1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ..."

Transkrypt

1 Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE ZAŁĄCZNIK

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ 1.1. SPECYFIKA RYNKU Konfederacja Szwajcarska (skrót CH pochodzi od łacińskiej nazwy Confoederatio Helvetica) to górzyste państwo federacyjne położone w sercu Europy. Szwajcaria jest republiką związkową, jedną z najstarszych demokracji w Europie (jedna z nielicznych, funkcjonujących demokracji bezpośrednich), należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państw europejskich o wysokim potencjale naukowo-badawczym. Składa się z 26 kantonów mających dużą samodzielność, własne rządy, parlamenty i podatki. Jest krajem neutralnym politycznie z tendencją do izolacjonizmu, nie uczestniczy w integracji europejskiej, chociaż związana jest z Unią Europejską dwoma pakietami umów bilateralnych (w ramach EFTA ang. European Free Trade Agreement oraz pakietu umów z 1999 r., a od grudnia 2008 r. Szwajcaria jest częścią Układu z Schengen). W Szwajcarii znajdują się siedziby wielu organizacji międzynarodowych. Kraj należy do ONZ, WTO, OECD, EFTA, OBWE i Rady Europy. Prawie 7,7 milionowe społeczeństwo szwajcarskie jest konserwatywne i zdyscyplinowane. Z uwagi na strukturę i położenie państwa, w Szwajcarii funkcjonują 4 języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i romansz (retroromański). Język niemiecki przeważa w części centralnej i wschodniej, francuski w zachodniej, a włoski w południowej. Kraj jest bardzo wysoko rozwinięty, jeden z najbogatszych na świecie. Długotrwała neutralność (proklamowana w 1815 roku) i zasada nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu, usług (głównie finansowych) i turystyki. W Szwajcarii działają liczne, znane w świecie firmy ubezpieczeniowe (Zürich Insurance, Rentenaustalt, Reassurances), 6 giełd papierów wartościowych, w tym w Zurychu największa w Europie. Same podatki stanowią 30% PKB Szwajcarii, dodatkowo 7% PKB stanowią obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, inwalidzkie, składki na służbę zdrowia), co łącznie daje 37% PKB (dla porównania: Szwecja 52%, Wielka Brytania 36%, Polska 34,5%, Stany Zjednoczone 27%; z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych). W przeciwieństwie na przykład do Niemiec czy Szwecji, służby zdrowia w Szwajcarii nie finansuje się z podatków, tylko z obowiązkowych ubezpieczeń, które są parapodatkami. Szwajcaria posiada bardzo nieliczne złoża surowców mineralnych. Przemysł przetwórczy wytwarza z surowców importowanych produkty wysoko przetworzone (przeznaczone głównie na eksport), wymagające dużego nakładu pracy oraz myśli technicznej. Rozwinięty przemysł, głównie elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Przemysł elektromaszynowy dostarcza urządzenia sterownicze dla różnych gałęzi przemysłu: turbiny, generatory i silniki, między innymi okrętowe. Tradycyjnie bardzo duże znaczenie ma wyrób zegarków znanych firm (np.: Tissot, Montres Rolex, Philippe Patek), a także przemysł chemiczny wyspecjalizowany w produkcji leków (np.: Roche i Novartis), spożywczy serów, przetworów mięsnych i czekolady (np. koncern Nestlé, Lindt). Ponadto przemysł papierniczy, cementowy, włókienniczy i jubilerski. Rolnictwo wysokotowarowe, przeważa uprawa pszenicy, ziemniaków i buraków cukrowych. Rozwinięta jest głównie hodowla bydła o kierunku mlecznym, a na terenach górskich owiec. Walutą Szwajcarską jest frank szwajcarski (skrót CHF). Nie będąc członkiem Unii Europejskiej, Szwajcaria jest ściśle powiązana gospodarczo z państwami tego ugrupowania. Fakt ten, jak również samo położnie Szwajcarii powodują implikacje przy wytyczaniu i realizacji polityki gospodarczej tego kraju. Obok występującej korelacji z polityką państw unijnych, istnieją też znaczące różnice w podejściu do niektórych rozwiązań, zwłaszcza podatków czy otwartości na zagraniczną konkurencję. Znaczna popularność sił politycznych o tendencjach populistycznych powoduje, że hamowane są 2

3 niekiedy daleko idące propozycje mające na celu poszerzenie otwartości miejscowego rynku dla zagranicznych towarów czy usług. Współpraca z krajami Unii Europejskiej oparta jest na umowach: o wolnym handlu z 1972 r., o ubezpieczeniach z 1989 r. oraz na dwóch pakietach umów dwustronnych (z 1999 i 2004 r. w sumie 16 umów). Większość z nich dotyczy spraw gospodarczych i bezpośrednio wpływa na politykę Szwajcarii prowadzoną w tej dziedzinie WYMIANA HANDLOWA W ostatnich latach utrzymuje się wysoka dynamika polskiego eksportu do Szwajcarii. W 2008 roku wzrost wyniósł ponad 20%, osiągając najwyższą stopę przyrostu eksportu do Szwajcarii wśród krajów Unii Europejskiej. W 2009 roku, jako następstwo ogólnoświatowego kryzysu, obserwujemy podobnie jak w handlu z innymi krajami spadek obrotów. Jednak skala spadku w eksporcie jest mniejsza niż w imporcie ze Szwajcarii. Tabela 1. Polsko-szwajcarska wymiana handlowa w latach (I IX) Lata Eksport Import mln CHF wzrost % mln CHF wzrost % ,7 17,0 1140,7 6, ,6 7,0 1122,9 1, ,5 29,0 1346,1 17, ,2 23,1 1419,9 5, ,9 14,9 1740,9 22, ,3 13,0 2166,2 24, ,2 20,3 2443,9 12,8 I IX ,0 11,1 1358,1 28,8 Źródło: statystyka celna Szwajcarii. Łączne obroty ze Szwajcarią przekroczyły w 2008 r. 3,7 mld CHF, co odpowiada ok. 3 mld USD. Mimo znacznego wzrostu dostaw udział Polski w szwajcarskim imporcie ogółem jest nadal niewielki i wynosi ok. 0,5%. Wyższą pozycję zajmuje Polska w szwajcarskim eksporcie ogółem (ok. 1%). Źródłem wzrostu eksportu w ostatnich latach była wysoka dynamika dostaw pojazdów (samochody, autobusy); wyrobów metalowych; maszyn, aparatów i elektroniki; produktów spożywczych oraz sprzedaży mebli i maszyn. Blisko 3/4 polskiego eksportu stanowią wyżej przetworzone produkty przemysłowe; samochody osobowe, maszyny, sprzęt elektrotechniczny, wyroby metalowe, meble, akumulatory, kable, transformatory, odzież. Polski import obejmuje głównie wyroby chemiczne i farmaceutyki, maszyny, aparaty, sprzęt pomiarowy, zegarki oraz tworzywa sztuczne. Import szwajcarski jest wysoce konkurencyjny z uwagi na sztywne zapotrzebowanie na unikatowe komponenty, aparaturę i lekarstwa. W ostatnich latach obserwuje się korzystną zmianę struktury naszego eksportu na rzecz wyrobów wysoko przetworzonych. Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem: MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW Poziom cen rynkowych w Szwajcarii należy do najwyższych w Europie, na przykład produkty żywnościowe są od 20 do 40% droższe aniżeli w sąsiednich krajach Unii Europejskiej. Jednakże dostęp do rynku wewnętrznego chroniony jest różnego rodzaju środkami 3

4 taryfowymi i pozataryfowymi. Decydującym elementem konkurencyjności jest w tej sytuacji jakość, marka i zaufanie importera wobec dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Natomiast cena odgrywa główną rolę w transakcjach kooperacyjnych, w produkcji na zlecenie i obrocie uszlachetniającym, gdzie dostawca pozostaje anonimowy, a wyrób sprzedawany jest pod miejscową marką. Wysoki poziom cen wewnętrznych stabilizuje zakaz tzw. importu paralelnego, to jest sprowadzania towarów poza dystrybutorami i importerami generalnymi, prowadzącymi własną politykę cenową. Zasady etykietowania i nazewnictwa produktów oraz normy ekologiczne uregulowane są własnymi, restrykcyjnymi przepisami, odbiegającymi od stosowanych w innych krajach rozwiniętych. W rezultacie przygotowanie produktu do rynku szwajcarskiego jest często obciążone dodatkowymi kosztami i czynnościami. Członkostwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na konkurencyjność naszego eksportu przez dostosowanie do norm i standardów Unii oraz zwiększenie liczby zakładów mających uprawnienia do sprzedaży żywności na jednolitym rynku europejskim (mięso, przetwory, wyroby przemysłu cukierniczego). Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie przetworzonymi artykułami rolnymi. Istotne ułatwienia w dostępie do rynku wyrobów technicznych przyniosło wdrożenie unijnych zasad certyfikacji i wzajemnego uznawania narodowych świadectw zgodności również przejętych do polskiego systemu prawnego. Równolegle nastąpiło uproszczenie odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych. Rosnące płace w pracochłonnych dziedzinach produkcji jak przemysł odzieżowy, skórzany i metalowy w Polsce powodują jednak przenoszenie zamówień do krajów o niższych płacach, jak Chiny, kraje bałkańskie i Ukraina, prowadząc do spadku eksportu polskich wyrobów tekstylno-odzieżowych i obuwia. Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych. Wyjątkową pozycję konkurencyjną mają dostawy wewnątrzkoncernowe, w ramach powiązań kooperacyjnych związanych z inwestycjami szwajcarskimi w Polsce (płyty pilśniowe, elementy mebli, opakowania tekturowe i pieczywo cukiernicze). Polska posiada korzystną pozycję konkurencyjną jako miejsce inwestycji zagranicznych. Tym niemniej inwestorzy szwajcarscy wskazują na rosnące szybko ceny niektórych materiałów zaopatrzeniowych (drewno, gaz ziemny) i niższe wsparcie finansowe z funduszy publicznych dla projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce w porównaniu z innymi krajami naszego regionu. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY System podatkowy w Szwajcarii uwarunkowany jest federalną strukturą kraju. Podatki od dochodów i zysków mają dwie części: stałą procentową sumy, która trafia do budżetu centralnego i drugą, której wysokość określają poszczególne kantony. Dlatego też, obok podatków powszechnych, pobieranych zgodnie z konstytucją na rzecz całej federacji, każdy kanton ma własne przepisy i stawki podatkowe. Ustanawianie szeregu taryf podatkowych jak również kwot zwolnień od nich pozostaje w zakresie kompetencji kantonów. Również gminy (jest ich ok. 3000) w ramach przepisów kantonalnych określają własne stawki podatków lokalnych. Pełniejsze informacje o systemie podatkowym na stronie Szwajcarskie urzędy podatkowe są generalnie przyjazne podatnikom, traktują podatników jak klientów, którym służą radą. Można uzyskać dokładną informację, jak opodat- 4

5 kowana będzie określona działalność gospodarcza. Rejestr podatników w większości kantonów nie jest do publicznego wglądu. Podatki bezpośrednie od dochodu i majątku osób fizycznych oraz od zysku i kapitału firmy, pobierane zarówno przez władze federacji, jak też kantony i gminy. Podatki pośrednie i opłaty w formie obciążeń konsumpcji i użytkowania określonych towarów są przypisane państwu. Kategorie podatkowe w Szwajcarii: podatki bezpośrednie: podatek dochodowy, podatek od zysku, podatek obrachunkowy (niem. Verrechnungssteuer), opłata skarbowa (niem. Stempelabgaben); podatki i opłaty pośrednie: podatek od wartości dodanej, podatek od tytoniu, podatek od piwa i wyrobów spirytusowych, podatek od paliw płynnych, podatek samochodowy, cła; kantonalne podatki dochodowe, majątkowe i inne opłaty: podatek dochodowy i majątkowy, podatek pogłówny, osobowy i od gospodarstwa domowego, podatek od spadków i darowizn, podatek od zysku z nieruchomości, podatek od kupna- -sprzedaży, podatek od nieruchomości, podatek od wygranych w loterii; podatki od posiadania i wydatków: od samochodów, od psów, od rozrywek, opłata skarbowa, od reklamy. Mimo wielości rodzajów podatków ich poziom jest w Szwajcarii niższy, aniżeli w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. W 3000 gmin pobierane są lokalne podatki dochodowe, majątkowe i inne opłaty (9 rodzajów) oraz podatki od posiadania i wydatków (3 rodzaje). Różnorodność podatków i ich stawek w poszczególnych kantonach i gminach nie ułatwia poruszania się w tej problematyce również samym Szwajcarom. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne uiszczają podatki od zysku oraz od kapitału (istnieją różne ulgi). Podatek od zysku (korporacyjny) wynosi na szczeblu federalnym 8,5%, powiększany o część kantonalną w granicach 8 20%. Podatek od dochodów osób fizycznych jest lekko progresywny i wynosi średnio 5,8% od dochodów nieprzekraczających CHF, 12,6% i 21,5% od dochodów wynoszących odpowiednio CHF i CHF brutto. Podatek od kapitału nie występuje jako podatek państwowy, zaś w poszczególnych kantonach określony jest jedną stawką lub widełkami. Kantony zainteresowane tworzeniem na ich terenie zagranicznych firm proponują ulgi. Zwalniają one holdingi nieprowadzące w Szwajcarii działalności od podatku dochodowego (tzw. przywilej holdingowy). Podmioty prowadzące działalność uiszczają w kantonie podatek w przedziale od 0 do 15% powszechnego podatku kantonalnego. Tabela 2. Stawki podatku w różnych Kantonach Kanton Stawka podatku w % Podatek od kapitału w promilach Berno 2 5 0,6 1,0 Bazylea (miasto) 9 1,8 Schwyz 2,7 4,5 1,0 Genewa 10 1,8 Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej VAT (niem. Mwst) wynosi 7,6%. Dla niektórych towarów i usług stosuje się stawki obniżone do 2,4% lub 3,6%. Każdy podmiot dokonujący w Szwajcarii regularnych transakcji po przekroczeniu ich wartości CHF podlega rejestracji VAT. Przeciętne łączne obciążenie fiskalne (podatki i ubezpieczenie społeczne) wynosi w Szwajcarii ok. 31,5% produktu krajowego brutto. 5

6 2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zamówienia publiczne w Szwajcarii są: ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (SR ); rozporządzenie z 11 grudnia 1995 r. o zamówieniach publicznych (SR ). Obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO, ang. World Trade Organization) regulacje w zakresie zamówień publicznych określają obowiązek rozpisania międzynarodowego zamówienia na dostawę towarów i usług (w tym budowlanych) przez jednostki sektora publicznego, o ile osiągnie ono określoną wartość. Reguły WTO obowiązywały w Szwajcarii początkowo do zamówień na szczeblu narodowym oraz kantonalnym i dotyczyły wyłącznie przedsiębiorstw sektorów: zaopatrzenie w wodę, transport miejski i zaopatrzenie w energię. Umowa Szwajcarii z Unią Europejską o zamówieniach publicznych (podpisana 21 czerwca 1999 r. w ramach pierwszego pakietu umów bilateralnych, przyjęta w referendum 21 maja 2000 r. weszła w życie 1 czerwca 2002 r.) rozszerzyła zakres reguł WTO na zamówienia towarów i usług w następujących dziedzinach: zamówienia gmin: np. miast w zakresie transportu publicznego (tramwaje, autobusy), infrastruktury (szpitale, ulice, mosty itp.) albo usługi architektoniczne (muzea) itp., zamówienia w sektorach: transport kolejowy i energia (zaopatrzenie w gaz i energię cieplną), zamówienia koncesjonowanych prywatnych przedsiębiorstw z sektorów: woda, elektryczność, bliski transport oraz lotniska. Zgodnie z przyjętymi zasadami rozstrzyganie o zamówieniu opiera się na trzech zasadach: na równym traktowaniu wszystkich oferentów (niedyskryminacja), na przejrzystości postępowania oraz prawie do wniesienia odwołania w ramach procedury zamówienia. Przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz część koncesjonowanych przedsiębiorstw prywatnych są zobowiązane do stosowania reguł WTO przy zamówieniach publicznych, jeśli ich wartość osiągnie odpowiednio: dla federalnych zamówień na towary i usługi CHF, kantonalnych CHF oraz dla firm państwowych z sektorów woda, energia i transport CHF. Umowa Szwajcarii z UE przewiduje np. rozpisanie przez gminę przetargu, jeśli jego wartość przekroczy 383 tys. CHF. (Podane kwoty dotyczą 2008 r.). Przetargi federalne. Informacje o wszystkich przetargach federalnych jak również niektórych kantonalnych oraz części rozpisanych przez kantony i przedsiębiorstwa państwowe publikowane są w dzienniku Schweizerisches Handelsamtsblatt, można też wyszukać je na stronie internetowej Przetargi kantonalne. Przetargi publikowane przez kantony, gminy oraz firmy państwowe publikowane są w dziennikach urzędowych tych jednostek jak również na stronie internetowej W ogłoszeniach dominują przetargi dotyczące szeroko rozumianych usług budowlanych. Ponieważ możliwość świadczenia tego rodzaju prac przez firmy m.in. z Polski jest uzależniona od uzyskania pozwoleń na pracę (w ramach rocznych kontyngentów dla obywateli nowych krajów UE), podmioty te praktycznie nie uczestniczą w składaniu swych ofert. Przy analizie ogłoszeń o przetargach należy zwrócić m.in. uwagę na wymogi związane z zapewnieniem gwarancji napraw dostarczonych towarów (np. występują żądania posiadania na terenie Szwajcarii stacji serwisowych) bądź też samej formy składanych ofert OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Szwajcarzy przywiązują szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej. Podstawowymi aktami regulującymi to zagadnienie są ustawa z 25 czerwca 1954 r. o patentach wynalazczych (SR ) oraz rozporządzenie z 19 października 1977 r. o patentach wynalazczych (SR ). 6

7 Szwajcarskie prawo dóbr niematerialnych dotyczy ochrony praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich. Obejmuje ono: patenty, marki (chronione znaki, dzięki którym przedsiębiorstwo wyróżnia swoje wyroby i usługi od towarów i usług innych firm), wzory użytkowe i przemysłowe (dwu- albo trzywymiarowe), topografia układu scalonego, prawo autorskie i pokrewne (ang. Copyright), pochodzenie (inf. wskazujące pośrednio lub bezpośrednio o pochodzeniu towarów i usług), prawo konkurencji. Z prawem dóbr niematerialnych związane jest nieodłącznie prawo rejestracji dające jego właścicielowi prawo do wyłączenia stron trzecich z gospodarczego użytkowania. Pojęcie to obejmuje w szczególności: produkcję, zastosowanie, obrót, import i eksport. Zasada terytorialności mówi, że prawa rejestrowe mają ważność w kraju rejestracji, ale informacje o ochronie praw (np. rozwiązań technicznych wynalazku) publikowane są na całym świecie. Prawa rejestrowe są ograniczone czasowo; w Szwajcarii tylko ochrona marki może być dowolnie przedłużana. Są one udzielane bez gwarancji, co oznacza, że osoby trzecie mogą je kwestionować przed sądem. Patentem jest udzielony przez władzę (urząd) tytuł ochronny na wynalazek, który jest ważny zarówno na terenie Szwajcarii, jak i Liechtensteinu. Ochrona własności w tym przedmiocie udzielona w jednym kraju obowiązuje, na zasadzie wzajemności, także w drugim. Wnioski dot. patentów zgłaszane są w Szwajcarii do Instytutu Własności Intelektualnej, będącego jednostką rządową. Ochrona może trwać maksymalnie 20 lat. Wyjątek: uzupełniający certyfikat ochronny (ESZ) dla lekarstw oraz środków ochrony roślin. W tym przypadku wymagane jest urzędowe zezwolenie przed komercjalnym użyciem opatentowanego wynalazku wydawane przez Swissmedic, Federalny Urząd Weterynarii lub Federalny Urząd Rolnictwa. Ponieważ postępowanie w tym przedmiocie może trwać do 10 lat, może w tym okresie wygasnąć 20-letni okres ochronny patentu. Uzupełniający certyfikat ochronny może przedłużyć ten okres o maksymalnie dalszych 5 lat. Obok wymienionej ustawy o patentach w prawie szwajcarskim istnieje szereg ustaw oraz towarzyszącym im rozporządzeń wykonawczych chroniących dobra niematerialne. Do najważniejszych w tym zakresie należy wymienić ustawy: z dn r. z o ochronie marek i danych pochodzenia (SR ,) z dn r. o ochronie design (SR 231.2), z dn r. o ochronie topografii układu scalonego (S R231.2), z dn r. o prawach autorskich i pokrewnych prawach ochronnych (SR231.1) z dn r. o przeciwdziałaniu niedozwolonej konkurencji (SR 241), z dn r. o ochronie upraw roślinnych (o ochronie gatunków) SR W pakietach umów bilateralnych Szwajcarii z Unią Europejską żadna nie dotyczy szczególnej ochrony dóbr niematerialnych. Wydaje się, że istniejące prawodawstwo w tym zakresie w wystarczającym stopniu obejmuje tematykę. Mimo to nie należą do rzadkości zajęcia przez celników na wzajemnych granicach towarów, wobec których strony mają odmienne stanowisko w przedmiocie zachowania ochrony własności przemysłowej ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W Szwajcarii mamy do czynienia z reguły z dużą dyscypliną w zakresie terminowej spłaty zobowiązań, która w ostatnich latach jednak nieznacznie osłabła. Nie oznacza to, że 7

8 nie zdarzają się firmy niepłacące za dostarczone towary czy usługi, również zagranicznym podmiotom. Po zastosowaniu dostępnych środków w postaci np. pism przypominających o upłynięciu terminu zapłaty, wyznaczeniu nowego terminu, wezwań do dokonania zapłaty itp. działań, jeśli kontrahent dalej nie uiszcza należności, jedną z dróg do jej odzyskania jest skierowanie sprawy do sądu. Jeśli w kontrakcie/umowie brak jest określonej jurysdykcji, sprawa może być wniesiona do sądu polskiego, którego korzystny dla skarżącego wyrok można oddać do egzekucji u szwajcarskiego komornika, właściwego wg miejsca siedziby firmy dłużnika. O usytuowaniu urzędów komorniczych decydują kantony. Z reguły mają one siedziby w poszczególnych gminach, niektóre (mniejsze) posiadają wspólnego komornika; większe kilka urzędów. Na wezwanie komornika miejscowy podmiot może złożyć sprzeciw wobec wyroku polskiego sądu; wówczas sprawę należy oddać do sądu szwajcarskiego, co już znacznie podnosi koszty procesu i wydłuża terminy. W Szwajcarii działają także firmy zajmujące się m.in. inkasem należności. Z reguły są to firmy prawnicze współpracujące także z wywiadowniami handlowymi i zatrudniające osoby doświadczone w stosowaniu prawnie dozwolonych środków służących do zminimalizowania ryzyka utraty należności. Obok nich, sprawę można skierować też bezpośrednio do jednej z licznych kancelarii adwokackich, najlepiej specjalizującej się w prawie gospodarczym. Szczegółowe uregulowania z tego zakresu znajdują się m.in. w ustawie z 11 kwietnia 1889 r. o zajmowaniu długów i konkursach (SR 281.1) oraz w szeregu rozporządzeń wykonawczych np. w rozporządzeniu z 5 czerwca 1996 r. o formularzach stosowanych w postępowaniu dot. zwrotu długów oraz konkursach jak również w prowadzeniu rachunków (SR ) DOSTĘP DO RYNKU Bariery rynkowe. Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, jednakże poprzez liczne umowy dwustronne jest znacząco zharmonizowana z prawodawstwem i praktyką gospodarczą tego ugrupowania. Aktualnie ma miejsce dyskusja w sprawie usunięcia części ciągle istniejących, a niekiedy nawet narastających przeszkód w handlu między Szwajcarią a UE. Widzą w tym interes zarówno przedsiębiorcy pragnący mieć łatwiejszy dostęp do unijnego rynku, jak i konsumenci liczący na obniżkę cen towarów chronionych przed importem różnymi barierami. W umowie o wolnym handlu z 1972 r. Szwajcaria uzgodniła z ówczesną EWG niewprowadzanie przeszkód w handlu, które mogłyby utrudnić przepływ towarów. Pozostałymi dokumentami w zakresie regulacji przeszkód w handlu Szwajcarii z krajami UE są: konwencja Tampere umowa o zrównaniu normowania między Wspólnotą Europejską i krajami EFTA z 1987 r. oraz umowa o wzajemnym uznawaniu ocen zgodności i eliminowaniu barier w handlu (weszła w życie 1 czerwca 2002 r. w ramach pierwszego pakietu umów dwustronnych Szwajcaria UE). Akty te spowodowały działania dostosowawcze Szwajcarskiej Organizacji Normalizacyjnej i stanowiły podwaliny do usuwania istniejących barier. Sytuacja prawna nie jest jednak równoważna: o ile w przypadku niewłaściwego stosowania umów przez kraje UE może interweniować Europejski Trybunał Sprawiedliwości, po stronie szwajcarskiej brak jest jurysdykcji tej instytucji. Daleko idące dopasowanie w dziedzinie prawodawstwa technicznego ma miejsce zwłaszcza w dziedzinie maszyn, zgodności elektromagnetycznej, wyrobów niskonapięciowych, urządzeń gazowniczych czy wyposażenia ochrony osób. W odniesieniu do artykułów spożywczych rząd szwajcarski zapowiada dalsze dopasowania. 8

9 Jednakże wprowadzanie nowych szwajcarskich reguł wobec kolejnych produktów lobbowane jest przez różne grupy interesów. Przyjęcie propozycji w tym zakresie prowadziłoby do powstania nowych przeszkód w wymianie handlowej. Należy do nich np. proponowana przez Federalny Urząd Zdrowia deklaracja dot. przypraw zawierających dużo tłuszczu, szczególne etykiety energetyczne czy obowiązek oznakowania intensywności promieniowania telefonów komórkowych. Pozornie różnice wymogów stawianych produktom w Szwajcarii i krajach UE są niewielkie. W deklaracjach istnieją jednak różnice, które przeczą zasadniczym regułom. Bez wprowadzenia środków przeciwdziałających będą one narastać. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem władz, nieliczne istniejące jeszcze różnice w ocenie zgodności leżą w niewłaściwym stosowaniu prawa przez urzędy wykonawcze. Rząd szwajcarski zaproponował takie dopasowanie unormowań prawnych, tak aby produkty, które odpowiadają zharmonizowanym normom UE (oraz niebędące w pełni zharmonizowane, ale odpowiadające narodowym przepisom), mogły być sprzedawane także w Szwajcarii. Wyjątki od tej zasady miałyby być zdecydowanie dalej utrzymane (w szczególności lekarstwa oraz produkty zmodyfikowane genetycznie). Podobnie jak w krajach UE ograniczenia miałyby dotyczyć produktów, wobec których nie istnieją zharmonizowane reguły. Przy takich założeniach dyskutowane są pojawiające się pytania i problemy mogące powstać przy przyjęciu proponowanych regulacji dla Szwajcarii jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszą się bowiem głosy, że jeżeli zagraniczne wyroby będą dopuszczone do wolnej sprzedaży na terenie Szwajcarii, a wobec krajowych będą obowiązywać bardziej restrykcyjne normy, oznaczać to będzie dyskryminację miejscowych producentów. Jej skutkiem byłoby zwiększenie tempa przenoszenia produkcji do innych krajów. Dla uniknięcia tego rodzaju sytuacji rząd szwajcarski rozważa produkcję wg przepisów unijnych. Polsko-szwajcarskie kontakty handlowe. Członkostwo Polski w UE przyniosło poprawę dostępu polskich towarów do rynku szwajcarskiego. Nadal jednak występują ograniczenia związane z ochroną rynku rolnego, którym podlega import z wszystkich krajów (kontyngenty, ceny minimalne, zawieszenia importu, opłaty graniczne). Kontyngenty importowe na mięso są przyznawane tylko tym firmom szwajcarskim, które trudnią się handlem zawodowo i zużywają taką samą ilość drogiego surowca miejscowego. Wyklucza to bezpośrednią sprzedaż do gastronomii, hotelów i odbiorców okazjonalnych. Licencje importowe wymagane są w przypadku towarów, dla których obowiązują obligatoryjne zapasy. Związki rolników szwajcarskich posiadają prawo ustalania cen na sezonowe produkty rolne oraz określania terminów uruchamiania kontyngentów importowych, wchodzących w życie dopiero po sprzedaży produkcji miejscowej. Dostawcy zagraniczni są obowiązani składać deklaracje w przypadku towarów pochodzących z hodowli, które nie przestrzegają zasad dobrostanu zwierząt. Część certyfikatów nie ma charakteru obligatoryjnego, ale ich brak dyskwalifikuje dostawcę w oczach konsumentów. Produkty rolne muszą posiadać świadectwa sanitarne wystawione w jednym z języków obowiązujących w Szwajcarii. W przypadku wyrobów mięsnych ich producenci muszą uzyskać wpis na listy szwajcarskiego Urzędu ds. Weterynarii, co upoważnia do eksportu na rynek szwajcarski. Występuje też szereg innych barier rynkowych, np.: zgodnie z prawem handlowym połowa członków zarządu firmy zagranicznej (spółki akcyjnej) musi na stałe mieszkać w Szwajcarii. Innym przykładem jest prawo zamówień publicznych: w przetargach preferowane są firmy lokalne, a czas składania ofert i wymogi językowe, warunki przedłożenia gwarancji bankowych, faworyzują firmy miejscowe. Cła i kontyngenty. Mechanizm opłat granicznych, cła, kontyngenty ilościowe, subwencjonowanie eksportu i produkcji reguluje Światowa Organizacja Handlu (WTO, ang. World Trade Organization), której Szwajcaria jest członkiem. Poza regulacjami powszechnymi obowiązują także rozwiązania regionalne w ramach Europejskiej Strefy Wolnego 9

10 Handlu (EFTA, ang. European Free Trade Agreement). Dostęp wyrobów przemysłowych z tych regionów do tutejszego rynku wolny jest od cła, podlega niekiedy niewysokim opłatom granicznym (np. do 2% w przypadku samochodów osobowych) i podatkowi obrotowemu VAT. Natomiast silnie chroniony jest rynek produktów rolno-spożywczych. Na wiele pozycji towarowych wyznaczone są kontyngenty uprawniające do wprowadzania na szwajcarski obszar celny chronionych produktów po preferencyjnych stawkach celnych w ilościach niezagrażających producentom miejscowym. Import poza kontyngentem obciążony jest znacznie wyższą stawką celną, co praktycznie eliminuje go z obrotu rynkowego. Kontyngenty przyznawane są na dany rok kalendarzowy importerom szwajcarskim według kolejności składania wniosków, coraz częściej stosuje się przetargi do rozdziału ograniczonej wagowo puli podlegającej preferencyjnym stawkom. W niektórych przypadkach (mięso) przyznawanie kontyngentów uzależnione jest od zużywania przez importera w jego zakładach przetwórczych produktu pochodzenia krajowego. Kraje Unii Europejskiej mają przyznany bezcłowy kontyngent na około 50 artykułów, np.: świeże owoce i warzywa, mrożony drób, kwiaty cięte, jaja. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Szwajcaria przeniosła do swojego reżimu importowego bilateralne preferencje wobec artykułów rolno-spożywczych wymienionych w załącznikach do starej umowy o wolnym handlu zawartej jeszcze w 1991 r. Na większość artykułów przemysłowych importowanych z krajów Unii Europejskiej stawka celna wynosi zero ( 0 ). Artykuły rolno- -spożywcze objęte są zredukowanym podatkiem VAT w wysokości 2,4%, a artykuły przemysłowe w normalnej wysokości 7,6%. Informacje na temat stawek celnych i kontyngentów znajdują się na stronie internetowej Szwajcarskiego Związkowego Urzędu Ceł i Związkowego Urzędu do Spraw Rolnictwa Zezwolenia, licencje, koncesje. W szwajcarskiej praktyce gospodarczej jak również w piśmiennictwie przez pojęcie zezwolenie rozumie się wszelkie pozwolenia, koncesje, kontyngenty, świadectwa zdolności, patenty, uznania, rejestracje, obowiązek meldowania itp. czynności. Jest to więc obowiązkowe zwrócenia się do urzędu związanego z działalnością gospodarczą, prowadzące do udzielenia pozwolenia przez ten urząd (w formie explicite albo implicite). Łącznie pozwoleniom podlega 354 postępowania na szczeblu federalnym oraz 160 dalszych, wobec których właściwe są kantony. Szeroka analiza przeprowadzona przez 34 urzędy centralne w latach wykazała, że część z nich mogłaby zostać wręcz anulowana (45 ogólnoszwajcarskich i 17 kantonalnych). Aby to mogło się stać, wymagany jest konsensus różnych grup interesu, którego aktualnie brakuje. Proponowane przez szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki przyjęcie przez obowiązującej w Unii Europejskiej zasady Cassis-de-Dijon umożliwiającej w państwach tego ugrupowania swobodny obrót towarami mającymi świadectwo dopuszczenia albo homologacji w jednym kraju wywołuje tu silny sprzeciw licznych grup interesu. Największą liczbę zezwoleń wydają: Federalny Urząd Rolnictwa (53), Główny Urząd Ceł (30), Federalny Urząd Zdrowia ( Swissmedic jego agenda), Federalny Urząd Weterynarii (30), Federalny Urząd Gospodarki (21), FU Lotnictwa Cywilnego (40), FU Transportu (31), FU Komunikacji (11), FU Ochrony Środowiska (10). Szwajcaria posiada szczególne przepisy regulujące ochronę różnych dziedzin jak np.: zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, konsumentów, środowiska czy hałasu. Koncentrują się one na produkcie (jego właściwości, opakowanie, oznakowanie np. bezpieczeństwo pożarowe materiału budowlanego), procedurze (produkcja, transport, składowanie np. przepisy higieniczne przy przetwórstwie mleka), jak również na ocenie zgodności (sprawdzenia, inspekcje, certyfikacje) albo dopuszczenia produktów (np. dopuszczenie do sprzedaży leków). Całość tego zagadnienia ujęta została w ponad 30 ustawach, ponad 160 rozporządzeniach oraz tzw. technicznych regulacjach w części kantonów. 10

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Gospodarka Izraela funkcjonuje w trudnych warunkach konfliktu zbrojnego z państwami arabskimi, a mimo to kraj ten zaliczany jest do grona państw wysokorozwiniętych i nieustannie się rozwija.

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ TURCJI 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Turcji to duży kraj (powierzchnia 780 000 km 2, ponad 74

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X msp.krakow.pl nr 5 czerwiec 2005 ISSN 1734-218X informator dla przedsiębiorców Szanowni Przedsiębiorcy! Przedstawiamy Państwu czerwcowy numer biuletynu Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl. Jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo