Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Zdarzeniem istotnie wpływającym na działalność Spółki było ogłoszenie przez NFI MIDAS S.A. w dniu 24 listopada 2006 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. W wyniku powyższego wezwania Fundusz nabył łącznie akcji SUWARY S.A., które stanowią 38,12% kapitału zakładowego i dają głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 37,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawowym celem inwestycji NFI Midas S.A. w akcje SUWARY S.A. jest zwiększanie wartości Spółki. W szczególności Fundusz zamierza wspierać Spółkę w zwiększaniu przez nią przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym poprzez przejmowanie przez Spółkę innych podmiotów. Wsparcie Funduszu może również polegać na zapewnieniu dostępu do nowych produktów i rynków zbytu. Zamiarem NFI Midas S.A. jest sprzedaż akcji Spółki w terminie 12 miesięcy od nabycia. Pierwszym owocem realizacji powyższej strategii jest podpisanie w dniu 26 stycznia 2007 roku pomiędzy SUWARY S.A. a Boryszew S.A. listu intencyjnego. Zgodnie z treścią listu, mając na uwadze komplementarny charakter działalności prowadzonej przez Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego. Celem strategicznym połączenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów). Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy. Istotnym zdarzeniem w ocenie Zarządu Spółki było również, podpisanie w dniu 24 maja 2006 roku umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu Zakup innowacyjnej linii do ciągłego wytłaczania dwutworzywowego z rozdmuchem w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata , Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. SUWARY S.A. po spełnieniu warunków wynikających z Umowy otrzyma od Instytucji Wdrażającej dofinansowanie w kwocie tys. zł, stanowiące łącznie 48,64 % przewidywanych wydatków kwalifikowanych wynoszących tys. zł. Powyższa umowa jest drugą umową zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 12 m-cy. Łączna wartość umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi tys. zł. Z tytułu pierwszej umowy dofinansowanie zostało wypłacone w dniu 31 maja 2006 r. 1

2 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Do ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju w roku 2006 należy zaliczyć: 1. Uzyskanie certyfikatów dla opakowań wielowarstwowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 2. Rozpoczęcie produkcji partii próbnych opakowań do ketchup-u zamówionych przez klientów. 3. Próby nowych materiałów barierowych dla opakowań przemysłu spożywczego ketchup, musztarda, dresing. 4. Wprowadzenie do produkcji nowych opakowań wielowarstwowych do dodatków uszlachetniających paliwa napędowe. 5. Opracowania nowego węzła nóg oraz podstawy trójkąta ostrzegawczego, co pozwoliło zmniejszyć masę w nowych wyrobach od 150 do 200 g. 6. Trójkąt ostrzegawczy z nowym rozwiązaniem węzła nóg przeszedł pozytywnie badania wewnętrzne i został oddany do badań homologacyjnych. Nabycie udziałów (akcji) własnych. SUWARY S.A. posiada akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda, które stanowią 6,19% kapitału zakładowego Spółki. Spółka SUWARY S.A. w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku przejęcia spółki zależnej SUWARY-Packing sp. z o.o. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Spółka nie posiada oddziałów. Instrumenty finansowe Spółka zawarła w czerwcu 2006 r. kontrakty walutowe typu forward na sprzedaż waluty tj. 8 kontraktów miesięcznych (od lipca do listopada 2006). Wartość każdej transakcji wynosiła 50 tys. EURO. Sposób rozliczenia transakcji następował poprzez dostawę waluty lub możliwe było również rozliczenie poprzez różnicę w kursach na dowolny dzień. Zabezpieczeniem transakcji był limit kredytowy udzielony przez bank. Kontrakty walutowe zostały zawarte w celu zabezpieczenia przepływów finansowych wynikających z różnicy między eksportem a importem. Skutki wyceny kontraktów odniesiono na wynik finansowy, ponieważ nie stanowią one instrumentu zabezpieczającego w rozumieniu rozporządzenia o szczegółowych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Na dzień r. Spółka nie miała zawartych żadnych kontraktów zabezpieczających przepływy finansowe. 2

3 Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zatrudnienia Zarząd Spółki dbając o nieustanny rozwój firmy, śledzi tendencje rozwojowe w branży w celu usprawniania procesów technologicznych, dba o prowadzenie produkcji w sposób przyjazny dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. SUWARY S.A. posiada pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na wytwarzanie odpadów na swoim terenie. Firma prowadzi politykę selektywnej zbiórki odpadów, sprzedając je jednostkom wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie uprawnienia i pozwolenia. W okresie sprawozdawczym średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 186,78 etatów (191 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 79,50 etatów (83 osoby). Pracownicy niepełnosprawni stanowią 42,56% ogółu etatów (43,55% wszystkich zatrudnionych). W 2005 roku średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 197,04 etatów (208 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 79,03 etatów (85 osób). Pracownicy niepełnosprawni stanowili 40,1% ogółu etatów (40,8% wszystkich zatrudnionych). Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka zatrudniała 190 osób, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 1 osobę. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe oraz sytuacja finansowa Spółki. Sytuacja finansowa SUWARY S.A. w 2006 roku była dobra, ale w porównaniu z rokiem poprzednim Spółka wypracowała o 26% niższy zysk netto. Wartość zysku netto w 2006 roku wyniosła tys. zł. Bilans Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła tys. zł i była niższa od sumy bilansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego o 695 tys. zł (2%). Aktywa Aktywa trwałe stanowiły na dzień r. 56%, a aktywa obrotowe 44% wartości aktywów ogółem. W strukturze aktywów w stosunku do r. udział środków obrotowych zwiększył się kosztem udziału aktywów trwałych o 4,2 punktu procentowego. Największy wzrost wartości po stronie aktywów odnotowały: zapasy, których wartość osiągnęła poziom tys. zł i była wyższa od wartości na o 545 tys. zł (10,5%) oraz inwestycje krótkoterminowe, których wartość wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na koniec grudnia 2005 roku o 449 tys. zł (27,3%). Natomiast wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła tys. zł i była niższa od wartości na r. o tys. zł (9,1%) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe 0 0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 Źródła finansowania aktywów Kapitały własne stanowiły na dzień r. 61,4%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38,6% wartości pasywów ogółem. W strukturze pasywów w stosunku do okresu porównywalnego udział kapitałów własnych zwiększył się o 2,9 punktu procentowego Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Wśród kapitałów własnych największy wzrost wartości odnotowały pozostałe kapitały rezerwowe, których wartość wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na dzień r. o tys. zł (27,1%). Największy spadek wartości odnotował zysk netto, którego wartość osiągnęła poziom tys. zł i była niższa od wartości za 2005 rok o 692 tys. zł (26,4%) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Wśród zobowiązań i rezerw na zobowiązania największy wzrost wartości odnotowały rozliczenia międzyokresowe, których wartość na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na r. o 749 tys. zł (40%). Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła tys. zł i była niższa od wartości na o tys. zł (51,5%) Przychody, koszty i osiągnięte wyniki W 2006 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły tys. zł i były wyższe o 151 tys. zł (0,3%) od przychodów okresu porównywalnego. Łączne koszty sprzedaży, ogólnego zarządu oraz sprzedanych produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. zł i był wyższe od tych z okresu porównywalnego o 578 tys. zł czyli 1,4%. Takie ukształtowanie się wartości przychodów i kosztów na działalności podstawowej pozwoliło wypracować zysk ze sprzedaży wynoszący tys. zł, niższy od analogicznego wyniku za 12 miesięcy 2005 roku o 427 tys. zł (15,5%). Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 82 tys. zł i był niższy aż o 776 tys. zł (90,4%) od wyniku osiągniętego w 2005 roku. Wynik na działalności finansowej wyniósł -101 tys. zł i był wyższy od wyniku za analogiczny okres 2005 r. o 390 tys. zł. 4

5 Spółka w 2006 roku wypracowała zysk brutto w wysokości tys. zł, niższy od wyniku brutto roku 2005 o 813 tys. zł (26,1%) i dzięki niższym o 121 tys. zł obowiązkowym obciążeniom osiągnęła zysk netto o wartości tys. zł, niższy od wyniku netto za roku poprzedniego o 692 tys. zł (26,4%) r r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Przepływy pieniężne Na dzień 1 stycznia 2006 roku Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości tys. zł. W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie roku stan ten wzrósł o 449 tys. zł do poziomu tys. zł. Z tytułu działalności operacyjnej Spółka wypracowała dodatnie saldo przepływów pieniężnych w wysokości tys. zł. Saldo to było wyższe od uzyskanego w o 2005 roku o tys. zł (56%). Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło tys. zł., w analogicznym okresie roku poprzedniego ujemne saldo osiągnęło poziom tys. zł. Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności finansowej było ujemne i wynosiło tys. zł. W roku poprzednim Spółka wypracowała dodatnie saldo w wysokości tys. zł r r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki finansowe Podstawowe wskaźniki finansowe obliczone na podstawie danych za lata 2006 i 2005 kształtowały się następująco: 2006 r r. Wsk płynności 1,98 1,63 Wsk płynności szybki 1,21 1,01 Wsk płynności gotówki - aktyw.finans 0,28 0,20 zobowiązania do kapitałów 62,9 70,8 zobowiązania do majątku ogółem 38,6 41,5 kapitał własny do majątku ogółem 61,4 58,5 ros zysk do sprzedaży *100 4,3 5,8 roa zysk do aktywów * 100 5,8 7,7 roe zysk do kapitałów własnych * 100 9,4 13,2 należności do sprzedaży w dniach zapas do kosztu sprzedanych wyrobów w dniach zobowiązania bieżące do sprzedaży w dniach Wszystkie wskaźniki płynności dla 2006 roku odnotowały wyższe wartości niż dla okresu porównywalnego. Wskaźnik płynności I stopnia wzrósł o 0,35 do poziomu 1,98, II stopnia wzrósł o 0,20 do poziomu 1,21, natomiast wskaźnik płynności gotówki (aktywów finansowych) wzrósł o 0,08 do poziomu 0,28. Udziały kapitałów własnych w pasywach ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 2,9 punktu procentowego i wyniósł 61,4%, udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania uległ zmniejszeniu do poziomu 38,6% pasywów ogółem. Stosunek zysku netto do sprzedaży opisywany przez wskaźnik ROS uległ obniżeniu o 1,5 punktu procentowego, stosunek zysku netto do majątku ogółem opisywanych przez wskaźniki ROA uległ obniżeniu o 1,9 p.p. natomiast stosunek zysku netto do kapitałów własnych, opisywany przez wskaźnik ROE uległ obniżeniu o 3,8 p.p.. Wskaźnik rotacji zapasów był o 6 dni większy niż za rok poprzedni, o 8 dni skrócił się okres spłaty zobowiązań natomiast ściągalność należności w stosunku do roku 2005 pozostała na niezmienionym poziomie. Czynniki, zagrożenia oraz zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągane wyniki. Do podstawowych czynników, które w sposób bezpośredni wpływają na osiągnięte wyniki finansowe Spółki należą: kształtowanie się cen ropy naftowej, cen tworzyw sztucznych jak również kształtowanie się kursów walut w tym przede wszystkim EURO. Tworzywa sztuczne są największą pozycją materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wahania ich cen, jak i kształtowanie się kursów walut (tworzywa sztuczne w znacznej 6

7 części są importowane a ich ceny ustalane w EURO) w bezpośredni sposób wpływają na osiągnięte wyniki i rentowność sprzedaży. W celu zapobieżenia skutkom zmian kursów walutowych Spółka zawiera transakcje typu forward. Tworzywa sztuczne otrzymywane są w wyniku procesu przetwarzania ropy naftowej, co skutkuje silnym uzależnieniem ich cen od cen ropy. Wahania cen ropy naftowej, wywołane np. przez zmianę sytuacji politycznej na świecie są trudne do przewidzenia i często w znaczny sposób wpływają na wyniki osiągane przez Spółkę. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży SUWARY S.A. w latach 2006 i 2005 obrazuje poniższe zestawienie: Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za: w tym eksport i dostawy wewnątrz wspólnotowe za: bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrot. bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrot. Wyrobów , , , ,18 - znaki ostrzegawcze , , , ,02 - opakowania nakrętki , , , ,95 - pozostałe , , , ,21 Usług , , ,01 Towarów , , , ,32 Materiałów , , , ,55 RAZEM , , , ,05 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem w roku 2006 były tylko nieznacznie (o 0,3%) wyższe od przychodów w 2005 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży poza granicami kraju w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 8,1 %, ich udział w sprzedaży ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o blisko 3 punkty procentowe i wyniósł 30%. Przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły w stosunku do 2005 roku o 4,5 %. Udział wyrobów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie dwunastu miesięcy 2006 roku wyniósł 93,6 % i był większy od analogicznego udziału w roku poprzednim o 3,5 punktu procentowego. Udział usług uległ zmniejszeniu z 0,5% w 2005 roku do 0,4% w 2006 r. Natomiast udział towarów i materiałów w strukturze sprzedaży wyniósł odpowiednio 5,0 i 1,0%, i w przypadku towarów uległ zmniejszeniu o 3,4 punktu procentowego, udział towarów pozostał na poziomie roku poprzedniego. Podstawowymi wyrobami Spółki w badanym okresie były: opakowania z tworzyw sztucznych butelki i kanistry, których udział w przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł blisko 61% oraz znaki ostrzegawcze, z których największe znaczenie mają trójkąty ostrzegawcze, ich udział w sprzedaży wyrobów wyniósł 25%. 7

8 Poniższa tabela przedstawia ilościowo wartościowe zestawienie sprzedaży podstawowych dla 2006 roku produktów i towarów w tys. szt./zł 2006 r r. Ilość Wartość Ilość Wartość Trójkąty Kanistry i butelki W zestawieniu wykazano łącznie towary i wyroby Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia. Określenie uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. W roku 2006 na rynku krajowym Spółka uzyskała 70% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, i w stosunku do roku poprzedniego udział ten wzrósł o blisko 3 punkty procentowe. Sprzedaż na rynkach zagranicznych (w tym dostawy wewnątrz wspólnotowe) stanowiła 30 % sprzedaży. Do największych zagranicznych rynków zbytu należą Niemcy, Holandia, Austria, Francja oraz Szwajcaria. W roku 2006 roku żaden odbiorca nie dokonał zakupów, których wartość przekroczyłaby poziom 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów. Wśród podstawowych grup materiałów produkcyjnych, których zakupy w okresie styczeń grudzień 2006 roku dokonywane były w znacznej części u jednego dostawcy i których wartość zużycia w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów była wyższa niż 1 procent należy wymienić: - podstawy do trójkątów udział dostawcy dominującego wyniósł ponad 85% wartości dostaw tych elementów, - elementy fluorescencyjny do produkcji trójkątów ostrzegawczych, które kupowano wyłącznie u jednego dostawcy, - pasy blachy do produkcji tablic rejestracyjnych, które kupowano wyłącznie u jednego dostawcy, - wkłady apteczne udział dostawcy dominującego wyniósł 70% wartości dostaw tych materiałów. W przypadku większości podstawowych grup materiałowych istnieje możliwość zmiany dostawcy. Podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze kontrahenta są jakość dostarczanych materiałów oraz cena. W 2006 roku wartość dostaw netto BASELL ORLEN POLYOLEFINS przekroczyła poziom 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów, ich wartość osiągnęła poziom tys. zł (ponad 15% przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów). Działalność marketingowa. W 2006 roku Spółka kontynuowała działania marketingowe mające na celu sprostanie nowym wyzwaniom stawianym przez klientów branży opakowań i akcesoriów motoryzacyjnych, jak również pozyskiwanie nowych odbiorców na w/w produkty. 8

9 Najważniejsze działania marketingowe prowadzone w 2006 r.: wprowadzenie do produkcji butelek wielowarstwowych o poj.0,200 i 1l dla odbiorcy z Niemiec. wprowadzenie do produkcji butelek wielowarstwowych dla rynku spożywczego o pojemnościach od 0,3 0,995 l pozyskanie nowych klientów z branży olejowej oraz produkcja opakowań na formach klienta. promocja apteczek i combi-bagów na rynku krajowym. pozyskanie nowych odbiorców na kanistry K-5 i K-4 oraz o pojemności 10, 20 i 30l. działania mające na celu pozyskanie nowo-powstających rynków zbytu na akcesoria motoryzacyjne w Unii Europejskiej (Bułgaria, Rumunia). Nowe asortymenty. W 2006 roku wprowadzono do sprzedaży nowe wyroby: Zestaw zawierający trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę ostrzegawczą Zestaw zawierający kamizelkę ostrzegawczą i apteczkę pierwszej pomocy Butelkę wielowarstwową ERC o pojemności 0,2 lit. Butelkę wielowarstwową ERC o pojemności 1,0 lit. Butelka wielowarstwowa do celów spożywczych o pojemności od 0,33 do 0,955 l Nowe opakowanie o pojemności 4 l (wzór klienta) Pozyskani odbiorcy: Dzięki działaniom marketingowym udało się pozyskać nowych klientów m.in. z Niemiec, Anglii, Szwajcarii, Finlandii, Rumunii oraz Polski. Udział sprzedaży do nowych klientów w całkowitej sprzedaży w roku 2006 wynosi 6%. Przewidywany rozwój jednostki W 2007 roku przewidziana jest intensyfikacja działań marketingowych związanych z branżą opakowaniową. Będą przeprowadzane daleko idące badania rynku, które pozwolą na znalezienie luki w branży opakowaniowej oraz na jej wypełnienie. Kolejnym krokiem będzie umacnianie marki SUWARY jako lidera jakościowego w branży opakowaniowej. Spółka położy szczególny nacisk na promowanie butelek o właściwościach barierowych /wielowarstwowych. Działania marketingowe związane z opakowaniami wielowarstwowymi będą ukierunkowane na: - pozyskiwanie nowych odbiorców i rynków zbytu na tego rodzaju opakowania, - rozszerzenie zastosowań opakowań wielowarstwowych do nowych celów. Spółka będzie propagowała również zależność pomiędzy bezpieczeństwem na drodze a wyposażeniem każdego samochodu w dobre jakościowo: - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę pierwszej pomocy, - kamizelkę odblaskową, Co pozwoli uzyskać wymierny wzrost sprzedaży na rynku akcesoriów motoryzacyjnych. 9

10 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Umowa zawarta roku z Ningbo Yeda Automobile Parts CO. LTD z siedzibą w Chinach, której przedmiotem jest dostawa trójkątów ostrzegawczych. W ramach współpracy Ningbo Yeda Automobile Parts CO. LTD zgadza się produkować wymienione wyżej wyroby dla SUWARY S.A według terminów i w ilościach określonych w zamówieniach składanych przez SUWARY S.A. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od daty jej podpisania do 29 sierpnia 2009 roku. SUWARY S.A. ustanawia Ningbo Yeda Automobile Parts swym wyłącznym producentem wyrobów wymienionych powyżej pod ich marką na okres trwania niniejszej umowy. Na terytorium Chin, SUWARY S.A. nie będzie ustanawiać Producentami powyższych wyrobów żadnych stron trzecich bez zgody Ningbo Yeda Automobile Parts w przeciwnym razie, Ningbo Yeda Automobile Parts ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy. SUWARY S.A. jednakże, ma prawo produkować powyższe produkty w swym zakładzie, albo w zakładach należących do podmiotów związanych kapitałowo, albo osobowo z SUWARY S.A. Miejsce produkcji wszystkich Trójkątów Ostrzegawczych w ofercie SUWARY S.A. nie może, jednakże, znajdować się na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Wartość umowy szacowana jest na ok. 6 mln. zł. Umowa leasingowa zawarta z SG Equipment Leasing Polska Sp z o.o. na sfinansowanie zakupu wtryskarki rozdmuchowej UMC DW z firmy Uniloy na kwotę 2 464,9 tys. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE nr SPOWKP/2.3/4/10/1925-Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w wysokości 48,64% przewidywanych wydatków do kwoty tys. zł. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami W dniu 24 listopada 2006 roku uległo rozwiązaniu Porozumienie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z dnia 21 czerwca 2004 roku. Również w listopadzie 2006 roku rozwiązano umowę opcji sprzedaży akcji SUWARY S.A. zawartą w dniu 21 czerwca 2004 roku pomiędzy SUWARY-Packing sp. z o.o. a Witoldem Kowalczukiem i Kazimierzem Żmudzinem. Obecnie akcje te są w posiadaniu SUWARY S.A. W dniu 11 listopada 2006 roku Suwary S.A. zawarła umowę z Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zobowiązała się do sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda akcja w przypadku rozważanego przez Capital Partners S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Wezwanie może być przeprowadzone przez Capital Partners S.A. lub podmiot wskazany przez Capital Partners S.A W dniu r. SUWARY S.A. zawarła porozumienie z NFI Midas S.A., w myśl którego SUWARY S.A. zobowiązała się, że w każdym przypadku, w którym zamiarem Spółki byłoby zbycie posiadanych akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., Spółka poinformuje NFI Midas S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin ich zbycia, a NFI Midas S.A. w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia może zażądać od Spółki zbycia tych akcji na swoją rzecz lub na rzecz podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za którą Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A. będzie równa, za jedną akcję, cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji. 10

11 Umowy ubezpieczenia umowa zawarta z Osterreichische Kreditversicherung Cogace AG Oddział w Polsce na ubezpieczenie wierzytelności handlowych w kraju i w eksporcie; generalna umowa ubezpieczenia z TUiR Warta SA mienia od zdarzeń losowych, na ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie mienia transporcie krajowym. generalna umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta z z TUiR WARTA S.A. umowy ubezpieczenia z Gerling Polska towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym i kontraktowym, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem Odpowiedzialności za Produkt i Wykonanie Usługi oraz Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Menedżerów. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania; Po połączeniu w dniu 27 września 2005 roku SUWARY S.A. z SUWARY-Packing sp, z o.o. spółką w której emitent posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym, SUWARY S.A. nie tworzy z żadnym podmiotem grupy kapitałowej, nie posiada też akcji ani udziałów w innych podmiotach. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi. Nie dotyczy. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Kredyty o terminie wymagalności poniżej roku: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta 20 maja 2006 r/ aneks z 22 czerwca 2006/ z Bankiem Millenium SA o/łódź na kwotę 500 tys. udzieloną na okres od 22 czerwca 2006 do 20 czerwca Zadłużenie na dzień bilansowy: 152 tys; Umowa współpracy ogólna nr 03/092/05/Z/PX z dnia 06 czerwca 2005 r. z BRE Bankiem SA O/Łódź na kwotę tys.zł na okres 9 czerwca 2005 r. do 28 czerwca 2007 r. Zadłużenie na dzień bilansowy 0; Umowa kredytowa nr 3/19/2006 z Bankiem BPH o linię wielocelową wielowalutową z 12 kwietnia 2006 na okres do 29 czerwca 2007 r. do równowartości tys. Zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 50,5 tys USD / 149 tys PLN/, 579 tys PLN w rachunku złotówkowym Umowa z BRE Leasing z dnia na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 16,7 tys. Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia na sfinansowanie maszyny do produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 596,1 tys. 11

12 Kredyty o terminie wymagalności powyżej roku: Umowa nr /2/II/G2X/2005 z dnia 24 maja 2005 r. na kredyt inwestycyjny w kwocie tys. na okres od 24 maja 2005 do 28 lutego Zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 200 tys.; Umowa z BRE Leasing z dnia na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 25 tys Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia na sfinansowanie maszyny do produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 1 507,7 tys Opis istotnych pozycji pozabilansowych Zobowiązania warunkowe. - 3 weksle in blanco wystawione dla firmy leasingowej /pozostało do spłaty 42,2 tys. zł/ - zastaw rejestrowany śr. trwałych w. netto 151,2 tys. zł zabezp. pożyczki z Woj.Fund.Ochr.Śr. - weksel In blanco kaucyjny wystawiony dla BRE Banku zabezpieczający umowę o współpracy /1 000 tys. zł/ - weksel kaucyjny In blanco wystawiony dla BRE Banku zabezpieczający kredyt obrotowy /500 tys. zł/ - weksel In blanco wystawiony dla dla banku Millennium zabezpieczający kredyt obrotowy /500 tys. zł/ - weksel In blanco dla firmy leasingowej /pozostało do spłaty 2 103,8ys. zł/ - hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 4335 tys. zł na rzecz Banku BPH zabezpieczająca umowę o wielocelową linię kredytową - zastaw rejestrowy na śr. trwałym /wartość netto 2 173,80/ zabezpieczający kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA /pozostało do spłaty 200,0 tys. zł/ - zastaw rejestrowany śr. trwałych w netto 519,4 zabezpieczający kredyt obrotowy w banku Millennium Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w poniższym rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Opis wykorzystania wpływów z emisji. W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała papierów wartościowych. 12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH,....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA...

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... I. OPIS EMITENTA... 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 4 5. SYTUACJA KADROWA I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku I. Wprowadzenie...4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce Suwary S.A....4 1.2 Zasady sporządzania raportu rocznego...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 23 marca 2015 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA...

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... I. Opis Emitenta 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 4 5. SYTUACJA KADROWA I PŁACOWA....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo