REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II"

Transkrypt

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

2 2 Wyjaśnienie użytych pojęć: Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork Biuro Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork Projekt przedsięwzięcie pn. Zawodowe skrzydła II Instytucja Pośrednicząca Instytucja Organizująca Konkurs - Województwo Pomorskie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne oraz zalicza się do poniższych kategorii a) Osoba pozostająca bez zatrudnienia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. b) Osoba, która jest w trakcie okresu wypowiedzenia i będzie spełniała warunek opisany w paragrafie 2 na moment podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Art. 2, punkt 2. to osoba, która jednocześnie jest osobą: a) niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, b) nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat e) nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) Miejsce zamieszkania: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., stan prawny: r.). Uczestnik projektu kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie Beneficjent ostateczny: uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do momentu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Beneficjent pomocy Beneficjent Ostateczny, który podpisał umowę na otrzymanie wsparcia finansowego. Komisja Oceny Formularzy Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonująca kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu

3 3 Komisja Oceny Wniosków Komisja przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości zespół oceniający biznesplany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego (jednorazowa dotacja inwestycyjna, podstawowe wsparcie pomostowe) Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych: określenie zasad udziału Beneficjenta ostatecznego oraz współpracy stron przy realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Projektu Pomoc de minimis: pomoc publiczna udzielona w ramach działania PO KL stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana na podstawie 31 ust. 1 pkt 2 i 3 z zastrzeżeniami zawartymi w 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy. Za datę otrzymania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między Beneficjentem a Beneficjentem ostatecznym i/lub datę zawarcia umowy w sprawie przyznania wsparcia pomostowego. Biuro Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork osoba do kontaktu Aleksandra Łyszkiewicz tel Strona internetowa Beneficjenta

4 4 1 Cel Projektu Celem projektu jest minimalizacja do r. negatywnych skutków zwolnień poprzez udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom (17 kobietom,13 mężczyznom) zwolnionym w okresie do 6m-cy (przed przystąpieniem do projektu) i przewidzianym do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, prowadzącej do uruchomienia stabilnych własnych działalności gospodarczych. Projekt Zawodowe Skrzydła II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności w momencie zakładania firmy, jak również w całym okresie jej funkcjonowania i pomoc finansową po założeniu działalności. 2 Uczestnicy projektu kryteria dostępu 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych jak również na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (po zakończeniu procesu rekrutacji) spełnia łącznie następujące warunki: a) jest przewidziana do zwolnienia lub będące na wypowiedzeniu z przyczyn dotyczących pracodawcy lub zwolniona z przyczyn dotyczących pracodawcy i równocześnie zarejestrowane w PUP b) zamieszkuje na terenie powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, c) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia, d) jest osobą pozostającą bez zatrudnienia zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, e) zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, f) nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), nie była wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach osobowych, bądź nie była członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, g) nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2 i poddziałania a także nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub

5 5 spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL. h) niepozostające w stosunku do Beneficjenta Projektu mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków: - związku małżeńskim, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub - w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. Wybór grupy docelowej został określony na podstawie analizy kluczowych dokumentów strategicznych dla powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego. Ze względu na szczególnie trudną sytuację na rynku pracy istnieje konieczność zredukowania dysproporcji oraz położenie nacisku na promocję samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych wymagających wsparcia. 3. Preferowaną grupą osób, które na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są: a) osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie posiadały co najwyżej wykształcenie średnie b) kobiety zgłaszające udział w projekcie. 4. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: a) nie ukończyły 18 roku życia, b) nie zamieszkują na terenie powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, c) były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu, d) były przedsiębiorcami (w oparciu o wpis do EDG, KRS, CEIDG lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, e) w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, f) uczestniczą równolegle w innym projekcie w ramach Działania 6.2 POKL, a także korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, g) były karane za przestępstwa skarbowe oraz osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolność do czynności prawnych,

6 6 h) osoby pozostające w stosunku do Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork w związku z mogącym naruszyć zasady bezstronności i w procesie rekrutacji i oceny wniosków. i) zmienią status na rynku pracy i podejmą zatrudnienie w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie, j) posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej k) są karane karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) l) posiadają zajęcia komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego 5. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 nr 239 poz. 1598) pomoc de minimis nie może być udzielona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a h rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; jak również podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym). 3 Przebieg rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie, z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez równy dostęp do wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu oraz poprzez działania informacyjno promocyjne skierowane do wszystkich, bez względu na płeć. 2. Nabór kandydatów do projektu prowadzony będzie w terminie podanym do publicznej wiadomości z udostępnieniem dokumentów rekrutacyjnych, za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta oraz w siedzibie Beneficjenta, na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. 3. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwa etapy rekrutacji, które ostatecznie z uwzględnieniem założonych w projekcie limitów miejsc wyłonią: - do projektu, do wsparcia szkoleniowo-doradczego minimum 30 Uczestników (17 kobiet i 13 mężczyzn), w tym 9 osób z wykształceniem co najwyżej średnim. - do wsparcia finansowego minimum 22 Uczestników. Wsparcie finansowe obejmuje jednorazową dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. 4 Zasady rekrutacji - nabór i ocena formalna formularzy 1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami) w określonym niniejszym regulaminem terminie. 2. Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu) będą przyjmowane w Biurze Projektu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork w terminie od 24 lutego do 7 marca 2014r w godzinach od 9: 00 do 15: 00 od poniedziałku do piątku.

7 7 3. Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Biura Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork przed wyznaczonym terminem naboru oraz po jego zakończeniu. 4. W przypadku, gdy liczba napływających zgłoszeń osiągnie 50 zgłoszeń, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru. Wówczas Beneficjent zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta. Od momentu zamieszczenia powyższego ogłoszenia wnioski przyjmowane będą jeszcze w dniu następnym do godziny W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów Beneficjent może przeprowadzić za zgodą Instytucji Pośredniczącej nabór uzupełniający. Informacja o dodatkowym naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta. 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej Formularz wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim (czcionka nie mniejsza niż 10 pkt.) lub odręcznie w sposób czytelny (UWAGA: w sposób czytelny oznacza wyłącznie drukowanymi literami). W formularzu zgłoszeniowym muszą być wypełnione wszystkie rubryki. W punktach, które nie dotyczą kandydata należy wpisać nie dotyczy. 7. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki (w 1 egzemplarzu) należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu, w zaklejonej kopercie A4, opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko Kandydata Adres zamieszkania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork Dokumenty rekrutacyjne dot. Projektu pt. Zawodowe skrzydła realizowanego w ramach Poddziałania PO KL

8 8 8. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć: - bezpośrednio w Biurze Projektu przy założeniu, że jedna osoba może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy, - za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Głowackiego 111, Malbork. 9. O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów. Zgłoszenia wpływające za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera będą rejestrowane na bieżąco. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie. 10. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego są zobowiązani dołączyć następujące dokumenty: a) Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej (Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie) b) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 5 do Regulaminu udziału w projekcie), c) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych) (Załącznik Nr 6 do Regulaminu udziału w projekcie), d) Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) (Załącznik Nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie), e) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków (Załącznik Nr 8 do Regulaminu udziału w projekcie) f) Ksero dowodu osobistego zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ksero dowodu może zawierać wyłącznie dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Beneficjenta, natomiast pozostałe dane dotyczące uczestników projektu ujęte w dowodach osobistych będą zakreślone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 11. Formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie). Ocena formalna będzie dokonywana na bieżąco przez pracowników Biura Projektu. 12. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu (za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 14 niniejszego paragrafu). Kandydat ma możliwość jednorazowego uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni (roboczych) od dnia otrzymania informacji wzywającej do uzupełnienia braków formalnych. Informacje o wymaganych uzupełnieniach, będą przesyłane w formie pisemnej (z załączeniem skanu pisma o zakresie uzupełnień) za pomocą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości) na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym za potwierdzeniem odbioru.

9 9 UWAGA: Kandydat podając dane kontaktowe w Formularzu zgłoszeniowym winien mieć na uwadze wskazanie danych umożliwiających szybki i skuteczny kontakt ze strony Biura Projektu. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny ewidentnych błędów w treści formularza rekrutacyjnego, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty formularzy. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Ponadto uzupełnienie możliwe jest w przypadku wystąpienia następujących uchybień/braków: - niewypełnione pola w oświadczeniach stanowiących załączniki do formularza, - brak któregoś z wymaganych załączników/oświadczeń, - brak podpisu na wymaganych oświadczeniach. UWAGA: W przypadku braku dostarczenia uzupełnień w terminie, bądź nieprawidłowego uzupełnienia, formularze zgłoszeniowe będą odrzucane z przyczyn formalnych. 13. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w sytuacji gdy: - formularz zgłoszeniowy zostanie przygotowany w oparciu o niestandardowy formularz, - formularz zgłoszeniowy zostanie wypełniony odręcznie w sposób nieczytelny (tj. nie został wypełniony drukowanymi literami), - dokumenty rekrutacyjne wskazywać będą, iż Kandydat nie spełnia warunków opisanych w 2 pkt Zarówno na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, jak i w chwili jego składania, PPU Rarytas nie przewiduje żadnych konsultacji merytorycznych w celu jego uzupełniania, czy nanoszenia poprawek. Formularz zgłoszeniowy nie podlega jakiejkolwiek wstępnej weryfikacji pod względem formalnym na etapie jego przyjmowania. 5 Ocena formalna formularzy 1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Oceny formalnej losowo wybranego formularza rekrutacyjnego dokonują pracownicy biura projektu. 2. Wyniki oceny formalnej zostaną umieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Beneficjenta z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej (z opcją potwierdzenia odbioru lub odczytu wiadomości) na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Uzasadnienie oceny formalnej, znajdujące się na Karcie oceny formalnej i będzie wysłane dla każdego z Kandydatów wraz z załączoną kserokopią Karty Oceny, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

10 10 Uczestnik projektu ma zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Od wyników oceny formalnej przysługuje prawo odwołania złożone na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jej wynikach na stronie Informacje o wynikach będą przesyłane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości) i/lub na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z zapisami 10 niniejszego regulaminu. 6 Zasady rekrutacji ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych 1. Formularz zgłoszeniowy, który otrzymał pozytywną ocenę formalną podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Formularzy w oparciu o kartę oceny merytorycznej (Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie). Każdy formularz zgłoszeniowy oceniany jest przez dwóch niezależnych Członków Komisji Oceny Formularzy. 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej jest następująca: Kryteria oceny I. Opis planowanego przedsięwzięcia w tym: Opis planowanej działalności ocena pomysłu, zgodność z założeniami projektu. Charakterystyka dostępnych lub posiadanych zasobów, pomocnych w uruchomieniu własnej działalności (głównie niematerialnych, w tym kwalifikacje, szkolenia branżowe itp.) Maksymalna liczba punktów Powody dla których zostanie założona działalność gospodarcza. 15 Wiedza na temat branży, rynku i konkurencji 15 ( II. Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia w tym: 30 Główne składniki przychodów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 15 Główne składniki przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Maksymalna, łączna liczba punktów do uzyskania na etapie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych wynosi 100 (100 punktów w obszarze kryterium I i II).

11 11 4. Członek Komisji Oceny Formularzy na karcie oceny merytorycznej wskazuje przyznaną liczbę punktów wraz z pisemnym uzasadnieniem dotyczącym wystawionej oceny tego etapu rekrutacji (min. 15 zdań uzasadnienia), jak i ocen cząstkowych w poszczególnych kryteriach. 5. Do następnego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów (suma punktów uzyskanych w I i II obszarze kryterium). 6. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami dwóch Członków Komisji Oceny Formularzy wynosi więcej niż 30 punktów (bez uwzględnienia punktów za przynależność do grup preferowanych) i dodatkowo jedna z ocen umożliwiałaby zakwalifikowanie się do kolejnego etapu rekrutacji, formularz zgłoszeniowy zostanie dodatkowo oceniony przez trzeciego Członka Komisji Oceny Formularzy, którego ocena jest ostateczna i wiążąca. Wyniki tego etapu oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w Biurze Projektu z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej, Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do projektu do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną pocztą elektroniczną lub tradycyjną z opcją potwierdzenia odczytu lub odbioru wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem). Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu (z załączonym skanem pisma o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem) lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru wiadomości. 8. Od decyzji Komisji Oceny Formularzy przysługuje prawo odwołania, złożone w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania o wynikach rekrutacji na stronie zgodnie z zapisami w 10 niniejszego regulaminu. 7 Zasady rekrutacji - Rozmowa kwalifikacyjna 1. Kolejnym etapem oceny merytorycznej jest rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Psychologiem oraz Doradcą zawodowym i przedstawicielem kadry projektu - ocena predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność na podstawie testu kompetencji (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 35 pkt); 2. O terminach spotkań Kandydaci informowani będą telefonicznie i drogą mailową z potwierdzeniem odczytu wiadomości niezwłocznie licząc od dnia zakończenia procesu Oceny Merytorycznej Formularzy. 3. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy potencjalnych Kandydatów. Osoby, które nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną o fakcie skreślenia z listy potencjalnych Kandydatów informowane będą listownie (za potwierdzeniem odbioru) i/lub drogą elektroniczną (wiadomość za potwierdzeniem odczytu).

12 12 4. Karta oceny z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik nr 9 Wzór karty z rozmowy kwalifikacyjnej do Regulaminu rekrutacji do projektu. 8 Zasady rekrutacji podsumowanie oceny merytorycznej 1. Warunkiem pozytywnej oceny w ramach rozmowy kwalifikacyjnej jest zdobycie min. 21 pkt. 2. W ostatecznej kwalifikacji punkty z oceny formularzy i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 135. Kandydaci zdobyć muszą łącznie min. 81 punktów. 3. W przypadku osób, które w ramach oceny formularzy i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskały min. 81 pkt. rozpatrywane będą preferowane kryteria udziału w projekcie tj. kryterium wykształcenia i kryterium płci - bycie kobietą. 4. Za spełnienie ww. kryteriów na etapie oceny merytorycznej, do punktacji kandydata doliczone może zostać maks. 10 punktów. Kryteria te dotyczą: - osób, które na dzień złożenia formularza posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (maks. 5 pkt.) - kobiet zgłaszających udział w projekcie (maks. 5 pkt.) 5. Podsumowanie poszczególnych etapów rekrutacji stanowi Załącznik nr 11 Wzór karty podsumowującej etapy rekrutacji do Regulaminu rekrutacji do projektu. 9 Zasady rekrutacji wybór grupy docelowej 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork po zakończeniu rekrutacji do projektu w oparciu o wyniki prac Komisji Oceny Formularzy oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych utworzy: a) listę 30 Uczestników z największą ilością punktów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, z zachowaniem limitów miejsc określonych w 3 pkt 3); W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, przez co najmniej dwie osoby, w pierwszej kolejności umieszczane na liście będą osoby, które uzyskały dodatkowe punkty preferencyjne, tj.: osoby, które na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz kobiety zgłaszające udział w projekcie. b) listę rezerwową Kandydatów do udziału w Projekcie tj. listę Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na listę rankingową, ale spełniają minimum kryterium punktowego. Posiadają oni prawo do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby znajdujące się na liście rankingowej. O kolejności włączenia Kandydatów z listy rezerwowej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów, przy uwzględnieniu warunku, że z listy rezerwowej może wejść Kandydat, który zapewni spełnienie wskaźników założonych w Projekcie, czyli należy do grupy preferowanej bądź posiada status na rynku pracy zgodny z przynależnością do grupy preferowanej, która zrezygnowała z udziału w Projekcie, bądź nie dopełniła warunków niniejszego

13 13 Regulaminu. Lista rezerwowa liczyć będzie 4 miejsca. Z listy rezerwowej może zostać przyjęty do projektu kandydat pod warunkiem zrealizowania maks.20% godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie. c) listę Kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie 2. Listy wskazane w pkt. 1 dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie ( 9 pkt. 1 b i 1 c) mają prawo do wniesienia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej z równoległym odczytaniem pisemnej informacji wysłanej drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) zgodnie z zapisami w 10 niniejszego regulaminu. 4. Równolegle z opublikowaniem informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej, Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają pisemną informację o wyniku oceny po II etapie rekrutacji wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem) i/lub pocztą tradycyjną. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji otrzymają pisemną informację wysłaną drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odczytu wiadomości (z załączeniem skanu pisma o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem). 5. Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 6. Kandydat do projektu będzie miał zapewniony wgląd do swojej karty oraz jej oceny z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną zobowiązane do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o zgodności z prawdą oświadczeń złożonych w formularzu zgłoszeniowym do Biura Projektu oraz podpisania umowy szkoleniowo-doradczej. Dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie traktowany będzie, jako dzień przystąpienia Uczestnika do projektu rozumiany jako dzień otrzymania 1-szego wsparcia w ramach Projektu. 10 Procedura odwoławcza 1. Kandydatowi, w terminie określonym przez Beneficjenta przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia odwołania od negatywnej decyzji na każdym etapie rekrutacji. 2. Odwołanie należy złożyć pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu, z zachowaniem terminu określonego w piśmie kierowanym do Kandydata (liczy się faktyczna data wpływu pisma do Beneficjenta). 3. Przewiduje się możliwość złożenia odwołania od decyzji w przypadku:

14 14 - odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych (po I etapie); - odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu na nie uzyskanie minimum 60 pkt. w trakcie oceny merytorycznej (po II etapie rekrutacji) - spełnienia minimum punktowego ale uniemożliwiającego udział w projekcie. 4. Odwołanie musi zawierać dane Kandydata oraz przyczynę jego składania wraz z uzasadnieniem. 5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. 6. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. 7. Beneficjent ma każdorazowo poinformuje pisemnie uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku (do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny, beneficjent załącza kserokopię Kart Oceny wraz z merytorycznym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. 12 Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie udzielane Uczestnikowi Projektu na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (Załącznik nr 10 do Regulaminu udziału w projekcie) zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna ul. Włościańska 2, Malbork w momencie zakwalifikowania do Projektu (udzielanego do momentu ubiegania się o wsparcie finansowe). 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze (bezpłatne) obejmuje: a) szkolenie ABC Przedsiębiorczości (30 godzin dla wszystkich Uczestników) b) indywidualne poradnictwo zawodowe (po 4 godziny na uczestnika) c) indywidualne poradnictwo psychologiczne (po 4 godziny na uczestnika) d) szkolenie Komunikacja + Savoir-vivre (30 godzin dla 15 uczestników) e) szkolenie Zasady rekrutacji (30 godzin dla 15 uczestników) f) szkolenie Excel i Internet w biznesie (30 godzin dla 15 uczestników)

15 15 h) diagnoza potrzeb biznesowych (1 godzina na uczestnika) i) doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej (15 godzin na uczestnika) 3. Uczestnik zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach - każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności (w przypadku szkoleń) oraz na formularzu wykonania usługi doradczej w trakcie korzystania z doradztwa - wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych - potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych - przestrzegania Regulaminu udziału w Projekcie 4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu części szkoleniowo-doradczej jest udział w min. 80% zajęć szkoleniowych oraz skorzystanie z indywidualnego doradztwa. Przekroczenie progu dopuszczalnej absencji spowoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu bez możliwości odwołania. W uzasadnionych przypadkach (wynikających np. z przyczyn natury zdrowotnej) Koordynator projektu może usprawiedliwić nieobecności Uczestnika Projektu stanowiące więcej niż 20% czasu szkoleniowego. 5. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup, który zostanie zamieszczony na stronie projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. 6. Wymagane jest, aby założenie działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu nastąpiło nie wcześniej, niż po ukończeniu cyklu szkoleniowo doradczego. i nie później niż do dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 13 Wsparcie finansowe Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wsparcia finansowego będą uregulowane w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach projektu Zawodowe skrzydła II. 14 Postanowienia końcowe 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych, wytycznych dotyczących Działania Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz zmianach prawa w zakresie dotyczącym niniejszego Projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Beneficjenta po uprzednim zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj r. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

16 16 Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o niekaralności dostępu do środków Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności Załącznik nr 9 Wzór karty rozmowy kwalifikacyjnej Załącznik nr 10 Wzór umowy szkoleniowo-doradczej Załącznik nr 11 Wzór karty podsumowującej etapy rekrutacji Załącznik nr 12 Oświadczenie kandydata

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo