REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia). 2. Projektodawcą oraz wykonawcą projektu jest Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON). 3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. 4. Realizacja projektu rozpoczyna się r., natomiast jego zakończenie planowane jest na dzień r. 5. Terytorialny zasięg projektu: powiat m. Łódź, powiat łódzki-wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski, powiat brzeziński. 6. Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie woj. łódzkiego 30 nowych przedsiębiorstw poprzez kreowanie wśród mieszkańców województwa łódzkiego postaw przedsiębiorczych udzielenie wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej oraz pomocy finansowej i merytorycznej w zakresie prowadzonej działalności. 7. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla Beneficjentów ostatecznych: szkolenie dla 45 osób w wymiarze 60 godzin, doradztwo indywidualne dla 45 osób w wymiarze 10 godzin na osobę, jednorazowe wsparcie finansowe dla 30 osób w wysokości maksymalnie do zł na osobę, wsparcie pomostowe podstawowe dla 30 osób (wsparcie szkoleniowo-doradcze w wymiarze 10 godzin na osobę, wsparcie finansowe w wysokości max. 600 zł/m-c na osobę), wsparcie pomostowe przedłużone dla 15 osób (wsparcie finansowe w wysokości max. 600,00 zł/m-c na osobę), 8. Biuro projektu mieści się w siedzibie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: Łódź ul. Konstytucyjna 42c; tel.: (42) , fax: (42) , Strona internetowa projektu: 1

2 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: warunki uczestnictwa w Projekcie, procedurę rekrutacji Uczestników projektu, zasady realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego, szczegóły dotyczące rejestracji i podjęcia działalności gospodarczej, zasady udzielania jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, zasady udzielania wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, procedurę oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności oraz wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego, procedurę zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności oraz wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego, zasady wydatkowania jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, procedurę odwołania, mechanizmy kontroli działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestników projektu, postanowienia końcowe. 2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ oraz rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem pozostaje w gestii Realizatora projektu. 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Beneficjent/Realizator projektu Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON), Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, tel. (42) , fax. (42) Beneficjent ostateczny/uczestnik projektu kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz został zakwalifikowany do udziału w projekcie, Beneficjent pomocy uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). Bezrobotny - osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415, z póź. zm.), w szczególności osoba, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn i jest jednocześnie osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, 2

3 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy, Biuro projektu Łódź, ul. Konstytucyjna 42 c, tel.: (042) , fax: (042) , Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (tj. Dz. U. Nr 220 z 2010r., poz z póź. zm.). Grupa priorytetowa kobiety w wieku 45+ oraz kobiety zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, Instytucja pośrednicząca 2 stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 49, tel. (42) , Projekt projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ o którym mowa w Regulaminie 1 ust. 1, Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie, Komisja Oceny Wniosków zespół powołany przez Realizatora Projektu oceniający składane przez Uczestników Projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Komisja Rekrutacyjna - zespół powołany przez Realizatora projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny merytorycznej formularzy oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w ramach procesu rekrutacji. Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba zamieszkała na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) - osoba, która przebywa na terenie miejscowości położonej na terenie województwa łódzkiego z zamiarem stałego pobytu. Ośrodek szkoleniowy CEiRON ośrodek szkoleniowy mieszczący się w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej 42c. PEFS - aplikacja komputerowa, przy pomocy której gromadzone są informacje na temat Beneficjentów Ostatecznych, celem monitorowania efektów wsparcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Zgromadzone w ten sposób dane przekazywane są do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, Regulamin regulamin projektu ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez CEiRON, Strona internetowa projektu: Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej/jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 3

4 Wsparcie pomostowe podstawowe polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy wsparcia w postaci pomocy finansowej wypłacanej comiesięcznie przez okres 6 m-cy oraz w postaci pomocy merytorycznej (doradztwo, szkolenia). Wsparcie pomostowe przedłużone polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy wsparcia w postaci pomocy finansowej wypłacanej comiesięcznie przez okres 6 m-cy. Wydatki kwalifikowane koszty kwalifikujące się do finansowania ze środków, w ramach których powyższy projekt jest realizowany. Zasada de minimis zgodnie z tą zasadą, pomoc nie może być udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy. 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie 1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego i zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego w powiatach: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński. 2. W Projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo). 3. W Projekcie weźmie udział 45 kobiet (100% grupy docelowej Projektu). Priorytetowo będą traktowane osoby spełniające Kryteria strategiczne projektu. 4. Kryteria strategiczne projektu: 1) co najmniej 50% Uczestników projektu to kobiety w wieku 45+, 2) co najmniej 10% Uczestników projektu to kobiety zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 5. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: 1) posiadały wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (tj. przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie), 2) zaangażowane są w realizację Projektu po stronie Realizatora projektu lub wykonawcy, 3) nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, 4) posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, 4

5 5) nie spełniają warunków określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598), 6) korzystały z innych środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej, 7) są wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, bądź też członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, jednak nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. 6. Warunki, o których mowa w pkt. 5 Kandydaci do Projektu potwierdzają z chwilą składania Formularzy kwalifikacyjnych (stosowne oświadczenia zawarte zostały w Formularzu kwalifikacyjnym) pod groźbą odpowiedzialności karnej. 4 Procedura rekrutacji Uczestników projektu 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 1) zgłoszenie udziału w projekcie poprzez złożenie Formularza kwalifikacyjnego, 2) weryfikacja Formularzy kwalifikacyjnych (ocena formalno-merytoryczna), 3) testy psychometryczne, 4) rozmowy kwalifikacyjne, 5) decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie. 2. Termin i miejsce rekrutacji zostaną ściśle określone przez Realizatora projektu z dokładnością co do dnia i godziny. Informacja na ten temat, a także treść Regulaminu projektu (w tym rekrutacji) oraz Formularza kwalifikacyjnego zostaną umieszczona na Stronie internetowej projektu oraz udostępnione w Biurze projektu na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji. 3. W celu wyboru osób najbardziej predysponowanych do udziału w projekcie zastosowane zostaną następujące kryteria: 1) Kryteria formalne oceny formularza (ocena na zasadzie: spełnia - 1/nie spełnia - 0) a) Wymogi formalne - Formularz kwalifikacyjny: aa. formularz złożony w oryginale, we wskazanym miejscu i terminie, ab. formularz wypełniony w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, ac. wypełniono wszystkie pola formularza (w polach, które nie dotyczą Kandydata należy wpisać nie dotyczy ), ad. ponumerowano wszystkie zapisane strony formularza, ae. formularz parafowany jest na każdej stronie oraz podpisany czytelnie przez Kandydata (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z datą we wskazanym miejscu na ostatniej stronie, 5

6 af. jeden Kandydat może złożyć tylko jeden Formularz kwalifikacyjny (w przypadku złożenia więcej niż jednego formularza rozpatrywany będzie formularz o najniższym numerze identyfikacyjnym). b) Wymogi formalne Kandydat: ba. Kandydat jest kobietą, bb. Kandydat jest mieszkańcem powiatu: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, bc. Kandydat nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (tj. przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie) bd. Kandydat nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy, be. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bf. Kandydat nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. c) Wymogi formalne działalność gospodarcza: ca. działalność gospodarcza zarejestrowana będzie na terenie województwa łódzkiego, cb. planowana działalność nie podlega wykluczeniu tzn. nie spełnia warunków określonych w 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). 2) Kryteria merytoryczne oceny formularza (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) przynależność do grupy priorytetowej (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 nie należy do żadnej, 1 należy do jednej, 2 należy do dwóch), b) wykształcenie związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak zgodności, 1 pośrednio zgodne, 2 całkowicie zgodne), c) doświadczenie zawodowe związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 powiązanie pośrednie, 2 całkowicie zgodne powiązanie), d) kwalifikacje zawodowe związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 powiązanie pośrednie, 2 całkowicie zgodne powiązanie), e) dodatkowe umiejętności związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 pośrednio powiązane, 2 całkowicie zgodne powiązanie), 6

7 f) realność pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/ nierealny pomysł, 5 pomysł ciekawy i realny do realizacji, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), g) trwałość pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/brak trwałości pomysłu, 5 wykazano trwałość pomysłu, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), h) innowacyjność pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/ brak innowacyjności, 5 pomysł innowacyjny, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), i) racjonalność wydatków (punktacja od 0 do 5, 0 brak odniesienia w opisie/wydatki całkowicie nieracjonalne, 5 budżet przemyślany, założone wydatki są niezbędne i racjonalne). 3) Kryteria oceny testu psychometrycznego (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryterium): a) osobowość (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), b) inteligencja (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), c) kontrola emocji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), d) umiejętność radzenia sobie ze stresem (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), e) umiejętność rozwiązywania problemów (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka). 4) Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryterium): a) pomysł na własny biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka, oceniana będzie: realność pomysłu, szanse na powodzenie pomysłu, konkurencyjność, innowacyjność, zgodność prezentacji z opisem w Formularzu kwalifikacyjnym), b) predyspozycje osobiste (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka, oceniane będą cechy osobowościowe przydatne do prowadzenia działalności w szczególności: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność planowania oraz analityczne), c) możliwość wniesienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie (punktacja od 0 do 3, gdzie 0 ocena bardzo niska, 3 ocena bardzo wysoka). 4. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie Formularza kwalifikacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wzór formularza dostępny jest w Biurze projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 7

8 1) Zarówno na etapie wypełniania Formularza kwalifikacyjnego, jak i jego składania Realizator projektu nie przewiduje możliwości konsultacji merytorycznych w zakresie wypełniania formularza oraz możliwości kontroli jego poprawności pod względem formalnym. 2) Formularz kwalifikacyjny w wersji papierowej musi zostać złożony w miejscu i w terminie określonym w ramach procesu rekrutacji. 3) Formularze kwalifikacyjne, które wpłyną po terminie, zostaną przesyłane faksem lub pocztą, w tym również elektroniczną, nie będą rozpatrywane. 4) Formularze kwalifikacyjne będą rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego. 5) Złożenie formularza zostanie potwierdzone poprzez pisemne poświadczenie jego złożenia. 6) Po złożeniu Formularz kwalifikacyjny nie podlega zmianom. 7) Złożone Formularze kwalifikacyjne nie podlegają zwrotowi. Stanowią one dokumentację Projektu. 5. WERYFIKACJA FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH (ocena formalno merytoryczna) przebiega dwuetapowo: 1) I etap - ocena formalna uwzględniająca Kryteria formalne (patrz 4 pkt. 3) na zasadzie spełnia/nie spełnia. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonego formularza. Powody odrzucenia formularza z przyczyn formalnych są jawne i informacje na ich temat będą udzielane wyłącznie Kandydatom. Wszyscy Kandydaci, których formularze zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej zostaną o tym poinformowani listownie. Spośród Formularzy kwalifikacyjnych poprawnych pod względem formalnym i przy zachowaniu Kryteriów strategicznych projektu (patrz. 3 ust. 4) wybranych zostanie 90 osób decyduje kolejność zgłoszeń. Wybrane osoby zostaną zaproszone na test psychometryczny oraz rozmowę kwalifikacyjną, a ich Formularze kwalifikacyjne przekazane zostaną do oceny merytorycznej. 2) II etap - ocena merytoryczna przeprowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną. Każdy Formularz kwalifikacyjny zostanie oceniony zgodnie z Kryteriami merytorycznymi (patrz 4 ust. 3, pkt 2)) przez minimum dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczna ocena formularza jest średnią z ocen poszczególnych członków Komisji. W przypadku różnicy w ocenie pomiędzy ocenami poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej wynoszącej więcej niż 5 pkt. Formularz kwalifikacyjny poddany zostanie ponownej ocenie przez członka Komisji Rekrutacyjnej nie biorącego udziału w pierwszej ocenie. Ostateczna ocena formularza jest wówczas średnią z dwóch najbardziej zbliżonych do siebie punktowo ocen. W wyniku oceny merytorycznej Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 6. TESTY PSYCHOMETRYCZNE na tym etapie badane są predyspozycje psychologiczne Kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Za opracowanie wyników testów odpowiedzialny jest psycholog. Informacja o terminie testów dla poszczególnych osób zostanie zamieszczona w Biurze projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 8

9 Ocena testu psychometrycznego przebiega dwuetapowo: 1) I etap badanie grupowe Kandydaci wypełniają testy mierzące podstawowe płaszczyzny funkcjonowania psychicznego jednostki takie jak: inteligencja i rozwiązywanie problemów, osobowość, kontrola emocji, umiejętność radzenia sobie ze stresem. 2) II etap psycholog dokonuje krótkiego opisu w formie opinii uzyskanego profilu osób badanych i selekcji osób pod kątem profilu preferowanego w przedsiębiorczości (5 kryteriów patrz 4 ust. 3, pkt. 3)). Kandydat może uzyskać z testu maksymalnie 25 punktów. Realizator projektu nie przewiduje możliwości konsultowania wyników testów z psychologiem zatrudnionym przy realizacji Projektu. Ustala się to z uwagi na fakt, iż testy psychometryczne przewidziane w Projekcie służą wyłącznie wyłonieniu osób posiadających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie są one badaniem klinicznym ani diagnostycznym osoby kandydującej do udziału w Projekcie. 7. ROZMOWY KWALIFIKACYJNE przeprowadzane są w Biurze projektu w oparciu o Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej (patrz 4 ust. 3, pkt. 4)). Za przeprowadzenie rozmów odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna. 1) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany jest głównie pomysł na własny biznes oraz predyspozycje osobiste Kandydata w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Kandydat jest również badany pod kątem określenia potrzeb szkoleniowo doradczych, a także możliwości wniesienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie. 2) Kandydat może uzyskać podczas rozmowy maksymalnie 13 punktów. 3) Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych osób zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 8. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO PROJEKTU dokonywana jest na podstawie: 1) oceny merytorycznej Formularza kwalifikacyjnego, 2) przeprowadzonego testu psychometrycznego, 3) odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może otrzymać maksymalnie 68 punktów. W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Rekrutacyjna sporządzi: a) Protokół z posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, b) Wstępną listę rankingową Uczestników projektu wraz z podaniem uzyskanej łącznej liczby punktów. 9. Wstępna lista rankingowa Uczestników projektu opublikowana zostanie w Biurze projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 10. Projekt przewiduje zachowanie procedury odwoławczej (patrz 12 Regulaminu) ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (zaakceptowaną przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia), zwana Ostateczną listą rankingową Uczestników projektu zostanie opublikowana najpóźniej po upływie 14 dni roboczych od opublikowania Wstępnej 9

10 listy rankingowej Uczestników projektu. Ostateczna lista rankingowa Uczestników projektu opublikowana zostanie w Biurze projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 11. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 45 kobiet z największa liczbą punktów (w tym min. 50% Uczestników projektu to kobiety w wieku 45+, min. 10% Uczestników projektu to kobiety zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu 12 m-cy przed przystąpieniem do Projektu). 12. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie wpisane zostaną na Listę rezerwową Uczestników projektu. 13. W ciągu 7 dni roboczych od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o wpisaniu na Ostateczną listę rankingową Uczestników projektu Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Biura projektu dokumentów potwierdzających deklarowane w Formularzu kwalifikacyjnym: doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz kwalifikacje. Jeżeli Kandydat nie dopełni tych formalności w wyznaczonym czasie zostanie skreślony z Ostatecznej listy rankingowej Uczestników projektu, a na jego miejsce wybrana zostanie pierwsza osoba z Listy rezerwowej Uczestników projektu. 14. Osoby, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do udziału w Projekcie podpisują ponadto: 1) Deklaracje uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu), 2) Oświadczenia stwierdzającego, iż Beneficjent ostateczny nie korzysta ze wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL lub innego np. z PUP poza wsparciem w ramach Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu), 3) oraz inne dokumenty wymagane przez Realizatora projektu. 15. W przypadku małej ilości zgłoszeń Realizator projektu przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji. Informacja na ten temat zostanie opublikowana w Biurze projektu oraz na Stronie internetowej projektu. 5 Zasady realizacji wsparcia szkoleniowo doradczego 1. Udział w bloku szkoleniowo-doradczym jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników projektu i niezbędny w celu pozyskania wsparcia finansowego. 2. Z Uczestnikami projektu zostanie zawarta Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych (załącznik nr 4 do Regulaminu). 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, lub jego skreślenia z listy Uczestników projektu, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z Listy rezerwowej Uczestników projektu. 4. Blok szkoleniowo doradczy dotyczył będzie tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 5. Organizacja szkoleń: 1) utworzone zostaną 3 grupy szkoleniowe po 15 osób, 2) czas trwania szkolenia dla jednej grupy to 2 tygodnie (60 h), 10

11 3) zajęcia prowadzone będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku po 6 h dziennie, 4) miejsce przeprowadzenia szkolenia Ośrodek szkoleniowy CEiRON, 5) udział w szkoleniu Uczestnik projektu będzie potwierdzał własnoręcznym podpisem na liście obecności, 6) uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy podczas zajęć. W uzasadnionych przypadkach otrzymają również zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (szczegóły załącznik nr 5 do Regulaminu), 7) szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. 6. Warunkiem ukończenia bloku szkoleniowego jest: 1) obecność na co najmniej 80% godzin szkoleniowych, 2) zaliczenie testu kończącego blok szkoleniowy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia. 7. W przypadku bloku szkoleniowego usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane: 1) zwolnieniem lekarskim, 2) nagłymi wypadkami losowymi. 8. Projekt przewiduje udział doradców biznesowych (indywidualnych opiekunów). Zadaniem doradców będzie udzielenie Uczestnikom projektu pomocy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, w szczególności w przygotowaniu: 1) Indywidualnego Planu Działania, 2) biznes planu, 3) wniosku o jednorazową dotację oraz wsparcie pomostowe. 9. Organizacja doradztwa: 1) doradztwo będzie realizowane w formie indywidualnych konsultacji, na jednego uczestnika przypada 10 h, 2) doradztwo będzie realizowane od poniedziałku do soboty włącznie według ustalonego harmonogramu (poza godzinami szkolenia), 3) miejsce przeprowadzenia doradztwa Ośrodek szkoleniowy CEiRON, 4) udział w indywidualnych konsultacjach Uczestnik projektu będzie potwierdzał własnoręcznym podpisem na liście obecności. 10. Wsparcie szkoleniowo-doradcze musi zakończyć się przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu nie stanowi wówczas pomocy publicznej. 11. Uczestnik projektu musi złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w dniu podpisania umowy. 12. Zabezpieczenie może być złożone w jednej z następujących form: 1) weksel własny, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 11

12 3) poręczenie według prawa cywilnego, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 13. Udzielenie wsparcia może nastąpić jedynie w przypadku złożenia przez Uczestnika projektu zabezpieczenia łącznego, przy czym w każdym przypadku jedną z form musi być weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Uczestnika projektu oraz jego współmałżonka pozostającego we wspólnocie majątkowej. 14. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: 1) oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), 2) ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, 3) albo oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim). 15. Forma zabezpieczenia zostanie określana w Umowie na świadczenie usług szkoleniowodoradczych. 16. W razie braku wniesienia zabezpieczenia Realizator projektu może, w drodze jednostronnego oświadczenia, odstąpić od umowy. 17. Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego. 6 Rejestracja i podjęcie działalności gospodarczej 1. Uczestnik projektu może zarejestrować działalność gospodarczą dopiero po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego (nie później jednak niż przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej). 2. Dopuszczalna forma w jakiej Uczestnicy projektu mogą prowadzić działalność jest samodzielna działalność gospodarcza. 3. Nie jest możliwe założenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np.: fundacja, stowarzyszenie). 4. Istnieje możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej wyłącznie między uczestnikami tego samego projektu. Uczestnicy projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powinni zawrzeć stosowną informację na ten temat w biznes planie, który stanowi podstawę do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W takim przypadku, kwota środków finansowych (do wysokości ,00 zł) przyznawana jest odrębnie dla każdego Uczestnika projektu. 5. Zgodnie z przepisami Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, art. 25). 12

13 6. Beneficjent pomocy ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia. 7. Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy w okresie 12 m-cy od rozpoczęcia działalności. 8. Przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który nie musi być tożsamy z dniem rejestracji. 9. Jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej Uczestnik projektu powinien wskazać datę do 1 listopada 2011r. 10. Nie każdy rodzaj działalności podlega dofinansowaniu. Istnieją pewne wyłączenia. Nie można otrzymać wsparcia na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 104/2000). Istnieją także ograniczenia w zakresie działalności rolniczej oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Osoba mająca wątpliwości co do możliwości otrzymania wsparcia na dany rodzaj działalności powinna zapoznać się z 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w artykule tym wskazane są wszystkie wyłączenia od możliwości ubiegania się o wsparcie). 7 Zasady udzielania jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej (załącznik nr 6 do Regulaminu) może być złożony przez Uczestnika projektu po zakończeniu bloku szkoleniowo doradczego. 2. O terminie składania wniosków zadecyduje Realizator projektu. Informacja o terminie zostanie zamieszczona w Biurze projektu, na Stronie internetowej projektu oraz przekazana w formie pisemnej każdemu Uczestnikowi projektu najpóźniej 10 dni roboczych przez rozpoczęciem naboru. 3. W celu wyboru najlepszych wniosków zastosowane zostaną następujące kryteria: 1) Kryteria formalne oceny wniosku (ocena na zasadzie: spełnia - 1/nie spełnia - 0) a) wniosek złożony w oryginale, we wskazanym miejscu i terminie, b) wniosek należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (opis na kopercie powinien zawierać informacje: imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, dopisek Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dane Realizatora projektu, tj: Centrum Edukacyjne CEiRON, Łódź ul. Konstytucyjna 42c), c) wniosek wypełniony w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, d) wypełniono wszystkie pola wniosku (w polach, które nie dotyczą Uczestnika projektu należy wpisać nie dotyczy ), e) ponumerowano wszystkie zapisane strony wniosku, 13

14 f) wniosek parafowany jest na każdej stronie oraz podpisany czytelnie przez Uczestnika Projektu (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z datą we wskazanym miejscu, g) do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki, h) załączniki nie zawierają istotnych braków ani uchybień, które uniemożliwiają dalsza pracę z wnioskiem, i) uczestnik składający wniosek ukończył blok szkoleniowo doradczy, j) działalność zarejestrowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 2) Kryteria merytoryczne oceny wniosku (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) pomysł na biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/pomysł nieracjonalny, 5 bardzo dobry pomysł, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), b) potencjał i wykształcenie Uczestnika projektu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zbieżności potencjału i wykształcenia z planowaną działalnością, 5 potencjał i wykształcenie zbieżne z planowaną działalnością, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy) c) zgodność pomysłu ze zdefiniowanymi potrzebami (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zgodności, 5 całkowita zgodność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), d) znajomość rynku i konkurencji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak znajomości rynku i konkurencji, 5 bardzo dobra znajomość rynku i konkurencji, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), e) identyfikacja rozwiązań alternatywnych (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/identyfikacja rozwiązań niewłaściwa, 5 wyczerpująca identyfikacja rozwiązań, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), f) opłacalność i efektywność przedsięwzięcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/przedsięwzięcie nieopłacalne i nieefektywne, 5 wysoka opłacalność i efektywność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy). 4. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznane zostaną max. 30 Uczestnikom projektu. 5. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej stanowi element bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego w pierwszym etapie Projektu. 6. Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej i/lub o finansowe wsparcie pomostowe. Nie wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem zarówno finansowym na uruchomienie działalności gospodarczej jak i wsparciem pomostowym. 7. Wnioskowana wysokość wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika projektu potrzeb związanych 14

15 z uruchomieniem działalności, jednakże nie może przekroczyć ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.) na osobę. 8. Nie określa się limitu wysokości wsparcia finansowego w stosunku do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, to znaczy że wsparcie może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności. Beneficjent pomocy może wnieść wkład własny. Sytuacja ta będzie miała miejsce w przypadku, gdy ze środków wsparcia zostanie sfinansowana tylko część wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Wkład własny co do zasady nie jest rozliczany. 9. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej może być przeznaczone na: a) pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), b) zakup środków obrotowych, c) pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów. 10. Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnik projektu powinien załączyć następujące dokumenty: 1) kserokopię dowodu osobistego, 2) harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 7 do Regulaminu), 3) biznes plan (załącznik nr 8 do Regulaminu), 4) Oświadczenie o: a) niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz uiszczaniem podatków (załącznik nr 9 do Regulaminu), b) braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Uczestnikowi Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 9 do Regulaminu), c) nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (załącznik nr 9 do Regulaminu), d) niekorzystaniu z innych środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej przyznanych przez inny podmiot lub instytucję (załącznik nr 9 do Regulaminu), e) nie byciu skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (załącznik nr 9 do Regulaminu), 5) wypełniony i podpisany formularz wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z póź. zm.) (załącznik nr 10 do Regulaminu), 15

16 11. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, co do okoliczności, których dotyczą, stanowi podstawę do odmowy udzielenia wsparcia. 12. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do rozwiązania przez Realizatora projektu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 13. Wsparcie finansowe dla Beneficjenta pomocy stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana na podstawie 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z r.). 14. Realizator projektu zobowiązany jest wystawić Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.z 2007r., nr 53, poz. 354 z póź. zm.), w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 15. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Beneficjenta pomocy jak i Realizatora projektu w związku z udzieleniem wsparcia finansowego określa Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do Regulaminu). 16. Wsparcie finansowe wypłacane jest w jednej transzy stosownie do zapisów Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 17. Wypłata wsparcia następuje na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy, którego numer zamieszcza się w umowie. Rachunek ten powinien być wykorzystywany do obsługi wsparcia finansowego, a w razie przyznania finansowego wsparcia pomostowego, także do jego obsługi. 18. Uczestnicy projektu ubiegający się o dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej nie może korzystać równolegle z innych środków publicznych na uruchomienie działalności w tym ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8 Zasady udzielania wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego 1. Wsparcie pomostowe dzieli się na: 1) wsparcie pomostowe podstawowe (wsparcie finansowe oraz szkoleniowo doradcze), 2) wsparcie pomostowe przedłużone (wsparcie finansowe). 2. W celu wyboru najlepszych wniosków zastosowane zostaną następujące kryteria: 1) DLA WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO a) Kryteria formalne oceny wniosków (ocena na zasadzie: spełnia - 1/nie spełnia - 0) 16

17 aa. wniosek złożony w oryginale, we wskazanym miejscu i terminie, ab. wniosek należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (opis na kopercie powinien zawierać informacje: imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, dopisek Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, dane Realizatora projektu, tj: Centrum Edukacyjne CEiRON, Łódź ul. Konstytucyjna 42c), ac. wniosek wypełniony w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, ad. wypełniono wszystkie pola wniosku (w polach, które nie dotyczą Uczestnika projektu należy wpisać nie dotyczy ), ae. ponumerowano wszystkie zapisane strony wniosku, af. wniosek parafowany jest na każdej stronie oraz podpisany czytelnie przez Uczestnika projektu (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z datą we wskazanym miejscu, ag. do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki, ah. załączniki nie zawierają istotnych braków ani uchybień, które uniemożliwiają dalsza pracę z wnioskiem, ai. uczestnik składający wniosek ukończył blok szkoleniowo-doradczy, aj. działalność zarejestrowana będzie na terenie woj. łódzkiego. b) Kryteria merytoryczne oceny wniosków (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów) ba. pomysł na biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/pomysł nieracjonalny, 5 bardzo dobry pomysł, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bb. potencjał i wykształcenie Uczestnika projektu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zbieżności potencjału i wykształcenia z planowaną działalnością, 5 potencjał i wykształcenie zbieżne z planowaną działalnością, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bc. zgodność pomysłu ze zdefiniowanymi potrzebami (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zgodności, 5 całkowita zgodność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bd. znajomość rynku i konkurencji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak znajomości rynku i konkurencji, 5 bardzo dobra znajomość rynku i konkurencji, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), be. identyfikacja rozwiązań alternatywnych (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/identyfikacja rozwiązań niewłaściwa, 5 wyczerpująca identyfikacja rozwiązań, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bf. opłacalność i efektywność przedsięwzięcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/przedsięwzięcie nieopłacalne i nieefektywne, 5 wysoka opłacalność i efektywność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), 17

18 bg. uzasadnienie wnioskowanego wsparcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak uzasadnienia, 5 uzasadnienie wyczerpujące i przekonujące). 2) DLA WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO a) Kryteria formalne oceny wniosków (ocena na zasadzie: spełnia - 1/nie spełnia - 0) aa. wniosek złożony w oryginale, we wskazanym miejscu i terminie, ab. wniosek należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (opis na kopercie powinien zawierać informacje: imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, dopisek Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego, dane Realizatora projektu, tj: Centrum Edukacyjne CEiRON, Łódź ul. Konstytucyjna 42c), ac. wniosek wypełniony w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, ad. wypełniono wszystkie pola wniosku (w polach, które nie dotyczą Uczestnika projektu należy wpisać nie dotyczy ), ae. ponumerowano wszystkie zapisane strony wniosku, af. wniosek parafowany jest na każdej stronie oraz podpisany czytelnie przez Uczestnika projektu (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z datą we wskazanym miejscu, ag. do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki, ah. załączniki nie zawierają istotnych braków ani uchybień, które uniemożliwiają dalsza pracę z wnioskiem. b) Kryteria merytoryczne oceny wniosków (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów) ba. wskaźnik rentowności sprzedaży (przy ocenie brany będzie pod uwagę wskaźnik rentowności sprzedaży netto, wyznaczany w następujący sposób: WRSN = (zysk netto/sprzedaż netto) * 100%, punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/bardzo dobra sytuacja przedsiębiorcy- wysoki wskaźnik rentowności, 5 bardzo zła sytuacja przedsiębiorcy niski wskaźnik rentowności, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bb. wskaźnik płynności finansowej (przy ocenie brany będzie wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wyznaczony w następujący sposób: WBPF = aktywa bieżące/zobowiązania bieżące, punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/bardzo dobra sytuacja przedsiębiorcy wysoki wskaźnik płynności, 5 bardzo zła sytuacja przedsiębiorcy niski wskaźnik płynności, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bc. kwalifikowalności i ekonomiczność wydatków przeznaczonych do wsparcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/wydatki niekwalifikowane, nieekomoniczne, 5 wydatki kwalifikowane i ekonomiczne, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bd. ogólna ocena dotychczasowej działalności (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/ogólna ocena zła, 5 ogólna ocena bardzo dobra, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), 18

19 be. ocena możliwości rozwoju działalności (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak możliwości rozwoju, 5 duże możliwości rozwoju, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bf. brak innych źródeł dochodu Beneficjenta pomocy (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/wysokie dochody, 5 niskie dochody, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), bg. wywiązywanie się z warunków umowy o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 Beneficjent pomocy nie wywiązywał się z warunków umowy, 5 Beneficjent pomocy wywiązywał się z umowy wzorcowo). 2. Wsparcie pomostowe realizowane jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej między Realizatorem projektu a Beneficjentem pomocy. 3. Wsparcie pomostowe może być udzielone po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu. Jest to wsparcie niezależne od wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej i może być udzielone także osobom, które nie otrzymają jednorazowego wsparcia finansowego. Warunkiem jego udzielenia jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie realizacji Projektu. 4. Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym m.in. danin publicznoprawnych, kosztów opłat telekomunikacyjnych, kosztów czynszu, ubezpieczeń majątkowych, kosztów zlecania usług księgowych). 5. Środki finansowe wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na: 1) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), 2) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa, 3) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 4) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, 5) zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie nieprzekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest z góry, za każdy miesiąc okresu na jaki je przyznano w kwocie nie większej niż 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 gr.) na osobę. 7. Wsparcie pomostowe szkoleniowo doradcze o charakterze specjalistycznym ma na celu pomoc Beneficjentom pomocy w efektywnym wykorzystaniu otrzymanej pomocy finansowej. 8. Na każdego Beneficjenta pomocy przypada 10 h wsparcia pomostowego szkoleniowo doradczego. Forma realizacji wsparcia (grupowe szkolenie, indywidualne doradztwo) oraz tematyka prowadzonych zajęć dostosowana będzie do potrzeb Beneficjentów pomocy. 19

20 9. Podstawowe wsparcie pomostowe realizowane jest przez okres 6 m-cy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie może być udzielane wstecz tzn. na okres prowadzenia działalności gospodarczej wcześniej niż data przyznania wsparcia pomostowego. 10. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznane zostanie max. 30 Uczestnikom projektu w oparciu o Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego (załącznik nr 12 do Regulaminu). Wniosek składany jest razem z Wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Faktyczne udzielenie wsparcia pomostowego następuje jednak dopiero po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 11. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego stanowi element bloku szkoleniowo doradczego realizowanego w pierwszym etapie Projektu. 12. Do Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego należy załączyć: 1) kserokopię dowodu osobistego, 2) biznes plan (załącznik nr 8 do Regulaminu), 3) oświadczenie o: a) niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz uiszczaniem podatków (załącznik nr 9 do Regulaminu), b) braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Uczestnikowi Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 9 do Regulaminu), c) nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed złożeniem Wniosku (załącznik nr 9 do Regulaminu), d) niekorzystaniu z innych środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej przyznanych przez inny podmiot lub instytucję (załącznik nr 9 do Regulaminu), e) nie byciu skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (załącznik nr 9 do Regulaminu), 4) wypełniony i podpisany formularz wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z póź. zm.) (załącznik nr 10 do Regulaminu), 5) szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe (załącznik nr 13 do Regulaminu). 13. Jeżeli Uczestnik projektu ubiega się jednocześnie o wsparcie pomostowe podstawowe oraz wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej to: 1) jako załącznik do wniosku składa tylko Szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe, 2) wszystkie dokumenty dotyczące wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego oraz na uruchomienie działalności gospodarczej składa w jednej kopercie (opis na kopercie powinien zawierać informacje: imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, dopisek Wniosek o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oraz Wniosek na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, dane Realizatora projektu, tj: Centrum Edukacyjne CEiRON, Łódź ul. Konstytucyjna 42c) 20

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo