REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL /14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt POZYTYWNA ZMIANA (dalej zwany Projektem ) jest realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawa, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest adresowany do: a) osób zwolnionych, tj. pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, b) przewidzianych do zwolnienia, tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) zagrożonych zwolnieniem, tj. zatrudnionych u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta stołecznego Warszawy. 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie POZYTYWNA ZMIANA (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, Procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 5. Realizatorem Projektu jest EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND SP. Z O.O. 6. Projekt realizowany jest od do Biuro Projektu mieści się w Warszawie (kod ), przy ul. Nowogrodzkiej 50, pok.

2 115 II. Definicje 2 1) Osoba bezrobotna osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415 z późn. zm.) w szczególności niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 2) Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 3) Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony) obejmuje: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 (1) 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 4) Procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne modernizacyjne: procesy zachodzące w przedsiębiorstwie związane ze zmianami modernizacyjnymi, adaptacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, takimi jak np.: a) zmiana profilu działalności (np. przez zmianę branży lub sektora gospodarki), b) zmiana struktury organizacyjnej lub przekształceniem formy organizacyjno - prawnej, c) realizowanie procesu prywatyzacyjnego, d) likwidacja firmy lub jednostki organizacyjnej firmy, postępowanie naprawcze lub

3 upadłościowe, e)dokonywanie outsourcingu znaczącej dotychczasowej działalności, f)dokonywanie zwolnień grupowych pracowników lub likwidacja poszczególnych stanowisk pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 5) Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ( Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). 6) Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 7) Komisja Oceny Wniosków zespół powołany przez Beneficjenta projektu oceniający składane przez uczestników biznes plany oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych niezbędnych dla otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8) Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 9) Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 10) Osoba zagrożona zwolnieniem (na potrzeby poddziałania 8.1.2) osoba, zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne lub modernizacyjne o znacznym nasileniu w województwie. Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy. 11) Outplacement - to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. III. Cel projektu 3 Celem Projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 100 osób (61 kobiet/39 mężczyzn), które utraciły, bądź są zagrożone utratą pracy z Miasta Stołecznego Warszawa do końca sierpnia 2015 r.

4 IV. Uczestnicy projektu 4 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku lat, zamieszkałe na terenie Miasta Stołecznego Warszawa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, które: a) utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy: ZGR - zwolnienie grupowe (Dz.U.Nr 4/90 - art.1 lub 10 ust.1 ustawy z r.); WPI wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika; RET redukcja etatów; PRE przyczyny ekonomiczne; POI porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika; LZD likwidacja zakładu pracy. b) są przewidziane do zwolnienia, tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) są zagrożone zwolnieniem, tj. zatrudnione u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników d) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, tzn. nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), e) nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, f) nie korzystały i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania /Działania 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej), g) w stosunku do których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, h) w stosunku do których nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który jednak obecnie nie obowiązuje,

5 i) nie zalegają z należnymi składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, j) planują otworzyć działalność gospodarczą nie należącą do działalności wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (DZ. URZ. WE C235 z ), tzn. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie może być udzielone: na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą; udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r., w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, k) chcą ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej zlokalizowanej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa, l) zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu przez Beneficjenta Projektu, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz inne organy kontrolujące Projekt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6 2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które: a) łączy lub łączył z Beneficjentem Projektu i/lub pracownikiem Beneficjenta Projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, b) pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z European Financial Stability Fund Sp. z o.o., stosunku pracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, c) planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, będąc osobami z terenów wiejskich, d) byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Formularzu rekrutacyjnym z wykorzystaniem własnych środków nawet wówczas, gdyby nie otrzymały dotacji w ramach Projektu. 3. Projekt skierowany jest do 100 osób, z których 61 będą stanowiły kobiety. 4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: a) kobiety 4 pkt strategicznych b) osoby przewidziane do zwolnienia 3 pkt d) osoby zwolnione 2 pkt e) osoby w wieku powyżej 50 r.ż. 2 pkt f) osoby posiadające wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe 2 pkt 5. Adres zamieszkania deklarowany przez Kandydata na Uczestnika Projektu w Formularzu zgłoszeniowym musi być aktualny na dzień złożenia formularza i podpisania Deklaracji uczestnictwa. 6. Oświadczenia Kandydata dołączone do Formularza zgłoszeniowego muszą być aktualne na dzień składania formularza i podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. V. Zakres i sposób organizacji wsparcia 5 1. Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: indywidualne poradnictwo zawodowe (3h/osoba) indywidualne poradnictwo psychologiczne (3h/osoba) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 100 Uczestników/ -ek indywidualne szkolenia zawodowe dla 90 osób (średnio 160h/osoba) staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia dla 40 osób. Każdy z Uczestników/-ek Projektu biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1680,00 PLN miesięcznie (kwota brutto wraz z pochodnymi). Czas trwania stażu to 3 miesiące. studia podyplomowe (roczne) dla 10 uczestników szkolenie Podstawy przedsiębiorczości dla 30 osób (40h) doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego dla 30 osób (4h/osoba)

7 bezzwrotne wsparcie dla 25 osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmujące: - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości nie wyższej niż ,00 zł. na osobę - podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie nie wyższej niż zł przez okres 6 miesięcy - specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (2 godz.). VI. Sposób realizacji form wsparcia 6 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 5 odbywać się będą w dni robocze oraz w soboty w godz , jak również po godz pod warunkiem akceptacji godziny przez Uczestnika/-kę. 2. Zmiana grupy szkoleniowej, do której zostanie przydzielony Uczestnik/-ka, o ile będzie na to pozwalała organizacja zajęć, będzie możliwa po wyrażeniu zgody innej osoby na przeniesienie. 3. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia) oraz godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 60 min. 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 5. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej projektu. Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu oraz drogą mailową, jak również ustnie przez Koordynatora Projektu Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa Realizator. 2. Uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 5, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (szkolenia/warsztaty), otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie (po spełnieniu warunków ukończenia wszystkich zadań), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami

8 losowymi, otrzymania stypendium szkoleniowego 1 w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane, otrzymania stypendium stażowego w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim dział zobowiązany jest do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań wymienionych w 5, które jest przewidziane w ramach ścieżki uczestnika, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu, - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy ( tylko i wyłącznie w formie pisemnej) 3. Realizator European Financial Stability Fund Sp. z o.o. dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 4. W przypadku nie wywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt. 1 i 2 Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu od tegoż Uczestnika. 1 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Enterprise Investment. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Enterprise Investment. Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).

9 V. Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej 9 1. W Formularzu rekrutacyjnym kandydat na Uczestnika Projektu oświadcza, czy zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Osoba, która zamierza ubiegać się o udzielnie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia w Formularzu Rekrutacyjnym oświadczenia zawartego w części IX Formularza rekrutacyjnego. 3. O udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która w szczególności: 1) spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie określone powyżej w 4, 2) nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej, co potwierdzi w szczególności oświadczeniem złożonym w Formularzu rekrutacyjnym, 3) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), jak również nie posiadała w ww. okresie zarejestrowanej, ale zawieszonej działalności gospodarczej, 4) złożyła oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęcie m oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 4.Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą określa odrębny Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. VII. Zasady rekrutacji Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie od r. do r.. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia procesu rekrutacji, w przypadku niewyłonienia wymaganej liczby osób, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 3. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie będą przyjmowane: a) w Biurze Projektu w Warszawie (kod ), ul. Nowogrodzka 50, I piętro pok. 115 w godz , b) za pośrednictwem poczty dostarczanej do biura Projektu w Warszawie (kod ), ul. Nowogrodzka 50, I piętro pok.115.

10 4. Datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego jest data jego wpływu do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru do Projektu nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 5. Osoba, która ubiega się o udział w Projekcie, składa w Biurze Projektu wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, który obejmuje w szczególności dane i oświadczenia, których złożenie stanowi warunek zakwalifikowania do Projektu. Do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu, tj.: a) w wypadku osób bezrobotnych zaświadczenie lub inne urzędowe potwierdzenie z powiatowego urzędu pracy, wydane nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, ostatnie świadectwo pracy oraz oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy (w szczególności w wypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony, kiedy to pracodawca nie ma ustawowego obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia) dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca, b) w wypadku pracowników w okresie wypowiedzenia oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z tego dokumentu nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został wypowiedziany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca. 6. Z dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 5 powinno także wynikać, iż Uczestnik Projektu był lub pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę, oddział, inną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny lub inne miejsce stałego wykonywania pracy przez pracowników na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. 7. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu (adres patrz 1, pkt. 7), oraz na stronie internetowej projektu 8. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest odbycie indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, który przeprowadzi test kompetencji zawodowych Kandydatów na Uczestników Projektu. 10. Konsultacje z Doradca Zawodowym będą umawiane indywidualnie z każdym Kandydatem/ -ką, którzy dostarczyli Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

11 11. Celem konsultacji jest przeprowadzenie testu kompetencji zawodowych, ustalenie oczekiwań Kandydata/-ki względem udziału w Projekcie. Ocenie poddana zostaje również potrzeba uzyskania wsparcia przez Kandydata oraz jego motywacja i potwierdzenie gotowości do udziału w Projekcie W celu wyboru uczestników projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna. 2. Przewodniczący Komisji oraz Członkowie będą odpowiedzialni za: przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej formularzy złożonych przez Uczestnika Projektu, sporządzenie listy formularzy uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, wyłonienie osób, które będą uczestniczyły w Projekcie, utworzenie listy rezerwowej Kandydatów do Projektu, rozpatrzenie odwołań pisemnych złożonych przez Kandydatów. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego Członka Komisji, jeśli Przewodniczący Komisji brał udział w ocenie formularzy. Decyzja zostanie przedstawiona Kandydatom w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego odwołania. 3. Członków Komisji nie może łączyć z osobą, której aplikacje oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności. W szczególności Członka Komisji nie mogą łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego aplikację on ocenia, związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowacenia w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 5. Przed przystąpieniem do oceny Formularzy Zgłoszeniowych Uczestników do Projektu, Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 6. Formularz Rekrutacyjny jest oceniany przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 7. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 8. Na etapie oceny formalnej ocenie podlega spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w 4, według zasady spełnia/nie spełnia, zgodnie z kartą oceny, oraz kompletność, poprawność złożonych dokumentów podlegających ocenie. 9. Dokumenty rekrutacyjne, które nie spełniły wymogów formalnych podlegają

12 odrzuceniu na etapie oceny formalnej. 10. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego. 11. Ocenie merytorycznej będą podlegały dokumenty, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. 12. Ocena merytoryczna dokonana jest na podstawie treści merytorycznych zawartych w formularzu rekrutacyjnym i jest odnotowywana w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 13. Minimalny zakres opisu planowanej działalności gospodarczej uzasadniającego ocenę powinien zawierać informacje tj.: lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc wykonywania działalności, teren działania, forma prowadzenia działalności, sektor/branża działalności, charakterystyka działalności, planowane zatrudnienie, posiadane zasoby (np. niezbędny sprzęt, bądź inne zasoby, np. lokal konieczne do prowadzenia działalności), przewidywaną rentowność przedsięwzięcia, Wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane źródła finansowania. 14. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decyduje: prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz dostarczony do Biura Projektu Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, wynik oceny merytorycznej kandydata, opinia Doradcy Zawodowego, z którym Kandydat/-ka odbył/-a konsultacje 15. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 16. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej. Dokonanie oceny na Karcie oceny formularza rekrutacyjnego członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. 17. W przypadku rozbieżności w ocenie Formularza Rekrutacyjnego, oceniający uzgadniają wspólne stanowisko, a w wypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, w spornym zakresie decyduje ocena trzeciego członka Komisji. 18. Kandydat/-ka, którego/której formularz został oceniony, ma prawo wglądu w treść Kart oceny formalnej i merytorycznej Formularza rekrutacyjnego. 19. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listownie. 20. Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej na stronie internetowej Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo