Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. (OWH DACHSER, obowiązujące od ) dla transportu drogowego (European Logistics) działalność krajowa i międzynarodowa. 1 Definicje Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie: 1. Spedytor oznacza spółkę DACHSER Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15 b, Stryków. 2. Zlecenie spedycyjne - zlecenie wykonania przewozu przesyłki, sporządzone według obowiązującego wzorca, złoŝone w ustalonej formie i z zachowaniem przewidzianego trybu, określające dane i informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi przez DACHSER. 3. Zleceniodawca przedsiębiorca zawierający z DACHSER umowę spedycji wg. obowiązujących w DACHSER wzorców i standardów. Zleceniodawcą moŝe być Nadawca, Odbiorca lub Podmiot trzeci. 4. Nadawca - wskazany w treści Zlecenia Spedycyjnego podmiot, który wydaje przesyłkę przedstawicielowi DACHSER, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej. 5. Odbiorca - wskazany w treści Zlecenia Spedycyjnego podmiot, który przyjmuje przesyłkę dostarczoną przez DACHSER, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej. 6. Miejsce nadania - wskazane w treści Zlecenia Spedycyjnego miejsce (adres), w którym przesyłka ma zostać wydana do przewozu i załadowana. 7. Miejsce dostawy - wskazane w treści Zlecenia Spedycyjnego miejsce, do którego przesyłka ma zostać dostarczona i udostępniona do rozładunku. 8. Właściwy oddział DACHSER oddział, który obsługuje dany region wg. wykazu w poniŝszej tabeli. 10. Produkt usługa z określonymi zasadami jej realizacji. 11. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale czasu. 12. Forma elektroniczna mail, EDI (Electronic Data Interchange- Elektroniczna wymiana danych z Dachser), elogistics (aplikacje informatyczne Dachser dostępne przez internet). 13. Forma pisemna fax, list, pismo, zlecenie spedycyjne w formie papierowej. 14. Paleta EUR paleta drewniana o wymiarach 120 cm długości i 80 cm szerokości,spełniająca wymogi normy UIC oraz oznaczona w sposób legalny znakiem towarowym EUR. 15. Płatnik Nadawca, Odbiorca lub podmiot trzeci wskazany przez Zleceniodawcę w treści Zlecenia Spedycyjnego, zobowiązany do wniesienia opłaty za usługi DACHSER. W przypadku wskazania przez Zleceniodawcę innego płatnika niŝ on sam, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność solidarną z płatnikiem z tytułu wynagrodzenia naleŝnego Dachser. 16. Reklamacja postępowanie wszczęte przez Zleceniodawcę lub upowaŝnionego Płatnika w związku z roszczeniami wynikającymi z tytułu nieprawidłowości podczas realizacji umowy spedycyjnej. 17. Termin realizacji świadczonych usług czas liczony w dniach pomiędzy odbiorem a dostawą przesyłek zgodny z definicją produktów entargo i groupline oraz zgodnie z treścią oferty lub umowy. 18. Kontener wymienny DACHSER kontener transportowy typu swap body (nadwozie wymienne). 19. Directload przewóz ładunku bezpośrednio pomiędzy Nadawcą a Odbiorcą (bez przeładunków). 20. Transport multimodalny - przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch róŝnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy (np. lądowy i morski, lądowy i kolejowy). 21. Koszty detention (przestój kontenera poza portem) i koszty demurrage - (przestój kontenera w porcie) Transport morski (dot. kontenerów morskich). Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego (nie podlegającego opłatom) od demurrage i detention moŝe być róŝna i wynika z zapisów w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami Transport lądowy. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego od momentu podstawienia samochodu/kontenera/naczepy do załadunku lub rozładunku. 22. SDR (Special Drawing Rights) międzynarodowa jednostka rozrachunkowa 2 Podstawy świadczenia usług 9. Dane teleadresowe oddziałów moŝna uzyskać na stronie 1. Przedsiębiorstwo DACHSER Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie k.łodzi, Sosnowiec 15b, kod , zwane dalej DACHSER, świadczy, na rzecz przedsiębiorców usługi spedycji drogowej towarów (pośrednictwa w

2 przewozie rzeczy), z wyłączeniem produktów spoŝywczych łatwo psujących się oraz produktów wymienionych w 2 pkt 8, na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER (OWH DACHSER) dla transportu drogowego (European Logistics) - Działalność krajowa i międzynarodowa zwanych w dalszej treści OWH DACHSER i obowiązującymi przepisami prawa. 2. Podstawowymi produktami oferowanymi przez DACHSER są: a. Produkty z grupy entargo: i. Targospeed - jest to usługa z określonym czasem dostawy, uzaleŝnionym od odległości; o maksymalnej wadze przesyłki do 2,5t oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m (dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. ii. Targoflex - jest to usługa z dynamicznie standaryzowanym, elastycznym czasem dostawy, uzaleŝnionym od odległości; o maksymalnej wadze przesyłki do 10t lub 1 kontenera wymiennego DACHSER oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m(dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. iii. Targofix - jest to usługa z dostawą na określony termin, (dłuŝszy niŝ dla analogicznej przesyłki targospeed); o maksymalnej wadze przesyłki do 2,5t oraz o maksymalnych wymiarach 2,4m x 2,2m x 1,8m (dł x wys x szer) i maksymalnej wadze pojedynczego opakowania 1,5t. W przypadku dostaw/odbiorów samochodem z windą do 1t. b. DACHSER zastrzega sobie prawo do ograniczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi przesyłek określonych w 2, pkt 2, ppkt a na wybranych kierunkach. c. MoŜna wybrać tylko jeden produkt dla pojedynczego zlecenia spedycyjnego. d. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw oraz ewentualnych ograniczeń w wyborze produktu są dostępne na stronie w menu elogistics (aplikacje informatyczne Dachser) i zakładce Product Pilot. e. Produkty z grupy entargo obejmują transport na terenie Austrii, Belgii, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Danii, Francjii, Luksemburgu, Holandii, Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. f. W pozostałych krajach, nieobjętych produktami entargo DACHSER oferuje ich odpowiedniki, produkty z rodziny groupline: classicline (targoflex), fixline (targofix), sysline (targospeed). 2. DACHSER Sp.z o.o. wykonuje usługi wyłącznie na podstawie zleceń, zgodnie z zapisami 3 OWH DACHSER. W przypadku zleceń nieodpowiadających wymogom opisanym w 3 OWH przepisy OWH DACHSER stosuje się odpowiednio. 3. Zleceniodawca zawierając z DACHSER umowę spedycji wyraŝa zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER (OWH DACHSER) dla transportu drogowego (European Logistics) - Działalność krajowa i międzynarodowa 4. DACHSER nie jest związany treścią ustnych lub pisemnych wskazówek Zleceniodawcy, Nadawcy oraz Odbiorcy - niezgodnych z treścią niniejszych OWH DACHSER. Na ewentualne odstępstwo od niniejszych postanowień wymagana jest zgoda DACHSER w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Usługi, które nie naleŝą do oferowanych linii produktów, mogą zostać wykonane tylko na podstawie odrębnej umowy z indywidualnie określonymi warunkami. 6. Spółka DACHSER nie świadczy usług spedycji towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 7. Towary niebezpieczne (według klasyfikacji ADR) będą przewoŝone tylko zgodnie z przepisami ustawowymi i wytycznymi DACHSER w tym zakresie. W przypadku usług targofix lub fixline transport jest realizowany tylko po uzgodnieniu z właściwym oddziałem DACHSER, z uwzględnieniem wszystkich przepisów ustawowych. 8. DACHSER nie pośredniczy w przewozie następujących towarów: metali szlachetnych, klejnotów, kamieni szlachetnych, banknotów i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów i akt, rzeczy osobistych, dzieł sztuki, antyków, obrazów, rzeźb, nieopakowanych mebli, Ŝywych zwierząt i roślin, towarów przewoŝonych w kontrolowanej temperaturze, wyrobów tytoniowych, broni i amunicji kaŝdego rodzaju, materiałów wybuchowych. 3 Składanie, zmiany i anulowanie Zleceń Spedycyjnych 1. Składanie zleceń 1.1 Zlecenia powinny być składane wyłącznie na właściwym druku wg wzoru DACHSER i przesyłane do właściwego oddziału DACHSER w formie pisemnej lub elektronicznej. 1.2 Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i jej właściwościach, a w szczególności: liczbę i rodzaj opakowań, ich wagę i wymiary, opis towaru, wybraną usługę (produkt) oraz adresy miejsc odbioru i dostawy oraz wszelkie inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. 1.3 Jeśli produkt nie zostanie zdefiniowany, przewóz i dostarczenie odbywa się na zasadach obowiązujących dla produktu targoflex/classicline. Na zleceniach dotyczących ładunków całopojazdowych lub częściowych naleŝy zaznaczyć produkt directload. 1.4 Zlecenie musi zawierać dane podmiotu / płatnika za usługę, które są niezbędne do wystawienia faktury. Płatnikiem nie moŝe być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 1.5 W przypadku, gdy zlecenie ma dotyczyć przewozu towarów szczególnie wartościowych (powyŝej 50EUR/kg) lub zagroŝonych kradzieŝą, w szczególności produktów farmaceutycznych, elektroniki telekomunikacyjnej lub rozrywkowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, napojów akoholowych, Zleceniodawca ma obowiązek poinformować o tym składając zlecenie. DACHSER ma prawo nie przyjąć takiego zlecenia do realizacji. 1.6 JeŜeli do przewozu kierowane są towary niebezpieczne, zlecenie spedycyjne powinno zawierać wszystkie informacje o towarach niebezpiecznych wymagane przepisami rozdziału załacznika A do umowy ADR. W przypadku korzystania z wyłączeń całkowitych podanych w działach 3.4, 3.5 załacznika A do umowy ADR lub przepisów szczególnych podanych w dziale 3.3 załącznika A do umowy ADR naleŝy wyraźnie zaznaczyć ten fakt na zleceniu i podać informacje

3 wymagane przepisami właściwymi dla zastosowanego wyłączenia lub przepisu szczególnego. 1.7 Jeśli zlecenie dotyczy towarów wraŝliwych na niskie lub wysokie temperatury, Zleceniodawca równieŝ ma obowiązek o tym poinformować. 1.8 Zleceniodawca ma obowiązek przekazać zlecenie kompletne i prawidłowe. Konsekwencje wynikające z podania w zleceniu nieprawidłowych, niedokładnych i niekompletnych danych obciąŝają Zleceniodawcę. Odnosi się to równieŝ do danych zawartych w dokumentach, korespondencji, oraz podanych na przesyłce informacji o ilości, wadze i właściwościach towaru. DACHSER obciąŝy Zleceniodawcę kosztami, które wyniknęły z błędnych informacji zawartych w Zleceniu lub innych dokumentach towarzyszących przesyłce. DACHSER nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności w przypadku zatajenia lub błędnego podania zawartości przesyłki przez Zleceniodawcę. 1.9 DACHSER Sp. z o.o. jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wystarczające, jak równieŝ do sprawdzenia uprawnień osób podpisanych na zleceniu i innych dokumentach DACHSER zastrzega sobie równieŝ prawo do weryfikacji wagi i wymiarów przesyłki. RozbieŜność pomiędzy danymi ze zlecenia a stanem faktycznym stanowi podstawę do zmiany ceny za usługę Przesłanie zlecenia do Dachser nie jest toŝsame z jego przyjęciem do realizacji. DACHSER przyjmuje czas do 2 godzin od otrzymania zlecenia jako czas na jego weryfikację oraz przyjęcie lub jego odmowę, o ile zostanie ono przesłane w standardowych godzinach pracy Zlecenia krajowe, które mają zostać zrealizowane w dniu złoŝenia, naleŝy przesłać do godziny 10:00. Zlecenia międzynarodowe naleŝy składać do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień odbioru przesyłki. 2. Zmiany i anulowanie zlecenia spedycyjnego 2.1. Wszelkich zmian w zleceniu spedycyjnym moŝna dokonywać, zanim przesyłka zostanie dostarczona. Zmiany muszą być przez Zleceniodawcę zgłoszone na piśmie, a ich wprowadzenie wymaga potwierdzenia przez pracownika DACHSER W związku ze zmianą zapisów zlecenia DACHSER zastrzega sobie prawo do korekty ceny za usługę DACHSER zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia na zmienionych warunkach Anulowanie zlecenia spedycyjnego moŝe nastąpić na wniosek Zleceniodawcy zanim przesyłka zostanie odebrana. Anulowanie zlecenia musi zostać potwierdzone na piśmie przez Zleceniodawcę 2.5. Jeśli zlecenie zostanie anulowane po rozpoczęciu realizacji usługi, rozumianym jako odebranie przesyłki, DACHSER ma prawo obciąŝyć zleceniodawcę poniesionymi kosztami. zapisana na zleceniu w walucie kraju odbiorcy. Obowiązuje ograniczenie do 5000 Euro lub równowartości tej kwoty w Polskich Złotych. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniej sumy pieniędzy, w przeciwnym wypadku DACHSER ma prawo odmówić dostawy towaru i ustalić jej nowy termin. Ewentualne koszty ponownej dostawy ponosi w takim przypadku Zleceniodawca. Zmiana wartości pobrania moŝe być dokonana tylko przed dostarczeniem przesyłki i musi zostać pisemnie potwierdzona przez Zleceniodawcę. Przesyłka za pobraniem będzie dostarczona tylko wtedy, gdy odbiorca uiści wskazaną kwotę przy dostawie. W przypadku, gdy przesyłka [za pobraniem] nie moŝe zostać doręczona, lub nie moŝna uzyskać płatności za towar, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania DACHSER dalszych instrukcji w formie pisemnej. W przypadku ich nieotrzymania w ciągu 5 dni roboczych DACHSER zwróci przesyłkę do nadawcy, a koszt wysyłki zostanie naliczony podwójnie, zgodnie z ofertą obowiązującą dla danego klienta. 2. E-Logistics / shipment control Poprzez sieć internet dostępny jest zestaw narzędzi informatycznych słuŝących do zarządzania procesem spedycyjnym (strona Narzędzia podstawowe (Shipment Pointer/Product Pilot) są ogólnodostępne. Dla wybranych klientów DACHSER udostępnia płatny serwis z zaawansowanymi narzędziami (Transport Order, Shipment Control, Warehouse Control). Definicje poszczególnych aplikacji znajdują się na stronie 3. Odprawa celna DACHSER organizuje odprawy celne importowe i eksportowe dla przesyłek przyjętych do spedycji. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela odpowiedni oddział DACHSER. MoŜliwość Deklaracji Eurostat 4. Awizacja DACHSER zapewnia dodatkowo płatną usługę, poinformowania lub umówienia terminu dostawy z odbiorcą przesyłki. 5. POD (epod) DACHSER oferuje moŝliwość uzyskania elektronicznego potwierdzenia dostawy POD (Proof of Delivery), wygenerowanego z archiwum DACHSER. 4 Usługi dodatkowe 1. Dostawa za pobraniem (Cash On Delivery) Dostawy za pobraniem gotówki są realizowane tylko w wybranych krajach i wyłącznie dla produktu targoflex/classicline. Kwota pobrania musi być 6. Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) Return of Original Documents

4 DACHSER oferuje klientom mającym podpisane umowy o stałej współpracy dodatkową płatną usługę dostępną w transporcie krajowym polegającą na zwrocie do Zleceniodawcy drogą pocztową potwierdzonych oryginalnych dokumentów dostawy Zleceniodawcy. 7. Administracja przyborami ładunkowymi DACHSER oferuje klientom mającym podpisane umowy o stałej współpracy dodatkową płatną usługę dostępną w transporcie krajowym polegającą na administrowaniu obrotem przyborami ładunkowymi. Usługa jest dostępna wyłącznie po akceptacji warunków jej świadczenia. 8. Ubezpieczenie cargo DACHSER oferuje klientom dodatkowe ubezpieczenie towaru. Usługa jest dostępna wyłącznie po akceptacji warunków jej świadczenia. Wszelkie wytyczne i instrukcje dotyczące ubezpieczenia cargo są dostępne w oddziałach DACHSER. 9. ADR DACHSER świadczy usługi spedycji towarów niebezpiecznych (ADR). Wszelkie wytyczne i instrukcje dotyczące towarów niebezpiecznych są dostępne na stronie 9. Duplikaty faktur DACHSER wystawia duplikaty faktur na Ŝyczenie. W przypadku, gdy odpowiedzialność za zagubienie oryginalnego dokumentu leŝy po stronie kontrahenta, usługa ta jest płatna. 10. Opłaty za postój (demurrage) a. Postój powyŝej 30 min pod rozładunkiem b. Postój powyŝej 30 min pod Urzędem Celnym c. Postój powyŝej 30 min pod marketem lub dopłata za dostawy do marketów 5 Obowiązki Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy 1. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować DACHSER o ograniczeniach dotyczących odbioru lub dostawy towaru, w szczególności godzin odbioru lub dostawy towaru oraz nietypowych warunkach dostawy lub odbioru towaru. 2. Do przesyłek wysyłanych poza UE, Zleceniodawca musi załączyć komplet dokumentów transportowych i handlowych wymaganych do dokonania odprawy celnej i realizacji importu do danego kraju trzeciego. 3. Nadawca (Zleceniodawca) odpowiada za przygotowanie przesyłki w sposób umoŝliwiający jej prawidłowy przewóz i zapewniający bezpieczeństwo pozostałych przesyłek. Opakowanie powinno być dostosowane do zawartości, odpowiednio wytrzymałe, powinno teŝ posiadać stosowne do rodzaju towaru zabezpieczenia wewnętrzne lub zewnętrzne oraz oznaczenia (np. szkło, nie piętrować ). Zleceniodawca odpowiada równieŝ za umieszczenie na kaŝdej przesyłce stosowanej przez DACHSER etykiety z kodem kreskowym. 4. Nadawca winien być przygotowany do wysyłki towaru w standardowych (wymienionych w 7) lub uzgodnionych terminach. 5. Środki opakowaniowe / opakowanie uwaŝa się zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami za część składową przesyłki, tzn. cięŝar opakowania naleŝy doliczyć do cięŝaru przesyłki 6. Przesyłki podlegające dozorowi celnemu (np. zgłoszenie tranzytowe T1/T2, karnet TIR, towar w magazynie celnym czy towar poddawany procedurze uszlachetnienia) mogą zostać odebrane tylko po uzgodnieniu z właściwym oddziałem DACHSER, zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi. 7. Na Odbiorcy ciąŝy obowiązek zapewnienia przyjęcia przesyłki natychmiast, bez opóźnienia. 8. Obowiązek dokonywania czynności załadunkowo-rozładunkowych naleŝy odpowiednio do Nadawcy i Odbiorcy. DACHSER nie ma obowiązku ich wykonywania. 6 Odpowiedzialność spedytora 1. Odpowiedzialność spedytora jest uzaleŝniona od zakresu zawartej umowy. 2. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania czynności spedycyjnych wynikających z umowy spedycji, o ile nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołoŝenia naleŝytej staranności. 3. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba Ŝe nie ponosi winy w ich wyborze. 4. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umoŝliwienie Zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaŝ za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie odrębnej umowy spedytor moŝe dochodzić tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy. 5. Działając jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie z warunkami dokumentu przewozowego odnoszącego się do tego rodzaju transportu. 6. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za: a) przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie; b) szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba Ŝe zobowiązał się na piśmie do dostarczenia jej w określonym terminie(specjalny interes w dostawie); c) szkodę w postaci innej, niŝ szkoda rzeczywista; d) ubytek wagi w towarach masowych (sypkich), wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru normami, a w przypadku braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych; e) szkodę wynikającą z udziału lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych. f) szkodę spowodowaną działaniem Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy

5 7 Zasady realizacji usług. 1. DACHSER realizuje usługi standardowo w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze, na podstawie prawidłowo wypełnionych Zleceń Spedycyjnych, przesłanych z wyprzedzeniem właściwym dla danego produktu. Inne terminy realizacji usług muszą zostać kaŝdorazowo potwierdzone przez właściwy oddział DACHSER, chyba Ŝe wynikają one z zawartych umów handlowych. 2. Ustalenie terminu realizacji usługi następuje przy załoŝeniu występowania normalnych warunków drogowych i atmosferycznych. Zdarzenia wynikające z działania siły wyŝszej (np. powódź, poŝar, śnieŝyce, strajk, alarm smogowy, blokada dróg) a takŝe wystąpienie przeszkód natury urzędowej czy konieczności przestrzegania ustawowych przepisów, poleceń właściwych słuŝb lub decyzji administracyjnych dotyczących dróg, właściwości przesyłki lub sposobu realizacji zlecenia zwalnia DACHSER z obowiązku dotrzymania wskazanego terminu realizacji usługi. 3. W przypadku wystąpienia przeszkód w dostawie (błędny adres, brak kontaktu z Odbiorcą itp.) DACHSER zwraca się o dalsze instrukcje do Zleceniodawcy. Jeśli nie otrzyma ich w ciągu 3 dni roboczych, moŝe obciąŝyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami w tym równieŝ za przechowanie przesyłki. 4. Zwroty przesyłek są realizowane na podstawie odrębnych zleceń, chyba Ŝe umowa z klientem stanowi inaczej. Przesyłki, których przyjęcia odbiorca odmówił z powodu uszkodzenia w transporcie z winy DACHSER, mogą zostać zwrócone na koszt DACHSER. 5. JeŜeli w terminie 180 dni od wezwania Zleceniodawcy do odbioru przesyłki, przesyłka nie zostanie odebrana zostanie ona zutylizowana na koszt Zleceniodawcy lub w przypadkach ekonomicznie i prawnie uzasadnionych przejdzie na własność DACHSER. 8 Reklamacje i dochodzenie roszczeń 1. Do złoŝenia reklamacji uprawnienie posiada Zleceniodawca lub wskazany przez niego płatnik. 2. Warunki zgłoszenia reklamacji a. Zleceniodawca zgłasza reklamację do Działu Reklamacji we właściwym oddziale DACHSER w następujących przypadkach: o uszkodzenia przesyłki o zaginięcia całości lub części przewoŝonego ładunku b. W przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości w wykonaniu usługi Zleceniodawca zgłasza reklamację do Działu Obsługi Klienta we właściwym oddziale DACHSER. 3. Obowiązujące terminy złoŝenia reklamacji: szkody jawne: niezwłocznie po odebraniu przesyłki, na podstawie odpowiedniego zapisu na liście przewozowym; szkody ukryte (niewidoczne z zewnątrz): w ciągu 6 dni od dostawy dla usług spedycji krajowej, w ciągu 7 dni od dostawy dla usług międzynarodowych; zaginięcie przesyłki: po upływie 30 dni od planowanej daty dostawy, lub, jeśli data nie została ustalona, 60 dni od przyjęcia przesyłki przez Dachser; opóźnienie w transporcie: w ciągu 21 dni od daty dostawy. 4. Dokumentacja przedstawiona przez poszkodowanego musi zawierać: Zlecenie spedycyjne Formularz reklamacji (dostępny na stronie Dokumenty potwierdzające wysokość szkody Protokół szkody egzemplarz poszkodowanego Dokumentacja fotograficzna, jeśli została wykonana 5. Zleceniodawca ma obowiązek umoŝliwienia pracownikowi DACHSER dokonania oględzin uszkodzonej przesyłki w dogodnym, umówionym terminie. 6. Reklamacja moŝe zostać zgłoszona w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na (formularz zostanie automatycznie przesłany do właściwego oddziału DACHSER Sp.z o.o.), lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru. 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletu dokumentów. Rejestracja reklamacji zostaje kaŝdorazowo potwierdzona przez pracownika DACHSER Sp.z o.o.. Reklamacji zostaje nadany numer referencyjny, który jest podawany do wiadomości klienta. 8. Wypłacone przez spedytora odszkodowanie, naleŝne stronie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji krajowej, ograniczone jest do zwykłej wartości towaru. Określa się ją na podstawie faktury handlowej z miejsca odbioru towaru, a w razie jej braku, na podstawie ceny giełdowej, rynkowej lub w oparciu o normalną wartość rzeczy tego samego rodzaju i jakości. W Ŝadnym przypadku odszkodowanie wypłacone przez spedytora i dotyczące przesyłki krajowej nie moŝe przekroczyć kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, a łącznie kwoty SDR za kaŝde zdarzenie, chyba Ŝe od osoby, za którą spedytor ponosi odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyŝszej. Wysokość odszkodowań wypłacanych z tytułu uszkodzenia bądź zagubienia przesyłek międzynarodowych jest ustalana w oparciu o przepisy Konwencji CMR. 9. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w tabeli z dnia powstania szkody. 10. ZłoŜenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z naleŝności za wykonaną usługę. 9 Warunki płatności 1. Firmie DACHSER naleŝy się od zleceniodawcy wynagrodzenie za wykonane usługi zgodnie z zawartą umową. 2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, jak równieŝ za usługi wykonane bez

6 uzgodnienia, ale w celu naleŝytego wykonania umowy, DACHSER naliczy stosowne wynagrodzenie. 3. Cena za usługę jest naliczana na podstawie aktualnej oferty obowiązującej dla danego klienta lub taryfy standardowej właściwego oddziału DACHSER. 10 Ustalenia końcowe a) DACHSER świadczy usługi korzystając z tras objętych obligatoryjną opłatą drogową ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2011r. Nr 80 poz 433)). Z tego powodu ceny usług w drobnicowym transporcie krajowym i międzynarodowym ulegają zwiększeniu. Informacje dotyczące wielkości stawek moŝna uzyskać w kaŝdym oddziale DACHSER. KaŜde zwiększenie stawek opłaty drogowej, bądź zwiększenie ilości odcinków dróg, na których w/w opłata zostanie wprowadzona przez władze państwowe w przyszłości moŝe spowodować dalszy wzrost cen uług transportowych adekwatnie do wzrostu kosztów ponoszonych przez Dachser. 1. Postanowienia paragrafów 6-9 stosuje się odpowiednio takŝe w przypadku zaangaŝowania odpowiedzialności cywilnej spedytora z tytułów innych niŝ umowny. 2. Stosunek umowny podlega prawu polskiemu obowiązującemu w siedzibie oddziału DACHSER przyjmującego zlecenie. 3. Sądem właściwym do rozpoznania kwestii spornych między stronami jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby DACHSER Sp. z o.o.. 4. Niniejsze warunki, w wersji obowiązującej w momencie udzielenia zlecenia, są wiąŝące dla obu stron. Zleceniodawca oświadcza, iŝ zapoznał się z niniejszymi warunkami, uznaje ich waŝność i przyjmuje je bez zastrzeŝeń w chwili udzielenia zlecenia. 4. Warunki rozliczeń DACHSER i Zleceniodawca powinni określić najpóźniej w momencie złoŝenia zlecenia. 5. Faktury za zrealizowane usługi są płatne nie później niŝ w terminie 14 dni od ich wystawienia, jeŝeli nie uzgodniono w formie pisemnej inaczej (np.: oferta, umowa). W razie opóźnienia w płatności, DACHSER ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. 6. DACHSER moŝe uzaleŝnić wykonanie zlecenia od wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z realizacją zlecenia. 7. DACHSER ma prawo uzaleŝnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych juŝ wydatków. Przy dostawach sukcesywnych DACHSER ma prawo do częściowego rozliczania naleŝności. 8. Zajęcie, uszkodzenie, utrata przesyłki w całości lub w części, nie zawinione przez DACHSER, a takŝe spowodowane siłą wyŝszą, przepadkiem (konfiskatą) lub innym aktem władzy dotyczącym przesyłki, nie mają wpływu na roszczenia DACHSER wobec Zleceniodawcy, w szczególności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia oraz o zwrot kosztów i wydatków. 9. Zleceniodawca jest gwarantem zapłaty za wykonaną usługę, gdy wskazuje innego płatnika. 10. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić firmie DACHSER wszelkie dodatkowe wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, koszty postoju, przestoju i frachtu, które DACHSER poniósł w wyniku wskazania go przez Zleceniodawcę lub kontrahenta Zleceniodawcy, jako odbiorcę towaru w konosamencie armatorskim lub lotniczym liście przewozowym. 11. JeŜeli w ramach realizacji zlecenia DACHSER występuje w charakterze Nadawcy lub Odbiorcy, Zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty z tym związane, równieŝ te, które wynikają z odpowiedzialności odszkodowawczej zarówno na zasadzie ryzyka jak i winy. 12. JeŜeli DACHSER w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do prowizji wykładowej od wyłoŝonej sumy. JeŜeli wysokość prowizji nie jest określona taryfą lub umową z klientem, obowiązuje prowizja w wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych.

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług określają wzajemne formalne i prawne relacje pomiędzy Klientem a DSV Solutions Sp. z o.o. (DSV) jako operatorem logistycznym i mają zastosowanie, jeśli co innego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. - 1 - I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014r.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1 Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1.

Bardziej szczegółowo