I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Siedziba: Kraków, ul. Bratysławska 5, Telefon: (012) Fax: (012) REGON: EKD: Z NIP: Podstawa prawna działania Inspekcji Transportu Drogowego: a) Ustawa z dnia roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami). Jej zasadniczym zadaniem jest kontrola przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, b) Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie zatwierdzony został przez Wojewodę Małopolskiego w dniu r. c) Inspekcja Transportu Drogowego wchodzi w skład administracji rządowej, terenowej zespolonej z Wojewodą Małopolskim. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Inspekcja Transportu Drogowego jest organem administracji państwowej, powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Do zadań Inspekcji (Inspektorów) naleŝy kontrola: 1) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych, z wyłączeniem kontroli w zasięgu terytorialnym przejścia drogowego, 2) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu, 3) ruchu drogowego w zakresie transportu, 1 z 19

2 4) przestrzegania przepisów dotyczących okresowego prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw i czasu postoju kierowcy, 5) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 6) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Inspektor wykonując zadania określone powyŝej ma prawo do: 1) wstępu do pojazdu, 2) kontroli dokumentów, 3) kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdujących się w pojeździe, 4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy uŝyciu odpowiednich przyrządów pomiarowych, 5) stosowania środków przymusu bezpośredniego (siły fizycznej, indywidualnych technicznych lub chemicznych środków lub urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób i unieruchamiania pojazdów), 6) uŝywania broni palnej. Łączna liczba zatrudnionych pracowników 51 w tym 32 Inspektorów (dane na dzień r.) Inspektorzy wykonujący czynności kontrolne są umundurowani, posługują się legitymacją słuŝbową i znakiem identyfikacyjnym, a takŝe uŝywają oznakowanego lub nieoznakowanego pojazdu słuŝbowego. Inspektorzy posiadają identyczne uprawnienia jak Policja, w zakresie kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do pojazdów podlegających inspekcji. Inspektorzy w przypadku pobrania broni, po zakończeniu pracy, są zobowiązani do zdania broni i amunicji do magazynu broni. Broń i amunicja przechowywane są w specjalnych pomieszczeniach, w tym w Krakowie III Komisariacie Policji, przy ul. Pędzichów 5. Obecnie Zamawiający dostosowuje w budynku głównej siedziby WITD pomieszczenie do przechowywania amunicji. Siedziba Ubezpieczającego/Zamawiającego mieści się w lokalu przy ul. Bratysławskiej 5 w Krakowie uŝyczonym od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na parterze budynku oraz na drugim piętrze (środkowy segment). W roku 2008 Klient przeprowadził remont obiektu tj. malowanie, wymiana posadzek oraz wykładzin. Teren jest ogrodzony, od strony zachodniej istnieje typowe ogrodzenie siatkowe, a od wschodu częściowo siatka, a częściowo mur, za którym znajduje się teren rekreacyjny przedszkola. Od strony frontowej ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej oraz elementy systemowe BEKART. Bramka wejściowa w systemie BEKAERT z domofonem. Przed budynkiem znajduje się parking, 2 z 19

3 wjazd na parking ogranicza szlaban sterowany automatycznie. Na noc brama jest zamykana. Na terenie obiektu usytuowano wiatę na kontenery śmieciowe w konstrukcji stalowej, zadaszoną ocynkowaną blachą. Drzwi wejściowe do budynku są przeszklone, zamykane na 2 zamki wielozapadkowe. W budynku znajduje się całodobowa portiernia. Ochroną obiektu zajmują się pracownicy wynajętej przez Urząd Wojewódzki firmy CONTROL SYSTEM Sp. z o.o. w następujących godzinach: w poniedziałki w godz. od 17 do 7³, od wtorku do piątku w godz. od 15 ³ do 7³, a w dni świąteczne całodobowo. Pomieszczenia biurowe WITD zlokalizowane są na parterze; po stronie lewej korytarz od klatki schodowej oddzielają drzwi atestowane z zamkiem szyfrowym, częściowo przeszklone. Pomieszczenia Kancelarii Tajnej i magazynu podręcznego znajdują się na parterze budynku. Lokal wyposaŝony jest w gaśnice. Pomieszczenie archiwum zakładowego usytuowano w budynku Zamawiającego na pierwszym piętrze w dwóch pokojach. Pomieszczenia są wyposaŝone w gaśnice, czujki p.poŝarowe, zamontowany będzie monitoring. W umowie uŝyczenia zapewnione została ochrona budynku oraz monitoringu. Tabor pojazdów parkuje na terenie wydzierŝawionym od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Krakowie. Jest to teren ogrodzony, strzeŝony i dozorowany. Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej stalowej. Transporty gotówki wykonywane są przez Inspektorów z miejsca kontroli do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, natomiast z siedziby do Banku przewoŝona jest samochodem słuŝbowym przez kasjerkę asekurowaną przez pracownika WITD. Transport gotówki odbywa się w obrębie miasta i w granicach województwa Małopolskiego. Zachowane są wytyczne Prezesa NBP dot. transportu gotówki i wartości pienięŝnych. Maksymalna wartość przewoŝonych wartości pienięŝnych nie przekracza ,00 PLN. W roku 2009 Zamawiający planuje otwarcie nowego zespołu terenowego w Oświęcimiu. Inne lokalizacje/ miejsca prowadzenia działalności: Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9 w Tarnowie. Budynek jest dozorowany całą dobę. 3 z 19

4 Pomieszczenia znajdują się w części zabezpieczonej drzwiami kodowymi. Na korytarzach budynku są zamontowane hydranty i gaśnice. Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku nr 14 zlokalizowanym na terenie kompleksu koszarowego Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej przy ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu. Jest to jedno pomieszczenie w budynku znajdującym się na strzeŝonym terenie zamkniętym, w budynku z dyŝurką i zamkniętymi na klucz drzwiami. Pomieszczenie posiada drzwi obite z zewnątrz blachą, zamykane na dwa zamki wielozastawkowe. Na korytarzach budynku są zamontowane gaśnice. Zespół Terenowy w Nowym Targu, Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Siedziba Zespołu Terenowego znajduje się w budynku B Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Są to trzy pomieszczenia na I piętrze o łącznej powierzchni 42m 2. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Drzwi do pomieszczeń od strony korytarza zamykane są na 2 zamki wielozastawkowe. Na korytarzach budynku są zamontowane gaśnice. Zespół Terenowy w Oświęcimiu - w roku 2009 Zamawiający planuje utworzenie Zespołu Terenowego w Oświęcimiu. III. INFORMACJE O SZKODOWOŚCI I WNOSZONYCH ROSZCZENIACH 1. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej: ,59 PLN (roszczenie o zapłatę kosztów administracyjnych powstałych u poszkodowanego w wyniku nieuprawnionego zatrzymania pojazdu ) 2. Ubezpieczenie mienia: brak szkód 3. Ubezpieczenia komunikacyjne: Rok szkody Szkody OC w PLN Szkody AC w PLN Szkody Ass w PLN Ilość szkód ,00 0 / 4 / ,00 0 / 5 / , ,00 1 / 3 / , ,00 1 / 4 / ,94 122,00 0 / 2 / 1 Razem 4 355, ,94 122, z 19

5 IV. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: poŝaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, naporu śniegu i lodu, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, wydostania się wody, cieczy, par z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, eksplozji, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym oraz szkód będących następstwem akcji ratunkowej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami. Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokrywać równieŝ naleŝne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej jednak od kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do kaŝdego przedmiotu ubezpieczenia, udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: a) akcją ratowniczą (gaszenie, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. System ubezpieczenia: - środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, wartości pienięŝne - sumy stałe, - nakłady inwestycyjne, ryzyko dewastacji - pierwsze ryzyko, Wartość ubezpieczeniowa: Suma ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej rozumianej jako cena zakupu nowego środka trwałego i niskocennych składników majątku, dla wartości pienięŝnych suma ubezpieczenia odpowiada wartości nominalnej, opony - wartość rzeczywista. 5 z 19

6 L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Nakłady inwestycyjne* ,00 2. Maszyny, urządzenia i wyposaŝenie, niskocenne składniki mienia oraz sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny i przenośny zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM ,95 NR 5 3. WyposaŜenie inspektorów w tym broń zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,33 4. Wartości pienięŝne w kasie ,00 5. Opony ,00 6. Klauzula dewastacji ,00 7. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna** ,00 Razem ,28 *przez nakłady inwestycyjne Zamawiający rozumie wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów oraz wykonanych instalacji ) i wykończenia wnętrz ustalonych na podstawie poniesionych kosztów na dostosowanie pomieszczeń w budynku nie stanowiącym własności Zamawiającego, do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń. ** Zamawiający nie posiada zainstalowanych urządzeń energetycznych i elektrycznych w rozumieniu rodzajowym. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna winna obejmować maszyny, urządzenia i wyposaŝenie pozostające w wykazach zamieszczonych w SIWZ. Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula reprezentantów Klauzula pośredniego uderzenia pioruna Klauzula pokrycia szkód powstałych w wyniku przepięć Klauzula akceptacji zabezpieczeń p/poŝarowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula odpowiedzialności Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą Klauzula ubezpieczenia od dewastacji Klauzula odstąpienia od zasady proporcji 6 z 19

7 Klauzula akcji ratunkowej Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula ratalna Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu Klauzula zgłaszania szkód 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku systemem na pierwsze ryzyko Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia winien obejmować: - szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem i rabunku (dokonanej lub usiłowanej), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru i zniszczenia, w tym zniszczenie elementów wyposaŝenia lokalu i urządzeń zabezpieczających tzn.: ścian, stropów, zamków, okien i drzwi, urządzeń do przechowywania wartości pienięŝnych oraz systemów alarmowych, - zwrot kosztów naprawy zniszczonych, uszkodzonych zabezpieczeń do kwoty nie mniejszej niŝ ,00 PLN - szkody spowodowane wandalizmem, przez które rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Środki trwałe, wyposaŝenie, niskocenne składniki mienia ,00 2. Wartości pienięŝne w transporcie od rabunku ,00 3. Wartości pienięŝne w lokalu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku ,00 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. 7 z 19

8 Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zgłaszania szkód Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula odpowiedzialności 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Okres ubezpieczenia: od r. do r. 24 MIESIĄCE Miejsce ubezpieczenia/lokalizacja: Siedziba główna w Krakowie Kraków, ul. Bratysławska 5 Zespół Terenowy w Tarnowie Tarnów, Al. Solidarności 5-9 Zespół Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. I-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5 Zespół Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 Zakres ubezpieczenia od szkód materialnych - winien obejmować utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego, określonego przez Zamawiającego, w skutek zdarzeń, których wystąpienia ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie moŝe osiągać parametrów znamionowych. W szczególności zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody wynikłe z: a) błędów w obsłudze, niewłaściwego uŝytkowania i braku kwalifikacji, poŝaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, wad materiałowych a takŝe z przepięcia, przetęŝenia i innych przyczyn elektrycznych, b) wandalizmu (tj. świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie), c) kradzieŝy z włamaniem i rabunku, d) upuszczenia sprzętu przenośnego, e) poŝaru (w tym dymu, sadzy), eksplozji, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna, przepięcia, przetęŝenia, f) zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, a takŝe wydostania się pary i cieczy z instalacji technologicznych, powodzi, mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., 8 z 19

9 g) huraganu, gradu, lawiny, zapadanie i obsunięcia się ziemi, wiatru, h) uderzenie fali dźwiękowej, i) niewłaściwych parametrów prądu zasilającego, j) błędów projektowych i wykonania, wadliwego materiału, k) szkody spowodowane awarią bądź niewłaściwą obsługą instalacji tryskaczowej lub innych systemów zabezpieczających, l) koszty powstałe w związku przyczynowym ze zdarzeniem ubezpieczeniowym (m.in. złagodzenie szkody, zapobieŝenie szkodzie łącznie z działaniami nieskutecznymi, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń w tym zamków, dachów, stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, krat, okien, urządzeń i systemów zabezpieczających, koszty napraw prowizorycznych, pokrycie kosztów akcji ratowniczej przy udziale zarówno zakładowych jaki i ochotniczych oraz zawodowych jednostek). Zakresem ubezpieczenia winny być objęte szkody powstałe poza miejscem ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu przenośnego. Wartość ubezpieczeniowa: Suma ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej rozumianej jako cena zakupu sprzętu nowego powiększona o koszty transportu, cła, montaŝu i innych opłat. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN Sprzęt elektroniczny przenośny zakupiony w latach zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,77 Sprzęt elektroniczny przenośny znajdujący się w pojazdach zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ,23 Razem ,00 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. System ubezpieczenia: sumy stałe Zamawiający dopuszcza w umowie określone poniŝej franszyzy i udziały własne: Udział własny dla sprzętu stacjonarnego: 5% wartości szkody, nie więcej niŝ 300 PLN Udział własny dla sprzętu przenośnego: - dla wszystkich szkód z wyjątkiem kradzieŝy z włamaniem w lokalizacjach wskazanych w polisie -5% wartości szkody, nie więcej niŝ 300 PLN - dla wszystkich szkód powstałych wskutek kradzieŝy z włamaniem poza miejscem ubezpieczenia -10% wartości szkody, nie więcej niŝ 500 PLN Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V 9 z 19

10 Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula warunków i taryf Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula reprezentantów Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Klauzula zgłaszania szkód Klauzula ratalna Odstąpienia od zasady proporcji Klauzula akcji ratunkowej Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Klauzula zrzeczenia się regresu Klauzula odpowiedzialności 4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK j (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). w tym równieŝ Zielona Karta. Suma Gwarancyjna --- USTAWOWA Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych będzie zawarta na okres 12 miesięcy z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość składek podanych w ofercie będzie utrzymana w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). Zasięg działania polisy /Zakres terytorialny: RP oraz Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (kraje naleŝące do Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Chorwacja) Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 5. Ubezpieczenie Auto-casco pojazdów Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach oraz wyposaŝeniu w tym wyposaŝeniu specjalistycznym, ogumieniu i oszkleniu polegające na: 10 z 19

11 - uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego części wskutek uszkodzeń mechanicznych, - uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu pojazdu wskutek zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody, - działania czynnika termicznego lub chemicznego, - uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, dewastacji, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, - uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia. - kradzieŝ pojazdu, jego części lub wyposaŝenia albo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego uŝycia tylko w odniesieniu do wyznaczonych pojazdów szt. 5, pozycje lp.: 6, 9, 10, 11, 12 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9. Ponadto warunki ubezpieczenia muszą przewidywać : a) całkowicie zniesiony udział własny w kaŝdej szkodzie, w tym równieŝ w szkodzie całkowitej, b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania c) zniesienie amortyzacji części zamiennych pojazdu, d) nieredukcyjną sumę ubezpieczenia pojazdu, e) wartość pojazdów z uwzględnieniem podatku Vat, odszkodowanie płatne z Vat, f) suma ubezpieczenia AC ustalana będzie : - dla pojazdów fabrycznie nowych osobowych i specjalnych wartość fakturowa brutto; - dla pojazdów uŝywanych osobowych wartość rynkowa na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe, - dla pojazdów uŝywanych specjalnych wartość rynkowa ustalona została na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe, powiększona o deklarowaną wartość dodatkowego wyposaŝenia samochodów. Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego będzie równa stawce AC. Zakres terytorialny RP Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Flota pojazdów zamawiającego obejmuje pojazdy: - samochody osobowe uprzywilejowane, oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji słuŝbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów słuŝbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79,poz. 718), uprzywilejowane na 11 z 19

12 podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) - wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe - szt. 3, pozycja lp.: 10, 11, 12 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, - samochody osobowe uprzywilejowane, nieoznakowane - wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe uprzywilejowane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) szt. 2, pozycje lp.: 6, 9 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, - samochody specjalne, ze specjalistyczną zabudową biurową, oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji słuŝbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów słuŝbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79, poz. 718), uprzywilejowane na podstawie ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) wyposaŝone w sygnały świetlne i dźwiękowe - szt. 15, pozycje lp.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9, Samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową biurową został zaprojektowany specjalnie do celów przeprowadzania przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego kontroli w terenie. W samochodzie zamontowana jest instalacja elektryczna zapewniająca moŝliwość korzystania z urządzeń takich jak komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne itp. W części biurowej znajdują się siedziska, stoliki pod komputer oraz zestaw szafek z półkami i szufladami. Zabudowa wykonana jest ze sklejki wodoodpornej foliowanej. Całość ścian i sufit wyłoŝono tapicerką miękką. Wszystkie siedziska są jednocześnie schowkami na drobny sprzęt wykorzystywany przez inspektorów, jak równieŝ mieszczą w sobie niektóre elementy instalacji elektrycznej. Przedział biurowy jest oświetlony. W części magazynowej ściana działowa z przedziałem biurowym zabudowana jest otwartymi półkami i zamykanymi szufladami. Jest to miejsce, w którym przechowywane są wagi przewoźne elektroniczne, dymomierz, analizator, taśmy miernicze, przyrządy teleskopowe oraz inny sprzęt niezbędny do pracy inspektora. W części magazynowej znajduje się równieŝ umywalka wraz z osprzętem. Niektóre pojazdy wyposaŝone są w generatory prądotwórcze. 12 z 19

13 1) Umowa ubezpieczenia AC zawarta na okres 12 miesięcy z zastrzeŝeniem, Ŝe stawki taryfowe podane w ofercie będą utrzymane w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). 2) Suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania: będzie redukowana o wysokość wypłaconego odszkodowania, ale od dnia szkody następuje automatyczne doubezpieczenie do aktualnej wartości rynkowej bez dopłaty składki (wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia). 3) Naprawy bezgotówkowe: wykonawca wyraŝa zgodę na dokonywanie napraw na zasadzie bezgotówkowej w warsztatach wskazanych przez wykonawcę lub w warsztatach, w których zamawiający dokonywał naprawy swoich pojazdów dotychczas. 4) Wartość pojazdu określona w ZAŁĄCZNIKU NR 9 to suma ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi polisami; zamawiający zastrzega weryfikację wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do aktualnej w tym dniu wartości rynkowej. 5) Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego będzie równa stawce AC. 6) WyposaŜenie dodatkowe pojazdów zostało wyspecyfikowane w ZAŁĄCZNIKU NR 10. Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia autocasco będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 6. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasaŝerów Ubezpieczenie dotyczy kierowcy i pasaŝerów pojazdów Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: 1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, 3) podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu, 4) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje świadczenia: 1) z tytułu uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do jego stopnia, 2) z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, 13 z 19

14 Suma ubezpieczenia ,00 PLN Zakres terytorialny: RP Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Klauzule dodatkowe: Treść klauzul w rozdziale V Do umowy ubezpieczenia NNW będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula stempla bankowego Klauzula zwrotu składki Klauzula ratalna Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 7. Ubezpieczenie Assistance Polska Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w związku z wypadkiem, awarią, kradzieŝą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy. Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia 19 pojazdów zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 Zakres terytorialny: RP V. TREŚĆ KLAUZUL Klauzula warunków i taryf w brzmieniu: W przypadku ubezpieczenia nowo nabytego mienia, doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyŝszenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie realizacji umowy zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. Dotyczy wszystkich ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia (zwiększenie sumy ubezpieczenia) związany z jego nabyciem lub ulepszeniem. Ubezpieczający zobowiązuje się zgłaszać przedmiotowe zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie kaŝdego półrocza w okresie ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia sumy ubezpieczający przedstawi wykaz środków trwałych, które przestały być ubezpieczone. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do kwoty ,00 PLN łącznie dla wszystkich grup mienia. 14 z 19

15 Zwiększenie sumy ubezpieczenia ubezpieczenia. nie powoduje wzrostu składki z tytułu zawartej umowy Klauzula Reprezentantów Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŝa się: w przypadku jednostki administracji rządowej dyrektora, jego zastępców i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawnomajątkowych w dziedzinie stosunków zewnętrznych. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna w brzmieniu: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit do kwoty ,00 PLN dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu w brzmieniu: Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko pracownikom ubezpieczającego. Klauzula pokrycia szkód powstałych w wyniku przepięć Ubezpieczyciel odpowiada za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŝ powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpoŝarowych Wykonawca oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń p. poŝarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula stempla bankowego 15 z 19

16 Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę dokonania operacji za pomocą bankowości elektronicznej lub datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. Klauzula zwrotu składki Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane ze zwrotem składki dokonywane będą zgodnie z metodą pro rata temporis, tj. za kaŝdy dzień. Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest toŝsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych Wykonawca oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń p. kradzieŝowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagroŝonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagroŝonego szkodą, nie więcej niŝ zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŝkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, Ŝe: 1. niniejszą klauzulą jest objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; 16 z 19

17 2. przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia 4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni; Klauzula zgłaszania szkód w brzmieniu: W kaŝdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuŝa się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji w brzmieniu: W odniesieniu do mienia ubezpieczonego na sumy stałe wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy róŝnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia a faktyczną wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niŝ 20%. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie / roszczeniu osoby poszkodowanej w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemoŝliwiło Zakładowi Ubezpieczeń ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Klauzula ratalna w brzmieniu: W przypadku rozłoŝenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Zamawiający nie moŝe zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. Klauzula akcji ratunkowej w brzmieniu: Ubezpieczyciel wypłaci takŝe odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 17 z 19

18 Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) w brzmieniu: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z umowy ubezpieczenia równieŝ w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Wykonawca wystawiać będzie dokumenty (polisy) potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia na okres 12 miesięcy kalendarzowych. 2. Przed złoŝeniem ofert na Ŝyczenie wykonawcy, zamawiający w umówionym terminie umoŝliwi dokonanie oględzin budynków i pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, w szczególności zapoznania się z zabezpieczeniami występującymi w obiektach zamawiającego. Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Jeśli wykonawca po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu zamówienia złoŝy ofertę i przystąpi do przetargu uwaŝa się, Ŝe zapoznał się i zaakceptował jego stan. 3. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi na zakup pojazdów i motocykli realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, obecna liczba pojazdów ulegnie podwyŝszeniu. VII. WARUNKI PŁATNOŚCI: Płatność składki z tytułu umów ubezpieczenia - co kwartał, pierwsza rata - 21 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. 18 z 19

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo