INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWI"

Transkrypt

1 RAMKA: Informacje dotyczące miast współuczestniczących w organizacji Mistrzostw, bazy noclegowej (hoteli, prywatnych kwater itp.), komunikacji i imprez towarzyszących znajdują się na stronach internetowych (takŝe w języku polskim): Informacje dotyczące Mistrzostw Europy moŝna równieŝ znaleźć na stronach internetowych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA): oraz Polskiego Związku Piłki NoŜnej: INFORMACJE I ZALECENIA DLA OBYWATELI POL- SKICH W ZWIĄZKU Z MISTRZOSTWAMI EUROPY W PIŁCE NOśNEJ 2008 AUSTRIA/SZWAJCARIA AUSTRIA * Austria na czas mistrzostw przywróci kontrole na swoich granicach zewnętrznych. Zawieszone zostanie stosowanie zasad strefy Schengen. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iŝ w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce NoŜnej EURO 2008 Austria zgodnie z art. 23 Kodeksu Granicznego Schengen wprowadzi kontrole graniczne na swoich granicach lądowych, wodnych i powietrznych w okresie od 2 czerwca do 1 lipca 2008 r. Oznacza to przywrócenie kontroli posiadania dokumentów podróŝy. Przed przejściami granicznymi ustawione zostaną równieŝ znaki ograniczenia prędkości do km/godz. Głównym celem tych decyzji jest niedopuszczenie do wjazdu na terytorium Austrii pseudokibiców z innych krajów. NaleŜy równieŝ pamiętać, iŝ Szwajcaria nie jest członkiem UE, w związku z czym granica austriacko-szwajcarska jest równieŝ granicą celną. Osoby, które w przeszłości weszły w konflikt z prawem w Republice Austrii lub w innym państwie Unii Europejskiej, zostały skazane, a następnie warunkowo przedterminowo zwolnione i powróciły do Polski, a warunki tego zwolnienia łączyły się z

2 zakazem ponownego wjazdu, muszą mieć świadomość, Ŝe mogą zostać ponownie zatrzymane na granicy austriackiej lub podczas pobytu na terytorium Austrii i przekazane organom wymiaru sprawiedliwości Austrii lub innego państwa UE. * Przed wyjazdem. > Dokumentem podróŝy uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty (nowego wzoru). Przed wyjazdem naleŝy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie toŝsamości. NaleŜy teŝ sprawdzić, czy paszport jest waŝny co najmniej 3 miesiące ponad planowany okres pobytu. Jeśli masz paszport i dowód osobisty, zabierz ze sobą oba dokumenty i przechowuj je oddzielnie. W razie utraty jednego z nich za granicą będziesz mógł powrócić do kraju na podstawie drugiego dokumentu. Uwaga: W przypadku utraty dokumentu toŝsamości obywatel polski ma moŝliwość uzyskania tymczasowego dokumentu podróŝy jedynie w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej w Wiedniu. > Przechowuj pieniądze i dokumenty w róŝnych miejscach. > W miejscu do tego przeznaczonym wpisz w paszporcie swój adres zamieszkania oraz dane kontaktowe osoby, którą naleŝy powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku. > Jeśli podróŝujesz indywidualnie pociągiem, autobusem lub samolotem, dowiedz się u przewoźnika, co uczynić w razie utraty biletu, aby uniknąć problemów w drodze powrotnej (ewentualna moŝliwość odtworzenia utraconego biletu). Poproś przewoźnika o numer kontaktowego telefonu na wypadek nieprzewidzianej sytuacji. > Oprócz gotówki warto zabrać ze sobą kartę bankomatową lub kredytową akceptowaną na terytorium Austrii (funkcjonuje tu większość kart kredytowych, np. VISA, MasterCard). W przypadku kart bankomatowych najczęściej akceptowanym rodzajem jest karta MAESTRO. Popularna w Polsce VISA Electron nie jest akceptowana w większości sklepów moŝna nią

3 jedynie dokonać wypłaty w niektórych bankomatach, co w przypadku utraty pieniędzy pozwoli na uregulowanie niezbędnych naleŝności. > W Austrii kontrola celna moŝe być przeprowadzana na terytorium całego państwa. Przepisy celne są zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewoŝonych towarów przeznaczonych do osobistego uŝytku i nie podlegających odsprzedaŝy. Określenie do uŝytku osobistego obejmuje przeznaczenie przewoŝonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaŝ jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. PrzewoŜone towary uznaje się za przeznaczone do uŝytku osobistego, jeŝeli nie przekraczają określonych ilości, np.: papierosy 200 szt., cygaretki 400 szt., cygara 200 szt., tytoń 1 kg, spirytus 10 l, wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) 20 l, wino 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwo 110 l. Osoby poniŝej 17. roku Ŝycia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. > Pamiętaj o zabraniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (dawny formularz E111) wydawanej przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwaga: PoniewaŜ NFZ nie pokrywa kosztów długotrwałej hospitalizacji oraz specjalistycznego, międzynarodowego transportu medycznego, wykup takŝe stosowny, dodatkowy indywidualny pakiet ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. > W Austrii trzeba się liczyć z obowiązkiem opłacenia gotówką EUR za kaŝdy dzień pobytu w szpitalu. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego koszty wizyty lekarskiej lub pobytu w szpitalu muszą być opłacone na miejscu. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok EUR, cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) od 750 EUR. W przypadku osób posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego koszty wizyty u lekarza lub pobytu w szpitalu rozliczane są przez lekarza lub szpital za pośrednictwem austriackiej kasy chorych bezpośrednio z NFZ. NaleŜy pamiętać, Ŝe moŝe być konieczny zakup na własny koszt leków lub innych świadczeń

4 nie objętych refundacją w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o skontaktowanie się z NFZ: > Rodzinie lub znajomym w kraju zostaw stosowną kwotę pieniędzy, którą będą mogli w razie konieczności przekazać Ci za pośrednictwem firm świadczących usługi szybkiego transferu pieniędzy za granicę (takich jak np. Western Union). Zanotuj i zabierz ze sobą adresy i numery telefonów rodziny lub przyjaciół oraz polskich urzędów konsularnych w krajach przejazdu i w Austrii. Jeśli podróŝujesz w zorganizowanej grupie, poproś o numer telefonu komórkowego przewodnika albo numer telefonu organizatora wyjazdu w kraju. * Podczas pobytu. > Jeśli padniesz ofiarą przestępstwa wezwij policję (telefon 133) lub zgłoś się na najbliŝszy posterunek. Zadbaj o sporządzenie protokołu zdarzenia i poproś o jego kopię. > W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej wezwij pierwszą pomoc medyczną (telefon 144). > Obcokrajowiec przybywający do Austrii podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego powinien dopełnić najpóźniej w ciągu 3 dni od przyjazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu. > Nie pozostawiaj bez opieki i nie powierzaj nieznanym osobom dokumentów, bagaŝu i innych rzeczy osobistych. > W razie utraty dokumentów zgłoś ten fakt na najbliŝszym posterunku policji. W przypadku zgłoszenia kradzieŝy dokumentów otrzymasz pisemne potwierdzenie zgłoszenia. Dokument z policji będzie przydatny do ponownego wyrobienia dokumentów. W przypadku kradzieŝy prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego poproś o rozszerzony protokół kradzieŝy, który słuŝy równieŝ jako dokument zastępczy dla dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy na terytorium Austrii (zwykle związane jest to z koniecznością wniesienia opłaty kilkunastu euro).

5 > JeŜeli utrata dokumentów lub pieniędzy uniemoŝliwia powrót do kraju, po zgłoszeniu na policji skontaktuj się z najbliŝszym polskim konsulatem. > Jeśli utraciłeś telefon komórkowy, karty bankomatowe lub kredytowe, skontaktuj się ze swoim operatorem/bankiem w celu ich zastrzeŝenia. > W razie zmiany terminu powrotu powiadom rodzinę lub znajomych w Polsce. > W przypadku zaginięcia osoby, która wyjechała na Mistrzostwa do Austrii, członkowie jej najbliŝszej rodziny powinni fakt ten zgłosić w komendzie policji w Polsce, właściwej dla miejsca zamieszkania zaginionego. * Informacje dla kierowców. > Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii. O ile oznaczenie takie nie jest umieszczone na tablicach rejestracyjnych, samochód naleŝy oznaczyć znakiem wyróŝniającym w ruchu międzynarodowym kraju, w którym jest on zarejestrowany (dla Polski plakietka PL). Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18. roku Ŝycia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. > W przypadku poruszania się poŝyczonym samochodem zaleca się uzyskanie od właściciela pisemnego upowaŝnienia do uŝytkowania pojazdu (poświadczonego urzędowo lub notarialnie i przetłumaczonego na język niemiecki) albo upowaŝnienia sporządzonego na stosownym druku (dostępne w PZMOT). > Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Ceny winiet w 2008 r. wynoszą: - dla jednośladów (kategoria A): roczna 29,50 EUR, 2- miesięczna 11,10 EUR, 10-dniowa 4,40 EUR;

6 - dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna 73,80 EUR (waŝna przez 14 miesięcy: od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2009 r.), 2-miesięczna 22,20 EUR, 10-dniowa 7,70 EUR. > Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety w wysokości 120 EUR. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety groŝą grzywną do 3000 EUR. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a takŝe w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem). > Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie waŝne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz odblaskowej kamizelki, a w zimie takŝe łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposaŝenia groŝą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. > Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, słuŝby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliŝonej do wysokości wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest wówczas obowiązany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. NaleŜy pamiętać, Ŝe austriacka policja ma uprawnienia do nakładania mandatów, zatrzymania prawa jazdy oraz zatrzymania w areszcie. > Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. W przypadku stwierdzenia powaŝnych usterek samochodu naleŝy liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wysoką karą pienięŝną (od kilkuset euro wzwyŝ), a takŝe z obciąŝeniem kierowcy kosztami odholowania pojazdu do warsztatu, kosztami przeprowadzonego badania technicznego i

7 innymi opłatami administracyjnymi, wraz z opłatą za pracę słuŝb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, gdy samodzielnie dokonuje naprawy pojazdu w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone (np. na autostradach). Naprawy naleŝy dokonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tzn. w warsztatach. Z uwagi na ograniczone moŝliwości samodzielnego wykonywania napraw pojazdu oraz wysokie koszty napraw w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej oraz ksiąŝeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej). > Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości na drogach (dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym 100 km/godz., na autostradach 130 km/godz.). > Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. > Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagroŝonym karą w zaleŝności od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem (oceny dokonuje policjant). Kierowca z zawartością alkoholu we krwi powyŝej 0,5 promila moŝe zostać ukarany mandatem (od 218 do 5813 EUR) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet jeśli nie doprowadził do kolizji. > Nie zatrzymuj się na postój i odpoczynek w miejscach odosobnionych. Najlepszymi miejscami na postój, zwłaszcza w nocy, są duŝe, oświetlone stacje benzynowe. > Nie pozostawiaj cennych przedmiotów, dokumentów i pieniędzy bez opieki w samochodzie nawet w bagaŝniku lub schowku. > Dodatkowe informacje dla kierowców moŝna znaleźć na stronie internetowej:

8 > Prawo austriackie zawiera określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za kaŝde z nich. W wielu przypadkach określona jest jedynie górna i dolna granica kary. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałoŝonego za wykroczenie jest bezcelowe i ma zwykle odwrotne skutki policjant moŝe wtedy podnieść karę do określonego w przepisach limitu. Odmowa przyjęcia mandatu na miejscu wiąŝe się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę administracyjną. NaleŜy wtedy zapłacić zabezpieczenie na poczet ewentualnej kary (kilkaset euro). W zamian uzyskuje się prawo do odwołania się od decyzji o mandacie do najbliŝszego organu nadzorującego prace policji (najczęściej urząd gminy Bezirks Hauptmannschaft). Przyjęcie i zapłacenie mandatu zamyka drogę odwoławczą. W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdzane są prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Stwierdzenie w dokumentach jakichkolwiek nieczytelności, uszkodzeń, poprawek lub przeróbek powoduje najczęściej zatrzymanie dokumentów i samochodu oraz wdroŝenie postępowania wyjaśniającego, przy czym kierowca z reguły obciąŝany jest kosztami, jakie z tego wynikają (holowanie, parkowanie itd.). > Obywatele polscy podróŝujący samochodem obowiązani są mieć waŝny dowód krajowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo na przyczepę, jeśli z nią podróŝują). Dlatego teŝ, z przyczyn praktycznych, zaleca się posiadanie zielonej karty jako oczywistego dowodu ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są w Austrii w pełni uznawane. > Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasaŝera zarówno obywatela UE, jak i spoza UE moŝe spowodować powaŝne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasaŝerów, jeŝeli np. w czasie kontroli na granicy lub innej kontroli (np. celnej) okaŝe się, Ŝe przeciwko takiemu przygodnemu pasaŝerowi toczy się postępowanie karne lub uchylił się on od wykonania juŝ orzeczonej kary (np. pienięŝnej). NaleŜy pamiętać, Ŝe sam przewóz pasaŝerów

9 np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywających nielegalnie w Austrii jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierowcy (właścicielowi) pojazdu i współpasaŝerom mogą grozi sankcje w postaci aresztu (więzienia) i konfiskaty pojazdu. * Adresy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Austrii. > Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu: Hietzinger Hauptstraße 42 C, 1130 Wien. Wydział Konsularny: Hietzinger Hauptstraße 42 B, 1130 Wien, tel.: (+43 1) , , faks: (+43 1) , (+43 1) Dy- Ŝurny (po godzinie 16.00): tel. (+43 1) , > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku. Konsul honorowy Siegfried RESL, Valiergasse 60, 6020 Innsbruck, tel.: (+43 / (0) 512) , faks: (+43 / (0) 512) , Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz, obszar urzędowania: Tyrol, godziny urzędowania: poniedziałekczwartek i , piątek > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Grazu. Konsul honorowy Gerold ORTNER. Joaneumring 18/3, 8010 Graz, tel.: (+43 / (0) 316) , faks: (+43 / (0) 316) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Styria. Godziny urzędowania: wtorek , środa > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Salzburgu. Konsul honorowy Jürgen HINTERWIRTH. Nonntaler Hauptstraße 1, 5020 Salzburg, tel.: (+43 / (0) 662) , , faks: (+43 / (0) 662) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Kraj Salzburski. Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek

10 > Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie. Konsul honorowy Albert Ferdinand SAMMER. Koschatstraße 7, 9020 Klagenfurt, tel.: (+43 / (0) 463) lub lub - po polsku , faks (+43 / (0) 423) Kompetencje: bez uprawnień do poświadczeń, wydawania paszportów i wiz. Obszar urzędowania: Karyntia. Godziny urzędowania: środa , piątek > W czasie meczów polskiej reprezentacji w Klagenfurcie działał będzie punkt konsularny z konsulem zawodowym. Bezpośredni telefon w nagłych przypadkach: * Informacje dotyczące austriackich miastorganizatorów w rundzie eliminacyjnej Mistrzostw Europy. > Wiedeń. Stolica Austrii, połoŝona w północnowschodniej części kraju. W dniu 12 czerwca b.r. odbędzie się tam mecz Polski z Austrią na stadionie Ernst-Happel-Stadion na wiedeńskim Praterze. 29 czerwca 2008 r. w stolicy Austrii rozegrany zostanie mecz finałowy, który wyłoni zwycięską druŝynę. Poza stadionem planowane jest zorganizowanie tzw. Fan-Zone (wyznaczone strefy dla fanów). Największa strefa, rozciągająca się na długości 1,2 km od ulicy Ringstrasse do Heldenplatz, ma mieć powierzchnię 100 tys. m2 i przewidziana jest dla 70 tys. osób. Na 9 telebimach będzie moŝna na Ŝywo obserwować wszystkie 31 meczów, świętować i cieszyć się przygotowanym programem rozrywkowym (strefa ma działać codziennie w godz ). Pierwsze 8 meczów transmitowanych za pośrednictwem telebimu o powierzchni 44 m2 będzie moŝna oglądać za darmo w okolicach stadionu, na Praterze. > Klagenfurt. Stolica Karyntii, połoŝona w południowej Austrii. W dniu 8 czerwca br. na stadionie w Klagenfurcie, mieszczącym ok widzów, odbędzie się mecz Polski z RFN (nazwa i adres stadionu: Wörtherseestadion, Südring 107, A-9020 Klagenfurt). Szczegółowe informacje o moŝliwościach dojazdu do stadionu znaleźć moŝna na stronie internetowej:

11 > Innsbruck. Stolica Tyrolu, połoŝona u stóp pasma górskiego Nordkette, z bezpośrednim dostępem do wysokich alpejskich szczytów. Z Innsbrucku moŝna bez problemu dotrzeć do pozostałych miast, w których odbędą się mistrzostwa. Na terenie stadionu przy skoczni narciarskiej zostanie przygotowana specjalna strefa Fan Zone przeznaczona dla ok widzów z całej Europy. Stadion, na którym rozegrane zostaną mecze z udziałem druŝyn z Hiszpani, Rosji i Szwecji, nosi nazwę Tivoli- Stadion. Szczegółowe informacje na temat moŝliwości dojazdu do stadionu znaleźć moŝna na stronie internetowej: > Salzburg. Miasto, w którym urodził się Mozart stolica kraju związkowego Salzburg. Władze miasta spodziewają się przyjazdu duŝo większej liczby kibiców, niŝ moŝe pomieścić stadion Wals-Siezenheim (ok osób), na którym rozegrane zostaną mecze z udziałem druŝyn z Grecji, Rosji i Szwecji. Dla tych fanów piłki noŝnej, którzy przyjadą do Salzburga i nie będą mieć biletów (będzie ich prawdopodobnie ok. 25 tysięcy), zostaną przygotowane tak jak w innych miastach specjalne strefy z telebimami, gdzie będzie moŝna na Ŝywo oglądać mecze piłki noŝnej. Szczegółowe informacje na temat organizacji mistrzostw w Salzburgu moŝna znaleźć na stronie internetowej: SZWAJCARIA > Szwajcarskie stadiony, na których rozgrywać się będą mecze EURO 2008, są stosunkowo nieduŝe i, co się z tym wią- Ŝe, liczba dostępnych biletów (po uwzględnieniu tak zwanych puli narodowych, sponsorów i działaczy) jest mocno ograniczona. Orientacyjne dane: Bazylea: St. Jakob-Park, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Berno: Stade de Suisse, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej:

12 Zurych: Letzigrund, stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Genewa: Stade de Geneve stadion mieszczący osób. Plan stadionu na stronie internetowej: Linki na strony miast-gospodarzy poświęcone EURO2008: Bazylea: Berno: Zurych: Genewa: * Wskazówki Ambasady RP w Bernie dla obywateli polskich. > Ze względu na zaostrzone przepisy bezpieczeństwa w czasie trwania mistrzostw naleŝy się liczyć z utrudnieniami przy wjeździe na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej (dotyczy to zwłaszcza ruchu samochodowo-autokarowego). Uwaga! Kontrole osobowe na terytorium Szwajcarii będą przeprowadzane równieŝ przez jednostki policyjne z Niemiec i Francji (na podstawie dwustronnych umów o wzajemnej pomocy słuŝb bezpieczeństwa). > NaleŜy pamiętać, Ŝe Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jej granica zewnętrzna jest zarazem granicą celną (link na stronę Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Celnego: > Miejsca noclegowe w rejonach Zurychu, Bazylei, Genewy oraz Berna naleŝy rezerwować z duŝym wyprzedzeniem! Dla osób, którym nie udało się zapewnić sobie miejsca w hotelu, podajemy link na stronę ze stale aktualizowaną ofertą kwater prywatnych: > JeŜeli reprezentacja Polski zakwalifikuje się do dalszej fazy rozgrywek na terytorium Szwajcarii, Ambasada zorganizuje dyŝur konsula w Bazylei.

13 * Ambasada RP > W czasie EURO 2008 działać będzie specjalny telefoniczny numer kontaktowy Ambasady RP w Bernie (tylko dla osób bezwzględnie potrzebujących pomocy konsula RP w Szwajcarii):

Przepisy ruchu drogowego w krajach EUROPY

Przepisy ruchu drogowego w krajach EUROPY Przepisy ruchu drogowego w krajach EUROPY AUSTRIA - kamizelka odblaskowa - obowiązkowo powinna być używana przez kierowce i wszystkich pasażerów w przypadku opuszczania samochodu w terenie niezabudowanym,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Luksemburgu... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Luksemburga... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY...

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Szwajcarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Szwajcarii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Nawigacja dla powracających

Nawigacja dla powracających Nawigacja dla powracających Zespół redakcyjny: Anna Baranowska, Mirosław Bieniecki, Michał Boni, Maciej Duszczyk, Justyna Frelak, Iwona Grabowska, Maciej Grabowski, Janusz Grzyb, Jerzy Idzikowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Łotwie... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Łotwy... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY poradnik co trzeba wiedzieć, Ŝeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? www.europa.eu.int/workersmobility2006

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia. Dzięki Ubezpieczeniu kosztów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Paragraf 15: Terminy zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i składania skarg

Paragraf 15: Terminy zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i składania skarg Warunki & Zasady Warszawa, Marca 2011 Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Customer Service Management FRA XC/S Paragraf 1: Definicje pojęć Paragraf 2: Zakres obowiązywania Paragraf 3: Bilety

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY Zawartość przewodnika 1. Informacje ogólne o kraju / strona 4 2. Baza telefonów alarmowych i ważnych adresów / strona 4 3. Poszukiwanie pracy / strona 6 4. Proces uznawania

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo