I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI OD WYDAWCY I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Pojęcie osoby fizycznej Gospodarstwo rolne definicja Działalność rolnicza definicja normatywna Dział specjalny produkcji rolnej a własne potrzeby Udzielanie przez rolnika licencji na reprodukcję odmian roślin uprawnych SprzedaŜ kapusty kwaszonej Uprawy w szklarniach nieogrzewanych Przyjmowanie ścieków z oczyszczalni Hodowla pigmejskich jeŝy afrykańskich Hodowla suma afrykańskiego Sąsiedzkie usługi rolnicze Administrowanie gospodarstwem rolnym Usługi związane z rolnictwem a działalność rolnicza Rolnik zajmujący się tuczem cudzych zwierząt nie prowadzi działalności rolniczej Najem komina w gospodarstwie pod maszt telefonii komórkowej DzierŜawa gruntów rolnych DzierŜawa gospodarstwa rolnego Usługa polegająca na czyszczeniu buraków SprzedaŜ złomu pochodzącego z własnego gospodarstwa Przychód spółdzielni a przychód jej członków Prowadzenie działalności rolniczej oraz działalności handlowej Opodatkowanie dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o. prowadzącą działalność rolniczą SprzedaŜ zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli SprzedaŜ kwiatów pochodzących z upraw prowadzonych we własnym ogrodzie Usługi na rzecz koła łowieckiego Produkcja darni Siedliskowa hodowla zajęcy Suszenie produktów z własnej uprawy Usługi suszenia płodów rolnych na rzecz innych osób SprzedaŜ warzyw w stanie rozdrobnionym SprzedaŜ obranych ziemniaków SprzedaŜ sprasowanej słomy Produkcja szkółkarska Produkcja słodu Hodowla roślin akwariowych SprzedaŜ ryb wędzonych Hodowla i sprzedaŝ ryb charakter działalności Świadczenie usług w zakresie aranŝacji zbiorników wodnych Usługi polegające na kryciu klaczy innych rolników Nagroda dla konia nie stanowi przychodu z działalności rolniczej MroŜone mleko klaczy Odpłatne jazdy konne Pensjonat dla koni Hodowla małp Sieczka z wierzby energetycznej Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika... 66

2 6 47. Odszkodowanie a przychód z działalności rolniczej Odszkodowanie za zanieczyszczenie gruntu rolnego Dopłaty bezpośrednie Gospodarka leśna definicja PoŜytek ze wspólnoty gruntowej Las nieodpłatnie udostępniony pszczelarzom Dochód ze sprzedaŝy drewna Ekwiwalent za zalesienie działki rolnej NiewaŜność umowy sprzedaŝy Umowa niedokonana lub nieistniejąca NiewaŜność umowy sprzedaŝy Nieujawnione transakcje handlowe Handel paliwami Nierząd nie podlega opodatkowaniu Zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem niewaŝności decyzji Zastosowanie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym Darowizna na rzecz wspólnika spółki cywilnej Darowizna na chore dziecko pracownika Dochody z wierzytelności nabytej w drodze spadkobrania Dochód uzyskany ze sprzedaŝy akcji nabytych w drodze darowizny nie podlega wyłączeniu Zadośćuczynienie otrzymane przez spadkobiercę Spłata za przysługującą część spadku Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na OFE Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Przeniesienie udziałów w spółce pomiędzy małŝonkami Podział majątku wspólnego a powstanie przychodu Dochody małoletnich dzieci Dochody z odziedziczonych przez małoletnich przedmiotów Działalność gospodarcza podejmowana przez małoletniego Nagrody za osiągnięcia w nauce Dochody z najmu lokalu, którego właścicielem jest małoletnie dziecko Świadczenia z polisy ubezpieczeniowej wypłacane córce zmarłego pracownika Przychód uzyskany przez małoletnie dziecko z umów zlecenia Wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku małoletniego Dochody dziecka pełnoletniego sposób rozliczania podatku Sposób rozliczenia dochodów małoletnich dzieci przez opiekuna prawnego Pełnoletność, a wiek dziecka Dochody z renty rodzinnej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej Dochody małoletniego dziecka do czasu ustanowienia opiekuna prawnego II. WSPÓLNE ROZLICZENIE PODATKU A. Wspólne rozliczenie podatku przez małŝonków Podstawa prawna łącznego opodatkowania małŝonków Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej a wspólne rozliczenie Wspólne rozliczenie małŝonków a dochody z działalności pozarolniczej opodatkowane stawką liniową Zniesienie wspólności majątkowej po złoŝeniu zeznania podatkowego Zawarcie związku małŝeńskiego 1 stycznia danego roku podatkowego Wspólne rozliczenie podatku ze zmarłym małŝonkiem Śmierć małŝonka przed wszczęciem postępowania podatkowego MoŜliwość rozliczania się ze zmarłym małŝonkiem przez małŝonka nierezydenta MoŜliwość złoŝenia wniosku o łączne opodatkowanie małŝonków po 30 kwietnia... 96

3 10. Wspólne rozliczenie z ubezwłasnowolnionym małŝonkiem Separacja a wspólne rozliczenie się małŝonków Rozwód orzeczony nieprawomocnie w danym roku podatkowym Orzeczenie sądu o zniesieniu współwłasności wywierające skutki z datą wsteczną RóŜne miejsca zamieszkania podatników a ich wspólne rozliczenie Zawieszenie ryczałtu Deklaracja internetowa współmałŝonków Brak podpisu jednego z małŝonków NiemoŜność złoŝenia podpisu przez małŝonka Podpisanie wspólnego zeznania rocznego przez małŝonka jako pełnomocnika Ograniczony obowiązek podatkowy łączne opodatkowanie małŝonków MałŜonek-obcokrajowiec (z kraju trzeciego) posiadający kartę tymczasowego pobytu Wspólne opodatkowanie małŝonków (obcokrajowców z krajów trzecich) mieszkających w Polsce Nowe zasady wspólnego rozliczania małŝonków (nierezydentów) MałŜonek nieosiągający przychodów na stawce liniowej Utrata prawa do opodatkowania 19% podatkiem liniowym a wspólne opodatkowanie małŝonków Strata z działalności nie wpływa na moŝliwość łącznego opodatkowania Wspólne opodatkowanie małŝonków a zawieszona działalność gospodarcza rozliczana kartą podatkową MałŜonek nieosiągający przychodów opodatkowany kartą podatkową Najem nieruchomości na ryczałcie moŝliwość wspólnego opodatkowania Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z nieruchomości będącej współwłasnością Zaliczki a łączne opodatkowanie Hipoteka na nieruchomości współmałŝonka Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej współmałŝonka Łączne opodatkowanie małŝonków prawa, ale i obowiązki Łączne opodatkowanie małŝonków małŝonkowie stroną postępowania Wniosek o wspólne opodatkowanie małŝonków jest niezbędny Wspólne rozliczenie w drodze korekty złoŝonego zeznania Brak moŝliwości wycofania wspólnej deklaracji podatkowej B. Wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko z dzieckiem Osoba samotnie wychowująca dzieci zmiana definicji Faktyczne miejsce zamieszkania dziecka jako podstawa do skorzystania z ulgi Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dziecko a wiek dziecka Osoby samotnie wychowujące dziecko a stypendium naukowe dziecka Dziecko pełnoletnie nie uczące się Jeden dzień w szkole niepublicznej to stanowczo za mało Renta uczniowska dziecka Dziecko studiujące za granicą Dziecko przebywające w ośrodku szkolno-wychowawczym Wspólne rozliczenie z dzieckiem a przychody z najmu opodatkowane ryczałtem Dochody z najmu opodatkowane ryczałtem osiągane przez dziecko Preferencyjne opodatkowanie a przychody uzyskane wyłącznie ze sprzedaŝy akcji Wspólne rozliczenie z dzieckiem a nieosiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym Osiągnięcie dochodów tylko przez dziecko Renta sieroca wypłacana z Hiszpanii Dochody małoletnich dzieci Dochód dziecka ze sprzedaŝy akcji ,,Osoba samotnie wychowująca dziecko decyduje stan faktyczny czy definicja ustawowa? stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 roku Samotne wychowywanie dziecka przez osobę nieposiadającą formalnego statusu osoby samotnie wychowującej dziecko

4 8 58. Decyduje otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego Gdy opiekun przestaje być opiekunem prawnym Śmierć Ŝony w trakcie roku podatkowego Zawarcie małŝeństwa przez osobę samotnie wychowującą dziecko Uzyskanie rozwodu w trakcie trwania roku podatkowego Wiele dzieci kaŝdy z rodziców samotnie wychowujący Jedno dziecko kaŝdy z rodziców samotnie wychowujący Utrata statusu osoby samotnie wychowującej dziecko Samo łoŝenie na utrzymanie dziecka nie jest wychowywaniem Ojciec dziecka z nieformalnego związku Status osoby samotnie wychowującej dziecko w sytuacji gdy aktualny małŝonek ma ograniczone prawa rodzicielskie Sprawa rozwodowa niezakończona prawomocnie a status osoby samotnej Separacja orzeczona nieprawomocnie w danym roku podatkowym Zaginięcie współmałŝonka a samotne wychowywanie dziecka Rodzina zastępcza a funkcje opiekuna prawnego Wygaśnięcie prawnej opieki nad dzieckiem w ramach rodziny zastępczej Odebranie praw rodzicielskich jednemu z rodziców Areszt tymczasowy a kara pozbawienia wolności Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności Korekta zeznania Adresat decyzji podatkowej weryfikującej wspólne opodatkowanie Ograniczenie zaliczek III. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY ORAZ STOSUNKÓW PODOBNYCH Zobowiązanie się do zwrotu wynagrodzenia w roku następnym Wypłacona pracownikowi kara umowna Wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymane tytułem egzekucji komorniczej Zaległe wynagrodzenie zaliczone na poczet zaległości Pozostawienie naleŝnego świadczenia w depozycie sądowym Wynagrodzenie otrzymywane w walucie obcej Obcokrajowiec pracujący na roli w Polsce Zwolnione od podatku odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy Odszkodowanie zasądzone na podstawie postanowień Umowy Społecznej Odszkodowanie dla pracownika ustalone w ugodzie sądowej jednak korzysta ze zwolnienia podatkowego Ugoda w sprawie premii oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Odprawa rentowa i nagroda jubileuszowa zasądzone wyrokiem sądu Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Opodatkowanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia wypłacane funkcjonariuszom Odsetki od nieterminowej wypłaty świadczeń Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Akcje dla pracowników istota sporu Objęcie lub nabycie akcji na preferencyjnych zasadach Zwrotna pomoc finansowa Nieoprocentowana poŝyczka udzielona za środków obrotowych Udzielanie pracownikom nieoprocentowanych poŝyczek Umorzenie niespłaconej poŝyczki nie jest przychodem spadkobierców Umorzenie poŝyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5 27. Dochody z napiwków Napiwki obowiązki pracodawcy Napiwki obowiązki pracownika Program rabatowy skierowany do pracowników oraz osób trzecich Świadczenie usług wobec pracowników na preferencyjnych zasadach Wydatki poniesione,,na pracownika i,,za pracownika Zapłata obowiązkowych składek na ubezpieczenie zatrudnionych doradców podatkowych Koszty badań lekarskich egzaminatorów Zwrot przez pracodawcę kwoty opłaconych obowiązkowych składek na rzecz organizacji Objęcie pracownika ochroną ubezpieczeniową Zbiorowe ubezpieczenie członków zarządu Abonamenty medyczne Abonamenty medyczne cdn Przywóz pracowników do i z miejsca pracy Dojazdy do pracy słuŝbowym samochodem Korzystanie z samochodu słuŝbowego dla celów prywatnych Nabycie do prywatnych komputerów pracowników oprogramowań słuŝących wykonywaniu wyłącznie czynności słuŝbowych Sfinansowanie przez pracodawcę nauki dzieci pracownika Zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne Wypłata odprawy pośmiertnej w kwocie wyŝszej niŝ przewidują to przepisy Kodeksu pracy Zapomogi dla pracowników wypłacane w związku z kryzysem Ubiór uznany za słuŝbowy Ekwiwalent za ubiór słuŝbowy Ekwiwalent za konserwację ubioru słuŝbowego Ekwiwalenty za uŝywanie własnych narzędzi Ekwiwalent za korzystanie z własnego telefonu Opodatkowanie ekwiwalentu BHP Środki ochrony indywidualnej stanowiące własność pracodawcy Zapewnienie pracownikowi soczewek kontaktowych Wczasy lecznicze pracownika sfinansowane przez pracodawcę Opodatkowanie posiłków finansowanych przez pracodawcę Bezpłatne posiłki świadczone Ŝołnierzom Ekwiwalent za obowiązkowe posiłki dostarczane przez pracodawcę Zakwaterowanie a delegacja Diety i inne naleŝności za czas podróŝy słuŝbowej pracownika Zwrot kosztów podróŝy słuŝbowej przekraczający wysokość diety Diety nie mogą stanowić ukrytego wynagrodzenia Diety członków związków zawodowych Ryczałt za delegację nie korzysta ze zwolnienia Zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób niebędących pracownikami uczelni Refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego Zwrot kosztów przeprowadzki Przychód ze stosunku pracy po rozwiązaniu mowy o pracę Prawo do zwrotu kosztów z tytułu uŝywania pojazdów pracownika Ekwiwalent za uŝywanie własnego samochodu przez pracownika Domu Pomocy Społecznej Ekwiwalenty za uŝywanie własnego samochodu przez pracowników socjalnych PodróŜ słuŝbowa pracownika za granicę własnym samochodem Dopłata do wczasów Zapomogi zwolnione od podatku Pomoc materialna w związku ze zdarzeniem losowym oraz w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą zaleŝną

6 Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania pośrednio finansowane ze środków pomocowych Finansowanie wycieczki pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dofinansowanie imprez integracyjnych Opodatkowanie wypłat pienięŝnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regularnie otrzymywane bony przychodem z pracy Kupon uprawniający do otrzymania paczki świątecznej Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę Prezenty dla pracowników kontrahentów Wygrana w konkursach organizowanych przez pracodawcę Pokrycie kosztów przejazdu na wypoczynek pracowników i ich rodzin Wynagrodzenie wypłacane za udział w misjach pokojowych Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zmiana stanu prawnego Szkolenia prowadzone przez podmiot nieposiadający akredytacji Świadczenia zakładu pracy na rzecz rodziny zmarłego pracownika Wykup mieszkania zakładowego Zmiany doprecyzowujące zwolnienie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy bezrobotnego Przychody związane z promocją zatrudnienia Bonus wypłacony pracownikowi po ustaniu stosunku pracy Zapłata przez byłego pracodawcę pracowniczych składek ubezpieczeniowych Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika Stypendia dla aplikantów Stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wg MF Stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wg sądu Stypendia wypłacane pracownikom naukowym Wydanie pracownikom herbaty im cukru do samodzielnego przygotowywania napojów IV. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ EME- RYTÓW I RENCISTÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym Renta cywilnoprawna Renta alimentacyjna Zwolnienia od podatku dotyczące rent Odszkodowania otrzymywane z innego państwa Unii Europejskiej Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym Odszkodowanie za rezygnację z renty wyrównawczej Renty z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Otrzymywana z Irlandii emerytura po zmarłym męŝu Zagraniczne świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń socjalnych jest emeryturą Emerytura wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Świadczenia niezwiązane z zatrudnieniem Zwrot środków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Pracownicze programy emerytalne w UE Świadczenia otrzymywane ze szwajcarskiego pracowniczego programu emerytalnego Emerytury z pracowniczego programu emerytalnego Banku Światowego Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Renta za utratę zdrowia wypłacana Ŝonie poszkodowanego

7 21. Renta socjalna otrzymywana z Australii Renta wypadkowa z zagranicy związana z pracą przymusową Opłaty manipulacyjne pobierane przez bank nie zmniejszają kwoty podlegającej opodatkowaniu Zaległa renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy Świadczenia przyznane w trakcie stosunku pracy, wypłacone zaś po jego ustaniu Dofinansowanie składek z PFRON Składki ZUS od umów zleceń z rencistami Wypłata byłemu pracownikowi świadczenia pienięŝnego w związku z długotrwałą chorobą Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur Dodatek energetyczny dla emeryta (kombatanta) Pomoc pienięŝna dla kombatantów Świadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) byłych pracowników Ekwiwalenty rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 roku Nagrody rzeczowe przyznawane byłym pracownikom Nabycie nieruchomości przez byłego pracownika na preferencyjnych warunkach Oddanie byłym pracownikom w bezpłatne uŝytkowanie gruntów rolnych stan prawny obowiązujący do końca 2010 roku Dofinansowanie byłym pracownikom wczasów ze środków ZFŚS stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 roku Dofinansowanie do wycieczki dziecka byłego pracownika Zwrot kosztów przejazdu ponoszonych przez byłych Ŝołnierzy Podatkowe skutki umorzenia poŝyczki renciście (emerytowi) Kwoty wypłacane przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka Świadczenia przedemerytalne Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku przedemerytalnego Świadczenia pienięŝne otrzymane przez rodzinę ofiar wystąpień wolnościowych V. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWA- NEJ OSOBIŚCIE Definicja działalności gospodarczej a przychody z działalności wykonywanej osobiście Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście WyróŜniki działalności wykonywanej osobiście Księgowa realizująca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Przychód traktowany jako osiągnięty z działalności wykonywanej osobiście a działalność gospodarcza Korepetycje udzielane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej Wynagrodzenie za włączenie się sportowca w akcję promocyjną klubu Przychody z działalności literackiej Przychody adwokatów członków zespołów adwokackich Wynagrodzenie naleŝne ale nieotrzymane Odsetki od wypłacanego z opóźnieniem wynagrodzenia członka zarządu Wynagrodzenie konsultanta opiewające na kwotę poniŝej 200 zł Prowizja wypłacana studentowi a opodatkowanie ryczałtem Ekwiwalenty wypłacane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie własnych narzędzi Wynagrodzenie zarządu związku zawodowego Wynagrodzenie sędziów sportowych Ekwiwalenty sędziów piłkarskich Wynagrodzenie pozaetatowych członków kolegiów samorządowych

8 Radni uczestniczący w szkoleniach finansowanych ze środków urzędu Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwałą rady gminy Świadczenia na rzecz członków organów Izby Lekarskiej Diety członków izb rolniczych Opodatkowanie diety członka zarządu fundacji Okresowe wynagrodzenie dla ławnika Ryczałt kuratora Zwrot kosztów podróŝy wykonawcy dzieła Umowy o dzieło zawierane w ciągu miesiąca a ryczałt stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Diety wypłacane za posiedzenie zarządu Przychody z kontraktów menedŝerskich MenedŜer prowadzący działalność gospodarczą Spółki menedŝerskie MenedŜer czyli pracownik Kontrakt menedŝerski a ryczałt z innej działalności Ubezpieczenie członków zarządu spółdzielni Opinie wydawane przez biegłych prowadzących działalność gospodarczą Przychody z uprawiania sportu Dodatkowe świadczenia wynikające dla trenera z mowy zlecenia Zapewnienie przez klub lokum dla sportowców Skutki podatkowe otrzymania upominku świątecznego przez zleceniobiorcę PodróŜ słuŝbowa osoby uzyskującej przychody z działalności osobistej Koszty transportu młodych piłkarzy Koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście Koszty zamieszkania sportowca Nieuwzględnianie kosztów uzyskania przychodu Wydatki przewyŝszające ustalone procentowo koszty VI. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z POZAROLNICZEJ DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ A. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Definicja działalności gospodarczej Definicje działalności gospodarczej zawarte w róŝnych ustawach Kierownictwo pracodawcy zlecającego Zarzut firmanctwa a przesłanki świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej Pozorność zawartej umowy Brak formalnej rejestracji działalności Faktura wystarczy do ustalenia przychodu Świadczenie usług kierowania pojazdami przewoźnika SprzedaŜ działek a działalność gospodarcza SprzedaŜ działek decyduje cel zakupu gruntu Budowa budynków w celu późniejszej sprzedaŝy Umorzenie składek ubezpieczeniowych Brak otrzymania zapłaty nie wyłącza powstania przychodu Przychód naleŝny, choć nieotrzymany Nierozliczone zaliczki jako przychód Wypłacone zaległe przychody po formalnej likwidacji działalności gospodarczej Odszkodowanie wypłacone po zakończeniu działalności Świadczenie usług na własną rzecz Przedmiot najmu w ramach działalności nie musi być wpisany do ewidencji Najem wykonywany przez kartowicza Prywatny handel samochodami

9 22. Przychód ze sprzedaŝy komisowej SprzedaŜ na aukcjach internetowych przesłanki prowadzenia działalności Obrót papierami wartościowymi w ramach prowadzonej działalności Odszkodowania a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód zarejestrowany na małŝonka a odszko-dowanie wypadkowe Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Dotacje i subwencje definicja Zwrócona nienaleŝna refundacja Odsetki od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Odsetki z rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą Odsetki z lokaty w banku zagranicznym Przychód z umowy kolportaŝu Brak jest podstaw do skorygowania wcześniej wystawionej faktury ze względu na brak częściowej zapłaty naleŝności Udzielenie licencji znaku towarowego Umorzone i przedawnione zobowiązania Zobowiązania umorzone w trakcie postępowania upadłościowego Umorzenie zobowiązań wynikających z umowy leasingu Powstrzymanie się wierzyciela od ściągnięcia długu nie jest nieodpłatnym świadczeniem Za przychód naleŝny nie moŝna uznawać wartości brutto wierzytelności Środek trwały otrzymany w formie darowizny Darowizna samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej Promocyjny zakup Zbycie przedsiębiorstwa wraz z obciąŝeniami Przychody ze zbycia nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą Wycofanie nieruchomości z działalności do majątku prywatnego Wniesienie nieruchomości jako wkład do spółki osobowej Przychód ze sprzedaŝy samochodu niestanowiącego środka trwałego Odszkodowanie od pojazdu niewpisanego do środków trwałych SprzedaŜ poleasingowego pojazdu Zbycie składnika majątku nieujawnionego w ewidencji środków trwałych SprzedaŜ zamortyzowanego środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej Zaliczka przychodem czy nie wątpliwości na tle obowiązku fakturowania zaliczek Przychody uzyskane od członków rodziny Świadczenia nieodpłatne UŜyczenie samochodu agentowi Bezpłatne odstąpienie nieruchomości Darmowe programy Bezprawne korzystanie z cudzej rzeczy nie kreuje nieodpłatnego świadczenia Brak spłaty poŝyczki nie jest nieodpłatnym świadczeniem dłuŝnika Wysokość przychodu przy zamianie świadczeń Wartość umorzonych odsetek Umorzone odsetki w wyniku zawartej ugody z bankiem Gdy chłopcy z miasta utrudniają działalność Potrącenie wymagalnych wierzytelności Usługi nieodpłatne wliczone w cenę zakupu a przychody Wylosowana nagroda rzeczowa Przychód ze sprzedaŝy świadectw pochodzenia energii Opodatkowanie wynagrodzenia płatników Zwracany podatek VAT wcześniej zaliczony do kosztów Środki z funduszu innowacyjności Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotu nadwyŝki podatku VAT przychodem zwolnionym

10 Waluta obca ustalona w umowie, a wypłata dokonana w złotówkach Kurs walutowy stosowany do przeliczania przychodów Wpływ róŝnic kursowych na przychody Wycena róŝnic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Dopłaty waloryzacyjne Przychód ze spółki komandytowo-akcyjnej Dywidenda wypłacana przez spółkę komandytowo-akcyjną B. Moment powstania przychodu Data powstania przychodu z działalności gospodarczej Pojęcie wydania rzeczy Uregulowanie naleŝności Umowa realizowana stopniowo Przychód przy usługach ciągłych Przychód z tytułu umowy o ekspozycję towaru Umowa o świadczenie usług informatycznych Przychód za usługi udokumentowane fakturą wystawioną w następnym miesiącu SprzedaŜ na aukcjach internetowych moment powstania przychodu Premia pienięŝna moment uzyskania przychodu Kontrakt zawarty z NFZ Usługi przechowywania dokumentów Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Moment powstania przychodu przy sprzedaŝy na raty Działalność polegająca na udzielaniu poŝyczek Premie otrzymywane przez nabywcę towarów Przychód ze sprzedaŝy mieszkań Przychody uzyskiwane przez radców prawnych Moment uzyskania przychodu przez komisanta Przychód przy umowie agencyjnej Zasądzone odsetki od zaległych świadczeń moment uzyskania przychodu C. Przychody zwolnione od podatku Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi z 2010 r Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Umorzenie poŝyczki z PFRON Zwolnienie od podatku wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej Wynajem pokoi Agroturystyka a delegacje Refinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych Dochody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej Dofinansowanie do szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego Jednorazowa pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy Rozliczenie przychodów związanych z prowadzeniem niepublicznej szkoły Zwolnione wynagrodzenie beneficjenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜetu Państwa Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego Zwrot części wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych D. Opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% Wybór opodatkowania według stawki 19% Korekta wniosku o opodatkowanie podatkiem liniowym przed uzyskaniem pierwszego przychodu Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności Stawka 19% a dochody osiągane za granicą Podatek liniowy a najem opodatkowany ryczałtowo SprzedaŜ środka trwałego po likwidacji działalności a stawka 19% stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r

11 121. Podatek liniowy wyklucza moŝliwość łącznego opodatkowania małŝonków Wybór stawki liniowej po utracie karty podatkowej Wyłączenia prawa do stawki 19% Zmiana przepisów w zakresie warunków wyłączających opodatkowanie stawką liniową Konieczna toŝsamość usług Zaliczka otrzymana na poczet przyszłorocznych usług Wcześniejsze zlecenia, a działalność gospodarcza na rzecz zleceniodawcy Mianowanie jako stosunek łączący byłego pracodawcę z podatnikiem SprzedaŜ towarów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Wspólnik, który wcześniej był pracownikiem Dodatkowe usługi świadczone przez członka zarządu MenedŜer w spółce a dodatkowe usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności Istnienie stosunku pracy, a inna działalność na rzecz pracodawcy Stosunek pracy, a bezpłatny urlop podatnika Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy za pomocą osób trzecich Były aplikant świadczący usługi na rzecz swojego patrona Skutki utraty prawa do opodatkowania według stawki 19% Stawka 19%, a odliczenie od podatku wpłat na rzecz organizacji poŝytku publicznego Zeznanie roczne w przypadku prowadzenia dwóch rodzajów działalności E. Zakończenie działalności; remanent stan prawny do 31 grudnia 2010 roku Ustalenie wartości towarów w remanencie import samochodów Nieruchomość naleŝąca do spółki jawnej, a obowiązek sporządzenia remanentu Środki pienięŝne na koncie spółki osobowej, a obowiązki sporządzenia remanentu Likwidacja punktu, a remanent Wystąpienie ze spółki cywilnej jednego ze wspólników kontynuacja działalności Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej bez wynagrodzenia Majątek wspólników przy likwidacji spółki Likwidacja, a spis z natury Likwidacja działalności gospodarczej po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa Remanent likwidacyjny wskaźnik dochód/przychód SprzedaŜ wyposaŝenia po likwidacji działalności Brak konieczności dokonywania remanentu likwidacyjnego Aport przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a remanent Remanent likwidacyjny przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę osobową Sporządzenie spisu z natury i ustalenia dochodu przez spadkobiercę niekontynuującego prowadzenia przedsiębiorstwa VII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ Działy specjalne produkcji rolnej jako źródło przychodów Działy specjalne produkcji rolnej pojęcie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Znaczenie ma cel prowadzenia hodowli Działy specjalne produkcji rolnej wielkość stada Sposób ustalenia przychodów przy działach specjalnych produkcji rolnej Stawka 19% od działów specjalnych produkcji rolnej Podstawa opodatkowania przy zaliczkach Zaliczki gdy podatnik złoŝy oświadczenie, iŝ przewiduje poniesienie straty w następnym roku podatkowym Przekroczenie kwoty limitu, a normy szacunkowe Działy specjalne a podatek rolny Przychód ze sprzedaŝy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zeznanie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej

12 16 VIII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z NAJMU, DZIERśAWY, ETC Najem (dzierŝawa) jako źródło przychodów Najem jako część działalności gospodarczej Prywatny najem mieszkań jako działalność? Zawieszenie działalności a przychód z najmu Zapłata za udostępnienie gruntu Dochody z najmu przedmiotów objętych wspólnością małŝeńską zasady opodatkowania Wspólna nieruchomość a opodatkowanie najmu wyłącznie przez jednego małŝonka Dochody z najmu lokalu naleŝącego do majątku odrębnego Przychody z najmu uzyskiwane przez spadkobierców przed orzeczeniem sądu o nabyciu spadku Wynajem wielu nieruchomości róŝne źródła przychodów Najem w działalności gospodarczej ze stawką liniową a wynajem nieruchomości swojemu pracodawcy Uzyskanie przychodu z najmu przed terminem płatności Czynsz zajęty w postępowaniu egzekucyjnym Zwrot nakładów poniesionych przez najemcę Czynsz ponoszony przez najemcę a przychód wynajmującego Najem w zamian za remonty Wynajem gruntów przez rolników Wynajem strony internetowej w celach reklamowych Najem a podatek od nieruchomości Odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu Zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu Nierezydent właścicielem wynajmowanego lokalu Moment potrącenia kosztów Forma umowy a rozliczanie wydatków na media Koszt czynszu przy ryczałcie ewidencjonowanym Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wpłaty na fundusz remontowy Koszty darowizny budynku, który zaczął być wynajmowany Amortyzacja budynku nabytego w drodze spadku Amortyzacja lokali czasowo niewynajmowanych dopuszczalna Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali uŝytkowych Uproszczona metoda ustalania wartości początkowej mieszkania Uproszczona metoda ustalenia wartości budynku mieszkalnego a jego wykończenie Nakłady poniesione przez wynajmującego Dokumentowanie kosztów dotyczących wynajmowanego lokalu Faktura wystawiona na jednego ze współwłaścicieli Najem a amortyzacja samochodu Umowa najmu samochodu pracownika a koszty Pielęgnacja otoczenia wokół wynajmowanego budynku Utwardzenie terenu przed wynajmowanym budynkiem Odsetki od kredytu hipotecznego IX. DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘśNYCH A. Część ogólna Rodzaje przychodów z kapitałów pienięŝnych Definicje związane z przychodami z kapitałów pienięŝnych Przychody z kapitałów pienięŝnych opodatkowane ryczałtem (na zasadach określonych w art. 30a updof) Opodatkowanie dochodów kapitałowych z zagranicy Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapitałowych

13 6. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych na zasadach określonych w art. 30b updof Przejęcie udziałów spółki z o.o. przez wspólników likwidowanej spółki jawnej B. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych w postaci odsetek (dyskonta) Odsetki od poŝyczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem działalności nie jest udzielanie poŝyczek Działalność polegająca na udzielaniu poŝyczek przychód z uzyskiwanych odsetek Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bieŝącym Opodatkowanie zysków ze spółki cichej Odsetki naleŝne od udziału kapitałowego Opodatkowanie oszczędności gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Odsetki wypłacane na rzecz nierezydentów Odsetki uzyskane w niemieckim banku Polski obywatel uzyskujący dochody z cypryjskiej spółki kapitałowej Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów wartościowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Lokaty z jednodniową kapitalizacją brak podatku Odsetki od wkładów na ksiąŝeczkach mieszkaniowych wolne od podatku Przychód w postaci wypłaconych odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych Odsetki z,,konta firmowego naliczone przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej C. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych udział w zyskach osób prawnych Otwarty katalog dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Zaliczkowa wypłata dywidendy Dywidenda wypłacana w spółce komandytowo-akcyjnej Wypłata nadwyŝki bilansowej członkom spółdzielni Zwrot dopłat wniesionych uprzednio do spółki z o.o Opodatkowanie obniŝenia wartości nominalnej udziałów Zaliczki na podatek z tytułu dywidendy Reinwestowanie wartości dywidendy Przekształcenia spółek a niepodzielony zysk Zysk spółki przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich Przekształcenia spółek kapitałowych moment opodatkowania Koszty podwyŝszenia kapitału akcyjnego z kapitału zapasowego PodwyŜszenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym PodwyŜszenie kapitału zakładowego przy jednoczesnej konwersji wierzytelności Akcje wniesione do spółki komandytowo-akcyjnej Spółka przejmująca (nowo zawiązana) płatnikiem podatku od dochodu powstającego w wyniku podziału spółki Likwidacja spółki Zwrot wkładów przy likwidacji spółki jawnej stan prawny do 31 grudnia 2010 r Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Umorzenie akcji bez wynagrodzenia ObniŜenie wartości nominalnej udziałów Opłacanie składek ubezpieczeniowych za wspólnika D. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych udział w funduszach kapitałowych Fundusze kapitałowe Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę w ramach funduszu kapitałowego, a przychód pracownika

14 Umorzenie jednostek w funduszu ubezpieczeniowym w celu pokrycia kosztów zarządzania Stosowanie zasady FIFO względem jednego rachunku inwestycyjnego Strata na udziale w funduszu kapitałowym Brak moŝliwości odliczenia straty z funduszy kapitałowych od dochodów ze sprzedaŝy akcji Strata przy zbyciu jednostek uczestnictwa a moŝliwość rozliczania jej w kolejnych latach Zamiana akcji na certyfikaty inwestycyjne moment powstania przychodu Zbycie jednostek uczestnictwa przez spadkobiercę Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysokości przychodu i kosztów stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2010 r Jednostki nabyte w walucie obcej róŝny kurs kupna-sprzedaŝy E. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięŝnych obrót papierami wartościowymi i udziałami Cechy charakterystyczne odpłatnego zbycia udziałów Miejsce połoŝenia źródła przychodów z tytułu zbycia udziałów Opodatkowanie przychodu ze sprzedaŝy obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku Wspólne opodatkowanie małŝonków a strata na giełdzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty naleŝnej Działalność gospodarcza nieobejmująca opcji walutowych Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Koszty nabycia moŝe uwzględnić wyłącznie podatnik, który faktycznie je poniósł Wydatki na doradcę kosztem podatkowym Akcje nabyte po preferencyjnych cenach Koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepienięŝny Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udziałów) uzyskanych w wyniku podziału spółki Moment opodatkowania dochodu ze zbycia akcji spółki zagranicznej Koszty kredytu na zakup akcji Zakup laptopa jako koszt Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt Zamiana papierów wartościowych Akcje zamienione na certyfikaty inwestycyjne Zadatek na poczet sprzedaŝy akcji Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r SprzedaŜ akcji otrzymanych w zamian za NFI Koszty przy objęciu udziałów (akcji) w zamian za aport Aport do spółki w zamian za udziały (akcje) wartość aportu a wartość udziałów Wartość nominalna a wartość rynkowa udziału Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej wolny od podatku Zwrot dopłat, a zwolnienie podatkowe Dopłaty wniesione z majątku spółki jako koszt uzyskania przychodów ze zbycia udziałów PodwyŜszenie wartości nominalnej juŝ istniejących udziałów Wykupione akcje w masie spadkowej opodatkowanie X. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z PRAW MAJĄTKOWYCH A. Przychody z praw majątkowych Katalog przychodów z praw majątkowych Prawa autorskie do utworu Przychód uzyskany z udzielenia tej licencji Przychody uzyskane ze sprzedaŝy domeny internetowej wraz ze stroną 491

15 19 5. SprzedaŜ roszczeń związanych z odziedziczoną nieruchomością Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaŝy udziałów w spadku NadwyŜka wynikająca ze zwrotu dopłat do spółki Nabycie akcji a dochód Aport do spółki osobowej a dochód Rozliczenie wspólnika występującego ze spółki cywilnej stan prawny do 31 grudnia 2010 r Rozliczenie wspólnika występującego ze spółki cywilnej stan prawny od 1 stycznia 2011 r Skutki podatkowe jakie wywołuje dla wspólnika spółki komandytowej zbycie udziałów spółki stan prawny do 31 grudnia 2010 r Oddanie udziałów w spółce z o.o. w odpłatne uŝytkowanie Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom SprzedaŜ udziałów w spółce jawnej nabytych w drodze spadku Wynagrodzenie wypłacone małŝonkowi zmarłego pracownika Zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie Skutki podatkowe wypłacenia wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo- PoŜyczkowej po śmierci pracownika Świadectwa energetyczne do 2010 r Działalność gospodarcza w zakresie obrotu prawami autorskimi Pozostawienie wierzytelności do dalszej windykacji w przyszłości Handel wierzytelnościami Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku ze śmiercią pracownika SprzedaŜ prawa do miejsca postojowego Gratyfikacja za opuszczenie w określonym umową terminie wynajmowanego mieszkania Zasądzone wynagrodzenie twórcy SprzedaŜ prawa do zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania Odpłatne zbycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego SprzedaŜ garaŝu postawionego na obcym gruncie SprzedaŜ spółdzielczego własnościowego prawa do garaŝu Zbycie niezakończonej budową budynku mieszkalnego Przychody z renty nieodpłatnej od 1 stycznia 2007 r. nie podlegają podatkowi dochodowemu 514 B. Koszty uzyskania przychodów z praw majątkowych Zastosowanie 50% kosztów u pracownika Ustawa nie przewiduje moŝliwości szacunkowego ustalania ilości pracy twórczej w całej ilości pracy twórcy Brak ewidencji prac twórczych Prawa autorskie pracownika-twórcy Umowa zlecenia, umowa o dzieło, a 50% koszty uzyskania przychodu Zasądzone wynagrodzenie, a 50% koszty wg sądu Zasądzone wynagrodzenie, a 50% koszty aktualne stanowisko fiskusa Koszty przy odszkodowaniu za zaniŝone wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich Wynagrodzenie wypłacane za czas urlopu Zwrot kosztów podróŝy Twórca a koszty,,autorskie Honorarium z tytułu praw autorskich wypłacane spadkobiercom koszty Nieodpłatne przekazywanie egzemplarzy ksiąŝek autorom przez wydawcę Wydawca wydający własny utwór koszty uzyskania przychodu Kolejna umowa licencyjna Charakter prawny opinii Ministerstwa Kultury Opracowania dotyczące zarządzania i administrowania nieruchomością SprzedaŜ ekspektatywy a koszty SprzedaŜ lokatorskiego prawa do lokalu a koszty Projekty wynalazcze Wynagradzanie pracowników, którzy dokonali wynalazku Wykłady za granicą

16 Koszty z tytułu tłumaczenia utworów audio-wizualnych Opinie biegłego sądowego Umowa zlecenia na nauczanie języków obcych Autorskie zajęcia nauczycieli SprzedaŜ licencji programu komputerowego Skomponowanie utworu muzycznego Zakup komputera jako koszt autora Przeniesienie prawa do znaku towarowego XI. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIE- RUCHOMOŚCI, NIEKTÓRYCH PRAW I RZECZY RUCHOMYCH A. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości jako źródło przychodów Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej stan prawny do 31 grudnia 2006 r Dochody ze zbycia nieruchomości mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy stan prawny od 1 stycznia 2007 r Dochody ze zbycia nieruchomości mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy stan prawny od 1 stycznia 2009 r Zbycie spółdzielczego prawa własnościowego przez przedsiębiorcę Obrót nieruchomościami przesłanki uznania za działalność gospodarczą SprzedaŜ nieruchomości przez przedsiębiorcę decyduje cel nabycia SprzedaŜ nieruchomości połoŝonej za granicą SprzedaŜ nieruchomości właściwość miejscowa organów podatkowych dla ustalenia zryczałtowanego podatku Zbycie prawa wieczystego uŝytkowania z później wybudowanym tam budynkiem Przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania w prawo własności Uwłaszczenie mieszkania spółdzielczego Odwołanie darowizny nieruchomości Termin 5-letni liczy się od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe Wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej Zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu SprzedaŜ nieruchomości, która wróciła do podatnika po wcześniejszym uniewaŝnieniu sprzedaŝy Zniesienie współwłasności a data nabycia nieruchomości Data nabycia nieruchomości przez zasiedzenie Nabycie w drodze spadku części nieruchomości Zwrot,,gruntów warszawskich data nabycia Nieruchomość włączona do majątku małŝonków Współwłasność mieszkania z mocy prawa Zbycie rzeczy i praw majątkowych w formie wniesienia aportu Ustalenie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wysokość przychodu w przypadku zamiany nieruchomości SprzedaŜ nakładów poniesionych na budowę B. Zwolnienia od podatku dotyczące przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych B.I. Zwolnienia dla przychodów ze sprzedaŝy nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r Zachowanie dotychczasowych zwolnień Zwolnienia dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych związanych z nieruchomościami

17 Gdy dopiero po upływie dwóch lat od daty sprzedaŝy zostanie zawarta definitywna umowa nabycia Budowa na gruncie małŝonka Wydatki na cele mieszkaniowe córki Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Utrata charakteru rolnego gruntu Opodatkowanie zbycia lokalu mieszkalnego nabytego od spółdzielni mieszkaniowej Nabycie lokalu mieszkalnego przed dokonaniem sprzedaŝy nieruchomości Zamiana spółdzielczego prawa własnościowego na prawo najmu lokalu komunalnego Prawo do ulgi niezbędne jest definitywne nabycie Nabycie gruntu budowlanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaŝy Budynek z pokojami na wynajem a prawo do zwolnienia Zakup nieruchomości na terenie Unii Europejskiej wedle fiskusa (nieruchomości zbyte przed 1 stycznia 2009 r.) Zwolnienie przychodu ze sprzedaŝy nieruchomości w związku z nabyciem nieruchomości tylko w Polsce narusza traktatowe swobody Decyduje wskazanie podatnika z jakich kwot wydatki zostały poniesione Wydatki na infrastrukturę ogólnoosiedlową a zwolnienie Zagubienie dokumentacji a prawo do zwolnienia Wniosek o odroczenie terminu na zapłatę podatku Zmiana przeznaczenia przychodu względem oświadczenia Termin naliczania odsetek w przypadku nieprzeznaczenia przychodów na cele mieszkaniowe SprzedaŜ przez spadkodawcę udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Dziedziczenie ulgi Dział spadku a zwolnienie od podatku Spłata kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego przed uzyskaniem przychodów ze sprzedaŝy nieruchomości Przychód ze sprzedaŝy a spłata odsetek od kredytu zmiana poglądów fiskusa Spłata kredytu refinansowego Zwolnienie z długu a spłata kredytu pobranego na cele mieszkaniowe Spłata prywatnej poŝyczki Proporcjonalne wyznaczenie części przychodu przypadającej na spłatę kredytu B.II. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaŝy nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi między 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2008 r Uchylenie wcześniejszych zwolnień związanych ze sprzedaŝą i zamianą nieruchomości Ulga meldunkowa SprzedaŜ udziału w gruncie stanowisko fiskusa SprzedaŜ udziału w gruncie stanowisko sądów Uchylenie ulgi meldunkowej Zachowanie praw do ulgi meldunkowej Okres zameldowania w lokalu istotny takŝe okres przed 1 stycznia oraz przed nabyciem prawa do lokalu Brak oświadczenia Zwolnienie od podatku w przypadku zbycia części budynku Zameldowanie tylko jednego małŝonka SprzedaŜ udziału w nieruchomości otrzymanej w drodze spadku a ulga meldunkowa System opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaŝy nieruchomości Spłata rodziny jako koszt uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości Koszt zbycia udziału nabytego od byłego męŝa Spłata długów obciąŝających masę spadkową Koszty a cena jaką za udziały zapłacił spadkodawca

18 22 B.III. Zwolnienia dla przychodów (dochodów) ze sprzedaŝy nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami nabytymi po 31 grudnia 2008 r Nowe zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości Wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem Cele uzasadniające zwolnienie analogiczne, jak przed 1 stycznia 2007 r Nabycie gruntu rolnego przeznaczonego do dalszej odsprzedaŝy Wydatki na udział w majątku osobistym małŝonka C. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jako źródło przychodów Zwierzęta na gruncie ustaw podatkowych są rzeczami SprzedaŜ samochodu wygranego na loterii SprzedaŜ samochodu poleasingowego SprzedaŜ monet kolekcjonerskich Odpłatne zbycie rzeczy na podstawie umowy przewłaszczenia SprzedaŜ składnika majątku, który został wykreślony z ewidencji środków trwałych i przekazany na cele osobiste podatnika Odwołanie darowizny ponownym nabyciem własności Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych SprzedaŜ pojazdu w części odpowiadającej odliczonemu udziałowi Wysokość przychodu w przypadku zamiany rzeczy ruchomych Cena sprzedaŝy wyraŝona w umowie a wartość rynkowa rzeczy Podstawa prawna szacowania wartości rynkowej XII. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ A. Część ogólna Przychody z innych źródeł Świadczenie małŝeńskie wypłacane przez amerykańską istytucję Korzystanie z pomieszczeń w zakładzie na rzecz którego wykonywane są usługi zarządzania Przychody uzyskiwane z tytułu pełnienia prokury Wypłata udziałów członkom Kółka Rolniczego Przed fiskusem nie uciekniesz nawet w więzieniu Napiwki Kwoty wypłacane przez fundusz emerytalny w związku ze śmiercią członka Umorzona poŝyczka mieszkaniowa w związku ze śmiercią pracownika Umorzone przez bank odsetki Umorzenie przez Bank odsetek naleŝnych, ale niewymagalnych Zasiłek macierzyński i chorobowy Promocja usług fryzjerskich Premie dla pracowników kontrahenta Remont a zwolnienie z czynszu Zasądzone świadczenie na utrzymanie rodziny Zasądzone odsetki Odsetki od alimentów Odszkodowanie za opuszczenie lokalu Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej Opodatkowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Odsetki otrzymane od dewelopera z tytułu niedotrzymania warunków umowy Otrzymany od dewelopera zwrot kosztów sądowych Refundacja przez spółdzielnię kosztów remontu Dokonany przez SM zwrot poniesionych wydatków Rekompensata za uciąŝliwości przy realizacji inwestycji a zwolnienie podatkowe Dotacje otrzymane na usunięcie azbestu Odszkodowanie otrzymane od zakładu gazowniczego za szkody w uprawach rolnych

19 29. Odszkodowanie z firmy telekomunikacyjnej Odszkodowanie za ustanowienie słuŝebności gruntowej i przesyłu Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla Opodatkowanie zadatku Odsetki od trzynastki Umorzenie zaległości podatkowych Umorzone zaległości czynszowe Umorzona kara za wycięcie drzew bez zezwolenia Umorzenie naleŝności za pobyt w,,ŝłobku Umorzona opłata adiacencka Zwrot środków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Zwolnienie z opodatkowania zapomóg otrzymanych w przypadku zdarzeń losowych B. Przychody z nieujawnionych źródeł Nieujawnione przychody tylko rezydenci Moment powstania zobowiązania podatkowego z tytułu opodatkowania dochodu przychodów z nieujawnionych źródeł Nieujawnione dochody obowiązki dowodowe organu podatkowego Nieujawnione dochody obowiązki dowodowe podatnika Nieujawnione dochody obowiązki sądu Nieujawnione dochody ustalenia w trybie art. 119a 3 OP Przychody powinny wyprzedzać wydatki Wehikuł czasu a nieujawnione przychody Kwestionowanie zobowiązań podatkowych podatnika za lata wcześniejsze Powoływanie się na środki w stosunku, do których nastąpiło przedawnienie Nielegalne dochody osiągnięte w latach w stosunku do których zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu Środki na rachunkach bankowych Środki na rachunku bankowym za granicą Odsetki od lokat, których źródłem są nieujawnione przychody Podatek VAT neutralny dla przychodu z nieujawnionych źródeł Przychody z nieujawnionych źródeł a wspólne opodatkowanie małŝonków Dane statystyczne o średnich wydatkach przesłanką ustalenia wydatków podatnika Zagraniczne wydatki sposób przeliczania Wyjaśnienia podatnika powinny być racjonalne i choć odrobinę wiarygodne oraz oparte na zasadach zdrowego rozsądku Eksport, import w czasach,,komuny Zagraniczne zarobki niezgłoszone do opodatkowania u źródła Udowodnienie zagranicznych zarobków Brak opodatkowania darowizn i poŝyczek a przychody nieujawnione Depozyt nieprawidłowy Legalność deklarowanych przychodów Nieujawnione dochody z handlu mięsem ZaniŜenie dochodu z ujawnionego źródła Wnioski o ulgi podatkowe a wiarygodność twierdzeń o przychodach Zaległości alimentacyjne nie świadczą o zgromadzonym majątku XIII. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE A. Zwolnienia związane z otrzymanym odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem Zwolnienia od podatku dotyczące odszkodowań Rzeczywisty charakter świadczenia decyduje o tym czy jest ono odszkodowaniem Zasądzone odsetki za zwłokę to nie odszkodowanie Odszkodowanie uzyskane od dewelopera

20 24 5. Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu Treść ugody Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę Kompensata przysługująca ofiarom przestępstw Odszkodowanie od zagranicznej firmy ubezpieczeniowej otrzymane przez spadkobierców Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia armatorskiego otrzymane przez spadkobierców Odszkodowania a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Odszkodowanie otrzymane na podstawie prawa geologicznego i górniczego Odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod drogę Odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu Jednorazowe odszkodowanie wypłacone zamiast renty Odszkodowanie za szkody poniesione w majątku osobistym Zwolnienie przychodów z tytułu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Odszkodowanie za zacienienie mieszkania Odszkodowanie z tytułu poddania ubojowi zwierząt B. Pozostałe zwolnienia Zmiany będące skutkiem wejścia w Ŝycie ustawy o finansach publicznych Odsetki z tytułu spóźnionej refundacji Dochody z duńskich polis ubezpieczeniowych Wygrane na terenie Unii Europejskiej Zasiłek macierzyński i chorobowy Zwrot kosztów podróŝy poniesionych w związku z udziałem w badaniach leku Stypendia i pomoc materialna dla uczniów Zwolnienie z czesnego Nie wszystkie stypendia korzystają ze zwolnienia Stypendia zwolnione dopiero po otrzymaniu przez szkołę decyzji ministra Stypendia zagraniczne Otrzymane stypendium nie musi pochodzić bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy Zwrot kosztów dowozu do szkoły niepełnosprawnego dziecka Pomoc pienięŝna dla rodzin zastępczych Zapomoga z MOPS-u Świadczenia z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej Nieszczęśliwy wypadek jako indywidualne zdarzenie losowe Zapomoga wypłacona Ŝonie zmarłego Ŝołnierza Ulgowy wykup mieszkania zakładowego Wypłaty z PFRON dokonywane przez Urząd Pracy Jednorazowa pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem Zwolnienie od podatku wydatków na prowadzenie szkoły niepublicznej Dotacja z budŝetu na prowadzenie szkoły Wynajem pokoi w budynku mieszkalnym na terenie miasta Wynajem pokoi w leśniczówce Wynajem pokoi tylko dla wypoczywających Renta strukturalna Odsetki wypłacone od renty strukturalnej Pomoc finansowa na dostosowanie gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni mieszkaniowych Dochody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej Konkursy organizowane przez Internet Prezent otrzymany w ramach promocji

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Podatki majątkowe w praktyce

Podatki majątkowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki majątkowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Spis treœci Spis treści Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Piotr Pietrasz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka Podatek od spadków i darowizn Komentarz Stan prawny: 1 września 2015 r. (Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne A. Część ogólna 1. Osoby fizyczne 1.1. Konstrukcja prawna 1.2. Zdolność prawna osób fizycznych 1.3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (I) Brak zdolności

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

urodzony (a)... w...

urodzony (a)... w... Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego /WZÓR/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (wypełnić kogo dotyczy)..., dnia.. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Obowiązki służb płacowo-kadrowych

Obowiązki służb płacowo-kadrowych Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Obowiązki służb płacowo-kadrowych Wykładowca: Data: Koszt: Renata Soszyńska - ekspert prawa podatkowego i gospodarczego. Praktyk prawa gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ 1. Identyfikator podatkowy 2. Numer dokumentu 3. Status WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ 0209-4 Podstawa prawna : art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i dla podatników początek kolejnej kampanii składania PITów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA 93 OŚWIADCZENIE o s t a n i e m a j ą t k o w y m ZOBOWIĄZANEGO ( osoba fizyczna ) CZĘŚĆ A Imię i nazwisko zobowiązanego PESEL, urodzony w dniu w adres zamieszkania oświadczenie o stanie majątku składane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2014 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66%

DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66% M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48 0,86 94,66 podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 2 150 000 zł 1 900 000 250 000 Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści WSTĘP Wykaz stosowanych skrótów Przychód podatkowy 1. Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów 2. Wartość umorzonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 345 050 zł Podatek rolny Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo