POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM"

Transkrypt

1 Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL /10-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Wysokie Mazowieckie, październik 2010r. 1

2 l.p. SPIS TREŚCI str. I Postanowienia ogólne 3 II Cele i tło projektu 3 III Zasady uczestnictwa w projekcie 4 IV Proces rekrutacji Uczestników projektu 5 V Etapy rekrutacji 7 VI Etapy realizacji projektu 9 VII Zasady i warunki przyznania wsparcia finansowego 13 VIII Zasady i warunki przyznania wsparcia pomostowego 19 IX Kontrole i monitoring 23 X Postanowienia koocowe 24 XI Załączniki 25 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

3 Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników projektu, realizacji poszczególnych form wsparcia oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które zamierzają rozpocząd własną działalnośd gospodarczą w ramach projektu Pomagamy przedsiębiorczym. Projekt Pomagamy przedsiębiorczym realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POKL /10-00 zawartej w dniu r. pomiędzy Województwem Podlaskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Wysokomazowieckim, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Niniejszy Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej projektu. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. II CELE I TŁO PROJEKTU Celem działania 6.2 POKL jest promocja i wspieranie inicjatyw i rozwiązao zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Adekwatnie do celów działania 6.2 POKL oraz mając na względzie problemy z jakimi borykają się mieszkaocy powiatu wysokomazowieckiego, ukształtowanie gospodarcze naszego regionu oraz liczne procesy restrukturyzacyjne Beneficjent zamierza podjąd działania mające na celu wsparcie inicjatyw rozwojowych zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako form skutecznego przeciwdziałaniu bezrobociu oraz stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Celem ogólny projektu jest zarejestrowanie w terminie do r. 32 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie woj. podlaskiego. Okres realizacji projektu: r r. 3

4 III ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 40 osób w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn spełniających kryteria udziału w projekcie, o którym mowa w części III ust. 2 Regulaminu. 2. W projekcie mogą brad udział osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu wysokomazowieckiego. osoby zamierzające zarejestrowad i prowadzid działalnośd gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie woj. podlaskiego osoby, których działalnośd zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegad wykluczeniom, określonym w załączniku nr 25 niniejszego regulaminu osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komlementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. 3. Do udziału w projekcie mogą byd dopuszczone osoby będące członkami spółdzielni oszczędnościowo pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. Jak również osoby, które posiadają udziały lub akcje spółek kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek kapitałowych nie notowanych na giełdzie oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Uczestnikami projektu nie mogą byd osoby zatrudnione u beneficjenta, partnera lub wykonawców zaangażowanych w realizację projektu. 5. Priorytetowo w projekcie traktowane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby bezrobotne osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu osoby powyżej 50 roku życia osoby poniżej 24 roku życia kobiety osoby niepełnosprawne osoby zamieszkujące w gminach wiejskich zamierzające podjąd zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. 6. Uczestnik projektu nie może uczestniczyd w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie (dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzieo podpisania przez Uczestnika Deklaracji udziału w projekcie załącznik nr 24). W 4

5 przypadku naruszenia powyższego zakazu Uczestnik utraci możliwośd uzyskania dotacji inwestycyjnej we wszystkich projektach. Uczestnik projektu może wziąd udział w kolejnym projekcie w ramach działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, tj. po zakooczeniu udziału w innym projekcie na etapie wsparcia szkoleniowo doradczego. W takim przypadku Uczestnik projektu winien przedstawid odpowiednie dokumenty potwierdzające zakooczenie udziału w projekcie np. zaświadczenie o ukooczeniu wsparcia szkoleniowo doradczego. 7. Uczestnik projektu nie może byd skazany za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 4 8 Ustawy PZP 8. Uczestnik projektu musi posiadad pełnię praw publicznych i posiadad pełną zdolnośd do czynności prawnych. 9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami i oświadczeniami, składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym i zapisami niniejszego Regulaminu. IV PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze projektu, siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 2. Weryfikacja Uczestników projektu prowadzona będzie w biurze partnera, siedzibie Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o. o. 3. Informacja o trwającym procesie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej projektu (www.ordo.info.pl/6.2wysokomazowiecki) oraz Beneficjenta i Partnera, a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, rozpowszechnienie plakatów oraz ulotek, emisję ogłoszeo w TV. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jawnymi warunkami, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 5. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch oddzielnych grupach: w grupie osób pracujących oraz grupie osób bezrobotnych. W projekcie weźmie udział 30 kobiet i 10 mężczyzn. 6. Do grupy bezrobotnych zakwalifikowanych zostanie 12 osób długotrwale bezrobotnych (osoby bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) i 4 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, natomiast do grupy pracujących 24 osoby. 7. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami, według wzoru zamieszczonego na stronie Projektu. 8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyd osobiście za pośrednictwem poczty lub kuriera, faksem lub em w okresie od r. do r. od poniedziałku do piątku w godz. od na adres Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, pok. nr 23, Wysokie Mazowieckie; 5

6 9. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata. 10. W przypadku nadesłania dokumentów rekrutacyjnych faksem lub em, konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów do biura projektu w wyżej wskazanym terminie. 11. Potencjalni Uczestnicy projektu mogą również zgłaszad swój udział w projekcie telefonicznie, niemniej aby wziąd udział w procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. 12. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyd w dwóch papierowych egzemplarzach. Dwa egzemplarze składanych dokumentów rekrutacyjnych powinny byd trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu). Skoroszyt powinien zostad oznaczony następującymi danymi: nazwa Uczestnika projektu, tytuł projektu. 13. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią: wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz dokumenty poświadczające kwalifikowalnośd, zgodnie z poniższą tabelą. A. WARUNKI PODSTAWOWE Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy lub Miasta potwierdzające nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu Oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2) Oświadczenie o niepozostawaniu z Możliwośd udziału w projekcie Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu w stosunku pracy lub innym cywilno prawnym (załącznik nr 2) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie w ramach działania 6.2 POKL (załącznik nr 2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu wysokomazowieckiego Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik przystępuje do projektu oraz w Możliwośd otrzymania dalszej poprzedzających go dwóch latach pomocy de minimis kalendarzowych, jeśli pomoc taką otrzymał (załącznik nr 2) Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2) 6

7 Status bezrobotnego (w tym długotrwale bezrobotnego) Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Osoby niepełnosprawne Osoby zamieszkujące na terenie gmin wiejskich Osoby zatrudnione B. WARUNKI DODATKOWE Zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego (w tym potwierdzające status bezrobotnego pozostającego bez zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) Kopia dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika Kopia decyzji o niepełnosprawności Oświadczeniu o zamieszkaniu na terenie gminy wiejskiej, wiejsko miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkaoców. Zaświadczenie z zakładu pracy 14. Wyżej wskazane dokumenty należy złożyd w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. Data wystawienia dokumentów nie może byd wcześniejsza niż trzy miesiące przed datą złożenia dokumentów. V ETAPY REKRUTACJI I etap rekrutacji: ocena formalna 1. Wszystkie złożone komplety dokumentów rekrutacyjnych zostaną poddane ocenie formalnej, w oparciu o formularz Karty oceny formalnej (załącznik nr 3) w terminie 14 dni od daty zakooczenia naboru dokumentów rekrutacyjnych. 2. O wynikach oceny formalnej zostaną powiadomieni wszyscy potencjalni Uczestnicy projektu w formie listownej (za potwierdzeniem odbioru). 3. Formularze zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegad dalszej weryfikacji 4. Dokumenty rekrutacyjne, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej do oceny w ramach II etapu rekrutacji. II etap rekrutacji: ocena merytoryczna 6. W celu oceny merytorycznej złożonych dokumentów zostanie powołana trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem Koordynatora Projektu. 7. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (załącznik nr 4). Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych podlega ocenie przez losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. 8. Mając na uwadze realizację celów oraz wskaźników projektu, Komisja Rekrutacyjna 7

8 dokona oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych w oparciu o niżej wskazane kryteria: Kryterium Punkty Planowana działalnośd gospodarcza 50 uzasadnienie decyzji o podjęciu działalności 10 gospodarczej celowośd i racjonalnośd planowanych działao 15 analiza rynku (konkurencji i odbiorców) 15 posiadane doświadczenie, kwalifikacje 5 posiadany wkład własny 5 Osoba długotrwale bezrobotna 10 Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 5 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Kobiety 10 Osoba po 50 roku życia 5 Osoba do 24 roku życia 5 Osoba zamieszkująca w gminie wiejskiej 5 Osoba niepełnosprawna Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów utworzona zostanie lista rankingowa do każdej z rekrutowanych grup Uczestników Projektu. 10. W przypadku takiej samej liczby punktów na liście rankingowej, decyduje data zgłoszenia udziału w projekcie. 11. O wynikach oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych osoby zainteresowane zostaną powiadomione listownie (za potwierdzeniem odbioru) 12. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej odwołanie nie przysługuje. III etap rekrutacji: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 1. Trzydziestu dwóch potencjalnych Uczestników projektu z grupy bezrobotnych oraz czterdziestu ośmiu potencjalnych Uczestników projektu z grupy pracujących, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie zaproszonych na rozmowę rekrutacyjną (1 godz./up), której celem będzie ocena potencjalnych Uczestników projektu pod kątem prezentacji pomysłu na biznes, posiadanych predyspozycji przedsiębiorczych oraz osobowości kandydata. 2. Celem rozmowy rekrutacyjnej będzie również ograniczenie ryzyka tzw. creamingu, tj. kierowania wsparcia do osób, które rozpoczęłyby działalnośd gospodarczą bez wsparcia EFS. 3. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona będzie przez Doradcę zawodowego. Doradca zawodowy przyzna potencjalnym Uczestnikom projektu punktację w skali 0 20 (0 pkt 8

9 niski współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 5 pkt średni współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 10 pkt wysoki współczynnik uzdolnieo przedsiębiorczych, 15 pkt bardzo wysoki współczynnik zdolności przedsiębiorczych, 20 pkt powyżej bardzo wysokiego współczynnika zdolności przedsiębiorczych). Łączna suma z dwóch ocen (merytorycznej i rozmowy rekrutacyjnej) da ostateczną liczbę punktów przyznanych w trakcie rekrutacji, w ramach poszczególnych grup. Na tej podstawie zostaną utworzone listy rankingowe i wyłonionych zostanie 16 Uczestników w grupie bezrobotnych oraz 24 Uczestników w grupie pracujących. Na listę rezerwową zostanie wpisanych pięd kolejnych osób z każdej z grup list rankingowych, niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby wcześniej zakwalifikowanej do projektu na jej miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu (www.ordo.info.pl/6.2wysokomazoweicki) O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną powiadomione listownie (za potwierdzeniem odbioru). Protokół prac Komisji Rekrutacyjnej będzie udostępniany zainteresowanym osobom na ich pisemny wniosek i w zakresie dotyczącym ich dokumentów rekrutacyjnych. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o przyczynach odrzucenia ich aplikacji pisemnie (potwierdzone za zgodnośd z oryginałem kopie Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego) w formie listownej (za potwierdzeniem odbioru). VI ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Realizacja projektu obejmuje następujące etapy: 6.1. Wsparcie szkoleniowo doradcze Wsparcie szkoleniowo doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęd szkoleniowo doradczych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników projektu. Wypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie. Wsparcie szkoleniowo doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem (załącznik nr 6). Osoby korzystające ze wsparcia szkoleniowo doradczego po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zobowiązane są do podpisana aneksu do Umowy szkoleniowo doradczej. Wsparcie szkoleniowo doradcze składa się z trzech elementów: 9

10 spotkania z doradcą zawodowym/ utworzenie Indywidualnych Planów Działania szkolenie indywidualne doradztwo Spotkania z doradcą zawodowym/opracowanie Indywidualnych Planów Działania Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do odbycia spotkania z doradcą zawodowym. Celem niniejszego spotkania jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Tworzenie IPD ukierunkowane będzie na wyznaczenie celu zawodowego, identyfikację mocnych i słabych stron, poznanie potencjału zawodowego, określenie trudności w realizacji zamierzonych celów. Doradca zawodowy poświęci każdemu z Uczestników projektu 5 godz. Spotkania z doradcą zawodowym będą umawiane indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości czasowych Uczestników projektu. Uczestnicy projektu dojeżdżający na spotkania spoza Wysokiego Mazowieckiego będą mogli otrzymad zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. Spotkania z doradcą zawodowym będą się odbywały w okresie: Luty, marzec 2011r Wsparcie szkoleniowe Szkolenie obejmuje 44 godz. szkoleniowych i będzie odbywało się w dwóch 20 osobowych grupach. Metodologia szkolenia dostosowana będzie do potrzeb Uczestników projektu na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Zagadnienia podejmowane w ramach szkolenia: Zanim założysz firmę (8 godz.) Prawo pracy (6 godz.) Marketing i kształtowanie wizerunku firmy (4 godz.) Zarządzanie przedsiębiorstwem (6 godz.) Symulacje biznesu (16 godz.) Odpowiedzialnośd przedsiębiorcy (4 godz.) Zajęcia w ramach szkolenia odbywad się będą trzy dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie, w systemie weekendowym. Każdy z Uczestników projektu biorąc udział w szkoleniu otrzyma segregator, notatnik, długopis, podręcznik i materiały szkoleniowe. Uczestnicy projektu biorąc udział w szkoleniu będą mieli możliwośd skorzystania z przerw kawowych oraz obiadowych, osoby z poza Wysokiego Mazowieckiego będą mogły otrzymad zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty z wykorzystaniem 10

11 symulacji biznesu, które opierad się będą o strategiczne gry planszowe, bazujące na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwalające Uczestnikom projektu na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Szkolenia będą odbywały się w okresie: Kwiecieo, maj 2011r Indywidualne doradztwo Każdy z Uczestników projektu ma możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego, która polegad będzie na pomocy w przygotowaniu biznes planów oraz wniosków o przyznanie dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego (3 godzin) Trzydzieści dwie osoby, którym zostanie przyznana dotacja inwestycyjna będą miały możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego w ramach konsultacji dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniających założenia IPD (2 godziny) Terminy oraz zakres spotkao z doradcą będą każdorazowo ustalane z Uczestnikami projektu. Spotkania w ramach indywidualnego doradztwa będą odbywały się okresie: Maj, czerwiec 2011r. 6.2 Udzielenie dotacji inwestycyjnej O przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegad się Uczestnik projektu, który zakooczył udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w ramach projektu, na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie powstałych w ramach projektu przedsiębiorstw wynosi ,00 zł, zawiera ona rezerwę na odwołania w postaci dwóch dotacji inwestycyjnych w wysokości ,00 zł. W przypadku gdy nie wpłynie żadne odwołanie lub też rozpatrywane odwołania będą niezasadne rezerwa finansowa zostanie przeznaczona na kolejne dotacje inwestycyjne dla osób z listy rezerwowej. Maksymalna wysokośd środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanej Uczestnikowi projektu może wynieśd ,00 zł, a jej wysokośd uzależniona jest od wykazanych i uzasadnionych potrzeb związanych z planowaną inwestycją w ramach podejmowanej działalności gospodarczej. Uczestnik projektu nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego. Wyboru 32 Uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokona Komisja Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin KOW 11

12 (załącznik nr 5). 6.3 Wsparcie pomostowe Podstawowe wsparcie pomostowe Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnik projektu składa jednocześnie z wnioskiem o przyznanie dotacji inwestycyjnej i podlega on ocenie przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin KOW (załącznik nr 5) Podstawowe wsparcie pomostowe może wystąpid w formie: specjalistyczne wsparcie szkoleniowo doradcze, udzielane na podstawie aneksu do Umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania ww aneksu. finansowego wsparcia pomostowego, zwanego podstawowym wsparciem pomostowym, wypłacanego w miesięcznych ratach, po zł przez okres do sześciu miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warunkiem przyznania wsparcia o którym mowa w pkt 2 i 3 jest: odbycie spotkao z doradcą zawodowym zaliczenie bloku szkoleniowo doradczego zarejestrowanie działalności gospodarczej z siedzibą przedsiębiorstwa w woj. podlaskim pozytywna decyzja KOW o przyznaniu dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego Przedłużone wsparcie pomostowe Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23) złożonego przez Beneficjenta Pomocy do Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Beneficjenta Pomocy istnieje możliwośd przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej Beneficjenta pomocy istnieje celowośd kontynuowania udzielania mu pomocy (np. martwy sezon na dany rodzaj usług). 12

13 VII ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 7.1. ZASADY OGÓLNE Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej polega na przekazaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielenie Uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zawartej między Uczestnikiem projektu a Beneficjentem. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej do dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego i nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej decyzji odnośnie przyznanej dotacji inwestycyjnej. Jednorazowa dotacja inwestycyjna udzielana jest na sfinansowanie: wydatków inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ujętych w Ewidencji środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych. wyposażenia kosztów prac remontowych i budowlanych. Dotacja inwestycyjna nie może byd przyznana na wydatki związane z nabyciem aktywów obrotowych, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu obrotowi. Środki dotacji inwestycyjnej mogą byd przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za kwalifikowane, zgodnie z zasadami POKL, w szczególności: uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio uzasadnionych faktycznie poniesionych poniesionych w sposób efektywny, z zachowaniem zasady konkurencji poniesiony w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego określonych Umową o przyznanie wsparcia finansowego, w tym ujętych w biznes planie oraz harmonogramie rzeczowo finansowym. 13

14 Wydatki poniesione nie zgodnie z wyżej określonymi zasadami uznane będą za niekwalifikowane a dotacja udzielona na ich pokrycie podlegad będzie zwrotowi. Maksymalna wartośd pomocy finansowej przyznanej Uczestnikowi projektu wynosi ,00 zł. Ostateczna wysokośd dotacji uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Beneficjenta za kwalifikowane. Uczestnik projektu zwraca dotację na warunkach określonych w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego, w szczególności w przypadku: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenia środków dotacji w wyznaczonym terminie 7.2 PROCEDURA SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 7) złożonego przez Uczestnika projektu. Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego powinny byd załączone następujące dokumenty: 1) potwierdzenie wykonania usług szkoleniowo doradczych, 2) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy, 3) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 8), 4) oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis 5) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartośd brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego - równowartośd w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy 6) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma byd objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 14

15 konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (załącznik nr 9) Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego Uczestnik projektu składa jednocześnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Opracowując Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego jak i Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnik projektu ma możliwośd skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego. Terminy oraz zakres spotkao z doradcą indywidualnym będą każdorazowo uzgadnianie z Uczestnikiem projektu. Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie podany do wiadomości Uczestników projektu nie później niż 30 dni przed datą jego upływu. Złożone przez Uczestników projektu Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego podlegają ocenie formalnej w terminie 5 dni od daty zakooczeniu naboru wniosków w oparciu o Kartę oceny formalnej (załącznik nr 10). Wnioski poprawne pod względem formalnym zostają przekazane do oceny merytorycznej. Wnioski zawierające błędy zostaną zwrócone Uczestnikom projektu w celu poprawy w ustalonym terminie. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Wniosków. Oceny dokonuje się w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (załącznik nr 11) oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków utworzona zostanie lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Trzydzieści wniosków, które uzyska najwyższą liczbę zostanie rekomendowanych do dofinansowania. O wynikach oceny merytorycznej Uczestnicy projektu zostaną poinformowani listownie (za potwierdzeniem odbioru) nie później niż w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia protokołu Komisji Oceny Wniosków. W przypadku decyzji pozytywnej Beneficjent wezwie Uczestnika projektu do podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego, w przypadku decyzji negatywnej przedstawi Uczestnikowi projektu uzasadnienie decyzji Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza przysługuje tylko i wyłącznie Uczestnikom Projektu, którzy ukooczyli wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz złożyli wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnik projektu, którego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej (nie uzyskał co najmniej 60% 15

16 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej nie uzyskał przynajmniej 40% punktów) ma możliwośd złożenia do Beneficjenta pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o negatywnym wyniku oceny formalnej bądź merytorycznej. Środek odwoławczy zostanie przyjęty do rozpatrzenia przez KOW, gdy będzie zawierał: a) dane Uczestnika Projektu, tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego; b) tytuł i numer wniosku o przyznanie wsparcia finansowego; c) wyczerpujące uzasadnienie konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnieo/ informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybieo formalnych. d) własnoręczny podpis Uczestnika Projektu lub osoby upoważnionej. Jeżeli, zdaniem Uczestnika Projektu, ocena wniosku o przyznanie wsparcia finansowego powodująca odrzucenie wniosku, została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, należy ująd wszystkie te kryteria w jednym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który mimo prawidłowego pouczenia w informacji pisemnej o wynikach oceny wniosku został złożony: a) po terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny wniosku; b) w sposób sprzeczny z procedurą składania odwołania; c) do niewłaściwej instytucji; d) nie został podpisany przez osobę do tego upoważnioną. 5. Beneficjent dokonuje powtórnej oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia od dnia wpłynięcia podania w tej sprawie. 6. Jedynie w przypadku, w którym Komisja Oceny Wniosków uzna, że złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest zasadny, wniosek o przyznanie wsparcia finansowego przekazywany jest do powtórnej oceny. 7. Ocena powtórnie złożonego Wniosku nie może byd dokonana przez tych członków KOW, którzy uczestniczyli w pierwotnej ocenie. 8. Powtórna ocena wniosku o przyznanie wsparcia finansowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 9. Beneficjent ma obowiązek pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) poinformowad zainteresowanego Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego i pomostowego nastąpi po rozpatrzeniu wszystkich podao o ponowne rozpatrzenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 16

17 Zarówno wstępna jak i ostateczna lista rankingowa Uczestników Projektu zakwalifikowanych do wsparcia finansowego i pomostowego zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. 7.3 ZASADY I WARUNKI WYPŁATY DOTACJI INWESTYCYJNEJ Dotacja inwestycyjna zostanie przyznana Uczestnikowi projektu na podstawie Umowy o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 12). Warunkiem wypłaty dotacji jest wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku Uczestnika projektu pozostającego w związku małżeoskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, wymagana jest zgoda współmałżonka na złożenie zabezpieczenia (załącznik nr 14) Przed podpisaniem Umowy o przyznanie wsparcia finansowego Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyd Beneficjentowi: aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) kopię nadania numeru NIP i REGON kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS/ KRUS deklarację majątkową (załącznik nr 15) oświadczenie o rozdzielności majątkowej - jeśli dotyczy (załącznik nr 16) identyfikacje finansową (załącznik nr 17) lub zaświadczenie banku potwierdzające założenie rachunku Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi projektu (Beneficjentowi Pomocy) w systemie zaliczkowo refundacyjnym, w następujący sposób: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy o przyznanie wsparcia finansowego płatnośd koocowa - na podstawie przedstawionego przez Beneficjenta pomocy Zestawienia poniesionych wydatków, w kwocie pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę i nie większej niż pozostała częśd kwoty przyznanego wsparcia finansowego. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wydatkowania przyznanych mu środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Beneficjent pomocy może dokonywad przesunięd pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętymi w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowo finansowym do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji Beneficjenta. Zmiany o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a jedynie 17

18 pisemnego poinformowania Beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmian. Beneficjent pomocy powinien ponieśd wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po podpisaniu Umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania środków. Termin zakooczenia wydatkowania środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostad przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, złożony do Beneficjenta nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonych w umowie. Z uwagi na długotrwałośd procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Beneficjent pomocy może sfinansowad inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą byd poniesione po złożeniu przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) i otrzymad ich refundację po podpisaniu Umowy. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent pomocy ponosi na własne ryzyko. Uwaga!!! Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalnośd gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia tych środków. Uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Rozliczenia kosztów inwestycji Beneficjent Pomocy dokonuje na podstawie przedłożonego Beneficjentowi Zestawienia poniesionych wydatków (załącznik nr 18) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, takimi jak: kopie faktur lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeo lub wykonanie prac, kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta Pomocy, lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji. Kopie dokumentów o których mowa powyżej powinny spełniad następujące warunki: muszą byd oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta Pomocy za zgodnośd z oryginałem, data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie może byd późniejsza niż ostatni dzieo terminu, w którym dotacja powinna byd wykorzystana, 18

19 dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny byd opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na polskie złote zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych powinny byd opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z projektem. Rozliczenie poniesionych wydatków Beneficjent pomocy powinien przedstawid najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakooczenia wydatkowania środków wskazanego w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego. Prawidłowośd realizacji inwestycji, jej rozliczenia, wysokośd kosztów kwalifikowanych, w tym kwalifikowalnośd VAT (uczestnicy mogą pokrywad podatek VAT bez względu na fakt czy są jego płatnikami czy nie, jednak w sytuacji gdy uczestnik otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT zobowiązany jest przeznaczyd całośd kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością) badana jest podczas kontroli na miejscu realizacji działalności gospodarczej Beneficjenta Pomocy. Kontrolę przeprowadza Beneficjent zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu. Pozytywny wynik kontroli oraz zatwierdzenie przez Beneficjenta Zestawienia poniesionych wydatków są warunkiem dokonania płatności koocowej. Ponadto zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn zm.) zmienionej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241), środki finansowe otrzymane przez Uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. VIII ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO 8.1 Podstawowe wsparcie pomostowe Podstawowe wsparcie pomostowe może wystąpid w formie: pomocy szkoleniowo doradczej, udzielanej na podstawie aneksu do Umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania ww aneksu. finansowego wsparcia pomostowego, zwanego podstawowym wsparciem pomostowym, wypłacanego w miesięcznych ratach, po zł przez okres do sześciu miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Finansowe wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy 19

20 pokrycie wydatków ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu katalogu zamkniętego: Koszty ZUS/KRUS Koszty administracyjne: opłata za czynsz, opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeo bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Koszty eksploatacji pomieszczeo: opłata za energię elektryczną (powinien zostad zamontowany podlicznik), opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę), koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty opłat telekomunikacyjnych: koszty abonamentu i połączeo telefonicznych w tym telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty za korzystanie z Internetu. Koszty usług prawnych: Opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie pism procesowych). Koszty usług kserograficznych, Opłaty za prowadzenie konta bankowego, Koszty usług pocztowych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych. Koszty usług księgowych: zlecenie obsługi księgowej firmy. Koszty drobnych materiałów biurowych: zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry itp.). Koszty działao informacyjno promocyjnych: prowadzenie strony internetowej firmy, materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalnośd, reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), tablica reklamowa firmy (szyld), 20

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w Zmiany do Regulaminu Projektu Pomysł na biznes pomysłem na przyszłośd wynikające ze Zmiany do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Własna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin konkursu na wsparcie pomostowe w projekcie przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania realizowanego przez 1 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe polegać będzie na przyznaniu: środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1. Wsparcie pomostowe to - bezzwrotna pomoc

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA BIZNES POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚD

POMYSŁ NA BIZNES POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚD Projekt Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Agencję Konsultingowo Edukacyjną ORDO sp. zo.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem!

Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1. Przedłużone wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

w projekcie p.n. Kobieta Przedsiębiorcza

w projekcie p.n. Kobieta Przedsiębiorcza REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie p.n. Kobieta Przedsiębiorcza Białystok, 29.11.2010 1 1 Postanowienia ogólne 1. Realizacja projektu Kobieta przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Własna firma przepustką do świata biznesu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2 JEDNORAZOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

POPRAWA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW SEKTORÓW RESTRUKTURYZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

POPRAWA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW SEKTORÓW RESTRUKTURYZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Projekt Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektorów restrukturyzowanych w województwie podlaskim, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. w partnerstwie z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Projekt realizowany w ramach Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

nr projektu: WND-POKL.08.01.02-20-032/10

nr projektu: WND-POKL.08.01.02-20-032/10 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój Biznes Mój Sukces PO ZMIANACH Z KWIETNIA 2011R. nr projektu: WND-POKL.08.01.02-20-032/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-04-009/13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Działalność gospodarcza drogą do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Działalność gospodarcza drogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /DRR-NOVA/Z-5/2013

UMOWA NR /DRR-NOVA/Z-5/2013 NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) UMOWA NR /DRR-NOVA/Z-5/2013 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO/PRZEDŁUŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości , REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Paszport do przedsiębiorczości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo