Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja"

Transkrypt

1 Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt Mój pierwszy biznes - II edycja Realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /10 zawartej przez PGD sp. z o.o. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 9 listopada 2010 r. Biuro Projektu siedziba Polskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w Białymstoku, Białystok, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 lok Operator/Beneficjent Projektu Projektodawca realizujący projekt Mój pierwszy biznes - II edycja, tj. Polska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Białymstoku Kandydat/ka osoba, która zadeklarowała swój udział w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty wskazane przez Operatora weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik (Beneficjent Ostateczny) - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa. Od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie do dnia zakończenia udziału w Projekcie. Uczestnik nie może brać udziału w innym projekcie realizowanym w ramach działania 6.2. Grupa Docelowa Projektu Uczestnicy Projektu tworzący grupę o określonej przez założenia Projektu strukturze (wiek, status na rynku pracy, płeć, wykluczenie społeczne). Przedsiębiorca Uczestnik Projektu, który otrzyma wsparcie finansowe oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach Projektu oraz rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotacja inwestycyjna bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Przedsiębiorcy w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna Strona 1 z 19

2 wysokość jednorazowej dotacji wynosi 40 tys. zł. (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa dla Przedsiębiorcy w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1317,00 zł brutto, wypłacana miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa dla Przedsiębiorcy w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1317,00 zł brutto, udzielona w uzasadnionych wypadkach osobom, które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacana miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego. Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza - działalność zarobkowa, w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz z późn. zm). Działalnością gospodarczą nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (na podst. Art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004). Regulamin niniejszy Regulamin rekrutacji, udzielania wsparcia szkoleniowo - doradczego, wsparcia finansowego w postaci dotacji, podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego oraz innych zasad uczestnictwa w Projekcie. Pomoc de minimis wsparcie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. KOW Komisja Oceny Wniosków Komisja w skład której wejdą minimum 4 osoby oceniające, tj. trzej eksperci i jeden przedstawiciel Operatora posiadający niezbędne kwalifikacje do oceny formalnej i merytorycznej przedstawionych przez Beneficjentów Ostatecznych biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Sekretarz Komisji. Komisja Rekrutacyjna zespół odpowiedzialny za proces rekrutacji w Projekcie. W skład Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez Operatora Projektu wejdą: Przewodniczący Komisji i 3 członków Komisji (Specjaliści ds. procesów gospodarczych i finansowych oraz Sekretarz Komisji). Strona internetowa Projektu Strona internetowa Operatora, tj. (zakładka Nasze projekty Mój pierwszy biznes - II edycja). Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Strona 2 z 19

3 2. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja realizowanym przez PGD Sp. z o.o. w Białymstoku. Zasady uczestnictwa w projekcie obejmują: a) zasady rekrutacji do udziału w Projekcie b) zasady udzielania wsparcia doradczo-szkoleniowego c) zasady udzielania wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej d) zasady udzielania podstawowego wsparcia pomostowego, e) zasady udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Projekt Mój pierwszy biznes II edycja realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VI Oś priorytetowa Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania kierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i obejmuje pomoc finansową, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze, zarówno w momencie zakładania firmy jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. 3. Projekt Mój pierwszy biznes - II edycja realizowany jest w okresie od 01 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. i składa się z następujących etapów: a) etap promocji b) etap rekrutacji c) etap wsparcia szkoleniowo-doradczego d) etap udzielenia Przedsiębiorcom wsparcia finansowego e) etap monitoringu rozpoczętych przedsięwzięć gospodarczych 4. W ramach Projektu zakłada się nabór Kandydatów na Uczestników, a następnie przeszkolenie i wsparcie doradcze dla 50 osób. Dla 36 osób spośród Uczestników Projektu przewidziano udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego, 25 spośród 36 nowych Przedsiębiorców ma szansę na uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mają Uczestnicy, którzy dotychczas nie otrzymali jednorazowej dotacji na rozwój działalności gospodarczej oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanych ze środków publicznych. 6. Dopuszczalnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej wspieranej w ramach Projektu są: Strona 3 z 19

4 a/ jednoosobowa działalność gospodarcza b/ spółka cywilna c/ spółdzielnia, w tym spółdzielnia socjalna 7. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2). Rozdział II Rekrutacja 3. Proces rekrutacji 1. Nabór Kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Operator Projektu w Biurze Projektu. Biuro Projektu czynne jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem w sposób bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Operatora. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej. 3. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: a) Formularz Rekrutacyjny (Załącznik nr 1), który zawiera m.in. opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, dane osobowe Kandydata, określenie przynależności do grupy docelowej Projektu, zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych jak również oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, b) Oświadczenia Kandydata/tki Projektu (Załącznik nr 2), c) Kserokopia dowodu osobistego, d) Zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, potwierdzające posiadanie przez Kandydata statusu osoby bezrobotnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę), e) Dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy nie Strona 4 z 19

5 wcześniej niż 6 miesięcy przez przystąpieniem do Projektu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę) f) Decyzja o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę), g) Oświadczenie Kandydata/tki o miejscu zamieszkania innym niż miejsce zameldowania - jeśli dotyczy (załącznik nr 3) h) Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu nie dotyczy osób bezrobotnych (załącznik nr 4) 4. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo w języku polskim. Formularz musi zostać wypełniony kompletnie (wszystkie pola muszą być wypełnione), wydrukowany i podpisany przez Kandydata, a strony parafowane. 5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne (brak załączników, nie wypełnione pola Formularza Rekrutacyjnego, brak podpisów Kandydata, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy niezgodnych z wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu) skutkują odrzuceniem zgłoszenia na etapie oceny formalnej. 6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Dokumenty powinny być trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu) i złożone w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w okresie od r. do r. od poniedziałku do piątku w godz Koperta powinna zostać oznaczona następującymi danymi: Imię, nazwisko, adres i telefon Uczestnika projektu, tytuł Projektu. 7. Każdemu zarejestrowanemu Formularzowi zostanie nadany numer ewidencyjny, do którego zostaną przypisane dane osobowe Kandydata/Uczestnika Projektu. 8. Za proces Rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Operatora. 9. Rekrutacja prowadzona będzie w 3 etapach, a informacja o jej rozpoczęciu i okresie trwania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora oraz podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów regionalnych. Data rozpoczęcia naboru, Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny i inne dokumenty obowiązujące Kandydatów do udziału w Projekcie zostaną podane do wiadomości publicznej nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru. a) etap I w okresie od r. do r. Przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne Kandydatów do udziału w Projekcie (Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem załączników). Dokumenty rekrutacyjne przyjęte do dalszej oceny muszą zostać złożone do dnia r. do godz (decyduje data wpływu do Biura Projektu). b) etap 2 w okresie od r. do r. Strona 5 z 19

6 Na podstawie Karty oceny formalnej Formularza przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie założonych kryteriów (spełnianie kryteriów podstawowych, kompletność formularza, kompletność załączników). Lista Kandydatów z podziałem na osoby spełniające kryteria formalne (ocena pozytywna) i niespełniające kryteriów formalnych (ocena negatywna) zamieszczona będzie na stronie internetowej Projektu w dniu r. c) etap 3 w okresie od r. do r. Komisja Rekrutacyjna w terminie do r. w oparciu o Kartę oceny merytorycznej Formularza dokona oceny złożonych Formularzy Rekrutacyjnych, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, w wyniku której powstanie lista oceny merytorycznej Kandydatów. Na liście znajdą się jedynie Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwej do zdobycia liczby punktów. W przypadku braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii uczestnictwa w Projekcie (dotyczy Kandydatów, którzy np. otrzymają jednakową ilość punktów) zakłada się przeprowadzenie wywiadu przez członków Komisji Rekrutacyjnej. O terminie wywiadu Kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po przeprowadzonych wywiadach Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ostatecznym kształcie listy Uczestników Projektu i ogłosi ją w dniu r. na stronie internetowej Projektu. Osobom niezakwalifikowanym do projektu zostaną przekazane za potwierdzeniem odbioru, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ich Formularzy Rekrutacyjnych wraz z kartami oceny tych Formularzy, uzasadniającymi przyznaną punktację, a tym samym powody odrzucenia ich aplikacji. 10. Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego (również ograniczonego do określonej grupy docelowej) naboru Kandydatów do udziału w Projekcie aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej założone wskaźniki w Projekcie ( 4 pkt. 1). 11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje Kandydatowi odwołanie. 12. Operator poinformuje pisemnie Kandydata o wynikach oceny w postępowaniu rekrutacyjnym, przekazując mu w udokumentowany sposób (pocztowa przesyłka polecona, odbiór osobisty) potwierdzony za zgodność egzemplarz Formularza rekrutacyjnego i Karty oceny Formularza rekrutacyjnego. 4. Uczestnicy Projektu 1. Do Projektu zostanie przyjętych 50 osób w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn. Priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne - 15 osób, powyżej 50 roku życia - 15 osób, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich - 15 osób, niepełnosprawne - 8 osób, osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Strona 6 z 19

7 projektu - 5 osób, osoby do 24-ego roku życia - 15 osób. Stanowią oni Grupę Docelową Projektu. 2. Mając na uwadze realizację założeń odnośnie Grupy Docelowej Projektu oraz określone w Planie Działania na 2010 r. dla Działania 6.2 w woj. podlaskim wymagania odnośnie grup docelowych zakłada się stosowanie następujących kryteriów naboru Uczestników: a) kryteria podstawowe Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna: - zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) - nie karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny, korzystająca z pełni praw publicznych i posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych - zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w sektorach niewykluczonych z zasady de minimis (załącznik nr 17) zarejestrowaną na terenie województwa podlaskiego - nie pozostająca w stosunku zatrudnienia u Operatora Projektu, nie związana z Operatorem i/lub pracownikiem Operatora uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa czy powinowactwa i/lub związkiem z tytułu opieki przysposobienia, opieki lub kurateli - nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie będąca wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach jednoosobowych lub członkiem spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu. Za datę przystąpienia do Projektu uznaje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, o której mowa w 4 pkt. 11. Przewiduje się, że podpisanie Deklaracji uczestnictwa z Uczestnikami nastąpi w okresie od do r. - nie będąca uczestnikiem projektu / Beneficjentem pomocy, nie biorąca udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz nie otrzymałem/am innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz Poddziałania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Ocena Kandydata na podstawie kryteriów podstawowych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z podstawowych kryteriów skutkuje odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych Kandydata. Kandydaci niespełniający kryteriów podstawowych udziału w Projekcie nie mogą odwoływać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Strona 7 z 19

8 Punktacja uzyskana podczas oceny merytorycznej stanowi ocenę Kandydata i decyduje o miejscu na liście rankingowej. b) kryteria grupy docelowej wraz z przynależną im wagą punktową: Kryterium Osoba długotrwale bezrobotna (bez zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat) Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu Osoba niepełnosprawna 2 Osoba zamieszkująca gminę wiejską 2 Osoba do 24 roku życia 2 Osoba po 50 roku życia 2 Waga punktowa 2 2 c) kryteria merytoryczne Kwalifikacje, doświadczenie i zasoby do działalności gospodarczej 18 Opis planowanej działalności gospodarczej 42 ŁACZNIE Maksymalna ocena uzyskana podczas postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kryteriów merytorycznych stanowi 60 punktów, a o umieszczeniu Kandydata na liście rankingowej, o której mowa w 3 pkt. 10 lit.c decyduje uzyskanie minimum 60% punktów z oceny merytorycznej, tj. 36 punktów. 4. Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów Grupy Docelowej są punktami strategicznymi i uzupełniają przyznaną podczas oceny merytorycznej punktację. 5. Pełna ocena Kandydata (formalna i merytoryczna) ubiegającego się o udział w projekcie odbywać się będzie przy użyciu Karty Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 5) oraz Karty Oceny Merytorycznej Formularza (załącznik nr 6), który zawiera Strona 8 z 19

9 kryteria punktowe oceny Kandydata, uzasadnienie dla przyznanej oceny oraz oświadczenie o bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej oceniającego Kandydata. 6. Ocena formalna jest oceną jednostopniową (jeden oceniający) wymagającą zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. 7. Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego odbywa się losowo przez dwóch wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, a ilość przyznanych punktów merytorycznych jest średnią arytmetyczną z dwóch niezależnych ocen punktowych przyznanych przez członków Komisji. W przypadku rozbieżności ocen składowych o 10 punktów Formularz podlegać będzie dodatkowej ocenie trzeciej osoby wchodzącej w skład Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczna średnia punktowa wyciągnięta zostanie z sumy trzech ocen wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej. 8. Formularze, które nie przejdą pozytywnie oceny formalnej, nie są poddawane ocenie merytorycznej. 9. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę rankingową, na której zostaną umieszczone osoby z najwyższą liczbą punktów spełniających kryteria Grupy Docelowej Projektu; 30 kolejnych osób, w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją podczas postępowania rekrutacyjnego, znajdzie się na liście rezerwowej Uczestników Projektu. 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdująca się na liście Uczestników Projektu w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy zachowaniu kolejności rankingowej i biorąc pod uwagę strukturę Grupy Docelowej Projektu ( 4 pkt.1), tj. np. w miejsce osoby długotrwale bezrobotnej wejdzie osoba długotrwale bezrobotna o największej ilości punktów uzyskanych podczas oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym do udziału w Projekcie. 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują Deklarację uczestnictwa (Załącznik nr 16) w Projekcie. Podpisanie w/w deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem i oznacza przystąpienie do Projektu. 12. Przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa każdy z zakwalifikowanych Uczestników ma obowiązek złożyć zaświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu wydane przez właściwy urząd miasta/gminy. Rozdział III - Wsparcie szkoleniowo - doradcze 5. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia szkoleniowo-doradczego Strona 9 z 19

10 1. Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom wsparcia szkoleniowo - doradczego Uczestników zostanie objętych podstawowym wsparciem szkoleniowo - doradczym, a 36 spośród nich, których przedsięwzięcia uzyskają rekomendację do wsparcia finansowego, zostanie objętych specjalistycznym, indywidualnym doradztwem podczas 12 miesięcy prowadzenia nowopowstałego przedsiębiorstwa. 3. Wsparcie szkoleniowo - doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym i realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 7) zawieranej pomiędzy Operatorem Projektu a Uczestnikiem Projektu. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje: a/ podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze w tym wsparcie szkoleniowe (45 godzin) z zakresu przedsiębiorczości, podstawowe doradztwo grupowe (25 godzin wsparcia), doradztwo indywidualne (4 godziny) b/specjalistyczne wsparcie doradcze (24 godziny na Przedsiębiorcę - Uczestnika) z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Godzina szkoleniowa z zakresu podstawowego doradztwa grupowego trwa 45 minut, godzina specjalistycznego wsparcia doradczego to pełna godzina zegarowa. 6. Moduł szkoleniowo- doradczy 1. Szkolenia poprzedzone będą indywidualnym doradztwem w zakresie sporządzenia indywidualnych planów działania, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz planów rozwoju zawodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Szkolenie, o którym mowa w 5 pkt. 4 składa się z fakultatywnych modułów obejmujących następującą tematykę: a) Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej zarządzanie firmą b) Skuteczny marketing Udany biznes c) Rejestracja działalności gospodarczej d) Negocjacje biznesowe e) Księgowość we własnej firmie 3. Opracowanie szczegółowego programu szkolenia z podziałem na grupy szkoleniowe nastąpi po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników Projektu, o której mowa w 6 pkt.1 z założeniem, że każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w 70 godzinach szkoleniowo-doradczych. Strona 10 z 19

11 4. Podstawowe doradztwo grupowe polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu sporządzania biznes planu oraz przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Projektu Uczestnikom modułu szkoleniowego i objętych podstawowym doradztwem grupowym przysługują materiały dydaktyczne, prawo do dofinansowania dojazdów oraz catering podczas zajęć grupowych. 6. Szkolenia i podstawowe wsparcie doradcze realizowane będą w dwóch grupach szkoleniowych (po 25 osób) w systemie zjazdowym (sobota niedziela) w okresie od lutego do końca kwietnia 2011 r. Informacja na temat terminów zjazdów zostanie przekazana Uczestnikom Projektu drogą telefoniczną i mailową. Zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 7. Projekt przewiduje organizację 5 zjazdów w celu realizacji modułu szkoleniowego i podstawowego doradztwa grupowego. 8. W fazie końcowej modułu szkoleniowego-doradczego Uczestnicy Projektu przygotują, przy wsparciu ekspertów, biznesplany sporządzone na okres 2 lat działalności swoich przedsiębiorstw. 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisywania listy obecności na zajęciach grupowych. Warunkiem ukończenia modułu szkoleniowo-doradczego jest udział w co najmniej 80% zajęć (56 godzin). Uczestnicy którzy nie zakończyli pozytywnie tego etapu udziału w Projekcie nie mogą ubiegać się o udzielenia wsparcia finansowego. Rezygnacja z prawa do złożenia wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej nie zwalnia uczestnika Projektu z obowiązku złożenia biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w 3 pkt.3 lit.a niniejszego Regulaminu. 10. Specjalistyczne indywidualne doradztwo przewidziane w Projekcie świadczone będzie dla 36 Uczestników, którzy otrzymają wsparcie finansowe, zarejestrują i zaczną prowadzić działalność gospodarczą. Realizowane będzie w postaci stałej pomocy doradców indywidualnych podczas 12 miesięcy prowadzenia przez Uczestnika nowej działalności gospodarczej. Przewidziana ilość godzin doradztwa dla jednego Uczestnika to 2 godziny w miesiącu (łącznie 24 godziny w okresie wsparcia). 11. Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem fakt skorzystania z doradztwa w ramach Projektu złożonym na specjalnie w tym celu przygotowanych listach. 12. Środki finansowe udzielone w postaci specjalistycznego doradztwa indywidualnego stanowią pomoc de minimis. Rozdział IV Wsparcie finansowe 7. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia finansowego Strona 11 z 19

12 1. W ramach Projektu przewidziane jest udzielenie następującego wsparcia finansowego: 1.1 dotacja inwestycyjna jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana będzie do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Wysokość wsparcia uzgodniona będzie z ekspertem w trakcie sporządzania biznesplanu przedsięwzięcia oraz zatwierdzana przez KOW. Katalog kosztów kwalifikowanych jest katalogiem otwartym, a ich zasadność oceniana będzie przez KOW w ramach oceny wniosków o przyznania wsparcia finansowego. Za kluczowe wydatki nowopowstałego przedsiębiorstwa uważa się m.in.: a/ zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe tj. sprzętu nowego jak i sprzętu używanego (w przypadku zakupu/leasingu sprzętu używanego konieczne jest sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę, odkupiony sprzęt nie może pochodzić z zakupów wcześniej finansowanych dotacją w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu); b/ leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe tj. sprzętu nowego jak i sprzętu używanego (zasada dotycząca sprzętu używanego j/w). Kwalifikowane są koszty rat leasingowych, poniesionych w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, nie później niż do r. W przypadku wykorzystania dotacji na spłatę rat leasingowych, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zawarcia umowy leasingowej, z opcją wykupu przedmiotu leasingu w terminie nie później niż do roku; c/ wartości niematerialne i prawne; d/ pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa; e/ dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej; f/ w przypadku podjęcia działalności produkcyjnej lub usługowej dopuszcza się jako wydatki kwalifikowane zakup materiałów lub surowców w wysokości nieprzekraczającej 10 % ogółu wydatków kwalifikowanych w ramach dotacji inwestycyjnej wsparcie pomostowe bezzwrotne wsparcie kapitałowe przyznawane Uczestnikowi Projektu w comiesięcznych ratach od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (nie wyższe niż 1317,00 zł miesięcznie). Pomostowe wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy, których szczegółowy katalog kosztów stanowi załącznik do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 13). Wsparcie pomostowe przewidziane w Projekcie występuje jako: Strona 12 z 19

13 a/ podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy na Wniosek Uczestnika Projektu. b/ przedłużone wsparcie pomostowe przedłużone do łącznie 12 miesięcy podstawowe wsparcie pomostowe, udzielone w uzasadnionych przypadkach na wniosek Uczestnika Projektu. 2. Środki finansowe udzielone w postaci dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. 3. Operator ma obowiązek każdorazowego wystawienia zaświadczenia o udzielonej Uczestnikowi pomocy de minimis. 4. Szczegółowe warunki oraz zasady otrzymania i rozliczania przyznanych Uczestnikowi środków na rozwój przedsiębiorczości określone są w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 12), Umowie na otrzymanie wsparcia pomostowego (załącznik nr13), o których mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 8. Zasady udzielania wsparcia finansowego dotacja inwestycyjna 1. Uczestnicy Projektu, którzy pozytywnie zakończyli podstawowy moduł szkoleniowodoradczy, mają prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego. Założenia Projektu umożliwiają udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji inwestycyjnej 36 spośród 50 Uczestników Projektu. Wyłonienie Uczestników uprawnionych do dofinansowania nastąpi zgodnie z przewidzianą niniejszym Regulaminem procedurą. 2. Operator Projektu poda do wiadomości Uczestników Projektu termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, który nie może być krótszy niż 2 tygodnie, by umożliwić Uczestnikom rzetelne przygotowanie wymaganych dokumentów. 3. Wyłonienie Uczestników nastąpi na podstawie oceny złożonych wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z załącznikami). Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 9) składany jest przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu, w terminie wskazanym przez Operatora osobiście, pocztową przesyłką poleconą lub kurierem. 4. Wniosek z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien być być trwale spięty (np. wpięty do skoroszytu, zbindowany etc.). Wniosek i załączniki muszą mieć ponumerowane strony. Skoroszyty powinny zostać oznaczone następującymi danymi: Imię, nazwisko i adres Uczestnika projektu, tytuł Projektu. 5. Oceny formalnej wniosków dokonuje Operator Projektu, w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 14) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. Wyniki w postaci Strona 13 z 19

14 listy pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu. 6. Uczestnik Projektu, którego wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej ma możliwość złożenia do Operatora Projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania przez Operatora informacji o negatywnym wyniku oceny formalnej (zgodnie z 10 niniejszego Regulaminu). 7. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, ocenione jako poprawne pod względem formalnym, przekazywane są następnie do oceny merytorycznej. Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 14) oraz Regulamin Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 8). 8. KOW przedstawia wstępną listę rankingową Uczestników. 36 Uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów będzie rekomendowanych do wsparcia finansowego. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową. Od decyzji KOW przysługuje Uczestnikowi odwołanie na podstawie przepisów rozdziału Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW - 10 niniejszego Regulaminu. 9. Ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników rekomendowanych do wsparcia finansowego nastąpi nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. We wskazanym terminie zostanie sporządzona ostateczna lista Uczestników przewidzianych do wsparcia finansowego oraz listą rezerwową. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków, nie później jednak niż w 31 dniu kalendarzowym od dnia zakończenia naboru wniosków. W terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy Uczestników rekomendowanych do wsparcia, osobom niezakwalifikowanym do wsparcia zostaną przekazane za potwierdzeniem odbioru, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku, uzasadniające przyznaną punktację, a tym samym powody odrzucenia ich aplikacji. 10. Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być załączone następujące dokumenty: a) potwierdzenie ukończenia modułu szkoleniowego, b) biznesplan przedsiębiorstwa, c) oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według Strona 14 z 19

15 średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub d) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, e) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być wsparta dotacją (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem. f) Oświadczenie VAT 11. Ocena merytoryczna wniosków i decyzja o przyznaniu dotacji inwestycyjnej dokonywana jest na posiedzeniach KOW. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosku oraz umożliwienia uczestnictwa przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w pracach Komisji, o terminie i miejscu posiedzeń KOW informowana będzie IP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Z posiedzeń KOW sporządzany będzie każdorazowo protokół. 12. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od decyzji KOW. Komisja może obniżyć wnioskowaną przez Uczestnika kwotę dofinansowania przedsięwzięcia, jeżeli wskazane w biznesplanie wydatki będą zawyżone, nieuzasadnione lub niekwalifikowane. 13. Po otrzymaniu informacji o pozytywnych wynikach oceny, w celu uzyskania środków finansowych, Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 12) w terminie określonym przez Beneficjenta. Warunkiem koniecznym podpisania w/w umowy jest do zarejestrowania działalności gospodarczej i dostarczenie do Biura Projektu potwierdzających ten fakt dokumentów, tj.: a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, b) kopię nadania numeru REGON Uczestnikowi Przedsiębiorcy, c) kopię nadania numeru NIP Uczestnikowi Przedsiębiorcy, d) kopię dokumentu potwierdzającego otwarcie przez Przedsiębiorcę rachunku bankowego nowopowstałego przedsiębiorstwa, e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS. 14. W przypadku nie dotrzymania terminu podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przez Uczestnika Projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 8 pkt. 9 zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 15. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Operatorem Projektu, określa szczegółowo warunki i zasady otrzymania i Strona 15 z 19

16 rozliczania przyznanych środków, w tym m.in. warunki zabezpieczenia i zwrotu otrzymanej dotacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, dotyczącej jej przyznania. 16. Uczestnik Projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami (liczonymi jak za zaległości podatkowe), jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 17. Operator Projektu ma prawo monitorować prowadzenie działalności gospodarczej uruchomionej w ramach Projektu przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, a Uczestnik - Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwienia przedstawicielom Operatora każdorazową kontrolę w powyższym zakresie. 9. Zasady udzielania wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe 1. O udzielenie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji inwestycyjnej na podstawie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Maksymalna ilość osób objęta podstawowym wsparciem pomostowym w Projekcie to 36 osób, dla 25 spośród nich przewidziano możliwość udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (Załącznik nr 10) złożonego przez Uczestnika Projektu w terminie wskazanym przez Operatora. 3. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Operator, który wypłaca środki Uczestnikowi na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 13) określającej w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Przed wypłatą drugiej miesięcznej transzy dotacji Uczestnik powinien udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 4. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Uczestnika Projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej ni do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 11) składany jest przez Uczestnika Przedsiębiorcę do Operatora nie wcześniej i nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 5. Decyzję o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje KOW na wniosek Uczestnika - Przedsiębiorcy w przypadku wykazania we wniosku celowości kontynuowania udzielania mu pomocy. 6. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: Strona 16 z 19

17 a) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, b) sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika Przedsiębiorcy, c) oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu dzielenia pomocy lub d) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 7. Do naboru i oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stosuje się procedurę określoną w Regulaminie KOW (załącznik nr 8). 8. Operator podpisuje z wyłonionymi do wsparcia Uczestnikami Projektu aneks do umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego, który określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Rozdział V Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW Od rozstrzygnięć Komisji Oceny Wniosków Uczestnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Uczestnik może kwestionować rozstrzygnięcia KOW zarówno w zakresie oceny formalnej jak również merytorycznej, a także w zakresie wysokości udzielonego wsparcia finansowego. 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczestnik składa w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do wiadomości przez Operatora informacji o przyznaniu bądź odmowie wsparcia w ramach Projektu. Strona 17 z 19

18 4. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczestnik powinien określić i uzasadnić zarzuty wobec rozstrzygnięć KOW. 5. KOW ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wpływu wniosku. 6. W skład KOW rozpatrującej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wejdą inne osoby niż oceniające wniosek/wnioski Uczestnika o udzielenie wsparcia. 7. Decyzja KOW w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 8. KOW dokonuje ponownej oceny w oparciu o zasady i procedury określone w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Projektodawców oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL i inne przepisy mające zastosowanie w sprawie. 9. Przyznanie wsparcia finansowego Uczestnikowi wskutek odwołania się od decyzji KOW może nastąpić tylko w przypadku, gdy w wyniku decyzji KOW dotyczących wysokości wsparcia finansowego przyznanego poszczególnym Uczestnikom Projektu, powstanie wystarczająca rezerwa finansowa w budżecie Projektu. Informacje o dostępnej rezerwie finansowej zostaną przekazane łącznie z wstępną listą rankingową. Rozdział VI - Działalność gospodarcza rejestrowana w ramach Projektu 11. Działalność gospodarcza podlegająca wykluczeniu ze wsparcia 1. Uczestnik Projektu otrzymujący wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w ramach Projektu korzysta z pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach POKL reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 26 maja 2008 r.). 3. Zgodnie z zapisami Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach POKL wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu w ramach działania 6.2 jest pomocą de minimis (dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe i specjalistyczne doradztwo) i nie może być udzielone na: a) przedsięwzięcia faworyzujące towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych, Strona 18 z 19

19 b) działalność w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu), c) działalność w sektorze węgla kamiennego, d) pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, e) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE, f) podmiotom, które rozpoczęły realizację projektów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, g) przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwom działającym w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Załącznik nr 1 do TWE stanowi załącznik nr 21 do niniejszego Regulaminu. Rozdział VII - Wykaz dokumentów obowiązujących w procesie rekrutacji Kandydatów i procedur przyznawania środków finansowych Uczestnikom Projektu. 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 2. Załącznik nr 2 Oświadczenia Kandydata/tki Projektu 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Kandydata/tki o miejscu zamieszkania innym niż miejsce zameldowania 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu 5. Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego 6. Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 7. Załącznik nr 7 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 8. Załącznik nr 8 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków 9. Załącznik nr 9 Wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej z załącznikami 10. Załącznik nr 10 Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z załącznikami 11. Załącznik nr 11 Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z załącznikami 12. Załącznik nr 12 - Wzór Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 13. Załącznik nr 13- Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego 14. Załącznik nr 14 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej 15. Załącznik nr 15 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej 16. Załącznik nr 16 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 17. Załącznik nr 17 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18. Załącznik nr 18 Załącznik nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Strona 19 z 19

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo