Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. (OWH DACHSER, obowiązujące od ) dla transportu drogowego (European Logistics) działalność krajowa i międzynarodowa. 1 Definicje Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie: 1. Spedytor oznacza spółkę DACHSER Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15 b, Stryków. 2. Zlecenie spedycyjne - zlecenie wykonania przewozu przesyłki, sporządzone według obowiązującego wzorca, złoŝone w ustalonej formie i z zachowaniem przewidzianego trybu, określające dane i informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi przez DACHSER. 3. Zleceniodawca przedsiębiorca zawierający z DACHSER umowę spedycji wg. obowiązujących w DACHSER wzorców i standardów. Zleceniodawcą moŝe być Nadawca, Odbiorca lub Podmiot trzeci. 4. Nadawca - wskazany w treści Zlecenia Spedycyjnego podmiot, który wydaje przesyłkę przedstawicielowi DACHSER, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej. 5. Odbiorca - wskazany w treści Zlecenia Spedycyjnego podmiot, który przyjmuje przesyłkę dostarczoną przez DACHSER, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej. 6. Miejsce nadania - wskazane w treści Zlecenia Spedycyjnego miejsce (adres), w którym przesyłka ma zostać wydana do przewozu i załadowana. 7. Miejsce dostawy - wskazane w treści Zlecenia Spedycyjnego miejsce, do którego przesyłka ma zostać dostarczona i udostępniona do rozładunku. 8. Właściwy oddział DACHSER oddział, który obsługuje dany region wg. wykazu w poniŝszej tabeli. 10. Produkt usługa z określonymi zasadami jej realizacji. 11. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale czasu. 12. Forma elektroniczna mail, EDI (Electronic Data Interchange- Elektroniczna wymiana danych z Dachser), elogistics (aplikacje informatyczne Dachser dostępne przez internet). 13. Forma pisemna fax, list, pismo, zlecenie spedycyjne w formie papierowej. 14. Paleta EUR paleta drewniana o wymiarach 120 cm długości i 80 cm szerokości,spełniająca wymogi normy UIC oraz oznaczona w sposób legalny znakiem towarowym EUR. 15. Płatnik Nadawca, Odbiorca lub podmiot trzeci wskazany przez Zleceniodawcę w treści Zlecenia Spedycyjnego, zobowiązany do wniesienia opłaty za usługi DACHSER. W przypadku wskazania przez Zleceniodawcę innego płatnika niŝ on sam, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność solidarną z płatnikiem z tytułu wynagrodzenia naleŝnego Dachser. 16. Reklamacja postępowanie wszczęte przez Zleceniodawcę lub upowaŝnionego Płatnika w związku z roszczeniami wynikającymi z tytułu nieprawidłowości podczas realizacji umowy spedycyjnej. 17. Termin realizacji świadczonych usług czas liczony w dniach pomiędzy odbiorem a dostawą przesyłek zgodny z definicją produktów entargo i groupline oraz zgodnie z treścią oferty lub umowy. 18. Kontener wymienny DACHSER kontener transportowy typu swap body (nadwozie wymienne). 19. Directload przewóz ładunku bezpośrednio pomiędzy Nadawcą a Odbiorcą (bez przeładunków). 20. Transport multimodalny - przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch róŝnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy (np. lądowy i morski, lądowy i kolejowy). 21. Koszty detention (przestój kontenera poza portem) i koszty demurrage - (przestój kontenera w porcie) Transport morski (dot. kontenerów morskich). Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego (nie podlegającego opłatom) od demurrage i detention moŝe być róŝna i wynika z zapisów w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami Transport lądowy. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego od momentu podstawienia samochodu/kontenera/naczepy do załadunku lub rozładunku. 22. SDR (Special Drawing Rights) międzynarodowa jednostka rozrachunkowa 2 Podstawy świadczenia usług 9. Dane teleadresowe oddziałów moŝna uzyskać na stronie 1. Przedsiębiorstwo DACHSER Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie k.łodzi, Sosnowiec 15b, kod , zwane dalej DACHSER, świadczy, na rzecz przedsiębiorców usługi spedycji drogowej towarów (pośrednictwa w

2 przewozie rzeczy), z wyłączeniem produktów spoŝywczych łatwo psujących się oraz produktów wymienionych w 2 pkt 8, na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER (OWH DACHSER) dla transportu drogowego (European Logistics) - Działalność krajowa i międzynarodowa zwanych w dalszej treści OWH DACHSER i obowiązującymi przepisami prawa. 2. Podstawowymi produktami oferowanymi przez DACHSER są: a. Produkty z grupy entargo: i. Targospeed - jest to usługa z określonym czasem dostawy, uzaleŝnionym od odległości; o maksymalnej wadze przesyłki do 2,5t oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m (dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. ii. Targoflex - jest to usługa z dynamicznie standaryzowanym, elastycznym czasem dostawy, uzaleŝnionym od odległości; o maksymalnej wadze przesyłki do 10t lub 1 kontenera wymiennego DACHSER oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m(dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. iii. Targofix - jest to usługa z dostawą na określony termin, (dłuŝszy niŝ dla analogicznej przesyłki targospeed); o maksymalnej wadze przesyłki do 2,5t oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m (dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. b. DACHSER zastrzega sobie prawo do ograniczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi przesyłek określonych w 2, pkt 2, ppkt a na wybranych kierunkach. c. MoŜna wybrać tylko jeden produkt dla pojedynczego zlecenia spedycyjnego. d. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw oraz ewentualnych ograniczeń w wyborze produktu są dostępne na stronie w menu elogistics (aplikacje informatyczne Dachser) i zakładce Product Pilot. e. Produkty z grupy entargo obejmują transport na terenie Austrii, Belgii, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Danii, Francjii, Luksemburgu, Holandii, Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. f. W pozostałych krajach, nieobjętych produktami entargo DACHSER oferuje ich odpowiedniki, produkty z rodziny groupline: classicline (targoflex), fixline (targofix), sysline (targospeed). 2. DACHSER Sp.z o.o. wykonuje usługi wyłącznie na podstawie zleceń, zgodnie z zapisami 3 OWH DACHSER. W przypadku zleceń nieodpowiadających wymogom opisanym w 3 OWH przepisy OWH DACHSER stosuje się odpowiednio. 3. Zleceniodawca zawierając z DACHSER umowę spedycji wyraŝa zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER (OWH DACHSER) dla transportu drogowego (European Logistics) - Działalność krajowa i międzynarodowa 4. DACHSER nie jest związany treścią ustnych lub pisemnych wskazówek Zleceniodawcy, Nadawcy oraz Odbiorcy - niezgodnych z treścią niniejszych OWH DACHSER. Na ewentualne odstępstwo od niniejszych postanowień wymagana jest zgoda DACHSER w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Usługi, które nie naleŝą do oferowanych linii produktów, mogą zostać wykonane tylko na podstawie odrębnej umowy z indywidualnie określonymi warunkami. 6. Spółka DACHSER nie świadczy usług spedycji towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 7. Towary niebezpieczne (według klasyfikacji ADR) będą przewoŝone tylko zgodnie z przepisami ustawowymi i wytycznymi DACHSER w tym zakresie. W przypadku usług targofix lub fixline transport jest realizowany tylko po uzgodnieniu z właściwym oddziałem DACHSER, z uwzględnieniem wszystkich przepisów ustawowych. 8. DACHSER nie pośredniczy w przewozie następujących towarów: metali szlachetnych, klejnotów, kamieni szlachetnych, banknotów i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów i akt, rzeczy osobistych, dzieł sztuki, antyków, obrazów, rzeźb, nieopakowanych mebli, Ŝywych zwierząt i roślin, towarów przewoŝonych w kontrolowanej temperaturze, wyrobów tytoniowych, broni i amunicji kaŝdego rodzaju, materiałów wybuchowych. 3 Składanie, zmiany i anulowanie Zleceń Spedycyjnych 1. Składanie zleceń 1.1 Zlecenia powinny być składane wyłącznie na właściwym druku wg wzoru DACHSER i przesyłane do właściwego oddziału DACHSER w formie pisemnej lub elektronicznej. 1.2 Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i jej właściwościach, a w szczególności: liczbę i rodzaj opakowań, ich wagę i wymiary, opis towaru, wybraną usługę (produkt) oraz adresy miejsc odbioru i dostawy oraz wszelkie inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. 1.3 Jeśli produkt nie zostanie zdefiniowany, przewóz i dostarczenie odbywa się na zasadach obowiązujących dla produktu targoflex/classicline. Na zleceniach dotyczących ładunków całopojazdowych lub częściowych naleŝy zaznaczyć produkt directload. 1.4 Zlecenie musi zawierać dane podmiotu / płatnika za usługę, które są niezbędne do wystawienia faktury. Płatnikiem nie moŝe być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 1.5 W przypadku, gdy zlecenie ma dotyczyć przewozu towarów szczególnie wartościowych (powyŝej 50EUR/kg) lub zagroŝonych kradzieŝą, w szczególności produktów farmaceutycznych, elektroniki telekomunikacyjnej lub rozrywkowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, napojów akoholowych, Zleceniodawca ma obowiązek poinformować o tym składając zlecenie. DACHSER ma prawo nie przyjąć takiego zlecenia do realizacji. 1.6 JeŜeli do przewozu kierowane są towary niebezpieczne, zlecenie spedycyjne powinno zawierać wszystkie informacje o towarach niebezpiecznych wymagane przepisami rozdziału załacznika A do umowy ADR. W przypadku korzystania z wyłączeń całkowitych podanych w działach 3.4, 3.5 załacznika A do umowy ADR lub przepisów szczególnych podanych w dziale 3.3 załącznika A do umowy ADR naleŝy wyraźnie zaznaczyć ten fakt na zleceniu i podać informacje

3 wymagane przepisami właściwymi dla zastosowanego wyłączenia lub przepisu szczególnego. 1.7 Jeśli zlecenie dotyczy towarów wraŝliwych na niskie lub wysokie temperatury, Zleceniodawca równieŝ ma obowiązek o tym poinformować. 1.8 Zleceniodawca ma obowiązek przekazać zlecenie kompletne i prawidłowe. Konsekwencje wynikające z podania w zleceniu nieprawidłowych, niedokładnych i niekompletnych danych obciąŝają Zleceniodawcę. Odnosi się to równieŝ do danych zawartych w dokumentach, korespondencji, oraz podanych na przesyłce informacji o ilości, wadze i właściwościach towaru. DACHSER obciąŝy Zleceniodawcę kosztami, które wyniknęły z błędnych informacji zawartych w Zleceniu lub innych dokumentach towarzyszących przesyłce. DACHSER nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności w przypadku zatajenia lub błędnego podania zawartości przesyłki przez Zleceniodawcę. 1.9 DACHSER Sp. z o.o. jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wystarczające, jak równieŝ do sprawdzenia uprawnień osób podpisanych na zleceniu i innych dokumentach DACHSER zastrzega sobie równieŝ prawo do weryfikacji wagi i wymiarów przesyłki. RozbieŜność pomiędzy danymi ze zlecenia a stanem faktycznym stanowi podstawę do zmiany ceny za usługę Przesłanie zlecenia do Dachser nie jest toŝsame z jego przyjęciem do realizacji. DACHSER przyjmuje czas do 2 godzin od otrzymania zlecenia jako czas na jego weryfikację oraz przyjęcie lub jego odmowę, o ile zostanie ono przesłane w standardowych godzinach pracy Zlecenia krajowe, które mają zostać zrealizowane w dniu złoŝenia, naleŝy przesłać do godziny 10:00. Zlecenia międzynarodowe naleŝy składać do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień odbioru przesyłki. 2. Zmiany i anulowanie zlecenia spedycyjnego 2.1. Wszelkich zmian w zleceniu spedycyjnym moŝna dokonywać, zanim przesyłka zostanie dostarczona. Zmiany muszą być przez Zleceniodawcę zgłoszone na piśmie, a ich wprowadzenie wymaga potwierdzenia przez pracownika DACHSER W związku ze zmianą zapisów zlecenia DACHSER zastrzega sobie prawo do korekty ceny za usługę DACHSER zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia na zmienionych warunkach Anulowanie zlecenia spedycyjnego moŝe nastąpić na wniosek Zleceniodawcy zanim przesyłka zostanie odebrana. Anulowanie zlecenia musi zostać potwierdzone na piśmie przez Zleceniodawcę 2.5. Jeśli zlecenie zostanie anulowane po rozpoczęciu realizacji usługi, rozumianym jako odebranie przesyłki, DACHSER ma prawo obciąŝyć zleceniodawcę poniesionymi kosztami. zapisana na zleceniu w walucie kraju odbiorcy. Obowiązuje ograniczenie do 5000 Euro lub równowartości tej kwoty w Polskich Złotych. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniej sumy pieniędzy, w przeciwnym wypadku DACHSER ma prawo odmówić dostawy towaru i ustalić jej nowy termin. Ewentualne koszty ponownej dostawy ponosi w takim przypadku Zleceniodawca. Zmiana wartości pobrania moŝe być dokonana tylko przed dostarczeniem przesyłki i musi zostać pisemnie potwierdzona przez Zleceniodawcę. Przesyłka za pobraniem będzie dostarczona tylko wtedy, gdy odbiorca uiści wskazaną kwotę przy dostawie. W przypadku, gdy przesyłka [za pobraniem] nie moŝe zostać doręczona, lub nie moŝna uzyskać płatności za towar, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania DACHSER dalszych instrukcji w formie pisemnej. W przypadku ich nieotrzymania w ciągu 5 dni roboczych DACHSER zwróci przesyłkę do nadawcy, a koszt wysyłki zostanie naliczony podwójnie, zgodnie z ofertą obowiązującą dla danego klienta. 2. E-Logistics / shipment control Poprzez sieć internet dostępny jest zestaw narzędzi informatycznych słuŝących do zarządzania procesem spedycyjnym (strona Narzędzia podstawowe (Shipment Pointer/Product Pilot) są ogólnodostępne. Dla wybranych klientów DACHSER udostępnia płatny serwis z zaawansowanymi narzędziami (Transport Order, Shipment Control, Warehouse Control). Definicje poszczególnych aplikacji znajdują się na stronie 3. Odprawa celna DACHSER organizuje odprawy celne importowe i eksportowe dla przesyłek przyjętych do spedycji. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela odpowiedni oddział DACHSER. MoŜliwość Deklaracji Eurostat 4. Awizacja DACHSER zapewnia dodatkowo płatną usługę, poinformowania lub umówienia terminu dostawy z odbiorcą przesyłki. 5. POD (epod) DACHSER oferuje moŝliwość uzyskania elektronicznego potwierdzenia dostawy POD (Proof of Delivery), wygenerowanego z archiwum DACHSER. 4 Usługi dodatkowe 1. Dostawa za pobraniem (Cash On Delivery) Dostawy za pobraniem gotówki są realizowane tylko w wybranych krajach i wyłącznie dla produktu targoflex/classicline. Kwota pobrania musi być 6. Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) Return of Original Documents

4 DACHSER oferuje klientom mającym podpisane umowy o stałej współpracy dodatkową płatną usługę dostępną w transporcie krajowym polegającą na zwrocie do Zleceniodawcy drogą pocztową potwierdzonych oryginalnych dokumentów dostawy Zleceniodawcy. 7. Administracja przyborami ładunkowymi DACHSER oferuje klientom mającym podpisane umowy o stałej współpracy dodatkową płatną usługę dostępną w transporcie krajowym polegającą na administrowaniu obrotem przyborami ładunkowymi. Usługa jest dostępna wyłącznie po akceptacji warunków jej świadczenia. 8. Ubezpieczenie cargo DACHSER oferuje klientom dodatkowe ubezpieczenie towaru. Usługa jest dostępna wyłącznie po akceptacji warunków jej świadczenia. Wszelkie wytyczne i instrukcje dotyczące ubezpieczenia cargo są dostępne w oddziałach DACHSER. 9. ADR DACHSER świadczy usługi spedycji towarów niebezpiecznych (ADR). Wszelkie wytyczne i instrukcje dotyczące towarów niebezpiecznych są dostępne na stronie 9. Duplikaty faktur DACHSER wystawia duplikaty faktur na Ŝyczenie. W przypadku, gdy odpowiedzialność za zagubienie oryginalnego dokumentu leŝy po stronie kontrahenta, usługa ta jest płatna. 10. Opłaty za postój (demurrage) a. Postój powyŝej 30 min pod rozładunkiem b. Postój powyŝej 30 min pod Urzędem Celnym c. Postój powyŝej 30 min pod marketem lub dopłata za dostawy do marketów 5 Obowiązki Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy 1. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować DACHSER o ograniczeniach dotyczących odbioru lub dostawy towaru, w szczególności godzin odbioru lub dostawy towaru oraz nietypowych warunkach dostawy lub odbioru towaru. 2. Do przesyłek wysyłanych poza UE, Zleceniodawca musi załączyć komplet dokumentów transportowych i handlowych wymaganych do dokonania odprawy celnej i realizacji importu do danego kraju trzeciego. 3. Nadawca (Zleceniodawca) odpowiada za przygotowanie przesyłki w sposób umoŝliwiający jej prawidłowy przewóz i zapewniający bezpieczeństwo pozostałych przesyłek. Opakowanie powinno być dostosowane do zawartości, odpowiednio wytrzymałe, powinno teŝ posiadać stosowne do rodzaju towaru zabezpieczenia wewnętrzne lub zewnętrzne oraz oznaczenia (np. szkło, nie piętrować ). Zleceniodawca odpowiada równieŝ za umieszczenie na kaŝdej przesyłce stosowanej przez DACHSER etykiety z kodem kreskowym. 4. Nadawca winien być przygotowany do wysyłki towaru w standardowych (wymienionych w 7) lub uzgodnionych terminach. 5. Środki opakowaniowe / opakowanie uwaŝa się zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami za część składową przesyłki, tzn. cięŝar opakowania naleŝy doliczyć do cięŝaru przesyłki 6. Przesyłki podlegające dozorowi celnemu (np. zgłoszenie tranzytowe T1/T2, karnet TIR, towar w magazynie celnym czy towar poddawany procedurze uszlachetnienia) mogą zostać odebrane tylko po uzgodnieniu z właściwym oddziałem DACHSER, zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi. 7. Na Odbiorcy ciąŝy obowiązek zapewnienia przyjęcia przesyłki natychmiast, bez opóźnienia. 8. Obowiązek dokonywania czynności załadunkowo-rozładunkowych naleŝy odpowiednio do Nadawcy i Odbiorcy. DACHSER nie ma obowiązku ich wykonywania. 6 Odpowiedzialność spedytora 1. Odpowiedzialność spedytora jest uzaleŝniona od zakresu zawartej umowy. 2. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania czynności spedycyjnych wynikających z umowy spedycji, o ile nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołoŝenia naleŝytej staranności. 3. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba Ŝe nie ponosi winy w ich wyborze. 4. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umoŝliwienie Zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaŝ za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie odrębnej umowy spedytor moŝe dochodzić tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy. 5. Działając jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie z warunkami dokumentu przewozowego odnoszącego się do tego rodzaju transportu. 6. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za: a) przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie; b) szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba Ŝe zobowiązał się na piśmie do dostarczenia jej w określonym terminie(specjalny interes w dostawie); c) szkodę w postaci innej, niŝ szkoda rzeczywista; d) ubytek wagi w towarach masowych (sypkich), wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru normami, a w przypadku braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych; e) szkodę wynikającą z udziału lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych. f) szkodę spowodowaną działaniem Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy

5 7 Zasady realizacji usług. 1. DACHSER realizuje usługi standardowo w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze, na podstawie prawidłowo wypełnionych Zleceń Spedycyjnych, przesłanych z wyprzedzeniem właściwym dla danego produktu. Inne terminy realizacji usług muszą zostać kaŝdorazowo potwierdzone przez właściwy oddział DACHSER, chyba Ŝe wynikają one z zawartych umów handlowych. 2. Ustalenie terminu realizacji usługi następuje przy załoŝeniu występowania normalnych warunków drogowych i atmosferycznych. Zdarzenia wynikające z działania siły wyŝszej (np. powódź, poŝar, śnieŝyce, strajk, alarm smogowy, blokada dróg) a takŝe wystąpienie przeszkód natury urzędowej czy konieczności przestrzegania ustawowych przepisów, poleceń właściwych słuŝb lub decyzji administracyjnych dotyczących dróg, właściwości przesyłki lub sposobu realizacji zlecenia zwalnia DACHSER z obowiązku dotrzymania wskazanego terminu realizacji usługi. 3. W przypadku wystąpienia przeszkód w dostawie (błędny adres, brak kontaktu z Odbiorcą itp.) DACHSER zwraca się o dalsze instrukcje do Zleceniodawcy. Jeśli nie otrzyma ich w ciągu 3 dni roboczych, moŝe obciąŝyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami w tym równieŝ za przechowanie przesyłki. 4. Zwroty przesyłek są realizowane na podstawie odrębnych zleceń, chyba Ŝe umowa z klientem stanowi inaczej. Przesyłki, których przyjęcia odbiorca odmówił z powodu uszkodzenia w transporcie z winy DACHSER, mogą zostać zwrócone na koszt DACHSER. 5. JeŜeli w terminie 180 dni od wezwania Zleceniodawcy do odbioru przesyłki, przesyłka nie zostanie odebrana zostanie ona zutylizowana na koszt Zleceniodawcy lub w przypadkach ekonomicznie i prawnie uzasadnionych przejdzie na własność DACHSER. 8 Reklamacje i dochodzenie roszczeń 1. Do złoŝenia reklamacji uprawnienie posiada Zleceniodawca lub wskazany przez niego płatnik. 2. Warunki zgłoszenia reklamacji a. Zleceniodawca zgłasza reklamację do Działu Reklamacji we właściwym oddziale DACHSER w następujących przypadkach: o uszkodzenia przesyłki o zaginięcia całości lub części przewoŝonego ładunku b. W przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości w wykonaniu usługi Zleceniodawca zgłasza reklamację do Działu Obsługi Klienta we właściwym oddziale DACHSER. 3. Obowiązujące terminy złoŝenia reklamacji: szkody jawne: niezwłocznie po odebraniu przesyłki, na podstawie odpowiedniego zapisu na liście przewozowym; szkody ukryte (niewidoczne z zewnątrz): w ciągu 6 dni od dostawy dla usług spedycji krajowej, w ciągu 7 dni od dostawy dla usług międzynarodowych; zaginięcie przesyłki: po upływie 30 dni od planowanej daty dostawy, lub, jeśli data nie została ustalona, 60 dni od przyjęcia przesyłki przez Dachser; opóźnienie w transporcie: w ciągu 21 dni od daty dostawy. 4. Dokumentacja przedstawiona przez poszkodowanego musi zawierać: Zlecenie spedycyjne Formularz reklamacji (dostępny na stronie Dokumenty potwierdzające wysokość szkody Protokół szkody egzemplarz poszkodowanego Dokumentacja fotograficzna, jeśli została wykonana 5. Zleceniodawca ma obowiązek umoŝliwienia pracownikowi DACHSER dokonania oględzin uszkodzonej przesyłki w dogodnym, umówionym terminie. 6. Reklamacja moŝe zostać zgłoszona w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na (formularz zostanie automatycznie przesłany do właściwego oddziału DACHSER Sp.z o.o.), lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru. 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletu dokumentów. Rejestracja reklamacji zostaje kaŝdorazowo potwierdzona przez pracownika DACHSER Sp.z o.o.. Reklamacji zostaje nadany numer referencyjny, który jest podawany do wiadomości klienta. 8. Wypłacone przez spedytora odszkodowanie, naleŝne stronie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji krajowej, ograniczone jest do zwykłej wartości towaru. Określa się ją na podstawie faktury handlowej z miejsca odbioru towaru, a w razie jej braku, na podstawie ceny giełdowej, rynkowej lub w oparciu o normalną wartość rzeczy tego samego rodzaju i jakości. W Ŝadnym przypadku odszkodowanie wypłacone przez spedytora i dotyczące przesyłki krajowej nie moŝe przekroczyć kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, a łącznie kwoty SDR za kaŝde zdarzenie, chyba Ŝe od osoby, za którą spedytor ponosi odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyŝszej. Wysokość odszkodowań wypłacanych z tytułu uszkodzenia bądź zagubienia przesyłek międzynarodowych jest ustalana w oparciu o przepisy Konwencji CMR. 9. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w tabeli z dnia powstania szkody. 10. ZłoŜenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z naleŝności za wykonaną usługę. 9 Warunki płatności 1. Firmie DACHSER naleŝy się od zleceniodawcy wynagrodzenie za wykonane usługi zgodnie z zawartą umową. 2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, jak równieŝ za usługi wykonane bez

6 uzgodnienia, ale w celu naleŝytego wykonania umowy, DACHSER naliczy stosowne wynagrodzenie. 3. Cena za usługę jest naliczana na podstawie aktualnej oferty obowiązującej dla danego klienta lub taryfy standardowej właściwego oddziału DACHSER. 10 Ustalenia końcowe a) DACHSER świadczy usługi korzystając z tras objętych obligatoryjną opłatą drogową ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2011r. Nr 80 poz 433)). Z tego powodu ceny usług w drobnicowym transporcie krajowym i międzynarodowym ulegają zwiększeniu. Informacje dotyczące wielkości stawek moŝna uzyskać w kaŝdym oddziale DACHSER. KaŜde zwiększenie stawek opłaty drogowej, bądź zwiększenie ilości odcinków dróg, na których w/w opłata zostanie wprowadzona przez władze państwowe w przyszłości moŝe spowodować dalszy wzrost cen uług transportowych adekwatnie do wzrostu kosztów ponoszonych przez Dachser. 1. Postanowienia paragrafów 6-9 stosuje się odpowiednio takŝe w przypadku zaangaŝowania odpowiedzialności cywilnej spedytora z tytułów innych niŝ umowny. 2. Stosunek umowny podlega prawu polskiemu obowiązującemu w siedzibie oddziału DACHSER przyjmującego zlecenie. 3. Sądem właściwym do rozpoznania kwestii spornych między stronami jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby DACHSER Sp. z o.o.. 4. Niniejsze warunki, w wersji obowiązującej w momencie udzielenia zlecenia, są wiąŝące dla obu stron. Zleceniodawca oświadcza, iŝ zapoznał się z niniejszymi warunkami, uznaje ich waŝność i przyjmuje je bez zastrzeŝeń w chwili udzielenia zlecenia. 4. Warunki rozliczeń DACHSER i Zleceniodawca powinni określić najpóźniej w momencie złoŝenia zlecenia. 5. Faktury za zrealizowane usługi są płatne nie później niŝ w terminie 14 dni od ich wystawienia, jeŝeli nie uzgodniono w formie pisemnej inaczej (np.: oferta, umowa). W razie opóźnienia w płatności, DACHSER ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. 6. DACHSER moŝe uzaleŝnić wykonanie zlecenia od wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z realizacją zlecenia. 7. DACHSER ma prawo uzaleŝnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych juŝ wydatków. Przy dostawach sukcesywnych DACHSER ma prawo do częściowego rozliczania naleŝności. 8. Zajęcie, uszkodzenie, utrata przesyłki w całości lub w części, nie zawinione przez DACHSER, a takŝe spowodowane siłą wyŝszą, przepadkiem (konfiskatą) lub innym aktem władzy dotyczącym przesyłki, nie mają wpływu na roszczenia DACHSER wobec Zleceniodawcy, w szczególności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia oraz o zwrot kosztów i wydatków. 9. Zleceniodawca jest gwarantem zapłaty za wykonaną usługę, gdy wskazuje innego płatnika. 10. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić firmie DACHSER wszelkie dodatkowe wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, koszty postoju, przestoju i frachtu, które DACHSER poniósł w wyniku wskazania go przez Zleceniodawcę lub kontrahenta Zleceniodawcy, jako odbiorcę towaru w konosamencie armatorskim lub lotniczym liście przewozowym. 11. JeŜeli w ramach realizacji zlecenia DACHSER występuje w charakterze Nadawcy lub Odbiorcy, Zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty z tym związane, równieŝ te, które wynikają z odpowiedzialności odszkodowawczej zarówno na zasadzie ryzyka jak i winy. 12. JeŜeli DACHSER w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do prowizji wykładowej od wyłoŝonej sumy. JeŜeli wysokość prowizji nie jest określona taryfą lub umową z klientem, obowiązuje prowizja w wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1 Spedytor - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Opracowane przez PISiL (uchwała nr 1/01/2010 Rady z dnia 14 stycznia 2010 r.) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1. Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1. Spedytor podmiot,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. Oddział Air & Sea Logistics obowiązujące dla spedycji lotniczej i morskiej

Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. Oddział Air & Sea Logistics obowiązujące dla spedycji lotniczej i morskiej Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. Oddział Air & Sea Logistics obowiązujące dla spedycji lotniczej i morskiej 1 1. Definicje wybranych pojęć użytych w poniższym tekście: a. DACHSER, Spółka Dachser,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa dla TIMBERART

Oferta Handlowa dla TIMBERART Oferta Handlowa dla TIMBERART ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG: Maksymalna waga paczki w przesyłce 31,5 kg * Maksymalna długość 175 cm Parametry paczki Wysokość + szerokość + długość 250 cm Maksymalna objętość

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG 1. Definicje 1. OWRU Ogólne Warunki Realizacji Usług stosowane przez T-Project Sp. z o. o. 2. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o.

S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o. O g ó l n y R e g u l a m i n Ś w i a d c z e n i a U s ł u g S p e d y c y j n y c h S p e d y c j a P o l s k a - S P E D C O N T S p. z o. o. 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta.

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta. Ogólne Warunki SprzedaŜy INTER CARS S.A. (zwane dalej OWS) dla klientów sieci dystrybucyjnej IC Przemysł ustalone w oparciu o art.384 kodeksu cywilnego 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie kontrahenta moŝe

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Dostawę artykułów spoŝywczych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa wzór WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427 Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Włochy w Warszawie ul. Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa reprezentowanym łącznie przez:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SPIS TREŚCI: 1. Definicje.. str. 2 2. Przedmiot.. str. 2 3. Rodzaje usług.. str. 3 4. Przesyłki... str. 3 5. Zlecenie Spedycyjne. str. 4 6. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK Global System 2011 Obowiązuje od 01.06.2011 Dla klientów na terenie Polski Wszystkie podane stawki są cenami netto w PLN Niniejszy cennik jest uzupełnieniem stawek nie będących przedmiotem umowy

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne (wzór)

Postanowienia umowne (wzór) Postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu.2013 r. w Katowicach, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR.. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Warszawie (kod 02-776) przy ul. Warchałowskiego 4, NIP 951-13-48-542, REGON 001206086, zwanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych Załącznik nr 2 UMOWA Nr na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosko 5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA. nr RIOŚ.272.7...2013

UMOWA. nr RIOŚ.272.7...2013 UMOWA nr RIOŚ.272.7...2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Sporządzona w dniu w Jabłonce, 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1 pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ I. PRZEDMIOT UMOWY ISTOTNIE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy będzie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ZP/

UMOWA Nr.../ZP/ UMOWA Nr.../ZP/...2009 na świadczenie usług naprawczych i usuwanie awarii na terenach zewnętrznych (place zabaw, piaskownice, ciągi pieszo jezdne, punkty świetlne), będących w 100% własnością m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.03.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU 1. WSTĘP 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Spedycyjnych (zwany dalej Regulaminem ) ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ DZO/NK/2012/MON. zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... NIP/REGON:. KRS:.

UMOWA nr./ DZO/NK/2012/MON. zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... NIP/REGON:. KRS:. PROJEKT UMOWA nr./ DZO/NK/2012/MON sprzedaŝy rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą: Warszawie, ul. Nowowiejska 26A NIP: 526-18-88-524

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ESA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ESA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE OGÓLNE WARUNKI UMÓW ESA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE 1 OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPIS TREŚCI: 1.Definicje...... str.3 2. Przedmiot........ str.3 3. Rodzaje usług............ str.3 4. Przesyłki...........

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący klientów Zapol Sobczyk S. J

Regulamin obowiązujący klientów Zapol Sobczyk S. J Regulamin obowiązujący klientów Zapol Sobczyk S. J &1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez Zapol Sobczyk S. J. 2. Warunkiem zamówienia, wykonania usługi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o.

Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o. Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o. 1. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, poniższym zwrotom nadaje się następujące znaczenie: a) Warunki RMA oznaczają niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa : +48 (22) 551-21-00; fax: +48 (22) 551-21-01; http://zmsp.bip.um.warszawa.pl, e-mail: zmsp@zmsp.warszawa.pl Sprawa nr ZM.NZP.221-02/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia. Załącznik nr 6.2 UMOWA NR WOK/.../12 na organizację zakwaterowania w podróŝach słuŝbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia. zawarta w dniu...2012 roku we Wrocławiu pomiędzy: GMINĄ

Bardziej szczegółowo