OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY)"

Transkrypt

1 Wraz z przyjęciem zlecenia na świadczenie usług transportowych, zaczynają obowiązywać nasze warunki handlowe, a Państwo zobowiązują się zapewnić ich przestrzegania. A Ochrona klienta Ochrona klienta stanowi element wszystkich zleceń transportowych! Dane zakładowe/związane ze zleceniem należy traktować poufnie. Z naszej współpracy w sektorze transportowym i spedycyjnym ochrona klienta realizowana jest na następujących warunkach: Respektujemy Państwa relacje handlowe także z innymi partnerami handlowymi (klientami), o ile takie relacje istniały już przed podpisaniem niniejszego pisma. Takie samo prawo zastrzegamy jednak także dla siebie. W przypadku, jeśli zwrócą się Państwo bezpośrednio do naszych klientów w celu wykonania usług transportowych i spedycyjnych dla siebie lub osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania łączących nas stosunków handlowych bez zachowania okresów wypowiedzenia oraz do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. B Zatrudnienie podwykonawców Zlecenie na świadczenie usług transportowych należy realizować we własnym zakresie. W przypadku planowania podzlecenia transportu, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie tego z naszym działem dyspozycji. C Przestrzeganie przepisów prawa 1. Wraz z przyjęciem zlecenia zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych postanowień prawnych, takich jak ustawa dot. transportu towarowego [GüKG], Rozporządzenie w sprawie międzynarodowego transportu towarowego i kabotażu [GüKGrKabotageV] Niemieckiego KH [HGB], CMR, Rozporządzenie o krajowym i międzynarodowym kołowym, kolejowym oraz wodnym transporcie towarów niebezpiecznych [GGVSEB], ADR, Ustawa o czasie pracy, Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, Rozporządzenie (WE) 1072/2009, Ustawa o zawodowych kierowcach samochodów ciężarowych oraz odpowiednie rozporządzenie wykonawcze [BKrFQG/BKrFQV], Rozporządzenie (WE) Nr.881/2002, (WE) nr 2580/2001, itp. 2. Zapewniajä Państwo przestrzeganie postanowień prawnych odnośnie posiadania i stosowania wymaganych pozwoleń na transport (pozwolenie, uprawnienie lub licencja) oraz zatrudniania kierowców w Niemczech ( 7b GüKG Nielegalne zatrudnianie kierowców i przedsiębiorców w towarowym transporcie kołowym). Obejmuje to np. także przestrzeganie warunków kabotażu (Art. 8 Rozporządzenia (WE) 1072/2009, lub przy zastosowaniu zatwierdzenia CEMT warunków 7a Rozporządzenia w sprawie międzynarodowego transportu towarowego i kabotażu [GüKGKabotageV.] Zobowiązują się Państwo ponadto do posiadania w trakcie każdego przejazdu koniecznych dokumentów oraz do przekazania ich na żądanie osobom upoważnionym. 3. Wraz z przyjęciem transportu potwierdzają Państwo, że powołali dyspozytora ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1071/2009 Rozporządzenie UE o dostępie do zawodów. 4. W trakcie realizacji transportu należy przestrzegać obowiązujących postanowień (Ustawa o czasie pracy, rozporządzenie (WE) nr 561/2006, AETR, etc.) odnośnie czasu pracy, kierowania oraz postojów. 5. W Niemczech zostały stworzone obszary ochrony środowiska, do których nie można wjeżdżać bez plakietek środowiskowych. Dla pojazdów z czerwoną lub żółtą plakietką środowiskową obowiązują różne zakazy wjazdu. Jedynie pojazdy z zieloną plakietką środowiskową nie są zasadniczo objęte zakazami wjazdów. Są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie zakazów wjazdu dotyczących obszarów ochrony środowiska. 6. Potwierdzają Państwo przestrzeganie postanowień Ustawy o zawodowych kierowcach samochodów ciężarowych oraz odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego [BKrFQG/BKrFQV]. Samo posiadanie prawa jazdy bez dodatkowych kwalifikacji nie jest już wystarczające do pracy w charakterze zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego, nie dotyczy to tylko kierowców z krajów trzecich, o ile nie prowadzą oni pojazdu, który został zarejestrowany w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zależności o momentu zdobycia prawa jazdy, np. kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po , muszą udokumentować fakt posiadania kwalifikacji podstawowych ( 4 Ustawy w sprawie kwalifikacji kierowców zawodowych [BKrFQG]). Stand: 01/ / 5

2 7. Zobowiązują się Państwo nie przyjmować oraz nie świadczyć usług nielegalnych i odpowiednio poinstruować w tej kwestii współpracowników. Nie będą Państwo także uczestniczyli w nielegalnych zmowach cenowych współ-oferentów. 8. Poinstruują Państwo swoich kierowców, aby regularnie sprawdzali pojazdy pod względem przemytu ludzi lub towarów oraz natychmiast zgłaszali wszelkie stwierdzone niezgodności. 9. Spożywanie alkoholu i narkotyków jest surowo zabronione wszystkim kierowcom / pasażerom. D Załadunek i Transport 1. Na załadunek przeznaczony jest odpowiedni dla danego procesu czas (czas załadunku). Dla załadunku kompletnego (za wyjątkiem materiałów sypkich) jednego zamawiającego za pomocą pojazdów/jednostek sprzętowych o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton, czas załadunku dla miejsca załadunku, z zastrzeżeniem innych ustaleń umownych patrz zlecenie na usługi transportowe wynosi ryczałtowo każdorazowo maksymalnie 3 godziny. W przypadku pojazdów/jednostek sprzętowych o niższej masie łącznej, czas załadunku się zmniejsza. Za ten czas załadunku nie przysługuje szczególne wynagrodzenie. 2. Ustala się przejęcie przesyłki w ilości sztuk. 3. Należy stosować się do wskazówek nadawcy. Obejmuje to także polecenia odnośnie zabezpieczenia ładunku. 4. Niezależnie od wskazówek ładowni kierowca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie ładunku i przestrzeganie ustawowo dopuszczalnej/nych masy łącznej/nacisków na oś, przy uwzględnieniu całej trasy. Zgodne z przepisami zabezpieczenie ładunku musi zostać zapewnione do ostatniego miejsca rozładunku. 5. W przypadku kompletnych partii ustala się zakaz przeładunku oraz doładowywania, a w przypadku partii częściowych zakaz przeładunku, chyba że istniała na to jednoznaczna zgoda z naszej strony. 6. Po przejęciu towaru, postoje (przerwy, tankowania, etc.) należy zaplanować tak, aby odbywały się one na terenie zamkniętego/strzeżonego parkingu. W przypadku pozostawienia pojazdu bez nadzoru, wszystkie zabezpieczenia antywłamaniowe muszą zawsze pozostać włączone. 7. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, zakłada się realizację transportu w typowym dla obrotu czasie. W przypadku, kiedy dotrzymanie wyznaczonych terminów nie jest możliwe (np. w związku z czasem prowadzenia lub wypoczynku), należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. 8. Wymiana opakowania w przypadku transportów na terenie Niemiec, a także z oraz do Belgii, Luksemburga, Holandii, Austrii, Szwajcarii: Wraz z przyjęciem zlecenia na usługi transportowe uzgadnia się zamianę Euro-opakowań wymiennych. a) Zamiana Euro-opakowań wymiennych powinna nastąpić wg warunków Kölner Palettentausch, co oznacza, że zamiana Euro-opakowań wymiennych następuje już w miejscu załadunku. b) Jeśli nie będzie dla Państwa możliwe wypełnienie powyższego postanowienia, wtedy uzgadnia się, iż obowiązują warunki Bonner Palettentausch (jeśli Euro-opakowania wymienne nie będą wymieniane w miejscu załadunku). c) Stawka przewozowa zawiera także cenę wymiany Euro-opakowań wymiennych, wzgl. zwrot Euroopakowań wymiennych franko fracht. W myśl tego porozumienia są Państwo odpowiedzialni za jednoznaczne udokumentowanie ruchu środków załadowczych w miejscu załadunku oraz rozładunku. W przypadku, kiedy w miejscu załadunku nie następuje zamiana jeden do jednego (Kölner Palettentausch), środki załadowcze powinny zostać zwrócone do nadawcy w ciągu 4 tygodni. W przeciwnym wypadku są Państwo zobowiązani do zwrócenia nam kosztów nabycia uzupełniającego, które naliczamy w wysokości 10,00 Euro za każdą Europaletę i 90,00 Euro za każdą paletę z prętów stalowych typu Gitterbox, o ile w konkretnym przypadku nie udokumentują nam Państwo niższej straty. d) Jeśli odbiorca nie jest w stanie zwrócić środków załadowczych w tej samej ilości, to należy ten fakt zgłosić w ciągu 1 tygodnia z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą. Innych środków załadowczych, które nie są objęte niniejszym porozumieniem, bez szczególnego oddzielnego zlecenia na usługi transportowe, nie należy zabierać z danego miejsca rozładunku. Stand: 01/ / 5

3 E Zakłócenia transportu / Utrudnienia w przewozie 1. Uregulowany przepływ informacji jest niezbędny w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Zakłócenia przebiegu transportu (utrudnienia w przewozie) lub opóźnienia, np. wypadki, pobyty w warsztacie, uszkodzenia/straty w ładunku, należy nam natychmiast zgłaszać. 2. Należy nas również natychmiast poinformować pisemnie o zwłoce przy załadunku i rozładunku. W przeciwnym wypadku nie będą uznawane roszczenia regresyjne. 3. W przypadku tymczasowej lub długotrwałej niemożności wypełnienia zobowiązania ze zlecenia na usługi transportowe, powiadomią nas Państwo o tym fakcie pisemnie po uzyskaniu informacji o jego zaistnieniu najpóźniej przy otrzymaniu/realizacji nowego transportu. F Rozładunek 1. Na rozładunek przeznaczony jest odpowiedni dla danego procesu czas (czas rozładunku). Dla ładunku kompletnego (za wyjątkiem masowych materiałów sypkich) jednego zamawiającego za pomocą pojazdów/jednostek sprzętowych o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton na czas rozładunku dla miejsca rozładunku, z zastrzeżeniem innych ustaleń umownych patrz zlecenie na usługi transportowe przewiduje się ryczałtowo każdorazowo maksymalnie 3 godziny. W przypadku pojazdów/jednostek sprzętowych o niższej masie łącznej, czas rozładunku się zmniejsza. Za ten czas rozładunku nie przysługuje szczególne wynagrodzenie. 2. Należy stosować się do wskazówek odbiorcy. 3. Dokumentację dot. transportu należy przekazywać tylko osobom upoważnionym. 4. Dokonany rozładunek udokumentowany winien zostać niezwłocznie pod adresem internetowym: G Ubezpieczenie 1. Wraz z przyjęciem zlecenia na usługi transportowe potwierdzają Państwo, iż w przypadku transportów krajowych obowiązuje Państwa odpowiedzialność w odstępstwie od 431 Niemieckiego Kodeksu Handlowego [HGB] w wysokości 40 specjalnych praw ciągnienia na kilogram [SZR] i zawarli Państwo ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek uszkodzenia towarów ( 7a Ustawy o kołowym transporcie towarowym [GüKG]). 2. W przypadku transportów międzynarodowych zapewnią Państwo wystarczające ubezpieczenie pojazdów/środków transportu. W przypadku międzynarodowego kołowego transportu towarów musi istnieć co najmniej ochrona ubezpieczeniowa zgodna z najwyższymi stawkami odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami CMR (8,33 specjalnych praw ciągnienia [SZR] na kilogram, jednak min ). Na wezwanie udokumentują Państwo posiadanie ubezpieczenia. W przypadku braku wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej dla stosowanego pojazdu/środka transportu, powiadomią nas Państwo o tym z wystarczającym wyprzedzeniem na piśmie. Jeśli właściwe będą inne przepisy, to należy nas o tym powiadomić podczas składania oferty przewozu. Zastosowanie innych przepisów zostanie uzgodnione wiążąco tylko za naszym pisemnym potwierdzeniem. Należy nam udokumentować odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. H Dokumenty celne 1. Należy we właściwy sposób załatwić w odpowiednim urzędzie celnym dokumentację celną. 2. W przypadku wszystkich transportów, które są odprawiane w systemie Carnet TIR, należy niezwłocznie po odprawie przekazać nam kopie Carnet TIR. 3. W przypadku towarów, które są odprawiane za pomocą dokumentu w systemie T, należy przesłać nam podbity przez urząd celny formularz TC 11. I Dokumenty, środki transportu i wyposażenie 1. Użytkowany pojazd będzie w nienagannym stanie technicznym. Był regularnie serwisowany, dokonywane były przepisowe przeglądy i badania, a konieczne naprawy przeprowadzane były fachowo. 2. Pojazdy z plandekami oraz naczepy kurtynowe muszą posiadać wszystkie listwy, które nie mogą być uszkodzone. Stand: 01/ / 5

4 3. Samochody ciężarowe izotermiczne muszą być wyposażone w działający sprzęt do zapisu temperatury i należy przedłożyć aktualne świadectwo kalibracji. 4. Pojazdy muszą być wyposażone w odpowiednie, wystarczające i ewentualnie przepisowo wymagane urządzenia do zabezpieczania ładunku (chowane uchwyty, zaciągany pas mocujący, belki mocujące/napinające, maty antypoślizgowe) oraz odpowiadać normom budowy pojazdów DIN EN Jeśli w celu odpowiedniej realizacji transportu konieczne będzie specjalne zezwolenie (np. do przewozu materiałów niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych, etc.), należy wtedy takie zezwolenie przedłożyć z odpowiednim wyprzedzeniem bez wcześniejszego wezwania, najpóźniej w przeddzień planowanego załadunku. 6. W przypadku zastosowania kontenerów: Mogą być stosowane tylko przepisowe kontenery, które są czyste, bezwonne i odporne na warunki atmosferyczne i które umożliwiają przepisowe zabezpieczenie ładunku. Kontenery muszą być opatrzone ważnym prefixem, numerem kontenera (6-cyfrowym) z liczbą kontrolną, ważną plakietką CSC i znakiem celnym oraz muszą nadawać się do użytkowania w transporcie kolejowym na terenie Federacji Rosyjskiej. Ewentualne naprawy muszą być przeprowadzane fachowo, tak aby kontenery odpowiadały wymogom jakościowym. J Zabezpieczenie transportowanych towarów 1. Ryzyko transportu ma być utrzymywane na możliwie najniższym poziomie. W związku z tym prosimy, aby Państwo, w celu minimalizacji ryzyka, udostępnili odpowiedni osprzęt, wyposażenie oraz program szkoleniowy dla uczestników. 2. Towar należy chronić przed kradzieżą, manipulacją lub uszkodzeniem. W tym celu podejmą Państwo odpowiednie środki zapobiegawcze i zatrudnią tylko niezawodny personel. 3. W przypadku transportów produktów spożywczych/karm należy zwrócić uwagę, aby Państwa personel znał i przestrzegał przepisów dot. higieny. O każdej zmianie towaru należy powiadomić nas w formie pisemnej. 4. Zagwarantują Państwo przestrzeganie postanowień Państwa ubezpieczyciela odnośnie bezpieczeństwa i zwrócą uwagę w szczególności na to, aby Państwa pojazd pozostawał bez nadzoru możliwie jak najkrócej i najrzadziej oraz aby nie pozostawał niestrzeżony przez noc lub w dni wolne od pracy/weekendy. 5. Także w przypadku krótszych przerw w jeździe (np. tankowanie), opuszczając pojazd należy zawsze włączyć wszystkie zabezpieczenia przed kradzieżą. Każdy dłuższy nieplanowany postój (warsztat, wypadek, etc.) należy nam bezzwłocznie zgłosić. 6. Zapewnią Państwo, aby w realizacji zleceń przewozowych nie brały udziału osoby/organizacje podejrzewane o terroryzm. Skonsolidowane listy do rozporządzeń (WE) nr 881/2002 i (WE) nr 2580/2001 oraz ich rozporządzenia zmieniające znajdą Państwo także na stronie: K Chemikalia i towary niebezpieczne 1. W przypadku przejęcia towarów niebezpiecznych, potwierdzają nam Państwo, że o ile jest to wymagane przepisami prawa, powołali Państwo pełnomocnika do spraw towarów niebezpiecznych i zapewniają o realizacji przez niego ustawowych obowiązków. 2. W przypadku przejęcia towarów o wysokim potencjale zagrożenia (ADR, Część 1.10), sporządzą Państwo obligatoryjny plan bezpieczeństwa zgodny z podpunktem ADR i podejmą dalsze konieczne środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. 3. Zatrudnieni kierowcy muszą: posiadać ważne prawo jazdy upoważniające ich do przewozu materiałów niebezpiecznych, posiadać wymagane pisemne wytyczne i przedłożyć je na wezwanie. 4. Pojazdy, które przejmują towary niebezpieczne, muszą posiadać przewidziany przepisami prawa i wymagany przez firmę załadowczą osprzęt do przewozu materiałów niebezpiecznych. 5. W miejscu załadunku odbędą się kontrole pojazdu, wyposażenia oraz kwalifikacji kierowców. W przypadku wystąpienia niedociągnięć, pojawienia się reklamy artykułów spożywczych lub haków na mięso, oraz w przypadku stwierdzenia obecności osób (oraz zwierząt) nie należących do kadry kierowców, pojazd zostanie odrzucony. 6. W razie potrzeby należy dzwonić pod podane numery alarmowe. Stand: 01/ / 5

5 7. Uszkodzenia, wypadki (także możliwości zaistnienia wypadku) należy zgłaszać do nas w formie pisemnej. L Fakturowanie 1. Proszę w każdej korespondencji podawać nasz numer pozycji oraz numer trasy. 2. Ustalona stawka przewozowa uwzględnia wszystkie koszty opłat drogowych. Za właściwe księgowanie opłat drogowych odpowiedzialni są Państwo, wzgl. Państwa pracownicy. 3. Zgodnie z Niemieckim KC [BGB] 399 ustala się zakaz cesji zobowiązań. 4. Zapłata za przewóz następuje tylko za przedłożeniem pokwitowanego przez odbiorcę oryginału listu przewozowego (oryginalne pieczątki i podpis). Prosimy o przesłanie faktury w 2 egzemplarzach. Do faktury należy załączyć także pokwitowane dokumenty dostawy, kwity paletowe, potwierdzenie o załatwieniu dokumentów celnych jeśli stanowią one część składową zlecenia na wykonanie usług transportowych. 5. Roszczenia zapłaty postojowego będą akceptowane tylko za przedłożeniem pokwitowanego potwierdzenia pobytu i tylko od momentu pisemnego zgłoszenia do nas, za zaliczeniem czasu nie objętego zapłatą postojowego. 6. Państwa faktura transportowa musi odpowiadać wymogom przepisów prawnych i zawierać między innymi: Kompletny adres wykonawcy oraz odbiorcy faktury; nr faktury, Państwa jak i nasz numer identyfikacji podatkowej [USt-IDNr.], datę przejęcia, nasze numery referencyjne (nr przejazdu / nr zlecenia) i jeśli dotyczy wyszczególnioną kwotę podatku obrotowego. 7. W przypadku międzynarodowych ładunków częściowych i kompletnych dodatkowo: kod państwa, wyjściowego oraz miasto, kod państwa docelowego oraz miasto, numer rejestracji samochodu, wskazówka odnośnie procedury obciążenia zwrotnego, wzgl. zwolnienie od podatku transportu z państwa trzeciego. M Pozostałe 1. Posiadamy certyfikat zgodnie z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz (zarządzanie ochroną środowiska). Nasza polityka jakości i ochrony środowiska została opublikowana na stronie Preferujemy stosowanie pojazdów o niskiej emisji spalin, niskiej emisji hałasu oraz oszczędzających energię. 2. Pracujemy na podstawie najnowszego wydania Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych [ADSp]. 3. Jeśli nasz partner jest handlowcem w rozumieniu Niemieckiego KH [HGB], podmiotem prawa jawnego, lub jest podmiotem majątku odrębnego publiczno-prawnego, do rozwiązywania wszystkich wynikających pośrednio i bezpośrednio ze stosunku umownego sporów właściwy jest sąd w DE-Gelsenkirchen. 4. W przypadku nieskuteczności poszczególnych punktów, pozostałe punkty pozostają przez to nienaruszone. Strony umowy są w tym przypadku zobowiązane do podjęcia w miejsce nieskutecznej regulacji, takiej, która będzie najbliższa zamierzonemu wynikowi ekonomicznemu (klauzula salwatoryjna). Stand: 01/ / 5

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY) Wraz z przyjęciem zlecenia transportowego za wiążące uznane zostają nasze ogólne warunki handlowe (OWH), a Państwo zobowiązani są od tej pory do tego, aby zagwarantować ich przestrzeganie. Nasze ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS I. ZAKRES ZOBOWIĄZYWANIA Niniejsze Ogólne Warunki Świadczeni Usług Spedycyjnych i Transportowych ( Ogólne Warunki Spedycji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy OMIDA Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy Skyfox Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Obowiązuje od 10 grudnia 2013 roku Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG Załącznik 3. Umowa projekt Zawarta w dniu. 2010 roku pomiędzy: ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, kod pocztowy 30-150 Kraków, posiadającą nr

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016

2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie ofertowe Dowóz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Drezdenko na zawody sportowe w 2016 Nazwa firm Miejsko Gminny Zespół Oświaty ul. Ogrodowa 1 66-530 Drezdenko tel. 95 7638102 fax 95 7620850 mgzo@oswiata.drezdenko.pl.pl www.oswiata.drezdenko.pl Drezdenko, 24.03.2016r. 2/MGZO/ZO/2016 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. . -..

WZÓR. UMOWA Nr. . -.. WZÓR UMOWA Nr. zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KC 1/2015 załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY

KC 1/2015 załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY KC 1/2015 załącznik nr 2 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Mikołów - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowa 2 NIP: 635-183-22-49, REGON: 243331674 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 04-12-2013 r. o wszczęcie postępowania na: Dostawę fabrycznie nowych płyt drogowych do MZGOK Sp. z o.o. w Koninie PROJEKT UMOWY Umowa DTE.3600-.../2013 Zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia: UMOWA DOSTAWY w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOBEC PODWYKONAWCÓW NIEZINTEGROWANYCH

POLITYKA WOBEC PODWYKONAWCÓW NIEZINTEGROWANYCH POLITYKA WOBEC PODWYKONAWCÓW NIEZINTEGROWANYCH 1. ZAKRES Niniejsza polityka obowiązuje w stosunku do niezintegrowanych z firmą PCC Autochem podwykonawców usługi transportowych zgodnie z definicją CEFIC

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ostrołęka, dn. 19 grudnia 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Henryków

Nadleśnictwo Henryków UMOWA ZG/ /U/13 Zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy Nadleśnictwem Henryków zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez : mgr inż. Mariana Białka Nadleśniczego a firmą:.... z siedzibą w... przy ul....

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu Ogólne Warunki Zakupu 1 Zakres obowiązywania (1) Wszystkie sprzedaże, dostawy, usługi oraz oferty naszych Dostawców podlegają niniejszym ogólnym warunkom dostawy. Ogólne Warunki Zakupu są integralną częścią

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg.

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg. PR-01/2014 Białystok, 2014-05-06 Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości 55 000 Mg. Wykonawca zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie niektórych zapisów treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Wzór umowy Sygnatura sprawy: /16/AAD/XXX/ UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy OFERTA

Formularz ofertowy OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 RGK.7021.1.7.2016 Formularz ofertowy OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę kruszywa drogowego na

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2 Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM PRZEWOZIE RZECZY l.p. Przedmiot Zagadnienia Liczba godzin 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe.

Ogólne warunki handlowe. Ogólne warunki handlowe. Corrugated Board Sp. z o.o. jest producentem tektury falistej z siedzibą w Chojnowie przy ulicy S. Małachowskiego 3. Poniższe warunki handlowe dotyczą wszystkich kontrahentów współpracujących

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE OFERTOWE Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015r. ZAPROSZENIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę koksu przemysłowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych 1. Zastosowanie 2. Zamówienia 3. Zasady załadunku kwestie transportowe 4. Zarządzania pojemnikami 5. Sposoby

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Znak sprawy zadanie 1: TM1-240-11/16 Kraków, dnia 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy: Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132

UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132 UMOWA na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa i montaż grzejników w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju przy ul. Zielonej 132 Zawarta w dniu..2017 roku pomiędzy : Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe Transportu i Przewozu Towarów. PRODOMUS Sp. z o.o. Sp. K.

Ogólne Warunki Handlowe Transportu i Przewozu Towarów. PRODOMUS Sp. z o.o. Sp. K. Ogólne Warunki Handlowe Transportu i Przewozu Towarów PRODOMUS Sp. z o.o. Sp. K. 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Transportu i Przewozu Towarów (dalej OWHTiPT) obowiązują dla wszystkich pojedynczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo