I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Siedziba: Kraków, ul. Bratysławska 5, Telefon: (012) Fax: (012) REGON: EKD: Z NIP: Podstawa prawna działania Inspekcji Transportu Drogowego: a) Ustawa z dnia roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami). Jej zasadniczym zadaniem jest kontrola przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, b) Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie zatwierdzony został przez Wojewodę Małopolskiego w dniu r. c) Inspekcja Transportu Drogowego wchodzi w skład administracji rządowej, terenowej zespolonej z Wojewodą Małopolskim. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Inspekcja Transportu Drogowego jest organem administracji państwowej, powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Do zadań Inspekcji (Inspektorów) naleŝy kontrola: 1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych, z wyłączeniem kontroli w zasięgu terytorialnym przejścia drogowego, 2) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu, 3) ruchu drogowego w zakresie transportu, 1 z 19

2 4) przestrzegania przepisów dotyczących okresowego prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw i czasu postoju kierowcy, 5) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 6) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Inspektor wykonując zadania określone powyŝej ma prawo do: 1) wstępu do pojazdu, 2) kontroli dokumentów, 3) kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdujących się w pojeździe, 4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy uŝyciu odpowiednich przyrządów pomiarowych, 5) stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, indywidualnych technicznych lub chemicznych środków lub urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób i unieruchamiania pojazdów), 6) uŝywania broni palnej. Łączna liczba zatrudnionych pracowników 51 w tym 32 Inspektorów (dane na dzień r.) Inspektorzy wykonujący czynności kontrolne są umundurowani, posługują się legitymacją słuŝbową i znakiem identyfikacyjnym, a takŝe uŝywają oznakowanego lub nieoznakowanego pojazdu słuŝbowego. Inspektorzy posiadają identyczne uprawnienia jak Policja, w zakresie kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do pojazdów podlegających inspekcji. Inspektorzy w przypadku pobrania broni, po zakończeniu pracy, są zobowiązani do zdania broni i amunicji do magazynu broni. Broń i amunicja przechowywane są w specjalnych pomieszczeniach, w tym w Krakowie III Komisariacie Policji, przy ul. Pędzichów 5. Obecnie Zamawiający dostosowuje w budynku głównej siedziby WITD pomieszczenie do przechowywania amunicji. Siedziba Ubezpieczającego/Zamawiającego mieści się w lokalu przy ul. Bratysławskiej 5 w Krakowie uŝyczonym od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na parterze budynku oraz na drugim piętrze (środkowy segment). W roku 2008 Klient przeprowadził remont obiektu tj. malowanie, wymiana posadzek oraz wykładzin. Teren jest ogrodzony, od strony zachodniej istnieje typowe ogrodzenie siatkowe, a od wschodu częściowo siatka, a częściowo mur, za którym znajduje się teren rekreacyjny przedszkola. Od strony frontowej ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej oraz elementy systemowe BEKART. Bramka wejściowa w systemie BEKAERT z domofonem. Przed budynkiem znajduje się parking, 2 z 19

3 wjazd na parking ogranicza szlaban sterowany automatycznie. Na noc brama jest zamykana. Na terenie obiektu usytuowano wiatę na kontenery śmieciowe w konstrukcji stalowej, zadaszoną ocynkowaną blachą. Drzwi wejściowe do budynku są przeszklone, zamykane na 2 zamki wielozapadkowe. W budynku znajduje się całodobowa portiernia. Ochroną obiektu zajmują się pracownicy wynajętej przez Urząd Wojewódzki firmy CONTROL SYSTEM Sp. z o.o. w następujących godzinach: w poniedziałki w godz. od 17 do 7³, od wtorku do piątku w godz. od 15 ³ do 7³, a w dni świąteczne całodobowo. Pomieszczenia biurowe WITD zlokalizowane są na parterze; po stronie lewej korytarz od klatki schodowej oddzielają drzwi atestowane z zamkiem szyfrowym, częściowo przeszklone. Pomieszczenia Kancelarii Tajnej i magazynu podręcznego znajdują się na parterze budynku. Lokal wyposaŝony jest w gaśnice. Pomieszczenie archiwum zakładowego usytuowano w budynku Zamawiającego na pierwszym piętrze w dwóch pokojach. Pomieszczenia są wyposaŝone w gaśnice, czujki p.poŝarowe, zamontowany będzie monitoring. W umowie uŝyczenia zapewnione została ochrona budynku oraz monitoringu. Tabor pojazdów parkuje na terenie wydzierŝawionym od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Krakowie. Jest to teren ogrodzony, strzeŝony i dozorowany. Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej stalowej. Transporty gotówki wykonywane są przez Inspektorów z miejsca kontroli do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, natomiast z siedziby do Banku przewoŝona jest samochodem słuŝbowym przez kasjerkę asekurowaną przez pracownika WITD. Transport gotówki odbywa się w obrębie miasta i w granicach województwa Małopolskiego. Zachowane są wytyczne Prezesa NBP dot. transportu gotówki i wartości pienięŝnych. Maksymalna wartość przewoŝonych wartości pienięŝnych nie przekracza ,00 PLN. W roku 2009 Zamawiający planuje otwarcie nowego zespołu terenowego w Oświęcimiu. Inne lokalizacje/ miejsca prowadzenia działalności: Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9 w Tarnowie. Budynek jest dozorowany całą dobę. 3 z 19

4 Pomieszczenia znajdują się w części zabezpieczonej drzwiami kodowymi. Na korytarzach budynku są zamontowane hydranty i gaśnice. Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku nr 14 zlokalizowanym na terenie kompleksu koszarowego Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej przy ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu. Jest to jedno pomieszczenie w budynku znajdującym się na strzeŝonym terenie zamkniętym, w budynku z dyŝurką i zamkniętymi na klucz drzwiami. Pomieszczenie posiada drzwi obite z zewnątrz blachą, zamykane na dwa zamki wielozastawkowe. Na korytarzach budynku są zamontowane gaśnice. Zespół Terenowy w Nowym Targu, Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku B Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Są to trzy pomieszczenia na I piętrze o łącznej powierzchni 42m 2. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Drzwi do pomieszczeń od strony korytarza zamykane są na 2 zamki wielozastawkowe. Na korytarzach budynku są zamontowane gaśnice. Zespół Terenowy w Oświęcimiu - w roku 2009 Zamawiający planuje utworzenie Zespołu Terenowego w Oświęcimiu. III. INFORMACJE O SZKODOWOŚCI I WNOSZONYCH ROSZCZENIACH 1. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej: ,59 PLN (roszczenie o zapłatę kosztów administracyjnych powstałych u poszkodowanego w wyniku nieuprawnionego zatrzymania pojazdu ) 2. Ubezpieczenie mienia: brak szkód 3. Ubezpieczenia komunikacyjne: Rok szkody Szkody OC w PLN Szkody AC w PLN Szkody Ass w PLN Ilość szkód ,00 0 / 4 / ,00 0 / 5 / , ,00 1 / 3 / , ,00 1 / 4 / ,94 122,00 0 / 2 / 1 Razem 4 355, ,94 122, z 19

5 IV. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: poŝaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, naporu śniegu i lodu, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, wydostania się wody, cieczy, par z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, eksplozji, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym oraz szkód będących następstwem akcji ratunkowej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami. Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokrywać równieŝ naleŝne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do kaŝdego przedmiotu ubezpieczenia, udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszenie, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. System ubezpieczenia: - środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, wartości pienięŝne - sumy stałe, - nakłady inwestycyjne, ryzyko dewastacji - pierwsze ryzyko, Wartość ubezpieczeniowa: Suma ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej rozumianej jako cena zakupu nowego środka trwałego i niskocennych składników majątku, dla wartości pienięŝnych suma ubezpieczenia odpowiada wartości nominalnej, opony - wartość rzeczywista. 5 z 19

6 L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Nakłady inwestycyjne* ,00 2. Maszyny, urządzenia i wyposaŝenie, niskocenne składniki mienia oraz sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny i przenośny zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM ,95 NR 5 3. WyposaŜenie inspektorów w tym broń zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,33 4. Wartości pienięŝne w kasie ,00 5. Opony ,00 6. Klauzula dewastacji ,00 7. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna** ,00 Razem ,28 *przez nakłady inwestycyjne Zamawiający rozumie wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów oraz wykonanych instalacji ) i wykończenia wnętrz ustalonych na podstawie poniesionych kosztów na dostosowanie pomieszczeń w budynku nie stanowiącym własności Zamawiającego, do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń. ** Zamawiający nie posiada zainstalowanych urządzeń energetycznych i elektrycznych w rozumieniu rodzajowym. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna winna obejmować maszyny, urządzenia i wyposaŝenie pozostające w wykazach zamieszczonych w SIWZ. Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula reprezentantów Klauzula pośredniego uderzenia pioruna Klauzula pokrycia szkód powstałych w wyniku przepięć Klauzula akceptacji zabezpieczeń p/poŝarowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula odpowiedzialności Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą Klauzula ubezpieczenia od dewastacji Klauzula odstąpienia od zasady proporcji 6 z 19

7 Klauzula akcji ratunkowej Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula ratalna Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu Klauzula zgłaszania szkód 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku systemem na pierwsze ryzyko Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia winien obejmować: - szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem i rabunku (dokonanej lub usiłowanej), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru i zniszczenia, w tym zniszczenie elementów wyposaŝenia lokalu i urządzeń zabezpieczających tzn.: ścian, stropów, zamków, okien i drzwi, urządzeń do przechowywania wartości pienięŝnych oraz systemów alarmowych, - zwrot kosztów naprawy zniszczonych, uszkodzonych zabezpieczeń do kwoty nie mniejszej niŝ ,00 PLN - szkody spowodowane wandalizmem, przez które rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Środki trwałe, wyposaŝenie, niskocenne składniki mienia ,00 2. Wartości pienięŝne w transporcie od rabunku ,00 3. Wartości pienięŝne w lokalu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku ,00 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. 7 z 19

8 Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zgłaszania szkód Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula odpowiedzialności 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia od szkód materialnych - winien obejmować utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego, określonego przez Zamawiającego, w skutek zdarzeń, których wystąpienia ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie moŝe osiągać parametrów znamionowych. W szczególności zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody wynikłe z: a) błędów w obsłudze, niewłaściwego uŝytkowania i braku kwalifikacji, poŝaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, wad materiałowych a takŝe z przepięcia, przetęŝenia i innych przyczyn elektrycznych, b) wandalizmu (tj. świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie), c) kradzieŝy z włamaniem i rabunku, d) upuszczenia sprzętu przenośnego, e) poŝaru (w tym dymu, sadzy), eksplozji, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna, przepięcia, przetęŝenia, f) zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, a takŝe wydostania się pary i cieczy z instalacji technologicznych, powodzi, mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., 8 z 19

9 g) huraganu, gradu, lawiny, zapadanie i obsunięcia się ziemi, wiatru, h) uderzenie fali dźwiękowej, i) niewłaściwych parametrów prądu zasilającego, j) błędów projektowych i wykonania, wadliwego materiału, k) szkody spowodowane awarią bądź niewłaściwą obsługą instalacji tryskaczowej lub innych systemów zabezpieczających, l) koszty powstałe w związku przyczynowym ze zdarzeniem ubezpieczeniowym (m.in. złagodzenie szkody, zapobieŝenie szkodzie łącznie z działaniami nieskutecznymi, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń w tym zamków, dachów, stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, krat, okien, urządzeń i systemów zabezpieczających, koszty napraw prowizorycznych, pokrycie kosztów akcji ratowniczej przy udziale zarówno zakładowych jaki i ochotniczych oraz zawodowych jednostek). Zakresem ubezpieczenia winny być objęte szkody powstałe poza miejscem ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu przenośnego. Wartość ubezpieczeniowa: Suma ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej rozumianej jako cena zakupu sprzętu nowego powiększona o koszty transportu, cła, montaŝu i innych opłat. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN Sprzęt elektroniczny przenośny zakupiony w latach zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,77 Sprzęt elektroniczny przenośny znajdujący się w pojazdach zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,23 Razem ,00 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. System ubezpieczenia: sumy stałe Zamawiający dopuszcza w umowie określone poniŝej franszyzy i udziały własne: Udział własny dla sprzętu stacjonarnego: 5% wartości szkody, nie więcej niŝ 300 PLN Udział własny dla sprzętu przenośnego: - dla wszystkich szkód z wyjątkiem kradzieŝy z włamaniem w lokalizacjach wskazanych w polisie -5% wartości szkody, nie więcej niŝ 300 PLN - dla wszystkich szkód powstałych wskutek kradzieŝy z włamaniem poza miejscem ubezpieczenia -10% wartości szkody, nie więcej niŝ 500 PLN Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V 9 z 19

10 Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula reprezentantów Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Klauzula zgłaszania szkód Klauzula ratalna Odstąpienia od zasady proporcji Klauzula akcji ratunkowej Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula zrzeczenia się regresu Klauzula odpowiedzialności 4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK j (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). w tym równieŝ Zielona Karta. Suma Gwarancyjna --- USTAWOWA Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych będzie zawarta na okres 12 miesięcy z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość składek podanych w ofercie będzie utrzymana w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). Zasięg działania polisy /Zakres terytorialny: RP oraz Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (kraje naleŝące do Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Chorwacja) Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 5. Ubezpieczenie Auto-casco pojazdów Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach oraz wyposaŝeniu w tym wyposaŝeniu specjalistycznym, ogumieniu i oszkleniu polegające na: 10 z 19

11 - uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego części wskutek uszkodzeń mechanicznych, - uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu pojazdu wskutek zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody, - działania czynnika termicznego lub chemicznego, - uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, dewastacji, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, - uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia. - kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego uŝycia tylko w odniesieniu do wyznaczonych pojazdów szt. 5, pozycje lp.: 6, 9, 10, 11, 12 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9. Ponadto warunki ubezpieczenia muszą przewidywać : a) całkowicie zniesiony udział własny w kaŝdej szkodzie, w tym równieŝ w szkodzie całkowitej, b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania c) zniesienie amortyzacji części zamiennych pojazdu, d) nieredukcyjną sumę ubezpieczenia pojazdu, e) wartość pojazdów z uwzględnieniem podatku Vat, odszkodowanie płatne z Vat, f) suma ubezpieczenia AC ustalana będzie : - dla pojazdów fabrycznie nowych osobowych i specjalnych wartość fakturowa brutto; - dla pojazdów uŝywanych osobowych wartość rynkowa na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe, - dla pojazdów uŝywanych specjalnych wartość rynkowa ustalona została na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe, powiększona o deklarowaną wartość dodatkowego wyposaŝenia samochodów. Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego będzie równa stawce AC. Zakres terytorialny RP Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Flota pojazdów zamawiającego obejmuje pojazdy: - samochody osobowe uprzywilejowane, oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji słuŝbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów słuŝbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79,poz. 718), uprzywilejowane na 11 z 19

12 podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) - wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe - szt. 3, pozycja lp.: 10, 11, 12 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, - samochody osobowe uprzywilejowane, nieoznakowane - wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe uprzywilejowane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) szt. 2, pozycje lp.: 6, 9 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, - samochody specjalne, ze specjalistyczną zabudową biurową, oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji słuŝbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów słuŝbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79, poz. 718), uprzywilejowane na podstawie ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe - szt. 15, pozycje lp.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, Samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową biurową został zaprojektowany specjalnie do celów przeprowadzania przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego kontroli w terenie. W samochodzie zamontowana jest instalacja elektryczna zapewniająca moŝliwość korzystania z urządzeń takich jak komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne itp. W części biurowej znajdują się siedziska, stoliki pod komputer oraz zestaw szafek z półkami i szufladami. Zabudowa wykonana jest ze sklejki wodoodpornej foliowanej. Całość ścian i sufit wyłoŝono tapicerką miękką. Wszystkie siedziska są jednocześnie schowkami na drobny sprzęt wykorzystywany przez inspektorów, jak równieŝ mieszczą w sobie niektóre elementy instalacji elektrycznej. Przedział biurowy jest oświetlony. W części magazynowej ściana działowa z przedziałem biurowym zabudowana jest otwartymi półkami i zamykanymi szufladami. Jest to miejsce, w którym przechowywane są wagi przewoźne elektroniczne, dymomierz, analizator, taśmy miernicze, przyrządy teleskopowe oraz inny sprzęt niezbędny do pracy inspektora. W części magazynowej znajduje się równieŝ umywalka wraz z osprzętem. Niektóre pojazdy wyposaŝone są w generatory prądotwórcze. 12 z 19

13 1) Umowa ubezpieczenia AC zawarta na okres 12 miesięcy z zastrzeŝeniem, Ŝe stawki taryfowe podane w ofercie będą utrzymane w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). 2) Suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania: będzie redukowana o wysokość wypłaconego odszkodowania, ale od dnia szkody następuje automatyczne doubezpieczenie do aktualnej wartości rynkowej bez dopłaty składki (wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia). 3) Naprawy bezgotówkowe: wykonawca wyraŝa zgodę na dokonywanie napraw na zasadzie bezgotówkowej w warsztatach wskazanych przez wykonawcę lub w warsztatach, w których zamawiający dokonywał naprawy swoich pojazdów dotychczas. 4) Wartość pojazdu określona w ZAŁĄCZNIKU NR 9 to suma ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi polisami; zamawiający zastrzega weryfikację wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do aktualnej w tym dniu wartości rynkowej. 5) Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego będzie równa stawce AC. 6) WyposaŜenie dodatkowe pojazdów zostało wyspecyfikowane w ZAŁĄCZNIKU NR 10. Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia autocasco będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 6. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasaŝerów Ubezpieczenie dotyczy kierowcy i pasaŝerów pojazdów Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: 1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, 3) podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu, 4) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje świadczenia: 1) z tytułu uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do jego stopnia, 2) z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, 13 z 19

14 Suma ubezpieczenia ,00 PLN Zakres terytorialny: RP Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia NNW będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 7. Ubezpieczenie Assistance Polska Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w związku z wypadkiem, awarią, kradzieŝą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy. Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Zakres terytorialny: RP V. TREŚĆ KLAUZUL Klauzula warunków i taryf w brzmieniu: W przypadku ubezpieczenia nowo nabytego mienia, doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie realizacji umowy zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. Dotyczy wszystkich ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia (zwiększenie sumy ubezpieczenia) związany z jego nabyciem lub ulepszeniem. Ubezpieczający zobowiązuje się zgłaszać przedmiotowe zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie kaŝdego półrocza w okresie ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia sumy ubezpieczający przedstawi wykaz środków trwałych, które przestały być ubezpieczone. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do kwoty ,00 PLN łącznie dla wszystkich grup mienia. 14 z 19

15 Zwiększenie sumy ubezpieczenia ubezpieczenia. nie powoduje wzrostu składki z tytułu zawartej umowy Klauzula Reprezentantów Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŝa się: w przypadku jednostki administracji rządowej dyrektora, jego zastępców i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawnomajątkowych w dziedzinie stosunków zewnętrznych. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna w brzmieniu: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit do kwoty ,00 PLN dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu w brzmieniu: Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko pracownikom ubezpieczającego. Klauzula pokrycia szkód powstałych w wyniku przepięć Ubezpieczyciel odpowiada za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Wykonawca oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń p. poŝarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula stempla bankowego 15 z 19

16 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę dokonania operacji za pomocą bankowości elektronicznej lub datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. Klauzula zwrotu składki Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane ze zwrotem składki dokonywane będą zgodnie z metodą pro rata temporis, tj. za kaŝdy dzień. Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest toŝsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Wykonawca oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń p. kradzieŝowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagroŝonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagroŝonego szkodą, nie więcej niŝ zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŝkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, Ŝe: 1. niniejszą klauzulą jest objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; 16 z 19

17 2. przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia 4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni; Klauzula zgłaszania szkód w brzmieniu: W kaŝdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuŝa się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji w brzmieniu: W odniesieniu do mienia ubezpieczonego na sumy stałe wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy róŝnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a faktyczną wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niŝ 20%. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie / roszczeniu osoby poszkodowanej w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemoŝliwiło Zakładowi Ubezpieczeń ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula ratalna w brzmieniu: W przypadku rozłoŝenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Zamawiający nie moŝe zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Klauzula akcji ratunkowej w brzmieniu: Ubezpieczyciel wypłaci takŝe odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 17 z 19

18 Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) w brzmieniu: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z umowy ubezpieczenia równieŝ w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Wykonawca wystawiać będzie dokumenty (polisy) potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia na okres 12 miesięcy kalendarzowych. 2. Przed złoŝeniem ofert na Ŝyczenie wykonawcy, zamawiający w umówionym terminie umoŝliwi dokonanie oględzin budynków i pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, w szczególności zapoznania się z zabezpieczeniami występującymi w obiektach zamawiającego. Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Jeśli wykonawca po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu zamówienia złoŝy ofertę i przystąpi do przetargu uwaŝa się, Ŝe zapoznał się i zaakceptował jego stan. 3. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi na zakup pojazdów i motocykli realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, obecna liczba pojazdów ulegnie podwyŝszeniu. VII. WARUNKI PŁATNOŚCI: Płatność składki z tytułu umów ubezpieczenia - co kwartał, pierwsza rata - 21 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. 18 z 19

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Siedziba: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5, Telefon: (012)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Szpital posiada własne środki transportu do przewożenia chorych i transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW 1.1. W skład zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia: 1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 1.1.2. Umowa Ubezpieczenia sprzętu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 Załącznik nr 2 DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 1. Ubezpieczający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2 NIP: 937-00-10-797; REGON: 000640923 Tel./fax: (033) 499-18-01,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie ubezpieczeń służbowych samochodów Ministerstwa Zdrowia: - od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo