OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) DLA SPEDYTORA (ZLECENIOBIORCY)"

Transkrypt

1 Wraz z przyjęciem zlecenia na świadczenie usług transportowych, zaczynają obowiązywać nasze warunki handlowe, a Państwo zobowiązują się zapewnić ich przestrzegania. A Ochrona klienta Ochrona klienta stanowi element wszystkich zleceń transportowych! Dane zakładowe/związane ze zleceniem należy traktować poufnie. Z naszej współpracy w sektorze transportowym i spedycyjnym ochrona klienta realizowana jest na następujących warunkach: Respektujemy Państwa relacje handlowe także z innymi partnerami handlowymi (klientami), o ile takie relacje istniały już przed podpisaniem niniejszego pisma. Takie samo prawo zastrzegamy jednak także dla siebie. W przypadku, jeśli zwrócą się Państwo bezpośrednio do naszych klientów w celu wykonania usług transportowych i spedycyjnych dla siebie lub osób trzecich, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania łączących nas stosunków handlowych bez zachowania okresów wypowiedzenia oraz do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. B Zatrudnienie podwykonawców Zlecenie na świadczenie usług transportowych należy realizować we własnym zakresie. W przypadku planowania podzlecenia transportu, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie tego z naszym działem dyspozycji. C Przestrzeganie przepisów prawa 1. Wraz z przyjęciem zlecenia zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych postanowień prawnych, takich jak ustawa dot. transportu towarowego [GüKG], Rozporządzenie w sprawie międzynarodowego transportu towarowego i kabotażu [GüKGrKabotageV] Niemieckiego KH [HGB], CMR, Rozporządzenie o krajowym i międzynarodowym kołowym, kolejowym oraz wodnym transporcie towarów niebezpiecznych [GGVSEB], ADR, Ustawa o czasie pracy, Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, Rozporządzenie (WE) 1072/2009, Ustawa o zawodowych kierowcach samochodów ciężarowych oraz odpowiednie rozporządzenie wykonawcze [BKrFQG/BKrFQV], Rozporządzenie (WE) Nr.881/2002, (WE) nr 2580/2001, itp. 2. Zapewniajä Państwo przestrzeganie postanowień prawnych odnośnie posiadania i stosowania wymaganych pozwoleń na transport (pozwolenie, uprawnienie lub licencja) oraz zatrudniania kierowców w Niemczech ( 7b GüKG Nielegalne zatrudnianie kierowców i przedsiębiorców w towarowym transporcie kołowym). Obejmuje to np. także przestrzeganie warunków kabotażu (Art. 8 Rozporządzenia (WE) 1072/2009, lub przy zastosowaniu zatwierdzenia CEMT warunków 7a Rozporządzenia w sprawie międzynarodowego transportu towarowego i kabotażu [GüKGKabotageV.] Zobowiązują się Państwo ponadto do posiadania w trakcie każdego przejazdu koniecznych dokumentów oraz do przekazania ich na żądanie osobom upoważnionym. 3. Wraz z przyjęciem transportu potwierdzają Państwo, że powołali dyspozytora ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1071/2009 Rozporządzenie UE o dostępie do zawodów. 4. W trakcie realizacji transportu należy przestrzegać obowiązujących postanowień (Ustawa o czasie pracy, rozporządzenie (WE) nr 561/2006, AETR, etc.) odnośnie czasu pracy, kierowania oraz postojów. 5. W Niemczech zostały stworzone obszary ochrony środowiska, do których nie można wjeżdżać bez plakietek środowiskowych. Dla pojazdów z czerwoną lub żółtą plakietką środowiskową obowiązują różne zakazy wjazdu. Jedynie pojazdy z zieloną plakietką środowiskową nie są zasadniczo objęte zakazami wjazdów. Są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie zakazów wjazdu dotyczących obszarów ochrony środowiska. 6. Potwierdzają Państwo przestrzeganie postanowień Ustawy o zawodowych kierowcach samochodów ciężarowych oraz odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego [BKrFQG/BKrFQV]. Samo posiadanie prawa jazdy bez dodatkowych kwalifikacji nie jest już wystarczające do pracy w charakterze zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego, nie dotyczy to tylko kierowców z krajów trzecich, o ile nie prowadzą oni pojazdu, który został zarejestrowany w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zależności o momentu zdobycia prawa jazdy, np. kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po , muszą udokumentować fakt posiadania kwalifikacji podstawowych ( 4 Ustawy w sprawie kwalifikacji kierowców zawodowych [BKrFQG]). Stand: 01/ / 5

2 7. Zobowiązują się Państwo nie przyjmować oraz nie świadczyć usług nielegalnych i odpowiednio poinstruować w tej kwestii współpracowników. Nie będą Państwo także uczestniczyli w nielegalnych zmowach cenowych współ-oferentów. 8. Poinstruują Państwo swoich kierowców, aby regularnie sprawdzali pojazdy pod względem przemytu ludzi lub towarów oraz natychmiast zgłaszali wszelkie stwierdzone niezgodności. 9. Spożywanie alkoholu i narkotyków jest surowo zabronione wszystkim kierowcom / pasażerom. D Załadunek i Transport 1. Na załadunek przeznaczony jest odpowiedni dla danego procesu czas (czas załadunku). Dla załadunku kompletnego (za wyjątkiem materiałów sypkich) jednego zamawiającego za pomocą pojazdów/jednostek sprzętowych o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton, czas załadunku dla miejsca załadunku, z zastrzeżeniem innych ustaleń umownych patrz zlecenie na usługi transportowe wynosi ryczałtowo każdorazowo maksymalnie 3 godziny. W przypadku pojazdów/jednostek sprzętowych o niższej masie łącznej, czas załadunku się zmniejsza. Za ten czas załadunku nie przysługuje szczególne wynagrodzenie. 2. Ustala się przejęcie przesyłki w ilości sztuk. 3. Należy stosować się do wskazówek nadawcy. Obejmuje to także polecenia odnośnie zabezpieczenia ładunku. 4. Niezależnie od wskazówek ładowni kierowca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie ładunku i przestrzeganie ustawowo dopuszczalnej/nych masy łącznej/nacisków na oś, przy uwzględnieniu całej trasy. Zgodne z przepisami zabezpieczenie ładunku musi zostać zapewnione do ostatniego miejsca rozładunku. 5. W przypadku kompletnych partii ustala się zakaz przeładunku oraz doładowywania, a w przypadku partii częściowych zakaz przeładunku, chyba że istniała na to jednoznaczna zgoda z naszej strony. 6. Po przejęciu towaru, postoje (przerwy, tankowania, etc.) należy zaplanować tak, aby odbywały się one na terenie zamkniętego/strzeżonego parkingu. W przypadku pozostawienia pojazdu bez nadzoru, wszystkie zabezpieczenia antywłamaniowe muszą zawsze pozostać włączone. 7. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, zakłada się realizację transportu w typowym dla obrotu czasie. W przypadku, kiedy dotrzymanie wyznaczonych terminów nie jest możliwe (np. w związku z czasem prowadzenia lub wypoczynku), należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. 8. Wymiana opakowania w przypadku transportów na terenie Niemiec, a także z oraz do Belgii, Luksemburga, Holandii, Austrii, Szwajcarii: Wraz z przyjęciem zlecenia na usługi transportowe uzgadnia się zamianę Euro-opakowań wymiennych. a) Zamiana Euro-opakowań wymiennych powinna nastąpić wg warunków Kölner Palettentausch, co oznacza, że zamiana Euro-opakowań wymiennych następuje już w miejscu załadunku. b) Jeśli nie będzie dla Państwa możliwe wypełnienie powyższego postanowienia, wtedy uzgadnia się, iż obowiązują warunki Bonner Palettentausch (jeśli Euro-opakowania wymienne nie będą wymieniane w miejscu załadunku). c) Stawka przewozowa zawiera także cenę wymiany Euro-opakowań wymiennych, wzgl. zwrot Euroopakowań wymiennych franko fracht. W myśl tego porozumienia są Państwo odpowiedzialni za jednoznaczne udokumentowanie ruchu środków załadowczych w miejscu załadunku oraz rozładunku. W przypadku, kiedy w miejscu załadunku nie następuje zamiana jeden do jednego (Kölner Palettentausch), środki załadowcze powinny zostać zwrócone do nadawcy w ciągu 4 tygodni. W przeciwnym wypadku są Państwo zobowiązani do zwrócenia nam kosztów nabycia uzupełniającego, które naliczamy w wysokości 10,00 Euro za każdą Europaletę i 90,00 Euro za każdą paletę z prętów stalowych typu Gitterbox, o ile w konkretnym przypadku nie udokumentują nam Państwo niższej straty. d) Jeśli odbiorca nie jest w stanie zwrócić środków załadowczych w tej samej ilości, to należy ten fakt zgłosić w ciągu 1 tygodnia z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą. Innych środków załadowczych, które nie są objęte niniejszym porozumieniem, bez szczególnego oddzielnego zlecenia na usługi transportowe, nie należy zabierać z danego miejsca rozładunku. Stand: 01/ / 5

3 E Zakłócenia transportu / Utrudnienia w przewozie 1. Uregulowany przepływ informacji jest niezbędny w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Zakłócenia przebiegu transportu (utrudnienia w przewozie) lub opóźnienia, np. wypadki, pobyty w warsztacie, uszkodzenia/straty w ładunku, należy nam natychmiast zgłaszać. 2. Należy nas również natychmiast poinformować pisemnie o zwłoce przy załadunku i rozładunku. W przeciwnym wypadku nie będą uznawane roszczenia regresyjne. 3. W przypadku tymczasowej lub długotrwałej niemożności wypełnienia zobowiązania ze zlecenia na usługi transportowe, powiadomią nas Państwo o tym fakcie pisemnie po uzyskaniu informacji o jego zaistnieniu najpóźniej przy otrzymaniu/realizacji nowego transportu. F Rozładunek 1. Na rozładunek przeznaczony jest odpowiedni dla danego procesu czas (czas rozładunku). Dla ładunku kompletnego (za wyjątkiem masowych materiałów sypkich) jednego zamawiającego za pomocą pojazdów/jednostek sprzętowych o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton na czas rozładunku dla miejsca rozładunku, z zastrzeżeniem innych ustaleń umownych patrz zlecenie na usługi transportowe przewiduje się ryczałtowo każdorazowo maksymalnie 3 godziny. W przypadku pojazdów/jednostek sprzętowych o niższej masie łącznej, czas rozładunku się zmniejsza. Za ten czas rozładunku nie przysługuje szczególne wynagrodzenie. 2. Należy stosować się do wskazówek odbiorcy. 3. Dokumentację dot. transportu należy przekazywać tylko osobom upoważnionym. 4. Dokonany rozładunek udokumentowany winien zostać niezwłocznie pod adresem internetowym: G Ubezpieczenie 1. Wraz z przyjęciem zlecenia na usługi transportowe potwierdzają Państwo, iż w przypadku transportów krajowych obowiązuje Państwa odpowiedzialność w odstępstwie od 431 Niemieckiego Kodeksu Handlowego [HGB] w wysokości 40 specjalnych praw ciągnienia na kilogram [SZR] i zawarli Państwo ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek uszkodzenia towarów ( 7a Ustawy o kołowym transporcie towarowym [GüKG]). 2. W przypadku transportów międzynarodowych zapewnią Państwo wystarczające ubezpieczenie pojazdów/środków transportu. W przypadku międzynarodowego kołowego transportu towarów musi istnieć co najmniej ochrona ubezpieczeniowa zgodna z najwyższymi stawkami odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami CMR (8,33 specjalnych praw ciągnienia [SZR] na kilogram, jednak min ). Na wezwanie udokumentują Państwo posiadanie ubezpieczenia. W przypadku braku wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej dla stosowanego pojazdu/środka transportu, powiadomią nas Państwo o tym z wystarczającym wyprzedzeniem na piśmie. Jeśli właściwe będą inne przepisy, to należy nas o tym powiadomić podczas składania oferty przewozu. Zastosowanie innych przepisów zostanie uzgodnione wiążąco tylko za naszym pisemnym potwierdzeniem. Należy nam udokumentować odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. H Dokumenty celne 1. Należy we właściwy sposób załatwić w odpowiednim urzędzie celnym dokumentację celną. 2. W przypadku wszystkich transportów, które są odprawiane w systemie Carnet TIR, należy niezwłocznie po odprawie przekazać nam kopie Carnet TIR. 3. W przypadku towarów, które są odprawiane za pomocą dokumentu w systemie T, należy przesłać nam podbity przez urząd celny formularz TC 11. I Dokumenty, środki transportu i wyposażenie 1. Użytkowany pojazd będzie w nienagannym stanie technicznym. Był regularnie serwisowany, dokonywane były przepisowe przeglądy i badania, a konieczne naprawy przeprowadzane były fachowo. 2. Pojazdy z plandekami oraz naczepy kurtynowe muszą posiadać wszystkie listwy, które nie mogą być uszkodzone. Stand: 01/ / 5

4 3. Samochody ciężarowe izotermiczne muszą być wyposażone w działający sprzęt do zapisu temperatury i należy przedłożyć aktualne świadectwo kalibracji. 4. Pojazdy muszą być wyposażone w odpowiednie, wystarczające i ewentualnie przepisowo wymagane urządzenia do zabezpieczania ładunku (chowane uchwyty, zaciągany pas mocujący, belki mocujące/napinające, maty antypoślizgowe) oraz odpowiadać normom budowy pojazdów DIN EN Jeśli w celu odpowiedniej realizacji transportu konieczne będzie specjalne zezwolenie (np. do przewozu materiałów niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych, etc.), należy wtedy takie zezwolenie przedłożyć z odpowiednim wyprzedzeniem bez wcześniejszego wezwania, najpóźniej w przeddzień planowanego załadunku. 6. W przypadku zastosowania kontenerów: Mogą być stosowane tylko przepisowe kontenery, które są czyste, bezwonne i odporne na warunki atmosferyczne i które umożliwiają przepisowe zabezpieczenie ładunku. Kontenery muszą być opatrzone ważnym prefixem, numerem kontenera (6-cyfrowym) z liczbą kontrolną, ważną plakietką CSC i znakiem celnym oraz muszą nadawać się do użytkowania w transporcie kolejowym na terenie Federacji Rosyjskiej. Ewentualne naprawy muszą być przeprowadzane fachowo, tak aby kontenery odpowiadały wymogom jakościowym. J Zabezpieczenie transportowanych towarów 1. Ryzyko transportu ma być utrzymywane na możliwie najniższym poziomie. W związku z tym prosimy, aby Państwo, w celu minimalizacji ryzyka, udostępnili odpowiedni osprzęt, wyposażenie oraz program szkoleniowy dla uczestników. 2. Towar należy chronić przed kradzieżą, manipulacją lub uszkodzeniem. W tym celu podejmą Państwo odpowiednie środki zapobiegawcze i zatrudnią tylko niezawodny personel. 3. W przypadku transportów produktów spożywczych/karm należy zwrócić uwagę, aby Państwa personel znał i przestrzegał przepisów dot. higieny. O każdej zmianie towaru należy powiadomić nas w formie pisemnej. 4. Zagwarantują Państwo przestrzeganie postanowień Państwa ubezpieczyciela odnośnie bezpieczeństwa i zwrócą uwagę w szczególności na to, aby Państwa pojazd pozostawał bez nadzoru możliwie jak najkrócej i najrzadziej oraz aby nie pozostawał niestrzeżony przez noc lub w dni wolne od pracy/weekendy. 5. Także w przypadku krótszych przerw w jeździe (np. tankowanie), opuszczając pojazd należy zawsze włączyć wszystkie zabezpieczenia przed kradzieżą. Każdy dłuższy nieplanowany postój (warsztat, wypadek, etc.) należy nam bezzwłocznie zgłosić. 6. Zapewnią Państwo, aby w realizacji zleceń przewozowych nie brały udziału osoby/organizacje podejrzewane o terroryzm. Skonsolidowane listy do rozporządzeń (WE) nr 881/2002 i (WE) nr 2580/2001 oraz ich rozporządzenia zmieniające znajdą Państwo także na stronie: K Chemikalia i towary niebezpieczne 1. W przypadku przejęcia towarów niebezpiecznych, potwierdzają nam Państwo, że o ile jest to wymagane przepisami prawa, powołali Państwo pełnomocnika do spraw towarów niebezpiecznych i zapewniają o realizacji przez niego ustawowych obowiązków. 2. W przypadku przejęcia towarów o wysokim potencjale zagrożenia (ADR, Część 1.10), sporządzą Państwo obligatoryjny plan bezpieczeństwa zgodny z podpunktem ADR i podejmą dalsze konieczne środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. 3. Zatrudnieni kierowcy muszą: posiadać ważne prawo jazdy upoważniające ich do przewozu materiałów niebezpiecznych, posiadać wymagane pisemne wytyczne i przedłożyć je na wezwanie. 4. Pojazdy, które przejmują towary niebezpieczne, muszą posiadać przewidziany przepisami prawa i wymagany przez firmę załadowczą osprzęt do przewozu materiałów niebezpiecznych. 5. W miejscu załadunku odbędą się kontrole pojazdu, wyposażenia oraz kwalifikacji kierowców. W przypadku wystąpienia niedociągnięć, pojawienia się reklamy artykułów spożywczych lub haków na mięso, oraz w przypadku stwierdzenia obecności osób (oraz zwierząt) nie należących do kadry kierowców, pojazd zostanie odrzucony. 6. W razie potrzeby należy dzwonić pod podane numery alarmowe. Stand: 01/ / 5

5 7. Uszkodzenia, wypadki (także możliwości zaistnienia wypadku) należy zgłaszać do nas w formie pisemnej. L Fakturowanie 1. Proszę w każdej korespondencji podawać nasz numer pozycji oraz numer trasy. 2. Ustalona stawka przewozowa uwzględnia wszystkie koszty opłat drogowych. Za właściwe księgowanie opłat drogowych odpowiedzialni są Państwo, wzgl. Państwa pracownicy. 3. Zgodnie z Niemieckim KC [BGB] 399 ustala się zakaz cesji zobowiązań. 4. Zapłata za przewóz następuje tylko za przedłożeniem pokwitowanego przez odbiorcę oryginału listu przewozowego (oryginalne pieczątki i podpis). Prosimy o przesłanie faktury w 2 egzemplarzach. Do faktury należy załączyć także pokwitowane dokumenty dostawy, kwity paletowe, potwierdzenie o załatwieniu dokumentów celnych jeśli stanowią one część składową zlecenia na wykonanie usług transportowych. 5. Roszczenia zapłaty postojowego będą akceptowane tylko za przedłożeniem pokwitowanego potwierdzenia pobytu i tylko od momentu pisemnego zgłoszenia do nas, za zaliczeniem czasu nie objętego zapłatą postojowego. 6. Państwa faktura transportowa musi odpowiadać wymogom przepisów prawnych i zawierać między innymi: Kompletny adres wykonawcy oraz odbiorcy faktury; nr faktury, Państwa jak i nasz numer identyfikacji podatkowej [USt-IDNr.], datę przejęcia, nasze numery referencyjne (nr przejazdu / nr zlecenia) i jeśli dotyczy wyszczególnioną kwotę podatku obrotowego. 7. W przypadku międzynarodowych ładunków częściowych i kompletnych dodatkowo: kod państwa, wyjściowego oraz miasto, kod państwa docelowego oraz miasto, numer rejestracji samochodu, wskazówka odnośnie procedury obciążenia zwrotnego, wzgl. zwolnienie od podatku transportu z państwa trzeciego. M Pozostałe 1. Posiadamy certyfikat zgodnie z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz (zarządzanie ochroną środowiska). Nasza polityka jakości i ochrony środowiska została opublikowana na stronie Preferujemy stosowanie pojazdów o niskiej emisji spalin, niskiej emisji hałasu oraz oszczędzających energię. 2. Pracujemy na podstawie najnowszego wydania Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych [ADSp]. 3. Jeśli nasz partner jest handlowcem w rozumieniu Niemieckiego KH [HGB], podmiotem prawa jawnego, lub jest podmiotem majątku odrębnego publiczno-prawnego, do rozwiązywania wszystkich wynikających pośrednio i bezpośrednio ze stosunku umownego sporów właściwy jest sąd w DE-Gelsenkirchen. 4. W przypadku nieskuteczności poszczególnych punktów, pozostałe punkty pozostają przez to nienaruszone. Strony umowy są w tym przypadku zobowiązane do podjęcia w miejsce nieskutecznej regulacji, takiej, która będzie najbliższa zamierzonemu wynikowi ekonomicznemu (klauzula salwatoryjna). Stand: 01/ / 5

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. Regulamin przyjęty do stosowania przez Rail Polska. Niniejszy dokument jest własnością Rail Polska. Zabrania

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo