Poznaj gospodarkę: Szwajcaria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj gospodarkę: Szwajcaria"

Transkrypt

1 Poznaj gospodarkę: Szwajcaria Polscy kredytobiorcy perspektywy na 2015 rok. Analiza gospodarki szwajcarskiej przygotowana przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.

2 Spis treści 1. Wstęp Sytuacja polityczna Bank Centralny i polityka pieniężna Wskaźniki makroekonomiczne Rynek kapitałowy Struktura gospodarki Znane spółki Podsumowanie... 30

3 1. Wstęp Szwajcaria to niewielkie paostwo położone w Europie Zachodniej. Zapewne kojarzy nam się przede wszystkim z zegarkami, serem oraz dalece posuniętą demokracją bezpośrednią, niewystępującą w tej formie w żadnym innym kraju europejskim. Od kilku lat jednak, szczególnie wśród Polaków, do tej listy dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna pozycja szwajcarska waluta narodowa, czyli Frank, który spędza sen z powiek wszystkim tzw. frankowiczom, czyli osobom które zaciągnęły stosunkowo niedawno swoje kredyty hipoteczne we wspomnianej walucie. Czy w niedalekiej przyszłości możemy spodziewad się dużych wahao kursowych Franka Szwajcarskiego? Jeśli tak, to w którą stronę względem złotówki te wahania nastąpią? Na te, oraz wiele innych pytao postaramy się odpowiedzied w niniejszej publikacji. 2. Sytuacja polityczna Szwajcaria to paostwo federacyjne (formalnie konfederacyjne), opierające swój system na zasadach demokracji, republikanizmu i paostwa prawa. Ze względu na podział terytorialny i stosunkowo małą liczbę ludności w Szwajcarii istotną rolę odgrywa demokracja bezpośrednia, a w ramach niej referenda zarządzane w szeregu przypadków. Ustrój określa konstytucja, która weszła w życie 1 stycznia 2000 r. i była od tamtej pory kilkakrotnie zmieniana (ostatni raz w 2012 r.). System cechuje silna pozycja parlamentu i władz kantonalnych. Jest to paostwo wieczyście neutralne. Paostwo składa się z 26 kantonów, jednak 6 z nich uznaje się za "półkantony" - wybierają one tylko jednego członka Rady Kantonów i w referendach dysponują jedynie połową głosu. Każdy kanton ma swoją konstytucję, która reguluje funkcjonowanie parlamentów i rządów lokalnych, a także jednostek stojących na straży lokalnego prawa. Kompetencje kantonów są bardzo szerokie, ponieważ szwajcarska konstytucja pozostawia im znaczną autonomię. W Szwajcarii panuje system parlamentarno-komitetowy, który cechuje jednolitośd władzy paostwowej i nadanie parlamentowi roli organu władzy najwyższej (łączy się w nim egzekutywa i legislatywa). Dwuizbowy parlament, czyli Zgromadzenie Federalne, składa się z Rady Narodu i Rady Kantonów. Radę Narodu tworzy 200 "deputowanych Narodu", a jej kadencja trwa 4 lata. Rada Kantonów składa się zaś z 46 "deputowanych kantonów", których długośd kadencji określają

4 poszczególne kantony. Izby te mają jednakowe prawa, inicjatywę ustawodawczą i wkład w proces legislacyjny. Rząd (Rada Federalna), wybierany przez Zgromadzenie Federalne, składa się z 7 przedstawicieli różnych kantonów. Spośród członków Rady Federalnej mianowany jest Prezydent. Nie występuje on jednak jako głowa paostwa, ma znaczenie raczej marginalne. Nominuje go Zgromadzenie Federalne na jeden rok. Prezydentem zostaje osoba, która w poprzednim roku pełniła funkcję wiceprezydenta. Od 1 stycznia 2014 r. prezydentem jest Didier Burkhalter. Wyniki wyborów do Rady Narodu w 2011 r SVP SP FDP CVP GPS BDP glp Inne Źródło: cia.gov Zwycięzcą ostatnich wyborów jest Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), ugrupowanie o poglądach konserwatywnych. Drugie miejsce zajęła centrolewicowa Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii (SP). Wysoki wynik uzyskała partia, która w 2008 r. odłączyła się od SVP - Obywatelska Partia Demokratyczna (BDP). O 4 punkty procentowe w stosunku do wyborów z 2011 r. wzrósł wynik Partii Liberalnej Zielonych (GLP). Jedynie BDP i GLP zdobyły więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Największy spadek poparcia (ponad 2 punkty procentowe) odnotowały Radykalno - Demokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) oraz Chrześcijaosko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP).

5 Suwerennośd i neutralnośd Szwajcarii są od wieków akceptowane przez paostwa na arenie międzynarodowej - kraj ten nie brał udziału w żadnej z wojen światowych. Mimo to odgrywa znaczącą rolę w wielu organizacjach międzynarodowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych (chociaż Szwajcaria przystąpiła do ONZ dopiero w 2002 r.), bierze także udział w integracji europejskiej, np. poprzez należenie do Strefy Schengen. Negocjacje akcesyjne w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej zostały jednak odrzucone w referendum w 2001 r. 3. Bank Centralny i polityka pieniężna Szwajcarski Bank Narodowy Funkcję banku centralnego w Szwajcarii pełni Szwajcarski Bank Narodowy, w skrócie SNB (Swiss National Bank), który został założony w 1907 roku na mocy ustawy federalnej o banku centralnym. Jako jeden z nielicznych krajów zachodniej Europy Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej i strefy euro w związku z czym kraj ten dysponuje własną walutą, która jednocześnie jest jedną z najważniejszych walut na świecie i obok japooskiego jena i amerykaoskiego dolara zaliczana jest do tzw. walut bezpiecznej przystani, czyli takich które przyciągają kapitał w okresach niestabilności politycznej i finansowej na świecie. Warto też wspomnied o tym, że cross walutowy dolara z frankiem szwajcarskim (USD/CHF) należy do pierwszej czwórki najczęściej handlowanych par walutowych na świecie. Szwajcarski Bank Narodowy posiada również ciekawą strukturę właścicielską, rzadko spotykaną wśród innych banków centralnych na świecie. Specjalny statut określa, że SNB jest spółką akcyjną, której akcje są imienne i notowane na giełdzie. Kapitał zakładowy wynosi 25 milionów franków szwajcarskich, z czego około 55% znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy publicznych (kantonów, kantonalnych banków itd.), a pozostałe akcje są w dużej mierze w rękach osób prywatnych. Konfederacja (czyli paostwo) nie posiada żadnych akcji. Niezależnośd SNB jest ściśle określona w konstytucji, natomiast wewnętrzne regulacje instytucji są zawarte w ustawie o Narodowym Banku. Bank ma dwie siedziby : jedną w Bernie i jedną w Zurychu natomiast posiada też sześd oddziałów przedstawicielskich w największych miastach (Bazylea, Genewa, Lozanna, Lugano, Lucerna, St.Gallen) oraz 14 biur prowadzonych przez banki kantonalne, które zajmują się podażą pieniądza w kraju. Będąc spółką akcyjną SNB organizuje również coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które z reguły odbywa się w kwietniu. Jednak w związku z tym, że SNB posiada publiczny mandat i idące z nim ograniczenia opisane w ustawie o Narodowym Banku, uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie są tak szerokie jak w spółkach prawa prywatnego.

6 Ważną częścią banku jest Rada Banku składająca się z 11 członków, która nadzoruje i kontroluje działalnośd SNB. Sześciu z nich, w tym prezes i wiceprezes zarządu, jest wybieranych przez Radę Federalną (najwyższy organ władzy wykonawczej w kraju), natomiast pozostałych pięciu członków wybiera walne zgromadzenie akcjonariuszy. Elementem bez którego funkcjonowanie banku byłoby niemożliwe jest zarząd, czyli organ wykonawczy odpowiedzialny za politykę pieniężną, strategie inwestycyjne oraz międzynarodową współpracę walutową. Zarząd składa się z 3 członków wybieranych na sześcioletnie kadencje przez Radę Federalną oraz ich zastępców. Obecnym prezesem zarządu jest Thomas Jordan, wiceprezesem Jean-Pierre Danthine i ostatnim członkiem zarządu jest Fritz Zurbrugg. Cele i zadania Szwajcarskiego Banku Narodowego Przyjrzyjmy się teraz głównym celom i zadaniom przed którymi stoi SNB. A) Stabilnośd cen Według SNB stabilnośd cen jest istotnym warunkiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Zbyt wysoka inflacja jak i również deflacja negatywnie wpływają na aktywnośd gospodarczą poprzez komplikacje decyzji podejmowanych przez konsumentów i producentów co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego rozdysponowania pracy, kapitału i dochodów. W związku z tym Szwajcarski Bank Narodowy wychodzi z założenia, że stabilnośd cen oznacza wzrost cen konsumenckich o nie więcej niż 2% rocznie i oczywiście unikanie deflacyjnych okresów. Natomiast średnioterminowa prognoza inflacji jest głównym wskaźnikiem dla decyzji polityki pieniężnej. B) Realizacja polityki pieniężnej Szwajcarski Bank Narodowy wdraża założenia polityki pieniężnej poprzez sterowanie płynnością na rynku pieniężnym i dzięki temu wpływa na referencyjną stopę procentową, której rolę w Szwajcarii pełni poziom 3-mięsięcznego depozytu walutowego LIBOR nominowanego we frankach. Dodatkowo od 6 września 2011 roku do 15 stycznia 2015 roku obowiązywał minimalny dopuszczalny kurs notowao franka szwajcarskiego za euro (czyli pary walutowej EUR/CHF), który został określony na poziomie 1,20 i oznaczał że w wypadku obniżenia notowao poniżej 1,20 bank dokonywał interwencji walutowej (czyli skupował euro za franki, żeby utrzymad kurs powyżej oczekiwanego poziomu). Jednak w dniu 15 stycznia 2015 bank podjął niespodziewaną decyzję o zaprzestaniu obrony tego poziomu

7 doprowadzając do gwałtownych i chaotycznych reakcji na rynkach finansowych przez co frank szwajcarski zdecydowanie umocnił się względem koszyka najważniejszych walut. C) Zarządzanie aktywami Bank narodowy stoi przed bardzo istotnym zadaniem polegającym na zarządzaniu rezerwami walutowymi, które są najważniejszym składnikiem wszystkich jego aktywów. Rezerwy są potrzebne aby mied całkowitą pewnośd, że w każdym momencie można implementowad założenia polityki pieniężnej. D) Stabilnośd systemu finansowego Kolejnym ważnym zadaniem Szwajcarskiego Banku Narodowego jest dbanie o stabilnośd całego systemu finansowego w Szwajcarii, przez co rozumiemy analizę źródeł istniejących zagrożeo i identyfikacji obszarów, w których wymagane jest podjęcie konkretnych działao. Bank tworzy również ramy prawne dla całego sektora finansowego i nadzoruje działania rynku finansowego. E) Wydawanie i dystrybucja środków pieniężnych SNB posiada pełne prawo wydawania i dostarczania banknotów do szwajcarskiej gospodarki. F) Bezgotówkowe transakcje płatnicze W odniesieniu płatności bezgotówkowych Szwajcarski Bank Narodowy jest zaangażowany w obszar płatności między uczestnikami systemu Swiss Interbank Clearing, którego płatności są rozliczane za pośrednictwem depozytów prowadzonych właśnie przez bank centralny. G) Bankier Konfederacji Szwajcarski Bank Narodowy pełni również funkcję banku dla poszczególnych Konfederacji Szwajcarskich, co oznacza przetwarzanie ich płatności, przechowywanie papierów wartościowych oraz przeprowadzanie transakcji walutowych.

8 Polityka pieniężna Polityka pieniężna Szwajcarii i poziom stóp procentowych to temat, który w ostatnim miesiącu bardzo często pojawiał się w mediach w związku z ostatnią decyzją SNB i dużym zainteresowaniem ze strony polskich kredytobiorców posiadających kredyty spłacane w szwajcarskiej walucie SNB podjął zaskakującą dla rynków decyzję o wprowadzeniu ujemnych stóp procentowych (stopa depozytowa -0,25%), natomiast docelowy trzymiesięczny poziom LIBOR dla franka ma spaśd do przedziału <-0,25%, -0,75%>. Powodów takiej decyzji możemy doszukiwad się w trwającym kryzysie finansowym na rosyjskim rynku i w stymulującej polityce pieniężnej w strefie euro, bo połączenie tych dwóch czynników prowadziło do wzrostu popytu na bezpieczne aktywa nominowane w szwajcarskiej walucie i w konsekwencji do umacniania się franka. Jednak jeszcze bardziej niespodziewaną decyzją podjętą było zaprzestanie obrony kursu EUR/CHF na poziomie 1,20. Bez żadnych zapowiedzi i ostrzeżeo Szwajcarski Bank Narodowy zerwał z minimalnym kursem tej pary walutowej, co doprowadziło do gwałtownego umocnienia franka szwajcarskiego względem koszyka najważniejszych walut. Niezapowiadana decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego jest szeroko komentowana i większości wypadków są to głosy negatywne, bo uwolnienie kursu doprowadziło do bankructw niektórych brokerów, zawieszenia notowao par walutowych z frankiem szwajcarskim, a dla Polaków posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie ta decyzja oznaczała nagły wzrost raty kredytu. Początkowa reakcja doprowadziła kurs EUR/CHF z poziomu 1,20 nawet do 0,89, czyli zmianę o około 25% w ciągu kilkunastu minut. Polski złoty również ucierpiał, bo pierwsza reakcja spowodowała, że frank szwajcarski był wyceniany nawet na 5 zł. Przy okazji decyzji o uwolnieniu notowao franka szwajcarskiego względem euro bank zdecydował się również na kolejne obniżenie stopy procentowej do rekordowo niskiego poziomu -0,75%.

9 Na wykresie widoczne są notowania pary walutowej EUR/CHF. Widoczna niska zmiennośd notowao od to wyznaczenie przez Szwajcarski Bank Narodowy minimalnego kursu 1,20, a ogromna świeca spadkowa to efekt ostatniej decyzji o uwolnienia kursu franka szwajcarskiego względem euro Od 2009 roku stopa procentowa była utrzymywana na bardzo niskich poziomach między 0,5% i 0% jednak ostatnia decyzja to historyczne posunięcie.

10 Co dalej z kredytami walutowymi we frankach? Temat stóp procentowych odbija się w Polsce szerokich echem w związku z dużą liczbą kredytów spłacanych we frankach. Pod koniec października 2014 roku około 30% kredytów hipotecznych udzielonych gospodarstwom domowym o wartości około 130 miliardów złotych było nominowanych we frankach. Warto się zatem zastanowid jak ujemna stopa depozytowa w Szwajcarii i ostatnie wydarzenia związane z uwolnieniem kursu franka szwajcarskiego względem euro mogą wpłynąd na oprocentowanie kredytów i czy taka sytuacja jest korzystna dla kredytobiorców. Oprocentowanie większości kredytów bankowych składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest stała marża banku, a druga to zmienna rynkowa stopa procentowa i w tym przypadku większośd banków bierze pod uwagę poziom 3-miesięcznego LIBOR we frankach. Wprowadzenie ujemnej stopy procentowej oznacza, że mogą spaśd odsetki i oprocentowanie kredytów, jednak raczej nie dojdzie do sytuacji, w której bank będzie dopłacał kredytobiorcy do jego zobowiązania. Wynika to ze sposobu skonstruowania umów, które określają, że jeżeli stopa jest dodatnia to klient płaci marże banku plus odsetki, a jeśli ujemna to klient płaci samą marże, bo przyjmuje się, że odsetki wynoszą 0. Obniżka stóp procentowych z listopada mogła przynieśd ukojenie kredytobiorcom posiadającym kredyty walutowe we frankach jednak było ono dosyd ulotne i trwało do 15 stycznia 2015 roku, czyli dnia który możemy określid jako czarny dzieo w historii frankowych kredytów. Gwałtowne umocnienie szwajcarskiej waluty doprowadziło do tego, że wartośd kredytów i spłacanych rat niebotycznie wzrosły, a niektórzy kredytobiorcy znaleźli się w tragicznej sytuacji finansowej w związku z zawirowaniami na światowym rynku walutowym. Wśród perspektyw walutowych na najbliższy czas przeważa opinia o utrzymywaniu się franka szwajcarskiego powyżej poziomu 4 zł, zatem wartośd kredytów i spłacanych rat w dalszym ciągu pozostanie na wyższym poziomie. Co raz częściej pojawiają się opinie, że rząd będzie interweniował i pomoże kredytobiorcom, którzy najbardziej ucierpieli na gwałtownym umocnieniu szwajcarskiej waluty. Przyjrzyjmy się teraz indeksowi cen konsumenckich w ujęciu rocznym na przestrzeni ostatnich 6 lat, bo to jego zachowanie i średnioterminowa prognoza jest jednym z kluczowych czynników uwzględnianych przez SNB w prowadzonej polityce pieniężnej. Optymalna sytuacja pożądana przez bank zakłada, że wzrost cen nie powinien przekraczad 2% w ujęciu rocznym, ale również nie powinien wkraczad w strefę deflacji, a w ciągu ostatnich dwóch lat przez kilka dłuższych okresów w Szwajcarii mieliśmy do czynienia właśnie z deflacją.

11 Cały 2012 rok upłynął pod znakiem spadku cen dochodzącym nawet do poziomu -1% i dopiero na początku 2014 roku ceny wróciły do okolic 0%, utrzymując się w wąskim zakresie przez większośd czasu. Zagraniczne rezerwy walutowe Szwajcarskiego Banku Narodowego doznały gwałtownego wzrostu w 2011 roku, kiedy bank zdecydował się bronid minimalnego kursu wymiany franka za euro, określonego na poziom 1,20. Jednak od połowy 2012 roku utrzymują się na względnie stałym poziomie, odczuwając tylko krótkotrwałe ruchy w zależności od decyzji i działao prowadzonych w danym momencie przez bank centralny.

12 4. Wskaźniki makroekonomiczne Produkt Krajowy Brutto Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2013 roku, Szwajcaria to dwudziesta największa gospodarka na świecie pod względem nominalnego PKB. Na przestrzeni lat możemy zaobserwowad jego zrównoważony i stabilny wzrost, może wyłącznie poza okresem około roku 2009 oraz 2012, do czego jednak zdążyły przyzwyczaid nas również inne europejskie gospodarki. W 2013, wartośd nominalnego Produktu Krajowego Brutto Szwajcarii wyniosła 650,74 miliarda dolarów i była w historii wyższa tylko raz w roku 2011, kiedy było to nieco ponad 8 miliardów więcej, co widad na poniższym wykresie. Nominalny PKB (mld USD) 658,87 650,74 256,04 334,59 384,76 450,53 509, Źródło: opracowanie własne, dane countryeconomy.com Szwajcarska gospodarka to nie tylko jedna z najwyższych wartości PKB na świecie. Przyjmując wartości per capita możemy śmiało powiedzied, że Szwajcaria to wręcz światowa czołówka. Plasując się na 9 miejscu z wartością dolarów, Szwajcarzy wyprzedzają takie kraje jak między innymi Stany Zjednoczone, czy Holandia. nr Kraj Nominalny PKB (mld) nr Kraj PKB per capita 18 Turcja 819,990 USD 9 Szwajcaria USD 19 Arabia Saudyjska 748,450 USD 10 Stany Zjednoczone USD 20 Szwajcaria 650,431 USD 13 Holandia USD 21 Argentyna 610,288 USD 26 Francja USD 24 Polska 517,705 USD 29 Włochy USD 28 Austria 416,062 USD 48 Polska USD Źródło: opracowanie własne, dane Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2013)

13 Inflacja Jeśli chodzi o inflację, gospodarka szwajcarska przejawia dośd oryginalne zachowania. Jak widzimy na poniższym wykresie, najwyższa wartośd tego zjawiska przez ostatnie czternaście lat wyniosła jedynie 3% około roku Warto zauważyd, że średnia dla Unii Europejskiej wynosiła wtedy 6,3%. Celem Szwajcarskiego Banku Narodowego jest inflacja nieprzekraczająca 2% rocznie. Większośd ekonomistów zgodziłaby się jednak, że inflacja wahająca się w granicach 0%, ze skłonnościami do niewysokiej deflacji, jak widzimy to w okolicach roku 2010 oraz 2012 nie jest niczym korzystnym. Jeśli chodzi o cały 2014, Szwajcaria zakooczyła ten rok nieco pod kreską. Jak widzimy, w ciągu ostatnich miesięcy ceny zmieniały się w granicach nie większych niż pół procenta, więc o deflacji zadecydowały dziesiętne części tego wskaźnika. Bezrobocie Czy wspomnieliśmy już o jakichkolwiek większych problemach gospodarki szwajcarskiej? Nie, bezrobocie również nie będzie jednym z nich. Na przestrzeni ostatnich czternastu lat, stopa bezrobocia w tym kraju wahała się w granicach dwóch do czterech procent. Jest to fenomen na skalę światową. Z obecnym wynikiem, wynoszącym nieco ponad 3% mamy ewidentnie do czynienia wyłącznie z tzw. bezrobociem przejściowym, którego nie da się wyeliminowad w żadnej gospodarce rynkowej. Szwajcaria pod tym względem deklasuje nawet takie kraje jak Niemcy i Austria, które wręcz słyną z niskiej stopy bezrobocia. Wynosi ona tam około 5%.

14 Wskaźnik wolności gospodarczej Mówiąc o tak niskim bezrobociu, nie możemy przejśd obojętnie obok danych na temat wolności gospodarczej w tym kraju. Pozycja Szwajcarii w rankingu wolności gospodarczej fundacji Heritage powinna byd jednym z czołowych argumentów ekonomistów o wolnościowych poglądach w dyskusjach ze zwolennikami interwencjonizmu paostwowego, którzy od lat powtarzają, że nadmierny wolny rynek prowadzi do strukturalnego bezrobocia. Czwarta pozycja spośród 178 notowanych w rankingu miejsc na świecie mówi sama za siebie. Szwajcaria pod względem wolności gospodarczej ustępuje w chwili obecnej jedynie: Hong Kongowi, Singapurowi oraz Australii. Jedyne kategorie, w których Szwajcaria traci nieco punktów to relatywnie wysokie wydatki rządowe. Rządy prawa Ograniczony rząd Prawo własności 90 Wydatki rządowe 65.7 Wolnośd od korupcji 88.1 Wolnośd fiskalna 68.9 Efektywnośd regulacji Wolne rynki Swoboda działalności gospodarczej 75.4 Wolny handel 90.0 Stosunki, prawo do pracy i płace 87.4 Wolnośd inwestycyjna 85.0 Stabilnośd monetarna 85.2 Wolnośd finansowa 80.0 Wskaźnik wolności gospodarczej 81.6 Pozycja w rankingu 4

15 PMI PMI to wskaźnik aktywności finansowej jeśli przyjmuje on wartośd powyżej 50, oznacza to ożywienie w danym sektorze gospodarki. Na chwilę obecną PMI dla przemysłu w Szwajcarii wynosi 52. Jest to widoczna poprawa względem ostatnich miesięcy, gdy wskaźnik ten znajdował się pod linią 50 punktów. Daleko jednak do sytuacji z początku roku 2014, kiedy PMI dla przemysłu wynosiło blisko 58 punktów. Import i eksport Bez wątpienia korzystną sytuacją dla gospodarki jest, gdy eksport przewyższa import. W Szwajcarii z taką sytuacją mamy do czynienia od roku 2002, gdy wartośd eksportu była wyższa o około 4,5 miliarda dolarów. W roku 2013, Szwajcarzy wyeksportowali dobra na wartośd równą łącznie 229 mld USD, co równe jest 35,21% ich PKB. Import zaś był niższy już o prawie 30 mld. Jak widzimy więc, handel międzynarodowy to bardzo ważna częśd gospodarki Szwajcarii. Do najczęściej eksportowany towarów należą: złoto (20%), produkty medyczne oraz zegarki, z których w koocu ten kraj słynie. Najczęściej sprowadzanymi dobrami zza granicy są również złoto oraz produkty medyczne, jak i samochody, ropa naftowa oraz biżuteria. Najwięcej transakcji Szwajcarzy przeprowadzają z Niemcami, USA oraz Francją.

16 Zależnośd między importem, a eksportem (mln USD) Eksport Import Deficyt budżetowy Jest to kolejna pozycja mocno odbiegająca od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne światowe gospodarki. Chod trudno w to uwierzyd, ostatni raz gdy rząd Szwajcarii uchwalił budżet bez deficytu miał miejsce w roku Wyniósł on wtedy zaledwie nieco ponad 2 miliardy USD. W roku 2008, kiedy cały świat pogrążony był w głębokim kryzysie, niemal wszystkie kraje zadłużały się coraz bardziej, Szwajcarzy mogli cieszyd się wyjątkowo dużą nadwyżką budżetową, wynoszącą aż milionów dolarów. Deficyt budżetowy mln USD % PKB ,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0, ,005-0,01-0,015-0,02 Jeśli rząd opisywanego przez nas kraju utrzyma wyniki na takim poziomie, będzie jednym z niewielu paostw na świecie dążącym do spłaty swojego długu publicznego, wynoszącego obecnie 49,14% PKB. Skąd wziął się taki dług? Jest to pozostałośd po recesji gospodarczej, jaką Szwajcaria była ogarnięta w latach

17 Dług publiczny mln USD % GDP ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Rynek kapitałowy W Szwajcarii rynek kapitałowy, w formie zorganizowanego obrotu publicznego, tworzą dwie giełdy: SIX Swiss Exchange oraz Berne exchange. Pierwsza giełda papierów wartościowych została utworzona w Genewie w 1850r. Walutą podstawową jest frank szwajcarski (CHF). Obecnie jedną z wiodących giełd papierów wartościowych w Europie jest SIX SWISS EXCHANGE. Znajduje się na pozycji lidera transgranicznego w zarządzaniu aktywami prywatnymi. Była pierwszą giełdą na świecie włączoną w pełni zautomatyzowany system obrotu, rozliczeo i rozrachunków w 1995r. Drugą, mniejsza giełdą prowadzącą obrót w Bernie jest Berne exchange. Wymiana na giełdach jest kontrolowana przez stowarzyszenie 55 banków. Każdy z banków ma równe prawa głosu w kwestii podejmowania decyzji dotyczących zarządzania i regulacji w zakresie wymiany. SIX Swiss Exchange Działająca obecnie giełda zlokalizowana jest w Zurychu i działa od 30 czerwca 1988 roku. W 2008 roku nastąpiło połączenie istniejących SWX Group (obrót papierami wartościowymi), Telekurs Group (obsługa obrotu) i SIS Group (informacje finansowe i transakcje płatnicze). W ten sposób powstała SIX SWISS EXCHANGE LTD prowadząca główną Szwajcarską Giełdę Papierów Wartościowych. Poniższa mapa przedstawia wizję funkcjonowania giełdy, jako rozwój i umacnianie partnerstwa w ramach inwestycji.

18 Źródło: SIX Swiss Exchange, poza obrotem akcjami, handluje również innymi papierami wartościowymi takimi jak: obligacje rządowe oraz instrumenty pochodne (opcje na akcje). Tabela nr 1. Exchange Line TotalVolume TotalTurnover SWX Swiss Blue Chip Shares 25, ,77 SWX Mid & Small Caps Swiss Shares 6,40 236,44 SWX Foreign Shares 0,44 13,17 SWX Sponsored Foreign Shares 0,01 0,33 SWX Bonds CHF 62,58 65,43 SWX Bonds - Non CHF 0,22 0,24 SWX Exchange Traded Funds 3,22 173,26 SWX Investment Funds 0,25 30,49 SWX Sponsored Funds 0,00 1,46 SWX Exchange Traded Products 0,00 0,15 Total turnover for all segments 2 352,74 Źródło: na podstawie: Daily reports Tabela przedstawia całkowity obrót oraz kapitalizację (w mln CHF) w rozbiciu na instrumenty obrotu na giełdzie (dane na ). Główny indeks giełdowy na SIX Swiss Exchange jest indeks Blue Chip SMI. Składa się na niego 20 największych spółek rynku szwajcarskiego (m. in.: Givaudan SA, SGS AG, SWATCH GROPUP I), których akcje charakteryzują się najwyższa płynnością i co najmniej średniej wartości kapitalizacją.

19 Wykres. Portfel indeksu SIM Źródło: stan na r, Największy udział w portfelu indeksu mają spółki działające w sektorze farmaceutycznym i produkcji dóbr konsumpcyjnych. Indeks działa na zasadzie kumulatywnej dywidendy (przedstawia możliwości jej dystrybucji). Jest aktualizowany raz do roku oraz notowany w czasie rzeczywistym. Stanowi obecnie ponad 90% całej kapitalizacji rynkowej (także wolumenu obrotu) na giełdzie. Jest podstawowym indeksem stosowanym do indeksacji pochodnych instrumentów finansowych. Poniższy wykres przedstawia porównanie giełd szwajcarskich i polskiej. Kapitalizacja giełdy /mld/ GPW (PLN) GPW (CHF)* SWX (CHF) SWX (PLN)* *wartości przeliczone według kursu średniego NPB z dnia (Tabela nr 001/A/NBP/2015 z dnia , 3,5833 CHF/PLN)

20 Kolejny wykres prezentuje wartośd obrotu na głównym indeksie SWX zestawionym z polskim WIG 20 notowanym na GWP w Warszawie. Wartośd obrotu na głównych indeksach /mln EUR*/ , ,65 *wartości przeliczone według kursu średniego NPB z dnia (Tabela nr 001/A/NBP/2015 z dnia ) Berne Exchange (BX) SMI PR WIG 20 BX została założona w 1880 roku jako Związek Banków Berneoskich (Berner Börsenverein, BBV), przez dziewięd banków i czternaście przedsiębiorstw prywatnych w Zurychu. Giełda miała stosunkowo niewielki wolumen obrotu, aż do I wojny światowej. W 2002 roku wprowadzono elektroniczną platformę handlową do obsługi obrotu papierami wartościowymi. Obecnie giełda prowadzona jest przez spółkę BX Swiss AG. W przeciwieostwie do swoich konkurentów w Bazylei, Genewy i Zurychu, że nie brała udziału w połączeniu, które doprowadziły do powstania SWX. BX zachował formę prawną prywatnego stowarzyszenia pod prawem szwajcarskim, a jego członkami są największe banki działające w Bernie, w tym UBS i Credit Suisse Private Banking. Wymiana w Berne ukierunkowana jest głównie na szwajcarskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które nie spełniają warunków wejścia na giełdę SWX. Jest jedyną alternatywą na szwajcarskim rynku kapitałowym. Non-biurokratyczne podejście oraz utrzymywanie bliskich relacji z klientami oraz elastycznośd w porównaniu do innych emitentów tworzą przyjazne inwestorom środowisko. Na giełdzie notowane są również spółki z SWX. Kapitalizację giełdy tworzy pięddziesiąt spółek, których akcje są notowane na giełdzie BX. Wybitne spółki notowane obejmują: BLS Lötschbergbahn AG, Berno, drugi co do wielkości potentat kolejowy w Szwajcarii

21 Valiant Holding AG, Berno, głównym szwajcarski bank regionalny BKW FMB Energie AG, Berno, główny dostawca energii Swiss Swatch Group, Berno, największy producent zegarków na świecie Obrót na giełdzie regulowany jest przez Szwajcarski nadzoru rynku finansowego Urzędu Finma. Wykres przedstawia ceny głównych indeksów giełdy SWX oraz BX. Dla porównania również załączono wartośd polskiego WIG 20. Ceny indeksów /100'EUR/ WIG 20 SMI PR BIRW *wartości przeliczone według kursu średniego NPB z dnia (Tabela nr 001/A/NBP/2015 z dnia ) Nadzór rynku Szwajcarski Nadzór Rynku Finansowego prowadzony jest przez organizację Finma, która jest instytucją prawa publicznego z własną osobowością prawną. Jest ona odpowiedzialna za wdrażanie przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i przestrzegania prawa w zakresie rynku finansowego. Jako niezależny organ nadzorujący działa w celu ochrony interesów wierzycieli, inwestorów i osób ubezpieczonych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Funkcjonowanie giełdy w szwajcarskich realiach wymaga posiadania licencji, zgodnie z ustawą federalną o giełdach i obrocie papierami wartościowymi (SESTA), która obowiązuje od dnia 1 lutego 1997 roku. Zgodnie z zapisami ustawy giełda powinna mied na zapewnienie przejrzystości i równego traktowania inwestorów oraz stworzenie ram dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Ogólny nadzór Finma nad krajowymi giełdami polega na udzielaniu licencji operacyjnych. Prowadzi także kontrolę audytowi w organizacjach giełdowych. Krajowe giełdy

22 nadzorowane przez Finma są SIX Swiss Exchange Ltd, SIX Sctructurised Products Exchange Ltd i Eurex Zurich AG. Działalnośd giełd zagranicznych wymaga zgody FINMA na działalnośd trans graniczną. Organizacja sprawuje także kontrolę nad instytucjami para-giełdowymi, które nie są giełdami właściwymi n mocy przepisów ustawy federalnej. Giełdy takie wchodzą częściowo w zakres stanowionego prawa. Podleganie kontroli FINMA uzasadnione jest ochroną inwestorów zapewnieniem przejrzystości, równego traktowania i dostępu do informacji. BX Berne exchange została dopuszczona jako instytucja podobna do giełdy. Stopieo struktury i organizacji w BX nie jest równoznaczny z giełdą. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Finma są wspólnie odpowiedzialne za nadzór nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych. Na podstawie art. 19 ustawy o Narodowym Banku (NBA), SNB jest odpowiedzialny za nadzorowanie systemów płatniczych i rozrachunku papierów wartościowych. Jeśli chodzi o podział funkcji nadzorczych: SNB jest odpowiedzialny za nadzorowanie samego systemu, a Finma jest odpowiedzialna za nadzór nad operatorami systemów. Finma posiada licencję SIX SIS Ltd jako bank. Jest operatorem systemu SECOM rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. W szwajcarskim systemie obrotu funkcjonuje instytucja Centralnego Counterparty (CCP). Najważniejszą funkcją w CCP jest wyeliminowanie ryzyka kontrahenta poprzez płatności i dostawy. W chwili obecnej funkcjonuje SIX x-clear AG system, który działa jako CCP dla krajowych uczestników na SIX Swiss Exchange w handlu akcjami, obligacjami i jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych typu ETF. 6. Struktura gospodarki Około dwie trzecie obszaru Szwajcarii jest pokryte przez lasy, jeziora oraz góry. Jako, że na jej terenie nie istnieje wiele strategicznych surowców i minerałów, kraj ten musi je importowad, przetwarzad, a następnie sprzedawad jako gotowe wyroby. Jak w większości współczesnych krajów, w Szwajcarii również dominuje trójszczeblowy podział gospodarki. Możemy podzielid ją więc na trzy główne kategorie: Rolnictwo Przemysł Usługi Usługi są najważniejszą gałęzią gospodarki i obejmują m.in. bankowośd, ubezpieczenia, konsulting, informatykę oraz turystykę. Rolnictwo jest również bardzo ważną częścią

23 gospodarki, z tym że produkcja w tym sektorze nie jest wystarczająca, aby zaspokoid potrzeby mieszkaoców, dlatego też Szwajcaria musi polegad na dobrach importowanych z innych krajów. Wspomniany powyżej brak zasobów znacząco wpłynął również na przemysł, zwłaszcza ten specjalistyczny. Szwajcarski przemysł obejmuje przede wszystkim produkcję maszyn, chemiczną i farmaceutyczną oraz produkcję zegarków. Polityka gospodarcza rządu nastawiona jest głównie na rozwój gospodarczy. W tym celu regularnie są prowadzone prace nad poprawą ustawodawstwa o konkurencyjności, upraszczaniem procedur administracyjnych, a także te związane z walką z korupcją. Dzięki tym działaniom Szwajcaria uplasowała się na 4 pozycji na świecie i na 1 w Europie pod względem wolności gospodarczej (indeks publikowany przez heritage.org). Rolnictwo Pod względem zatrudnienia i udziału w wartości dodanej PKB, rolnictwo w Szwajcarii ma strukturę zbliżoną do średniej z paostw uprzemysłowionych w UE. W latach udział rolnictwa w całości PKB spadł z 2,3% do 0,7%. Jeśli chodzi natomiast o zatrudnienie, to w rolnictwie zatrudnionych jest około 3,7% wszystkich pracujących osób. Ponad jedna trzecia obszaru Szwajcarii to tereny rolnicze. W latach kurczyły się one w tempie 1,1m 2 co sekundę, co dało ogólny ubytek wielkości 850 km 2, czyli 5,4% całości. Odbiło się to również na ilości gospodarstw rolnych. W roku 2000 Szwajcaria liczyła ponad 70,5 tys. gospodarstw rolnych. W roku 2012 było ich już tylko 56,6 tysiąca. To co dodatkowo charakteryzuje szwajcarski sektor rolnictwa, to bardzo intensywne wsparcie ze strony rządu. Sektor ten co roku otrzymuje około 3 mld CHF dotacji oraz subsydiów i jest to jeden z najwyższych poziomów pomocy w zestawieniu międzynarodowym. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz warunki klimatyczne, większośd gospodarstw rolniczych specjalizuje się w hodowli zwierząt (ok. 60% całości). Obejmuje ona przede wszystkim drób, świnie oraz bydło rogate. Na dalszym planie znajdują się owce, kozy oraz konie. Coraz większą rolę w hodowli odgrywają krowy mleczne. Jak łatwo się domyślid, ma to swoje odzwierciedlenie w produkcji mleka oraz wyrobów mlecznych.

24 Źródło: Federal Statistical Office, Swiss Agriculture, Pocket Statistics 2014 Jeśli chodzi o uprawy roślinności, to blisko 71% całości terenów zielonych (bez obszarów górskich) zajmują łąki i pastwiska. Na drugim miejscu (14%) znajdują się tereny ze zbożami. Do głównych zbóż uprawianych w Szwajcarii zaliczamy: pszenicę, jęczmieo oraz owies. Oprócz powyższych zbóż uprawiane są również inne rośliny np. buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny oleiste oraz owoce. Zajmują one mniejsze powierzchnie rolne, co jednak wcale nie pomniejsza ich udziału w wartości produkcji całego sektora. Źródło: Federal Statistical Office, Swiss Agriculture, Pocket Statistics 2014

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE Poznaj gospodarkę: Niemcy Największa gospodarka w UE Analiza gospodarki niemieckiej przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SZWAJCARII

GOSPODARKA SZWAJCARII GOSPODARKA SZWAJCARII Opracował Bartłomiej Chabierski Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2009 WSTĘP... 2 1. PODSTAWOWE CZYNNIKI SZWAJCARSKIEGO SUKCESU GOSPODARCZEGO... 6 2. GŁÓWNE PARAMETRY GOSPODARCZE SZWAJCARII...

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo