Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach 2005 2009"

Transkrypt

1 Dokonania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji w latach Dobiega końca czwarta kadencja władz samorządu lekarzy weterynarii. Kiedy w połowie 2005 r. Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Toruniu powierzył mi funkcję prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjąłem określone zobowiązania. Mam nadzieję, że wywiązałem się z nich w sposób zadowalający, ale to pozostawiam ocenie delegatów na tegoroczny zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Rozwój informatyzacji nałożył na Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną obowiązek zmiany zasad przekazywania informacji przez rozbudowanie przekazu elektronicznego. W IV kadencji postanowiliśmy o natychmiastowym upublicznieniu wszystkich działań władz samorządu za pośrednictwem strony internetowej VETPOL. Zamieszczamy na niej wszystkie przesyłane do opiniowania projekty aktów prawnych, poddając je szerokiej konsultacji środowiskowej, prezentujemy też własne projekty, korespondencję z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi, opinie prawne, instrukcje, informacje o wydarzeniach środowiskowych, kongresach, sympozjach i szkoleniach oraz imprezach integracyjnych. Unowocześnienie i usprawnienie biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wiązało się ze zmianą struktury zatrudnienia w biurze i nowego podziału zadań. Dzięki reorganizacji wydłużyliśmy czas pracy biura, rozszerzając jego dostępność od godz do W IV kadencji sfinalizowaliśmy w 2006 r. zadanie wykupienia na własność lokalu przy al. Przyjaciół w Warszawie. Dokonaliśmy niezbędnych modernizacji istotnych dla funkcjonowania biura, ułatwiających pracę wszystkich organów i uporządkowanie archiwów Izby. Prowadzimy też starania o wykupienie lokalu sąsiadującego z pomieszczeniami biura. Zadania nałożone przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przyszło nam realizować w szczególnie trudnych warunkach. W trakcie IV kadencji władz samorządu odbyły się wybory prezydenckie, dwa razy odbyły się wybory parlamentarne, tworzono gabinety Rady Ministrów pod kierunkiem czterech premierów, nastąpiło 9 zmian na stanowisku ministra rolnictwa i sekretarzy stanu oraz trzy zmiany na stanowisku głównego lekarza weterynarii. Należy to brać pod uwagę przy ocenie warunków w jakich musieliśmy realizować postulaty i wnioski składane przez członków naszego samorządu oraz tempo i zakres prowadzonych negocjacji. Po wyborze na stanowisko prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zobowiązałem się do rozwiązania sporu między Izbą Krajową a Izbą Warszawską, dotyczącego wysokości składek odprowadzanych na rzecz Izby Krajowej. Przypomnę, że Izba Warszawska kwestionowała prawidłowość podejmowania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w latach uchwał w sprawie wysokości składek odprowadzanych na rzecz Izby Krajowej. Uchwały w tych latach podejmowano po wyznaczonym regulaminem terminie lub nie podejmowano ich wcale, za co byli odpowiedzialni ówczesny prezes Krajowej Rady i skarbnik. Rada Krajowa poprzedniej kadencji nie uznała tej interpretacji i wystąpiła na drogę sądową o wyrównanie należnych jej zdaniem składek. Na jednym z pierwszych posiedzeń Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji zaproponowałem przyjęcie uchwały o zawarciu ugody sądowej w spornej sprawie. Po konsultacjach ze skarbnikiem, prawnikami, Komisją Finansową i Krajową Komisją Rewizyjną Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę o zwrocie wszystkim okręgowym izbom nieprawnie pobranych przez Krajową Izbę nadpłaconych przez nie składek. Mimo to zachowaliśmy przy tym płynność finansową Krajowej Izby. Przyjęcie takiego rozwiązania było możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, odsetkom od lokat długoterminowych i wynegocjowaniu niższej niż planowano ceny wykupu na własność lokalu biura Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Rozwiązanie problemu podatku VAT, wcześniej niepotrzebnie odprowadzonego w kwocie około 200 tys. złotych od opłat za paszporty dla zwierząt towarzyszących, pozwoliło na zwiększenie przychodu do budżetu samorządu. Pieniądze te pozwoliły na rozszerzenie pomocy na rzecz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lekarzy weterynarii oraz ich rodzin. Doprowadziliśmy także do zwiększenia wpływów z reklam zamieszczanych w Życiu Weterynaryjnym.

2 Jeszcze w poprzedniej kadencji z mojej inicjatywy i przy mojej świadomej odpowiedzialności za tę decyzję, podjęta została uchwała o podjęciu przez samorząd lekarzy weterynarii obowiązku wystawiania i rejestracji paszportów dla zwierząt towarzyszących człowiekowi. Posunięcie to okazało się ze wszech miar właściwe. Dotychczas wystawiliśmy ponad 126 tys. paszportów. Uregulowanie pozwalające na prowadzenie tego zadania przez jeden kompetentny podmiot, którym w naszym przypadku jest Izba i lekarze weterynarii. Stawia to Polskę w czołówce krajów europejskich pod względem systemowych rozwiązań w tym zakresie. Stworzyliśmy jednolitą bazę danych paszportów i właściwą do tego regulację prawną. Wystawianie ich w wielu zakładach leczniczych dla zwierząt jest działaniem istotnym dla ich budżetu, rozszerzającym wachlarz świadczonych usług. We współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami pracujemy nad utworzeniem centralnej bazy danych o zwierzętach oznakowanych elektronicznie przez lekarzy weterynarii. Również obowiązujące obecnie rozwiązania dotyczące szczepień profilaktycznych psów przeciw wściekliźnie i uproszczenie procedury administracyjnej w tym zakresie jest zasługą działań prowadzonych w III kadencji przez Radę Izby Warszawskiej pod moim przewodnictwem. Pojawiające się jeszcze czasami związane z tym problemy są wynikiem niesolidarnego stosunku niektórych kolegów do przyjętych rozwiązań. Niestety, trzeba też przypominać, że tak zwane akcje szczepienia na terenach wiejskich trzeba prowadzić w sposób zgodny z zasadami sztuki lekarskoweterynaryjnej, aby uniknąć skarg kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej. W IV kadencji udało się wprowadzić ustawowy zapis o zaostrzeniu sankcji za niedopełnienie obowiązku profilaktycznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Prowadzone są prace nad objęciem kotów obowiązkowym szczepieniem profilaktycznym przeciwko wściekliźnie. Wnieśliśmy też projekty w sprawie zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie opłaty za obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie, określając realne koszty z uwzględnieniem wszystkich wydatków, ponoszonych przez lekarza weterynarii. Ponadto wnieśliśmy do sejmowej komisji Przyjazne Państwo dalej idący projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w sprawie uwolnienia kwoty opłaty za szczepienia poprzez zniesienie delegacji dla ministra rolnictwa w sprawie wydania rozporządzenia o wysokości opłaty. Na początku tej kadencji, obejmując funkcję prezesa Krajowej Rady, zobowiązałem się przenieść na grunt krajowy założenia dochodzenia do przyjętych celów metodami demokratycznymi. Dzięki zachowaniu apolityczności, przy jednoczesnym szacunku dla przekonań politycznych wszystkich członków samorządu, zawsze starałem się o zachowanie poprawnych stosunków i roboczej współpracy ze wszystkimi ministrami rolnictwa, głównymi lekarzami weterynarii, osobami odpowiedzialnymi za pracę Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz posłami i senatorami. W debacie nad najtrudniejszymi problemami związanymi ze strukturą Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzonej w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wzięło udział siedmiu spośród 12 zaproszonych posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa, którym przedstawiono uwagi i argumenty samorządu w sprawie ważnych dla naszego zawodu sprawach. Po wielu spotkaniach, twardych rozmowach i negocjacjach z ministrami rolnictwa, ministrami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłami i senatorami oraz po moim wystąpieniu na specjalnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało nam się spowodować, że rząd odstąpił od realizacji projektu powołania tzw. Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. W projekcie tym lekarze weterynarii mogli być pozbawieni dotychczasowych zadań, a osoby niekompetentne mogły by decydować o zdrowiu publicznym. Wdrożenie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt znacznie podniosło standard zakładów i świadczonych w nich usług. Zarejestrowano blisko 6 tys. zakładów, większość z nich to jednoosobowe gabinety, choć zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich istnieją prywatne kliniki i lecznicze pracujące całodobowo, z wieloosobową obsadą, personelem pomocniczym, własnym laboratorium i szpitalem. Większość zarejestrowanych zakładów leczniczych została skontrolowana przez komisje powołane przez rady okręgowe. W większości izb okręgowych uchybienia, stwierdzane podczas kontroli udaje się usuwać, dzięki bezkonfliktowej współpracy i rozwiązywaniu

3 problemów metodami negocjacji i mediacji. 17 kwietnia 2007 r. na ulicach Warszawy przeprowadziliśmy akcję protestacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na najbardziej istotne postulaty samorządu lekarzy weterynarii, związane z wprowadzeniem właściwych uregulowań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Główny ciężar organizacji akcji, w której wzięło udział ponad 2 tysiące lekarzy weterynarii z całej Polski, spoczął na władzach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i biurze Izby. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego zostali przyjęci przez ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera i wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego. Do protestujących wyszedł wiceminister Henryk Kowalczyk i Ewa Lech-główny lekarz weterynarii oraz poseł Marek Sawicki, obecny minister rolnictwa. Postulaty samorządu zostały też przedstawione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Akcja protestacyjna doprowadziła do powołania zespołów roboczych, które, pomimo wspomnianych wcześniej licznych zmian na stanowiskach decydenckich, przedterminowych wyborów parlamentarnych i ukonstytuowania nowego rządu, a także ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, zrealizowały lub realizują nadal najistotniejsze postulaty zgłaszane przez nasze środowisko zawodowe podczas Zjazdu w Toruniu i w trakcie IV kadencji. Za duży sukces, odniesiony w tych warunkach, należy uznać obronę rangi i funkcji Inspekcji Weterynaryjnej, której groziło znaczne osłabienie poprzez nie do końca przemyślane, omawiane wcześniej, włączenie jej do nowej inspekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności. Bardzo istotnym sukcesem jest doprowadzenie we współpracy z głównym lekarzem weterynarii, rządem i posłami, znacznego zwiększenia nakładów budżetowych na Inspekcję Weterynaryjną, pozwalającego na zwiększenie liczby etatów w głównym, wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynarii i dostosowanie ich do nałożonych przez obowiązujące prawo zadań. Zrealizowanie postulowanej przez środowisko zawodowe zmiany artykułu 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pozwala na zawieranie umów na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii również z podmiotami prowadzącymi zakłady lecznicze dla zwierząt. Niezależnie od rozbieżnych opinii prawnych dotyczących zawierania tych umów bez wcześniejszych zmian w innych aktach prawnych jest to istotny krok w kierunku usunięcia nieprawidłowości i absurdów, wynikających z obowiązujących wcześniej zasad, takich jak konieczność nieprawnego używania przez osobę fizyczną produktów farmaceutycznych, sprzętu, samochodu, komputerów, środków ochrony zakupionych przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz korzystanie z jego pomieszczeń sprzecznego z obowiązującym prawem, a także odprowadzanie dodatkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na podatek dochodowy. Drugi zrealizowany ważny postulat z zakresu legislacji to przypisanie prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt zapisom ustawy o swobodzie gospodarczej, co pozwala, między innymi, na ubieganie się o dotacje na modernizację zakładu ze środków unijnych. Dzięki naszym wielomiesięcznym negocjacjom z rządem i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej spowodowaliśmy zapisanie w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych prawny zapis o stosowaniu produktów leczniczych dla zwierząt z przepisu lekarza weterynarii, a nie jak proponowano na receptę, co ma bardzo istotne znaczenie dla nadzorowania przez lekarzy weterynarii stosowania tych środków i przestrzegania ich karencji, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Na nasz wniosek zmieniono rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie specjalizacji lekarzy weterynarii. Według obowiązującego stanu prawnego również Wydziały Medycyny Weterynaryjnej na równi z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Instytutem w Puławach prowadzą szkolenia specjalizacyjne. Prowadzimy intensywne starania o uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji obrotu produktami leczniczymi dla zwierząt.

4 Izba była jednym z ważnych inicjatorów podjęcia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Jego realizację rozpoczęto w 2008 r. Uwzględniono wiele merytorycznych postulatów Izby, w tym dotyczących wynagradzania lekarzy weterynarii wykonujących badania przy tym zadaniu. Udział Inspekcji Weterynaryjnej oraz prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii w realizacji tego programu został bardzo wysoko oceniony przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i na forum Parlamentu. Minister rolnictwa Marek Sawicki publicznie zapewnił, że mimo kryzysu gospodarczego, nie zostaną zmniejszone środki przewidziane w budżecie na realizację tego programu. Wysoko został też oceniony udział lekarzy weterynarii w likwidacji ognisk grypy ptaków na Mazowszu na przełomie lat 2007 i Akcja ta wykazała słuszność postulatów samorządu, dotyczących organizacji pracy Inspekcji Weterynaryjnej w tym jej pionizacji i zasad współpracy z lekarzami prywatnie praktykującymi. W porównaniu do poprzednich kadencji udało się znacznie zmniejszyć zaległości we wpłacaniu składek na rzecz samorządu, bez uciekania się do najbardziej drastycznych rozwiązań pozbawiania prawa wykonywania zawodu. Dzięki utrzymywaniu przez całą kadencję dyscypliny budżetowej, wspomnianym wcześniej rozwiązaniom pozwalającym na zwiększenie wpływów budżetowych mimo nie zwiększania przez cała kadencję wysokości składki odprowadzanej na rzecz Izby Krajowej możliwe było zrealizowanie wielu zadań służących członkom naszego samorządu. Z mojej inicjatywy powołano i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundację Senior. Zarządowi Fundacji, złożonemu z lekarzy weterynarii reprezentujących Izbę Śląską, wspieranych przez radcę prawnego mec. Witolda Preissa powierzono podjęcie działań mających na celu nieodpłatne przejecie przez Fundację ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Wiśle, co pozwoliłoby na dostosowanie tego obiektu dla potrzeb kolegów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zadania tego, z przyczyn obiektywnych nie udało się dotąd zrealizować. Zaleciliśmy więc zarządowi Fundacji zintensyfikowanie działań i rozwinięcie również innych aktywności, pozwalających na nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego, co powinno nastąpić w 2010 r. Postanowiono o wsparciu ze środków samorządu modernizacji ośrodka szkoleniowowypoczynkowego w Międzyzdrojach. Ze względu na nieuregulowaną sytuację administracyjnoprawną tego ośrodka za najwłaściwsze rozwiązanie uznano zakup przez Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną stacjonarnych przyczep kempingowych i zlokalizowanie ich na terenie ośrodka. Realizacja tego przedsięwzięcia w istotny sposób wpłynęła na podniesienie standardu ośrodka, pełniącego ważną rolę jako obiekt służący wypoczynkowi mniej zamożnych członków samorządu. Postanowiono o dalszym modernizowaniu zlokalizowanych tam obiektów ze wsparciem ze strony Izby Krajowej stosownym do możliwości budżetowych. W ramach koleżeńskiej solidarności pozytywnie odpowiadaliśmy na wszystkie apele o pomoc finansową, kierowane z izb okręgowych. Izba aktywnie uczestniczy w tworzeniu platform edukacyjnych, dla chcących podnosić swoją wiedzę lekarzy weterynarii. Jest współorganizatorem konferencji, szkoleń i praktycznych warsztatów. W latach 2006, 2007, 2008 Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna współorganizowała Targi Weterynaria w Warszawie, z bogatym programem wykładów i seminariów. Poszukujemy możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy unijnych na wyposażenia zakładów leczniczych dla zwierząt w nowoczesny sprzęt. Możliwości uzyskania takiego wsparcia służyły uwieńczone sukcesem zabiegi o objęcie prowadzenia zakładów leczniczych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wizerunkowi polskiej weterynarii dobrze przysłużyło się zorganizowanie w czerwcu 2007 r. w Krakowie Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Moją osobistą inicjatywą było przekonanie do podjęcia tego wyzwania członków Krajowej Rady, a następnie doprowadzenie do przyjęcia naszej propozycji przez władze FVE. To kilkudniowe spotkanie było okazję do zaprezentowania naszych osiągnięć, nawiązania przyjacielskich

5 kontaktów zawodowych i umocnienia naszej pozycji w Federacji. Przyjętym i realizowanym w tej kadencji założeniem było jak największe rozszerzenie udziału członków naszego samorządu w kontaktach międzynarodowych. Do takich inicjatyw należał wyjazd rozszerzonego prezydium do Brukseli, udział w konferencji krajów Europy Środkowej w Brnie, konferencji TAIEX w Rydze, wyjazdy studyjne do Szwajcarii, Kongres BPT w Hanowerze i wspieranie przez samorząd zbiorowych i indywidualnych wyjazdów na międzynarodowe spotkania, w tym działalności studentów w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii (IVSA). Z budżetu Izby wspierane są również różnego rodzaju imprezy integracyjne i zawody sportowe z udziałem lekarzy weterynarii oraz pozazawodowa działalność o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym, realizowana z udziałem członków naszego samorządu. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii uchwalił w styczniu 2008 r. nowy, lepiej dostosowany do współczesnych potrzeb, Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii. Naszym wspólnym zadaniem jest uświadamianie opinii publicznej, iż samorząd lekarzy weterynarii poprzez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i dwuinstancyjne sądy lekarsko-weterynaryjne sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i zapisami Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii również bez jakichkolwiek nakładów ze strony budżetu państwa. Należy podkreślać, że budżet państwa nie jest też obciążany wydatkami związanymi z nadawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sprawdzaniem posiadania odpowiednich uprawnień i umiejętności zawodowych do wykonywania tego zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. Poprzez opracowanie projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i doprowadzenie do jej uchwalenia samorząd wziął też na siebie obowiązek rejestracji tych zakładów i kontroli ich standardu bez jakichkolwiek dotacji z budżetu państwa na te cele. Do takich zadań, nałożonych na państwo, a dobrowolnie przejętych przez samorząd należy również obowiązek wystawiania i rejestracji paszportów dla zwierząt towarzyszących człowiekowi, wymaganych w ruchu międzynarodowym. Te oczywiste chyba dla wszystkich członków naszego samorządu obowiązki, które wzięli na siebie dobrowolnie lekarze weterynarii warto przypominać przy każdej okazji, wobec pojawiających się prób osłabienia kompetencji samorządów zawodowych. Takie próby pojawiały się, niestety, ze strony wszystkich rządów, z jakimi przyszło nam współpracować w mijającej kadencji. Przypominam więc, że artykuł 17 Konstytucji RP, dotyczący samorządów, należy zaliczyć do najważniejszych osiągnięć samorządnego społeczeństwa, dających gwarancję funkcjonowania samorządom zawodów zaufania publicznego. Dlatego za bardzo ważną należy uznać stałą współpracę z Konferencją Prezesów Samorządów Zaufania Publicznego polegającą na ustalaniu wspólnej strategii i konsekwentnym wzajemnym popieraniu słusznych postulatów, pozwalającym na zachowanie zasad demokracji przy jednoczesnym sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów wyłącznie przez osoby dysponujące właściwym wykształceniem, wiedzą i uprawnieniami nadanymi przez kompetentne autorytety. Osobom spoza naszego środowiska zawodowego, a zwłaszcza decydentom musimy uświadamiać niebezpieczeństwa, jakie z prób takich mogą wynikać. Podobnie zadaniem nas wszystkich jest uświadamianie zagrożeń dla gospodarki państwa i obrotu międzynarodowego, jakie mogą być skutkiem osłabienia kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej. Trudno jest opisać wszystkie sprawy, które były podejmowane przez Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną. Ważny był nasz stały udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP. Opiniowanie wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących weterynarii. Szczegółowo przedstawialiśmy je na łamach Życia Weterynaryjnego oraz na stronie internetowej Izby. Podsumowanie zamieścimy w sprawozdaniach na Zjazd Krajowy Lekarzy Weterynarii w Warszawie. Nie piszę o zagrożeniach. Będzie to tematem debaty na naszych zjazdach. Prezes sam nie realizuje zadań. Sukcesy osiągaliśmy poprzez zespołową pracę wszystkich członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jej komisji, rzecznika odpowiedzialności

6 zawodowej i jego zastępców, sędziów oraz Komisji Rewizyjnej. Pracę izb okręgowych i ich organów, pracowników biura Izby Krajowej i biur izb okręgowych, współpracujących z nami prawników, redakcji Życia Weterynaryjnego oraz wszystkich lekarzy weterynarii i inne osoby które wspierały naszą Izbę. Koleżanki i Koledzy, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i pracę dla dobra naszego zawodu i samorządu lekarzy weterynarii. Dziękuję za współpracę posłom i senatorom, ministrom i pracownikom rządu, którzy z nami współpracowali dla dobra kraju. Dziękuję za współpracę i pomoc dziekanom i pracownikom Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, dyrektorowi i pracownikom Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz członkom Krajowej Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Wyrażając nadzieję, że swoją działalnością na stanowisku prezesa Rady Izby Warszawskiej i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spełniłem oczekiwania moich wyborców apeluję o aktywny udział w przygotowaniach do Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, który wyłoni na V kadencję władze samorządu, dające najlepsze gwarancje zrealizowania naszych postulatów. Dr Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r.

LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r. ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY Warszawa, 9 maja 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI Nr 4/2002

SPIS TRECI Nr 4/2002 SPIS TRECI Nr 4/2002 autor tytuł strona Wystpienie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w Sejmie: Analiza wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej w 2001r. Sprawozdanie z działalnoci Najwyszej Izby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. str. 8 TalentowiSKO Druga edycja Programu zakończona str. 19 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Dobry bank to tani

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Łukasz Bojarski Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Warszawa 2003 Raport wydano w ramach projektu: Działania na rzecz poprawy dostępu do wymiaru

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo