Informacja o korespondencji. nadesłanej do Sejmu i jego organów. w styczniu 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o korespondencji. nadesłanej do Sejmu i jego organów. w styczniu 2015 roku"

Transkrypt

1 Informacja o korespondencji nadesłanej do Sejmu i jego organów w styczniu 2015 roku Opracowanie Bożena Wyszyńska Zespół Analiz i Informacji Publicznej Dane statystyczne Artur Gałązka Akceptował Zbigniew Piwoński Wicedyrektor Biura Korespondencji i Informacji Współpraca Bartłomiej Berdyga Wydział Obsługi Baz Danych

2 Procentowy wpływ korespondencji w styczniu 2015 roku 13,6 % 0,4 % 86 % Marszałek Sejmu Komisje sejmowe Inny (Sejm, Kancelaria Sejmu, biura KS) Wpływ korespondencji według charakteru Niezorganizowana 2% Zorganizowana 98% Procentowy wpływ korespondencji według klasyfikacji pism Skarga Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nieustalone ze względu na treść lub formę pisma Pismo dotyczące wcześniejszej korespondencji Inne Prośba w sprawie indywidualnej Opinia, stanowisko ,1 0,5 0,5 0,7 Petycja, apel, wniosek 4,9 Protest 93,3-10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2

3 W styczniu 2015 roku w Biurze Korespondencji i Informacji wpłynęło pism, w tym do Marszałka Sejmu zaadresowano 192 pisma, do komisji sejmowych wystąpień i do pozostałych adresatów, tj. Sejmu, Kancelarii Sejmu, biur Kancelarii Sejm pism. Korespondencja zorganizowana Korespondencja zorganizowana została zdominowana przez nadsyłane do wiadomości Komisji Zdrowia protesty, zaadresowane do Prezesa Rady Ministrów, przeciwko wprowadzeniu do sprzedaży bez recepty preparatu ellaone. Nadawcy uznają go za środek poronny, a nie środek antykoncepcji awaryjnej. W jednobrzmiącym piśmie, nadawców twierdzi, że taka sprzedaż narusza polskie prawo, a jego uregulowanie powinno należeć do władzy w Polsce 1, której przedstawiciel głosował przeciwko dostępności tego środka bez recepty na posiedzeniu Europejskiej Agencji do spraw Leków. 1. Kolejny miesiąc wpływały jednobrzmiące apele o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2014 rok. Uczestnicy akcji żądają, aby pociągnąć do odpowiedzialności Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, jako konstytucyjny organ stojący na straży m.in. interesu publicznego w radiofonii i telewizji, za brak reakcji na skargę Instytutu Ordo Iuris na decyzję Komisji Telewizji Polskiej do spraw Kampanii Społecznych o przyznanie organizacji pożytku publicznego Kampania Przeciw Homofobii bezpłatnej emisji 30 sekundowego filmu reklamowego Najbliżsi obcy w telewizji publicznej. Korespondenci żądają wycofania spotu reklamowego, nazywając go propagandowym i sprzecznym z ustawowo zdefiniowaną misją Telewizji Publicznej. Odnotowano wpływ pism w sprawie. 2. Do wiadomości Kancelarii Sejmu wpłynęło 19 jednobrzmiących pism, adresowanych imiennie do posłów Platformy Obywatelskiej, w których nadawcy warunkują udzielenie poparcia obecnym posłom w nadchodzących wyborach parlamentarnych od spełnienia ich postulatów, tj.: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z , str. 67), w którym stwierdza się, że dyrektywa nie wpływa na stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego sprzedaż środków leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poronnych. 3

4 do Sejmu, zniesienia lub istotnego ograniczenia immunitetu parlamentarnego, zwiększenia wysokości kary za wykroczenia i przestępstwa umyślne popełnione przez parlamentarzystów, wprowadzenia powszechnych wyborów przewodniczących sądów rejonowych i prokuratorów, rozdzielenia członkostwa w partii politycznej od zatrudnienia w administracji publicznej i w służbach państwowych. 3. W dalszym ciągu apelowano o pilne podjęcie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk 2953), regulującej zasady wznoszenia na terenach działek w rodzinnych ogrodach działkowych niewielkich domków rekreacyjno-wypoczynkowych. Sprzeciwiano się wykorzystaniu terenów ogrodów działkowych na terenie m.st. Warszawy i obrzeżach, jako rekompensaty za grunty przejęte tzw. dekretem Bieruta 2, co proponuje stowarzyszenie Dekretowiec. 4. Miłośnicy języka polskiego z Gdańska wyrażali zaniepokojenie zubożeniem mowy ojczystej młodszych generacji, kwestionując negatywne wzorce kultury, wulgaryzację języka, dosadność, prozaiczność i pozbawienie kulturowych odniesień. Krytykowano nagminne używanie zapożyczeń z obcych języków. Zaapelowano do polityków o posługiwanie się poprawną polszczyzną i obronę języka polskiego. 5. Ponownie wpłynął list, zawierający podpisów pod obywatelskim wnioskiem złożonym w Sejmie w dniu 9 maja 2014 roku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi (druk 2512) 3. 2 Dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279). 3 W maju 2014 roku w Biurze Korespondencji i Informacji powołano zespół do weryfikacji podpisów obywateli popierających wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. Ogółem zweryfikowano podpisów znajdujących się na stron wykazu. W wyniku weryfikacji wykazu podpisów stwierdzono podpisów złożonych prawidłowo oraz podpisów złożonych wadliwie. Dalszą weryfikację uznano za niecelową, ponieważ zweryfikowana liczba podpisów złożonych prawidłowo wyczerpała wymogi ustawowe dotyczące wymaganej liczby co najmniej osób mających prawo udziału w referendum, które zostały określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57 poz. 507 z późn. zm.). 4

5 Korespondencja niezorganizowana Listy od indywidualnych nadawców odnosiły się do procesu legislacyjnego prowadzonego w Sejmie, do obowiązującego prawa i spraw indywidualnych, w tym m.in.: 1. W odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 2972) zwrócono uwagę, że brakuje w nim uregulowania możliwości przeprowadzania okresowych kontroli warunków finansowych najemców lokali komunalnych, ponieważ po kilku latach zamieszkania wykupują lokal na własność, co dowodzi, że są dobrze sytuowani. Lokale komunalne, przeznaczone z zasady dla osób niezamożnych, jako własność publiczna powinny znajdować się pod szczególnym nadzorem, w tym z możliwością wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli lokatorzy nie przedstawiają odpowiednich oświadczeń, składają oświadczenia nieprawdziwe bądź posiadają oni lub ich bliscy tytuł prawny do innego lokalu. Zauważono także brak zapisów chroniących osoby powyżej 75 roku życia przed eksmisją oraz regulacji możliwości zamiany przez osoby starsze dużych lokali na mniejsze. 2. Stowarzyszenie Students for a Free Tibet Poland wyraziło poparcie dla przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk 3019), zwłaszcza dla zaproponowanych zmian w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Z kolei przedstawiciele kilku innych organizacji pozarządowych zaapelowali o odrzucenie projektu w całości, uważając, że jego przyjęcie spowoduje nadużycia finansowe, np. w postaci powstawania wyspecjalizowanych organizacji pozyskujących fundusze, których działalność ogranicza się będzie do samozatrudnienia, a nie wspierania działalności na rzecz obywateli. 3. Przedstawiciele samorządu terytorialnego i osoby indywidualne nadsyłali sprzeciwy wobec likwidacji kopalń, Wyrażano niezadowolenie z powodu niezaproszenia do negocjacji przedstawicieli samorządu i społeczeństwa, którzy także odczuwają dotkliwe skutki zmian społecznych, finansowych i gospodarczych, będące skutkiem zmian w sektorze górnictwa. 5

6 4. Skargi dotyczyły nierównego traktowania mieszkańców miast w stosunku do mieszkańców wsi pod postacią zróżnicowanej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, co szczególnie dotyka osoby prowadzące w mieście mikrodziałalność gospodarczą. Obłożone ciężarem obowiązkowej składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy niskich dochodach, muszą rezygnować z działalności i pozostają bezrobotne. Tymczasem z ich pieniędzy, odprowadzanych podczas działalności gospodarczej, dofinansowywane są rodziny rolników, mające hektary ziemi, drogi sprzęt rolniczy, samochody. Czy to jest państwo prawa? - pytano w korespondencji. 5. Odnotowano wpływ korespondencji elektronicznej od osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Niepokój kredytobiorców wywołany został decyzją Banku Centralnego Szwajcarii, uwalniającą kurs franka. Spowodowało to wzrost miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia. Nadawcy apelują o pomoc. 6. W grupie pism dotyczących wymiaru sprawiedliwości apelowano m.in. o wyegzekwowanie od referendarzy przestrzegania przepisów prawa, o zniesienie immunitetu sędziowskiego i przywilejów zawodowych. Sędziom zarzucano brak merytorycznego nadzoru nad pracą asesorów sądowych, uznając, że sędziowie tylko formalnie orzekają, zaś całe postępowanie prowadzą asesorzy, nieposiadający doświadczenia zawodowego i życiowego. Tworzone w taki sposób orzecznictwo skutkuje poczuciem krzywdy i bezradności obywateli, wymusza korzystanie z procesowej drogi odwoławczej, generuje koszty. Podkreślano naruszanie konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez elektroniczne postępowanie upominawcze 4, dla którego nie wymaga się przeprowadzenia postępowania dowodowego, skutkiem czego dochodzi do nadania klauzuli wykonalności przedawnionym długom, co, zdaniem piszących, jest naruszeniem zasady współżycia społecznego. Apelowano też o obronę praw ofiar przestępstw. 7. Samorządowcy zwracali się o poważne potraktowanie problemu szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące i podjęcie stosownych działań, zwracając uwagę na problem dzików, niszczących mienie prywatne, komunalne i stanowiące zagrożenie dla ludzi, szczególnie dzieci. 4 Przewidziane dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. 6

7 8. Zwracano się 22 razy o udostępnienie informacji publicznej, m. in o udostepnienie tekstu interpelacji nr do ministra finansów w sprawie objęcia 32-procentową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych emerytów, na rzecz których ZUS wypłaca zaległe świadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. Odnotowano 113 rozmów w ramach Telefonu Informacyjnego, podczas których Obywatele wyrażali swoje opinie w sprawach społeczno-politycznych, przedstawiali indywidualne sprawy lub zadawali pytania związane z procesem legislacyjnym. 7

8 Załącznik do Informacji Wpływ korespondencji w styczniu 2015 roku Wpływ korespondencji według adresatów* Tabela 1 Adresat L % Ogółem Marszałek Sejmu 192 0,4 Komisje sejmowe Inny (Sejm, Kancelaria Sejmu, biura KS) ,6 * Dotyczy pism zarejestrowanych. Wpływ korespondencji według źródła i charakteru* Tabela 2 Korespondencja Ogółem Poczta Niezorganizowana Zorganizowana L % Ogółem Zwykła ,6 Elektroniczna ,2 Telefon informacyjny ,2 * Dot czy pism rozpatrzonych. Związek wypowiedzi z działalnością ustawodawczą Sejmu* Związek z działalnością ustawodawczą Sejmu Tabela 3 L % Ogółem Nie dotyczy ,7 Dotyczy stosowania przepisów ustawowych Dotyczy projektów ustaw 142 0,3 * Dot czy pism rozpatrzonych. 8

9 Tematyka korespondencji* Tabela 4 Tematyka korespondencji L % Ogółem Działalność Sejmu i posłów 144 0,3 Działalność Rady Ministrów i organów jej podległych 10 0 Pozostałe organy władzy państwowej 26 0 Wolności i prawa obywatelskie 45 0,1 Wymiar sprawiedliwości 109 0,2 Funkcjonowanie systemu penitencjarnego 14 0,0 Działalność prokuratury i bezpieczeństwo wewnętrzne 47 0,1 Ubezpieczenia społeczne 25 0,1 Sprawy kombatanckie i świadczeń wojennych 13 0,0 Pomoc społeczna 3 0,0 Problemy socjalne 8 0,0 Sprawy rodzinne 8 0,0 Sprawy pracownicze i bezrobocie 21 0,0 Ochrona zdrowia - system lecznictwa ,3 Gospodarka mieszkaniowa, budownictwo, sprawy nieruchomości 82 0,2 Rolnictwo 11 0,0 Ochrona środowiska i gospodarka wodna, leśnictwo 21 0,0 Edukacja, nauka 8 0,0 Kultura, środki masowego przekazu ,9 Sport i kultura fizyczna 2 0,0 Przemysł, usługi, handel 41 0,1 Infrastruktura 18 0,0 Finanse publiczne i instytucje finansowe 32 0,1 Podatki 5 0,0 Samorząd terytorialny 18 0 Terenowa administracja rządowa 1 0 Obrona narodowa, sprawy wojskowe 13 0,0 Sprawy zagraniczne i polonijne 41 0,1 Mniejszości narodowe i etniczne 1 0,0 Unia Europejska 4 0,0 Stosunki między państwem a Kościołami 2 0,0 Kancelaria Sejmu 80 0,2 Sytuacja społeczno - polityczna 67 0,1 Inna, niż w pozostałych kategoriach 107 0,2 Nieustalona ze względu na treść lub formę pisma 22 0 * Dot czy pism rozpatrzonych. 9

10 Wpływ korespondencji według klasyfikacji korespondentów* Tabela 5 Klasyfikacja korespondenta L % Ogółem Pracownicy sfery budżetowej 2 0,0 Pracownicy sfery pozabudżetowej 6 0,0 Bezrobotni 5 0,0 Emeryci i renciści 62 0,1 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie 2 0,0 Korespondenci z zagranicy 27 0,1 Rolnicy 2 0,0 Uczniowie, studenci 12 0,0 Nauczyciele 7 0,0 Rodzice 12 0 Mieszkańcy wsi, osiedla, ulicy, budynku 13 0,0 Organy i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego 13 0 Organy administracji rządowej 2 0,0 Przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze 106 0,2 Związki zawodowe, samorządy zawodowe, pracownicze 7 0,0 Organizacje społeczne, polityczne i religijne 126 0,2 Posłowie 13 0,0 Inne ,6 Nieustalone ,8 *Dotyczy pism rozpatrzonych. 10

11 Wpływ korespondencji według klasyfikacji pism * Tabela 6 Klasyfikacja pisma L % Ogółem ,0 Opinia, stanowisko 351 0,7 Prośba w sprawie indywidualnej 285 0,5 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 22 - Petycja, apel, wniosek ,9 Protest ,3 Pismo dotyczące wcześniejszej korespondencji 40 0,1 Skarga 11 - Inne 216 0,5 Nieustalone ze względu na treść lub formę pisma 26 - * Dotyczy pism rozpatrzonych. 11

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Instytucja wysłuchania publicznego

Instytucja wysłuchania publicznego KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Instytucja wysłuchania publicznego OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-590 WRZESIEŃ 2010 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. kwiecień czerwiec 2012 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. kwiecień czerwiec 2012 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich kwiecień czerwiec 2012 r. 1 Spis treści Część 1... 3 I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 20 III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI BIBLIOGRAFIA 1. Aktualne dane statystyczne o kobietach, oprac. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1999 r. 2. Dane Centrum Organizacji i Ekonomii Służby

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo