Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok"

Transkrypt

1 Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami). Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,- oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,- określone w 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r. oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ,- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,- oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,- określone w 2 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ,- 3. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków majątkowych określonych w 7 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz w załącznikach Nr 5 i 8. Kwota środków na finansowanie wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi ,- z tego: 1) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie ,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie ,- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. otrzymuje brzmienie: 1. Dochody ustalone w 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,-. 2. Wydatki ustalone w 2 obejmują wydatki na realizacje zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie ,-. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 roku po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2 5. 4 uchwały Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. otrzymuje brzmienie: 4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie ,-. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Lp. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH Nazwa inwestycji, jej lokalizacja Rok rozpocz.- zakończ. Klasyfikacja budżetowa Wartość na 2006 r. Źródła finansowania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za 2006 rozdz środki własne torami kolejowymi) 2. Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej i modernizacja systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na 2006 rozdz środki własne pożyczka WFOŚ i GW gazową oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 3. Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C 2006 rozdz środki własne Szkoły Podstawowej 4. Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole w 2006 rozdz środki własne Trzeboszu 5. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji 2006 rozdz środki własne sanitarnej w ul. Gołaszyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Śliwkowej. 6. Budowa sieci wodociągowej 2006 rozdz środki własne ul. Kasztanowa 7. Zakup sprzętu na place zabaw we wsi 2006 rozdz środki własne Gościejewice, Trzebosz i Golina Wielka 8. Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i 2006 rozdz środki własne oprogramowania urząd 9. Zakup sprzetu komputerowego i 2006 rozdz środki własne oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej i Gościejewicach 10. Zakup kosiarki stadion sportowy 2006 rozdz środki własne 11. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu 2006 rozdz środki własne 12. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem 2006 rozdz środki własne 13. Zakup pieca C.O. Przedszkole 2006 rozdz środki własne 14. Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej 2006 rozdz środki własne Trzebosz - Zaborowice 15. Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Gołaszyn - Tarchalin 2006 rozdz środki własne R A Z E M

4 Lp Nazwa programu, jego cel i zadania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic:chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia. Załącznik Nr 4 do Uchwała Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo Jednostka organizacyjna realizacji programu Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne ,- Wysokość wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym, w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł oraz klasyfikacja budżetowa 2003 r , r , r , r ,- środki własne 2007 r ,- - śr. własne ,- - pożyczka WFOŚiGW ,- Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. 2. Budowa kanalizacji saniatrnej z przykanalikami we wsi Trzebosz Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej r ,- - środki własne ,- - pożyczka WFOŚiGW , ,- dz.010 rozdz r. środki własne , r. środki własne ,- w tym: - środki własne ,- - pożyczka WFOŚiGW , r ,- w tym: - środki własne ,- - pożyczka WFOŚiGW ,- 3. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golince i m.bojanowo ul. Słowackiego i Norwida ,- dz. 010 rozdz r. środki własne , r. środki własne , r. zakończenie zadania 4. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie g,miny Bojanowo we wsi Sowiny ,- dz. 010 rozdz r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne 8.776, r. środki własne 5.266,- 5. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani wniesienie udziałów do ,- dz. 900 rozdz r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne , r. środki własne ,-

5 MZO Sp. z o.o. w Lesznie r. środki własne 7.425,- dz.900 rozdz

6 Dokumentacja techniczna Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice , r. środki własne , r. środki własne ,- 7. Przebudowa drogi Bojanowo- Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo 8. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów , ,- dz. 010 rozdz r , r. 0, r. 0, r. 0, r. środki własne , r. środki własne ,- dz. 600 rozdz r , r. środki własne ,- 9. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn ,- dz. 010 rozdz r , r. środki własne ,- dz. 010 rozdz

7 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 rok. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób ,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na ,00 sprzedaż alkoholu 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5.000, Składki na ubezpieczenia społeczne 197, Składki na Fundusz Pracy 27, Wynagrodzenie bezosobowe 1.100, Zakup materiałów i wyposażenia 2.319, Zakup usług pozostałych 1.357, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Świadczenia społeczne 1.400, Składki na ubezpieczenia społeczne 221, Składki na Fundusz Pracy 17, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek budżetowych Razem: , ,00

8 Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok w dz. 700 z tyt. kosztów upomnień 30,- w dz. 750 z tyt. sprzedaży usług C.O ,- w dz. 756 osoby prawne podatek od środków transportowych 431,- - osoby fizyczne podatek rolny 356,- podatek od środków transportowych 6.700,- podatek od spadków o darowizn 2.500,- wpływy z opłaty targowej 2.500,- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. 300,- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.300,- wpływy z różnych opłat koszty upomnień 1.000,- - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej 7.000,- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 503,- - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych 6.000,- w dz. 758 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t zwiększenie na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów ,- - różne rozliczenia odsetki od środków na rachunku bankowym gminy ,- w dz. 801 Szkoły podstawowe środki na zakup żywności 5.000,- - przedszkola środki na zakup żywności i czesne 1.460,- w dz środki od Pani Rzóski ze Szwajcarii dla Seniorów pensjonatów 1.756,- 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 rok: w dz. 600 za zajęcie pasa drogowego 1.000,- w dz. 700 ze sprzedaży usług wynajem sal, energia elektryczna 1.000,- - pozostałe odsetki 40,- w dz. 750 wpływy z różnych doch. prowizja wypłaty gotówkowej za usługi 100,- w dz. 756 osoby prawne podatek od nieruchomości ,- wpływy z różnych opłat koszty upomnień 600,- odsetki od nieterminowych wpłat 200,- - osoby fizyczne podatek od nieruchomości 7.000,- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,- - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,- w dz. 801 przedszkola odsetki od środków na rachunku bankowym 100,- w dz. 900 wpływy z opłaty produktowej 900,-

9 Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w dz. 010 na badania lekarskie ROWY 25,- - na dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów- podkłady geodezyjne ,- - na dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn- podkłady geodezyjne ,- w dz. 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami- podziały działek, wycena nieruchomości, za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego ,- w dz. 750 rozdział na wypłatę nagrody jubileuszowej 9.000,- - rozdział zakup środków bhp 50,- zakup materiałów i wyposażenia m.inymi węgla II tura ,- opłata za zapytanie o niekaralność pracowników 1.550,- - rozdział za badanie lekarskie pracownika obsługi 30,- w dz. 754 na wypłatę ekwiwalentu za przeprowadzone akcje ratownicze 100,- - na zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do sam. pożarniczych 3.100,- w dz. 756 zakup usług pozostałych prowizje od opłat bankowych w realizacji tytułów wykonawczych podanych do komornika 1.000,- w dz. 758 zwiększenie rezerwy budżetowej ogólnej ,- w dz. 801 w szkołach: - na zakup żywności 5.000,- zakup pomocy dydaktycznych 6.700,- zakup usług pozostałych 3.327,- zakup usług internetowych 250,- na delegacje służbowe 200,- na ubezpieczenie majątku 673,- - w przedszkolach: na zakup środków żywności 1.200,- - dowożenie uczniów do szkół- zabezpieczenie środków na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół 4.000,- w dz. 851 zwalczanie narkomanii na zakup materiałów i wyposażenia 243,- - przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup materiałów i wyposażenia 1.040,- zakup usług pozostałych z przeniesienia 115,- i ze zwiększenia wpływów za zezwolenia na sprzed. alkoholu 503,- 618,- w dz. 852 Pensjonaty środki od Pani Rzóski ze Szwajcarii 1.756,- - zasiłki i pomoc w naturze środki własne na wypłatę świadczeń 530,- - pozostała działalność na zasiłki celowe na zakup żywności 5.000,- uregulowanie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach ,- w dz. 854 na wypłatę stypendiów dla uczniów środki własne 3.681,- w dz. 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej ul. Kasztanowa 2.000,- - oświetlenie ulic, placów i dróg

10 na zakup materiałów na oświetlenie świąteczne 3.559,- na instalacje i demontaż oświetlenia świątecznego 856,- na zakup usług remontowych i konserwacji oświetlenia ulicznego ,-

11 - 3 - w dz. 921 na zakup materiałów na świetlice 2.000,- w dz. 926 na zakup środków bhp 60,- 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w dz. 010 zakup materiałów i wyposażenia Rowy 25,- w dz. 750 Urząd zmniejszenie wynagrodzeń na rzecz nagr. jubileuszowa 9.000,- zakup usług remontowych 9.000,- zakup usług zdrowotnych 3.000,- w dz. 754 zmniejszenie wydatków wynagrodzenia bezosobowego 650,- zakupu energii 1.000,- zakupu usług remontowych 300,- zakupu usług zdrowotnych 50,- zakupu usług pozostałych 1.200,- w dz. 756 zmniejszenie środków na różne opłaty i składki 1.000,- w dz. 801 Urząd zmniejszenie środków własnych na wyprawki szkolne 129,- - w szkołach zakup materiałów i wyposażenia 3.650,- zakup energii 6.600,- zakup usług zdrowotnych 100,- - dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000,- w dz. 851 zwalczanie narkomanii zakup usług pozostałych 243,- - przeciwdziałanie alkoholizmowi składki na ubezpieczenia społeczne 740,- składki na Fundusz pracy 115,- wynagrodzenia bezosobowe 300,- w dz. 852 świadczenia rodzinne zmniejszenie środków własnych na wydatki 7.901,- - zasiłki i pomoc w naturze zakup usług za skierowanie osób z terenu do domów opieki społecznej środki własne 530,- - pozostała działalność - dożywianie zakup materiałów i wyposażenia ,- - dodatki mieszkaniowe zmniejszenie świadczeń na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,- w dz. 900 oświetlenie placów, ulic i dróg zmniejszenie zakupu energii ,- w dz. 926 zmniejszenie środków na nagrody o charakterze szczególnym 20,- i zakupu materiałów i wyposażenia 40,-

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo