Stawki, limity, wskaźniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stawki, limity, wskaźniki"

Transkrypt

1 Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki cen n Odsetki n Wpłaty na PFRON n Odpisy na fundusz socjalny n Inne wskaźniki

2 SKALA PODATKOWA na 2015 ROK Tabela 1 ponad Podstawa obliczenia podatku w zł do Podatek wynosi % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY W 2015 ROKU Tabela 2 Wyszczególnienie Z jednego stosunku pracy (kwota w zł) Tzw. wieloetatowcy (kwota w zł) Podwyższone koszty o 25% (kwota w zł) dla pracowników na 1 etacie dla wieloetatowców miesięcznie 111,25 166,84 1) 139,06 208,55 1) rocznie 1.335, ,05 1) 1.668, ,56 1) 1) Podlega rozliczeniu wyłącznie przez podatnika w składanym przez siebie rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE POBIERANE PRZEZ PRACODAWCĘ OD stycznia 2015 ROKU Tabela 3 Wyszczególnienie Rodzaj ubezpieczenia emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe zdrowotne FGŚP Fundusz Pracy % podstawy wymiaru składki źródło finansowania w% 19,52 8,00 2,45 x 1) 9,00 2) (7,75) 3) 0,10 2,45 pracownik 9,76 1,50 2,45 9,00 2) (7,75) 3) pracodawca 9,76 6,50 x 1) 0,10 2,45 1) Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn.zm.). 2) Art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581). 3) Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) należy pomniejszyć podatek. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE KWOTA OGRANICZENIA W 2015 Roku Tabela 4 Okres Kwota w zł Podstawa prawna od r. do r M.P. z 2014 r. poz ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Tabela 5 Okres Kwota w zł Uwagi od r. 831,10 1) w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 652,60 1) w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 1) Kwoty zasiłków przyznanych po dniu 31 grudnia 2009 r., po waloryzacji (M.P. z 2014 r, poz. 367). Wysokość pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi po waloryzacji od dnia 1 czerwca 2014 r. 666,60 zł (M.P. z 2014 r. poz. 367). MINIMALNY WYMIAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Tabela 6 Okres od r. do r. od r. do r. Podstawa wymiaru w zł emerytalne 19,52% Składka na ubezpieczenie w zł rentowe 8% chorobowe 2,45% wypadkowe Składka na Fundusz Pracy w zł (2,45%) Ubezpieczenie zdrowotne w zł podstawa wymiaru składka 2.247,60 438,73 179,81 55,07 x 1) 55, ,48 270, ,40 463,68 190,03 58,20 x 1) 58, ,57 279,41 1) Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn.zm.). 2 Dodatek Nr

3 MINIMALNY WYMIAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Tabela 7 Okres od r. do r. od r. do r. Podstawa wymiaru w zł emerytalne 19,52% Składka na ubezpieczenie w zł rentowe 8% chorobowe 2,45% wypadkowe Składka na Fundusz Pracy 1) Ubezpieczenie zdrowotne w zł podstawa wymiaru składka 504,00 98,38 40,32 12,35 x 2) 3.004,48 270,40 525,00 102,48 42,00 12,86 x 2) 3.104,57 279,41 1) Składka na FP jest nienależna, ponieważ podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia wynoszącego w 2014 r zł art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.). 2) Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn.zm.). SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCHT tabela 8 1. Okres 2. Kwota przeciętnego wynagrodzenia 3. Podstawa prawna Wyszczególnienie od r. do r ,89 zł rodzaj ubezpieczenia I rok nauki 4% 1) II rok nauki 5% 1) III rok nauki 6% 1) źródło finansowania rodzaj ubezpieczenia pracownik płatnik ubezpieczenia pracownik źródło finansowania rodzaj źródło finansowania pracownik płatnik płatnik emerytalne 15,83 zł 15,83 zł emerytalne 19,79 zł 19,79 zł emerytalne 23,75 zł 23,75 zł rentowe 2,43 zł 10,54 zł rentowe 3,04 zł 13,18 zł rentowe 3,65 zł 15,81 zł chorobowe 3,97 zł chorobowe 4,97 zł chorobowe 5,96 zł M.P. z 2015 r. poz. 410 wypadkowe x 2) wypadkowe x 2) wypadkowe x 2) 4. Podstawa wymiaru składek 162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł 1) Podstawę wymiaru składki stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w wierszu 2. 2) Wysokość stawki zróżnicowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn.zm.). WPŁATY NA PFRON w 2015 ROKU Tabela 9 Treść Kwota w zł Okres Podstawa prawna 1. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015 r ,89 VI.2015 r. VIII.2015 M.P. z 2015 r. poz. 410 ZASIŁek pogrzebowy Tabela 10 Okres Kwota w zł Podstawa prawna od r ,00 M.P. z 2009 r. Nr 153, poz z późn.zm. WSKAŹNIK WALORYZACJI PODSTAWY ZASIŁKU CHOROBOWEGO 1) T tabela 11 Wyszczegól nienie Okres IV kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. 1. Stawka roczna w % 97,80 2) 97,10 2) 105,40 107,20 2. Podstawa prawna M.P. z 2014 r. poz. 737 M.P. z 2014 r. poz M.P. z 2015 r. poz. 228 M.P. z 2015 r. poz ) Po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji według zasad określonych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159). 2) Ponieważ wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego był niższy niż 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji. WYSOKOŚĆ ODSETEK NALEŻNYCH OD ZUS Z TYTUŁU NIETERMINOWEGO PRZEKAZANIA SKŁADEK DO OFE Tabela 12 Okres Wysokość odsetek w% Podstawa prawna od r. do r. 4,51 M.P. z 2015 r. poz. 557 Dodatek Nr

4 ŚWIADCZENIA rodzinne OD DNIA 1 stycznia 2015 RokuT tabela 13 Świadczenie rodzinne Warunki przyznania Wysokość świadczenia Uwagi Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabili tacji dziecka niepełnosprawnego Dochód nie większy niż 574 zł na członka rodziny miesięcznie, 664 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym ( 1 pkt 1 rozporządzenia 1) ) Ustalone prawo do zasiłku rodzinnego Ustalone prawo do zasiłku rodzinnego Ustalone prawo do zasiłku rodzinnego Ustalone prawo do zasiłku rodzinnego Ustalone prawo do zasiłku rodzinnego 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia ( 2 pkt 1 rozporządzenia 1) ) zł ( 2 pkt 2 rozporządzenia 1) ) 400 zł miesięcznie ( 2 pkt 3 rozporządzenia 1) ) 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 250 zł miesięcznie, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci ( 2 pkt 4 rozporządzenia 1) ) 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci ( 2 pkt 5 rozporządzenia 1) ) 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 80 zł po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia ( 2 pkt 6 rozporządzenia 1) ) rozpoczęcia roku szkolnego Ustalone prawo do zasiłku 100 zł i przygotowania przedszkolnego rodzinnego ( 2 pkt 7 rozporządzenia 1) ) podjęcia przez dziecko Ustalone prawo do zasiłku nauki poza miejscem rodzinnego zamieszkania JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA Świadczenia opiekuńcze Dochód rodziny nie większy niż 1.922,00 zł w przeliczeniu na osobę 90 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 50 zł miesięcznie na dziecko, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła ( 2 pkt 8 rozporządzenia 1) ) zł ( 2 pkt 9 rozporządzenia 1) ) Przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego Jednorazowo, pod warunkiem że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Przysługuje przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 10 ust. 1 ustawy 2) ) Do ukończenia 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 13 ust. 1 ustawy 2) ) Jednorazowo Przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego (art. 15 ust. 2 ustawy 2) ) Jednorazowo, pod warunkiem że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Przyznawane w związku z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej Zasiłek pielęgnacyjny Niezależnie od dochodu 153 zł ( 2 pkt 10 rozporządzenia 1) ) Nie przysługuje w przypadku uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 6 ustawy 2) ) Świadczenie pielęgnacyjne Niezależnie od dochodu zł Dla rezygnujących z aktywności zawodowej w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnej osobie (art. 17 ustawy 2) ) Specjalny zasiłek opiekuńczy Dochód nie większy niż 623 zł na czonka rodziny miesięcznie 520 zł (art. 16a ust. 6 ustawy 2) ) Dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, rezygnujących z aktywności zawodowej w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnej osobie (art. 16a ust. 1 ustawy 2) ) Zasiłek dla opiekuna Niezależnie od dochodu 520 zł Dla opiekunów, których decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959). 2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114). 4 Dodatek Nr

5 Renta socjalnat tabela 14 Wyszczególnienie Okres Kwota w zł Podstawa prawna Wysokość renty od r. 739,58 Dz.U. z 2014 r. poz Graniczna kwota przychodu wpływająca na zawieszenie renty od r. do r ,50 M.P. z 2015 r. poz. 431 GRANICZNE KWOTY PRZYCHODÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW 1) T tabela 15 Okres Kwota 2) nie powodująca zmniejszenia wysokości emerytury, renty (70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) w zł Kwota 2) nie powodująca zawieszenia emerytury, renty (130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) w zł Kwota graniczna przychodów z 2014 r , ,00 od r. do r , ,50 od r. do r , ,50 od r. do r , ,40 1) Art ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz z późn.zm.). Powyższych ograniczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. 2) Przez termin kwota należy rozumieć przychód (a nie dochód) uzyskiwany przez emeryta lub rencistę z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 104 powołanej wyżej ustawy). ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNET tabela 16 Okres Miesięczna dopuszczalna kwota przychodu 1) w zł Miesięczna graniczna kwota przychodu 2) w zł Roczna dopuszczalna kwota przychodu w zł Roczna graniczna kwota przychodu w zł Wysokość świadczenia w zł od r. 945, , , , ,39 1) Kwota niepowodująca zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego (25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego dla celów emerytalnych). 2) Kwota niepowodująca zawieszenia świadczenia przedemerytalnego (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego dla celów emerytalnych). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3.783,46 zł (M.P. z 2015 r. poz. 179 ). wysokość odpisu na zfśs dla nauczycieli w 2015 roku* Tabela 17 Kwota bazowa w zł Kwota odpisu w zł 2.618, ,91 *) W 2015 r. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r. WysokoŚć odpisu na ZFŚS w 2015 r.*t tabela 18 Pracownik (kwota w zł) Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (kwota w zł) I rok nauki Młodociany (kwota w zł) II rok nauki III rok nauki Emeryt i rencista (kwota w zł) Zwiększenie odpisu podstawowego dla osoby niepełnosprawnej (kwota w zł) Zwiększenie odpisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę u pracodawcy, który utworzył zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (kwota w zł) 1.093, ,57 145,86 175,03 204,20 182,32 182,32 218,79 *) Wysokość odpisu w 2015 roku pozostaje bez zmian na podstawie art. 5d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111). wysokość świadczenia urlopowego w 2015 r.*t tabela 19 Pracownik (kwota w zł) Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (kwota w zł) Młodociany (kwota w zł) I rok nauki II rok nauki III rok nauki 1.093, ,57 145,86 175,03 204,20 *) Wysokość odpisu w 2015 roku pozostaje bez zmian na podstawie art. 5d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111). Dodatek Nr

6 MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘT tabela 20 Okres Kwota w zł I rok pracy (80% minimalnego wynagrodzenia) w zł Podstawa prawna od r , ,00 Dz.U. z 2013 r. poz od r , ,00 Dz.U. z 2014 r. poz Przeciętne wynagrodzeniat tabela 21 Treść Wartość w zł 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czerwcu 2015 r. (Dz.Urz. GUS z 2015 r. poz. 30) 4.035,32 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w czerwcu 2015 r. (Dz.Urz. GUS z 2015 r. poz. 28) 4.039,70 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 137) 3.978,71 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. (Dz.Urz. GUS z 2015 r. poz. 3) 3.980,24 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 642) 4.066,34 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w II kwartale 2015 r. (Dz.Urz. GUS z 2015 r. poz. 29) 4.063,75 7. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 410) 4.054,89 8. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 179) 3.783,46 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. (zfśs) (M.P. z 2015 r. poz. 221) 3.308, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu w 2014 r. (zfśs) (M.P. z 2015 r. poz. 221) 3.389,90 ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ 1) T tabela 22 Wyszczególnienie Kwota w zł przysługująca od r. do r. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu 1. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 757,00 2. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 757,00 3. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego ,00 4. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty ,00 Z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty ,00 2. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko ,00 3. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz ,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci ,00 4. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz ,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko ,00 5. Gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny; każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom ,00 6. Gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz ,00 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego ,00 1) Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 251). 6 Dodatek Nr

7 GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI od r. 1) T tabela 23 Grupy działalności Kod PKD * Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A ,53 2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A ,06 3. Rybactwo A ,00 4. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B ,33 5. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B ,60 6. Górnictwo rud metali B ,33 7. Pozostałe górnictwo i wydobywanie B ,26 8. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B ,53 9. Produkcja artykułów spożywczych C , Produkcja napojów C , Produkcja wyrobów tytoniowych C , Produkcja wyrobów tekstylnych C , Produkcja odzieży C , Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C , Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C , Produkcja papieru i wyrobów z papieru C , Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C , Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C , Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C , Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C , Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C , Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C , Produkcja metali C , Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C , Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C , Produkcja urządzeń elektrycznych C , Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C , Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C , Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C , Produkcja mebli C , Pozostała produkcja wyrobów C , Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D , Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E , Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E , Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E , Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E , Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F , Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F , Roboty budowlane specjalistyczne F , Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G , Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G ,93 Dodatek Nr

8 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G , Transport lądowy oraz transport rurociągowy H , Transport wodny H , Transport lotniczy H , Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H , Działalność pocztowa i kurierska H , Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0, Informacja i komunikacja J 2 0, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0, Wynajem i dzierżawa N , Działalność związana z zatrudnieniem N , Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N , Działalność detektywistyczna i ochroniarska N , Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N , Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N , Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne* O, U 3 0, Edukacja P 3 0, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0, Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0,93 * Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489). 1) Grupy działalności, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe określone zgodnie z nowym załącznikiem 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn.zm.). KURSY ŚREDNIE DO USTALENIA WARTOŚCI CELNEJ 1) T tabela 24 Czas r. Tabela kursów średnich NBP Nr 140/A/NBP/2015 z dnia r. Waluta dolar amerykański funt szterling frank szwajcarski euro 3,7629 5,8824 3,9269 4,1174 1) Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (art. 169 i 171) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz.U. Nr 87, poz. 827). ROZLICZENIA bezgotówkowe między przedsiębiorcami 1) T tabela 25 Czas Tabela kursów NBP Kod waluty Kurs średni w zł Równowartość euro w zł r. Nr 147/A/NBP/2015 z dnia r. 1 EUR 4, ,00 1) Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584). Odsetki za zwłokę od zobowiązańt tabela 26 Wyszczególnienie Okres od r. od r. od r. od r. od r. 1. Stawka roczna w% 12,25 13,50 11,50 13,00 8,00 2. Podstawa prawna Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 16 Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz Dz.U. z 2014 r. poz Dodatek Nr

9 Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowycht tabela 27 Wyszczególnienie STAWKI ZA 1 KM przebiegu w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych 1) T tabela 30 Okres Samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm 3 (w zł) Samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm 3 (w zł) Okres od r. od r. od r. od r. od r. 1. Stawka roczna w% 11,50 11,00 10,50 10,00 8,00 2. Podstawa prawna M.P. z 2013 r. poz. 163 M.P. z 2013 r. poz. 442 M.P. z 2013 r. poz. 537 M.P. z 2013 r. poz. 596 Motocykle 2) (w zł) M.P. z 2014 r. poz. 905 Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowycht tabela 28 Wyszczególnienie Okres od r. od r. od r. od r. od r. 1. Stawka roczna w% 8,63 8,25 7,88 7,50 6,00 2. Podstawa prawna M.P. z 2013 r. poz. 163 M.P. z 2013 r. poz. 442 M.P. z 2013 r. poz. 537 M.P. z 2013 r. poz. 596 M.P. z 2014 r. poz. 905 WSKAŹNIKI cen towarów i usługt tabela 29 Treść Wartość w% 1. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r. w stosunku do maja 2015 r. 0,0 1) 2. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r. (M.P. z 2015 r. poz. 361) +12,1 3. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 109) 0,0 4. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 641) +0,5 5. Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 639) 0,0 1) Informacja według Komunikatu GUS. Motorowery 2) (w zł) od r. 0,5214 0,8358 0,2302 0,1382 1) Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 201, poz. 1462). 2) Stawki nie mają zastosowania do zagranicznych podróży służbowych. STAWKI ZA PRZEBIEG, LIMITY ZA RYCZAŁT W JAZDACH LOKALNYCH 1) T tabela 31 Okres stawka w zł za 1 km Samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm 3 Samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm 3 maksymalny ryczałt w zł stawka w zł maksymalny ryczałt w zł 300 km 500 km 700 km za 1 km 300 km 500 km 700 km od r. 0, ,42 260,70 364,98 0, ,74 417,90 585,06 Okres stawka w zł za 1 km Motocykle Motorowery maksymalny ryczałt w zł stawka w zł maksymalny ryczałt w zł 300 km 500 km 700 km za 1 km 300 km 500 km 700 km od r. 0, ,06 115,10 161,14 0, ,46 69,10 96,74 1) Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 201, poz. 1462). Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 1) T tabela 32 Okres 1. od r. 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 2. od r. 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 1) W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych wyżej. Treść Dodatek Nr

10 WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY zagranicznej ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU OBOWIĄZUJĄCE OD dnia 1 marca 2013 ROKU Tabela 33 Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg Afganistan EUR Albania EUR Algieria EUR Andora EUR Angola USD Arabia Saudyjska EUR Argentyna USD Armenia EUR Australia AUD Austria EUR Azerbejdżan EUR Bangladesz USD Belgia EUR Białoruś EUR Bośnia i Hercegowina EUR Brazylia EUR Bułgaria EUR Chile USD Chiny EUR Chorwacja EUR Cypr EUR Czechy EUR Dania DKK Egipt USD Ekwador USD Estonia EUR Etiopia USD Finlandia EUR Francja EUR Grecja EUR Gruzja EUR Hiszpania EUR Indie EUR Indonezja EUR Irak USD Iran EUR Irlandia EUR Islandia EUR Izrael EUR Japonia JPY Jemen USD Jordania EUR Kambodża USD Kanada CAD Katar EUR Kazachstan EUR Kenia EUR Kirgistan USD Kolumbia USD Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD Korea Południowa EUR Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR Kostaryka USD Kuba EUR Kuwejt EUR Laos USD Liban USD Libia EUR Liechtenstein CHF Litwa EUR Luksemburg EUR Łotwa EUR Macedonia EUR Malezja EUR Malta EUR Maroko EUR Meksyk USD Mołdowa EUR Monako EUR Mongolia EUR Niderlandy EUR Niemcy EUR Nigeria EUR Norwegia NOK Nowa Zelandia USD Oman EUR Pakistan EUR Plestyńska Władza Narodowa EUR Panama USD Peru USD Portugalia EUR Republika Południowej Afryki USD Rosja EUR Rumunia EUR San Marino EUR Senegal EUR Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR Singapur USD Słowacja EUR Słowenia EUR Stany Zjednoczone Ameryki (USA) w tym 200 Nowy Jork USD i Waszyngton Syria USD Szwajcaria CHF Szwecja SEK Tadżykistan EUR Tajlandia USD Tanzania USD Tunezja EUR Turcja USD Turkmenistan EUR Ukraina EUR Urugwaj USD Uzbekistan EUR Wenezuela USD Węgry EUR Wlk. Brytania GBP Wietnam USD Włochy EUR Wybrzeże Kości Słoniowej EUR Zimbabwe EUR Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR Państwa inne niż wymienione w lp EUR Przy podróżach do: Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii, Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a limit hotelowy 250 USD, Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a limit hotelowy 142 EUR. Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r. poz Dodatek Nr

11 DIETY W KRAJOWYCH PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCHT tabela 34 Treść od dnia 1 stycznia 2007 r. od dnia 1 marca 2013 r. 1. Dieta 23,00 30,00 2. Ryczałt na pokrycie dojazdów środkami komunikacji miejscowej (20% diety) 4,60 6,00 3. Ryczałt za nocleg (150% diety) zł/dobę 34,50 45,00 Podatek leśny w 2015 rokut tabela 35 Wyszczególnienie Kwota w zł Podstawa prawna 1. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. 188,85 M.P. z 2014 r. 2. Równoważnik 0,220 m 3 drewna 41,55 poz. 955 Podatek rolny w 2015 rokut tabela 36 Wyszczególnienie Kwota w zł Podstawa prawna 1. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawę ustalenia podatku na rok ,37 2. Równoważnik 2,5 q żyta 153,43 3. Równoważnik 5 q żyta 306,85 M.P. z 2014 r. poz. 935 WYSOKOŚĆ PodatkU od spadków i darowizn 1) od dnia 1 stycznia 2007 rokut tabela 37 Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi ponad do Od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 2) % wartości zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad zł zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad zł Od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej % wartości zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad zł zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad zł Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej % wartości zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad zł zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad zł I grupa podatkowa II grupa podatkowa III grupa podatkowa małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych inni nabywcy 1) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn.zm.). 2) Zgodnie z art. 4a ww. ustawy obowiązuje zwolnienie od podatku, pod warunkami określonymi w tym artykule. Maksymalne OPŁATY LOKALNE w 2015 rokut tabela 38 Stawka opłaty targowej w zł Stawka opłaty miejscowej w zł Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej w zł Stawka opłaty uzdrowiskowej w zł Stawka opłaty od posiadania psów w zł Podstawa prawna 767,68 2,20 3,13 4,32 121,50 M.P. z 2014 r. poz. 718 STAWKI PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH od dnia 1 stycznia 2007 rokut tabela 39 Przedmiot opodatkowania Stawka 1. Od umowy sprzedaży: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2% b) innych praw majątkowych 1% Dodatek Nr

12 Przedmiot opodatkowania Stawka 2. Od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2% b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1% 3. Od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrze żeniem art. 7 ust. 5 ustawy 1) 1% 4. Od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy 1) 2% 5. Od ustanowienia hipoteki: a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1% b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł 6. Od umowy spółki 0,5% Podatek pobiera się według stawki najwyższej: jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki. 1) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn.zm.). Maksymalna Wysokość podatku od nieruchomości w 2015 rokut tabela 40 Przedmiot opodatkowania Stawka 1) 1. Budynki mieszkalne lub ich części mieszkalnych 0,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 23,13 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4. Budynki lub części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 5. Pozostałe budynki lub ich części 7,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6. Budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy 2) 7. Grunty: a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 0,90 zł od 1 m 2 powierzchni w ewidencji gruntów i budynków b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha powierzchni c) pozostałe 0,47 zł od 1 m 2 powierzchni 1) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718). 2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.). Maksymalna wysokość Podatku od środków transportowych w 2015 rokut tabela 41 Przedmiot opodatkowania Maksymalna stawka podatku w zł 1) 1. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 821,45 b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.370,38 c) powyżej 9 ton 1.644,45 2. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w zał. nr 1 do ustawy 2) 3.138,07 3. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.918,50 4. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: a) do 36 ton włącznie 2.425,51 b) powyżej 36 ton 3.138,07 z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w zał. nr 2 do ustawy 2) 12 Dodatek Nr

13 Przedmiot opodatkowania Maksymalna stawka podatku w zł 1) 5. Przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.644,45 6. Przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: a) do 36 ton włącznie 1.918,50 b) powyżej 36 ton 2.425,51 z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w zał. nr 3 do ustawy 2) 7. Autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 1.918,50 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.425,51 1) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718). 2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.). ODLICZENIA OD DOCHODU W PODATKU DOCHODOWYM W 2015 RokuT tabela 42 Lp Rodzaj odliczeń Kwota odliczeń Składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121), które: a) zapłacone zostały w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, b) potrącone zostały w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6 (przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną), tylko w części obliczonej w sposób określony w art. 33 ust. 4 ustawy 1), od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Do wysokości opłaconych składek. Odliczenie, o którym mowa nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy 1) oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy 1) ). 2. Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy 1) ) 3. Składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy 1) ). 4. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszone w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy 1) ). Do wydatków limitowanych należą wydatki poniesione na: a) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa b) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego Do wysokości zwrotów. Kwota zwrotu przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy 1), może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Do wysokości opłaconych składek. Odliczenie nie dotyczy składek: 1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy 1). Odliczenie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty zł w 2015 roku W roku podatkowym do wysokości zł W roku podatkowym do wysokości zł c) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista W wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Odliczeniu podlegają wydatki w części przekraczającej miesięczną kwotę 100 zł Dodatek Nr

14 1 2 3 d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność W roku podatkowym do wysokości zł (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne e) pozostałe wydatki określone w art. 26 ust. 7a ustawy 1) Do wysokości poniesionych wydatków 5. Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy 1) ) 6. Darowizny przekazane na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizujących te cele, b) kultu religijnego, c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r. poz. 332), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. Nr 263, poz z późn.zm.). Ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł. 7. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w wysokości dokonanej darowizny a wynikające z przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. 8. Podatnikowi, któremu w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r. udzielony został kredyt mieszkaniowy przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek 2) : 1) od kredytu mieszkaniowego, 2) od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, 3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. W roku podatkowym do wysokości 760 zł. Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługa), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w lit. a), b) i c) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem: 1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz 2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. Odliczenie stosuje się na podstawie: 1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy w przypadku darowizny pieniężnej, 2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż darowizna w postaci oddanej krwi, 3) zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn obowiązani są w zeznaniu rocznym wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. W wysokości dokonanej darowizny Warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie pokwitowania odbioru darowizny jak również uzyskanie od obdarowanego w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdania o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą. Ponadto w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza w 2015 r. kwoty zł. 14 Dodatek Nr

15 Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy 1) ) 10. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy 1) Ponadto kwota powyższego odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika uzyskującego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1147). Maksymalna kwota składki na IKZE w 2015 roku to 4.750,80 zł. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.). 2) W ramach tzw. praw nabytych, ulga obowiązuje na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1588 z późn.zm.). ODLICZENIA OD PODATKU W PODATKU DOCHODOWYM W 2015 RokuT tabela 43 Lp Rodzaj odliczeń Kwota odliczeń 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ust. 1 ustawy 1) ) 7,75% podstawy wymiaru składki 2. Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą, tzw. ulga na powrót (art. 27g ustawy 1) ) Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy 1), metody wyłączenia z progresją. 3. Wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej 2) 30% poniesionych wydatków nie więcej niż zł 4. Wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z wypłacanego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej w ramach tzw. praw nabytych. 3) 5. Odliczenie z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy 1) ) Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci: 1) małoletnie, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 3) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od tzw. dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę zł, z wyjątkiem renty rodzinnej i dochodów wolnych od podatku. Odliczenia poniesionych wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął dwunastomiesięczny okres trwania umowy i pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem. Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie. 1. Posiadanie jednego dziecka, które jest wychowywane przez: a) dwoje rodziców pozostających przez cały rok w związku małżeńskim (jeżeli łączne dochody rodziców nie przekroczą limitu zł, wówczas ulga wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc (1.112,04 zł za rok); w razie wyższych dochodów ulga nie przysługuje), b) rodzica niepozostającego w związku małżeńskim (ma to zastosowanie do rodzica, który nie pozostawał w związku małżeńskim przez cały, jak i część roku podatkowego, ale jednocześnie nie jest podatnikiem samotnie wychowującym dziecko, wówczas ulga wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc (1.112,04 zł za rok) i będzie ona należna gdy jego dochody nie przekroczą kwoty zł), c) przez samotnego rodzica ulga wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc (1.112,04 zł za rok) i będzie przysługiwała takiemu rodzicowi pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą kwoty zł) (Dochody, o których mowa wyżej uważa się dochody uzyskane w roku podatkowym pomniejszone o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) 2. Posiadanie dwojga dzieci ulga będzie przysługiwała bez względu na wysokość dochodów i wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc (1.112,04 zł za rok). 3. Posiadanie trójki i więcej dzieci nie bierze się pod uwagę wysokości osiąganych dochodów: na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi po 92,67 zł za każdy miesiąc (1.112,04 zł za rok), na trzecie dziecko ulga wynosi 166,67 zł za każdy miesiąc (2.000,04 zł za rok); na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi 225,00 zł za każdy miesiąc (2.700,00 zł za rok). 1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.). 2) W ramach tzw. praw nabytych, ulga obowiązuje na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509 z późn.zm.). Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r. 3) W ramach tzw. praw nabytych, ulga obowiązuje na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz z późn.zm.). Osoba prowadząca gospodarstwo domowe zachowuje prawo do odliczania wydatków ponoszonych do końca umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed dniem 1 stycznia 2007 r. Odliczenie nie ma zastosowania do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r. Dodatek Nr

16 WYBRANE LIMITY KWOTOWE W PODATKU VAT OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT W 2015 roku zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym, tj roku kwoty zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę podmiotowego zwolnienia nie wlicza się także wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i ustawy o VAT, usług ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Uwaga: Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę, o której mowa wyżej, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Podatnik podmiotowo zwolniony od podatku rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających ustawie o VAT traci to zwolnienie, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego wyżej wymienioną kwotę. Zwolnienie to traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn.zm.) nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 przepisu art. 10 ust. 1 nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, osoby prawne, które nie są podatnikami jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowy oraz nie przekroczyła w trakcie 2015 roku kwoty wynoszącej zł. Sprzedaż wysyłkowa uznana za dokonaną poza terytorium kraju Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn.zm.), w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczy w 2015 roku kwoty zł. Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić w celu zastosowania powyższej zasady jest to by całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłane lub transportowane z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w 2014 roku kwoty zł. Mały podatnik (kasowa metoda rozliczenia podatku VAT) Przez małego podatnika w 2015 roku rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (tj. w roku 2014) kwoty: I zł dotyczy podatników, dla których wartością sprzedaży jest kwota otrzymanej prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi, II zł dotyczy pozostałych podatników. Kasy rejestrujące Obowiązkiem ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2016 r. objęci są podatnicy (poza zwolnieniami dla czynności wyszczególnionych w załączniku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. poz. 1544) sprzedający towary i usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania i przekroczyli niżej podane kwoty obrotu uzyskane z tej sprzedaży: I zł dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą w poprzednim roku podatkowym i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania (obowiązek ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym podatnik przekroczył limit obrotu wynoszący zł), II zł dotyczy podatników rozpoczynających sprzedaż w 2015 roku (obowiązek ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym podatnik przekroczył limit obrotu, liczony w proporcji do okresu wykonywania sprzedaży w 2015 roku, wynoszący zł). 16 Dodatek Nr

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo