Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach 2005 2009"

Transkrypt

1 Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach Dobiega końca czwarta kadencja władz samorządu lekarzy weterynarii. Kiedy w połowie 2005 r. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Toruniu powierzył mi funkcję prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjąłem określone zobowiązania. Mam nadzieję, że wywiązałem się z nich w sposób zadowalający, ale to pozostawiam ocenie delegatów na tegoroczny zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Rozwój informatyzacji nałożył na Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną obowiązek zmiany zasad przekazywania informacji przez rozbudowanie przekazu elektronicznego. W IV kadencji postanowiliśmy o natychmiastowym upublicznieniu wszystkich działań władz samorządu za pośrednictwem strony internetowej VETPOL. Zamieszczamy na niej wszystkie przesyłane do opiniowania projekty aktów prawnych, poddając je szerokiej konsultacji środowiskowej, prezentujemy też własne projekty, korespondencję z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi, opinie prawne, instrukcje, informacje o wydarzeniach środowiskowych, kongresach, sympozjach i szkoleniach oraz imprezach integracyjnych. Unowocześnienie i usprawnienie biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wiązało się ze zmianą struktury zatrudnienia w biurze i nowego podziału zadań. Dzięki reorganizacji wydłużyliśmy czas pracy biura, rozszerzając jego dostępność od godz do W IV kadencji sfinalizowaliśmy w 2006 r. zadanie wykupienia na własność lokalu przy al. Przyjaciół w Warszawie. Dokonaliśmy niezbędnych modernizacji istotnych dla funkcjonowania biura, ułatwiających pracę wszystkich organów i uporządkowanie archiwów Izby. Prowadzimy też starania o wykupienie lokalu sąsiadującego z pomieszczeniami biura. Zadania nałożone przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przyszło nam realizować w szczególnie trudnych warunkach. W trakcie IV kadencji władz samorządu odbyły się wybory prezydenckie, dwa razy odbyły się wybory parlamentarne, tworzono gabinety Rady Ministrów pod kierunkiem czterech premierów, nastąpiło 9 zmian na stanowisku ministra rolnictwa i sekretarzy stanu oraz trzy zmiany na stanowisku głównego lekarza weterynarii. Należy to brać pod uwagę przy ocenie warunków w jakich musieliśmy realizować postulaty i wnioski składane przez członków naszego samorządu oraz tempo i zakres prowadzonych negocjacji. Po wyborze na stanowisko prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zobowiązałem się do rozwiązania sporu między Izbą Krajową a Izbą Warszawską, dotyczącego wysokości składek odprowadzanych na rzecz Izby Krajowej. Przypomnę, że Izba Warszawska kwestionowała prawidłowość podejmowania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w latach uchwał w sprawie wysokości składek odprowadzanych na rzecz Izby Krajowej. Uchwały w tych latach podejmowano po wyznaczonym regulaminem terminie lub nie podejmowano ich wcale, za co byli odpowiedzialni ówczesny prezes Krajowej Rady i skarbnik. Rada Krajowa poprzedniej kadencji nie uznała tej interpretacji i wystąpiła na drogę sądową o wyrównanie należnych jej zdaniem składek. Na jednym z pierwszych posiedzeń Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji zaproponowałem przyjęcie uchwały o zawarciu ugody sądowej w spornej sprawie. Po konsultacjach ze skarbnikiem, prawnikami, Komisją Finansową i Krajową Komisją Rewizyjną Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę o zwrocie wszystkim okręgowym izbom nieprawnie pobranych przez Krajową Izbę nadpłaconych przez nie składek. Mimo to zachowaliśmy przy tym płynność finansową Krajowej Izby. Przyjęcie takiego rozwiązania było możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, odsetkom od lokat długoterminowych i wynegocjowaniu niższej niż planowano ceny wykupu na własność lokalu biura Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Rozwiązanie problemu podatku VAT, wcześniej niepotrzebnie odprowadzonego w kwocie około 200 tys. złotych od opłat za paszporty dla zwierząt towarzyszących, pozwoliło na zwiększenie przychodu do budżetu samorządu. Pieniądze te pozwoliły na rozszerzenie pomocy na rzecz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lekarzy weterynarii oraz ich rodzin. Doprowadziliśmy także do zwiększenia wpływów z reklam zamieszczanych w Życiu Weterynaryjnym.

2 Jeszcze w poprzedniej kadencji z mojej inicjatywy i przy mojej świadomej odpowiedzialności za tę decyzję, podjęta została uchwała o podjęciu przez samorząd lekarzy weterynarii obowiązku wystawiania i rejestracji paszportów dla zwierząt towarzyszących człowiekowi. Posunięcie to okazało się ze wszech miar właściwe. Dotychczas wystawiliśmy ponad 126 tys. paszportów. Uregulowanie pozwalające na prowadzenie tego zadania przez jeden kompetentny podmiot, którym w naszym przypadku jest Izba i lekarze weterynarii. Stawia to Polskę w czołówce krajów europejskich pod względem systemowych rozwiązań w tym zakresie. Stworzyliśmy jednolitą bazę danych paszportów i właściwą do tego regulację prawną. Wystawianie ich w wielu zakładach leczniczych dla zwierząt jest działaniem istotnym dla ich budżetu, rozszerzającym wachlarz świadczonych usług. We współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami pracujemy nad utworzeniem centralnej bazy danych o zwierzętach oznakowanych elektronicznie przez lekarzy weterynarii. Również obowiązujące obecnie rozwiązania dotyczące szczepień profilaktycznych psów przeciw wściekliźnie i uproszczenie procedury administracyjnej w tym zakresie jest zasługą działań prowadzonych w III kadencji przez Radę Izby Warszawskiej pod moim przewodnictwem. Pojawiające się jeszcze czasami związane z tym problemy są wynikiem niesolidarnego stosunku niektórych kolegów do przyjętych rozwiązań. Niestety, trzeba też przypominać, że tak zwane akcje szczepienia na terenach wiejskich trzeba prowadzić w sposób zgodny z zasadami sztuki lekarskoweterynaryjnej, aby uniknąć skarg kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej. W IV kadencji udało się wprowadzić ustawowy zapis o zaostrzeniu sankcji za niedopełnienie obowiązku profilaktycznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Prowadzone są prace nad objęciem kotów obowiązkowym szczepieniem profilaktycznym przeciwko wściekliźnie. Wnieśliśmy też projekty w sprawie zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie opłaty za obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie, określając realne koszty z uwzględnieniem wszystkich wydatków, ponoszonych przez lekarza weterynarii. Ponadto wnieśliśmy do sejmowej komisji Przyjazne Państwo dalej idący projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w sprawie uwolnienia kwoty opłaty za szczepienia poprzez zniesienie delegacji dla ministra rolnictwa w sprawie wydania rozporządzenia o wysokości opłaty. Na początku tej kadencji, obejmując funkcję prezesa Krajowej Rady, zobowiązałem się przenieść na grunt krajowy założenia dochodzenia do przyjętych celów metodami demokratycznymi. Dzięki zachowaniu apolityczności, przy jednoczesnym szacunku dla przekonań politycznych wszystkich członków samorządu, zawsze starałem się o zachowanie poprawnych stosunków i roboczej współpracy ze wszystkimi ministrami rolnictwa, głównymi lekarzami weterynarii, osobami odpowiedzialnymi za pracę Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz posłami i senatorami. W debacie nad najtrudniejszymi problemami związanymi ze strukturą Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzonej w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wzięło udział siedmiu spośród 12 zaproszonych posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa, którym przedstawiono uwagi i argumenty samorządu w sprawie ważnych dla naszego zawodu sprawach. Po wielu spotkaniach, twardych rozmowach i negocjacjach z ministrami rolnictwa, ministrami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłami i senatorami oraz po moim wystąpieniu na specjalnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało nam się spowodować, że rząd odstąpił od realizacji projektu powołania tzw. Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. W projekcie tym lekarze weterynarii mogli być pozbawieni dotychczasowych zadań, a osoby niekompetentne mogły by decydować o zdrowiu publicznym. Wdrożenie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt znacznie podniosło standard zakładów i świadczonych w nich usług. Zarejestrowano blisko 6 tys. zakładów, większość z nich to jednoosobowe gabinety, choć zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich istnieją prywatne kliniki i lecznicze pracujące całodobowo, z wieloosobową obsadą, personelem pomocniczym, własnym laboratorium i szpitalem. Większość zarejestrowanych zakładów leczniczych została skontrolowana przez komisje powołane przez rady okręgowe. W większości izb okręgowych uchybienia, stwierdzane podczas kontroli udaje się usuwać, dzięki bezkonfliktowej współpracy i rozwiązywaniu

3 problemów metodami negocjacji i mediacji. 17 kwietnia 2007 r. na ulicach Warszawy przeprowadziliśmy akcję protestacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na najbardziej istotne postulaty samorządu lekarzy weterynarii, związane z wprowadzeniem właściwych uregulowań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Główny ciężar organizacji akcji, w której wzięło udział ponad 2 tysiące lekarzy weterynarii z całej Polski, spoczął na władzach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i biurze Izby. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego zostali przyjęci przez ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera i wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego. Do protestujących wyszedł wiceminister Henryk Kowalczyk i Ewa Lech-główny lekarz weterynarii oraz poseł Marek Sawicki, obecny minister rolnictwa. Postulaty samorządu zostały też przedstawione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Akcja protestacyjna doprowadziła do powołania zespołów roboczych, które, pomimo wspomnianych wcześniej licznych zmian na stanowiskach decydenckich, przedterminowych wyborów parlamentarnych i ukonstytuowania nowego rządu, a także ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, zrealizowały lub realizują nadal najistotniejsze postulaty zgłaszane przez nasze środowisko zawodowe podczas Zjazdu w Toruniu i w trakcie IV kadencji. Za duży sukces, odniesiony w tych warunkach, należy uznać obronę rangi i funkcji Inspekcji Weterynaryjnej, której groziło znaczne osłabienie poprzez nie do końca przemyślane, omawiane wcześniej, włączenie jej do nowej inspekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności. Bardzo istotnym sukcesem jest doprowadzenie we współpracy z głównym lekarzem weterynarii, rządem i posłami, znacznego zwiększenia nakładów budżetowych na Inspekcję Weterynaryjną, pozwalającego na zwiększenie liczby etatów w głównym, wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynarii i dostosowanie ich do nałożonych przez obowiązujące prawo zadań. Zrealizowanie postulowanej przez środowisko zawodowe zmiany artykułu 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pozwala na zawieranie umów na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii również z podmiotami prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt. Niezależnie od rozbieżnych opinii prawnych dotyczących zawierania tych umów bez wcześniejszych zmian w innych aktach prawnych jest to istotny krok w kierunku usunięcia nieprawidłowości i absurdów, wynikających z obowiązujących wcześniej zasad, takich jak konieczność nieprawnego używania przez osobę fizyczną produktów farmaceutycznych, sprzętu, samochodu, komputerów, środków ochrony zakupionych przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz korzystanie z jego pomieszczeń sprzecznego z obowiązującym prawem, a także odprowadzanie dodatkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na podatek dochodowy. Drugi zrealizowany ważny postulat z zakresu legislacji to przypisanie prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt zapisom ustawy o swobodzie gospodarczej, co pozwala, między innymi, na ubieganie się o dotacje na modernizację zakładu ze środków unijnych. Dzięki naszym wielomiesięcznym negocjacjom z rządem i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej spowodowaliśmy zapisanie w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych prawny zapis o stosowaniu produktów leczniczych dla zwierząt z przepisu lekarza weterynarii, a nie jak proponowano na receptę, co ma bardzo istotne znaczenie dla nadzorowania przez lekarzy weterynarii stosowania tych środków i przestrzegania ich karencji, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Na nasz wniosek zmieniono rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie specjalizacji lekarzy weterynarii. Według obowiązującego stanu prawnego również Wydziały Medycyny Weterynaryjnej na równi z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Instytutem w Puławach prowadzą szkolenia specjalizacyjne. Prowadzimy intensywne starania o uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji obrotu produktami leczniczymi dla zwierząt.

4 Izba była jednym z ważnych inicjatorów podjęcia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Jego realizację rozpoczęto w 2008 r. Uwzględniono wiele merytorycznych postulatów Izby, w tym dotyczących wynagradzania lekarzy weterynarii wykonujących badania przy tym zadaniu. Udział Inspekcji Weterynaryjnej oraz prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii w realizacji tego programu został bardzo wysoko oceniony przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i na forum Parlamentu. Minister rolnictwa Marek Sawicki publicznie zapewnił, że mimo kryzysu gospodarczego, nie zostaną zmniejszone środki przewidziane w budżecie na realizację tego programu. Wysoko został też oceniony udział lekarzy weterynarii w likwidacji ognisk grypy ptaków na Mazowszu na przełomie lat 2007 i Akcja ta wykazała słuszność postulatów samorządu, dotyczących organizacji pracy Inspekcji Weterynaryjnej w tym jej pionizacji i zasad współpracy z lekarzami prywatnie praktykującymi. W porównaniu do poprzednich kadencji udało się znacznie zmniejszyć zaległości we wpłacaniu składek na rzecz samorządu, bez uciekania się do najbardziej drastycznych rozwiązań pozbawiania prawa wykonywania zawodu. Dzięki utrzymywaniu przez całą kadencję dyscypliny budżetowej, wspomnianym wcześniej rozwiązaniom pozwalającym na zwiększenie wpływów budżetowych mimo nie zwiększania przez cała kadencję wysokości składki odprowadzanej na rzecz Izby Krajowej możliwe było zrealizowanie wielu zadań służących członkom naszego samorządu. Z mojej inicjatywy powołano i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundację Senior. Zarządowi Fundacji, złożonemu z lekarzy weterynarii reprezentujących Izbę Śląską, wspieranych przez radcę prawnego mec. Witolda Preissa powierzono podjęcie działań mających na celu nieodpłatne przejecie przez Fundację ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Wiśle, co pozwoliłoby na dostosowanie tego obiektu dla potrzeb kolegów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zadania tego, z przyczyn obiektywnych nie udało się dotąd zrealizować. Zaleciliśmy więc zarządowi Fundacji zintensyfikowanie działań i rozwinięcie również innych aktywności, pozwalających na nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego, co powinno nastąpić w 2010 r. Postanowiono o wsparciu ze środków samorządu modernizacji ośrodka szkoleniowowypoczynkowego w Międzyzdrojach. Ze względu na nieuregulowaną sytuację administracyjnoprawną tego ośrodka za najwłaściwsze rozwiązanie uznano zakup przez Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną stacjonarnych przyczep kempingowych i zlokalizowanie ich na terenie ośrodka. Realizacja tego przedsięwzięcia w istotny sposób wpłynęła na podniesienie standardu ośrodka, pełniącego ważną rolę jako obiekt służący wypoczynkowi mniej zamożnych członków samorządu. Postanowiono o dalszym modernizowaniu zlokalizowanych tam obiektów ze wsparciem ze strony Izby Krajowej stosownym do możliwości budżetowych. W ramach koleżeńskiej solidarności pozytywnie odpowiadaliśmy na wszystkie apele o pomoc finansową, kierowane z izb okręgowych. Izba aktywnie uczestniczy w tworzeniu platform edukacyjnych, dla chcących podnosić swoją wiedzę lekarzy weterynarii. Jest współorganizatorem konferencji, szkoleń i praktycznych warsztatów. W latach 2006, 2007, 2008 Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna współorganizowała Targi Weterynaria w Warszawie, z bogatym programem wykładów i seminariów. Poszukujemy możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy unijnych na wyposażenia zakładów leczniczych dla zwierząt w nowoczesny sprzęt. Możliwości uzyskania takiego wsparcia służyły uwieńczone sukcesem zabiegi o objęcie prowadzenia zakładów leczniczych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wizerunkowi polskiej weterynarii dobrze przysłużyło się zorganizowanie w czerwcu 2007 r. w Krakowie Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Moją osobistą inicjatywą było przekonanie do podjęcia tego wyzwania członków Krajowej Rady, a następnie doprowadzenie do przyjęcia naszej propozycji przez władze FVE. To kilkudniowe spotkanie było okazję do zaprezentowania naszych osiągnięć, nawiązania przyjacielskich

5 kontaktów zawodowych i umocnienia naszej pozycji w Federacji. Przyjętym i realizowanym w tej kadencji założeniem było jak największe rozszerzenie udziału członków naszego samorządu w kontaktach międzynarodowych. Do takich inicjatyw należał wyjazd rozszerzonego prezydium do Brukseli, udział w konferencji krajów Europy Środkowej w Brnie, konferencji TAIEX w Rydze, wyjazdy studyjne do Szwajcarii, Kongres BPT w Hanowerze i wspieranie przez samorząd zbiorowych i indywidualnych wyjazdów na międzynarodowe spotkania, w tym działalności studentów w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii (IVSA). Z budżetu Izby wspierane są również różnego rodzaju imprezy integracyjne i zawody sportowe z udziałem lekarzy weterynarii oraz pozazawodowa działalność o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym, realizowana z udziałem członków naszego samorządu. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwalił w styczniu 2008 r. nowy, lepiej dostosowany do współczesnych potrzeb, Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii. Naszym wspólnym zadaniem jest uświadamianie opinii publicznej, iż samorząd lekarzy weterynarii poprzez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i dwuinstancyjne sądy lekarsko-weterynaryjne sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i zapisami Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii również bez jakichkolwiek nakładów ze strony budżetu państwa. Należy podkreślać, że budżet państwa nie jest też obciążany wydatkami związanymi z nadawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sprawdzaniem posiadania odpowiednich uprawnień i umiejętności zawodowych do wykonywania tego zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. Poprzez opracowanie projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i doprowadzenie do jej uchwalenia samorząd wziął też na siebie obowiązek rejestracji tych zakładów i kontroli ich standardu bez jakichkolwiek dotacji z budżetu państwa na te cele. Do takich zadań, nałożonych na państwo, a dobrowolnie przejętych przez samorząd należy również obowiązek wystawiania i rejestracji paszportów dla zwierząt towarzyszących człowiekowi, wymaganych w ruchu międzynarodowym. Te oczywiste chyba dla wszystkich członków naszego samorządu obowiązki, które wzięli na siebie dobrowolnie lekarze weterynarii warto przypominać przy każdej okazji, wobec pojawiających się prób osłabienia kompetencji samorządów zawodowych. Takie próby pojawiały się, niestety, ze strony wszystkich rządów, z jakimi przyszło nam współpracować w mijającej kadencji. Przypominam więc, że artykuł 17 Konstytucji RP, dotyczący samorządów, należy zaliczyć do najważniejszych osiągnięć samorządnego społeczeństwa, dających gwarancję funkcjonowania samorządom zawodów zaufania publicznego. Dlatego za bardzo ważną należy uznać stałą współpracę z Konferencją Prezesów Samorządów Zaufania Publicznego polegającą na ustalaniu wspólnej strategii i konsekwentnym wzajemnym popieraniu słusznych postulatów, pozwalającym na zachowanie zasad demokracji przy jednoczesnym sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów wyłącznie przez osoby dysponujące właściwym wykształceniem, wiedzą i uprawnieniami nadanymi przez kompetentne autorytety. Osobom spoza naszego środowiska zawodowego, a zwłaszcza decydentom musimy uświadamiać niebezpieczeństwa, jakie z prób takich mogą wynikać. Podobnie zadaniem nas wszystkich jest uświadamianie zagrożeń dla gospodarki państwa i obrotu międzynarodowego, jakie mogą być skutkiem osłabienia kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej. Trudno jest opisać wszystkie sprawy, które były podejmowane przez Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną. Ważny był nasz stały udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP. Opiniowanie wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących weterynarii. Szczegółowo przedstawialiśmy je na łamach Życia Weterynaryjnego oraz na stronie internetowej Izby. Podsumowanie zamieścimy w sprawozdaniach na Zjazd Krajowy Lekarzy Weterynarii w Warszawie. Nie piszę o zagrożeniach. Będzie to tematem debaty na naszych zjazdach. Prezes sam nie realizuje zadań. Sukcesy osiągaliśmy poprzez zespołową pracę wszystkich członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jej komisji, rzecznika odpowiedzialności

6 zawodowej i jego zastępców, sędziów oraz Komisji Rewizyjnej. Pracę izb okręgowych i ich organów, pracowników biura Izby Krajowej i biur izb okręgowych, współpracujących z nami prawników, redakcji Życia Weterynaryjnego oraz wszystkich lekarzy weterynarii i inne osoby które wspierały naszą Izbę. Koleżanki i Koledzy, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i pracę dla dobra naszego zawodu i samorządu lekarzy weterynarii. Dziękuję za współpracę posłom i senatorom, ministrom i pracownikom rządu, którzy z nami współpracowali dla dobra kraju. Dziękuję za współpracę i pomoc dziekanom i pracownikom Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, dyrektorowi i pracownikom Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz członkom Krajowej Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Wyrażając nadzieję, że swoją działalnością na stanowisku prezesa Rady Izby Warszawskiej i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spełniłem oczekiwania moich wyborców apeluję o aktywny udział w przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, który wyłoni na V kadencję władze samorządu, dające najlepsze gwarancje zrealizowania naszych postulatów. Dr Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Powiatowy lekarz weterynarii nie jest zobowiązany do zawarcia umów określających warunki wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNE PAŃSTWO POSTULATY ZMIAN W PRZEPISACH LIKWIDUJĄCE ABSURDY BIUROKRATYCZNE

PRZYJAZNE PAŃSTWO POSTULATY ZMIAN W PRZEPISACH LIKWIDUJĄCE ABSURDY BIUROKRATYCZNE PRZYJAZNE PAŃSTWO POSTULATY ZMIAN W PRZEPISACH LIKWIDUJĄCE ABSURDY BIUROKRATYCZNE Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna projekt zmian do ustaw, KOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach

Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach Projekty Uchwał na XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Świętokrzyskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w dniu 29.03.2014r Uchwała Nr.../XXII/14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI 1. Uchwała Nr 1/III/00 z dnia 05.04.2000r. w sprawie powołania Komisji problematycznych Świętokrzyskiej Izby oraz określenia składu Prezydium

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r.

Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r. UCHWAŁA NR 91/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie skierowania do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej lepszym rozwiązaniem od planowanej konsolidacji administracji zespolonej

Pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej lepszym rozwiązaniem od planowanej konsolidacji administracji zespolonej Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber Warszawa, 23 luty 2010 r. Pionizacja Inspekcji Weterynaryjnej lepszym rozwiązaniem od planowanej konsolidacji administracji zespolonej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

DD4

DD4 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016r. godz. 14.00. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 r. Nr 220, poz. 1433, Nr 106, poz. 622. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH (jednolity tekst zatwierdzony Uchwała nr 2 walnego członków Zebrania PSPWZ dniu w 21.02.2004) Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt)

REGULAMIN. (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt) REGULAMIN... (Rodzaj zakładu leczniczego)... w... (Nazwa własna zakładu) (Miejscowość) Dział I. USTRÓJ I PODSTAWY DZIAŁANIA 1.... (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt) zwany dalej... jest własnością...

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE w brzmieniu angielskim Polish Equine Veterinary Association. Polskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) 2008.12.27 zm. Dz.U.08.220.1433 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zakład leczniczy dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1047 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH ORPHAN

STATUT KRAJOWEGO FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH ORPHAN STATUT KRAJOWEGO FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH ORPHAN NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA. 1 1. KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH ORPHAN, zwane dalej " Krajowe Forum " jest związkiem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Klubu Parlamentarnego z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Członkami Klubu Parlamentarnego, zwanego dalej Klubem są posłowie i senatorowie wybrani z list zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Z dniem 27 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Nr 36/V/SGPEP/2003 V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 15.10.2003 r. STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.11.95 2008-12-27 zm. Dz.U.2008.220.1433 art. 1 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 53 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych.

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie Mój Dom na Rzecz Mieszkańców Domu Dziecka i Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Jeleniogórskim STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Mój Dom na

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM

STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE I ORGANIZACJA CENTRUM 1. 1. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (zwane dalej Centrum) jest samodzielną jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo