I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI OD WYDAWCY I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Pojęcie osoby fizycznej Gospodarstwo rolne definicja Działalność rolnicza definicja normatywna Dział specjalny produkcji rolnej a własne potrzeby Udzielanie przez rolnika licencji na reprodukcję odmian roślin uprawnych SprzedaŜ kapusty kwaszonej Uprawy w szklarniach nieogrzewanych Przyjmowanie ścieków z oczyszczalni Hodowla pigmejskich jeŝy afrykańskich Hodowla suma afrykańskiego Sąsiedzkie usługi rolnicze Administrowanie gospodarstwem rolnym Usługi związane z rolnictwem a działalność rolnicza Rolnik zajmujący się tuczem cudzych zwierząt nie prowadzi działalności rolniczej Najem komina w gospodarstwie pod maszt telefonii komórkowej DzierŜawa gruntów rolnych DzierŜawa gospodarstwa rolnego Usługa polegająca na czyszczeniu buraków SprzedaŜ złomu pochodzącego z własnego gospodarstwa Przychód spółdzielni a przychód jej członków Prowadzenie działalności rolniczej oraz działalności handlowej Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o. prowadzącą działalność rolniczą SprzedaŜ zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli SprzedaŜ kwiatów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie Usługi na rzecz koła łowieckiego Produkcja darni Siedliskowa hodowla zajęcy Suszenie produktów z własnej uprawy Usługi suszenia płodów rolnych na rzecz innych osób SprzedaŜ warzyw w stanie rozdrobnionym SprzedaŜ obranych ziemniaków SprzedaŜ sprasowanej słomy Produkcja szkółkarska Produkcja słodu Hodowla roślin akwariowych SprzedaŜ ryb wędzonych Hodowla i sprzedaŝ ryb charakter działalności Świadczenie usług w zakresie aranŝacji zbiorników wodnych Usługi polegające na kryciu klaczy innych rolników Nagroda dla konia nie stanowi przychodu z działalności rolniczej MroŜone mleko klaczy Odpłatne jazdy konne Pensjonat dla koni Hodowla małp Sieczka z wierzby energetycznej Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika... 66

2 6 47. Odszkodowanie a przychód z działalności rolniczej Odszkodowanie za zanieczyszczenie gruntu rolnego Dopłaty bezpośrednie Gospodarka leśna definicja PoŜytek ze wspólnoty gruntowej Las nieodpłatnie udostępniony pszczelarzom Dochód ze sprzedaŝy drewna Ekwiwalent za zalesienie działki rolnej NiewaŜność umowy sprzedaŝy Umowa niedokonana lub nieistniejąca NiewaŜność umowy sprzedaŝy Nieujawnione transakcje handlowe Handel paliwami Nierząd nie podlega opodatkowaniu Zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem niewaŝności decyzji Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym Darowizna na rzecz wspólnika spółki cywilnej Darowizna na chore dziecko pracownika Dochody z wierzytelności nabytej w drodze spadkobrania Dochód uzyskany ze sprzedaŝy akcji nabytych w drodze darowizny nie podlega wyłączeniu Zadośćuczynienie otrzymane przez spadkobiercę Spłata za przysługującą część spadku Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na OFE Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Przeniesienie udziałów w spółce pomiędzy małŝonkami Podział majątku wspólnego a powstanie przychodu Dochody małoletnich dzieci Dochody z odziedziczonych przez małoletnich przedmiotów Działalność gospodarcza podejmowana przez małoletniego Nagrody za osiągnięcia w nauce Dochody z najmu lokalu, którego właścicielem jest małoletnie dziecko Świadczenia z polisy ubezpieczeniowej wypłacane córce zmarłego pracownika Przychód uzyskany przez małoletnie dziecko z umów zlecenia Wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku małoletniego Dochody dziecka pełnoletniego sposób rozliczania podatku Sposób rozliczenia dochodów małoletnich dzieci przez opiekuna prawnego Pełnoletność, a wiek dziecka Dochody z renty rodzinnej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej Dochody małoletniego dziecka do czasu ustanowienia opiekuna prawnego II. WSPÓLNE ROZLICZENIE PODATKU A. Wspólne rozliczenie podatku przez małŝonków Podstawa prawna łącznego opodatkowania małŝonków Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej a wspólne rozliczenie Wspólne rozliczenie małŝonków a dochody z działalności pozarolniczej opodatkowane stawką liniową Zniesienie wspólności majątkowej po złoŝeniu zeznania podatkowego Zawarcie związku małŝeńskiego 1 stycznia danego roku podatkowego Wspólne rozliczenie podatku ze zmarłym małŝonkiem Śmierć małŝonka przed wszczęciem postępowania podatkowego MoŜliwość rozliczania się ze zmarłym małŝonkiem przez małŝonka nierezydenta MoŜliwość złoŝenia wniosku o łączne opodatkowanie małŝonków po 30 kwietnia... 96

3 10. Wspólne rozliczenie z ubezwłasnowolnionym małŝonkiem Separacja a wspólne rozliczenie się małŝonków Rozwód orzeczony nieprawomocnie w danym roku podatkowym Orzeczenie sądu o zniesieniu współwłasności wywierające skutki z datą wsteczną RóŜne miejsca zamieszkania podatników a ich wspólne rozliczenie Zawieszenie ryczałtu Deklaracja internetowa współmałŝonków Brak podpisu jednego z małŝonków NiemoŜność złoŝenia podpisu przez małŝonka Podpisanie wspólnego zeznania rocznego przez małŝonka jako pełnomocnika Ograniczony obowiązek podatkowy łączne opodatkowanie małŝonków MałŜonek-obcokrajowiec (z kraju trzeciego) posiadający kartę tymczasowego pobytu Wspólne opodatkowanie małŝonków (obcokrajowców z krajów trzecich) mieszkających w Polsce Nowe zasady wspólnego rozliczania małŝonków (nierezydentów) MałŜonek nieosiągający przychodów na stawce liniowej Utrata prawa do opodatkowania 19% podatkiem liniowym a wspólne opodatkowanie małŝonków Strata z działalności nie wpływa na moŝliwość łącznego opodatkowania Wspólne opodatkowanie małŝonków a zawieszona działalność gospodarcza rozliczana kartą podatkową MałŜonek nieosiągający przychodów opodatkowany kartą podatkową Najem nieruchomości na ryczałcie moŝliwość wspólnego opodatkowania Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z nieruchomości będącej współwłasnością Zaliczki a łączne opodatkowanie Hipoteka na nieruchomości współmałŝonka Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej współmałŝonka Łączne opodatkowanie małŝonków prawa, ale i obowiązki Łączne opodatkowanie małŝonków małŝonkowie stroną postępowania Wniosek o wspólne opodatkowanie małŝonków jest niezbędny Wspólne rozliczenie w drodze korekty złoŝonego zeznania Brak moŝliwości wycofania wspólnej deklaracji podatkowej B. Wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko z dzieckiem Osoba samotnie wychowująca dzieci zmiana definicji Faktyczne miejsce zamieszkania dziecka jako podstawa do skorzystania z ulgi Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dziecko a wiek dziecka Osoby samotnie wychowujące dziecko a stypendium naukowe dziecka Dziecko pełnoletnie nie uczące się Jeden dzień w szkole niepublicznej to stanowczo za mało Renta uczniowska dziecka Dziecko studiujące za granicą Dziecko przebywające w ośrodku szkolno-wychowawczym Wspólne rozliczenie z dzieckiem a przychody z najmu opodatkowane ryczałtem Dochody z najmu opodatkowane ryczałtem osiągane przez dziecko Preferencyjne opodatkowanie a przychody uzyskane wyłącznie ze sprzedaŝy akcji Wspólne rozliczenie z dzieckiem a nieosiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym Osiągnięcie dochodów tylko przez dziecko Renta sieroca wypłacana z Hiszpanii Dochody małoletnich dzieci Dochód dziecka ze sprzedaŝy akcji ,,Osoba samotnie wychowująca dziecko decyduje stan faktyczny czy definicja ustawowa? stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 roku Samotne wychowywanie dziecka przez osobę nieposiadającą formalnego statusu osoby samotnie wychowującej dziecko

4 8 58. Decyduje otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego Gdy opiekun przestaje być opiekunem prawnym Śmierć Ŝony w trakcie roku podatkowego Zawarcie małŝeństwa przez osobę samotnie wychowującą dziecko Uzyskanie rozwodu w trakcie trwania roku podatkowego Wiele dzieci kaŝdy z rodziców samotnie wychowujący Jedno dziecko kaŝdy z rodziców samotnie wychowujący Utrata statusu osoby samotnie wychowującej dziecko Samo łoŝenie na utrzymanie dziecka nie jest wychowywaniem Ojciec dziecka z nieformalnego związku Status osoby samotnie wychowującej dziecko w sytuacji gdy aktualny małŝonek ma ograniczone prawa rodzicielskie Sprawa rozwodowa niezakończona prawomocnie a status osoby samotnej Separacja orzeczona nieprawomocnie w danym roku podatkowym Zaginięcie współmałŝonka a samotne wychowywanie dziecka Rodzina zastępcza a funkcje opiekuna prawnego Wygaśnięcie prawnej opieki nad dzieckiem w ramach rodziny zastępczej Odebranie praw rodzicielskich jednemu z rodziców Areszt tymczasowy a kara pozbawienia wolności Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności Korekta zeznania Adresat decyzji podatkowej weryfikującej wspólne opodatkowanie Ograniczenie zaliczek III. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY ORAZ STOSUNKÓW PODOBNYCH Zobowiązanie się do zwrotu wynagrodzenia w roku następnym Wypłacona pracownikowi kara umowna Wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymane tytułem egzekucji komorniczej Zaległe wynagrodzenie zaliczone na poczet zaległości Pozostawienie naleŝnego świadczenia w depozycie sądowym Wynagrodzenie otrzymywane w walucie obcej Obcokrajowiec pracujący na roli w Polsce Zwolnione od podatku odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy Odszkodowanie zasądzone na podstawie postanowień Umowy Społecznej Odszkodowanie dla pracownika ustalone w ugodzie sądowej jednak korzysta ze zwolnienia podatkowego Ugoda w sprawie premii oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Odprawa rentowa i nagroda jubileuszowa zasądzone wyrokiem sądu Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Opodatkowanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia wypłacane funkcjonariuszom Odsetki od nieterminowej wypłaty świadczeń Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Akcje dla pracowników istota sporu Objęcie lub nabycie akcji na preferencyjnych zasadach Zwrotna pomoc finansowa Nieoprocentowana poŝyczka udzielona za środków obrotowych Udzielanie pracownikom nieoprocentowanych poŝyczek Umorzenie niespłaconej poŝyczki nie jest przychodem spadkobierców Umorzenie poŝyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5 27. Dochody z napiwków Napiwki obowiązki pracodawcy Napiwki obowiązki pracownika Program rabatowy skierowany do pracowników oraz osób trzecich Świadczenie usług wobec pracowników na preferencyjnych zasadach Wydatki poniesione,,na pracownika i,,za pracownika Zapłata obowiązkowych składek na ubezpieczenie zatrudnionych doradców podatkowych Koszty badań lekarskich egzaminatorów Zwrot przez pracodawcę kwoty opłaconych obowiązkowych składek na rzecz organizacji Objęcie pracownika ochroną ubezpieczeniową Zbiorowe ubezpieczenie członków zarządu Abonamenty medyczne Abonamenty medyczne cdn Przywóz pracowników do i z miejsca pracy Dojazdy do pracy słuŝbowym samochodem Korzystanie z samochodu słuŝbowego dla celów prywatnych Nabycie do prywatnych komputerów pracowników oprogramowań słuŝących wykonywaniu wyłącznie czynności słuŝbowych Sfinansowanie przez pracodawcę nauki dzieci pracownika Zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne Wypłata odprawy pośmiertnej w kwocie wyŝszej niŝ przewidują to przepisy Kodeksu pracy Zapomogi dla pracowników wypłacane w związku z kryzysem Ubiór uznany za słuŝbowy Ekwiwalent za ubiór słuŝbowy Ekwiwalent za konserwację ubioru słuŝbowego Ekwiwalenty za uŝywanie własnych narzędzi Ekwiwalent za korzystanie z własnego telefonu Opodatkowanie ekwiwalentu BHP Środki ochrony indywidualnej stanowiące własność pracodawcy Zapewnienie pracownikowi soczewek kontaktowych Wczasy lecznicze pracownika sfinansowane przez pracodawcę Opodatkowanie posiłków finansowanych przez pracodawcę Bezpłatne posiłki świadczone Ŝołnierzom Ekwiwalent za obowiązkowe posiłki dostarczane przez pracodawcę Zakwaterowanie a delegacja Diety i inne naleŝności za czas podróŝy słuŝbowej pracownika Zwrot kosztów podróŝy słuŝbowej przekraczający wysokość diety Diety nie mogą stanowić ukrytego wynagrodzenia Diety członków związków zawodowych Ryczałt za delegację nie korzysta ze zwolnienia Zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób niebędących pracownikami uczelni Refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego Zwrot kosztów przeprowadzki Przychód ze stosunku pracy po rozwiązaniu mowy o pracę Prawo do zwrotu kosztów z tytułu uŝywania pojazdów pracownika Ekwiwalent za uŝywanie własnego samochodu przez pracownika Domu Pomocy Społecznej Ekwiwalenty za uŝywanie własnego samochodu przez pracowników socjalnych PodróŜ słuŝbowa pracownika za granicę własnym samochodem Dopłata do wczasów Zapomogi zwolnione od podatku Pomoc materialna w związku ze zdarzeniem losowym oraz w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą zaleŝną

6 Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania pośrednio finansowane ze środków pomocowych Finansowanie wycieczki pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dofinansowanie imprez integracyjnych Opodatkowanie wypłat pienięŝnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regularnie otrzymywane bony przychodem z pracy Kupon uprawniający do otrzymania paczki świątecznej Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę Prezenty dla pracowników kontrahentów Wygrana w konkursach organizowanych przez pracodawcę Pokrycie kosztów przejazdu na wypoczynek pracowników i ich rodzin Wynagrodzenie wypłacane za udział w misjach pokojowych Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zmiana stanu prawnego Szkolenia prowadzone przez podmiot nieposiadający akredytacji Świadczenia zakładu pracy na rzecz rodziny zmarłego pracownika Wykup mieszkania zakładowego Zmiany doprecyzowujące zwolnienie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy bezrobotnego Przychody związane z promocją zatrudnienia Bonus wypłacony pracownikowi po ustaniu stosunku pracy Zapłata przez byłego pracodawcę pracowniczych składek ubezpieczeniowych Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika Stypendia dla aplikantów Stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wg MF Stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wg sądu Stypendia wypłacane pracownikom naukowym Wydanie pracownikom herbaty im cukru do samodzielnego przygotowywania napojów IV. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ EME- RYTÓW I RENCISTÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym Renta cywilnoprawna Renta alimentacyjna Zwolnienia od podatku dotyczące rent Odszkodowania otrzymywane z innego państwa Unii Europejskiej Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym Odszkodowanie za rezygnację z renty wyrównawczej Renty z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Otrzymywana z Irlandii emerytura po zmarłym męŝu Zagraniczne świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń socjalnych jest emeryturą Emerytura wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Świadczenia niezwiązane z zatrudnieniem Zwrot środków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Pracownicze programy emerytalne w UE Świadczenia otrzymywane ze szwajcarskiego pracowniczego programu emerytalnego Emerytury z pracowniczego programu emerytalnego Banku Światowego Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Renta za utratę zdrowia wypłacana Ŝonie poszkodowanego

7 21. Renta socjalna otrzymywana z Australii Renta wypadkowa z zagranicy związana z pracą przymusową Opłaty manipulacyjne pobierane przez bank nie zmniejszają kwoty podlegającej opodatkowaniu Zaległa renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy Świadczenia przyznane w trakcie stosunku pracy, wypłacone zaś po jego ustaniu Dofinansowanie składek z PFRON Składki ZUS od umów zleceń z rencistami Wypłata byłemu pracownikowi świadczenia pienięŝnego w związku z długotrwałą chorobą Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur Dodatek energetyczny dla emeryta (kombatanta) Pomoc pienięŝna dla kombatantów Świadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) byłych pracowników Ekwiwalenty rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 roku Nagrody rzeczowe przyznawane byłym pracownikom Nabycie nieruchomości przez byłego pracownika na preferencyjnych warunkach Oddanie byłym pracownikom w bezpłatne uŝytkowanie gruntów rolnych stan prawny obowiązujący do końca 2010 roku Dofinansowanie byłym pracownikom wczasów ze środków ZFŚS stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 roku Dofinansowanie do wycieczki dziecka byłego pracownika Zwrot kosztów przejazdu ponoszonych przez byłych Ŝołnierzy Podatkowe skutki umorzenia poŝyczki renciście (emerytowi) Kwoty wypłacane przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka Świadczenia przedemerytalne Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku przedemerytalnego Świadczenia pienięŝne otrzymane przez rodzinę ofiar wystąpień wolnościowych V. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWA- NEJ OSOBIŚCIE Definicja działalności gospodarczej a przychody z działalności wykonywanej osobiście Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście WyróŜniki działalności wykonywanej osobiście Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Przychód traktowany jako osiągnięty z działalności wykonywanej osobiście a działalność gospodarcza Korepetycje udzielane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej Wynagrodzenie za włączenie się sportowca w akcję promocyjną klubu Przychody z działalności literackiej Przychody adwokatów członków zespołów adwokackich Wynagrodzenie naleŝne ale nieotrzymane Odsetki od wypłacanego z opóźnieniem wynagrodzenia członka zarządu Wynagrodzenie konsultanta opiewające na kwotę poniŝej 200 zł Prowizja wypłacana studentowi a opodatkowanie ryczałtem Ekwiwalenty wypłacane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie własnych narzędzi Wynagrodzenie zarządu związku zawodowego Wynagrodzenie sędziów sportowych Ekwiwalenty sędziów piłkarskich Wynagrodzenie pozaetatowych członków kolegiów samorządowych

8 Radni uczestniczący w szkoleniach finansowanych ze środków urzędu Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwałą rady gminy Świadczenia na rzecz członków organów Izby Lekarskiej Diety członków izb rolniczych Opodatkowanie diety członka zarządu fundacji Okresowe wynagrodzenie dla ławnika Ryczałt kuratora Zwrot kosztów podróŝy wykonawcy dzieła Umowy o dzieło zawierane w ciągu miesiąca a ryczałt stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Diety wypłacane za posiedzenie zarządu Przychody z kontraktów menedŝerskich MenedŜer prowadzący działalność gospodarczą Spółki menedŝerskie MenedŜer czyli pracownik Kontrakt menedŝerski a ryczałt z innej działalności Ubezpieczenie członków zarządu spółdzielni Opinie wydawane przez biegłych prowadzących działalność gospodarczą Przychody z uprawiania sportu Dodatkowe świadczenia wynikające dla trenera z mowy zlecenia Zapewnienie przez klub lokum dla sportowców Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę PodróŜ słuŝbowa osoby uzyskującej przychody z działalności osobistej Koszty transportu młodych piłkarzy Koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście Koszty zamieszkania sportowca Nieuwzględnianie kosztów uzyskania przychodu Wydatki przewyŝszające ustalone procentowo koszty VI. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z POZAROLNICZEJ DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ A. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Definicja działalności gospodarczej Definicje działalności gospodarczej zawarte w róŝnych ustawach Kierownictwo pracodawcy zlecającego Zarzut firmanctwa a przesłanki świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej Pozorność zawartej umowy Brak formalnej rejestracji działalności Faktura wystarczy do ustalenia przychodu Świadczenie usług kierowania pojazdami przewoźnika SprzedaŜ działek a działalność gospodarcza SprzedaŜ działek decyduje cel zakupu gruntu Budowa budynków w celu późniejszej sprzedaŝy Umorzenie składek ubezpieczeniowych Brak otrzymania zapłaty nie wyłącza powstania przychodu Przychód naleŝny, choć nieotrzymany Nierozliczone zaliczki jako przychód Wypłacone zaległe przychody po formalnej likwidacji działalności gospodarczej Odszkodowanie wypłacone po zakończeniu działalności Świadczenie usług na własną rzecz Przedmiot najmu w ramach działalności nie musi być wpisany do ewidencji Najem wykonywany przez kartowicza Prywatny handel samochodami

9 22. Przychód ze sprzedaŝy komisowej SprzedaŜ na aukcjach internetowych przesłanki prowadzenia działalności Obrót papierami wartościowymi w ramach prowadzonej działalności Odszkodowania a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód zarejestrowany na małŝonka a odszko-dowanie wypadkowe Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Dotacje i subwencje definicja Zwrócona nienaleŝna refundacja Odsetki od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Odsetki z rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą Odsetki z lokaty w banku zagranicznym Przychód z umowy kolportaŝu Brak jest podstaw do skorygowania wcześniej wystawionej faktury ze względu na brak częściowej zapłaty naleŝności Udzielenie licencji znaku towarowego Umorzone i przedawnione zobowiązania Zobowiązania umorzone w trakcie postępowania upadłościowego Umorzenie zobowiązań wynikających z umowy leasingu Powstrzymanie się wierzyciela od ściągnięcia długu nie jest nieodpłatnym świadczeniem Za przychód naleŝny nie moŝna uznawać wartości brutto wierzytelności Środek trwały otrzymany w formie darowizny Darowizna samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej Promocyjny zakup Zbycie przedsiębiorstwa wraz z obciąŝeniami Przychody ze zbycia nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą Wycofanie nieruchomości z działalności do majątku prywatnego Wniesienie nieruchomości jako wkład do spółki osobowej Przychód ze sprzedaŝy samochodu niestanowiącego środka trwałego Odszkodowanie od pojazdu niewpisanego do środków trwałych SprzedaŜ poleasingowego pojazdu Zbycie składnika majątku nieujawnionego w ewidencji środków trwałych SprzedaŜ zamortyzowanego środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej Zaliczka przychodem czy nie wątpliwości na tle obowiązku fakturowania zaliczek Przychody uzyskane od członków rodziny Świadczenia nieodpłatne UŜyczenie samochodu agentowi Bezpłatne odstąpienie nieruchomości Darmowe programy Bezprawne korzystanie z cudzej rzeczy nie kreuje nieodpłatnego świadczenia Brak spłaty poŝyczki nie jest nieodpłatnym świadczeniem dłuŝnika Wysokość przychodu przy zamianie świadczeń Wartość umorzonych odsetek Umorzone odsetki w wyniku zawartej ugody z bankiem Gdy chłopcy z miasta utrudniają działalność Potrącenie wymagalnych wierzytelności Usługi nieodpłatne wliczone w cenę zakupu a przychody Wylosowana nagroda rzeczowa Przychód ze sprzedaŝy świadectw pochodzenia energii Opodatkowanie wynagrodzenia płatników Zwracany podatek VAT wcześniej zaliczony do kosztów Środki z funduszu innowacyjności Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotu nadwyŝki podatku VAT przychodem zwolnionym

10 Waluta obca ustalona w umowie, a wypłata dokonana w złotówkach Kurs walutowy stosowany do przeliczania przychodów Wpływ róŝnic kursowych na przychody Wycena róŝnic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Dopłaty waloryzacyjne Przychód ze spółki komandytowo-akcyjnej Dywidenda wypłacana przez spółkę komandytowo-akcyjną B. Moment powstania przychodu Data powstania przychodu z działalności gospodarczej Pojęcie wydania rzeczy Uregulowanie naleŝności Umowa realizowana stopniowo Przychód przy usługach ciągłych Przychód z tytułu umowy o ekspozycję towaru Umowa o świadczenie usług informatycznych Przychód za usługi udokumentowane fakturą wystawioną w następnym miesiącu SprzedaŜ na aukcjach internetowych moment powstania przychodu Premia pienięŝna moment uzyskania przychodu Kontrakt zawarty z NFZ Usługi przechowywania dokumentów Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Moment powstania przychodu przy sprzedaŝy na raty Działalność polegająca na udzielaniu poŝyczek Premie otrzymywane przez nabywcę towarów Przychód ze sprzedaŝy mieszkań Przychody uzyskiwane przez radców prawnych Moment uzyskania przychodu przez komisanta Przychód przy umowie agencyjnej Zasądzone odsetki od zaległych świadczeń moment uzyskania przychodu C. Przychody zwolnione od podatku Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi z 2010 r Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Umorzenie poŝyczki z PFRON Zwolnienie od podatku wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej Wynajem pokoi Agroturystyka a delegacje Refinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych Dochody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej Dofinansowanie do szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego Jednorazowa pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy Rozliczenie przychodów związanych z prowadzeniem niepublicznej szkoły Zwolnione wynagrodzenie beneficjenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜetu Państwa Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego Zwrot części wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych D. Opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% Wybór opodatkowania według stawki 19% Korekta wniosku o opodatkowanie podatkiem liniowym przed uzyskaniem pierwszego przychodu Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności Stawka 19% a dochody osiągane za granicą Podatek liniowy a najem opodatkowany ryczałtowo SprzedaŜ środka trwałego po likwidacji działalności a stawka 19% stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r

11 121. Podatek liniowy wyklucza moŝliwość łącznego opodatkowania małŝonków Wybór stawki liniowej po utracie karty podatkowej Wyłączenia prawa do stawki 19% Zmiana przepisów w zakresie warunków wyłączających opodatkowanie stawką liniową Konieczna toŝsamość usług Zaliczka otrzymana na poczet przyszłorocznych usług Wcześniejsze zlecenia, a działalność gospodarcza na rzecz zleceniodawcy Mianowanie jako stosunek łączący byłego pracodawcę z podatnikiem SprzedaŜ towarów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Wspólnik, który wcześniej był pracownikiem Dodatkowe usługi świadczone przez członka zarządu MenedŜer w spółce a dodatkowe usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności Istnienie stosunku pracy, a inna działalność na rzecz pracodawcy Stosunek pracy, a bezpłatny urlop podatnika Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy za pomocą osób trzecich Były aplikant świadczący usługi na rzecz swojego patrona Skutki utraty prawa do opodatkowania według stawki 19% Stawka 19%, a odliczenie od podatku wpłat na rzecz organizacji poŝytku publicznego Zeznanie roczne w przypadku prowadzenia dwóch rodzajów działalności E. Zakończenie działalności; remanent stan prawny do 31 grudnia 2010 roku Ustalenie wartości towarów w remanencie import samochodów Nieruchomość naleŝąca do spółki jawnej, a obowiązek sporządzenia remanentu Środki pienięŝne na koncie spółki osobowej, a obowiązki sporządzenia remanentu Likwidacja punktu, a remanent Wystąpienie ze spółki cywilnej jednego ze wspólników kontynuacja działalności Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej bez wynagrodzenia Majątek wspólników przy likwidacji spółki Likwidacja, a spis z natury Likwidacja działalności gospodarczej po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa Remanent likwidacyjny wskaźnik dochód/przychód SprzedaŜ wyposaŝenia po likwidacji działalności Brak konieczności dokonywania remanentu likwidacyjnego Aport przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a remanent Remanent likwidacyjny przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę osobową Sporządzenie spisu z natury i ustalenia dochodu przez spadkobiercę niekontynuującego prowadzenia przedsiębiorstwa VII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ Działy specjalne produkcji rolnej jako źródło przychodów Działy specjalne produkcji rolnej pojęcie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Znaczenie ma cel prowadzenia hodowli Działy specjalne produkcji rolnej wielkość stada Sposób ustalenia przychodów przy działach specjalnych produkcji rolnej Stawka 19% od działów specjalnych produkcji rolnej Podstawa opodatkowania przy zaliczkach Zaliczki gdy podatnik złoŝy oświadczenie, iŝ przewiduje poniesienie straty w następnym roku podatkowym Przekroczenie kwoty limitu, a normy szacunkowe Działy specjalne a podatek rolny Przychód ze sprzedaŝy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zeznanie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej

12 16 VIII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z NAJMU, DZIERśAWY, ETC Najem (dzierŝawa) jako źródło przychodów Najem jako część działalności gospodarczej Prywatny najem mieszkań jako działalność? Zawieszenie działalności a przychód z najmu Zapłata za udostępnienie gruntu Dochody z najmu przedmiotów objętych wspólnością małŝeńską zasady opodatkowania Wspólna nieruchomość a opodatkowanie najmu wyłącznie przez jednego małŝonka Dochody z najmu lokalu naleŝącego do majątku odrębnego Przychody z najmu uzyskiwane przez spadkobierców przed orzeczeniem sądu o nabyciu spadku Wynajem wielu nieruchomości róŝne źródła przychodów Najem w działalności gospodarczej ze stawką liniową a wynajem nieruchomości swojemu pracodawcy Uzyskanie przychodu z najmu przed terminem płatności Czynsz zajęty w postępowaniu egzekucyjnym Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę Czynsz ponoszony przez najemcę a przychód wynajmującego Najem w zamian za remonty Wynajem gruntów przez rolników Wynajem strony internetowej w celach reklamowych Najem a podatek od nieruchomości Odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu Zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu Nierezydent właścicielem wynajmowanego lokalu Moment potrącenia kosztów Forma umowy a rozliczanie wydatków na media Koszt czynszu przy ryczałcie ewidencjonowanym Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wpłaty na fundusz remontowy Koszty darowizny budynku, który zaczął być wynajmowany Amortyzacja budynku nabytego w drodze spadku Amortyzacja lokali czasowo niewynajmowanych dopuszczalna Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali uŝytkowych Uproszczona metoda ustalania wartości początkowej mieszkania Uproszczona metoda ustalenia wartości budynku mieszkalnego a jego wykończenie Nakłady poniesione przez wynajmującego Dokumentowanie kosztów dotyczących wynajmowanego lokalu Faktura wystawiona na jednego ze współwłaścicieli Najem a amortyzacja samochodu Umowa najmu samochodu pracownika a koszty Pielęgnacja otoczenia wokół wynajmowanego budynku Utwardzenie terenu przed wynajmowanym budynkiem Odsetki od kredytu hipotecznego IX. DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘśNYCH A. Część ogólna Rodzaje przychodów z kapitałów pienięŝnych Definicje związane z przychodami z kapitałów pienięŝnych Przychody z kapitałów pienięŝnych opodatkowane ryczałtem (na zasadach określonych w art. 30a updof) Opodatkowanie dochodów kapitałowych z zagranicy Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapitałowych

13 6. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych na zasadach określonych w art. 30b updof Przejęcie udziałów spółki z o.o. przez wspólników likwidowanej spółki jawnej B. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych w postaci odsetek (dyskonta) Odsetki od poŝyczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem działalności nie jest udzielanie poŝyczek Działalność polegająca na udzielaniu poŝyczek przychód z uzyskiwanych odsetek Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bieŝącym Opodatkowanie zysków ze spółki cichej Odsetki naleŝne od udziału kapitałowego Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Odsetki wypłacane na rzecz nierezydentów Odsetki uzyskane w niemieckim banku Polski obywatel uzyskujący dochody z cypryjskiej spółki kapitałowej Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów wartościowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Lokaty z jednodniową kapitalizacją brak podatku Odsetki od wkładów na ksiąŝeczkach mieszkaniowych wolne od podatku Przychód w postaci wypłaconych odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych Odsetki z,,konta firmowego naliczone przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej C. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych udział w zyskach osób prawnych Otwarty katalog dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Zaliczkowa wypłata dywidendy Dywidenda wypłacana w spółce komandytowo-akcyjnej Wypłata nadwyŝki bilansowej członkom spółdzielni Zwrot dopłat wniesionych uprzednio do spółki z o.o Opodatkowanie obniŝenia wartości nominalnej udziałów Zaliczki na podatek z tytułu dywidendy Reinwestowanie wartości dywidendy Przekształcenia spółek a niepodzielony zysk Zysk spółki przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich Przekształcenia spółek kapitałowych moment opodatkowania Koszty podwyŝszenia kapitału akcyjnego z kapitału zapasowego PodwyŜszenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym PodwyŜszenie kapitału zakładowego przy jednoczesnej konwersji wierzytelności Akcje wniesione do spółki komandytowo-akcyjnej Spółka przejmująca (nowo zawiązana) płatnikiem podatku od dochodu powstającego w wyniku podziału spółki Likwidacja spółki Zwrot wkładów przy likwidacji spółki jawnej stan prawny do 31 grudnia 2010 r Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Umorzenie akcji bez wynagrodzenia ObniŜenie wartości nominalnej udziałów Opłacanie składek ubezpieczeniowych za wspólnika D. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych udział w funduszach kapitałowych Fundusze kapitałowe Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę w ramach funduszu kapitałowego, a przychód pracownika

14 Umorzenie jednostek w funduszu ubezpieczeniowym w celu pokrycia kosztów zarządzania Stosowanie zasady FIFO względem jednego rachunku inwestycyjnego Strata na udziale w funduszu kapitałowym Brak moŝliwości odliczenia straty z funduszy kapitałowych od dochodów ze sprzedaŝy akcji Strata przy zbyciu jednostek uczestnictwa a moŝliwość rozliczania jej w kolejnych latach Zamiana akcji na certyfikaty inwestycyjne moment powstania przychodu Zbycie jednostek uczestnictwa przez spadkobiercę Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysokości przychodu i kosztów stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Jednostki nabyte w walucie obcej róŝny kurs kupna-sprzedaŝy E. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych obrót papierami wartościowymi i udziałami Cechy charakterystyczne odpłatnego zbycia udziałów Miejsce połoŝenia źródła przychodów z tytułu zbycia udziałów Opodatkowanie przychodu ze sprzedaŝy obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku Wspólne opodatkowanie małŝonków a strata na giełdzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty naleŝnej Działalność gospodarcza nieobejmująca opcji walutowych Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Koszty nabycia moŝe uwzględnić wyłącznie podatnik, który faktycznie je poniósł Wydatki na doradcę kosztem podatkowym Akcje nabyte po preferencyjnych cenach Koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepienięŝny Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udziałów) uzyskanych w wyniku podziału spółki Moment opodatkowania dochodu ze zbycia akcji spółki zagranicznej Koszty kredytu na zakup akcji Zakup laptopa jako koszt Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt Zamiana papierów wartościowych Akcje zamienione na certyfikaty inwestycyjne Zadatek na poczet sprzedaŝy akcji Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r SprzedaŜ akcji otrzymanych w zamian za NFI Koszty przy objęciu udziałów (akcji) w zamian za aport Aport do spółki w zamian za udziały (akcje) wartość aportu a wartość udziałów Wartość nominalna a wartość rynkowa udziału Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej wolny od podatku Zwrot dopłat, a zwolnienie podatkowe Dopłaty wniesione z majątku spółki jako koszt uzyskania przychodów ze zbycia udziałów PodwyŜszenie wartości nominalnej juŝ istniejących udziałów Wykupione akcje w masie spadkowej opodatkowanie X. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z PRAW MAJĄTKOWYCH A. Przychody z praw majątkowych Katalog przychodów z praw majątkowych Prawa autorskie do utworu Przychód uzyskany z udzielenia tej licencji Przychody uzyskane ze sprzedaŝy domeny internetowej wraz ze stroną 491

15 19 5. SprzedaŜ roszczeń związanych z odziedziczoną nieruchomością Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaŝy udziałów w spadku NadwyŜka wynikająca ze zwrotu dopłat do spółki Nabycie akcji a dochód Aport do spółki osobowej a dochód Rozliczenie wspólnika występującego ze spółki cywilnej stan prawny do 31 grudnia 2010 r Rozliczenie wspólnika występującego ze spółki cywilnej stan prawny od 1 stycznia 2011 r Skutki podatkowe jakie wywołuje dla wspólnika spółki komandytowej zbycie udziałów spółki stan prawny do 31 grudnia 2010 r Oddanie udziałów w spółce z o.o. w odpłatne uŝytkowanie Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom SprzedaŜ udziałów w spółce jawnej nabytych w drodze spadku Wynagrodzenie wypłacone małŝonkowi zmarłego pracownika Zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie Skutki podatkowe wypłacenia wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo- PoŜyczkowej po śmierci pracownika Świadectwa energetyczne do 2010 r Działalność gospodarcza w zakresie obrotu prawami autorskimi Pozostawienie wierzytelności do dalszej windykacji w przyszłości Handel wierzytelnościami Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku ze śmiercią pracownika SprzedaŜ prawa do miejsca postojowego Gratyfikacja za opuszczenie w określonym umową terminie wynajmowanego mieszkania Zasądzone wynagrodzenie twórcy SprzedaŜ prawa do zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania Odpłatne zbycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego SprzedaŜ garaŝu postawionego na obcym gruncie SprzedaŜ spółdzielczego własnościowego prawa do garaŝu Zbycie niezakończonej budową budynku mieszkalnego Przychody z renty nieodpłatnej od 1 stycznia 2007 r. nie podlegają podatkowi dochodowemu 514 B. Koszty uzyskania przychodów z praw majątkowych Zastosowanie 50% kosztów u pracownika Ustawa nie przewiduje moŝliwości szacunkowego ustalania ilości pracy twórczej w całej ilości pracy twórcy Brak ewidencji prac twórczych Prawa autorskie pracownika-twórcy Umowa zlecenia, umowa o dzieło, a 50% koszty uzyskania przychodu Zasądzone wynagrodzenie, a 50% koszty wg sądu Zasądzone wynagrodzenie, a 50% koszty aktualne stanowisko fiskusa Koszty przy odszkodowaniu za zaniŝone wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich Wynagrodzenie wypłacane za czas urlopu Zwrot kosztów podróŝy Twórca a koszty,,autorskie Honorarium z tytułu praw autorskich wypłacane spadkobiercom koszty Nieodpłatne przekazywanie egzemplarzy ksiąŝek autorom przez wydawcę Wydawca wydający własny utwór koszty uzyskania przychodu Kolejna umowa licencyjna Charakter prawny opinii Ministerstwa Kultury Opracowania dotyczące zarządzania i administrowania nieruchomością SprzedaŜ ekspektatywy a koszty SprzedaŜ lokatorskiego prawa do lokalu a koszty Projekty wynalazcze Wynagradzanie pracowników, którzy dokonali wynalazku Wykłady za granicą

16 Koszty z tytułu tłumaczenia utworów audio-wizualnych Opinie biegłego sądowego Umowa zlecenia na nauczanie języków obcych Autorskie zajęcia nauczycieli SprzedaŜ licencji programu komputerowego Skomponowanie utworu muzycznego Zakup komputera jako koszt autora Przeniesienie prawa do znaku towarowego XI. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIE- RUCHOMOŚCI, NIEKTÓRYCH PRAW I RZECZY RUCHOMYCH A. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości jako źródło przychodów Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej stan prawny do 31 grudnia 2006 r Dochody ze zbycia nieruchomości mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy stan prawny od 1 stycznia 2007 r Dochody ze zbycia nieruchomości mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy stan prawny od 1 stycznia 2009 r Zbycie spółdzielczego prawa własnościowego przez przedsiębiorcę Obrót nieruchomościami przesłanki uznania za działalność gospodarczą SprzedaŜ nieruchomości przez przedsiębiorcę decyduje cel nabycia SprzedaŜ nieruchomości połoŝonej za granicą SprzedaŜ nieruchomości właściwość miejscowa organów podatkowych dla ustalenia zryczałtowanego podatku Zbycie prawa wieczystego uŝytkowania z później wybudowanym tam budynkiem Przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania w prawo własności Uwłaszczenie mieszkania spółdzielczego Odwołanie darowizny nieruchomości Termin 5-letni liczy się od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe Wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej Zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu SprzedaŜ nieruchomości, która wróciła do podatnika po wcześniejszym uniewaŝnieniu sprzedaŝy Zniesienie współwłasności a data nabycia nieruchomości Data nabycia nieruchomości przez zasiedzenie Nabycie w drodze spadku części nieruchomości Zwrot,,gruntów warszawskich data nabycia Nieruchomość włączona do majątku małŝonków Współwłasność mieszkania z mocy prawa Zbycie rzeczy i praw majątkowych w formie wniesienia aportu Ustalenie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wysokość przychodu w przypadku zamiany nieruchomości SprzedaŜ nakładów poniesionych na budowę B. Zwolnienia od podatku dotyczące przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych B.I. Zwolnienia dla przychodów ze sprzedaŝy nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r Zachowanie dotychczasowych zwolnień Zwolnienia dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych związanych z nieruchomościami

17 Gdy dopiero po upływie dwóch lat od daty sprzedaŝy zostanie zawarta definitywna umowa nabycia Budowa na gruncie małŝonka Wydatki na cele mieszkaniowe córki Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Utrata charakteru rolnego gruntu Opodatkowanie zbycia lokalu mieszkalnego nabytego od spółdzielni mieszkaniowej Nabycie lokalu mieszkalnego przed dokonaniem sprzedaŝy nieruchomości Zamiana spółdzielczego prawa własnościowego na prawo najmu lokalu komunalnego Prawo do ulgi niezbędne jest definitywne nabycie Nabycie gruntu budowlanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaŝy Budynek z pokojami na wynajem a prawo do zwolnienia Zakup nieruchomości na terenie Unii Europejskiej wedle fiskusa (nieruchomości zbyte przed 1 stycznia 2009 r.) Zwolnienie przychodu ze sprzedaŝy nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości tylko w Polsce narusza traktatowe swobody Decyduje wskazanie podatnika z jakich kwot wydatki zostały poniesione Wydatki na infrastrukturę ogólnoosiedlową a zwolnienie Zagubienie dokumentacji a prawo do zwolnienia Wniosek o odroczenie terminu na zapłatę podatku Zmiana przeznaczenia przychodu względem oświadczenia Termin naliczania odsetek w przypadku nieprzeznaczenia przychodów na cele mieszkaniowe SprzedaŜ przez spadkodawcę udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Dziedziczenie ulgi Dział spadku a zwolnienie od podatku Spłata kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego przed uzyskaniem przychodów ze sprzedaŝy nieruchomości Przychód ze sprzedaŝy a spłata odsetek od kredytu zmiana poglądów fiskusa Spłata kredytu refinansowego Zwolnienie z długu a spłata kredytu pobranego na cele mieszkaniowe Spłata prywatnej poŝyczki Proporcjonalne wyznaczenie części przychodu przypadającej na spłatę kredytu B.II. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaŝy nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi między 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2008 r Uchylenie wcześniejszych zwolnień związanych ze sprzedaŝą i zamianą nieruchomości Ulga meldunkowa SprzedaŜ udziału w gruncie stanowisko fiskusa SprzedaŜ udziału w gruncie stanowisko sądów Uchylenie ulgi meldunkowej Zachowanie praw do ulgi meldunkowej Okres zameldowania w lokalu istotny takŝe okres przed 1 stycznia oraz przed nabyciem prawa do lokalu Brak oświadczenia Zwolnienie od podatku w przypadku zbycia części budynku Zameldowanie tylko jednego małŝonka SprzedaŜ udziału w nieruchomości otrzymanej w drodze spadku a ulga meldunkowa System opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaŝy nieruchomości Spłata rodziny jako koszt uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości Koszt zbycia udziału nabytego od byłego męŝa Spłata długów obciąŝających masę spadkową Koszty a cena jaką za udziały zapłacił spadkodawca

18 22 B.III. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaŝy nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi po 31 grudnia 2008 r Nowe zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości Wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem Cele uzasadniające zwolnienie analogiczne, jak przed 1 stycznia 2007 r Nabycie gruntu rolnego przeznaczonego do dalszej odsprzedaŝy Wydatki na udział w majątku osobistym małŝonka C. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jako źródło przychodów Zwierzęta na gruncie ustaw podatkowych są rzeczami SprzedaŜ samochodu wygranego na loterii SprzedaŜ samochodu poleasingowego SprzedaŜ monet kolekcjonerskich Odpłatne zbycie rzeczy na podstawie umowy przewłaszczenia SprzedaŜ składnika majątku, który został wykreślony z ewidencji środków trwałych i przekazany na cele osobiste podatnika Odwołanie darowizny ponownym nabyciem własności Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych SprzedaŜ pojazdu w części odpowiadającej odliczonemu udziałowi Wysokość przychodu w przypadku zamiany rzeczy ruchomych Cena sprzedaŝy wyraŝona w umowie a wartość rynkowa rzeczy Podstawa prawna szacowania wartości rynkowej XII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ A. Część ogólna Przychody z innych źródeł Świadczenie małŝeńskie wypłacane przez amerykańską istytucję Korzystanie z pomieszczeń w zakładzie na rzecz którego wykonywane są usługi zarządzania Przychody uzyskiwane z tytułu pełnienia prokury Wypłata udziałów członkom Kółka Rolniczego Przed fiskusem nie uciekniesz nawet w więzieniu Napiwki Kwoty wypłacane przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka Umorzona poŝyczka mieszkaniowa w związku ze śmiercią pracownika Umorzone przez bank odsetki Umorzenie przez Bank odsetek naleŝnych, ale niewymagalnych Zasiłek macierzyński i chorobowy Promocja usług fryzjerskich Premie dla pracowników kontrahenta Remont a zwolnienie z czynszu Zasądzone świadczenie na utrzymanie rodziny Zasądzone odsetki Odsetki od alimentów Odszkodowanie za opuszczenie lokalu Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej Opodatkowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Odsetki otrzymane od dewelopera z tytułu niedotrzymania warunków umowy Otrzymany od dewelopera zwrot kosztów sądowych Refundacja przez spółdzielnię kosztów remontu Dokonany przez SM zwrot poniesionych wydatków Rekompensata za uciąŝliwości przy realizacji inwestycji a zwolnienie podatkowe Dotacje otrzymane na usunięcie azbestu Odszkodowanie otrzymane od zakładu gazowniczego za szkody w uprawach rolnych

19 29. Odszkodowanie z firmy telekomunikacyjnej Odszkodowanie za ustanowienie słuŝebności gruntowej i przesyłu Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla Opodatkowanie zadatku Odsetki od trzynastki Umorzenie zaległości podatkowych Umorzone zaległości czynszowe Umorzona kara za wycięcie drzew bez zezwolenia Umorzenie naleŝności za pobyt w,,ŝłobku Umorzona opłata adiacencka Zwrot środków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Zwolnienie z opodatkowania zapomóg otrzymanych w przypadku zdarzeń losowych B. Przychody z nieujawnionych źródeł Nieujawnione przychody tylko rezydenci Moment powstania zobowiązania podatkowego z tytułu opodatkowania dochodu przychodów z nieujawnionych źródeł Nieujawnione dochody obowiązki dowodowe organu podatkowego Nieujawnione dochody obowiązki dowodowe podatnika Nieujawnione dochody obowiązki sądu Nieujawnione dochody ustalenia w trybie art. 119a 3 OP Przychody powinny wyprzedzać wydatki Wehikuł czasu a nieujawnione przychody Kwestionowanie zobowiązań podatkowych podatnika za lata wcześniejsze Powoływanie się na środki w stosunku, do których nastąpiło przedawnienie Nielegalne dochody osiągnięte w latach w stosunku do których zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu Środki na rachunkach bankowych Środki na rachunku bankowym za granicą Odsetki od lokat, których źródłem są nieujawnione przychody Podatek VAT neutralny dla przychodu z nieujawnionych źródeł Przychody z nieujawnionych źródeł a wspólne opodatkowanie małŝonków Dane statystyczne o średnich wydatkach przesłanką ustalenia wydatków podatnika Zagraniczne wydatki sposób przeliczania Wyjaśnienia podatnika powinny być racjonalne i choć odrobinę wiarygodne oraz oparte na zasadach zdrowego rozsądku Eksport, import w czasach,,komuny Zagraniczne zarobki niezgłoszone do opodatkowania u źródła Udowodnienie zagranicznych zarobków Brak opodatkowania darowizn i poŝyczek a przychody nieujawnione Depozyt nieprawidłowy Legalność deklarowanych przychodów Nieujawnione dochody z handlu mięsem ZaniŜenie dochodu z ujawnionego źródła Wnioski o ulgi podatkowe a wiarygodność twierdzeń o przychodach Zaległości alimentacyjne nie świadczą o zgromadzonym majątku XIII. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE A. Zwolnienia związane z otrzymanym odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem Zwolnienia od podatku dotyczące odszkodowań Rzeczywisty charakter świadczenia decyduje o tym czy jest ono odszkodowaniem Zasądzone odsetki za zwłokę to nie odszkodowanie Odszkodowanie uzyskane od dewelopera

20 24 5. Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu Treść ugody Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę Kompensata przysługująca ofiarom przestępstw Odszkodowanie od zagranicznej firmy ubezpieczeniowej otrzymane przez spadkobierców Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia armatorskiego otrzymane przez spadkobierców Odszkodowania a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Odszkodowanie otrzymane na podstawie prawa geologicznego i górniczego Odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod drogę Odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu Jednorazowe odszkodowanie wypłacone zamiast renty Odszkodowanie za szkody poniesione w majątku osobistym Zwolnienie przychodów z tytułu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Odszkodowanie za zacienienie mieszkania Odszkodowanie z tytułu poddania ubojowi zwierząt B. Pozostałe zwolnienia Zmiany będące skutkiem wejścia w Ŝycie ustawy o finansach publicznych Odsetki z tytułu spóźnionej refundacji Dochody z duńskich polis ubezpieczeniowych Wygrane na terenie Unii Europejskiej Zasiłek macierzyński i chorobowy Zwrot kosztów podróŝy poniesionych w związku z udziałem w badaniach leku Stypendia i pomoc materialna dla uczniów Zwolnienie z czesnego Nie wszystkie stypendia korzystają ze zwolnienia Stypendia zwolnione dopiero po otrzymaniu przez szkołę decyzji ministra Stypendia zagraniczne Otrzymane stypendium nie musi pochodzić bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy Zwrot kosztów dowozu do szkoły niepełnosprawnego dziecka Pomoc pienięŝna dla rodzin zastępczych Zapomoga z MOPS-u Świadczenia z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej Nieszczęśliwy wypadek jako indywidualne zdarzenie losowe Zapomoga wypłacona Ŝonie zmarłego Ŝołnierza Ulgowy wykup mieszkania zakładowego Wypłaty z PFRON dokonywane przez Urząd Pracy Jednorazowa pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem Zwolnienie od podatku wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej Dotacja z budŝetu na prowadzenie szkoły Wynajem pokoi w budynku mieszkalnym na terenie miasta Wynajem pokoi w leśniczówce Wynajem pokoi tylko dla wypoczywających Renta strukturalna Odsetki wypłacone od renty strukturalnej Pomoc finansowa na dostosowanie gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni mieszkaniowych Dochody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej Konkursy organizowane przez Internet Prezent otrzymany w ramach promocji

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo