Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/6.1.1/ Tytuł projektu: HRUBIESZOWIACY do PRACY 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat hrubieszowski 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat hrubieszowski/powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 5 Nr lokalu: - Miejscowość: Łazienna Hrubieszów Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Mirosław Kleszczewski 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Joanna Greniuk-Socha Numer telefonu: w Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Partnerzy: NIE Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Powiat hrubieszowski: typowo rolniczy, firmy o profilu handlowym/usługowym, brak przedsięb. produkc., praca gł. sezonowa. PROBLEM to narastające trudności z wejściem/powrotem, trwałym utrzymaniem się na rynku pracy os. pozostających bez zatud., w tym osób bezrob. zarejestr. w PUP, gł. osób starszych (50-64) często dyskryminowanych przez prac. w sensie nieuwzględniania czyichś osob. kwalifik. i zasług, traktowanie go w określony sposób jedynie z powodu jego przynależności wiek. (źr.: Os. po 45. r.ż. na rynku pracy Lubelszczyzny, 2011) oraz młodych (15-24) stawiających dopiero pierwsze kroki na polu zawod. Os. te nie posiadają kwalifik. i dośw. zawod., bądź ta wiedza/umiejętności są niedostosowane do potrzeb lokal. rynku pracy, dodatk. ich specyficz. potrzeby/preferencje nie zostały zdiagnozowane. Braki aktywizac. oddziałują w sposób negat. nie tylko na samych bezrob., którzy mają pogłębiające się trudności ze znalezieniem zatrudn., ale również na ich otoczenie (rodzina, najbliżsi), wpływając niekorzystnie na ich status ekon.-społ. (grożący wykluczeniem społ.), ale i na kondycję lokal. przedsiębiorczości brak dochodów ze strony konsumentów oraz niedobór wykwalifik. kadry bezpośrednio oddziałują na brak zysków istniejących przedsiębiorców i szanse na utrzymanie/powstanie nowych. Os. pozostajęce bez zatrudnienia często mają problem z identyfikacją swoich predyspozycji, dostosowaniem ich do potrzeb, właściwym wyborem ścieżki zawod., zdobyciem/dostosowaniem kwalifik. i dośw. zawod. do wymagań lok. rynku pracy. Dodatk. mają trudności w samodzieln. poszukiwaniu zatrudn. Wg stat. 31.XII.2011: st. bezrob. Polska 12,5%, woj.lubelskie 13,3%, pow. hrubieszowski 18,8% (GUS); zarejestr. bezrob. w pow O, 2693 (49,9%) K, 2699 (50,1%) M (MPiPS-01) (wzrost bezrob. o 3,4% w stos. do 2010). Na obszarze pow. zewidenc. K i M bez pracy znajdują się w podobnej sytuacji. Rosnące wymagania pracod., zmiany techniki i organizacji pracy wskazują, że okres pozostawania bez pracy powinien być jak najkrótszy. Im dłużej osoba pozostaje bezrob. tym bardziej staje się nieatrakcyjna zawod. Ważnym aspektem jest również wiek bezrob. Największe problemy w znalezieniu pracy mają os. starsze i młodzież. Aby minimalizować bezrob. niezbędne jest podjęcie kompleks. działań niosących widoczne efekty w zakresie aktywizacji zawod. Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

4 3.1.2 Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Aktywizacja zawodowa 50 zewidencjonowanych w PUP osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O jw jw. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru ŹRÓDŁO WERYF.: Protokół dot. monitoringu osób, które zakończyły udział w projekcie, w podziale na kategorie. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: kwartalna Cele szczegółowe projektu Zindywidualizowana diagnoza potrzeb aktywizacyjnych 50 osób z obszaru powiatu hrubieszowskiego do końca roku Nabycie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umięjętności praktycznych przez 50 bezrobotnych powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. Zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 25 bezrobotnych mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. Wskaźnik pomiaru celu Liczba osób objętych Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób, które nabyły kompetencje i kwalifikacje zawodowe w ramach projektu Liczba osób, które nabyły doświadczenie zawodowe w ramach projektu Liczba osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w ramach projektu Liczba osób bezrobotnych w wieku lata, które znalazły zatrudnienie w ramach projektu Liczba osób bezrobotnych w wieku lata, które znalazły zatrudnienie w ramach projektu Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w ramach projektu Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O jw jw jw. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru ŹRÓDŁO WERYF.: Protokół dot. monitoringu osób, którym utworzono Indywidualne Plany Działania. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: kwartalna ŹRÓDŁO WERYF.: Protokoły dot. monitoringu osób, które zakończyły szkolenia zawod. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: kwartalna ŹRÓDŁO WERYF.: Protokoły dot. monitoringu osób, które zakończyły staże i prace interwencyjne. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: kwartalna ŹRÓDŁO WERYF.: Protokół dot. monitoringu osób zatrudnionych w ramach projektu, w podziale na kategorie. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: kwartalna Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

5 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym OS. POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDN. (w rozum. KC zamieszk. woj. lubelskie, POW. HRUBIESZOWSKI, zarejestr. w PUP Hrubieszów jako bezrob.) 50 UCZEST./25 K/25 M), W SZCZEG. SYT. NA RYNKU PRACY (art. 49 ustawy o promocji zatrudn..., stat. MPiPS XII.2011 r. w PUP Hrubieszów to 95,3% OGÓŁU BEZROB.: 5137 O/2570 K/2567 M): - BEZROB. POW. 50 R.Ż. (16,9% O, 35,8% K, 64,2% M): os. o dużych trudnościach z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, uznawane często za prac. gorzej wykszt., mniej wydajnych, a nawet bezużytecznych, brak atrakcyjnych propozycji pracy zniechęca ich do aktywności, doszkal. się/przekwalifik., W PROJEKCIE: 25 O/12 K/13 M (50% GR. DOCEL. KRYT. STRAT. pkt 2.); - BEZROB. DO 25 R.Ż. (25,1% O, 52,3% K, 47,7% M): mają największe trudności z wejściem na rynek pracy, nie mogą konkurować z os. posiadającymi dośw. zawod., często ich kwalifik. są niedostosow. do zmieniających się wymagań rynku, posiadają niższą jakość wykszt. ze wzgl. na utrudniony dostęp do edukacji na wysokim poziomie, bierność w oczekiwaniu na propozycje pracy, brak umiejętn. poruszania się na rynku pracy, oczekują propozycji specjalist. szkoleń, W PROJEKCIE 15 O/7 K/8 M; -BEZROB. POZOSTALI Z ART. 49: tj. bez dośw./kwalifik. zawod./wykszt. średn./niepełnospr./samotn. wych. dziec. do 18 r.ż., W PROJEKCIE 10 O/6 K/4 M. REKRUTACJA: siedziba PUP Hrubieszów (woj. lubelskie, stolica powiatu), REALIZACJA X-XI.2012, 1) INFORMACJA O NABORZE plakaty, informacje na str. www, ustny przekaz pośr. pracy PUP Hrubieszów, 2) WERYFIKACJA KWALIFIK. os. zainteres. udziałem (art. 49 ustawy o promocji zatrudn ), 3) ROZMOWA KWALIFIKAC. z doradcą zawod. (KARTA REKRUTAC. pkt 1-5 najn.-najwyż., wg kryteriów: motywacja, predyspozycje psychofizyczne, brak kwalifikacji i doświad. zawod., okres pozostawania bez pracy, czynniki ekon.-społ., art elem. uzupełn. opinia doradcy zawod.), 4) LISTA RANKINGOWA na podst. punktacji i założeń projekt., lista osób zakw. do projektu, lista rezerwowa, 5) spotkanie informac. z uczestnikami (DEKLARACJA UCZESTNICTWA wyrażenie woli udziału w projekcie, ośw. spełniania kryteriów kwalifik., poucz. o odpowiedz. za składanie ośw. niezgodnych z prawdą zapewnienie wiarygodności danych zawartych w deklaracji - system SYRIUSZ). PROJEKT wpłynie POZYTYW. NA GRUPĘ DOCEL. (nabycie/uzupełnienie/poszerz enie teoret./prakt. wiedzy/umiejętności zawod., zwiększ. konkurencyjność na rynku pracy, wzrost aktywności i mobilności zawod. podniosą szanse na znalezienie zatrudn.) i OTOCZENIE (znalezienie pracy zarobk. zmieni ich stan psychiczny, zniweluje frustrację, zniechęcenie, nastawi pozytyw. do działania, zmniejszy zagrożenie degradacją społ.), staną się bardziej atrakcyjni na lokal. rynku pracy (zasoby ludzkie o lepszych kwalifik., większym dośw. zawod., dostos. do potrzeb LOKAL. PRACODAWCÓW), rzadziej będą korzystać ze wsparcia OPS-ów, powiększą grupę napędzającą lokal. gosp. (pozyskanie zatrudn. podwyższy status ekon.-społ., zwiększy możliwości zakupu dóbr wyższego rzędu). ZAPOTRZEBOWANIE na działania projekt. potwierdzają ANALIZY WŁASNE (wywiady z prac. klucz. z bezrobotn., badanie ankiet. na potrzeby Analizy lokal. rynku pracy, ,9% ankiet. zainteresowanych udziałem w tego rodz. przedsięwzięciu), ROZMOWY dyr. PUP Z LOKAL. WŁADZAMI SAMORZĄD., ORGANIZACJAMI POZARZĄD. i PRZEDSIĘB., wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na kompleksowe wsparcie os. bezrob. Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

6 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa 0 Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

7 3.3 Zadania Nr 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji 1 PORADNICTWO ZAWODOWE PORADNICTWO ZAWOD. pozwalające na rozw. problemu zawod. (wytworzenie pozytyw. postaw i chęci do zatrudn.), diagnozę indywidualnych potrzeb uczestników projektu: 50O, 25K, 25M; REALIZACJA (doradcy zawod.) XI-XII.2012: - określenie problemu zawod., w zakresie wyboru/zmiany zawodu, uzupełnienia/zmiany kwalifikacji zawod., wyboru kierunku szkolenia/formy aktywizacji w ramach projektu, - analiza sytuacji uczestnika projektu, z uwzgl. zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowot., społ.-ekonom., -analiza możliwości i wyboru odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawod. uczestnika, - opracowanie INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD): identyfikację oczekiwań os. biorącej udział w projekcie oraz jej celów zawod. poprzez: przeprowadzenie rozmowy diagnozującej specyficzne potrzeby uczestnika oraz zaplanowanie i uwzględn. formy aktywizac., ze wskaz. liczby i terminów kontakt. z pośr.pracy/doradcą zawod./spec. ds. rozwoju zawod. PRODUKT: 50 O/25 K/25 M Kart IPD; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr IPD POKL; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: miesięczna, w trakcie i na zakończ. zad. Cel szczegółowy projektu Zindywidualizowana diagnoza potrzeb aktywizacyjnych 50 osób z obszaru powiatu hrubieszowskiego do końca roku SZKOLENIA ZAWODOWE SZKOLENIA ZAWOD. umożliw. nabycie nowych kwalifik., kończące się WYŁĄCZNIE uzyskaniem dok. potwierdz. kompetencje (KRYT. DOSTĘPU pkt. 3): 50O, 25K, 25M; REALIZACJA ( ds. rozwoju zawod.) XII.2012-IV.2013: - przygotowanie 5 szkoleń (po 10 os.) umożliw. nabycie nowych kwalifik. (zlec. usługi jednost. szkol.- zastos. ustawy PZP, nawiązanie współpracy z wykonawcą, warunki realizacji szkol., umowa), - wydanie skier. na ew. badania lek., - przeprowadzenie szkol. zgodnie z harmonogramem (monitoring), - nalicz./wypłata stypendiów szkol., refundacja kosztów dojazdu, - rozliczenie przeprowadz. szkoleń, - weryfikacja wskaźników. Nabycie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umięjętności praktycznych przez 50 bezrobotnych powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. Temat. szkoleń w równym stopniu dla K i M, niwelowanie barier w zakresie segregacji poziom. i pion. na rynku pracy oraz stereotypów płci. Zakres temat. (KRYT. STRAT. pkt. 3): BUDOWNICTWO (TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZ. W BUDOWNICTWIE z egzam. czeladniczym 220 godz. szkol. (30 teoret./190 prakt.): przepisy bhp, dok. budowlana, roboty tynkarskie, okładzinowe, płyty karton.-gips., sufity podwieszane, panele, obróbka stolarki, techn. malowania, docieplanie); Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

8 INFORMATYKA (GRAFIKA KOMPUT. Z UMIEJĘTNOŚCIĄ PROJEKTOWANIA STRON INTERNET. 100 godz. (obsługa programów PowerPoint, Photoshop, CorelDraw, Microsoft Publisher, specyfika przedstawiania inform. na str. www, projektowanie schematów i mechanizmów nawigac., układ str. gł., uwzgl. grupy docel. przy projektowaniu witryny, zastos. stylów CSS; OBSŁUGA KOMPUTER. PROGRAMÓW SPRZEDAŻ.-MAGAZYN. 100 godz. (minim. sanitarne, gospodarka magazyn., odpowiedzialność materialna, przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów, sporządzanie dok. magazyn., prowadzenie ewid. materiałów i stanu zapasów przy wspomaganiu komputer., komputer. obsługa sprzedaży magazyn.- program SYMFONIA, obsługa magazyn. programów komputer.); TURYSTYKA (PRACOWNIK HOTELU-RECEPCJONISTA 100 godz. (rola i znacz. recepcji w hotelu: kreowanie pozyt. wizerunku firmy, osoba recepcjonisty (kwalifik., niezbędna wiedza, umiejętności, wygląd zewn., umundurowanie), standardy i wzorce zachowań, prawidłowa organizacja pracy, ewidencja - wymogi prawne obowiązku meldunk., dok. i formularze obowiązujące w recepcji, rezerwacja, profesj. obsługa klienta przez tel., psycholog. aspekty obsługi gości hotel., etyka w zawodzie); OCHRONA ŚRODOWISKA (ARANŻACJA I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIEL. 100 godz. szkol. (historia sztuki ogrod., planowanie ogrodów: zasady projektow., przygot. projektów od podstaw, roślinność : dobór i zastosowanie, elem. małej architekt., wyposaż. terenów ziel., zakł. i pielęgnacja trawników, akcesoria ogrod., nawierzchnie ogrod.: rodzaje gleb, podłoża, ochrona roślin, systemy nawadniania). PRODUKT: 50 O/25 K/25 M zaśw. o ukończ. szkolenia; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr zaśw. o ukończ. szkoleń POKL; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: miesięcznie, w trakcie i na zakończ. zad. 3 STAŻE STAŻE 6 m-cy, umożliw. zdobycie dośw. zawod.: 30 O, 15 K, 15 M; REALIZACJA (prac. merytoryczny) III-XI.2013: - selekcja złożonych przez pracod. wniosków i dobór uczestników, zgodn. ze zdobytymi kwalifik., - negocjacje warunków organizacji stażu, - umowa o organ. stażu, skier. na staż, - naliczenie i wypłata stypendiów staż., monitoring, - zakończ. i rozliczenie staży, wydanie zaśw. o odbyciu stażu, - weryfikacja wskaźników. PRODUKT: 30 O/15 K/15 M zaśw. o ukończ. stażu; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr zaśw. o ukończ. staży w ramach POKL; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: miesięcznie, w trakcie i na zakończ. zad. Nabycie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umięjętności praktycznych przez 50 bezrobotnych powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. 4 SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE PRACE INTERWENC. 6 m-cy, umożliw. zdobycie dośw. zawod.: 20 O, 10 K, 10 M; REALIZACJA (prac. merytoryczny) III-XI.2013: - nabór i selekcja złożonych wniosków o organ. pi, dobór bezrob. do ofert, zgodn. ze zdobytymi kwalifik.; - negocjacje z pracod., umowa, skier. do pracy; - monitoring i refundacja kosztów zatrudn. prac. wnioski o refundację; - weryfikacja wskaźników. Nabycie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umięjętności praktycznych przez 50 bezrobotnych powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

9 WSPARCIE finans. UDZIELANE PRZEDSIĘBIORCOM (zatrudn. 1/1 et.) zg. Z ZASADAMI POMOCY PUBL. Praca w określonym zawodzie oferowana w równym stopniu osobom obydwu płci, niwelacja barier dot. segregacji pion. i poziom. na rynku pracy oraz stereotypów płci; zwrócenie uwagi na możliwość zatrudn. prac. na 1/2 et., zwiększając dostępność elast. rozwiązań czasu pracy. PRODUKT: 20 O/10 K/10 M umów o pracę subsyd.; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr umów o pracę pi POKL; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: miesięcznie, w trakcie i na zakończ. zad. 5 POŚREDNICTWO PRACY POŚR. PRACY zwiększające szanse na zdobycie zatrudn.: 50 O, 25 K, 25 M; REALIZACJA (pośr. pracy) X-XII.2013: - wyszukanie odpowiedniej oferty pracy i dostosow. do konkretnej os. uwzgl. kwalifikacje, umiejętności, dośw. zawod. kontakt z pracodawcą, - wydanie skier. do pracy inform. o prawach i obowiązkach, dok. niezbędne w trakcie spotkania z pracodawcą, - rozliczenie skier.: wyłącz. z ewidencji zarejestr. w PUP bezrob. w przyp. przyjęcia propozycji, dalsze pośrednictwo jeśli odmowa. 6 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7 PRODUKT: 50 O/25 K/25 M skierowań do pracy niesubsyd.; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr wydanych skierowań do pracy niesubsyd POKL; PRODUKT: 25 O/12 K/13 M umów o pracę niesubsyd.; ŹRÓŁO WERYF.: rejestr umów o pracę niesubsyd POKL; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: miesięcznie, w trakcie i na zakończ. zad. Zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 25 bezrobotnych mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 r. 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

10 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Objęcie 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Objęcie wsparciem 50% młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (15-24 lata). Objęcie 50% osób długotrwale bezrobotnych instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Objęcie 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Objęcie 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Realizacja celu gł.: AKTYWIZACJA ZAWOD. 50 os. bezrob. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia wsparciem 45% zarejestr. os.bezrob. PROJEKT ZAKŁADA NA ZAKOŃCZ. jego realizacji WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDN. co najmniej 50% (KRYT. STRAT. pkt 2): - os. powyżej 50 r.ż. na poziomie CO NAJMNIEJ 40%; -os. w wieku lata na poziomie CO NAJMNIEJ 40%; - os. długotr. bezrob. na poziomie CO NAJMNIEJ 30%; - niepełnosprawnych na poziomie CO NAJMNIEJ 30%, - uczestników nie kwalifik. się do żadnej w ww. grup na poziomie CO NAJMNIEJ 45%. Realizacja celu gł. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia 40% starszych os. bezrob. (50-64 lata) instrumentami rynku pracy i usługą szkol. - w projekcie 25 os. to bezrob. w wieku 50+, którzy otrzymają wsparcie w postaci oprac. IPD, szkolenia, stażu/pi. Realizacja celu gł. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia wsparciem 50% młodych os. bezrob. (15-24 lata) - w projekcie 15 os. to bezrob. w wieku -24 lata. Realizacja celu gł. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia 50% os. długotr. bezrob. instrumentami rynku pracy oraz usługą szkol. - w projekcie 7 os. to długotr. bezrob. Realizacja celu gł. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia 50% os. bezrob. zamieszk. na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkol. - w projekcie 7 os. to bezrob. zamieszk. tereny wiejsk. Realizacja celu gł. i plan. do osiągn. wskaźniki, przyczynią się bezpośrednio do objęcia 50% bezrob. kobiet instrumentami rynku pracy i usługą szkol. - w projekcie 26 os. to bezrob. kobiety. WARTOŚCIĄ DODANĄ będzie dostarczenie uczestnikom wysokiej jakości, kompleksowych usług rynku pracy, co niebyłoby możliwe bez dodatk. środków pochodzących z EFS. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu PUP Hrubieszów posiada duże dośw. w realizacji podobnych projektów i przedsięwzięć (Priorytet VI. POKL): 1) Poddz projekt system. Z bierności do zatrudnienia, realizacja , cel: poprawa zdolności do zatrudn. oraz podnoszenie aktywności zawod. bezrob.; os., wartość projektu ,35 zł, os., budżet ,88 zł; os., wartość ,00 zł; os., budżet ; działania: pośr. pracy, poradnictwo zawod., szkolenia, staże, pi, bezzwrotne dotacje i doposażenia stan. pracy; 2) Dział. 6.2 projekt konkurs. KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, realizacja , cel: promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie 60 os. bezrobot. zarejestr. w PUP Hrubieszów zamierzających rozpocząć działalność gosp.; budżet ,75 zł; działania: szkolenie, indywidualne doradztwo, bezzwrotne dotacje, wsparcie pomostowe; 3) Poddz projekty konkurs.: - Praca, Profesjonalizm, Skuteczność wzmocnienie zdolności instytucjonalnej PUP w Hrubieszowie, realizacja , cel: wzmocnienie zdolności instytucj. PUP Hrubieszów; budżet ,55 zł; działania: zatrudn. 3 pośr. pracy, 2 doradców zawod., szkolenia dla prac. klucz.; Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

11 - Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawod. w PUP w Hrubieszowie, realizacja , cel: rozwój pośr. pracy i poradnictwa zawod.; budżet ,40 zł; działania: zatrudn. 2 i kontynuacja 5 prac. klucz., szkolenia specjalist.; - Profesjonalna kadra, realizacja , cel: podniesienie poziomu kwalifik. i poszerzenie umiejętności zawod. prac. klucz. PUP Hrubieszów; budżet ,44 zł; działania: szkolenia specjalist., interpersonalne (22 os.), studia podyplom. (9 os.); - Kadra 2012, realizacja ; cel: wzmocnienie rozwoju potencjału instytucj. PUP; budżet ,00 zł; działania: kontynuacja zatrudn. 6 prac. klucz. W każdym projekcie osiągnięto zakł. rezultaty. Obroty PUP Hrubieszów za poprzedni zamk rok: ,42 zł. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników ZESPÓŁ PROJEKT.: KOORDYNATORKA (wykszt. wyższe ekonom., studia podypl. z zarządz. projektami, certyfikat PRINCE2 Foundation, dośw. w zarządz. projektami EFS) odpowiedzialność za całość działań podejmowanych w projekcie: zarządzanie (kierowanie pracą personelu, przygot. pism i in. dok., kontakty z IP2), monitoring (raporty z zadań, organizacja spotkań zespołu projekt., weryfikacja wskaźników (protokoły), ankiety monitorujące uczestników, na wejściu i po każdym etapie projektu, opracowanie wyników), zmiany we WA, sprawozdawczość (cz. merytor. WOP), archiwizacja, obsługa administrac., organizacja biura projektu, promocja, nadzór nad rekrutacją; zaangaż.: dodatek KIEROWNIK JEDN. (wykszt. wyższe) zatwierdzanie dok. projekt. (w tym WA i WOP), podejmowanie ostatecznych decyzji dot. realizacji projektu, KSIĘGOWA (wykszt. wyższe ekonom., dośw. w rozliczaniu projektów z EFS) weryf. dok. pod wzgl. finans., prawidłowe wykorzystanie środków finans., sporządzanie WOP (cz. finans.), archiwizowanie dok. finans., zaangaż.: dodatek POZOST. PERSONEL PROJEKTU o wymaganych kwalifik. niezbędnych do pełnienia zadań: pośr. pracy (REKRUTACJA, zad. 5) i doradcy zawod. (REKRUTACJA, zad. 1), specjalista ds. rozwoju zawod. (zad. 2), prac. merytoryczni (zad. 3, 4). Dodatk. SZKOLENIA (zad. 2) będą ZLECONE podwykonawcom (jednost. szkol., wybór zgodnie z ustawą PZP), co zapewni wysoki poziom, skuteczność działania, uzyskanie wystandar. kompetencji i kwalifik. zawod. potw. dok. SYSTEM ZARZĄDZ. (X.2012-XII.2013): cykliczne, comiesięczne (w razie potrzeby częściej) spotkania zespołu projekt., wymiana dośw., raportów i protokołów, omówienie problemów, interwencja w sytuacjach kryzys. i in. kwestiach dot. projektu. Zarządzanie projektem uwzględnia zasadę równości szans K i M. ZAANGAŻ. PERSONELU projektu (dodatki ) nie ingeruje w życie rodzinne; obowiązki wykon. w godz. pracy, co wspiera godzenie życia zawod. z prywatnym; personel projektu będzie uczestniczyć w seminarium z zakresu polityk horyzont., zwł. równości szans, w tym K i M. Projektodawca zapewni: WKŁAD WŁASNY w wysokości 15% wartości projektu (KRYT. STRAT. pkt 4). ZAPLECZE TECHN.: pomieszczenia (pok. biur., sala klubu pracy) niezbędne do realizacji projektu, z wyposaż. w sprzęt użytkowy, technicz. i komputer. BIURO PROJEKTU (właściwie oznak.), personel i dok. na terenie woj. lubelskiego, w stolicy pow., m. Hrubieszów, siedzibie PUP, w pełni wyposażone: komputer z oprogram., internet., dostępem do tel., faksu, ksero, drukarki, szafę na wszystkie dok. wygenerowane w trakcie projektu. PROMOCJA PROJEKTU (X.2012-XII.2013): bezkosztowa, we wł. zakresie, obejmie przygotowanie i dystrybucję ogłoszeń o projekcie, rekrutacji i postępach w jego realizacji (tabl. ogłoszeń PUP Hrubieszów i CAZ, instytucje publ. na terenie powiatu: starostwo, UM, UG, MOPS, GOPS, i portal hrubiesz. oznak. (nazwa projektu, źródło finans., logo UE i POKL) biura projektu, in. miejsc realizacji, dok. generowanych w ramach projektu, szafy z dok. Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

12 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) 4 876,00 zł ,40 zł ,40 zł Koszty bezpośrednie 4 876,00 zł ,40 zł ,40 zł w tym stawki jednostkowe w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: PORADNICTWO ZAWODOWE 648,00 zł 648,00 zł Zadanie 2: SZKOLENIA ZAWODOWE 325,00 zł ,00 zł Zadanie 3: STAŻE ,40 zł ,40 zł Zadanie 4: SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE Zadanie 5: POŚREDNICTWO PRACY Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem 3 903,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 3 903,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny ,06 zł ,06 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny Wnioskowane dofinansowanie ( ) 4 876,00 zł ,34 zł ,34 zł 4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,20 zł Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

13 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.* * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

14 OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - PORADNICTWO ZAWODOWE 1. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) Zadanie 2 - SZKOLENIA ZAWODOWE Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2012 Cena jednost. Łącznie 4 876,00 zł 4 876,00 zł 648,00 zł 6,00 108,00 zł 648,00 zł 325,00 zł 2. Koszt szkolenia (średnio 1 58 brutto/os.) NIE NIE NIE TAK osoba 0,00 3. Koszt badań lekarskich (12 brutto/os.) osoba 0,00 4. Stypendium szkoleniowe (średnio 74 brutto+pochodne PUP/os.) 5. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (średnio 62 brutto/os. dojeżdżającą) 6. Wynagrodzenie spec. ds. rozwoju zawod. - (325,00 zł brutto+ pochodne prac./m-c x 4 m-ce) Zadanie 3 - STAŻE 7. Stypendium za okres odbywania stażu (6 m-cy x 1 172,83 zł brutto+pochodne PUP/m-c) 8. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 4 - SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE 9. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) 10. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) osoba 0,00 osoba 0,00 1,00 325,00 zł 325,00 zł osoba 0,00 0,00 osoba 0,00 NIE TAK NIE NIE osoba 0,00 NIE TAK NIE NIE osoba 0,00 Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

16 11. Niezrefundowane koszty zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) WKŁAD PRYWATNY 12. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 5 - POŚREDNICTWO PRACY Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 0,00 0,00 6. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 14. 0,00 7. Zadanie - Zarządzanie projektem 3 903,00 zł 15. Wynagrodzenie koordynatrki ( ds. programów) - (1 os. x 42 brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 16. Wynagrodzenie księgowej - (1 os. x 385,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 17. Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 18. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 3, ,00 385,00 zł 1 155,00 zł 14, ,00 108,00 zł 648,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. --Nie dotyczy-- - 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % 4 876,00 zł Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - PORADNICTWO ZAWODOWE 1. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) Zadanie 2 - SZKOLENIA ZAWODOWE Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2013 Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,40 zł 0,00 2. Koszt szkolenia (średnio 1 58 brutto/os.) NIE NIE NIE TAK osoba 50, ,00 zł ,00 zł 3. Koszt badań lekarskich (12 brutto/os.) osoba 10, Stypendium szkoleniowe (średnio 74 brutto+pochodne PUP/os.) 5. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (średnio 62 brutto/os. dojeżdżającą) 6. Wynagrodzenie spec. ds. rozwoju zawod. - (325,00 zł brutto+ pochodne prac./m-c x 4 m-ce) Zadanie 3 - STAŻE 7. Stypendium za okres odbywania stażu (6 m-cy x 1 172,83 zł brutto+pochodne PUP/m-c) 8. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 4 - SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE 9. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) 10. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) osoba 50,00 74 osoba 30, ,00 zł ,00 zł 3,00 325,00 zł 975,00 zł osoba 30, ,98 zł ,40 zł ,40 zł 8,00 325,00 zł 2 60 osoba 10, NIE TAK NIE NIE osoba 10, ,00 zł ,00 zł Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

18 11. Niezrefundowane koszty zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) WKŁAD PRYWATNY 12. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 5 - POŚREDNICTWO PRACY Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) NIE TAK NIE NIE osoba 10, ,00 zł 8,00 325,00 zł , Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 14. 0,00 7. Zadanie - Zarządzanie projektem Wynagrodzenie koordynatrki ( ds. programów) - (1 os. x 42 brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 16. Wynagrodzenie księgowej - (1 os. x 385,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 17. Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 18. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 12, ,00 385,00 zł ,00 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. --Nie dotyczy-- - 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,40 zł Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

19 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - PORADNICTWO ZAWODOWE 1. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) Zadanie 2 - SZKOLENIA ZAWODOWE Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Razem ,40 zł ,40 zł 648,00 zł 648,00 zł Koszt szkolenia (średnio 1 58 brutto/os.) NIE NIE NIE TAK osoba Koszt badań lekarskich (12 brutto/os.) osoba Stypendium szkoleniowe (średnio 74 brutto+pochodne PUP/os.) 5. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (średnio 62 brutto/os. dojeżdżającą) 6. Wynagrodzenie spec. ds. rozwoju zawod. - (325,00 zł brutto+ pochodne prac./m-c x 4 m-ce) Zadanie 3 - STAŻE 7. Stypendium za okres odbywania stażu (6 m-cy x 1 172,83 zł brutto+pochodne PUP/m-c) 8. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 4 - SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE 9. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) 10. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze godzin (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) osoba osoba ,40 zł osoba ,40 zł osoba NIE TAK NIE NIE osoba NIE TAK NIE NIE osoba Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

20 11. Niezrefundowane koszty zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (6 m-cy x 885,00 zł/m-c) WKŁAD PRYWATNY 12. Wynagrodzenie prac. medytorycznego - (325,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 8 m-cy) Zadanie 5 - POŚREDNICTWO PRACY Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) Zadanie - Współpraca ponadnarodowa Zadanie - Zarządzanie projektem ,00 zł 15. Wynagrodzenie koordynatrki ( ds. programów) - (1 os. x 42 brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 16. Wynagrodzenie księgowej - (1 os. x 385,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 15 m-cy) 17. Wynagrodzenie pośrednika pracy - (7 os. x 6 brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) 18. Wynagrodzenie doradców zawod. - (3 os. x 108,00 zł brutto+pochodne prac./m-c x 2 m-ce) ,00 zł ,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. --Nie dotyczy-- - Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,40 zł Suma kontrolna: 0E84-C4D4-2A84-44D3 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych Data wpływu wniosku do PUP. /miejscowość, data/... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności:

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności: ..., dnia... (pieczątka organizatora) POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W KUTNIE W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZATORZE: 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA*

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA* WYPEŁNIA LOS Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy Zgłoszenie do udziału w projekcie DOBRY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY Realizowanym w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU ZAWSZE AKTYWNI NA RYNKU PRACY! POKL.06.01.01-06-059/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK Projekt systemowy POKL 06.01.03-30-007/08 Od bierności do aktywności współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

ifundusze Unia Europejska B B I

ifundusze Unia Europejska B B I Wojewódzki Urząd Procy w Opolu Oś priorytetowa I Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Opole, 4 luty 2015 r. i B B I Europejski Fundusz Społeczny «5 1, M Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo