POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM"

Transkrypt

1 Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL /10-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Wysokie Mazowieckie, październik 2010r. 1

2 l.p. SPIS TREŚCI str. I Postanowienia ogólne 3 II Cele i tło projektu 3 III Zasady uczestnictwa w projekcie 4 IV Proces rekrutacji Uczestników projektu 5 V Etapy rekrutacji 7 VI Etapy realizacji projektu 9 VII Zasady i warunki przyznania wsparcia finansowego 13 VIII Zasady i warunki przyznania wsparcia pomostowego 19 IX Kontrole i monitoring 23 X Postanowienia koocowe 24 XI Załączniki 25 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

3 Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników projektu, realizacji poszczególnych form wsparcia oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które zamierzają rozpocząd własną działalnośd gospodarczą w ramach projektu Pomagamy przedsiębiorczym. Projekt Pomagamy przedsiębiorczym realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POKL /10-00 zawartej w dniu r. pomiędzy Województwem Podlaskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Wysokomazowieckim, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Niniejszy Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej projektu. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. II CELE I TŁO PROJEKTU Celem działania 6.2 POKL jest promocja i wspieranie inicjatyw i rozwiązao zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Adekwatnie do celów działania 6.2 POKL oraz mając na względzie problemy z jakimi borykają się mieszkaocy powiatu wysokomazowieckiego, ukształtowanie gospodarcze naszego regionu oraz liczne procesy restrukturyzacyjne Beneficjent zamierza podjąd działania mające na celu wsparcie inicjatyw rozwojowych zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako form skutecznego przeciwdziałaniu bezrobociu oraz stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Celem ogólny projektu jest zarejestrowanie w terminie do r. 32 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie woj. podlaskiego. Okres realizacji projektu: r r. 3

4 III ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 40 osób w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn spełniających kryteria udziału w projekcie, o którym mowa w części III ust. 2 Regulaminu. 2. W projekcie mogą brad udział osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu wysokomazowieckiego. osoby zamierzające zarejestrowad i prowadzid działalnośd gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie woj. podlaskiego osoby, których działalnośd zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegad wykluczeniom, określonym w załączniku nr 25 niniejszego regulaminu osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komlementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. 3. Do udziału w projekcie mogą byd dopuszczone osoby będące członkami spółdzielni oszczędnościowo pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. Jak również osoby, które posiadają udziały lub akcje spółek kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek kapitałowych nie notowanych na giełdzie oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Uczestnikami projektu nie mogą byd osoby zatrudnione u beneficjenta, partnera lub wykonawców zaangażowanych w realizację projektu. 5. Priorytetowo w projekcie traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu osoby powyżej 50 roku życia osoby poniżej 24 roku życia kobiety osoby niepełnosprawne osoby zamieszkujące w gminach wiejskich zamierzające podjąd zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. 6. Uczestnik projektu nie może uczestniczyd w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie (dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzieo podpisania przez Uczestnika Deklaracji udziału w projekcie załącznik nr 24). W 4

5 przypadku naruszenia powyższego zakazu Uczestnik utraci możliwośd uzyskania dotacji inwestycyjnej we wszystkich projektach. Uczestnik projektu może wziąd udział w kolejnym projekcie w ramach działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, tj. po zakooczeniu udziału w innym projekcie na etapie wsparcia szkoleniowo doradczego. W takim przypadku Uczestnik projektu winien przedstawid odpowiednie dokumenty potwierdzające zakooczenie udziału w projekcie np. zaświadczenie o ukooczeniu wsparcia szkoleniowo doradczego. 7. Uczestnik projektu nie może byd skazany za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 4 8 Ustawy PZP 8. Uczestnik projektu musi posiadad pełnię praw publicznych i posiadad pełną zdolnośd do czynności prawnych. 9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami i oświadczeniami, składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym i zapisami niniejszego Regulaminu. IV PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze projektu, siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 2. Weryfikacja Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze partnera, siedzibie Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o. o. 3. Informacja o trwającym procesie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej projektu (www.ordo.info.pl/6.2wysokomazowiecki) oraz Beneficjenta i Partnera, a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, rozpowszechnienie plakatów oraz ulotek, emisję ogłoszeo w TV. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jawnymi warunkami, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 5. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch oddzielnych grupach: w grupie osób pracujących oraz grupie osób bezrobotnych. W projekcie weźmie udział 30 kobiet i 10 mężczyzn. 6. Do grupy bezrobotnych zakwalifikowanych zostanie 12 osób długotrwale bezrobotnych (osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) i 4 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, natomiast do grupy pracujących 24 osoby. 7. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami, według wzoru zamieszczonego na stronie Projektu. 8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyd osobiście za pośrednictwem poczty lub kuriera, faksem lub em w okresie od r. do r. od poniedziałku do piątku w godz. od na adres Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, pok. nr 23, Wysokie Mazowieckie; 5

6 9. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata. 10. W przypadku nadesłania dokumentów rekrutacyjnych faksem lub em, konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów do biura projektu w wyżej wskazanym terminie. 11. Potencjalni Uczestnicy projektu mogą również zgłaszad swój udział w projekcie telefonicznie, niemniej aby wziąd udział w procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. 12. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyd w dwóch papierowych egzemplarzach. Dwa egzemplarze składanych dokumentów rekrutacyjnych powinny byd trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu). Skoroszyt powinien zostad oznaczony następującymi danymi: nazwa Uczestnika projektu, tytuł projektu. 13. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią: wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz dokumenty poświadczające kwalifikowalnośd, zgodnie z poniższą tabelą. A. WARUNKI PODSTAWOWE Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy lub Miasta potwierdzające nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu Oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2) Oświadczenie o niepozostawaniu z Możliwośd udziału w projekcie Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu w stosunku pracy lub innym cywilno prawnym (załącznik nr 2) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie w ramach działania 6.2 POKL (załącznik nr 2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu wysokomazowieckiego Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do projektu oraz w Możliwośd otrzymania dalszej poprzedzających go dwóch latach pomocy de minimis kalendarzowych, jeśli pomoc taką otrzymał (załącznik nr 2) Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2) 6

7 Status bezrobotnego (w tym długotrwale bezrobotnego) Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Osoby niepełnosprawne Osoby zamieszkujące na terenie gmin wiejskich Osoby zatrudnione B. WARUNKI DODATKOWE Zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego (w tym potwierdzające status bezrobotnego pozostającego bez zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) Kopia dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika Kopia decyzji o niepełnosprawności Oświadczeniu o zamieszkaniu na terenie gminy wiejskiej, wiejsko miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkaoców. Zaświadczenie z zakładu pracy 14. Wyżej wskazane dokumenty należy złożyd w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. Data wystawienia dokumentów nie może byd wcześniejsza niż trzy miesiące przed datą złożenia dokumentów. V ETAPY REKRUTACJI I etap rekrutacji: ocena formalna 1. Wszystkie złożone komplety dokumentów rekrutacyjnych zostaną poddane ocenie formalnej, w oparciu o formularz Karty oceny formalnej (załącznik nr 3) w terminie 14 dni od daty zakooczenia naboru dokumentów rekrutacyjnych. 2. O wynikach oceny formalnej zostaną powiadomieni wszyscy potencjalni Uczestnicy projektu w formie listownej (za potwierdzeniem odbioru). 3. Formularze zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegad dalszej weryfikacji 4. Dokumenty rekrutacyjne, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej do oceny w ramach II etapu rekrutacji. II etap rekrutacji: ocena merytoryczna 6. W celu oceny merytorycznej złożonych dokumentów zostanie powołana trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem Koordynatora Projektu. 7. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (załącznik nr 4). Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych podlega ocenie przez losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. 8. Mając na uwadze realizację celów oraz wskaźników projektu, Komisja Rekrutacyjna 7

8 dokona oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych w oparciu o niżej wskazane kryteria: Kryterium Punkty Planowana działalnośd gospodarcza 50 uzasadnienie decyzji o podjęciu działalności 10 gospodarczej celowośd i racjonalnośd planowanych działao 15 analiza rynku (konkurencji i odbiorców) 15 posiadane doświadczenie, kwalifikacje 5 posiadany wkład własny 5 Osoba długotrwale bezrobotna 10 Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 5 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Kobiety 10 Osoba po 50 roku życia 5 Osoba do 24 roku życia 5 Osoba zamieszkująca w gminie wiejskiej 5 Osoba niepełnosprawna Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów utworzona zostanie lista rankingowa do każdej z rekrutowanych grup Uczestników Projektu. 10. W przypadku takiej samej liczby punktów na liście rankingowej, decyduje data zgłoszenia udziału w projekcie. 11. O wynikach oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych osoby zainteresowane zostaną powiadomione listownie (za potwierdzeniem odbioru) 12. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej odwołanie nie przysługuje. III etap rekrutacji: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 1. Trzydziestu dwóch potencjalnych Uczestników projektu z grupy bezrobotnych oraz czterdziestu ośmiu potencjalnych Uczestników projektu z grupy pracujących, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie zaproszonych na rozmowę rekrutacyjną (1 godz./up), której celem będzie ocena potencjalnych Uczestników projektu pod kątem prezentacji pomysłu na biznes, posiadanych predyspozycji przedsiębiorczych oraz osobowości kandydata. 2. Celem rozmowy rekrutacyjnej będzie również ograniczenie ryzyka tzw. creamingu, tj. kierowania wsparcia do osób, które rozpoczęłyby działalnośd gospodarczą bez wsparcia EFS. 3. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona będzie przez Doradcę zawodowego. Doradca zawodowy przyzna potencjalnym Uczestnikom projektu punktację w skali 0 20 (0 pkt 8

9 niski współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 5 pkt średni współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 10 pkt wysoki współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 15 pkt bardzo wysoki współczynnik zdolności przedsiębiorczych, 20 pkt powyżej bardzo wysokiego współczynnika zdolności przedsiębiorczych). Łączna suma z dwóch ocen (merytorycznej i rozmowy rekrutacyjnej) da ostateczną liczbę punktów przyznanych w trakcie rekrutacji, w ramach poszczególnych grup. Na tej podstawie zostaną utworzone listy rankingowe i wyłonionych zostanie 16 Uczestników w grupie bezrobotnych oraz 24 Uczestników w grupie pracujących. Na listę rezerwową zostanie wpisanych pięd kolejnych osób z każdej z grup list rankingowych, niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby wcześniej zakwalifikowanej do projektu na jej miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu (www.ordo.info.pl/6.2wysokomazoweicki) O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną powiadomione listownie (za potwierdzeniem odbioru). Protokół prac Komisji Rekrutacyjnej będzie udostępniany zainteresowanym osobom na ich pisemny wniosek i w zakresie dotyczącym ich dokumentów rekrutacyjnych. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o przyczynach odrzucenia ich aplikacji pisemnie (potwierdzone za zgodnośd z oryginałem kopie Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego) w formie listownej (za potwierdzeniem odbioru). VI ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: 6.1. Wsparcie szkoleniowo doradcze Wsparcie szkoleniowo doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęd szkoleniowo doradczych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników projektu. Wypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie. Wsparcie szkoleniowo doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem (załącznik nr 6). Osoby korzystające ze wsparcia szkoleniowo doradczego po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zobowiązane są do podpisana aneksu do Umowy szkoleniowo doradczej. Wsparcie szkoleniowo doradcze składa się z trzech elementów: 9

10 spotkania z doradcą zawodowym/ utworzenie Indywidualnych Planów Działania szkolenie indywidualne doradztwo Spotkania z doradcą zawodowym/opracowanie Indywidualnych Planów Działania Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do odbycia spotkania z doradcą zawodowym. Celem niniejszego spotkania jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Tworzenie IPD ukierunkowane będzie na wyznaczenie celu zawodowego, identyfikację mocnych i słabych stron, poznanie potencjału zawodowego, określenie trudności w realizacji zamierzonych celów. Doradca zawodowy poświęci każdemu z Uczestników projektu 5 godz. Spotkania z doradcą zawodowym będą umawiane indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości czasowych Uczestników projektu. Uczestnicy projektu dojeżdżający na spotkania spoza Wysokiego Mazowieckiego będą mogli otrzymad zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. Spotkania z doradcą zawodowym będą się odbywały w okresie: Luty, marzec 2011r Wsparcie szkoleniowe Szkolenie obejmuje 44 godz. szkoleniowych i będzie odbywało się w dwóch 20 osobowych grupach. Metodologia szkolenia dostosowana będzie do potrzeb Uczestników projektu na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Zagadnienia podejmowane w ramach szkolenia: Zanim założysz firmę (8 godz.) Prawo pracy (6 godz.) Marketing i kształtowanie wizerunku firmy (4 godz.) Zarządzanie przedsiębiorstwem (6 godz.) Symulacje biznesu (16 godz.) Odpowiedzialnośd przedsiębiorcy (4 godz.) Zajęcia w ramach szkolenia odbywad się będą trzy dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie, w systemie weekendowym. Każdy z Uczestników projektu biorąc udział w szkoleniu otrzyma segregator, notatnik, długopis, podręcznik i materiały szkoleniowe. Uczestnicy projektu biorąc udział w szkoleniu będą mieli możliwośd skorzystania z przerw kawowych oraz obiadowych, osoby z poza Wysokiego Mazowieckiego będą mogły otrzymad zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty z wykorzystaniem 10

11 symulacji biznesu, które opierad się będą o strategiczne gry planszowe, bazujące na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwalające Uczestnikom projektu na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenia będą odbywały się w okresie: Kwiecieo, maj 2011r Indywidualne doradztwo Każdy z Uczestników projektu ma możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego, która polegad będzie na pomocy w przygotowaniu biznes planów oraz wniosków o przyznanie dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego (3 godzin) Trzydzieści dwie osoby, którym zostanie przyznana dotacja inwestycyjna będą miały możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego w ramach konsultacji dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniających założenia IPD (2 godziny) Terminy oraz zakres spotkao z doradcą będą każdorazowo ustalane z Uczestnikami projektu. Spotkania w ramach indywidualnego doradztwa będą odbywały się okresie: Maj, czerwiec 2011r. 6.2 Udzielenie dotacji inwestycyjnej O przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegad się Uczestnik projektu, który zakooczył udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w ramach projektu, na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie powstałych w ramach projektu przedsiębiorstw wynosi ,00 zł, zawiera ona rezerwę na odwołania w postaci dwóch dotacji inwestycyjnych w wysokości ,00 zł. W przypadku gdy nie wpłynie żadne odwołanie lub też rozpatrywane odwołania będą niezasadne rezerwa finansowa zostanie przeznaczona na kolejne dotacje inwestycyjne dla osób z listy rezerwowej. Maksymalna wysokośd środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanej Uczestnikowi projektu może wynieśd ,00 zł, a jej wysokośd uzależniona jest od wykazanych i uzasadnionych potrzeb związanych z planowaną inwestycją w ramach podejmowanej działalności gospodarczej. Uczestnik projektu nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego. Wyboru 32 Uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokona Komisja Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin KOW 11

12 (załącznik nr 5). 6.3 Wsparcie pomostowe Podstawowe wsparcie pomostowe Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnik projektu składa jednocześnie z wnioskiem o przyznanie dotacji inwestycyjnej i podlega on ocenie przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin KOW (załącznik nr 5) Podstawowe wsparcie pomostowe może wystąpid w formie: specjalistyczne wsparcie szkoleniowo doradcze, udzielane na podstawie aneksu do Umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania ww aneksu. finansowego wsparcia pomostowego, zwanego podstawowym wsparciem pomostowym, wypłacanego w miesięcznych ratach, po zł przez okres do sześciu miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warunkiem przyznania wsparcia o którym mowa w pkt 2 i 3 jest: odbycie spotkao z doradcą zawodowym zaliczenie bloku szkoleniowo doradczego zarejestrowanie działalności gospodarczej z siedzibą przedsiębiorstwa w woj. podlaskim pozytywna decyzja KOW o przyznaniu dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego Przedłużone wsparcie pomostowe Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23) złożonego przez Beneficjenta Pomocy do Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Beneficjenta Pomocy istnieje możliwośd przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej Beneficjenta pomocy istnieje celowośd kontynuowania udzielania mu pomocy (np. martwy sezon na dany rodzaj usług). 12

13 VII ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 7.1. ZASADY OGÓLNE Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej polega na przekazaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielenie Uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zawartej między Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej do dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego i nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej decyzji odnośnie przyznanej dotacji inwestycyjnej. Jednorazowa dotacja inwestycyjna udzielana jest na sfinansowanie: wydatków inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ujętych w Ewidencji środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych. wyposażenia kosztów prac remontowych i budowlanych. Dotacja inwestycyjna nie może byd przyznana na wydatki związane z nabyciem aktywów obrotowych, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu obrotowi. Środki dotacji inwestycyjnej mogą byd przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za kwalifikowane, zgodnie z zasadami POKL, w szczególności: uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio uzasadnionych faktycznie poniesionych poniesionych w sposób efektywny, z zachowaniem zasady konkurencji poniesiony w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego określonych Umową o przyznanie wsparcia finansowego, w tym ujętych w biznes planie oraz harmonogramie rzeczowo finansowym. 13

14 Wydatki poniesione nie zgodnie z wyżej określonymi zasadami uznane będą za niekwalifikowane a dotacja udzielona na ich pokrycie podlegad będzie zwrotowi. Maksymalna wartośd pomocy finansowej przyznanej Uczestnikowi projektu wynosi ,00 zł. Ostateczna wysokośd dotacji uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Beneficjenta za kwalifikowane. Uczestnik projektu zwraca dotację na warunkach określonych w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego, w szczególności w przypadku: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenia środków dotacji w wyznaczonym terminie 7.2 PROCEDURA SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 7) złożonego przez Uczestnika projektu. Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego powinny byd załączone następujące dokumenty: 1) potwierdzenie wykonania usług szkoleniowo doradczych, 2) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy, 3) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 8), 4) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis 5) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego - równowartośd w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy 6) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma byd objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 14

15 konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (załącznik nr 9) Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego Uczestnik projektu składa jednocześnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Opracowując Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego jak i Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnik projektu ma możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego. Terminy oraz zakres spotkao z doradcą indywidualnym będą każdorazowo uzgadnianie z Uczestnikiem projektu. Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie podany do wiadomości Uczestników projektu nie później niż 30 dni przed datą jego upływu. Złożone przez Uczestników projektu Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego podlegają ocenie formalnej w terminie 5 dni od daty zakooczeniu naboru wniosków w oparciu o Kartę oceny formalnej (załącznik nr 10). Wnioski poprawne pod względem formalnym zostają przekazane do oceny merytorycznej. Wnioski zawierające błędy zostaną zwrócone Uczestnikom projektu w celu poprawy w ustalonym terminie. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Wniosków. Oceny dokonuje się w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (załącznik nr 11) oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków utworzona zostanie lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Trzydzieści wniosków, które uzyska najwyższą liczbę zostanie rekomendowanych do dofinansowania. O wynikach oceny merytorycznej Uczestnicy projektu zostaną poinformowani listownie (za potwierdzeniem odbioru) nie później niż w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia protokołu Komisji Oceny Wniosków. W przypadku decyzji pozytywnej Beneficjent wezwie Uczestnika projektu do podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego, w przypadku decyzji negatywnej przedstawi Uczestnikowi projektu uzasadnienie decyzji Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza przysługuje tylko i wyłącznie Uczestnikom Projektu, którzy ukooczyli wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz złożyli wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnik projektu, którego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej (nie uzyskał co najmniej 60% 15

16 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej nie uzyskał przynajmniej 40% punktów) ma możliwośd złożenia do Beneficjenta pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o negatywnym wyniku oceny formalnej bądź merytorycznej. Środek odwoławczy zostanie przyjęty do rozpatrzenia przez KOW, gdy będzie zawierał: a) dane Uczestnika Projektu, tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego; b) tytuł i numer wniosku o przyznanie wsparcia finansowego; c) wyczerpujące uzasadnienie konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnieo/ informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybieo formalnych. d) własnoręczny podpis Uczestnika Projektu lub osoby upoważnionej. Jeżeli, zdaniem Uczestnika Projektu, ocena wniosku o przyznanie wsparcia finansowego powodująca odrzucenie wniosku, została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, należy ująd wszystkie te kryteria w jednym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który mimo prawidłowego pouczenia w informacji pisemnej o wynikach oceny wniosku został złożony: a) po terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny wniosku; b) w sposób sprzeczny z procedurą składania odwołania; c) do niewłaściwej instytucji; d) nie został podpisany przez osobę do tego upoważnioną. 5. Beneficjent dokonuje powtórnej oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia od dnia wpłynięcia podania w tej sprawie. 6. Jedynie w przypadku, w którym Komisja Oceny Wniosków uzna, że złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest zasadny, wniosek o przyznanie wsparcia finansowego przekazywany jest do powtórnej oceny. 7. Ocena powtórnie złożonego Wniosku nie może byd dokonana przez tych członków KOW, którzy uczestniczyli w pierwotnej ocenie. 8. Powtórna ocena wniosku o przyznanie wsparcia finansowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 9. Beneficjent ma obowiązek pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) poinformowad zainteresowanego Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego i pomostowego nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich podao o ponowne rozpatrzenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 16

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo