1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL /12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w ramach projektu pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej nr UDA-POKL / Realizatorem projektu nr UDA-POKL /12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej jest Gmina Żary o statusie miejskim z siedzibą w Żarach (68-200) przy ul. Rynek 5-1, pełniący funkcję wspólnoty samorządowej gmina. 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 4. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 5. W projekcie weźmie udział 80 osób (45 kobiet i 35 mężczyzn) od 15 do 65 roku życia zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, zwanych dalej Uczestnikami projektu, będą to osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o promocji społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Ilekroć w Regulaminie mowa o: 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Projekt należy przez to rozumieć projekt nr UDA-POKL /12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej realizowany w ramach umowy podpisanej przez Gminę Żary o statusie miejskim z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Podgórnej 7, Zielona Góra. 3. Regulamin należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa w ramach projektu nr UDA-POKL /12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej.

2 4. Kandydat osoba fizyczna uprawniona do udziału w Projekcie, która dostarczyła w formie papierowej poprawnie wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie. 5. Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia, czyli szkoleń, doradztwa oraz wizyty studyjnej. 6. Lider projektu / Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Żary o statusie miejskim, która realizuje projekt, z siedzibą w Żarach (68-200) przy ul. Rynek 1-5, 7. Partner projektu należy przez to rozumieć Fundacja Przedsiębiorczość, która współrealizuje projekt, z siedzibą w Żarach przy ul. Mieszka I 13, Żary, 8. Biuro Projektu należy przez to rozumieć biuro, zlokalizowane w siedzibie Partnera projektu- Fundacja Przedsiębiorczość ul. Mieszka I 13, Żary, województwo lubuskie, adres Godziny pracy biura projektu: poniedziałek piątek od godz. 7:30 do 15: Spółdzielnia Socjalna forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną ustanowiona na zasadach prawa spółdzielczego, prowadząca działalność określoną w Ustawie o spółdzielniach socjalnych z dn Dz. U. z 2006r Nr 91 poz Grupa Sterująca należy przez to rozumieć personel nadzorujący realizacje projektu, który przestrzega wszystkie wytyczne zgodnie z zapisanymi w projekcie oraz wynikające z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej. 11. Komisja rekrutacyjna - należy przez to rozumieć personel nadzorujący rekrutacje kandydatów chcących uczestniczyć w Projekcie Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej. 12. Komisja Oceny Wniosków (KOW) Zespół oceniający złożone wnioski i kwalifikujący je do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego. 13. Dzień przystąpienia do Projektu Dzień podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie. Umowa podpisywana jest tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez Kandydata wszystkich Dokumentów Rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną. 14. Dokumenty Rekrutacyjne komplet dokumentów (Formularz Rekrutacyjny, Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z kompletem załączników), który należy złożyć w Biurze Podawczym Lidera Gmina Żary o statusie miejskim, ul. Rynek 1-5, Żary, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 15. NIK Numer Identyfikacyjny Kandydata numer nadany Kandydatowi w momencie złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych. 16. Wsparcie finansowe jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Beneficjentowi Pomocy (spółdzielnia socjalna) w formie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi maksymalnie ,00 złotych na jednego członka spółdzielni. Dotacja udzielona zostanie na rozpoczęcie działalności Spółdzielni Socjalnej, po zarejestrowaniu spółdzielni w KRS. 17. Podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy (spółdzielni socjalnej) w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 000,00 złotych na członka spółdzielni socjalnej, wypłacana przez okres 6 miesięcy

3 licząc od daty rejestracji w KRS, ułatwiająca Beneficjentom Pomocy pokrycie niezbędnych opłat. 18. Przedłużone wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy (spółdzielni socjalnej) w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 000,00 złotych na członka spółdzielni socjalnej, wypłacana przez okres do 6 miesięcy, od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego i nie dłużej niż do 12 miesiąca, licząc od daty rejestracji w KRS. 19. Pomoc de minimis pomoc spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 20. Organizacja należy przez to rozumieć organizację pozarządowe. 21. Instytucja należy przez to rozumieć instytucje administracji publicznej, w szczególności samorządowej. 3 CELE PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest promocja idei spółdzielczości socjalnej poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących obszar subregionu zielonogórskiego (powiat żarski, żagański, zielonogórski, nowosolski, wschowski, krośnieński, świebodziński) oraz wspieranie powstających spółdzielni socjalnych, jako inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy do roku. 2. Celami szczegółowymi projektu są: a) nabycie i/lub podniesienie umiejętności i wiedzy oraz poszerzenie kompetencji społecznych, w zakresie identyfikacji własnych zasobów, poruszania się po rynku pracy i zakładania Spółdzielni socjalnych minimum przez 72 uczestników projektu do roku, b) nabycie i/lub podniesienie wiedzy i umiejętności branżowych (zawodowych) przez minimum 60 uczestników projektu do roku, c) utworzenie 50 nowych miejsc pracy do roku w spółdzielniach socjalnych, d) stworzenie warunków do trwałej integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez uruchomienie Inkubatora Spółdzielni Socjalnych do roku. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I DORADZTWIE 1. W oferowanych w ramach projektu szkoleniach i doradztwie uczestniczyć mogą osoby będące: a) osobami zamieszkującymi obszar subregionu zielonogórskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

4 b) osoby w wieku aktywności zawodowej od 15 do 65 roku życia, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych i niezatrudnionych osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 2. W/w osoby fizyczne przystępujące do Projektu, muszą spełniać równocześnie poniższe kryteria: a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, b) nie być karanymi za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, c) chcieć rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej na terenie subregionu zielonogórskiego, d) nie prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy, poprzedzających udział w Projekcie. e) nie być karanymi karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej UFP ) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i jednocześnie zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 UFP. orzeczonych w stosunku do nich w okresie realizacji umowy z Beneficjentem. Z oferowanych form wsparcia w pierwszej kolejności, będzie mogło skorzystać 45 kobiet oraz 35 mężczyzn, z poszanowaniem zasady równości płci. 3. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria, o których mowa w 4 pkt. 1 i 2 jest ponadto: a) prawidłowe wypełnienie i dostarczenie Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Podawczym Lidera, ul. Rynek 1-5, Żary przy czym formularz będzie umieszczany na stronach internetowych: b) otrzymanie pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję rekrutacyjną; c) otrzymanie od Beneficjenta potwierdzenia przyjęcia do projektu. 4. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu (lista rankingowa kandydatów) i podpisała umowę staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 5. Uczestnik szkolenia lub doradztwa w ramach projektu jest zobowiązany poinformować Beneficjenta o rezygnacji z udziału najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub doradztwa. 5 WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: a) prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były członkami Spółdzielni Socjalnej (tzn. które posiadały wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu

5 Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej; b) są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy u Beneficjenta lub Partnera, a także osoby, które łączy lub łączył z pracownikiem Beneficjenta lub Partnera pracującego bezpośrednio przy realizacji projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. c) Osoby które były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny i/lub nie korzystają z pełni praw publicznych i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Zgodnie z zapisami 32 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U ) nie jest dopuszczalne udzielnie wsparcia osobom: a) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: - wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów, zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze, objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, e) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) planującym rozpoczęcie lub przystąpienie do działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, h) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. i) które rozpoczęły realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie. 3. Kandydaci są zobowiązani do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami lub oświadczeniami składanymi na etapie rekrutacji zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym.

6 4. Udział w projekcie pod wpływem środków odurzających, będzie skutkował wyłączeniem Uczestnika z projektu w trybie natychmiastowym i zwróceniem kosztów dotychczas poniesionych za udział w projekcie. 6 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 1. Doradztwo indywidualne: a) Doradztwo zawodowe, opracowanie IPD b) Doradztwo prawne, c) Doradztwo biznesowe, d) Doradztwo z zakresu prawa pracy, e) Doradztwo finansowo - księgowe, 2. Szkolenia w ramach: a) Kurs Zakładania Spółdzielni Socjalnych, 3. Dodatkowo: - dwudniowa wizyta studyjna - kurs branżowy (dla osób chcących uzyskać/podnieść własne kwalifikacje, niezbędne do wykonywania pracy w ramach spółdzielni socjalnych. 7 DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW 1. Dokumenty składają się z następujących elementów: A. Formularz rekrutacyjny do Projektu wraz z oświadczeniami, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Należy go przygotować w formie elektronicznej i przedłożyć w formie wydruku wraz z czytelnym podpisem lub wypełnić odręcznie, pismem drukowanym. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego obejmują: Oświadczenie Kandydata do Projektu o zameldowaniu na terenie subregionu zielonogórskiego, Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat, Oświadczenie Kandydata do Projektu o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej bezrobotnej Oświadczenia stanowiące część formularza rekrutacyjnego dotyczą : - wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, - zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie subregionu zielonogórskiego, - informacji o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w kraju i zagranica przed przystąpieniem do Projektu. B. Deklaracja udziału w Projekcie oraz oświadczenia Kandydata do Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. - Oświadczenie o uczestnictwie w tylko jednym projekcie i nie korzystania równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza

7 ze środków Funduszu Pracy, Działania 7.2 Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektów realizowanych przez inne Instytucje (w tym PUP-y). - porozumienie regulujące udział uczestnika w projekcie. - oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu. 2. Dokumenty powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem Za zgodność z oryginałem, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron. 8 PROCES REKRUTACJI 1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans. 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu: oraz na stronach: 3. Rekrutacja do udziału w projekcie oparta jest na akcji informacyjno-promocyjnej, która polega na informowaniu o projekcie poprzez: mailing i newsletter, wysyłany do organizacji pozarządowych i administracji samorządowej na terenie subregionu zielonogórskiego, informacje umieszczone na stronie oraz na portalach organizacji pozarządowych w tym oraz stronie projektu 4. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata dokumentów, o których mowa w 6 i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie (zgodnie z ogłoszonymi edycjami). Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub listownie na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Żarach, ul. Rynek 1-5 w godzinach pracy urzędu Dokumenty możliwe do pobrania ze strony internetowej Projektu: oraz lub w wersji papierowej dostępne w siedzibie Lidera i Partnera. 5. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. 6. Rekrutacja dokumentów jest ciągła. 7. Każdy kandydat, który przedłoży Dokumenty rekrutacyjne otrzyma Numer Identyfikacyjnym Kandydata (NIK), co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem wpływu dokumentów na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego. 8. Beneficjent przewiduje ciągły nabór składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach realizowanego projektu. Informacje na temat edycji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez: stronę internetową Projektu, Partnera i Lidera oraz media. Wszystkie dostępne informacje udzielane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach u Koordynatora projektu ( ) oraz w Biurze Projektu (Fundacja Przedsiębiorczość). Informacja o naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu, Lidera, Partnera oraz w Biurze Projektu.

8 9. W przypadku większej ilości kandydatów na poszczególną grupę, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku uzasadnionej rezygnacji 9, osoby z listy rezerwowej mają prawo wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności na liście. Osoby z listy rezerwowej mogą brać udział w kolejnych edycjach. 10. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie decydować będzie spełnienie przez nich kryteriów formalnych warunkujących udział w projekcie. 11. Osoby spełniające kryteria skierowane zostaną na indywidualna rozmowę kwalifikacyjną którą przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, podczas której określona zostanie ich motywacja, cel oraz predyspozycje kandydata. 12. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje liczba punktów otrzymanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniane podlegać będzie: - celowość przedsięwzięcia, - potencjał uczestnika, - efektywność kosztowa, - trwałość projektu, Dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów: - kobieta - 5 pkt, - osoba zamieszkująca tereny wiejskie 5 pkt, - osoba długotrwale bezrobotna 10 pkt, - osoba do 25 roku życia 10 pkt, - osoba po 50 roku życia 20 pkt, - osoba niepełnosprawna 25 pkt. 13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego umieszczone zostaną na stronie internetowej Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia kompletu dokumentacji projektowej, tj.: a) Porozumienie regulujące udział Uczestnika w projekcie; b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie; c) Oświadczenia Uczestnika projektu; d) Umowy szkoleniowej; e) oraz wszystkie ankiety monitorujące realizację projektu. Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu. 15. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika. 9 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi projektu na odpowiednim druku.

9 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie o prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych o projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 10 WSPARCIE FINANSOWE I DORADZTWO BIZNESOWE DLA NOWO UTWORZONYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 1. Szczegóły przyznawania wsparcia finansowego i doradztwa biznesowego określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Uczestnicy projektu, po spełnieniu wymogów opisanych w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego mogą skorzystać z następujących form wsparcia finansowego: - jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Beneficjentowi Pomocy (spółdzielni socjalnej) w formie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi maksymalnie ,00 złotych na jednego członka spółdzielni. Dotacja udzielona zostanie na rozpoczęcie działalności Spółdzielni Socjalnej, po zarejestrowaniu spółdzielni w KRS. - Podstawowe wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy (spółdzielni socjalnej) w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 000,00 złotych na członka spółdzielni socjalnej, wypłacana przez okres 6 miesięcy licząc od daty rejestracji w KRS, ułatwiająca Beneficjentom Pomocy pokrycie niezbędnych opłat. - Przedłużone wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Pomocy (spółdzielni socjalnej) w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 000,00 złotych brutto na członka spółdzielni socjalnej, wypłacana przez okres do 6 miesięcy, od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego i nie dłużej niż do 12 miesiąca licząc od daty rejestracji w KRS. 3. Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na założenie Spółdzielni Socjalnej będzie dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta. 4. Podstawowym kryterium ubiegania się o pomoc finansową oferowaną w Projekcie będzie ukończenie wsparcia szkoleniowo doradczego z frekwencją, 97% oraz uczestnictwo podczas wizyty studyjnej.

10 11 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 2. Uczestnik projektu ma prawo do: a) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr UDA POKL /12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej ; b) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu; c) Otrzymania materiałów szkoleniowych; d) Bezpłatnego udziału w dwudniowej wizycie studyjnej; e) Po zakończeniu udziału w zajęciach doradczo szkoleniowych każdy Uczestnik ma prawo wnioskować o dofinansowanie na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej: - w I edycji wsparcie finansowe otrzyma 13 Uczestników projektu, - w II edycji wsparcie finansowe otrzyma 13 Uczestników projektu, - w III edycji wsparcie finansowe otrzyma 12 Uczestników projektu, - w IV edycji wsparcie finansowe otrzyma 12 Uczestników projektu. f) Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: a) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych. b) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. c) Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. d) Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście. e) Bieżącego informowania o zmianie danych uczestników przystępujących do projektu. f) Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił. 4. Dokumenty Rekrutacyjne należy wypełnić na obowiązujących wzorach, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 5. Dokumenty Rekrutacyjne wymagane od Kandydatów obejmują: a) Formularz Rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, które należy przygotować w formie elektronicznej i przedłożyć w formie wydruku wraz z czytelnymi podpisami i opatrzone za zgodność z oryginałem. b) Każdy z kandydatów zobowiązany jest na prośbę Komisji Rekrutacyjnej przedstawić wszystkie oryginały dokumentów, celem potwierdzenia ich autentyczności na rozmowie kwalifikacyjnej lub w terminie 5 dni roboczych od e mailowego, listownego lub telefonicznego wezwania Uczestnika projektu. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do r.

11 2. Regulamin jest dostępny na stronie projektu w Biurze Projektu, na stronie internetowej Realizatora Projektu oraz 3. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Lider i Partner projektu. 6. Beneficjent/ Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DORADZTWO ZAWODOWE OD DIAGNOZY DO EWALUACJI PRAKTYCZNE WSPARCIE KADRY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA DLA PRACY ETAP 2 Nr projektu

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Ilekroć w Regulaminie mowa o: Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki przygotowujących do wykorzystania w szkole innowacyjnej pomocy dydaktycznej pakietu edukacyjnego Gramy w piktogramy.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL /09

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL /09 Załącznik do zarządzenia Nr 58/2009 Dyrektora WORD Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL.06.01.01-08-097/09 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew.

Gmina Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo. ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. tel. 29 645 80 00 wew. Strona1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Przez edukację po nowe kwalifikacje Realizator projektu: Gmina Wąsewo Biuro Projektu: Urząd Gminy Wąsewo tel. 29 645 80 00 wew.25 Strona2 REGULAMIN realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU I Informacje ogólne o projekcie 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu realizowany

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej Priorytet V. Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo