2014 r r. nie dotyczy. 431,18 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014 r. 2015 r. nie dotyczy. 431,18 zł"

Transkrypt

1 I. ZUS dla osób prowadzących działalność w 2015r 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Porównanie kwot miesięcznych składek z 2014 i 2015 r. - nowe firmy Ubezpieczenia społeczne 2014 r r. Podstawa wymiaru składek 504,00 zł 525,00 zł Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%* 9,73 zł 10,13 zł Ubezpieczenie emerytalne 19,52% 98,38 zł 102,48 zł Ubezpieczenie rentowe 8% 40,32 zł 42,00 zł Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 12,35 zł 12,86 zł Razem składki na ub. społ. 160,78 zł 167,47 zł Fundusz pracy 2,45% Ubezpieczenia zdrowotne Podstawa wymiaru składki nie dotyczy nie dotyczy 3004,48 zł 3004,48 zł** Ubezpieczenie zdrowotne 9% 270,40 zł 270,40 zł** Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75% Razem składki (ub. społ. + ub. zdr.) 232,85 zł 232,85 zł** 431,18 zł 437,87 zł (+ ok. 10 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.) * składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych. ** Kwoty obowiązujące w 2014 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2015 r.

2 Duży ZUS 2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie 1, twórcy i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2379,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie z założeniami do przyszłorocznego budżetu prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3966 zł. Za miesiące styczeń - grudzień 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa: na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 464,50 zł (tj. 19,52%), na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 190,37 zł (tj. 8%), na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 58,30 zł (tj. 2,45%). II Minimalne wynagrodzenie za pracę od do Okres r r. Kwota wynagrodzenia zł zł (I rok pracy) Podstawa prawna (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz ze zm.).

3 III. Czas pracy Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2015 r. Okres A B C D E I 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 2 dni - 8 godz. 2 święta = 160 godz. 20 dni II 40 godz. 4 tyg. + brak - brak = 160 godz. 20 dni III 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 2 dni - brak = 176 godz. 22 dni IV 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 2 dni - 8 godz. 1 święto = 168 godz. 21 dni V 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 1 dzień - 8 godz. 1 święto = 160 godz. 20 dni VI 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 2 dni - 8 godz. 1 święto = 168 godz. 21 dni VII 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 3 dni - brak = 184 godz. 23 dni VIII 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 1 dzień - 8 godz. 1 święto = 160 godz. 20 dni IX 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - brak = 176 godz. 22 dni X 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 2 dni - brak = 176 godz. 22 dni XI 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 1 dzień - 8 godz. 1 święto = 160 godz. 20 dni XII 40 godz. 4 tyg. + 8 godz. 3 dni - 8 godz. 2 święta = 168 godz. 21 dni Łącznie godz. 252 dni A - czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego, B - czas pracy wynikający z tzw. "dni wystających", C - obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela, D - godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego, E - liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego. Uwaga: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wykaz świąt w 2015 r., które przypadają w innym dniu niż niedziela, podajemy w tabeli poniżej: 1 stycznia (czwartek) Nowy Rok Dni świąteczne w 2015 roku, które obniżają wymiar czasu pracy 6 stycznia (wtorek) Święto Trzech Króli 6 kwietnia (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja (piątek) Święto Państwowe 4 czerwca (czwartek) Boże Ciało 15 sierpnia (sobota) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 11 listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości 25 grudnia (piątek) pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (sobota) drugi dzień Bożego Narodzenia

4 IV. Kwoty wolne od potrąceń Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2015 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek 100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1.286,16 zł 1.239,16 zł 1.291,16 zł 1.244,16 zł 90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1.157,54 zł 1.115,24 zł 1.162,04 zł 1.119,74 zł 80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1.028,93 zł 991,33 zł 1.032,93 zł 995,33 zł 75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 964,62 zł 929,37 zł 968,37 zł 933,12 zł Uwagi: 1) Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. 2) Dla pracownika w pierwszym roku pracy kwotę wolną od potrąceń ustala się od 80% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2015 r. - od kwoty zł). V. Nowy przepis projektu nowelizacji Kodeksu pracy: Umowa o pracę na czas określony tylko na 33 miesiące Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Zmiany są obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. VI. Badania lekarskie Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, które wskazuje brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania wstępne- przed przystąpieniem do pracy nowo zatrudnionego pracownika Badania okresowe kolejny termin badania wyznaczony jest przez Lekarza Medycyny Pracy na zaświadczeniu lekarskim. Badania kontrolne- gdy pracownik pozostaje niezdolny do pracy przez ponad 30 dni w celu ustalenia czy jest on zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku.

5 VII. Szkolenia BHP pracowników Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne Instruktaż ogólny/ stanowiskowy dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników Szkolenie okresowe należy przeprowadzić: -w okresie 12-miesięcy od zatrudnienia pracownika - w okresie 6-miesięcy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 3 lata - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, nie rzadziej niż raz w roku szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 6 lat szkolenie okresowe pracowników administracyjnobiurowi VIII. Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy Stawki za 1 km przebiegu pojazdu Okres Stawka za 1 km przebiegu: od nadal (zł) a) samochodu osobowego - o poj. skok. do 900 cm 3 0, o poj. skok. pow. 900 cm 3 0,8358 b) motocykla 0,2302 c) motoroweru 0,1382 podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). Podróże krajowe okres obowiązywania: od Dieta (pełna) 30,00 zł Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł

6 Ryczałt na dojazdy (20% diety) Podróże zagraniczne 6 zł okres obowiązywania: od WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg Afganistan EUR Albania EUR Algieria EUR Andora jak w Hiszpanii 5 Angola USD Arabia Saudyjska EUR Argentyna USD Armenia EUR Australia AUD Austria EUR Azerbejdżan EUR Bangladesz USD Belgia EUR Białoruś EUR Bośnia i Hercegowina EUR Brazylia EUR Bułgaria EUR Chile USD Chiny EUR Chorwacja EUR Cypr EUR

7 22 Czechy EUR Dania DKK Egipt USD Ekwador USD Estonia EUR Etiopia USD Finlandia EUR Francja EUR Grecja EUR Gruzja EUR Hiszpania EUR Indie EUR Indonezja EUR Irak USD Iran EUR Irlandia EUR Islandia EUR Izrael EUR Japonia JPY Jemen USD Jordania EUR Kambodża USD Kanada CAD Katar EUR Kazachstan EUR Kenia EUR Kirgistan USD Kolumbia USD Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD

8 51 Korea Południowa EUR Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR Kostaryka USD Kuba EUR Kuwejt EUR Laos USD Liban USD Libia EUR Liechtenstein jak w Szwajcarii 60 Litwa EUR Luksemburg jak w Belgii 62 Łotwa EUR Macedonia EUR Malezja EUR Malta EUR Maroko EUR Meksyk USD Mołdowa EUR Monako jak we Francji 70 Mongolia EUR Niderlandy EUR Niemcy EUR Nigeria EUR Norwegia NOK Nowa Zelandia USD Oman EUR Pakistan EUR Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu 79 Panama USD

9 80 Peru USD Portugalia EUR Republika Południowej Afryki USD Rosja EUR Rumunia EUR San Marino jak we Włoszech 86 Senegal EUR Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR Singapur USD Słowacja EUR Słowenia EUR Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: - Nowy Jork - Waszyngton USD Syria USD Szwajcaria CHF Szwecja SEK Tadżykistan EUR Tajlandia USD Tanzania USD Tunezja EUR Turcja USD Turkmenistan EUR Ukraina EUR Urugwaj USD Uzbekistan EUR Wenezuela USD Węgry EUR Wielka Brytania GBP

10 107 Wietnam USD Włochy EUR Wybrzeże Kości Słoniowej EUR Zimbabwe EUR Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR Państwa inne niż wymienione w lp EUR Przy podróżach do: - Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii, - Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD, - Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). IX.Granica dochodu uprawniająca do świadczeń rodzinnych Okres Kwota graniczna na osobę w rodzinie na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne r r. 539,00 zł 623,00 zł Podstawa prawna: (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) Okres Kwota graniczna na osobę w rodzinie na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne od r. 574,00 zł 664,00 zł Podstawa prawna: (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) Zasiłek rodzinny Okres od r. na dziecko do ukończenia 5 lat 77 zł

11 na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat 106 zł 115 zł Podstawa prawna: (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) Dodatki do zasiłku rodzinnego Wyszczególnienie od r. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności 170 zł, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tytułu urodzenia dziecka z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do ukończenia 5 lat powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat zł 100 zł jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła 60 zł 80 zł 90 zł 50 zł Podstawa prawna: (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka okres obowiązywania: od wysokość świadczenia Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka próg dochodowy podstawa prawna: zł zł* (Dz. U. z 2012 r. poz. 959,

12 (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) poz. 1255) Uwaga: *Dotyczy dzieci urodzonych lub objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionych po r.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan dotychczasowy

UZASADNIENIE. Stan dotychczasowy UZASADNIENIE Stan dotychczasowy Aktualnie problematykę należności za podróże służbowe odbywane przez pracowników sfery budżetowej na obszarze kraju, jak i poza jego granicami regulują dwa rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami

Rachunkowość. Rozrachunki z pracownikami Rachunkowość Rozrachunki z pracownikami dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf NowyPlus

Cennik taryf NowyPlus Cennik taryf Oferta ważna od 01.07.2011 r. 1. Oferta podstawowa 25 45 55 85 165 Abonament 1 25,20 zł 45,37 zł 55,45 zł 85,70 zł 166,35 zł Liczba minut wliczonych w abonament 2, 5 lub liczba SMS-ów wliczonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo