REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II"

Transkrypt

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

2 2 Wyjaśnienie użytych pojęć: Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork Biuro Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork Projekt przedsięwzięcie pn. Zawodowe skrzydła II Instytucja Pośrednicząca Instytucja Organizująca Konkurs - Województwo Pomorskie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne oraz zalicza się do poniższych kategorii a) Osoba pozostająca bez zatrudnienia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. b) Osoba, która jest w trakcie okresu wypowiedzenia i będzie spełniała warunek opisany w paragrafie 2 na moment podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Art. 2, punkt 2. to osoba, która jednocześnie jest osobą: a) niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, b) nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat e) nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) Miejsce zamieszkania: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., stan prawny: r.). Uczestnik projektu kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie Beneficjent ostateczny: uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do momentu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Beneficjent pomocy Beneficjent Ostateczny, który podpisał umowę na otrzymanie wsparcia finansowego. Komisja Oceny Formularzy Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonująca kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu

3 3 Komisja Oceny Wniosków Komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości zespół oceniający biznesplany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego (jednorazowa dotacja inwestycyjna, podstawowe wsparcie pomostowe) Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych: określenie zasad udziału Beneficjenta ostatecznego oraz współpracy stron przy realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Projektu Pomoc de minimis: pomoc publiczna udzielona w ramach działania PO KL stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana na podstawie 31 ust. 1 pkt 2 i 3 z zastrzeżeniami zawartymi w 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy. Za datę otrzymania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między Beneficjentem a Beneficjentem ostatecznym i/lub datę zawarcia umowy w sprawie przyznania wsparcia pomostowego. Biuro Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork osoba do kontaktu Aleksandra Łyszkiewicz tel Strona internetowa Beneficjenta

4 4 1 Cel Projektu Celem projektu jest minimalizacja do r. negatywnych skutków zwolnień poprzez udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom (17 kobietom,13 mężczyznom) zwolnionym w okresie do 6m-cy (przed przystąpieniem do projektu) i przewidzianym do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, prowadzącej do uruchomienia stabilnych własnych działalności gospodarczych. Projekt Zawodowe Skrzydła II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności w momencie zakładania firmy, jak również w całym okresie jej funkcjonowania i pomoc finansową po założeniu działalności. 2 Uczestnicy projektu kryteria dostępu 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych jak również na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (po zakończeniu procesu rekrutacji) spełnia łącznie następujące warunki: a) jest przewidziana do zwolnienia lub będące na wypowiedzeniu z przyczyn dotyczących pracodawcy lub zwolniona z przyczyn dotyczących pracodawcy i równocześnie zarejestrowane w PUP b) zamieszkuje na terenie powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, c) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia, d) jest osobą pozostającą bez zatrudnienia zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, e) zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, f) nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), nie była wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach osobowych, bądź nie była członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, g) nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2 i poddziałania a także nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub

5 5 spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL. h) niepozostające w stosunku do Beneficjenta Projektu mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków: - związku małżeńskim, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub - w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Wybór grupy docelowej został określony na podstawie analizy kluczowych dokumentów strategicznych dla powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego. Ze względu na szczególnie trudną sytuację na rynku pracy istnieje konieczność zredukowania dysproporcji oraz położenie nacisku na promocję samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych wymagających wsparcia. 3. Preferowaną grupą osób, które na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są: a) osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie posiadały co najwyżej wykształcenie średnie b) kobiety zgłaszające udział w projekcie. 4. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: a) nie ukończyły 18 roku życia, b) nie zamieszkują na terenie powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, c) były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu, d) były przedsiębiorcami (w oparciu o wpis do EDG, KRS, CEIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, e) w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, f) uczestniczą równolegle w innym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL, a także korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g) były karane za przestępstwa skarbowe oraz osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolność do czynności prawnych,

6 6 h) osoby pozostające w stosunku do Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork w związku z mogącym naruszyć zasady bezstronności i w procesie rekrutacji i oceny wniosków. i) zmienią status na rynku pracy i podejmą zatrudnienie w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie, j) posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej k) są karane karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) l) posiadają zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego 5. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 nr 239 poz. 1598) pomoc de minimis nie może być udzielona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a h rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; jak również podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym). 3 Przebieg rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie, z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez równy dostęp do wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu oraz poprzez działania informacyjno promocyjne skierowane do wszystkich, bez względu na płeć. 2. Nabór kandydatów do projektu prowadzony będzie w terminie podanym do publicznej wiadomości z udostępnieniem dokumentów rekrutacyjnych, za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta oraz w siedzibie Beneficjenta, na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. 3. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwa etapy rekrutacji, które ostatecznie z uwzględnieniem założonych w projekcie limitów miejsc wyłonią: - do projektu, do wsparcia szkoleniowo-doradczego minimum 30 Uczestników (17 kobiet i 13 mężczyzn), w tym 9 osób z wykształceniem co najwyżej średnim. - do wsparcia finansowego minimum 22 Uczestników. Wsparcie finansowe obejmuje jednorazową dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. 4 Zasady rekrutacji - nabór i ocena formalna formularzy 1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami) w określonym niniejszym regulaminem terminie. 2. Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu) będą przyjmowane w Biurze Projektu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork w terminie od 24 lutego do 7 marca 2014r w godzinach od 9: 00 do 15: 00 od poniedziałku do piątku.

7 7 3. Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Biura Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork przed wyznaczonym terminem naboru oraz po jego zakończeniu. 4. W przypadku, gdy liczba napływających zgłoszeń osiągnie 50 zgłoszeń, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru. Wówczas Beneficjent zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta. Od momentu zamieszczenia powyższego ogłoszenia wnioski przyjmowane będą jeszcze w dniu następnym do godziny W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów Beneficjent może przeprowadzić za zgodą Instytucji Pośredniczącej nabór uzupełniający. Informacja o dodatkowym naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta. 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej Formularz wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim (czcionka nie mniejsza niż 10 pkt.) lub odręcznie w sposób czytelny (UWAGA: w sposób czytelny oznacza wyłącznie drukowanymi literami). W formularzu zgłoszeniowym muszą być wypełnione wszystkie rubryki. W punktach, które nie dotyczą kandydata należy wpisać nie dotyczy. 7. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki (w 1 egzemplarzu) należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu, w zaklejonej kopercie A4, opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Kandydata Adres zamieszkania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork Dokumenty rekrutacyjne dot. Projektu pt. Zawodowe skrzydła realizowanego w ramach Poddziałania PO KL

8 8 8. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć: - bezpośrednio w Biurze Projektu przy założeniu, że jedna osoba może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy, - za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork. 9. O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów. Zgłoszenia wpływające za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera będą rejestrowane na bieżąco. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie. 10. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego są zobowiązani dołączyć następujące dokumenty: a) Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej (Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie) b) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 5 do Regulaminu udziału w projekcie), c) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych) (Załącznik Nr 6 do Regulaminu udziału w projekcie), d) Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) (Załącznik Nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie), e) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków (Załącznik Nr 8 do Regulaminu udziału w projekcie) f) Ksero dowodu osobistego zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ksero dowodu może zawierać wyłącznie dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Beneficjenta, natomiast pozostałe dane dotyczące uczestników projektu ujęte w dowodach osobistych będą zakreślone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 11. Formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie). Ocena formalna będzie dokonywana na bieżąco przez pracowników Biura Projektu. 12. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu (za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 14 niniejszego paragrafu). Kandydat ma możliwość jednorazowego uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni (roboczych) od dnia otrzymania informacji wzywającej do uzupełnienia braków formalnych. Informacje o wymaganych uzupełnieniach, będą przesyłane w formie pisemnej (z załączeniem skanu pisma o zakresie uzupełnień) za pomocą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości) na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym za potwierdzeniem odbioru.

9 9 UWAGA: Kandydat podając dane kontaktowe w Formularzu zgłoszeniowym winien mieć na uwadze wskazanie danych umożliwiających szybki i skuteczny kontakt ze strony Biura Projektu. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny ewidentnych błędów w treści formularza rekrutacyjnego, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty formularzy. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Ponadto uzupełnienie możliwe jest w przypadku wystąpienia następujących uchybień/braków: - niewypełnione pola w oświadczeniach stanowiących załączniki do formularza, - brak któregoś z wymaganych załączników/oświadczeń, - brak podpisu na wymaganych oświadczeniach. UWAGA: W przypadku braku dostarczenia uzupełnień w terminie, bądź nieprawidłowego uzupełnienia, formularze zgłoszeniowe będą odrzucane z przyczyn formalnych. 13. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w sytuacji gdy: - formularz zgłoszeniowy zostanie przygotowany w oparciu o niestandardowy formularz, - formularz zgłoszeniowy zostanie wypełniony odręcznie w sposób nieczytelny (tj. nie został wypełniony drukowanymi literami), - dokumenty rekrutacyjne wskazywać będą, iż Kandydat nie spełnia warunków opisanych w 2 pkt Zarówno na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, jak i w chwili jego składania, PPU Rarytas nie przewiduje żadnych konsultacji merytorycznych w celu jego uzupełniania, czy nanoszenia poprawek. Formularz zgłoszeniowy nie podlega jakiejkolwiek wstępnej weryfikacji pod względem formalnym na etapie jego przyjmowania. 5 Ocena formalna formularzy 1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Oceny formalnej losowo wybranego formularza rekrutacyjnego dokonują pracownicy biura projektu. 2. Wyniki oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Beneficjenta z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (z opcją potwierdzenia odbioru lub odczytu wiadomości) na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Uzasadnienie oceny formalnej, znajdujące się na Karcie oceny formalnej i będzie wysłane dla każdego z Kandydatów wraz z załączoną kserokopią Karty Oceny, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

10 10 Uczestnik projektu ma zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Od wyników oceny formalnej przysługuje prawo odwołania złożone na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jej wynikach na stronie Informacje o wynikach będą przesyłane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości) i/lub na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z zapisami 10 niniejszego regulaminu. 6 Zasady rekrutacji ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych 1. Formularz zgłoszeniowy, który otrzymał pozytywną ocenę formalną podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Formularzy w oparciu o kartę oceny merytorycznej (Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie). Każdy formularz zgłoszeniowy oceniany jest przez dwóch niezależnych Członków Komisji Oceny Formularzy. 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej jest następująca: Kryteria oceny I. Opis planowanego przedsięwzięcia w tym: Opis planowanej działalności ocena pomysłu, zgodność z założeniami projektu. Charakterystyka dostępnych lub posiadanych zasobów, pomocnych w uruchomieniu własnej działalności (głównie niematerialnych, w tym kwalifikacje, szkolenia branżowe itp.) Maksymalna liczba punktów Powody dla których zostanie założona działalność gospodarcza. 15 Wiedza na temat branży, rynku i konkurencji 15 ( II. Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia w tym: 30 Główne składniki przychodów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 15 Główne składniki przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Maksymalna, łączna liczba punktów do uzyskania na etapie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych wynosi 100 (100 punktów w obszarze kryterium I i II).

11 11 4. Członek Komisji Oceny Formularzy na karcie oceny merytorycznej wskazuje przyznaną liczbę punktów wraz z pisemnym uzasadnieniem dotyczącym wystawionej oceny tego etapu rekrutacji (min. 15 zdań uzasadnienia), jak i ocen cząstkowych w poszczególnych kryteriach. 5. Do następnego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów (suma punktów uzyskanych w I i II obszarze kryterium). 6. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami dwóch Członków Komisji Oceny Formularzy wynosi więcej niż 30 punktów (bez uwzględnienia punktów za przynależność do grup preferowanych) i dodatkowo jedna z ocen umożliwiałaby zakwalifikowanie się do kolejnego etapu rekrutacji, formularz zgłoszeniowy zostanie dodatkowo oceniony przez trzeciego Członka Komisji Oceny Formularzy, którego ocena jest ostateczna i wiążąca. Wyniki tego etapu oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w Biurze Projektu z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej, Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną pocztą elektroniczną lub tradycyjną z opcją potwierdzenia odczytu lub odbioru wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem). Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu (z załączonym skanem pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem) lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru wiadomości. 8. Od decyzji Komisji Oceny Formularzy przysługuje prawo odwołania, złożone w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania o wynikach rekrutacji na stronie zgodnie z zapisami w 10 niniejszego regulaminu. 7 Zasady rekrutacji - Rozmowa kwalifikacyjna 1. Kolejnym etapem oceny merytorycznej jest rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Psychologiem oraz Doradcą zawodowym i przedstawicielem kadry projektu - ocena predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność na podstawie testu kompetencji (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 35 pkt); 2. O terminach spotkań Kandydaci informowani będą telefonicznie i drogą mailową z potwierdzeniem odczytu wiadomości niezwłocznie licząc od dnia zakończenia procesu Oceny Merytorycznej Formularzy. 3. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy potencjalnych Kandydatów. Osoby, które nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną o fakcie skreślenia z listy potencjalnych Kandydatów informowane będą listownie (za potwierdzeniem odbioru) i/lub drogą elektroniczną (wiadomość za potwierdzeniem odczytu).

12 12 4. Karta oceny z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik nr 9 Wzór karty z rozmowy kwalifikacyjnej do Regulaminu rekrutacji do projektu. 8 Zasady rekrutacji podsumowanie oceny merytorycznej 1. Warunkiem pozytywnej oceny w ramach rozmowy kwalifikacyjnej jest zdobycie min. 21 pkt. 2. W ostatecznej kwalifikacji punkty z oceny formularzy i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 135. Kandydaci zdobyć muszą łącznie min. 81 punktów. 3. W przypadku osób, które w ramach oceny formularzy i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały min. 81 pkt. rozpatrywane będą preferowane kryteria udziału w projekcie tj. kryterium wykształcenia i kryterium płci - bycie kobietą. 4. Za spełnienie ww. kryteriów na etapie oceny merytorycznej, do punktacji kandydata doliczone może zostać maks. 10 punktów. Kryteria te dotyczą: - osób, które na dzień złożenia formularza posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (maks. 5 pkt.) - kobiet zgłaszających udział w projekcie (maks. 5 pkt.) 5. Podsumowanie poszczególnych etapów rekrutacji stanowi Załącznik nr 11 Wzór karty podsumowującej etapy rekrutacji do Regulaminu rekrutacji do projektu. 9 Zasady rekrutacji wybór grupy docelowej 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork po zakończeniu rekrutacji do projektu w oparciu o wyniki prac Komisji Oceny Formularzy oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych utworzy: a) listę 30 Uczestników z największą ilością punktów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, z zachowaniem limitów miejsc określonych w 3 pkt 3); W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, przez co najmniej dwie osoby, w pierwszej kolejności umieszczane na liście będą osoby, które uzyskały dodatkowe punkty preferencyjne, tj.: osoby, które na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz kobiety zgłaszające udział w projekcie. b) listę rezerwową Kandydatów do udziału w Projekcie tj. listę Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na listę rankingową, ale spełniają minimum kryterium punktowego. Posiadają oni prawo do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby znajdujące się na liście rankingowej. O kolejności włączenia Kandydatów z listy rezerwowej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów, przy uwzględnieniu warunku, że z listy rezerwowej może wejść Kandydat, który zapewni spełnienie wskaźników założonych w Projekcie, czyli należy do grupy preferowanej bądź posiada status na rynku pracy zgodny z przynależnością do grupy preferowanej, która zrezygnowała z udziału w Projekcie, bądź nie dopełniła warunków niniejszego

13 13 Regulaminu. Lista rezerwowa liczyć będzie 4 miejsca. Z listy rezerwowej może zostać przyjęty do projektu kandydat pod warunkiem zrealizowania maks.20% godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie. c) listę Kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie 2. Listy wskazane w pkt. 1 dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie ( 9 pkt. 1 b i 1 c) mają prawo do wniesienia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej z równoległym odczytaniem pisemnej informacji wysłanej drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) zgodnie z zapisami w 10 niniejszego regulaminu. 4. Równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej, Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają pisemną informację o wyniku oceny po II etapie rekrutacji wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) i/lub pocztą tradycyjną. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem). 5. Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 6. Kandydat do projektu będzie miał zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną zobowiązane do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o zgodności z prawdą oświadczeń złożonych w formularzu zgłoszeniowym do Biura Projektu oraz podpisania umowy szkoleniowo-doradczej. Dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie traktowany będzie, jako dzień przystąpienia Uczestnika do projektu rozumiany jako dzień otrzymania 1-szego wsparcia w ramach Projektu. 10 Procedura odwoławcza 1. Kandydatowi, w terminie określonym przez Beneficjenta przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia odwołania od negatywnej decyzji na każdym etapie rekrutacji. 2. Odwołanie należy złożyć pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu, z zachowaniem terminu określonego w piśmie kierowanym do Kandydata (liczy się faktyczna data wpływu pisma do Beneficjenta). 3. Przewiduje się możliwość złożenia odwołania od decyzji w przypadku:

14 14 - odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych (po I etapie); - odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu na nie uzyskanie minimum 60 pkt. w trakcie oceny merytorycznej (po II etapie rekrutacji) - spełnienia minimum punktowego ale uniemożliwiającego udział w projekcie. 4. Odwołanie musi zawierać dane Kandydata oraz przyczynę jego składania wraz z uzasadnieniem. 5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. 6. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. 7. Beneficjent ma każdorazowo poinformuje pisemnie uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku (do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny, beneficjent załącza kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 12 Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie udzielane Uczestnikowi Projektu na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (Załącznik nr 10 do Regulaminu udziału w projekcie) zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork w momencie zakwalifikowania do Projektu (udzielanego do momentu ubiegania się o wsparcie finansowe). 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze (bezpłatne) obejmuje: a) szkolenie ABC Przedsiębiorczości (30 godzin dla wszystkich Uczestników) b) indywidualne poradnictwo zawodowe (po 4 godziny na uczestnika) c) indywidualne poradnictwo psychologiczne (po 4 godziny na uczestnika) d) szkolenie Komunikacja + Savoir-vivre (30 godzin dla 15 uczestników) e) szkolenie Zasady rekrutacji (30 godzin dla 15 uczestników) f) szkolenie Excel i Internet w biznesie (30 godzin dla 15 uczestników)

15 15 h) diagnoza potrzeb biznesowych (1 godzina na uczestnika) i) doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej (15 godzin na uczestnika) 3. Uczestnik zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach - każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności (w przypadku szkoleń) oraz na formularzu wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z doradztwa - wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych - potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych - przestrzegania Regulaminu udziału w Projekcie 4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu części szkoleniowo-doradczej jest udział w min. 80% zajęć szkoleniowych oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa. Przekroczenie progu dopuszczalnej absencji spowoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu bez możliwości odwołania. W uzasadnionych przypadkach (wynikających np. z przyczyn natury zdrowotnej) Koordynator projektu może usprawiedliwić nieobecności Uczestnika Projektu stanowiące więcej niż 20% czasu szkoleniowego. 5. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup, który zostanie zamieszczony na stronie projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. 6. Wymagane jest, aby założenie działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu nastąpiło nie wcześniej, niż po ukończeniu cyklu szkoleniowo doradczego. i nie później niż do dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 13 Wsparcie finansowe Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wsparcia finansowego będą uregulowane w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach projektu Zawodowe skrzydła II. 14 Postanowienia końcowe 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych, wytycznych dotyczących Działania Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz zmianach prawa w zakresie dotyczącym niniejszego Projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Beneficjenta po uprzednim zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj r. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

16 16 Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o niekaralności dostępu do środków Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności Załącznik nr 9 Wzór karty rozmowy kwalifikacyjnej Załącznik nr 10 Wzór umowy szkoleniowo-doradczej Załącznik nr 11 Wzór karty podsumowującej etapy rekrutacji Załącznik nr 12 Oświadczenie kandydata

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA 1 - Postanowienia ogólne 1. PPH Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna realizuje projekt nr umowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie:

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pn. Gotówka na start realizowany jest przez KSWP 2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu, Działanie

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Data wpływu formularza zgłoszeniowego:..nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projekt MOJA SZANSA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W PROJEKCIE Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt,, Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES Załącznik nr Projekt Pomysł Mam na własny biznes Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo