 zł tj. 103,57 % planu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące Dochody w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.618,56 zł. na planowane 1.700,00 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanych przez Starostwo Powiatowe Dział 020 Leśnictwo Dochody bieżące Zrealizowano dochody w wysokości 2.999,80 zł na planowane 3.000,00 jest to dotacja z WFOŚiGW w Lublinie przeznaczona na zadrzewienie i zalesienie na terenie gminy Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe Dochody w kwocie ,00 zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Uzyskane dochody to: - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł na modernizację dróg gminnych - dotacja celowa ze środków MSWiA na drogi, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych ,00 zł Dochody bieżące Uzyskano w kwocie 4.072,00 za sprzedane kręgi betonowe. 3

4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykonane dochody za 2009 rok wynoszą ,63 zł na plan ,00 zł tj. 145,54 % planu. Wpływy te uzyskano z następujących źródeł: 1. Wpływy czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie ,89 zł na plan ,00 zł co stanowi 145,41 % planu oraz odsetki od nieterminowego regulowania czynszów kwocie 118,74 zł 2. Dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Plan 144,00 zł wykonanie 144,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości przez RBS Bychawa O/Strzyżewice. Dział 750 Administracja publiczna Dochody bieżące Wykonanie dochodów ogółem w kwocie ,09 jest na poziomie wyższym niż planowano tj. 242,29 % z tego: 1. Wpływy z różnych dochodów 6.576,81 zł na planowane 4.500,00 zł tj. 146,15 % planu Wpływy uzyskano z następujących źródeł: - odszkodowanie z PZU za szkodę samochodu OSP i przystanku autobusowego 1.456,67 zł - reklama PGNiG 1.000,00 zł - kary za nieterminową realizację inwestycji 4.120,14 zł 2. Wpływy z usług. Plan ,00 zł wykonanie ,08 zł, co stanowi 182,60 % planu. 4

5 Wpływy te osiągnięto z następujących źródeł: a) zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń UPT Strzyżewice poniesionych w ,40 zł. b) za korzystanie z samochodu służbowego 2.005,29 zł c) wpłata za wynajem sal na szkolenia 877,04 zł d) za promocję gminy i powiatu przez gminną orkiestrę dętą przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych w czasie wyjazdu do Szwajcarii 1.639,35 zł 3. Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych wydawanie dowodów osobistych 558,50 zł 4. Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych ,80 zł 5. Odszkodowania z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia publicznego 3.984,90 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody bieżące Dochody wyniosły ,79 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 97,25 % planu Na dochody tego działu składają się: 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - wykonano w kwocie 1.135,80 zł na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 56,79 % planu. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, realizowany za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skargowego w Lublinie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 649,30 zł 5

6 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan tych podatków na 2009 rok wynosił ,00 zł uzyskano dochody w kwocie ,66 zł, co stanowi 103,38 % planu, z tego: podatek rolny - w roku 2009 wydano 7 decyzji wymiarowych dla podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku rolnego. Uzyskano wpływy w kwocie 2.545,00 zł na planowane 2.500,00 zł co stanowi 101,80 % planu podatek leśny wykonany został w wysokości ,03 na planowane ,00 zł tj. 101,41 % planu. Zobowiązanych do płacenia tego podatku było 3 podmioty prawne. podatek od nieruchomości - jest jednym z ważniejszych dochodów własnych Gminy Strzyżewice. Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie ,62 zł na planowane ,00 zł co stanowi 103,29 % planu podatek od środków transportowych Został wykonany w kwocie 2.800,00 zł na planowane 2.700,00 zł co stanowi 103,70 % planu. wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych. Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.245,00 zł tj. 89,21 % planu. Wysokość pozyskanych dochodów z w/w tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe gdzie następuje jego rozliczanie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy. odsetki od nieterminowego regulowania należności. Wpływy w 2009 r. odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych wynoszą 4.260,01 zł na planowane 2.000,00 co stanowi 213 % planu 6

7 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan tych podatków na 2009 r. wynosi ,00 zł wykonano ,99 zł, co stanowi 100,37 % planu, z tego: podatek od nieruchomości. Uzyskano w kwocie ,37 zł na planowane ,00 zł co stanowi 105,13 % planu podatek rolny. Plan ,00 zł wykonanie ,79 zł, tj. 96,83 % planu. podatek leśny. Plan ,00 zł wykonano ,31 zł, tj. 120,03 % planu. Planowana wielkość poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących te podatki. W 2009 r. ze względu na trudną sytuację finansową wydano 16 decyzji umorzeniowych na kwotę 2.238,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2009 r. podejmowane były następujące działania: wystawiono dla osób fizycznych 1434 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych dokonano wpisu do hipoteki zaległości podatkowych dla 6 podatników w wyniku windykacji uzyskano wpłaty na poczet zaległości podatkowych w kwocie ,63 zł podatek od środków transportowych. Plan ,00 zł - uzyskano dochody w kwocie ,95 zł, tj. 104,22 % planu; podatek od spadków i darowizn. Na planowane wpływy w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 6.377,00 tj. 212,57 % planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzanych spraw spadkowych wpływy z opłaty targowej. Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.198,00 zł, tj. 106,60 % planu; 7

8 wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 280,00 zł, tj. 14,00 % planu opłata ta związana jest z prowadzoną eksploatacją złóż. podatek od czynności cywilno prawnych. Plan ,00 zł wykonanie ,01 zł, tj. 116,24 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe a wielkość jego wynika z ilości czynności podlegających opodatkowaniu. odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych. zostały zrealizowane w wysokości ,92 zł na planowane ,00 co stanowi 86,88 % planu wpływy z zaległości podatków przeniesionych do zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach zostały zrealizowane w kwocie 2.583,64. Aktualny stan należności z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką wynosi ,90 zł 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Za 2009 wynoszą ,01 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 111,00 % planu, z tego: wpływy z opłaty skarbowej. Uzyskano w kwocie ,00 zł na planowane ,00, co stanowi 128,82% planu. Opłatę tę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń. wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ,00 zł wykonano ,20 zł, tj. 102,67 % planu. Wpływy te związane są z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie naszej gminy. W 2009 opłatę tę uiszczało 26 podatników. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s.t. Wykonanie 3428,81 zł. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.356,76 zł oraz wpłata za koncesję na wydobywanie piachu w kwocie 72,05 zł; 8

9 3. Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa Są znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy Strzyżewice w grupie podatków i opłat, gdyż w 2009 r. wpływy stanowiły kwotę ,03 zł na planowane ,00 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: w podatku dochodowym od osób prawnych plan ,00 zł wykonano ,03 tj. 105,07 % planu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 otrzymano ,00 co stanowi 90,90 % planu. Wielkość wpływów z tego podatku została oszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie otrzymanego zawiadomienia. Wykonanie podatku było niższe od zaplanowanej kwoty o ,00 zł. Na niższą realizację tego dochodu mają wpływ m.in. rozliczenia podatników z podatku dochodowego za 2008 r., a także spowolnienie w gospodarce wywołane kryzysem światowym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Strzyżewice na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ( umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminu płatności) ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku obrazuje poniższa tabela: Lp. Źródła dochodów Skutki Obniżenia Umorzeń Ulg stawek zaległości i zwolnień podatków podatkowych 1. Podatek od nieruchomości Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , ,00-2. Podatek rolny ,13 842, ,00 588,10 3. Podatek od środków transportowych , ,30 93,00-4. Podatek leśny 54,00 23,00 Razem , , ,00 611,10 9

10 Dział 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów i różne rozliczenia. Plan na 2009 rok wynosił ,00 zł wykonano ,50 zł co stanowi 100,95 % planu, w tym: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100 % planu 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu, 3. Zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku 2008 oraz zwrot podatku VAT w kwocie ,50 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące Zostały osiągnięte w kwocie ,38 na planowane ,00 co stanowi 111,30 % wykonania planu. Wpływy do budżetu z tej pozycji dochodów osiągnięto z następujących źródeł dochodów: 1. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie ,95 zł na planowane ,00 co stanowi 99,97 % planu 2. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego plan 264,00 zł wykonanie 264,00 zł 3. Wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu. Na planowane ,00 zł uzyskano dochody w kwocie ,00 zł, co stanowi 117,36 % planu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 91,11 zł. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.292,93 zł w Gimnazjum wpłynęły w kwocie 321,59 zł w GZEAS wpłynęły w kwocie 402,12 zł 10

11 w szkołach wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.569,22 zł 5. Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Comenius Plan ,00 zł otrzymano ,20 zł, co stanowi 99,81 % planu 6. Wpływy z czynszów szkoły plan ,00 zł wykonanie ,13 zł 7. Różne dochody w kwocie 1.545,06 - jest to różnica kursowa euro stanowiąca dochód własny gminy, zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku Dział 852 Pomoc Społeczna Dochody bieżące Dochodami tego działu są dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2009 roku wynosił ,00 zł zrealizowano ,01 zł, co stanowi 103,01 % planu, z tego: 1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 742,59 zł 2. Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł otrzymano ,22 zł, co stanowi 96,59 % planu. 3. Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł otrzymano ,00 zł tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł, co stanowi 100 % planu. 5. Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. egzekwowanie od dłużników należności z tytułu 11

12 świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ,17 zł 6. Dotacja rozwojowa na realizację projektu realizowanego przez OPS pt. Promocja integralności społecznej współfinansowanego środkami Unii Europejskiej Plan ,00 zł otrzymano ,71 zł co stanowi 95,19 % planu. 7. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymywane w kwocie 4.289,32 zł na planowane 4.313,00 zł co stanowi 99,45 % planu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochodem tego działu była dotacja rozwojowa budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kluby Przedszkolaka w Gminie Strzyżewice jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z terenów wiejskich. Otrzymano dotację w kwocie ,54 zł na planowaną ,00 tj. 96,75 % planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Planowane dochody w tym dziale na 2009 r. wynosiły ,00 zł otrzymano ,70 zł, co stanowi 98,82 % planu, z tego: 1. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na planowane ,00 zł otrzymano zł co stanowi 98,98 % planu. 2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dotycząca realizacji Rządowego Programu Wyprawka szkolna w kwocie 7.267,70 na planowane 7.471,00 tj. 97,27 % planu. 12

13 Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska W pozycji tej uzyskano dochody w kwocie ,80 zł na planowane ,00 zł tj. 58,15 % planu w następujących wielkościach: I. Dochody bieżące plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł tj. 53,08 % planu Osiągnięte dochody dotyczą: 1. Wpływów z usług za wywóz nieczystości 641,87 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 30,91 zł 2. Dotacja na olimpiadę ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie , 00 zł. 3. Wpłaty za przyłącza elektroenergetyczne w Kiełczewicach Dolnych 333,03 zł w tym: II. Dochody majątkowe - wykonano 1.240,99 zł 1. Z tytułu sprzedaży pojemnika blaszanego na odpady 1000,00 zł 2. Wpłata za złom stalowy 240,99 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2009 r. uzyskano dochody majątkowe w tym dziale w kwocie ,89 zł na planowane 3.111,00 zł jest to dotacja na zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej Modernizacji dworku w Piotrowicach w ramach zadania "Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 13

14 II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody bieżące Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą ,66 zł na plan ,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Realizacja tych dochodów przebiegała następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Otrzymano dotację na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie ,83 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Na plan dotacji w kwocie ,00 zł otrzymano ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskane dochody to dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie działalności USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencja działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymano dotację w kwocie ,42 zł na planowane ,00 tj. 99,08 % planu na następujące zadania: 1. Aktualizację spisu wyborców plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00, co stanowi 100 % planu 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan ,00 zł otrzymano ,42 zł tj. 98,99 % 14

15 Dział 752 Obrona narodowa Dochodem tego działu była dotacja celowa w kwocie 1.000,00 na realizację szkoleń obronnych i akcji kurierskiej Dział 851 Ochrona zdrowia Plan dochodów w tym dziale na 2009 rok wynosi 100,00 zł wykonanie 0. Była to planowana dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców ponieważ takich decyzji nie wydano, w związku z czym nie otrzymano dotacji. Dział 852 Pomoc społeczna Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wyniosły ,41 zł na planowaną kwotę ,00 co stanowi 99,99 % planu z tego: 1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan ,00 zł wykonanie ,05 zł, tj.99,99 % planu. 2. Dotacja celowa na opłacenie składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan 6.278,00 zł - wykonanie 6.277,71 zł, tj. 100,00 % planu. 3. Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł, tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja na zasiłek losowy Plan 500,00 zł otrzymano 500,00 zł, tj. 100 % planu. 15

16 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu gminy Strzyżewice po dokonanych zmianach na dzień roku wynosi ,16 zł wykonano ,30 zł, co stanowi 97,09 % planu, -wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,77 zł tj. 96,70 % planu, -wydatki majątkowe w kwocie ,53 zł tj. 99,18 % planu. Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia zał. Nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów to w 2009 r. najwięcej wydatkowano środków na oświatę łącznie ,15 zł co stanowi 39,19 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków znajduje się dział 852 Pomoc społeczna łączne wydatki wyniosły ,01 tj. 15,96 % ogólnych wydatków gminy. Zrealizowane wydatki budżetu gminy Strzyżewice obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy. 1. Wydatki na zadania własne. Plan ,16 zł wykonanie ,64 zł tj. 96,63 % planu. 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Plan ,00 zł wykonanie ,66 zł, tj. 99,96 % planu Wydatki budżetowe w 2009 r. ukształtowały się na poziomie 97,09 % planu i zostały wykorzystane w sposób celowy oraz racjonalny. Został utrzymany na wysokim poziomie udział nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wydatkach ogółem, który wynosi 16,09 % (uwzględniając nakłady na remonty dróg i obiektów komunalnych gminy oraz spłatę kredytów inwestycyjnych udział ten wynosi 19,51%) 16

17 Struktura wydatków ogółem łącznie we wszystkich działach przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Struktura - wydatki ogółem ,16 zł ,30 zł 97,09 % - wydatki majątkowe ,40 zł ,53 zł 99,18 % - wydatki bieżące ,76 zł ,77 zł 96,70 % w tym: wynagrodzenia i pochodne ,69 zł ,41 zł 42,16 %\ dotacje budżetu ,76 zł ,54 zł 4,10 % wydatki na obsługę długu ,00 zł ,04 zł 0,92 % pozostałe wydatki ,31 zł ,91 zł 34,22 % remonty ,00 zł ,87 zł 2,50 % Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco: I. Wydatki na zadania własne Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w kwocie ,78 zł tj. 97,09 % planu rocznego i przeznaczone na realizację następujących zadań: - budowa przepompowni wody w Kolonii Kiełczewice Dolne ,33 zł - budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Żabiej Woli ,45 zł - przeniesiono na wydatki niewygasające środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice ,00 zł 17

18 wydatki bieżące Wydatkowano w kwocie 6.525,09 zł na planowane 7.000,00 zł dokonując zakupu pompy oraz materiałów budowlanych do przepompowni w Pszczelej Woli. Rozdział Izby Rolnicze wydatki bieżące Na działalność Izby Rolniczej przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2009 r. przekazano kwotę ,26 zł tj. 94,05 % planu. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Pozostała działalność wydatki bieżące W dziale tym wydatkowano w 2009 r. środki w wysokości 5.999,60 zł przeznaczając je na zakup drzew i krzewów celem wysadzenia w miejscowościach zgłaszanych przez mieszkańców danych sołectw. Środki na te wydatki pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 2.999,80 zł pozostałe to środki własne budżetu gminy Dział 600 Transport i Łączność Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,36 zł co stanowiło 99,83 % planu w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,94 zł zł, ,42 zł, W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy: 18

19 Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe Zgodnie z podpisana umową została udzielona pomoc rzeczowa Zarządowi Województwa o wartości ,98 zł na planowane ,00 zł co stanowi 99,89 % planu na przebudowę chodnika w Kajetanówce w kwocie ,38 zł oraz na remont chodnika i zatoki przystankowej w Strzyżewicach w kwocie ,60 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Kontynuując podpisaną umowę o pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania p.n. :Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2269 L Lublin Bychawa w 2009 roku została przekazana Powiatowi Lubelskiemu kwota ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie ,42 zł, realizując plan roczny w 99,73 %, przy czym: na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,96 zł tj. 99,35 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano ,46 zł, co stanowi 99,86 % rocznego planu. 1. Wydatki bieżące plan ,00 zł wydatkowano ,96 zł tj. 99,35 % planu w tym a) opłata stała za wyłączenie gruntów pod budowę drogi Strzyżewice Dębina 552,55 zł b) wydatki bieżące związane z remontami dróg, odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem ,41 zł w tym: - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) ,82 zł - za transport kostki, płyt, wypożyczenie zagęszczarki 664,57 zł 19

20 - zapłata za studium wykonalności pod wykonanie map do celów projektowych dróg w Polanówce i Bystrzycy Nowej - zakupy: zakup cementu i tarcz do cięcia przy remoncie drogi zakup art. przemysłowych do bieżącego utrzymania poboczy dróg gminnych i chodników (np. paliwa, olejów, żyłki, części do kos, kosiarki, ciagnika, odśnieżarki, rękawic roboczych, zakup znaków drogowych i sygnałów, materiałów na bariery ochronne zakup płyt ściekowych, siatki na skarpy przy drogach w Dębinie i Pawłówku zakup kostki, obrzeży chodnikowych, cementu (remont chodnika w Piotrowicach) oraz zakup dzienników budowy i opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - remonty: zakup emulsji i betonu na remonty dróg zakup kruszywa drogowego rury żelbetowe na przepusty w miejscowości Kajetanówka Żabia Wola, Bystrzyca Stara transport kruszywa zapłata za usługi i remonty bieżące dróg gminnych utrwalenie emulsją i grysem betonowym dróg gminnych remont przystanku w Bystrzycy Starej - za opracowanie projektu technicznego drogi w Polanówce i Bystrzycy Starej 6.744,05 zł 2.461,62 zł 5.280,16 zł 4.912,00 zł 7.690,68 zł 8.333,92 zł ,50 zł ,50 zł ,41 zł ,70 zł ,48 zł ,00 zł ,00 zł 2. Wydatki majątkowe plan ,76 zł wydatkowano ,46 zł co stanowi 99,86 % planu. Wydatki majątkowe poniesiono na: Budowę drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych ,48 zł - w tym środki FOGR ,00 zł Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kolonii Kiełczewice Dolne ,36 zł - w tym środki FOGR ,00 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne 20

21 w Borkowiźnie oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne ,81 zł Przebudowę drogi gminnej w Żabiej Woli współfinansowanej środkami dotacji budżetu państwa ,07 zł Przebudowę nawierzchni drogi w Pawłowie ,43 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne Dębina - Strzyżewice oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne ,31 zł Rozdział Usuwanie klęsk żywiołowych W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej,kwocie ,00 zł tj. 100 % planu Środki zostały wydatkowane na następujące zadania: - Umacnianie dna wąwozów stanowiących drogi gminne w miejscowości Borkowizna i Dębina ze środków dotacji budżetu MSWiA ,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w Żabiej Woli - środki dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Rozliczenie dotacji zostało przesłane gminie w dniu r ,00 zł ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w kwocie 5.999,96 zł na planowane 6.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na budowę przystanku w Bystrzycy Nowej. 21

22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki wynoszą ,00 zł na planowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 93,83 % planu. z tego: - wydatki bieżące: plan ,00 zł wykonanie 6.221,80 zł tj. 62,22 % planu - wydatki majątkowe: plan: ,00 zł wykonanie ,20 zł tj. 97,15 % planu Wydatki bieżące obejmowały: - zapłatę aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości w Dębszczyźnie, Strzyżewicach i Bystrzycy Starej oraz operat szacunkowy nieruchomości w Bystrzycy Starej, Strzyżewicach i Dębszczyźnie 6.221,80 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,20 zł obejmowały: zakup nieruchomości Bystrzyca Stara działka Nr 40/2 i 40/3 zakup nieruchomości działka Nr 822/27 i 882/28w Strzyżewicach zakup działki Nr 240/15 w Piotrowicach Zakup działek Nr 27/5 i 27/6 w Bystrzycy Starej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W roku 2009 zostały wykonane częściowo prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań, projektu zmian oraz wykonano mapy podkładowe na potrzeby zmiany planu 22

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo