Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Zdarzeniem istotnie wpływającym na działalność Spółki było ogłoszenie przez NFI MIDAS S.A. w dniu 24 listopada 2006 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. W wyniku powyższego wezwania Fundusz nabył łącznie akcji SUWARY S.A., które stanowią 38,12% kapitału zakładowego i dają głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 37,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawowym celem inwestycji NFI Midas S.A. w akcje SUWARY S.A. jest zwiększanie wartości Spółki. W szczególności Fundusz zamierza wspierać Spółkę w zwiększaniu przez nią przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym poprzez przejmowanie przez Spółkę innych podmiotów. Wsparcie Funduszu może również polegać na zapewnieniu dostępu do nowych produktów i rynków zbytu. Zamiarem NFI Midas S.A. jest sprzedaż akcji Spółki w terminie 12 miesięcy od nabycia. Pierwszym owocem realizacji powyższej strategii jest podpisanie w dniu 26 stycznia 2007 roku pomiędzy SUWARY S.A. a Boryszew S.A. listu intencyjnego. Zgodnie z treścią listu, mając na uwadze komplementarny charakter działalności prowadzonej przez Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego. Celem strategicznym połączenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów). Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy. Istotnym zdarzeniem w ocenie Zarządu Spółki było również, podpisanie w dniu 24 maja 2006 roku umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu Zakup innowacyjnej linii do ciągłego wytłaczania dwutworzywowego z rozdmuchem w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata , Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. SUWARY S.A. po spełnieniu warunków wynikających z Umowy otrzyma od Instytucji Wdrażającej dofinansowanie w kwocie tys. zł, stanowiące łącznie 48,64 % przewidywanych wydatków kwalifikowanych wynoszących tys. zł. Powyższa umowa jest drugą umową zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 12 m-cy. Łączna wartość umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi tys. zł. Z tytułu pierwszej umowy dofinansowanie zostało wypłacone w dniu 31 maja 2006 r. 1

2 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Do ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju w roku 2006 należy zaliczyć: 1. Uzyskanie certyfikatów dla opakowań wielowarstwowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 2. Rozpoczęcie produkcji partii próbnych opakowań do ketchup-u zamówionych przez klientów. 3. Próby nowych materiałów barierowych dla opakowań przemysłu spożywczego ketchup, musztarda, dresing. 4. Wprowadzenie do produkcji nowych opakowań wielowarstwowych do dodatków uszlachetniających paliwa napędowe. 5. Opracowania nowego węzła nóg oraz podstawy trójkąta ostrzegawczego, co pozwoliło zmniejszyć masę w nowych wyrobach od 150 do 200 g. 6. Trójkąt ostrzegawczy z nowym rozwiązaniem węzła nóg przeszedł pozytywnie badania wewnętrzne i został oddany do badań homologacyjnych. Nabycie udziałów (akcji) własnych. SUWARY S.A. posiada akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda, które stanowią 6,19% kapitału zakładowego Spółki. Spółka SUWARY S.A. w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku przejęcia spółki zależnej SUWARY-Packing sp. z o.o. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Spółka nie posiada oddziałów. Instrumenty finansowe Spółka zawarła w czerwcu 2006 r. kontrakty walutowe typu forward na sprzedaż waluty tj. 8 kontraktów miesięcznych (od lipca do listopada 2006). Wartość każdej transakcji wynosiła 50 tys. EURO. Sposób rozliczenia transakcji następował poprzez dostawę waluty lub możliwe było również rozliczenie poprzez różnicę w kursach na dowolny dzień. Zabezpieczeniem transakcji był limit kredytowy udzielony przez bank. Kontrakty walutowe zostały zawarte w celu zabezpieczenia przepływów finansowych wynikających z różnicy między eksportem a importem. Skutki wyceny kontraktów odniesiono na wynik finansowy, ponieważ nie stanowią one instrumentu zabezpieczającego w rozumieniu rozporządzenia o szczegółowych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Na dzień r. Spółka nie miała zawartych żadnych kontraktów zabezpieczających przepływy finansowe. 2

3 Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zatrudnienia Zarząd Spółki dbając o nieustanny rozwój firmy, śledzi tendencje rozwojowe w branży w celu usprawniania procesów technologicznych, dba o prowadzenie produkcji w sposób przyjazny dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. SUWARY S.A. posiada pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na wytwarzanie odpadów na swoim terenie. Firma prowadzi politykę selektywnej zbiórki odpadów, sprzedając je jednostkom wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie uprawnienia i pozwolenia. W okresie sprawozdawczym średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 186,78 etatów (191 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 79,50 etatów (83 osoby). Pracownicy niepełnosprawni stanowią 42,56% ogółu etatów (43,55% wszystkich zatrudnionych). W 2005 roku średnio-miesięczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 197,04 etatów (208 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 79,03 etatów (85 osób). Pracownicy niepełnosprawni stanowili 40,1% ogółu etatów (40,8% wszystkich zatrudnionych). Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka zatrudniała 190 osób, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 1 osobę. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe oraz sytuacja finansowa Spółki. Sytuacja finansowa SUWARY S.A. w 2006 roku była dobra, ale w porównaniu z rokiem poprzednim Spółka wypracowała o 26% niższy zysk netto. Wartość zysku netto w 2006 roku wyniosła tys. zł. Bilans Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła tys. zł i była niższa od sumy bilansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego o 695 tys. zł (2%). Aktywa Aktywa trwałe stanowiły na dzień r. 56%, a aktywa obrotowe 44% wartości aktywów ogółem. W strukturze aktywów w stosunku do r. udział środków obrotowych zwiększył się kosztem udziału aktywów trwałych o 4,2 punktu procentowego. Największy wzrost wartości po stronie aktywów odnotowały: zapasy, których wartość osiągnęła poziom tys. zł i była wyższa od wartości na o 545 tys. zł (10,5%) oraz inwestycje krótkoterminowe, których wartość wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na koniec grudnia 2005 roku o 449 tys. zł (27,3%). Natomiast wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła tys. zł i była niższa od wartości na r. o tys. zł (9,1%) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe 0 0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 Źródła finansowania aktywów Kapitały własne stanowiły na dzień r. 61,4%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38,6% wartości pasywów ogółem. W strukturze pasywów w stosunku do okresu porównywalnego udział kapitałów własnych zwiększył się o 2,9 punktu procentowego Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Wśród kapitałów własnych największy wzrost wartości odnotowały pozostałe kapitały rezerwowe, których wartość wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na dzień r. o tys. zł (27,1%). Największy spadek wartości odnotował zysk netto, którego wartość osiągnęła poziom tys. zł i była niższa od wartości za 2005 rok o 692 tys. zł (26,4%) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Wśród zobowiązań i rezerw na zobowiązania największy wzrost wartości odnotowały rozliczenia międzyokresowe, których wartość na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła tys. zł i była wyższa od wartości na r. o 749 tys. zł (40%). Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła tys. zł i była niższa od wartości na o tys. zł (51,5%) Przychody, koszty i osiągnięte wyniki W 2006 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły tys. zł i były wyższe o 151 tys. zł (0,3%) od przychodów okresu porównywalnego. Łączne koszty sprzedaży, ogólnego zarządu oraz sprzedanych produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. zł i był wyższe od tych z okresu porównywalnego o 578 tys. zł czyli 1,4%. Takie ukształtowanie się wartości przychodów i kosztów na działalności podstawowej pozwoliło wypracować zysk ze sprzedaży wynoszący tys. zł, niższy od analogicznego wyniku za 12 miesięcy 2005 roku o 427 tys. zł (15,5%). Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 82 tys. zł i był niższy aż o 776 tys. zł (90,4%) od wyniku osiągniętego w 2005 roku. Wynik na działalności finansowej wyniósł -101 tys. zł i był wyższy od wyniku za analogiczny okres 2005 r. o 390 tys. zł. 4

5 Spółka w 2006 roku wypracowała zysk brutto w wysokości tys. zł, niższy od wyniku brutto roku 2005 o 813 tys. zł (26,1%) i dzięki niższym o 121 tys. zł obowiązkowym obciążeniom osiągnęła zysk netto o wartości tys. zł, niższy od wyniku netto za roku poprzedniego o 692 tys. zł (26,4%) r r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Przepływy pieniężne Na dzień 1 stycznia 2006 roku Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości tys. zł. W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie roku stan ten wzrósł o 449 tys. zł do poziomu tys. zł. Z tytułu działalności operacyjnej Spółka wypracowała dodatnie saldo przepływów pieniężnych w wysokości tys. zł. Saldo to było wyższe od uzyskanego w o 2005 roku o tys. zł (56%). Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło tys. zł., w analogicznym okresie roku poprzedniego ujemne saldo osiągnęło poziom tys. zł. Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności finansowej było ujemne i wynosiło tys. zł. W roku poprzednim Spółka wypracowała dodatnie saldo w wysokości tys. zł r r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki finansowe Podstawowe wskaźniki finansowe obliczone na podstawie danych za lata 2006 i 2005 kształtowały się następująco: 2006 r r. Wsk płynności 1,98 1,63 Wsk płynności szybki 1,21 1,01 Wsk płynności gotówki - aktyw.finans 0,28 0,20 zobowiązania do kapitałów 62,9 70,8 zobowiązania do majątku ogółem 38,6 41,5 kapitał własny do majątku ogółem 61,4 58,5 ros zysk do sprzedaży *100 4,3 5,8 roa zysk do aktywów * 100 5,8 7,7 roe zysk do kapitałów własnych * 100 9,4 13,2 należności do sprzedaży w dniach zapas do kosztu sprzedanych wyrobów w dniach zobowiązania bieżące do sprzedaży w dniach Wszystkie wskaźniki płynności dla 2006 roku odnotowały wyższe wartości niż dla okresu porównywalnego. Wskaźnik płynności I stopnia wzrósł o 0,35 do poziomu 1,98, II stopnia wzrósł o 0,20 do poziomu 1,21, natomiast wskaźnik płynności gotówki (aktywów finansowych) wzrósł o 0,08 do poziomu 0,28. Udziały kapitałów własnych w pasywach ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 2,9 punktu procentowego i wyniósł 61,4%, udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania uległ zmniejszeniu do poziomu 38,6% pasywów ogółem. Stosunek zysku netto do sprzedaży opisywany przez wskaźnik ROS uległ obniżeniu o 1,5 punktu procentowego, stosunek zysku netto do majątku ogółem opisywanych przez wskaźniki ROA uległ obniżeniu o 1,9 p.p. natomiast stosunek zysku netto do kapitałów własnych, opisywany przez wskaźnik ROE uległ obniżeniu o 3,8 p.p.. Wskaźnik rotacji zapasów był o 6 dni większy niż za rok poprzedni, o 8 dni skrócił się okres spłaty zobowiązań natomiast ściągalność należności w stosunku do roku 2005 pozostała na niezmienionym poziomie. Czynniki, zagrożenia oraz zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągane wyniki. Do podstawowych czynników, które w sposób bezpośredni wpływają na osiągnięte wyniki finansowe Spółki należą: kształtowanie się cen ropy naftowej, cen tworzyw sztucznych jak również kształtowanie się kursów walut w tym przede wszystkim EURO. Tworzywa sztuczne są największą pozycją materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wahania ich cen, jak i kształtowanie się kursów walut (tworzywa sztuczne w znacznej 6

7 części są importowane a ich ceny ustalane w EURO) w bezpośredni sposób wpływają na osiągnięte wyniki i rentowność sprzedaży. W celu zapobieżenia skutkom zmian kursów walutowych Spółka zawiera transakcje typu forward. Tworzywa sztuczne otrzymywane są w wyniku procesu przetwarzania ropy naftowej, co skutkuje silnym uzależnieniem ich cen od cen ropy. Wahania cen ropy naftowej, wywołane np. przez zmianę sytuacji politycznej na świecie są trudne do przewidzenia i często w znaczny sposób wpływają na wyniki osiągane przez Spółkę. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży SUWARY S.A. w latach 2006 i 2005 obrazuje poniższe zestawienie: Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za: w tym eksport i dostawy wewnątrz wspólnotowe za: bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrot. bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrot. Wyrobów , , , ,18 - znaki ostrzegawcze , , , ,02 - opakowania nakrętki , , , ,95 - pozostałe , , , ,21 Usług , , ,01 Towarów , , , ,32 Materiałów , , , ,55 RAZEM , , , ,05 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem w roku 2006 były tylko nieznacznie (o 0,3%) wyższe od przychodów w 2005 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży poza granicami kraju w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 8,1 %, ich udział w sprzedaży ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o blisko 3 punkty procentowe i wyniósł 30%. Przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły w stosunku do 2005 roku o 4,5 %. Udział wyrobów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie dwunastu miesięcy 2006 roku wyniósł 93,6 % i był większy od analogicznego udziału w roku poprzednim o 3,5 punktu procentowego. Udział usług uległ zmniejszeniu z 0,5% w 2005 roku do 0,4% w 2006 r. Natomiast udział towarów i materiałów w strukturze sprzedaży wyniósł odpowiednio 5,0 i 1,0%, i w przypadku towarów uległ zmniejszeniu o 3,4 punktu procentowego, udział towarów pozostał na poziomie roku poprzedniego. Podstawowymi wyrobami Spółki w badanym okresie były: opakowania z tworzyw sztucznych butelki i kanistry, których udział w przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł blisko 61% oraz znaki ostrzegawcze, z których największe znaczenie mają trójkąty ostrzegawcze, ich udział w sprzedaży wyrobów wyniósł 25%. 7

8 Poniższa tabela przedstawia ilościowo wartościowe zestawienie sprzedaży podstawowych dla 2006 roku produktów i towarów w tys. szt./zł 2006 r r. Ilość Wartość Ilość Wartość Trójkąty Kanistry i butelki W zestawieniu wykazano łącznie towary i wyroby Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia. Określenie uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. W roku 2006 na rynku krajowym Spółka uzyskała 70% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, i w stosunku do roku poprzedniego udział ten wzrósł o blisko 3 punkty procentowe. Sprzedaż na rynkach zagranicznych (w tym dostawy wewnątrz wspólnotowe) stanowiła 30 % sprzedaży. Do największych zagranicznych rynków zbytu należą Niemcy, Holandia, Austria, Francja oraz Szwajcaria. W roku 2006 roku żaden odbiorca nie dokonał zakupów, których wartość przekroczyłaby poziom 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów. Wśród podstawowych grup materiałów produkcyjnych, których zakupy w okresie styczeń grudzień 2006 roku dokonywane były w znacznej części u jednego dostawcy i których wartość zużycia w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów była wyższa niż 1 procent należy wymienić: - podstawy do trójkątów udział dostawcy dominującego wyniósł ponad 85% wartości dostaw tych elementów, - elementy fluorescencyjny do produkcji trójkątów ostrzegawczych, które kupowano wyłącznie u jednego dostawcy, - pasy blachy do produkcji tablic rejestracyjnych, które kupowano wyłącznie u jednego dostawcy, - wkłady apteczne udział dostawcy dominującego wyniósł 70% wartości dostaw tych materiałów. W przypadku większości podstawowych grup materiałowych istnieje możliwość zmiany dostawcy. Podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze kontrahenta są jakość dostarczanych materiałów oraz cena. W 2006 roku wartość dostaw netto BASELL ORLEN POLYOLEFINS przekroczyła poziom 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów, ich wartość osiągnęła poziom tys. zł (ponad 15% przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów). Działalność marketingowa. W 2006 roku Spółka kontynuowała działania marketingowe mające na celu sprostanie nowym wyzwaniom stawianym przez klientów branży opakowań i akcesoriów motoryzacyjnych, jak również pozyskiwanie nowych odbiorców na w/w produkty. 8

9 Najważniejsze działania marketingowe prowadzone w 2006 r.: wprowadzenie do produkcji butelek wielowarstwowych o poj.0,200 i 1l dla odbiorcy z Niemiec. wprowadzenie do produkcji butelek wielowarstwowych dla rynku spożywczego o pojemnościach od 0,3 0,995 l pozyskanie nowych klientów z branży olejowej oraz produkcja opakowań na formach klienta. promocja apteczek i combi-bagów na rynku krajowym. pozyskanie nowych odbiorców na kanistry K-5 i K-4 oraz o pojemności 10, 20 i 30l. działania mające na celu pozyskanie nowo-powstających rynków zbytu na akcesoria motoryzacyjne w Unii Europejskiej (Bułgaria, Rumunia). Nowe asortymenty. W 2006 roku wprowadzono do sprzedaży nowe wyroby: Zestaw zawierający trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę ostrzegawczą Zestaw zawierający kamizelkę ostrzegawczą i apteczkę pierwszej pomocy Butelkę wielowarstwową ERC o pojemności 0,2 lit. Butelkę wielowarstwową ERC o pojemności 1,0 lit. Butelka wielowarstwowa do celów spożywczych o pojemności od 0,33 do 0,955 l Nowe opakowanie o pojemności 4 l (wzór klienta) Pozyskani odbiorcy: Dzięki działaniom marketingowym udało się pozyskać nowych klientów m.in. z Niemiec, Anglii, Szwajcarii, Finlandii, Rumunii oraz Polski. Udział sprzedaży do nowych klientów w całkowitej sprzedaży w roku 2006 wynosi 6%. Przewidywany rozwój jednostki W 2007 roku przewidziana jest intensyfikacja działań marketingowych związanych z branżą opakowaniową. Będą przeprowadzane daleko idące badania rynku, które pozwolą na znalezienie luki w branży opakowaniowej oraz na jej wypełnienie. Kolejnym krokiem będzie umacnianie marki SUWARY jako lidera jakościowego w branży opakowaniowej. Spółka położy szczególny nacisk na promowanie butelek o właściwościach barierowych /wielowarstwowych. Działania marketingowe związane z opakowaniami wielowarstwowymi będą ukierunkowane na: - pozyskiwanie nowych odbiorców i rynków zbytu na tego rodzaju opakowania, - rozszerzenie zastosowań opakowań wielowarstwowych do nowych celów. Spółka będzie propagowała również zależność pomiędzy bezpieczeństwem na drodze a wyposażeniem każdego samochodu w dobre jakościowo: - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę pierwszej pomocy, - kamizelkę odblaskową, Co pozwoli uzyskać wymierny wzrost sprzedaży na rynku akcesoriów motoryzacyjnych. 9

10 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Umowa zawarta roku z Ningbo Yeda Automobile Parts CO. LTD z siedzibą w Chinach, której przedmiotem jest dostawa trójkątów ostrzegawczych. W ramach współpracy Ningbo Yeda Automobile Parts CO. LTD zgadza się produkować wymienione wyżej wyroby dla SUWARY S.A według terminów i w ilościach określonych w zamówieniach składanych przez SUWARY S.A. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od daty jej podpisania do 29 sierpnia 2009 roku. SUWARY S.A. ustanawia Ningbo Yeda Automobile Parts swym wyłącznym producentem wyrobów wymienionych powyżej pod ich marką na okres trwania niniejszej umowy. Na terytorium Chin, SUWARY S.A. nie będzie ustanawiać Producentami powyższych wyrobów żadnych stron trzecich bez zgody Ningbo Yeda Automobile Parts w przeciwnym razie, Ningbo Yeda Automobile Parts ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy. SUWARY S.A. jednakże, ma prawo produkować powyższe produkty w swym zakładzie, albo w zakładach należących do podmiotów związanych kapitałowo, albo osobowo z SUWARY S.A. Miejsce produkcji wszystkich Trójkątów Ostrzegawczych w ofercie SUWARY S.A. nie może, jednakże, znajdować się na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Wartość umowy szacowana jest na ok. 6 mln. zł. Umowa leasingowa zawarta z SG Equipment Leasing Polska Sp z o.o. na sfinansowanie zakupu wtryskarki rozdmuchowej UMC DW z firmy Uniloy na kwotę 2 464,9 tys. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE nr SPOWKP/2.3/4/10/1925-Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w wysokości 48,64% przewidywanych wydatków do kwoty tys. zł. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami W dniu 24 listopada 2006 roku uległo rozwiązaniu Porozumienie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z dnia 21 czerwca 2004 roku. Również w listopadzie 2006 roku rozwiązano umowę opcji sprzedaży akcji SUWARY S.A. zawartą w dniu 21 czerwca 2004 roku pomiędzy SUWARY-Packing sp. z o.o. a Witoldem Kowalczukiem i Kazimierzem Żmudzinem. Obecnie akcje te są w posiadaniu SUWARY S.A. W dniu 11 listopada 2006 roku Suwary S.A. zawarła umowę z Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zobowiązała się do sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda akcja w przypadku rozważanego przez Capital Partners S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Wezwanie może być przeprowadzone przez Capital Partners S.A. lub podmiot wskazany przez Capital Partners S.A W dniu r. SUWARY S.A. zawarła porozumienie z NFI Midas S.A., w myśl którego SUWARY S.A. zobowiązała się, że w każdym przypadku, w którym zamiarem Spółki byłoby zbycie posiadanych akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., Spółka poinformuje NFI Midas S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin ich zbycia, a NFI Midas S.A. w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia może zażądać od Spółki zbycia tych akcji na swoją rzecz lub na rzecz podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za którą Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A. będzie równa, za jedną akcję, cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji. 10

11 Umowy ubezpieczenia umowa zawarta z Osterreichische Kreditversicherung Cogace AG Oddział w Polsce na ubezpieczenie wierzytelności handlowych w kraju i w eksporcie; generalna umowa ubezpieczenia z TUiR Warta SA mienia od zdarzeń losowych, na ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie mienia transporcie krajowym. generalna umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta z z TUiR WARTA S.A. umowy ubezpieczenia z Gerling Polska towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym i kontraktowym, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem Odpowiedzialności za Produkt i Wykonanie Usługi oraz Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Menedżerów. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania; Po połączeniu w dniu 27 września 2005 roku SUWARY S.A. z SUWARY-Packing sp, z o.o. spółką w której emitent posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym, SUWARY S.A. nie tworzy z żadnym podmiotem grupy kapitałowej, nie posiada też akcji ani udziałów w innych podmiotach. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi. Nie dotyczy. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Kredyty o terminie wymagalności poniżej roku: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta 20 maja 2006 r/ aneks z 22 czerwca 2006/ z Bankiem Millenium SA o/łódź na kwotę 500 tys. udzieloną na okres od 22 czerwca 2006 do 20 czerwca Zadłużenie na dzień bilansowy: 152 tys; Umowa współpracy ogólna nr 03/092/05/Z/PX z dnia 06 czerwca 2005 r. z BRE Bankiem SA O/Łódź na kwotę tys.zł na okres 9 czerwca 2005 r. do 28 czerwca 2007 r. Zadłużenie na dzień bilansowy 0; Umowa kredytowa nr 3/19/2006 z Bankiem BPH o linię wielocelową wielowalutową z 12 kwietnia 2006 na okres do 29 czerwca 2007 r. do równowartości tys. Zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 50,5 tys USD / 149 tys PLN/, 579 tys PLN w rachunku złotówkowym Umowa z BRE Leasing z dnia na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 16,7 tys. Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia na sfinansowanie maszyny do produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 596,1 tys. 11

12 Kredyty o terminie wymagalności powyżej roku: Umowa nr /2/II/G2X/2005 z dnia 24 maja 2005 r. na kredyt inwestycyjny w kwocie tys. na okres od 24 maja 2005 do 28 lutego Zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 200 tys.; Umowa z BRE Leasing z dnia na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na dzień bilansowy wynosi 25 tys Umowa z firmą leasingową SG Equipment z dnia na sfinansowanie maszyny do produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 1 507,7 tys Opis istotnych pozycji pozabilansowych Zobowiązania warunkowe. - 3 weksle in blanco wystawione dla firmy leasingowej /pozostało do spłaty 42,2 tys. zł/ - zastaw rejestrowany śr. trwałych w. netto 151,2 tys. zł zabezp. pożyczki z Woj.Fund.Ochr.Śr. - weksel In blanco kaucyjny wystawiony dla BRE Banku zabezpieczający umowę o współpracy /1 000 tys. zł/ - weksel kaucyjny In blanco wystawiony dla BRE Banku zabezpieczający kredyt obrotowy /500 tys. zł/ - weksel In blanco wystawiony dla dla banku Millennium zabezpieczający kredyt obrotowy /500 tys. zł/ - weksel In blanco dla firmy leasingowej /pozostało do spłaty 2 103,8ys. zł/ - hipoteka kaucyjna na nieruchomości do kwoty 4335 tys. zł na rzecz Banku BPH zabezpieczająca umowę o wielocelową linię kredytową - zastaw rejestrowy na śr. trwałym /wartość netto 2 173,80/ zabezpieczający kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA /pozostało do spłaty 200,0 tys. zł/ - zastaw rejestrowany śr. trwałych w netto 519,4 zabezpieczający kredyt obrotowy w banku Millennium Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w poniższym rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Opis wykorzystania wpływów z emisji. W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała papierów wartościowych. 12

13 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Spółka nie ma problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. Wartości środków trwałych Spółki oraz wartości niematerialnych i prawnych (brutto) w okresie 12 m-cy 2006 roku w wyniku poczynionych zakupów zwiększyły się odpowiednio o tys. zł oraz 44,6 tys. zł. W roku 2006 Zarząd Spółki planował realizację zadań inwestycyjnych, w tym zakupów i modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości tys. zł., których źródłem finansowania miały być przede wszystkim własne zasoby finansowe, a w razie potrzeby leasing operacyjny lub finansowy. Na rok 2007 zaplanowano zadania inwestycyjne, których łączną wartość szacuje się na kwotę tys.zł. Spółka posiada możliwości finansowe realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Wśród czynników zewnętrznych istotnych dla rozwoju Spółki należy wymienić: - tempo wzrostu gospodarczego; - politykę gospodarczą państwa, a w szczególności politykę podatkową i celną, - politykę państwa dotycząca zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i jej wpływ na zakłady pracy chronionej, - kształtowanie się relacji złotego do EURO, - kształtowanie się cen ropy naftowej, - poziom konkurencji, Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi są: - możliwości wprowadzenia nowych technologii, - sytuacja finansowa Spółki, - kwalifikacje pracowników, - zamiar połączenia z Oddziałem Boryszew S.A. stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. Uwzględniając charakterystykę wszystkich powyższych czynników należy oczekiwać istotnego rozwoju Spółki. 13

14 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką W roku 2006 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających. Zarząd Spółki w roku 2006 działał w składzie: Henryk Owczarek - Prezes Zarządu Maciej Mróz - Członek Zarządu Krzysztof Biskupski - Członek Zarządu W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Rada Nadzorcza w roku 2006 roku działała w składzie: Marcin Sadlej Marcin Raszka Jerzy Leszczyński Irena Traczyk-Owczarek Tomasz Krysztofiak W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających są regulowane przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu Spółki. W dniu r. miały miejsce następujące zmiany w organach Spółki: członkowie Rady Nadzorczej Irena Traczyk-Owczarek oraz Marcin Raszka złożyli rezygnację z dniem r. Rada Nadzorcza dokooptowała w miejsce rezygnujących członków Rady dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Waldemara Zwierza oraz Mirosława Połecia. wszyscy członkowie Zarządu w osobach Henryka Owczarka, Macieja Mroza oraz Krzysztofa Biskupskiego złożyli rezygnacje z dniem r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o oddelegowaniu do czasowego wykonywania czynności członków zarządu członków Rady Nadzorczej Waldemara Zwierza oraz Mirosława Połecia z dniem r. W dniu 11 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: zatwierdziło dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowania Pana Waldemara Zwierza i Pana Mirosława Połecia do składu Rady Nadzorczej Spółki. odwołało ze składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Pana Marcina Sadleja, Pana Tomasza Krysztofiaka, Pana Waldemara Zwierza, Pana Mirosława Połecia. powołało do składu Rady Nadzorczej SUWARY S.A. Panią Agnieszkę Urbaniak, Pana Wojciecha Kolignana, Pana Sławomira Kamińskiego oraz Pana Tadeusza Koniecznego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku powołało Pana Waldemara Zwierza na Prezesa Zarządu, a Pana Mirosława Połecia na Członka Zarządu SUWARY S.A. 14

15 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Osoby Zarządzające Krzysztof Biskupski ,53 w tym premie ,24 Maciej Mróz ,24 w tym premie ,24 Henryk Owczarek ,54 w tym premie ,54 Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Zarząd Spółki wyniosła ,31 w tym z tytułu premii ,02. Osoby Nadzorujące Marcin Sadlej ,00 Marcin Raszka ,00 Jerzy Leszczyński ,00 Irena Traczyk-Owczarek ,00 Tomasz Krysztofiak ,00 Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wyniosła ,00. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Nie dotyczy. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie na dzień r.) Osoby Zarządzające Liczba akcji Liczba głosów** Wartość nominalna Henryk Owczarek (1,59%) (4,43%) Krzysztof Biskupski (1,01%) (0,98%) Maciej Mróz (1,09%) (1,06%) Osoby Nadzorujące Irena Traczyk-Owczarek 873 (0,10%) 873 (0,10%) Członek Rady Nadzorczej* 300 (0,04%) 300 (0,03%) * Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. ** Po wygaśnięciu, zgodnie z 10 statutu SUWARY S.A., uprzywilejowania akcji imiennych oznaczonych kodem PLSUWAR00048 (obecnie akcje na okaziciela oznaczone kodem PLSUWAR00055) ogólna liczba głosów w Spółce wynosi Powyższe dane zostały zaprezentowane na dzień roku i obejmują zmiany wynikające z transakcji zawieranych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. ogłoszonym przez NFI MIDAS S.A. 15

16 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (na dzień r.) Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów** NFI MIDAS S.A (38,12%) (37,02%) Witold Kowalczuk (10,67%) (10,37%) SUWARY S.A.* (6,19%) (6,01%) * Spółka SUWARY S.A. - w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku przejęcia spółki zależnej SUWARY- Packing sp. z o.o. ** Po wygaśnięciu, zgodnie z 10 statutu SUWARY S.A., uprzywilejowania akcji imiennych oznaczonych kodem PLSUWAR00048 (obecnie akcje na okaziciela oznaczone kodem PLSUWAR00055) ogólna liczba głosów w Spółce wynosi Informacja o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (na dzień przekazania raportu) Agnieszka Urbaniak Sławomir Kamiński Wojciech Kolignan Jerzy Leszczyński Tadeusz Konieczny - jest Członkiem Rady Nadzorczej Drugiego NFI S.A.* - jest Członkiem Rady Nadzorczej Drugiego NFI S.A.* - powiązania nie występują - powiązania nie występują - powiązania nie występują * Drugi NFI S.A. na dzień przekazania powyższego raportu posiada szt. akcji, które uprawniają do 9,26% ogółu głosów w Spółce. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy; W dniu 11 listopada 2006 roku Suwary S.A. zawarła umowę z Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zobowiązała się do sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda akcja w przypadku rozważanego przez Capital Partners S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Wezwanie może być przeprowadzone przez Capital Partners S.A. lub podmiot wskazany przez Capital Partners S.A W związku z faktem, że Spółka nie sprzedała akcji własnych w wezwaniu ogłoszonym przez NFI Midas S.A., w dniu r. zawarła porozumienie z NFI Midas S.A., na który Capital Partners S.A. przeniósł umowę z r. W myśl porozumienia wobec faktu, iż NFI Midas S.A. zamierza realizować strategię powiększania potencjału ekonomicznego SUWARY S.A. poprzez akwizycję innych podmiotów, strony zrezygnowały ze wszelkich wzajemnych zobowiązań. Ponadto Spółka oświadczyła, że w każdym przypadku, w którym zamiarem SUWARY S.A. byłoby zbycie akcji określonych Umową, Spółka poinformuje NFI Midas S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin ich zbycia, a NFI Midas S.A. w terminie trzech dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia może zażądać od Spółki zbycia tych akcji na swoją rzecz lub na rzecz podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za którą Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A. będzie równa, za jedną akcję, cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji. 16

17 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. Nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Systemy kontroli programów akcji pracowniczych. Programy akcji pracowniczych nie występują. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, w tym (wg stanu na r.): akcje imienne uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 głosy. w przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych uprzywilejowanie wygasa akcje imienne, które dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi (po konwersji dokonanej w 2007 roku akcje na okaziciela); akcji zwykłych na okaziciela, które dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja odpowiada jednemu głosowi. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Sprawozdania finansowe za rok 2005 badała firma BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostępu 12. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została podpisana w dniu 5 września 2005 roku i dotyczyła badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosiła 90 tys. zł. Umowa nie przewidywała wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej. 21 lipca 2006 r. Rada Nadzorcza SUWARY S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy Wybraną firmą jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Migdałowej 4 lok 43. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 63. Misters Audytor Sp. z o.o. do tej pory nie dokonywał przeglądu i badania sprawozdań finansowych SUWARY S.A. Umowa została zawarta na okres 1 roku. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego wynosi 36 tys. zł. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia z innych tytułów niż określone powyżej. 17

Sprawozdanie z działalności SUWARY S.A.

Sprawozdanie z działalności SUWARY S.A. Sprawozdanie z działalności SUWARY S.A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Istotnym zdarzeniem w ocenie Zarządu Spółki jest podpisanie w dniu 24 maja 2006 roku umowy z Polską Agencją

Bardziej szczegółowo

SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA

SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2006, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotne Zdarzeniem istotnym było podpisanie w dniu 26 stycznia 2007 roku pomiędzy SUWARY S.A. a Boryszew S.A. listu intencyjnego, zgodnie z treścią którego, mając

Bardziej szczegółowo

Zastosowano następujące kursy przeliczenia EURO: dla wartości wynikowych 3,8991 4,0233 PLN - dla wartości bilansowych 3,8312 3,8598 PLN

Zastosowano następujące kursy przeliczenia EURO: dla wartości wynikowych 3,8991 4,0233 PLN - dla wartości bilansowych 3,8312 3,8598 PLN INFORMACJA DODATKOWA 1. Raport kwartalny SA-Q 4/2006 został sporządzony dla emitenta Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. P. Skargi 45/47 posiadającego Regon nr 471121807, NIP 731-10-07-350. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-09-30 narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30 narastająco / 2005 okres

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotne Zdarzeniem istotnym było nie podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. w dniu 04.04.2008 r. w sprawie połączenia spółki SUWARY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.2010) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres 01.01.2010 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo