INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWI"

Transkrypt

1 RAMKA: Informacje dotyczące miast współuczestniczących w organizacji Mistrzostw, bazy noclegowej (hoteli, prywatnych kwater itp.), komunikacji i imprez towarzyszących znajdują się na stronach internetowych (takŝe w języku polskim): Informacje dotyczące Mistrzostw Europy moŝna równieŝ znaleźć na stronach internetowych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA): oraz Polskiego Związku Piłki NoŜnej: INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWIĄZKU Z MISTRZOSTWAMI EUROPY W PIŁCE NOśNEJ 2008 AUSTRIA/SZWAJCARIA AUSTRIA * Austria na czas mistrzostw przywróci kontrole na swoich granicach zewnętrznych. Zawieszone zostanie stosowanie zasad strefy Schengen. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iŝ w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce NoŜnej EURO 2008 Austria zgodnie z art. 23 Kodeksu Granicznego Schengen wprowadzi kontrole graniczne na swoich granicach lądowych, wodnych i powietrznych w okresie od 2 czerwca do 1 lipca 2008 r. Oznacza to przywrócenie kontroli posiadania dokumentów podróŝy. Przed przejściami granicznymi ustawione zostaną równieŝ znaki ograniczenia prędkości do km/godz. Głównym celem tych decyzji jest niedopuszczenie do wjazdu na terytorium Austrii pseudokibiców z innych krajów. NaleŜy równieŝ pamiętać, iŝ Szwajcaria nie jest członkiem UE, w związku z czym granica austriacko-szwajcarska jest równieŝ granicą celną. Osoby, które w przeszłości weszły w konflikt z prawem w Republice Austrii lub w innym państwie Unii Europejskiej, zostały skazane, a następnie warunkowo przedterminowo zwolnione i powróciły do Polski, a warunki tego zwolnienia łączyły się z

2 zakazem ponownego wjazdu, muszą mieć świadomość, Ŝe mogą zostać ponownie zatrzymane na granicy austriackiej lub podczas pobytu na terytorium Austrii i przekazane organom wymiaru sprawiedliwości Austrii lub innego państwa UE. * Przed wyjazdem. > Dokumentem podróŝy uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty (nowego wzoru). Przed wyjazdem naleŝy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie toŝsamości. NaleŜy teŝ sprawdzić, czy paszport jest waŝny co najmniej 3 miesiące ponad planowany okres pobytu. Jeśli masz paszport i dowód osobisty, zabierz ze sobą oba dokumenty i przechowuj je oddzielnie. W razie utraty jednego z nich za granicą będziesz mógł powrócić do kraju na podstawie drugiego dokumentu. Uwaga: W przypadku utraty dokumentu toŝsamości obywatel polski ma moŝliwość uzyskania tymczasowego dokumentu podróŝy jedynie w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej w Wiedniu. > Przechowuj pieniądze i dokumenty w róŝnych miejscach. > W miejscu do tego przeznaczonym wpisz w paszporcie swój adres zamieszkania oraz dane kontaktowe osoby, którą naleŝy powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku. > Jeśli podróŝujesz indywidualnie pociągiem, autobusem lub samolotem, dowiedz się u przewoźnika, co uczynić w razie utraty biletu, aby uniknąć problemów w drodze powrotnej (ewentualna moŝliwość odtworzenia utraconego biletu). Poproś przewoźnika o numer kontaktowego telefonu na wypadek nieprzewidzianej sytuacji. > Oprócz gotówki warto zabrać ze sobą kartę bankomatową lub kredytową akceptowaną na terytorium Austrii (funkcjonuje tu większość kart kredytowych, np. VISA, MasterCard). W przypadku kart bankomatowych najczęściej akceptowanym rodzajem jest karta MAESTRO. Popularna w Polsce VISA Electron nie jest akceptowana w większości sklepów moŝna nią

3 jedynie dokonać wypłaty w niektórych bankomatach, co w przypadku utraty pieniędzy pozwoli na uregulowanie niezbędnych naleŝności. > W Austrii kontrola celna moŝe być przeprowadzana na terytorium całego państwa. Przepisy celne są zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewoŝonych towarów przeznaczonych do osobistego uŝytku i nie podlegających odsprzedaŝy. Określenie do uŝytku osobistego obejmuje przeznaczenie przewoŝonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaŝ jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. PrzewoŜone towary uznaje się za przeznaczone do uŝytku osobistego, jeŝeli nie przekraczają określonych ilości, np.: papierosy 200 szt., cygaretki 400 szt., cygara 200 szt., tytoń 1 kg, spirytus 10 l, wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) 20 l, wino 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwo 110 l. Osoby poniŝej 17. roku Ŝycia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. > Pamiętaj o zabraniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (dawny formularz E111) wydawanej przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwaga: PoniewaŜ NFZ nie pokrywa kosztów długotrwałej hospitalizacji oraz specjalistycznego, międzynarodowego transportu medycznego, wykup takŝe stosowny, dodatkowy indywidualny pakiet ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. > W Austrii trzeba się liczyć z obowiązkiem opłacenia gotówką EUR za kaŝdy dzień pobytu w szpitalu. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego koszty wizyty lekarskiej lub pobytu w szpitalu muszą być opłacone na miejscu. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok EUR, cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) od 750 EUR. W przypadku osób posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego koszty wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu rozliczane są przez lekarza lub szpital za pośrednictwem austriackiej kasy chorych bezpośrednio z NFZ. NaleŜy pamiętać, Ŝe moŝe być konieczny zakup na własny koszt leków lub innych świadczeń

4 nie objętych refundacją w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o skontaktowanie się z NFZ: > Rodzinie lub znajomym w kraju zostaw stosowną kwotę pieniędzy, którą będą mogli w razie konieczności przekazać Ci za pośrednictwem firm świadczących usługi szybkiego transferu pieniędzy za granicę (takich jak np. Western Union). Zanotuj i zabierz ze sobą adresy i numery telefonów rodziny lub przyjaciół oraz polskich urzędów konsularnych w krajach przejazdu i w Austrii. Jeśli podróŝujesz w zorganizowanej grupie, poproś o numer telefonu komórkowego przewodnika albo numer telefonu organizatora wyjazdu w kraju. * Podczas pobytu. > Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa wezwij policję (telefon 133) lub zgłoś się na najbliŝszy posterunek. Zadbaj o sporządzenie protokołu zdarzenia i poproś o jego kopię. > W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej wezwij pierwszą pomoc medyczną (telefon 144). > Obcokrajowiec przybywający do Austrii podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego powinien dopełnić najpóźniej w ciągu 3 dni od przyjazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu. > Nie pozostawiaj bez opieki i nie powierzaj nieznanym osobom dokumentów, bagaŝu i innych rzeczy osobistych. > W razie utraty dokumentów zgłoś ten fakt na najbliŝszym posterunku policji. W przypadku zgłoszenia kradzieŝy dokumentów otrzymasz pisemne potwierdzenie zgłoszenia. Dokument z policji będzie przydatny do ponownego wyrobienia dokumentów. W przypadku kradzieŝy prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego poproś o rozszerzony protokół kradzieŝy, który słuŝy równieŝ jako dokument zastępczy dla dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy na terytorium Austrii (zwykle związane jest to z koniecznością wniesienia opłaty kilkunastu euro).

5 > JeŜeli utrata dokumentów lub pieniędzy uniemoŝliwia powrót do kraju, po zgłoszeniu na policji skontaktuj się z najbliŝszym polskim konsulatem. > Jeśli utraciłeś telefon komórkowy, karty bankomatowe lub kredytowe, skontaktuj się ze swoim operatorem/bankiem w celu ich zastrzeŝenia. > W razie zmiany terminu powrotu powiadom rodzinę lub znajomych w Polsce. > W przypadku zaginięcia osoby, która wyjechała na Mistrzostwa do Austrii, członkowie jej najbliŝszej rodziny powinni fakt ten zgłosić w komendzie policji w Polsce, właściwej dla miejsca zamieszkania zaginionego. * Informacje dla kierowców. > Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii. O ile oznaczenie takie nie jest umieszczone na tablicach rejestracyjnych, samochód naleŝy oznaczyć znakiem wyróŝniającym w ruchu międzynarodowym kraju, w którym jest on zarejestrowany (dla Polski plakietka PL). Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18. roku Ŝycia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. > W przypadku poruszania się poŝyczonym samochodem zaleca się uzyskanie od właściciela pisemnego upowaŝnienia do uŝytkowania pojazdu (poświadczonego urzędowo lub notarialnie i przetłumaczonego na język niemiecki) albo upowaŝnienia sporządzonego na stosownym druku (dostępne w PZMOT). > Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Ceny winiet w 2008 r. wynoszą: - dla jednośladów (kategoria A): roczna 29,50 EUR, 2- miesięczna 11,10 EUR, 10-dniowa 4,40 EUR;

6 - dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna 73,80 EUR (waŝna przez 14 miesięcy: od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2009 r.), 2-miesięczna 22,20 EUR, 10-dniowa 7,70 EUR. > Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety w wysokości 120 EUR. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety groŝą grzywną do 3000 EUR. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a takŝe w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem). > Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie waŝne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz odblaskowej kamizelki, a w zimie takŝe łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposaŝenia groŝą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. > Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, słuŝby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliŝonej do wysokości wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest wówczas obowiązany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. NaleŜy pamiętać, Ŝe austriacka policja ma uprawnienia do nakładania mandatów, zatrzymania prawa jazdy oraz zatrzymania w areszcie. > Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. W przypadku stwierdzenia powaŝnych usterek samochodu naleŝy liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wysoką karą pienięŝną (od kilkuset euro wzwyŝ), a takŝe z obciąŝeniem kierowcy kosztami odholowania pojazdu do warsztatu, kosztami przeprowadzonego badania technicznego i

7 innymi opłatami administracyjnymi, wraz z opłatą za pracę słuŝb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, gdy samodzielnie dokonuje naprawy pojazdu w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone (np. na autostradach). Naprawy naleŝy dokonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tzn. w warsztatach. Z uwagi na ograniczone moŝliwości samodzielnego wykonywania napraw pojazdu oraz wysokie koszty napraw w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej oraz ksiąŝeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej). > Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości na drogach (dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym 100 km/godz., na autostradach 130 km/godz.). > Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. > Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagroŝonym karą w zaleŝności od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem (oceny dokonuje policjant). Kierowca z zawartością alkoholu we krwi powyŝej 0,5 promila moŝe zostać ukarany mandatem (od 218 do 5813 EUR) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet jeśli nie doprowadził do kolizji. > Nie zatrzymuj się na postój i odpoczynek w miejscach odosobnionych. Najlepszymi miejscami na postój, zwłaszcza w nocy, są duŝe, oświetlone stacje benzynowe. > Nie pozostawiaj cennych przedmiotów, dokumentów i pieniędzy bez opieki w samochodzie nawet w bagaŝniku lub schowku. > Dodatkowe informacje dla kierowców moŝna znaleźć na stronie internetowej:

8 > Prawo austriackie zawiera określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za kaŝde z nich. W wielu przypadkach określona jest jedynie górna i dolna granica kary. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałoŝonego za wykroczenie jest bezcelowe i ma zwykle odwrotne skutki policjant moŝe wtedy podnieść karę do określonego w przepisach limitu. Odmowa przyjęcia mandatu na miejscu wiąŝe się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę administracyjną. NaleŜy wtedy zapłacić zabezpieczenie na poczet ewentualnej kary (kilkaset euro). W zamian uzyskuje się prawo do odwołania się od decyzji o mandacie do najbliŝszego organu nadzorującego prace policji (najczęściej urząd gminy Bezirks Hauptmannschaft). Przyjęcie i zapłacenie mandatu zamyka drogę odwoławczą. W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdzane są prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Stwierdzenie w dokumentach jakichkolwiek nieczytelności, uszkodzeń, poprawek lub przeróbek powoduje najczęściej zatrzymanie dokumentów i samochodu oraz wdroŝenie postępowania wyjaśniającego, przy czym kierowca z reguły obciąŝany jest kosztami, jakie z tego wynikają (holowanie, parkowanie itd.). > Obywatele polscy podróŝujący samochodem obowiązani są mieć waŝny dowód krajowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo na przyczepę, jeśli z nią podróŝują). Dlatego teŝ, z przyczyn praktycznych, zaleca się posiadanie zielonej karty jako oczywistego dowodu ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są w Austrii w pełni uznawane. > Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasaŝera zarówno obywatela UE, jak i spoza UE moŝe spowodować powaŝne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasaŝerów, jeŝeli np. w czasie kontroli na granicy lub innej kontroli (np. celnej) okaŝe się, Ŝe przeciwko takiemu przygodnemu pasaŝerowi toczy się postępowanie karne lub uchylił się on od wykonania juŝ orzeczonej kary (np. pienięŝnej). NaleŜy pamiętać, Ŝe sam przewóz pasaŝerów

9 np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywających nielegalnie w Austrii jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierowcy (właścicielowi) pojazdu i współpasaŝerom mogą grozi sankcje w postaci aresztu (więzienia) i konfiskaty pojazdu. * Adresy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Austrii. > Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu: Hietzinger Hauptstraße 42 C, 1130 Wien. Wydział Konsularny: Hietzinger Hauptstraße 42 B, 1130 Wien, tel.: (+43 1) , , faks: (+43 1) , (+43 1) Dy- Ŝurny (po godzinie 16.00): tel. (+43 1) , > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku. Konsul honorowy Siegfried RESL, Valiergasse 60, 6020 Innsbruck, tel.: (+43 / (0) 512) , faks: (+43 / (0) 512) , Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz, obszar urzędowania: Tyrol, godziny urzędowania: poniedziałekczwartek i , piątek > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Grazu. Konsul honorowy Gerold ORTNER. Joaneumring 18/3, 8010 Graz, tel.: (+43 / (0) 316) , faks: (+43 / (0) 316) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Styria. Godziny urzędowania: wtorek , środa > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Salzburgu. Konsul honorowy Jürgen HINTERWIRTH. Nonntaler Hauptstraße 1, 5020 Salzburg, tel.: (+43 / (0) 662) , , faks: (+43 / (0) 662) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Kraj Salzburski. Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek

10 > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie. Konsul honorowy Albert Ferdinand SAMMER. Koschatstraße 7, 9020 Klagenfurt, tel.: (+43 / (0) 463) lub lub - po polsku , faks (+43 / (0) 423) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Karyntia. Godziny urzędowania: środa , piątek > W czasie meczów polskiej reprezentacji w Klagenfurcie działał będzie punkt konsularny z konsulem zawodowym. Bezpośredni telefon w nagłych przypadkach: * Informacje dotyczące austriackich miastorganizatorów w rundzie eliminacyjnej Mistrzostw Europy. > Wiedeń. Stolica Austrii, połoŝona w północnowschodniej części kraju. W dniu 12 czerwca b.r. odbędzie się tam mecz Polski z Austrią na stadionie Ernst-Happel-Stadion na wiedeńskim Praterze. 29 czerwca 2008 r. w stolicy Austrii rozegrany zostanie mecz finałowy, który wyłoni zwycięską druŝynę. Poza stadionem planowane jest zorganizowanie tzw. Fan-Zone (wyznaczone strefy dla fanów). Największa strefa, rozciągająca się na długości 1,2 km od ulicy Ringstrasse do Heldenplatz, ma mieć powierzchnię 100 tys. m2 i przewidziana jest dla 70 tys. osób. Na 9 telebimach będzie moŝna na Ŝywo obserwować wszystkie 31 meczów, świętować i cieszyć się przygotowanym programem rozrywkowym (strefa ma działać codziennie w godz ). Pierwsze 8 meczów transmitowanych za pośrednictwem telebimu o powierzchni 44 m2 będzie moŝna oglądać za darmo w okolicach stadionu, na Praterze. > Klagenfurt. Stolica Karyntii, połoŝona w południowej Austrii. W dniu 8 czerwca br. na stadionie w Klagenfurcie, mieszczącym ok widzów, odbędzie się mecz Polski z RFN (nazwa i adres stadionu: Wörtherseestadion, Südring 107, A-9020 Klagenfurt). Szczegółowe informacje o moŝliwościach dojazdu do stadionu znaleźć moŝna na stronie internetowej:

11 > Innsbruck. Stolica Tyrolu, połoŝona u stóp pasma górskiego Nordkette, z bezpośrednim dostępem do wysokich alpejskich szczytów. Z Innsbrucku moŝna bez problemu dotrzeć do pozostałych miast, w których odbędą się mistrzostwa. Na terenie stadionu przy skoczni narciarskiej zostanie przygotowana specjalna strefa Fan Zone przeznaczona dla ok widzów z całej Europy. Stadion, na którym rozegrane zostaną mecze z udziałem druŝyn z Hiszpani, Rosji i Szwecji, nosi nazwę Tivoli- Stadion. Szczegółowe informacje na temat moŝliwości dojazdu do stadionu znaleźć moŝna na stronie internetowej: > Salzburg. Miasto, w którym urodził się Mozart stolica kraju związkowego Salzburg. Władze miasta spodziewają się przyjazdu duŝo większej liczby kibiców, niŝ moŝe pomieścić stadion Wals-Siezenheim (ok osób), na którym rozegrane zostaną mecze z udziałem druŝyn z Grecji, Rosji i Szwecji. Dla tych fanów piłki noŝnej, którzy przyjadą do Salzburga i nie będą mieć biletów (będzie ich prawdopodobnie ok. 25 tysięcy), zostaną przygotowane tak jak w innych miastach specjalne strefy z telebimami, gdzie będzie moŝna na Ŝywo oglądać mecze piłki noŝnej. Szczegółowe informacje na temat organizacji mistrzostw w Salzburgu moŝna znaleźć na stronie internetowej: SZWAJCARIA > Szwajcarskie stadiony, na których rozgrywać się będą mecze EURO 2008, są stosunkowo nieduŝe i, co się z tym wią- Ŝe, liczba dostępnych biletów (po uwzględnieniu tak zwanych puli narodowych, sponsorów i działaczy) jest mocno ograniczona. Orientacyjne dane: Bazylea: St. Jakob-Park, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Berno: Stade de Suisse, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej:

12 Zurych: Letzigrund, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Genewa: Stade de Geneve stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Linki na strony miast-gospodarzy poświęcone EURO2008: Bazylea: Berno: Zurych: Genewa: * Wskazówki Ambasady RP w Bernie dla obywateli polskich. > Ze względu na zaostrzone przepisy bezpieczeństwa w czasie trwania mistrzostw naleŝy się liczyć z utrudnieniami przy wjeździe na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej (dotyczy to zwłaszcza ruchu samochodowo-autokarowego). Uwaga! Kontrole osobowe na terytorium Szwajcarii będą przeprowadzane równieŝ przez jednostki policyjne z Niemiec i Francji (na podstawie dwustronnych umów o wzajemnej pomocy słuŝb bezpieczeństwa). > NaleŜy pamiętać, Ŝe Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jej granica zewnętrzna jest zarazem granicą celną (link na stronę Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Celnego: > Miejsca noclegowe w rejonach Zurychu, Bazylei, Genewy oraz Berna naleŝy rezerwować z duŝym wyprzedzeniem! Dla osób, którym nie udało się zapewnić sobie miejsca w hotelu, podajemy link na stronę ze stale aktualizowaną ofertą kwater prywatnych: > JeŜeli reprezentacja Polski zakwalifikuje się do dalszej fazy rozgrywek na terytorium Szwajcarii, Ambasada zorganizuje dyŝur konsula w Bazylei.

13 * Ambasada RP > W czasie EURO 2008 działać będzie specjalny telefoniczny numer kontaktowy Ambasady RP w Bernie (tylko dla osób bezwzględnie potrzebujących pomocy konsula RP w Szwajcarii):

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009.

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Informacje praktyczne dla pielgrzymów 1. Ważne telefony: Policja: 158 lub 112 Pogotowie ratunkowe: 155 lub 112 Straż Pożarna: 150 lub 112

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Samochodem po Europie

Samochodem po Europie Samochodem po Europie Państwo Ograniczenie prędkości Teren zabudowany Teren niezabudowany (autostrada) UŜywanie świateł mijania Austria 50 km/h 130km/h Obowiązkowo 24h przez cały rok Belgia 50 km/h 120

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Przepisy celne na świecie

Przepisy celne na świecie Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia nr 12/07 Starosty Lubelskiego z dnia 1 lutego 2007 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUśBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1) samochodzie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15.07.2013 r. REGULAMIN UśYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUśBOWEGO ORAZ OBSLUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy AUSTRIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Austrii... 1 1.1. Informacje geograficzne... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Austrii... 1 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy AUSTRIA SPIS TREŚCI 3. Warunki Ŝycia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 3 3.3. System edukacji... 4 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 5 3.5. Kursy języka narodowego...

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu Miejsce egzaminu:. Osoba egzaminowana: Nazwisko i imię :... PESEL :... Data egzaminu:... Podpis Przewodniczącego Komisji:... A Ilość odpowiedzi prawidłowych/nieprawidłowych:... Wynik egzaminu:.... Podpisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce!

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! Warszawa, 9 grudnia 2015 r. W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! W krajach takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, za brak polisy OC właścicielowi może zostać

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ZARZĄDZENIE Nr 24/K/10 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia regulaminu uŝytkowania samochodu słuŝbowego stanowiącego własność Gminy Stromiec oraz ustalenia norm zuŝycia paliwa

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania.

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania. Karta Nr 1/13 Zameldowanie na pobyt stały Miejsce załatwienia sprawy Stanowisko ds. ewidencji ludności, II piętro, pokój nr 15, Formularz: zgłoszenie pobytu stałego /E-1/ zaświadczenie o wymeldowaniu z

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem

Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieŝy autokarem Wykład skierowany do dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów biur podróŝy, organizatorów niekomercyjnych wycieczek i pielgrzymek, uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD)

Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD) Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD) Wymagane dokumenty: wniosek wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach (5 stron) kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym badaniem technicznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 PROCEDURA UZYSKANIA WIZY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 Od dnia 21 grudnia 2007 roku Rzeczpospolita Polska jest częścią strefy Schengen. Przepisy regulujące zasady przekraczania

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY REGULAMIN PARKINGÓW DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMIE PARKUJ I JEDŹ (PARK & RIDE) W M.ST. WARSZAWIE

TYMCZASOWY REGULAMIN PARKINGÓW DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMIE PARKUJ I JEDŹ (PARK & RIDE) W M.ST. WARSZAWIE TYMCZASOWY REGULAMIN PARKINGÓW DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMIE PARKUJ I JEDŹ (PARK & RIDE) W M.ST. WARSZAWIE podstawa prawna - Uchwała Nr XI/328/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r. 1 Zał. Nr 4 do

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE W SPP Lp. Rodzaj opłaty Wysokość stawek opłat w pierwszej SPP Wysokość stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza spółkę TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O. O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie ustalenia warunków i stosowania cen przewozu osób i rzeczy /bagaŝu/

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/26 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/26 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagaŝu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się :

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Art. 17 i 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej Określenia w umowie najmu: "WYNAJMUJĄCY" OSOBA, FIRMA, ORGANIZACJA,w imieniu której podpisywana jest umowa najmu." WYPOśYCZALNIA" - WYPOśYCZALNIA SAMOCHODÓW. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska golaaa!!! MSWiA w trosce o bezpieczeństwo kibiców

Polska golaaa!!! MSWiA w trosce o bezpieczeństwo kibiców Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5673,polska-golaaa-mswia-w-trosce-o-bezpieczenstwo-kibicow.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 09:10

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI IV. Obsługa kart płatniczych Maestro, VISA Electron do Konta prywatnego SGB24 1. Wydanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Prowansja miejsca, które warto zobaczyć- Ważne informacje

Prowansja miejsca, które warto zobaczyć- Ważne informacje Prowansja miejsca, które warto zobaczyć- Ważne informacje data aktualizacji: 2009.03.31 DANE OGÓLNE Dokumenty podróży uprawniające do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni: paszport ważny minimum 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią 2015.07.06 Ambasada Japonii rozpocznie przyjmowanie wniosków wizowych w ramach programu Zwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET 1. Uprawnieni 1) do nabycia biletu odcinkowego miesięcznego imiennego, są uprawnieni: a) według taryfy normalnej - kaŝda osoba, b) z ulgą ustawową

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę.

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę. {slide=paszporty i wizy} Wszystkie osoby wyjeżdżające za granicę zobowiązane są posiadać paszport lub w przypadku wyjazdów do Unii Europejskiej paszport lub dowód osobisty. Wymagane jest, aby dokument

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo