SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości ,25 zł w tym : - dochody bieżące ,00 zł - dochody majątkowe ,25 zł oraz przychodów w wysokości ,76 zł Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły ,01 zł Ustalony plan wydatków wyniósł ,01 zł w tym : - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,01 zł natomiast plan rozchodów wyniósł ,00 zł Środki przeznaczone na wydatki ogółem oraz spłaty kredytów i pożyczek wyniosły ,01 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. W okresie roku 2009 dokonywano zmian w planie budżetu Gminy Strzyżewice uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Strzyżewice. Uwzględniając dokonane zmiany plan budżetu po zmianach na dzień r. wyniósł: dochody wydatki przychody rozchody ,00 zł w tym: - bieżące: ,00 zł - majątkowe: ,00 zł ,16 zł w tym: - bieżące ,76 zł - majątkowe ,40 zł ,16 zł ,00 zł 1

2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień r. wyniósł ,00 zł zrealizowano go w kwocie ,35 zł co pozwoliło osiągnąć 100,21 % skuteczności wykonania przyjętego planu w tym: - dochody bieżące ,47 zł tj. 100,12 % planu - dochody majątkowe ,88 zł tj. 103,57 % planu Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów uzyskano odpowiednio w: 1. dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,79 tj. 97,25 % planu, co stanowi 26,40 % ogółu dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty. 2. dziale 758 Różne rozliczenia ,50 zł tj. 100,95 % planu co stanowi 50,88 % ogółu dochodów gminy. W przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje oraz inne rozliczenia finansowe 3. dziale 852 Pomoc społeczna- tj. dochody i dotacje na zadania własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej ,42 zł tj. 100,51 % planu co stanowi 14,50 % ogółu dochodów gminy. Wyszczególnione działy obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości ,71 zł co stanowi 91,80 % ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w 2009 roku. Szczegółowa realizacja dochodów w 2009 r. przedstawia się następująco: I. Dochody własne i dotacje na zadania własne, plan ,00 zł wykonano ,69 zł co stanowi 100,25 % planu w tym Dochody bieżące plan ,00 zł - uzyskano ,81 zł co stanowi 100,14 % planu 2

3 Dochody majątkowe plan ,00 zł uzyskano wpływ w kwocie ,88 zł tj. 103,57 % planu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące Dochody w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.618,56 zł. na planowane 1.700,00 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanych przez Starostwo Powiatowe Dział 020 Leśnictwo Dochody bieżące Zrealizowano dochody w wysokości 2.999,80 zł na planowane 3.000,00 jest to dotacja z WFOŚiGW w Lublinie przeznaczona na zadrzewienie i zalesienie na terenie gminy Dział 600 Transport i łączność Dochody majątkowe Dochody w kwocie ,00 zostały zrealizowane w planowanej wysokości. Uzyskane dochody to: - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł na modernizację dróg gminnych - dotacja celowa ze środków MSWiA na drogi, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych ,00 zł Dochody bieżące Uzyskano w kwocie 4.072,00 za sprzedane kręgi betonowe. 3

4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykonane dochody za 2009 rok wynoszą ,63 zł na plan ,00 zł tj. 145,54 % planu. Wpływy te uzyskano z następujących źródeł: 1. Wpływy czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie ,89 zł na plan ,00 zł co stanowi 145,41 % planu oraz odsetki od nieterminowego regulowania czynszów kwocie 118,74 zł 2. Dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Plan 144,00 zł wykonanie 144,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości przez RBS Bychawa O/Strzyżewice. Dział 750 Administracja publiczna Dochody bieżące Wykonanie dochodów ogółem w kwocie ,09 jest na poziomie wyższym niż planowano tj. 242,29 % z tego: 1. Wpływy z różnych dochodów 6.576,81 zł na planowane 4.500,00 zł tj. 146,15 % planu Wpływy uzyskano z następujących źródeł: - odszkodowanie z PZU za szkodę samochodu OSP i przystanku autobusowego 1.456,67 zł - reklama PGNiG 1.000,00 zł - kary za nieterminową realizację inwestycji 4.120,14 zł 2. Wpływy z usług. Plan ,00 zł wykonanie ,08 zł, co stanowi 182,60 % planu. 4

5 Wpływy te osiągnięto z następujących źródeł: a) zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń UPT Strzyżewice poniesionych w ,40 zł. b) za korzystanie z samochodu służbowego 2.005,29 zł c) wpłata za wynajem sal na szkolenia 877,04 zł d) za promocję gminy i powiatu przez gminną orkiestrę dętą przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych w czasie wyjazdu do Szwajcarii 1.639,35 zł 3. Wpływy z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych wydawanie dowodów osobistych 558,50 zł 4. Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych ,80 zł 5. Odszkodowania z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia publicznego 3.984,90 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody bieżące Dochody wyniosły ,79 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 97,25 % planu Na dochody tego działu składają się: 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - wykonano w kwocie 1.135,80 zł na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 56,79 % planu. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, realizowany za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skargowego w Lublinie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 649,30 zł 5

6 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan tych podatków na 2009 rok wynosił ,00 zł uzyskano dochody w kwocie ,66 zł, co stanowi 103,38 % planu, z tego: podatek rolny - w roku 2009 wydano 7 decyzji wymiarowych dla podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku rolnego. Uzyskano wpływy w kwocie 2.545,00 zł na planowane 2.500,00 zł co stanowi 101,80 % planu podatek leśny wykonany został w wysokości ,03 na planowane ,00 zł tj. 101,41 % planu. Zobowiązanych do płacenia tego podatku było 3 podmioty prawne. podatek od nieruchomości - jest jednym z ważniejszych dochodów własnych Gminy Strzyżewice. Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie ,62 zł na planowane ,00 zł co stanowi 103,29 % planu podatek od środków transportowych Został wykonany w kwocie 2.800,00 zł na planowane 2.700,00 zł co stanowi 103,70 % planu. wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych. Plan 7.000,00 zł wykonanie 6.245,00 zł tj. 89,21 % planu. Wysokość pozyskanych dochodów z w/w tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe gdzie następuje jego rozliczanie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy. odsetki od nieterminowego regulowania należności. Wpływy w 2009 r. odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych wynoszą 4.260,01 zł na planowane 2.000,00 co stanowi 213 % planu 6

7 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan tych podatków na 2009 r. wynosi ,00 zł wykonano ,99 zł, co stanowi 100,37 % planu, z tego: podatek od nieruchomości. Uzyskano w kwocie ,37 zł na planowane ,00 zł co stanowi 105,13 % planu podatek rolny. Plan ,00 zł wykonanie ,79 zł, tj. 96,83 % planu. podatek leśny. Plan ,00 zł wykonano ,31 zł, tj. 120,03 % planu. Planowana wielkość poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących te podatki. W 2009 r. ze względu na trudną sytuację finansową wydano 16 decyzji umorzeniowych na kwotę 2.238,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2009 r. podejmowane były następujące działania: wystawiono dla osób fizycznych 1434 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych dokonano wpisu do hipoteki zaległości podatkowych dla 6 podatników w wyniku windykacji uzyskano wpłaty na poczet zaległości podatkowych w kwocie ,63 zł podatek od środków transportowych. Plan ,00 zł - uzyskano dochody w kwocie ,95 zł, tj. 104,22 % planu; podatek od spadków i darowizn. Na planowane wpływy w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 6.377,00 tj. 212,57 % planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzanych spraw spadkowych wpływy z opłaty targowej. Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.198,00 zł, tj. 106,60 % planu; 7

8 wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 280,00 zł, tj. 14,00 % planu opłata ta związana jest z prowadzoną eksploatacją złóż. podatek od czynności cywilno prawnych. Plan ,00 zł wykonanie ,01 zł, tj. 116,24 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe a wielkość jego wynika z ilości czynności podlegających opodatkowaniu. odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych. zostały zrealizowane w wysokości ,92 zł na planowane ,00 co stanowi 86,88 % planu wpływy z zaległości podatków przeniesionych do zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach zostały zrealizowane w kwocie 2.583,64. Aktualny stan należności z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką wynosi ,90 zł 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Za 2009 wynoszą ,01 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 111,00 % planu, z tego: wpływy z opłaty skarbowej. Uzyskano w kwocie ,00 zł na planowane ,00, co stanowi 128,82% planu. Opłatę tę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń. wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ,00 zł wykonano ,20 zł, tj. 102,67 % planu. Wpływy te związane są z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie naszej gminy. W 2009 opłatę tę uiszczało 26 podatników. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s.t. Wykonanie 3428,81 zł. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.356,76 zł oraz wpłata za koncesję na wydobywanie piachu w kwocie 72,05 zł; 8

9 3. Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa Są znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy Strzyżewice w grupie podatków i opłat, gdyż w 2009 r. wpływy stanowiły kwotę ,03 zł na planowane ,00 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: w podatku dochodowym od osób prawnych plan ,00 zł wykonano ,03 tj. 105,07 % planu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 otrzymano ,00 co stanowi 90,90 % planu. Wielkość wpływów z tego podatku została oszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie otrzymanego zawiadomienia. Wykonanie podatku było niższe od zaplanowanej kwoty o ,00 zł. Na niższą realizację tego dochodu mają wpływ m.in. rozliczenia podatników z podatku dochodowego za 2008 r., a także spowolnienie w gospodarce wywołane kryzysem światowym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Strzyżewice na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ( umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminu płatności) ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku obrazuje poniższa tabela: Lp. Źródła dochodów Skutki Obniżenia Umorzeń Ulg stawek zaległości i zwolnień podatków podatkowych 1. Podatek od nieruchomości Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , ,00-2. Podatek rolny ,13 842, ,00 588,10 3. Podatek od środków transportowych , ,30 93,00-4. Podatek leśny 54,00 23,00 Razem , , ,00 611,10 9

10 Dział 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów i różne rozliczenia. Plan na 2009 rok wynosił ,00 zł wykonano ,50 zł co stanowi 100,95 % planu, w tym: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100 % planu 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 100 % planu, 3. Zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku 2008 oraz zwrot podatku VAT w kwocie ,50 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące Zostały osiągnięte w kwocie ,38 na planowane ,00 co stanowi 111,30 % wykonania planu. Wpływy do budżetu z tej pozycji dochodów osiągnięto z następujących źródeł dochodów: 1. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie ,95 zł na planowane ,00 co stanowi 99,97 % planu 2. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego plan 264,00 zł wykonanie 264,00 zł 3. Wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu. Na planowane ,00 zł uzyskano dochody w kwocie ,00 zł, co stanowi 117,36 % planu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 91,11 zł. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.292,93 zł w Gimnazjum wpłynęły w kwocie 321,59 zł w GZEAS wpłynęły w kwocie 402,12 zł 10

11 w szkołach wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.569,22 zł 5. Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Comenius Plan ,00 zł otrzymano ,20 zł, co stanowi 99,81 % planu 6. Wpływy z czynszów szkoły plan ,00 zł wykonanie ,13 zł 7. Różne dochody w kwocie 1.545,06 - jest to różnica kursowa euro stanowiąca dochód własny gminy, zwrot na dochody niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku Dział 852 Pomoc Społeczna Dochody bieżące Dochodami tego działu są dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2009 roku wynosił ,00 zł zrealizowano ,01 zł, co stanowi 103,01 % planu, z tego: 1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 742,59 zł 2. Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł otrzymano ,22 zł, co stanowi 96,59 % planu. 3. Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł otrzymano ,00 zł tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł, co stanowi 100 % planu. 5. Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. egzekwowanie od dłużników należności z tytułu 11

12 świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ,17 zł 6. Dotacja rozwojowa na realizację projektu realizowanego przez OPS pt. Promocja integralności społecznej współfinansowanego środkami Unii Europejskiej Plan ,00 zł otrzymano ,71 zł co stanowi 95,19 % planu. 7. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymywane w kwocie 4.289,32 zł na planowane 4.313,00 zł co stanowi 99,45 % planu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochodem tego działu była dotacja rozwojowa budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kluby Przedszkolaka w Gminie Strzyżewice jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z terenów wiejskich. Otrzymano dotację w kwocie ,54 zł na planowaną ,00 tj. 96,75 % planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Planowane dochody w tym dziale na 2009 r. wynosiły ,00 zł otrzymano ,70 zł, co stanowi 98,82 % planu, z tego: 1. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na planowane ,00 zł otrzymano zł co stanowi 98,98 % planu. 2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dotycząca realizacji Rządowego Programu Wyprawka szkolna w kwocie 7.267,70 na planowane 7.471,00 tj. 97,27 % planu. 12

13 Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska W pozycji tej uzyskano dochody w kwocie ,80 zł na planowane ,00 zł tj. 58,15 % planu w następujących wielkościach: I. Dochody bieżące plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł tj. 53,08 % planu Osiągnięte dochody dotyczą: 1. Wpływów z usług za wywóz nieczystości 641,87 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 30,91 zł 2. Dotacja na olimpiadę ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie , 00 zł. 3. Wpłaty za przyłącza elektroenergetyczne w Kiełczewicach Dolnych 333,03 zł w tym: II. Dochody majątkowe - wykonano 1.240,99 zł 1. Z tytułu sprzedaży pojemnika blaszanego na odpady 1000,00 zł 2. Wpłata za złom stalowy 240,99 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2009 r. uzyskano dochody majątkowe w tym dziale w kwocie ,89 zł na planowane 3.111,00 zł jest to dotacja na zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej Modernizacji dworku w Piotrowicach w ramach zadania "Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 13

14 II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody bieżące Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą ,66 zł na plan ,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. Realizacja tych dochodów przebiegała następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Otrzymano dotację na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie ,83 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Na plan dotacji w kwocie ,00 zł otrzymano ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskane dochody to dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie działalności USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencja działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymano dotację w kwocie ,42 zł na planowane ,00 tj. 99,08 % planu na następujące zadania: 1. Aktualizację spisu wyborców plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00, co stanowi 100 % planu 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan ,00 zł otrzymano ,42 zł tj. 98,99 % 14

15 Dział 752 Obrona narodowa Dochodem tego działu była dotacja celowa w kwocie 1.000,00 na realizację szkoleń obronnych i akcji kurierskiej Dział 851 Ochrona zdrowia Plan dochodów w tym dziale na 2009 rok wynosi 100,00 zł wykonanie 0. Była to planowana dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców ponieważ takich decyzji nie wydano, w związku z czym nie otrzymano dotacji. Dział 852 Pomoc społeczna Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wyniosły ,41 zł na planowaną kwotę ,00 co stanowi 99,99 % planu z tego: 1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan ,00 zł wykonanie ,05 zł, tj.99,99 % planu. 2. Dotacja celowa na opłacenie składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan 6.278,00 zł - wykonanie 6.277,71 zł, tj. 100,00 % planu. 3. Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł, tj. 100,00 % planu. 4. Dotacja na zasiłek losowy Plan 500,00 zł otrzymano 500,00 zł, tj. 100 % planu. 15

16 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu gminy Strzyżewice po dokonanych zmianach na dzień roku wynosi ,16 zł wykonano ,30 zł, co stanowi 97,09 % planu, -wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,77 zł tj. 96,70 % planu, -wydatki majątkowe w kwocie ,53 zł tj. 99,18 % planu. Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia zał. Nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów to w 2009 r. najwięcej wydatkowano środków na oświatę łącznie ,15 zł co stanowi 39,19 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków znajduje się dział 852 Pomoc społeczna łączne wydatki wyniosły ,01 tj. 15,96 % ogólnych wydatków gminy. Zrealizowane wydatki budżetu gminy Strzyżewice obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy. 1. Wydatki na zadania własne. Plan ,16 zł wykonanie ,64 zł tj. 96,63 % planu. 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Plan ,00 zł wykonanie ,66 zł, tj. 99,96 % planu Wydatki budżetowe w 2009 r. ukształtowały się na poziomie 97,09 % planu i zostały wykorzystane w sposób celowy oraz racjonalny. Został utrzymany na wysokim poziomie udział nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wydatkach ogółem, który wynosi 16,09 % (uwzględniając nakłady na remonty dróg i obiektów komunalnych gminy oraz spłatę kredytów inwestycyjnych udział ten wynosi 19,51%) 16

17 Struktura wydatków ogółem łącznie we wszystkich działach przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Struktura - wydatki ogółem ,16 zł ,30 zł 97,09 % - wydatki majątkowe ,40 zł ,53 zł 99,18 % - wydatki bieżące ,76 zł ,77 zł 96,70 % w tym: wynagrodzenia i pochodne ,69 zł ,41 zł 42,16 %\ dotacje budżetu ,76 zł ,54 zł 4,10 % wydatki na obsługę długu ,00 zł ,04 zł 0,92 % pozostałe wydatki ,31 zł ,91 zł 34,22 % remonty ,00 zł ,87 zł 2,50 % Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco: I. Wydatki na zadania własne Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w kwocie ,78 zł tj. 97,09 % planu rocznego i przeznaczone na realizację następujących zadań: - budowa przepompowni wody w Kolonii Kiełczewice Dolne ,33 zł - budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Żabiej Woli ,45 zł - przeniesiono na wydatki niewygasające środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice ,00 zł 17

18 wydatki bieżące Wydatkowano w kwocie 6.525,09 zł na planowane 7.000,00 zł dokonując zakupu pompy oraz materiałów budowlanych do przepompowni w Pszczelej Woli. Rozdział Izby Rolnicze wydatki bieżące Na działalność Izby Rolniczej przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2009 r. przekazano kwotę ,26 zł tj. 94,05 % planu. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Pozostała działalność wydatki bieżące W dziale tym wydatkowano w 2009 r. środki w wysokości 5.999,60 zł przeznaczając je na zakup drzew i krzewów celem wysadzenia w miejscowościach zgłaszanych przez mieszkańców danych sołectw. Środki na te wydatki pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 2.999,80 zł pozostałe to środki własne budżetu gminy Dział 600 Transport i Łączność Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,36 zł co stanowiło 99,83 % planu w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,94 zł zł, ,42 zł, W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy: 18

19 Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe Zgodnie z podpisana umową została udzielona pomoc rzeczowa Zarządowi Województwa o wartości ,98 zł na planowane ,00 zł co stanowi 99,89 % planu na przebudowę chodnika w Kajetanówce w kwocie ,38 zł oraz na remont chodnika i zatoki przystankowej w Strzyżewicach w kwocie ,60 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Kontynuując podpisaną umowę o pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania p.n. :Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2269 L Lublin Bychawa w 2009 roku została przekazana Powiatowi Lubelskiemu kwota ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie ,42 zł, realizując plan roczny w 99,73 %, przy czym: na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,96 zł tj. 99,35 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano ,46 zł, co stanowi 99,86 % rocznego planu. 1. Wydatki bieżące plan ,00 zł wydatkowano ,96 zł tj. 99,35 % planu w tym a) opłata stała za wyłączenie gruntów pod budowę drogi Strzyżewice Dębina 552,55 zł b) wydatki bieżące związane z remontami dróg, odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem ,41 zł w tym: - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) ,82 zł - za transport kostki, płyt, wypożyczenie zagęszczarki 664,57 zł 19

20 - zapłata za studium wykonalności pod wykonanie map do celów projektowych dróg w Polanówce i Bystrzycy Nowej - zakupy: zakup cementu i tarcz do cięcia przy remoncie drogi zakup art. przemysłowych do bieżącego utrzymania poboczy dróg gminnych i chodników (np. paliwa, olejów, żyłki, części do kos, kosiarki, ciagnika, odśnieżarki, rękawic roboczych, zakup znaków drogowych i sygnałów, materiałów na bariery ochronne zakup płyt ściekowych, siatki na skarpy przy drogach w Dębinie i Pawłówku zakup kostki, obrzeży chodnikowych, cementu (remont chodnika w Piotrowicach) oraz zakup dzienników budowy i opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - remonty: zakup emulsji i betonu na remonty dróg zakup kruszywa drogowego rury żelbetowe na przepusty w miejscowości Kajetanówka Żabia Wola, Bystrzyca Stara transport kruszywa zapłata za usługi i remonty bieżące dróg gminnych utrwalenie emulsją i grysem betonowym dróg gminnych remont przystanku w Bystrzycy Starej - za opracowanie projektu technicznego drogi w Polanówce i Bystrzycy Starej 6.744,05 zł 2.461,62 zł 5.280,16 zł 4.912,00 zł 7.690,68 zł 8.333,92 zł ,50 zł ,50 zł ,41 zł ,70 zł ,48 zł ,00 zł ,00 zł 2. Wydatki majątkowe plan ,76 zł wydatkowano ,46 zł co stanowi 99,86 % planu. Wydatki majątkowe poniesiono na: Budowę drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych ,48 zł - w tym środki FOGR ,00 zł Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kolonii Kiełczewice Dolne ,36 zł - w tym środki FOGR ,00 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne 20

21 w Borkowiźnie oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne ,81 zł Przebudowę drogi gminnej w Żabiej Woli współfinansowanej środkami dotacji budżetu państwa ,07 zł Przebudowę nawierzchni drogi w Pawłowie ,43 zł Zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne Dębina - Strzyżewice oraz częściowa przebudowa drogi gminnej środki własne ,31 zł Rozdział Usuwanie klęsk żywiołowych W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej,kwocie ,00 zł tj. 100 % planu Środki zostały wydatkowane na następujące zadania: - Umacnianie dna wąwozów stanowiących drogi gminne w miejscowości Borkowizna i Dębina ze środków dotacji budżetu MSWiA ,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w Żabiej Woli - środki dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Rozliczenie dotacji zostało przesłane gminie w dniu r ,00 zł ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w kwocie 5.999,96 zł na planowane 6.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na budowę przystanku w Bystrzycy Nowej. 21

22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki wynoszą ,00 zł na planowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 93,83 % planu. z tego: - wydatki bieżące: plan ,00 zł wykonanie 6.221,80 zł tj. 62,22 % planu - wydatki majątkowe: plan: ,00 zł wykonanie ,20 zł tj. 97,15 % planu Wydatki bieżące obejmowały: - zapłatę aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości w Dębszczyźnie, Strzyżewicach i Bystrzycy Starej oraz operat szacunkowy nieruchomości w Bystrzycy Starej, Strzyżewicach i Dębszczyźnie 6.221,80 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,20 zł obejmowały: zakup nieruchomości Bystrzyca Stara działka Nr 40/2 i 40/3 zakup nieruchomości działka Nr 822/27 i 882/28w Strzyżewicach zakup działki Nr 240/15 w Piotrowicach Zakup działek Nr 27/5 i 27/6 w Bystrzycy Starej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W roku 2009 zostały wykonane częściowo prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań, projektu zmian oraz wykonano mapy podkładowe na potrzeby zmiany planu 22

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo