Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska"

Transkrypt

1 Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy ECORYS Polska Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Warszawa, 17 padziernika 2005

2 Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata w ocenie Ostatecznych Odbiorców ECORYS Polska Sp. z o.o. Grzybowska 2/ Warszawa Poland T F E W 2

3 1 Streszczenie Raportu 1.1 Cel, zakres i metodologia badania Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego dotyczcego wdraania funduszy strukturalnych UE w Polsce. Głównym celem badania była identyfikacja, poprzez analiz informacji uzyskanych od Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) Programu, przyczyn zrónicowanego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi działaniami Programu, okrelenie problemów w wykorzystywaniu rodków Programu oraz dokonanie oceny trafnoci instrumentów wsparcia oferowanych w ramach SPO-WKP. Badanie dotyczyło 124 Ostatecznych Odbiorców (nazywanych w niniejszym raporcie OO lub beneficjentami), dobranych sporód beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu (wg stanu na dzie 29 lipca br.). Realizacja badania bazowała na klasycznych kryteriach ewaluacji 1, dostosowanych do charakterystyki tego badania. Ewaluator skoncentrował si na szeciu Kluczowych Pytaniach Ewaluacyjnych, które powizane s z powyszymi picioma głównymi kryteriami ewaluacyjnymi: 1. Czy zdaniem Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wystpuj bariery/ problemy w absorpcji przewidzianych w Programie rodków? Jeli tak to jakie? 2. Co w odczuciu Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) stwarza najwiksze problemy w aplikowaniu o rodki z Programu? 3. Jak Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) oceniaj system ubiegania si o rodki z Programu? 4. Jak Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) oceniaj zasady przyznawania pomocy oferowanej w ramach Programu? 5. Czy zdaniem Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) instrumenty wsparcia oferowane w ramach SPO-WKP s trafne i odpowiadaj ich potrzebom? 6. Jakie s, zdaniem Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), przyczyny nie ubiegania si o rodki w ramach działa Programu, pomimo trafnoci instrumentu oferowanego w jego ramach? Dla lepszej czytelnoci ewaluacji opis jej wyników przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych szeciu Kluczowych Pyta Ewaluacyjnych. Ze wzgldu na to, e pytania 2 i 3 obejmowały bardzo podobne zakresy problemów postanowiono połczy opis uzyskanych wyników i rekomendacji. 1 Zgodno z tematem (trafno), sprawno (skuteczno), efektywno, wpływ/oddziaływanie i trwało. Ustalone przez OECD s Development Assistance Committee (DAC) a obecnie szeroko upowszechnione i uywane przez Komisj Europejsk jak i inne instytucje i organizacje midzynarodowe 3

4 1.2 Najwaniejsze wyniki badania Wszystkie wnioski i wyniki badania powstały na bazie opinii przebadanej grupy 2 Ostatecznych Odbiorców i umieszczone w niniejszym raporcie analizy wynikaj z materiałów i informacji uzyskanych od tyche beneficjentów Programu. Pierwsz barier w wykorzystaniu finansowania dostpnego dziki SPO-WKP stanowi jako i dostpno ogólnych informacji o Programie, jak i tych pomocnych ju przy zbieraniu dokumentacji i instrukcji do wniosku. Jeli chodzi o jako dostarczanych informacji to najlepiej oceniane s takie ródła informacji o Programie i wniosku jak: Strona internetowa Szkolenia dla Ostatecznych Odbiorców; Informacje udzielane przez PARP 3 ; Szkolenia i konferencje; Kontakty osobiste, włczajc w to wizyty w punktach informacyjnych; Informacje udzielane przez RIF-y. Najgorzej, jeli chodzi o jako informacji, zostały ocenione media oraz ulotki i broszury informacyjne. Oprócz jakoci informacji respondenci ocenili zrozumiało, kompletno, uyteczno i aktualno informacji. Pod ktem tych cech okazało si, e najwicej jest do poprawy na polu zrozumiałoci informacji, poniewa było tutaj najwicej negatywnych ocen (ponad jedna trzecia). Proces aplikacji i podpisania umowy w wikszoci przypadków przebiegał sprawnie. Niemniej jednak nastpowały pewne trudnoci, które mona podzieli na kilka podstawowych grup. Nadmierny formalizm procesu aplikacji; Słaba komunikacja i informacja; Zbyt dua liczba wymaganych załczników; Poziom trudnoci w zgromadzeniu dokumentów; Cigłe zmiany niezrozumiałych wytycznych i procedur; Zbytnia biurokracja; Sprzeczne informacje uzyskiwane od Beneficjentów Kocowych (instytucje wdraajce) i odsyłanie beneficjenta do ustaw; Mała sprawno pracowników Beneficjentów Kocowych (instytucje wdraajce)(uwaga dotycz PARP); Terminu odpowiedzi Beneficjentów Kocowych (instytucje wdraajce) czy aplikujcy otrzyma dofinansowanie; Brak zebrania wszystkich informacji na temat SPO-WKP w jednym miejscu, w jednym dokumencie lub choby na jednej stronie internetowej. Mniej ni połowa respondentów badania brała udział w szkoleniach na temat pisania wniosków. Ostateczni Odbiorcy, którzy uczestniczyli w szkoleniach pozytywnie oceniaj te szkolenia. Najwikszy zarzut, jaki uczestnicy mieli do szkole, to za małe znaczenie praktyki, a za duo teorii i prezentacji w trakcie szkole. 2 Analiza danych ilociowych niniejszego badania opiera si na danych otrzymanych od 124 respondentów (liczba odesłanych ewaluatorowi kwestionariuszy) oraz w przypadku danych jakociowych równie na uwagach OO dotyczcych Programu, którzy nie wypełnili kwestionariusza, a telefonicznie je przekazali. 3 Prawie wszystkie komentarze Beneficjentów dotyczce działania Instytucji Wdraajcych dotyczyły wyłcznie aktywnoci PARP. Działania innych IW nie były komentowane. 4

5 Zdecydowana wikszo badanych Ostatecznych Odbiorców Programu (85%) nie miała problemów ze zrozumieniem wniosku. Jednak zrozumienie wniosku nie korelowało z łatwoci jego wypełnienia. Forma i tre wniosku były jedn z przeszkód, na która natrafili potencjalni odbiorcy Programu (48%). Najwicej z problemów dotyczyło równie sposobu formułowania pyta, ich przejrzystoci i klarownoci. Respondenci zwracali uwag na niedostosowanie wniosku do rodzaju działalnoci potencjalnie zainteresowanych przedsibiorstw. Skomplikowanie procesu aplikacji wynikajce z powyszych trudnoci, zmuszało chtnych do skorzystania z dofinansowania do zwikszania nakładu pracy lub zatrudnienia w celu odnalezienia si w zawiłociach proceduralnych i formalnych. Ponadto Ostateczni Odbiorcy starali si wykorzysta dowiadczenie innych przedsibiorstw oraz konsultacje z nimi, aby rozwiza problemy, z jakimi si natknli w procesie wypełniania wniosku. Wobec powyszych trudnoci nie dziwi powszechno korzystania z usług firm zewntrznych, których pomoc została bardzo dobrze oceniona - poziom doradztwa był na tyle wysoki, e a 87% korzystajcych z zewntrznej pomocy było ni usatysfakcjonowana. Z najwikszym niezrozumieniem spotkał si wymóg zbyt duej iloci załczników oraz zasady potwierdzania zgodnoci z oryginałem, sztywno formularza, parafowanie wszystkich stron wniosku i niezrozumienie wskaników. W wywiadach z Ostatecznymi Odbiorcami szczególnie uwidoczniło si niezrozumienie dla wymaga formalnych takich jak: Zmiana warunków dotyczcych załczników i brak informacji na ten temat; Zmiany wytycznych podczas trwania działania; danie uzupełnienia wniosku o kwestie mało istotne i oczywiste; Terminowo - skompletowanie koniecznej dokumentacji na czas (dla przykładu podawano chociaby fakt, e Urzd Skarbowy ma 2 tygodniowe terminy na wydanie zawiadcze o nie zaleganiu z płatnociami podatkowymi, co w niektórych przypadkach uniemoliwiło złoenie wniosku). Narzdzie majce z załoenia usprawnia proces aplikacji - Generator Wniosków - stwarzało bardzo czsto wicej problemów ni ułatwie. 29% sporód badanych Ostatecznych Odbiorców w ogóle nie korzystało z Generatora Wniosków, a jeden na trzech uytkowników Programu miał zdecydowane problemy podczas pracy z Generatorem. Najwaniejsz wad Generatora Wniosków, według respondentów, była jego niesprawno ponad połowa z badanych Ostatecznych Odbiorców wskazała na ten problem. Problemem była równie niestabilno programu oraz brak biecych aktualizacji, co zmuszało jego uytkowników do cigłych czasochłonnych poprawek. Wymagania i kryteria, a wic zasady przyznawania dofinansowania s dla przewaajcej czci Ostatecznych Odbiorców zrozumiałe. Generalnie Ostateczny Odbiorca nie ma problemów ze zrozumieniem wymaga merytorycznych Programu tak stwierdziło 77% z respondentów. 23% badanych ma problem w zrozumieniu kryteriów merytorycznych. Beneficjenci uwaaj jednak, e proces weryfikacji wniosków jest zbyt skomplikowany i trwa zdecydowanie za długo. 83% respondentów odpowiedziała, e nie miała problemów ze zrozumieniem warunków umowy. Ponadto, a 75% korzystajcych ze wsparcia nie miało problemu ze spełnieniem warunków teje umowy. Czas oczekiwania na umow od momentu uzyskania 5

6 potwierdzenia przyznania dofinansowania nie był wydłuony. Wysokie koszty przygotowania aktu notarialnego oraz konieczno przygotowywania aneksów do umów, aby obejmowały kad zmian w projekcie były równie uznawane przez Ostatecznych Odbiorców jako kłopotliwe. Najwaniejszym elementem do rozwizania w trakcie realizacji projektu jest problem zwizany z terminow realizacj płatnoci okresowych. W tym przypadku, a 80% respondentów wskazało ten fakt, jako jeden z najwaniejszych problemów. Udronienie kanału przepływów finansowych z jednej strony uwiarygodni funkcjonowanie PARP, a z drugiej zmobilizuje kolejnych potencjalnych Ostatecznych Odbiorców do realizacji własnych projektów ze rodków SPO-WKP. Dla niektórych badanych Ostatecznych Odbiorców duym utrudnieniem jest konieczno stosowania procedury przetargowej (ta opinia beneficjentów dotyczy zarówno procedury uproszczonej jak i przewidzianej w ustawie Prawo zamówie publicznych), w trakcie realizacji projektu. Kadorazowe przeprowadzenie procedury jest bardzo skomplikowane i czasochłonne, co wpływa na harmonogram realizacji projektu i jego koszty. Zarówno Beneficjent Kocowy (PARP), jak i RIF-y maj kilka wspólnych cech wskazanych przez beneficjentów. Przede wszystkim oba typy instytucji powinny podnie kwalifikacje pracujcych tam urzdników. Wan kwesti pozostaje take konieczno podniesienia jakoci oraz moliwoci lepszego kontaktu telefonicznego z tymi instytucjami. Ta ostatnia kwestia dotyczy przede wszystkim PARP-u, gdzie wydaje si niezbdne, aby zwikszy ilo linii telefonicznych i obsługujcych je osób (np. poprzez stworzenie profesjonalnego call centre). Kolejn wana uwag jest konieczno poprawy współpracy midzy tymi dwiema instytucjami. Zarówno zdaniem wikszoci badanych Ostatecznych Odbiorców (prawie ¾ respondentów), jak i ewaluatora niniejszej oceny, wsparcie oferowane w ramach SPO- WKP jest trafne odpowiada ich potrzebom i rodzajom działalnoci beneficjentów. Z jednej strony spowodowane jest to faktem bardzo szerokiego zakresu potrzeb Ostatecznych Odbiorców, a z drugiej wysokim stopniem trafnoci zapisów Programu w stosunku do potrzeb beneficjentów. Tylko nieco ponad 8% respondentów uwaa, e stopie trafnoci jest niski. Według OO oceniajcych negatywnie stopie trafnoci, na nisk ocen stopnia zaspokojenia jego potrzeb miały wpływ przede wszystkim negatywne dowiadczenia z sam realizacj projektu. Bardzo du trafno wsparcia stwierdzono równie dziki zbadaniu oceny Ostatecznego Odbiorcy czy Program SPO-WKP jest skierowany do właciwych odbiorców. 93% badanych Ostatecznych Odbiorców oceniło t trafno pozytywnie. Ewaluator na bazie opinii respondentów wyodrbnił przyczyny mogce wpływa zniechcajco na potencjalnych Ostatecznych Odbiorców i doprowadza do nie ubiegania si o rodki w ramach SPO-WKP. Przyczynami tymi s: Słaby system komunikacji z Beneficjentami Kocowymi; Słaby system informacji; Zbyt czsto zmieniajce si wytyczne i procedury; Niejasno oraz skomplikowanie informacji, wniosków; oraz dodatkowo, szczególnie w przypadku małych przedsibiorstw: 6

7 Brak zasobów na zatrudnienie osoby, która bdzie zajmowała si tylko wyłcznie sprawami dotyczcymi dofinansowania; Brak zasobów na zlecenie tego zadania zewntrznej firmie doradczej; Brak czasu na zajcie si dofinansowaniem osobicie (czasochłonne wypełnianie wniosku, nieustanne ledzenie zmian). 1.3 Główne rekomendacje Istotnym zaleceniem jest konieczno przygotowania kompleksowej informacji na temat Programu. Obecnie istniejca strona internetowa powinna by przygotowana i uzupełniona tak, aby na niej znalazły si w jednym miejscu wszystkie najbardziej aktualne informacje o Programie, Ostatecznych Odbiorcach, instrukcje, aktualne Generatory Wniosków, akty prawne wymienione w instrukcji do pisania wniosku, itd. Ta uwaga dotyczy przede wszystkim MGiP beneficjenci tej instytucji wdraajcej najbardziej narzekali na porozrzucane na stronie WWW i rónych zakładkach wane informacje i wersje dokumentów czy aplikacji. Przy okazji informowania o Programie naley zamieci informacj o szkoleniach organizowanych przez Beneficjentów Kocowych. Szkolenia te s uwaane za pomocne przy pisaniu wniosków. Wikszo respondentów zwraca uwag, e na szkoleniach powinien by połoony wikszy nacisk na wiczenia praktyczne, za mniejszy na teori. Chocia pozostałe kwestie były wymianie przez pojedynczych respondentów warto równie wspomnie o sugestiach, co do poprawy uytecznoci szkole: Wydłuenie czasu szkole; Obecno kompetentnych przedstawicieli Beneficjentów Kocowych (przede wszystkim z PARP) na szkoleniach organizowanych przez te instytucje; Szkolenia na bardziej zaawansowanym poziomie; Zmiana nastawienia urzdników PARP (tylko t instytucj wskazywali beneficjenci) i RIF; Omówienie kwestii finansowych - warunków, kwalifikowalnoci i metod przeliczania faktur w trakcie szkolenia; Mniejsza ilo słuchaczy; Lepsze materiały szkoleniowe (zawierajce przykładowy wypełniony wniosek); Dokładne okrelenie zada i celów, na jakie mona składa wnioski; Skupienie si bardziej na zagadnieniach Programu; Uwzgldnienie zasad rozliczania projektów. Odnotowano te pojedyncze głosy (od beneficjentów Działania 2.3) wskazujce na to, e najlepszej informacji dostarczyły Agencje Rozwoju Regionalnego tam informacje były rzetelnie podawane i z najwysz starannoci weryfikowane. Skrócenie wniosku aplikacyjnego, przygotowanie prostych instrukcji oraz uproszczenie procedur raportowania byłoby pozytywnie odebrane przez Ostatecznych Odbiorców. Obecnie musz oni powici wiksz cz czasu swojej pracy na realizacj innych zada zwizanych z pisaniem wniosku i realizacj projektu. Umoliwienie konsultacji wniosków w momencie ich składania w celu zmniejszenia liczby odrzuconych wniosków z powodu drobnych uchybie formalnych miałoby te pozytywny wpływ na realizacj Programu. 7

8 Aby usprawni proces aplikacji naley koniecznie odnie si do poniszych kwestii: Zmniejszy nadmierny formalizm procesu aplikacji; Poprawi komunikacj pomidzy Ostatecznymi Odbiorcami a Beneficjentami Kocowymi oraz informacj o aplikowaniu; Zmniejszy liczb wymaganych załczników, co znacznie ułatwi gromadzenie dokumentów; Jednorazowo doprecyzowa wytyczne i procedury unikajc ich czstych zmian; Poprawi kompetencje pracowników instytucji wdraajcych; Skróci obowizujce terminy odpowiedzi Beneficjentów Kocowych na temat akceptacji (lub braku akceptacji) wniosku o dofinansowanie. Kolejnym zaleceniem jest zmiana instrukcji do wniosków, tak by zawierały one konkretne informacje eliminujce moliwo rónych interpretacji, co do wymaganych we wniosku treci. Naleałoby równie zmieni nieco jzyk, jakim napisana jest instrukcja, przystosowa j do szerokiego grona odbiorców, do jakiego faktycznie trafia. W instrukcji powinny znale si wszystkie informacje pozwalajce na wypełnienie wniosku. O ile to moliwe to, jeli w instrukcji jest odwołanie do konkretnych fragmentów aktów prawnych, to powinny by zacytowane. Dla badanych Ostatecznych Odbiorców znacznym ułatwieniem w pisaniu wniosku i realizacji projektów byłoby ograniczenie zmian wytycznych, szczególnie przed terminem złoenia wniosku. Z drugiej strony, jeli wprowadzone s zmiany, wówczas dobrym rozwizaniem byłoby wysyłanie do Ostatecznych Odbiorców i z informacj o zmianie. Wygodn form powiadamiania zainteresowanych o zmianach jest newsletter, wysyłany do wszystkich, którzy zadeklaruj ch otrzymywania takich informacji i podadz swój adres owy. W poddziałaniach, gdzie maksymalna kwota dofinansowania jest niewielka, postuluje si skrócenie wniosku i sprawozdania kocowego do najbardziej niezbdnych danych. Badani Ostateczni Odbiorcy jak równie ewaluator uwaaj, e aby zredukowa problemy Odbiorców Programu wystpujce w składania wniosku naley: Poprawi przejrzysto i klarowno pyta we wniosku; Jasno zdefiniowa wymagania; Uproci formularz w zalenoci od kwoty dofinansowania (przykładowo, aby procedura składania wniosku była w formie znacznie uproszczonej poniej pewnego progu przewidywanej pomocy, np. 10 tys. zł); Połczy wniosek z biznes planem dane z biznes planu pokrywaj si z danymi z wniosku; Wprowadzi moliwoci prezentowania przez Ostatecznych Odbiorców własnych wskaników, dokładniejsze rozrónienie pomidzy wartociami brutto i netto oraz sprecyzowanie wymaganych ródeł finansowania; Skróci wniosek (proponowano zmiany lub usunicie niektórych punktów, np. p.15.1 p. 4 i 5 we wniosku z poddziałania 2.2.2); Usprawni instrukcj wniosku w chwili obecnej jest dla wikszoci badanych Ostatecznych Odbiorców nieuyteczna; Poniewa badani Ostateczni Odbiorcy uwaaj za problematyczne wymagania rónych banków, co do dostarczanych dokumentów w celu otrzymania kredytu, 8

9 pomocnym dla nich rozwizaniem byłoby ujednolicenie listy wymaganych przez banki dokumentów; Jak sugeruj Ostateczni Odbiorcy wniosek powinien by tak skonstruowany, aby nie trzeba było kilkakrotnie wpisywa tych samych informacji, które znajduj si w załcznikach. Ułatwieniem dla Ostatecznych Odbiorców byłyby take przykłady z dobrze wypełnionymi wnioskami oraz pokazane typowe błdy we wnioskach i sposoby ich unikania. Kryteria techniczno-ekonomiczne naley doprecyzowa, aby nie budziły one adnych wtpliwoci u Ostatecznych Odbiorców w szczególnoci w kwestiach dotyczcych: Biznes planu; Ogólnoci kryteriów; Koniecznoci zapewnienia kredytu w sytuacji posiadania rodków własnych na realizacj projektu; Wyliczania skwantyfikowanych wskaników; Trudnoci w wyliczaniu danych ekonomicznych w przypadku prowadzenia ksigowoci uproszczonej; Koniecznoci posiadania programu Microsoft Word. Kryteria formalne według badanych Ostatecznych Odbiorców naley uproci, co dotyczy przede wszystkim wymogu zbyt duej iloci załczników oraz zasady potwierdzania zgodnoci z oryginałem, sztywnoci formularza, oraz parafowanie wszystkich stron wniosku. Generator Wniosków powinien nieprzerwanie działa a jego praca powinna by przede wszystkim stabilna. Naley take przyspieszy proces weryfikacji wniosków i zaplanowa kanały informowania Odbiorców o wynikach rozpatrywania wniosków. Według badanych beneficjentów trzeba zmieni czas oceny projektu wraz z czasem potrzebnym na ogłoszenie wyników. Badani Ostateczni Odbiorcy doceniaj natomiast system zawiadamiania, gdzie popełnił błd we wniosku i jak informacj naley umieci. Znacznym przyspieszeniem procesu byłaby zmiana formy weryfikacji dla firm, które złoyły ju wczeniej wniosek. Pierwszy wniosek mona by podda dokładnej weryfikacji, a przy nastpnych wnioskach wnioskodawca załczałby kopie aktualnych załczników i odwołanie do wczeniejszych pozytywnie zweryfikowanych wniosków. Konieczne jest poprawienie przejrzystoci jzykowej ułatwiajce zrozumienie umowy o dofinansowaniu Ze wzgldu na odbiór Programu, w szczególnoci przez M P, bardzo istotna jest konieczno poprawy płynnoci wypłat dotyczcych zaakceptowanych projektów. Dodatkowo badani Ostateczni Odbiorcy sugerowali zmiany w kwestiach dotyczcych: Cigłych zmian warunków dotyczcych załczników i nieinformowania o tym Ostatecznych Odbiorców; Zmian wytycznych podczas trwania działania; dania uzupełnienia wniosku o kwestie mało istotne i oczywiste; 9

10 Terminowoci i bardziej elastycznego jej traktowania w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy. Do najwaniejszych rekomendacji zaliczy mona równie konieczno podniesienia jakoci wiadczonych usług przez PARP i RIF-y. Działania Pozostałych Beneficjentów Kocowych (np. ARP, NFO, MGiP) w ramach Programu były znacznie lepiej ocenianie. W zwizku z tym nie odnotowano zalece ze strony badanych Ostatecznych Odbiorców, co do poprawienia ich usług. Poza tym naleałoby stworzy lepszy i efektywniejszy przepływ informacji pomidzy instytucjami wraz z podniesieniem jego jakoci. Sugeruje si stworzenie wewntrznego narzdzia zarzdzajcego przepływem informacji z PARP do RIF oraz z RIF do PARP. Kolejna rekomendacja dotyczy poprawienia kompetencji urzdników udzielajcych wsparcia Ostatecznym Odbiorcom. Wane jest, aby pracownicy wszystkich instytucji posiadali takie same informacje na temat Programu i potrafili udziela kompetentnych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsibiorców. Ze wzgldu na fluktuacj pracowników proponowane jest wprowadzenie systemu szkole dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty z beneficjentami. Kolejn propozycj podnoszc jako wsparcia jest uruchomienie specjalnej infolinii lub zatrudnienie dodatkowych osób odpowiedzialnych wyłcznie za kontakty telefoniczne, które rozwi problem z kontaktem telefonicznym pomidzy Ostatecznymi Odbiorcami a Beneficjentami Kocowymi. Jedn z metod jest stworzenie profesjonalnego call centre. Badani Ostateczni Odbiorcy (ok.60%) s zdania, e wsparcie oferowane w ramach SPO- WKP jest trafne i odpowiada ich potrzebom. Nie ma, wic potrzeby rekomendacji zmian w zapisach Programu dotyczcych trafnoci. Badani beneficjenci sugerowali, e zmiana zasad finansowania projektów, tzn. zniesienie ograniczenia pokrycia kosztów do 50% wydatków kwalifikowanych pozwoliłoby Ostatecznemu Odbiorcy na udział w wikszej iloci projektów lub realizacj projektów w wikszej skali lub formie bardziej interesujcej dla odbiorców. Niektórzy z Ostatecznych Odbiorców zasugerowali równie, e ich potrzeby s wiksze, ni propozycja jednego dofinansowania na przestrzeni roku. Zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi działaniami zaley w duej mierze od strategii rozwoju poszczególnych przedsibiorstw. Jeeli firma planuje rozwój i moe przy tym skorzysta z SPO-WKP, wówczas jest moliwo, e wemie udział w jednym z poddziała Programu, zgodnego z polityk firmy. Na tym etapie wana jest dostpno kompleksowych informacji o Programie i wszystkich dokumentów niezbdnych do przygotowania si do pisania wniosku. Warto równie w miejscu, gdzie znajduj si informacje o Programie, zamieci harmonogram szkole na temat samego programu oraz szkole pomocnych przy pisaniu wniosków. Z wywiadów pogłbionych przeprowadzonych z respondentami wynika, e najwicej problemów sprawia napisanie pierwszego wniosku. Dlatego istotne jest dotarcie z informacj o szkoleniach do wszystkich potencjalnie zainteresowanych napisaniem wniosku do SPO-WKP, jeszcze zanim pojawi si problemy z samodzielnym 10

11 wypełnianiem wniosku. Aby umoliwi udział w szkoleniach dla przyszłych beneficjentów programu warto poda wszelkie informacje, które pozwol na zgłoszenie udziału w szkoleniu na stronie internetowej powiconej SPO-WKP. Kolejna propozycja odnonie szkole odnosi si do tematyki szkole. Z wywiadów pogłbionych przeprowadzonych z Ostatecznymi Odbiorcami wynika, e wniosek w poddziałaniu 2.2.2, mona samodzielnie napisa, powicajc co prawda duo czasu na zapoznanie si z dokumentacj, jednak szkolenie odnonie pisania wniosku nie jest niezbdne. W tym poddziałaniu szkolenie jest potrzebne Ostatecznym Odbiorcom na etapie pisania sprawozda, s bowiem na tyle skomplikowane, e stwarzaj najwicej problemów i pyta ze strony beneficjentów. Elementy, które zwiksz efektywno szkole, a zarazem liczb złoonych wniosków, to przede wszystkim: 1. Dotarcie z informacj o szkoleniach do jak najwikszej grupy potencjalnych Odbiorców SPO-WKP, tak, by w momencie faktycznego zainteresowania wnioskiem wiedzieli oni, e mog wzi udział w szkoleniu, które ułatwi pisanie wniosku. 2. Organizowanie szkole dla niewielkich grup. 3. Jeeli szkolenie dotyczy pisania wniosków, naley dostarczy (moe nawet umoliwi zakupienie po kosztach papieru) omawian wersj wniosku wszystkim uczestnikom. Wersja wniosku ułatwi uczestnikom szkolenia sporzdzanie notatek i znacznie zwikszy jako odbioru szkolenia. 4. Ograniczenie czci teoretycznej szkolenia na rzecz czci warsztatowej. Jeeli szkolenia organizowane s dla zbyt duych grup, by mona było zorganizowa warsztaty, wówczas najlepsz form jest przykładowe wypełnianie wniosków lub sprawozdania. Dla odbiorców szkole wane jest by moliwe było zadawanie pyta odnonie omawianych punktów. S Ostateczni Odbiorcy, których zdaniem samodzielne napisanie poprawnego wniosku jest niemoliwe lub bardzo trudne. Dotyczy to przede wszystkim mikro i małych przedsibiorstw, gdzie poza włacicielem zatrudnionych jest kilka osób i właciciel samodzielnie pisze wniosek do SPO-WKP. Ze wzgldu na takich odbiorców, warto popracowa nad uproszczeniem wniosku i przygotowaniem instrukcji napisanych prostym jzykiem i dajcych jednoznaczne wytyczne. Optymalne byłoby stworzenie formatu wniosku, który nie ulegałby zmianom do terminu składania wniosków. Według badanych beneficjentów nie ma specjalnych preferencji, która forma wniosku jest wygodniejsza, czy jest to formularz, czy generator. Wane wniosek był aktualny i nie zmieniał si kilkakrotnie w czasie jego przygotowywania. 11

12 2 Spis treci 1 Streszczenie Raportu Cel, zakres i metodologia badania Najwaniejsze wyniki badania Główne rekomendacje 7 2 Spis treci 12 3 Wprowadzenie Wstp Cele oceny Zakres oceny a działania SPO-WKP Załoenia SPO WKP Strategia realizacji celu SPO-WKP Priorytet Priorytet Instytucje odpowiedzialne za wdraanie i zarzdzanie SPO WKP Monitorowanie SPO-WKP Procedura aplikacyjna w ramach SPO-WKP Finansowanie projektów i weryfikacja płatnoci 25 4 Opis zastosowanej metodologii oraz ródła informacji wykorzystywanych w badaniu Pragmatyczne podejcie do ewaluacji Podstawowe kryteria Kluczowe pytania ewaluacyjne Etapy realizacji badania ewaluacyjnego Próba badawcza Zastosowana metodologia badania i analizy Wstp Zastosowane narzdzia i metody 33 5 Opis wyników ewaluacji Bariery/problemy w absorpcji przewidzianych w Programie rodków Opis wyników Podsumowanie Ocena i najwiksze problemy w aplikowaniu o rodki Programu Opis Podsumowanie Ocena zasad przyznawania pomocy oferowanej w ramach Programu 61 12

13 5.3.1 Opis Podsumowanie Trafno instrumentów wsparcia oferowanych w ramach SPO-WKP Opis Podsumowanie Przyczyny nie ubiegania si o rodki w ramach działa Programu Opis Podsumowanie 74 6 Wnioski i rekomendacje Bariery/problemy w absorpcji przewidzianych w Programie rodków Ocena i najwiksze problemy w aplikowaniu o rodki Programu Ocena zasad przyznawania pomocy oferowanej w ramach Programu Trafno instrumentów wsparcia oferowanych w ramach SPO-WKP Przyczyny nie ubiegania si o rodki w ramach działa Programu 80 7 Aneksy przedstawiajce zestawienia i analiz danych List przewodni do Odbiorców Ostatecznych Kwestionariusz do wypełnienia przez Beneficjenta Scenariusz wywiadu pogłbionego Zestawienia i analiza danych z Kwestionariuszy wypełnionych przez Beneficjentów 93 13

14 3 Wprowadzenie 3.1 Wstp Niniejszy raport został przygotowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Gospodarki i Pracy zawartymi w opisie zakresu badania. W raporcie zostały zawarte informacje uaktualnione w stosunku do złoonej i zaakceptowanej oferty a wynikajce z analizy i oceny uzyskanych danych i informacji. Prace badawcze i analityczne przeprowadzono w okresie od 21 wrzenia do 25 padziernika 2005 r 4. W całej ocenie zaprezentowano niezalene i obiektywne opinie i oceny poszczególnych elementów badania wynikajce z analizy danych, dowiadczenia ewaluatorów i zastosowanej metody ewaluacji. Aby poszerzy spektrum obserwacji, jak najszerzej przedstawiono reprezentatywne opinie uzyskane od osób bezporednio zaangaowanych w realizacj projektów. 3.2 Cele oceny Analiza Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata , w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu stanowi ocen uzupełniajc Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata (SPO WKP). Cztery podstawowe cele niniejszej oceny to: 1. Uzyskanie i dostarczenie Instytucji Zarzdzajcej SPO-WKP (IZ) istotnych informacji dotyczcych jakoci Programu i działa realizowanych w jego ramach. 2. Identyfikacja, poprzez analiz informacji uzyskanych od Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) Programu, przyczyn zrónicowanego zainteresowania Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) poszczególnymi działaniami Programu, okrelenie problemów w wykorzystaniu rodków Programu oraz dokonanie oceny trafnoci instrumentów wsparcia oferowanych w ramach SPO-WKP. 14

15 3. Uzyskanie informacji umoliwiajcych Instytucji Zarzdzajcej podjcie optymalnych decyzji w zakresie działa informacyjno-doradczoszkoleniowych majcych na celu generowanie projektów w obszarach najmniejszego zainteresowania Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów). 4. Wykorzystanie w ocenie ex-post SPO-WKP oraz ocenie szacunkowej programu operacyjnego przygotowywanego na okres programowania wyników z obecnej oceny. Z powyszych celów wynikły podstawowe wnioski wpływajce na proponowane metody badawcze i metodologi oceny: Ad. 1: Koncentracja na ocenie jakociowej uzyskanych wyników ograniczajc tym samym moliwo zastosowania metod ekonometrycznych; Ad. 2: Koncentracja na wynikach analizy informacji i danych uzyskanych od Ostatecznych Odbiorców (jednake uzupełnionych analiz dokumentów programowych) ogranicza zastosowanie metod badawczych do kwestionariuszy i wywiadów zastosowanych wobec tyche Odbiorców. Uznano, i nieefektywne dla przejrzystoci uzyskanych wyników byłoby poszerzanie grupy badawczej o przedstawicieli innych instytucji, ni Ostateczni Odbiorcy. Ad. 3: Wykonawca miał w swoich wnioskach i rekomendacjach zaproponowa działania i zmiany, które mog by zastosowane przez Instytucj Zarzdzajc ich wdroenie jeszcze w obecnym okresie programowania; Ad. 4: Konieczno przestrzegania zasad, kryteriów i standardów ewaluacji. 3.3 Zakres oceny a działania SPO-WKP Załoenia SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata (w niniejszej ocenie nazywany SPO WKP), jest podstawowym instrumentem stworzonym dla wsparcia rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsibiorstw. SPO-WKP okrela cele, priorytety i działania dotyczce realizacji polityki w zakresie przedsibiorczoci i innowacyjnoci. Ze szczególnym uwzgldnieniem sektora małych i rednich przedsibiorstw (M P), przy wykorzystaniu zasobów sfery naukowobadawczej oraz korzyci zwizanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierajcych ochron rodowiska. 15

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU Szczegółowa instrukcja dotyczca formy i struktury Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa ZPORR 2004-2006 składanych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo