Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja"

Transkrypt

1 Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt Mój pierwszy biznes - II edycja Realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /10 zawartej przez PGD sp. z o.o. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 9 listopada 2010 r. Biuro Projektu siedziba Polskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w Białymstoku, Białystok, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 lok Operator/Beneficjent Projektu Projektodawca realizujący projekt Mój pierwszy biznes - II edycja, tj. Polska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Białymstoku Kandydat/ka osoba, która zadeklarowała swój udział w Projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty wskazane przez Operatora weryfikujące spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik (Beneficjent Ostateczny) - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa. Od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie do dnia zakończenia udziału w Projekcie. Uczestnik nie może brać udziału w innym projekcie realizowanym w ramach działania 6.2. Grupa Docelowa Projektu Uczestnicy Projektu tworzący grupę o określonej przez założenia Projektu strukturze (wiek, status na rynku pracy, płeć, wykluczenie społeczne). Przedsiębiorca Uczestnik Projektu, który otrzyma wsparcie finansowe oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach Projektu oraz rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotacja inwestycyjna bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Przedsiębiorcy w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez Uczestnika Projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna Strona 1 z 19

2 wysokość jednorazowej dotacji wynosi 40 tys. zł. (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa dla Przedsiębiorcy w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1317,00 zł brutto, wypłacana miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa dla Przedsiębiorcy w formie comiesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1317,00 zł brutto, udzielona w uzasadnionych wypadkach osobom, które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacana miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego. Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza - działalność zarobkowa, w myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz z późn. zm). Działalnością gospodarczą nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (na podst. Art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004). Regulamin niniejszy Regulamin rekrutacji, udzielania wsparcia szkoleniowo - doradczego, wsparcia finansowego w postaci dotacji, podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego oraz innych zasad uczestnictwa w Projekcie. Pomoc de minimis wsparcie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. KOW Komisja Oceny Wniosków Komisja w skład której wejdą minimum 4 osoby oceniające, tj. trzej eksperci i jeden przedstawiciel Operatora posiadający niezbędne kwalifikacje do oceny formalnej i merytorycznej przedstawionych przez Beneficjentów Ostatecznych biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Sekretarz Komisji. Komisja Rekrutacyjna zespół odpowiedzialny za proces rekrutacji w Projekcie. W skład Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez Operatora Projektu wejdą: Przewodniczący Komisji i 3 członków Komisji (Specjaliści ds. procesów gospodarczych i finansowych oraz Sekretarz Komisji). Strona internetowa Projektu Strona internetowa Operatora, tj. (zakładka Nasze projekty Mój pierwszy biznes - II edycja). Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Strona 2 z 19

3 2. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja realizowanym przez PGD Sp. z o.o. w Białymstoku. Zasady uczestnictwa w projekcie obejmują: a) zasady rekrutacji do udziału w Projekcie b) zasady udzielania wsparcia doradczo-szkoleniowego c) zasady udzielania wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej d) zasady udzielania podstawowego wsparcia pomostowego, e) zasady udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Projekt Mój pierwszy biznes II edycja realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VI Oś priorytetowa Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie realizowane w ramach Działania kierowane jest do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i obejmuje pomoc finansową, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze, zarówno w momencie zakładania firmy jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. 3. Projekt Mój pierwszy biznes - II edycja realizowany jest w okresie od 01 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. i składa się z następujących etapów: a) etap promocji b) etap rekrutacji c) etap wsparcia szkoleniowo-doradczego d) etap udzielenia Przedsiębiorcom wsparcia finansowego e) etap monitoringu rozpoczętych przedsięwzięć gospodarczych 4. W ramach Projektu zakłada się nabór Kandydatów na Uczestników, a następnie przeszkolenie i wsparcie doradcze dla 50 osób. Dla 36 osób spośród Uczestników Projektu przewidziano udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego, 25 spośród 36 nowych Przedsiębiorców ma szansę na uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mają Uczestnicy, którzy dotychczas nie otrzymali jednorazowej dotacji na rozwój działalności gospodarczej oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanych ze środków publicznych. 6. Dopuszczalnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej wspieranej w ramach Projektu są: Strona 3 z 19

4 a/ jednoosobowa działalność gospodarcza b/ spółka cywilna c/ spółdzielnia, w tym spółdzielnia socjalna 7. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2). Rozdział II Rekrutacja 3. Proces rekrutacji 1. Nabór Kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Operator Projektu w Biurze Projektu. Biuro Projektu czynne jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem w sposób bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Operatora. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej. 3. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: a) Formularz Rekrutacyjny (Załącznik nr 1), który zawiera m.in. opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, dane osobowe Kandydata, określenie przynależności do grupy docelowej Projektu, zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych jak również oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, b) Oświadczenia Kandydata/tki Projektu (Załącznik nr 2), c) Kserokopia dowodu osobistego, d) Zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, potwierdzające posiadanie przez Kandydata statusu osoby bezrobotnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę), e) Dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy nie Strona 4 z 19

5 wcześniej niż 6 miesięcy przez przystąpieniem do Projektu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę) f) Decyzja o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę), g) Oświadczenie Kandydata/tki o miejscu zamieszkania innym niż miejsce zameldowania - jeśli dotyczy (załącznik nr 3) h) Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu nie dotyczy osób bezrobotnych (załącznik nr 4) 4. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo w języku polskim. Formularz musi zostać wypełniony kompletnie (wszystkie pola muszą być wypełnione), wydrukowany i podpisany przez Kandydata, a strony parafowane. 5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne (brak załączników, nie wypełnione pola Formularza Rekrutacyjnego, brak podpisów Kandydata, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy niezgodnych z wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu) skutkują odrzuceniem zgłoszenia na etapie oceny formalnej. 6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Dokumenty powinny być trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu) i złożone w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w okresie od r. do r. od poniedziałku do piątku w godz Koperta powinna zostać oznaczona następującymi danymi: Imię, nazwisko, adres i telefon Uczestnika projektu, tytuł Projektu. 7. Każdemu zarejestrowanemu Formularzowi zostanie nadany numer ewidencyjny, do którego zostaną przypisane dane osobowe Kandydata/Uczestnika Projektu. 8. Za proces Rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Operatora. 9. Rekrutacja prowadzona będzie w 3 etapach, a informacja o jej rozpoczęciu i okresie trwania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora oraz podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów regionalnych. Data rozpoczęcia naboru, Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny i inne dokumenty obowiązujące Kandydatów do udziału w Projekcie zostaną podane do wiadomości publicznej nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru. a) etap I w okresie od r. do r. Przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne Kandydatów do udziału w Projekcie (Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem załączników). Dokumenty rekrutacyjne przyjęte do dalszej oceny muszą zostać złożone do dnia r. do godz (decyduje data wpływu do Biura Projektu). b) etap 2 w okresie od r. do r. Strona 5 z 19

6 Na podstawie Karty oceny formalnej Formularza przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie założonych kryteriów (spełnianie kryteriów podstawowych, kompletność formularza, kompletność załączników). Lista Kandydatów z podziałem na osoby spełniające kryteria formalne (ocena pozytywna) i niespełniające kryteriów formalnych (ocena negatywna) zamieszczona będzie na stronie internetowej Projektu w dniu r. c) etap 3 w okresie od r. do r. Komisja Rekrutacyjna w terminie do r. w oparciu o Kartę oceny merytorycznej Formularza dokona oceny złożonych Formularzy Rekrutacyjnych, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, w wyniku której powstanie lista oceny merytorycznej Kandydatów. Na liście znajdą się jedynie Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwej do zdobycia liczby punktów. W przypadku braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii uczestnictwa w Projekcie (dotyczy Kandydatów, którzy np. otrzymają jednakową ilość punktów) zakłada się przeprowadzenie wywiadu przez członków Komisji Rekrutacyjnej. O terminie wywiadu Kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po przeprowadzonych wywiadach Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ostatecznym kształcie listy Uczestników Projektu i ogłosi ją w dniu r. na stronie internetowej Projektu. Osobom niezakwalifikowanym do projektu zostaną przekazane za potwierdzeniem odbioru, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ich Formularzy Rekrutacyjnych wraz z kartami oceny tych Formularzy, uzasadniającymi przyznaną punktację, a tym samym powody odrzucenia ich aplikacji. 10. Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego (również ograniczonego do określonej grupy docelowej) naboru Kandydatów do udziału w Projekcie aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej założone wskaźniki w Projekcie ( 4 pkt. 1). 11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje Kandydatowi odwołanie. 12. Operator poinformuje pisemnie Kandydata o wynikach oceny w postępowaniu rekrutacyjnym, przekazując mu w udokumentowany sposób (pocztowa przesyłka polecona, odbiór osobisty) potwierdzony za zgodność egzemplarz Formularza rekrutacyjnego i Karty oceny Formularza rekrutacyjnego. 4. Uczestnicy Projektu 1. Do Projektu zostanie przyjętych 50 osób w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn. Priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne - 15 osób, powyżej 50 roku życia - 15 osób, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich - 15 osób, niepełnosprawne - 8 osób, osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Strona 6 z 19

7 projektu - 5 osób, osoby do 24-ego roku życia - 15 osób. Stanowią oni Grupę Docelową Projektu. 2. Mając na uwadze realizację założeń odnośnie Grupy Docelowej Projektu oraz określone w Planie Działania na 2010 r. dla Działania 6.2 w woj. podlaskim wymagania odnośnie grup docelowych zakłada się stosowanie następujących kryteriów naboru Uczestników: a) kryteria podstawowe Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna: - zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) - nie karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny, korzystająca z pełni praw publicznych i posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych - zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą w sektorach niewykluczonych z zasady de minimis (załącznik nr 17) zarejestrowaną na terenie województwa podlaskiego - nie pozostająca w stosunku zatrudnienia u Operatora Projektu, nie związana z Operatorem i/lub pracownikiem Operatora uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa czy powinowactwa i/lub związkiem z tytułu opieki przysposobienia, opieki lub kurateli - nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie będąca wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach jednoosobowych lub członkiem spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu. Za datę przystąpienia do Projektu uznaje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, o której mowa w 4 pkt. 11. Przewiduje się, że podpisanie Deklaracji uczestnictwa z Uczestnikami nastąpi w okresie od do r. - nie będąca uczestnikiem projektu / Beneficjentem pomocy, nie biorąca udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz nie otrzymałem/am innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz Poddziałania POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Ocena Kandydata na podstawie kryteriów podstawowych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z podstawowych kryteriów skutkuje odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych Kandydata. Kandydaci niespełniający kryteriów podstawowych udziału w Projekcie nie mogą odwoływać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Strona 7 z 19

8 Punktacja uzyskana podczas oceny merytorycznej stanowi ocenę Kandydata i decyduje o miejscu na liście rankingowej. b) kryteria grupy docelowej wraz z przynależną im wagą punktową: Kryterium Osoba długotrwale bezrobotna (bez zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat) Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu Osoba niepełnosprawna 2 Osoba zamieszkująca gminę wiejską 2 Osoba do 24 roku życia 2 Osoba po 50 roku życia 2 Waga punktowa 2 2 c) kryteria merytoryczne Kwalifikacje, doświadczenie i zasoby do działalności gospodarczej 18 Opis planowanej działalności gospodarczej 42 ŁACZNIE Maksymalna ocena uzyskana podczas postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kryteriów merytorycznych stanowi 60 punktów, a o umieszczeniu Kandydata na liście rankingowej, o której mowa w 3 pkt. 10 lit.c decyduje uzyskanie minimum 60% punktów z oceny merytorycznej, tj. 36 punktów. 4. Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów Grupy Docelowej są punktami strategicznymi i uzupełniają przyznaną podczas oceny merytorycznej punktację. 5. Pełna ocena Kandydata (formalna i merytoryczna) ubiegającego się o udział w projekcie odbywać się będzie przy użyciu Karty Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego (załącznik nr 5) oraz Karty Oceny Merytorycznej Formularza (załącznik nr 6), który zawiera Strona 8 z 19

9 kryteria punktowe oceny Kandydata, uzasadnienie dla przyznanej oceny oraz oświadczenie o bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej oceniającego Kandydata. 6. Ocena formalna jest oceną jednostopniową (jeden oceniający) wymagającą zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. 7. Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego odbywa się losowo przez dwóch wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, a ilość przyznanych punktów merytorycznych jest średnią arytmetyczną z dwóch niezależnych ocen punktowych przyznanych przez członków Komisji. W przypadku rozbieżności ocen składowych o 10 punktów Formularz podlegać będzie dodatkowej ocenie trzeciej osoby wchodzącej w skład Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczna średnia punktowa wyciągnięta zostanie z sumy trzech ocen wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej. 8. Formularze, które nie przejdą pozytywnie oceny formalnej, nie są poddawane ocenie merytorycznej. 9. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę rankingową, na której zostaną umieszczone osoby z najwyższą liczbą punktów spełniających kryteria Grupy Docelowej Projektu; 30 kolejnych osób, w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją podczas postępowania rekrutacyjnego, znajdzie się na liście rezerwowej Uczestników Projektu. 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdująca się na liście Uczestników Projektu w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy zachowaniu kolejności rankingowej i biorąc pod uwagę strukturę Grupy Docelowej Projektu ( 4 pkt.1), tj. np. w miejsce osoby długotrwale bezrobotnej wejdzie osoba długotrwale bezrobotna o największej ilości punktów uzyskanych podczas oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym do udziału w Projekcie. 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują Deklarację uczestnictwa (Załącznik nr 16) w Projekcie. Podpisanie w/w deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem i oznacza przystąpienie do Projektu. 12. Przed podpisaniem Deklaracji uczestnictwa każdy z zakwalifikowanych Uczestników ma obowiązek złożyć zaświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu wydane przez właściwy urząd miasta/gminy. Rozdział III - Wsparcie szkoleniowo - doradcze 5. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia szkoleniowo-doradczego Strona 9 z 19

10 1. Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom wsparcia szkoleniowo - doradczego Uczestników zostanie objętych podstawowym wsparciem szkoleniowo - doradczym, a 36 spośród nich, których przedsięwzięcia uzyskają rekomendację do wsparcia finansowego, zostanie objętych specjalistycznym, indywidualnym doradztwem podczas 12 miesięcy prowadzenia nowopowstałego przedsiębiorstwa. 3. Wsparcie szkoleniowo - doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym i realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (załącznik nr 7) zawieranej pomiędzy Operatorem Projektu a Uczestnikiem Projektu. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje: a/ podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze w tym wsparcie szkoleniowe (45 godzin) z zakresu przedsiębiorczości, podstawowe doradztwo grupowe (25 godzin wsparcia), doradztwo indywidualne (4 godziny) b/specjalistyczne wsparcie doradcze (24 godziny na Przedsiębiorcę - Uczestnika) z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Godzina szkoleniowa z zakresu podstawowego doradztwa grupowego trwa 45 minut, godzina specjalistycznego wsparcia doradczego to pełna godzina zegarowa. 6. Moduł szkoleniowo- doradczy 1. Szkolenia poprzedzone będą indywidualnym doradztwem w zakresie sporządzenia indywidualnych planów działania, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz planów rozwoju zawodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Szkolenie, o którym mowa w 5 pkt. 4 składa się z fakultatywnych modułów obejmujących następującą tematykę: a) Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej zarządzanie firmą b) Skuteczny marketing Udany biznes c) Rejestracja działalności gospodarczej d) Negocjacje biznesowe e) Księgowość we własnej firmie 3. Opracowanie szczegółowego programu szkolenia z podziałem na grupy szkoleniowe nastąpi po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników Projektu, o której mowa w 6 pkt.1 z założeniem, że każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w 70 godzinach szkoleniowo-doradczych. Strona 10 z 19

11 4. Podstawowe doradztwo grupowe polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu sporządzania biznes planu oraz przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Projektu Uczestnikom modułu szkoleniowego i objętych podstawowym doradztwem grupowym przysługują materiały dydaktyczne, prawo do dofinansowania dojazdów oraz catering podczas zajęć grupowych. 6. Szkolenia i podstawowe wsparcie doradcze realizowane będą w dwóch grupach szkoleniowych (po 25 osób) w systemie zjazdowym (sobota niedziela) w okresie od lutego do końca kwietnia 2011 r. Informacja na temat terminów zjazdów zostanie przekazana Uczestnikom Projektu drogą telefoniczną i mailową. Zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 7. Projekt przewiduje organizację 5 zjazdów w celu realizacji modułu szkoleniowego i podstawowego doradztwa grupowego. 8. W fazie końcowej modułu szkoleniowego-doradczego Uczestnicy Projektu przygotują, przy wsparciu ekspertów, biznesplany sporządzone na okres 2 lat działalności swoich przedsiębiorstw. 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisywania listy obecności na zajęciach grupowych. Warunkiem ukończenia modułu szkoleniowo-doradczego jest udział w co najmniej 80% zajęć (56 godzin). Uczestnicy którzy nie zakończyli pozytywnie tego etapu udziału w Projekcie nie mogą ubiegać się o udzielenia wsparcia finansowego. Rezygnacja z prawa do złożenia wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej nie zwalnia uczestnika Projektu z obowiązku złożenia biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w 3 pkt.3 lit.a niniejszego Regulaminu. 10. Specjalistyczne indywidualne doradztwo przewidziane w Projekcie świadczone będzie dla 36 Uczestników, którzy otrzymają wsparcie finansowe, zarejestrują i zaczną prowadzić działalność gospodarczą. Realizowane będzie w postaci stałej pomocy doradców indywidualnych podczas 12 miesięcy prowadzenia przez Uczestnika nowej działalności gospodarczej. Przewidziana ilość godzin doradztwa dla jednego Uczestnika to 2 godziny w miesiącu (łącznie 24 godziny w okresie wsparcia). 11. Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem fakt skorzystania z doradztwa w ramach Projektu złożonym na specjalnie w tym celu przygotowanych listach. 12. Środki finansowe udzielone w postaci specjalistycznego doradztwa indywidualnego stanowią pomoc de minimis. Rozdział IV Wsparcie finansowe 7. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia finansowego Strona 11 z 19

12 1. W ramach Projektu przewidziane jest udzielenie następującego wsparcia finansowego: 1.1 dotacja inwestycyjna jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana będzie do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Wysokość wsparcia uzgodniona będzie z ekspertem w trakcie sporządzania biznesplanu przedsięwzięcia oraz zatwierdzana przez KOW. Katalog kosztów kwalifikowanych jest katalogiem otwartym, a ich zasadność oceniana będzie przez KOW w ramach oceny wniosków o przyznania wsparcia finansowego. Za kluczowe wydatki nowopowstałego przedsiębiorstwa uważa się m.in.: a/ zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe tj. sprzętu nowego jak i sprzętu używanego (w przypadku zakupu/leasingu sprzętu używanego konieczne jest sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę, odkupiony sprzęt nie może pochodzić z zakupów wcześniej finansowanych dotacją w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu); b/ leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe tj. sprzętu nowego jak i sprzętu używanego (zasada dotycząca sprzętu używanego j/w). Kwalifikowane są koszty rat leasingowych, poniesionych w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, nie później niż do r. W przypadku wykorzystania dotacji na spłatę rat leasingowych, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zawarcia umowy leasingowej, z opcją wykupu przedmiotu leasingu w terminie nie później niż do roku; c/ wartości niematerialne i prawne; d/ pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa; e/ dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej; f/ w przypadku podjęcia działalności produkcyjnej lub usługowej dopuszcza się jako wydatki kwalifikowane zakup materiałów lub surowców w wysokości nieprzekraczającej 10 % ogółu wydatków kwalifikowanych w ramach dotacji inwestycyjnej wsparcie pomostowe bezzwrotne wsparcie kapitałowe przyznawane Uczestnikowi Projektu w comiesięcznych ratach od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (nie wyższe niż 1317,00 zł miesięcznie). Pomostowe wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy, których szczegółowy katalog kosztów stanowi załącznik do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 13). Wsparcie pomostowe przewidziane w Projekcie występuje jako: Strona 12 z 19

13 a/ podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy na Wniosek Uczestnika Projektu. b/ przedłużone wsparcie pomostowe przedłużone do łącznie 12 miesięcy podstawowe wsparcie pomostowe, udzielone w uzasadnionych przypadkach na wniosek Uczestnika Projektu. 2. Środki finansowe udzielone w postaci dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. 3. Operator ma obowiązek każdorazowego wystawienia zaświadczenia o udzielonej Uczestnikowi pomocy de minimis. 4. Szczegółowe warunki oraz zasady otrzymania i rozliczania przyznanych Uczestnikowi środków na rozwój przedsiębiorczości określone są w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 12), Umowie na otrzymanie wsparcia pomostowego (załącznik nr13), o których mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 8. Zasady udzielania wsparcia finansowego dotacja inwestycyjna 1. Uczestnicy Projektu, którzy pozytywnie zakończyli podstawowy moduł szkoleniowodoradczy, mają prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego. Założenia Projektu umożliwiają udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji inwestycyjnej 36 spośród 50 Uczestników Projektu. Wyłonienie Uczestników uprawnionych do dofinansowania nastąpi zgodnie z przewidzianą niniejszym Regulaminem procedurą. 2. Operator Projektu poda do wiadomości Uczestników Projektu termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, który nie może być krótszy niż 2 tygodnie, by umożliwić Uczestnikom rzetelne przygotowanie wymaganych dokumentów. 3. Wyłonienie Uczestników nastąpi na podstawie oceny złożonych wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z załącznikami). Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 9) składany jest przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu, w terminie wskazanym przez Operatora osobiście, pocztową przesyłką poleconą lub kurierem. 4. Wniosek z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien być być trwale spięty (np. wpięty do skoroszytu, zbindowany etc.). Wniosek i załączniki muszą mieć ponumerowane strony. Skoroszyty powinny zostać oznaczone następującymi danymi: Imię, nazwisko i adres Uczestnika projektu, tytuł Projektu. 5. Oceny formalnej wniosków dokonuje Operator Projektu, w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 14) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. Wyniki w postaci Strona 13 z 19

14 listy pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu. 6. Uczestnik Projektu, którego wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej ma możliwość złożenia do Operatora Projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania przez Operatora informacji o negatywnym wyniku oceny formalnej (zgodnie z 10 niniejszego Regulaminu). 7. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, ocenione jako poprawne pod względem formalnym, przekazywane są następnie do oceny merytorycznej. Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 14) oraz Regulamin Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 8). 8. KOW przedstawia wstępną listę rankingową Uczestników. 36 Uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów będzie rekomendowanych do wsparcia finansowego. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową. Od decyzji KOW przysługuje Uczestnikowi odwołanie na podstawie przepisów rozdziału Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW - 10 niniejszego Regulaminu. 9. Ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników rekomendowanych do wsparcia finansowego nastąpi nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków ogłoszonego przez Operatora Projektu. We wskazanym terminie zostanie sporządzona ostateczna lista Uczestników przewidzianych do wsparcia finansowego oraz listą rezerwową. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków, nie później jednak niż w 31 dniu kalendarzowym od dnia zakończenia naboru wniosków. W terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznej listy Uczestników rekomendowanych do wsparcia, osobom niezakwalifikowanym do wsparcia zostaną przekazane za potwierdzeniem odbioru, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku, uzasadniające przyznaną punktację, a tym samym powody odrzucenia ich aplikacji. 10. Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być załączone następujące dokumenty: a) potwierdzenie ukończenia modułu szkoleniowego, b) biznesplan przedsiębiorstwa, c) oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według Strona 14 z 19

15 średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub d) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, e) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być wsparta dotacją (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem. f) Oświadczenie VAT 11. Ocena merytoryczna wniosków i decyzja o przyznaniu dotacji inwestycyjnej dokonywana jest na posiedzeniach KOW. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosku oraz umożliwienia uczestnictwa przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w pracach Komisji, o terminie i miejscu posiedzeń KOW informowana będzie IP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Z posiedzeń KOW sporządzany będzie każdorazowo protokół. 12. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od decyzji KOW. Komisja może obniżyć wnioskowaną przez Uczestnika kwotę dofinansowania przedsięwzięcia, jeżeli wskazane w biznesplanie wydatki będą zawyżone, nieuzasadnione lub niekwalifikowane. 13. Po otrzymaniu informacji o pozytywnych wynikach oceny, w celu uzyskania środków finansowych, Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 12) w terminie określonym przez Beneficjenta. Warunkiem koniecznym podpisania w/w umowy jest do zarejestrowania działalności gospodarczej i dostarczenie do Biura Projektu potwierdzających ten fakt dokumentów, tj.: a) wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, b) kopię nadania numeru REGON Uczestnikowi Przedsiębiorcy, c) kopię nadania numeru NIP Uczestnikowi Przedsiębiorcy, d) kopię dokumentu potwierdzającego otwarcie przez Przedsiębiorcę rachunku bankowego nowopowstałego przedsiębiorstwa, e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS. 14. W przypadku nie dotrzymania terminu podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przez Uczestnika Projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 8 pkt. 9 zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 15. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Operatorem Projektu, określa szczegółowo warunki i zasady otrzymania i Strona 15 z 19

16 rozliczania przyznanych środków, w tym m.in. warunki zabezpieczenia i zwrotu otrzymanej dotacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, dotyczącej jej przyznania. 16. Uczestnik Projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami (liczonymi jak za zaległości podatkowe), jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 17. Operator Projektu ma prawo monitorować prowadzenie działalności gospodarczej uruchomionej w ramach Projektu przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, a Uczestnik - Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwienia przedstawicielom Operatora każdorazową kontrolę w powyższym zakresie. 9. Zasady udzielania wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe 1. O udzielenie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji inwestycyjnej na podstawie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Maksymalna ilość osób objęta podstawowym wsparciem pomostowym w Projekcie to 36 osób, dla 25 spośród nich przewidziano możliwość udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (Załącznik nr 10) złożonego przez Uczestnika Projektu w terminie wskazanym przez Operatora. 3. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Operator, który wypłaca środki Uczestnikowi na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 13) określającej w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Przed wypłatą drugiej miesięcznej transzy dotacji Uczestnik powinien udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 4. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Uczestnika Projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej ni do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 11) składany jest przez Uczestnika Przedsiębiorcę do Operatora nie wcześniej i nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 5. Decyzję o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje KOW na wniosek Uczestnika - Przedsiębiorcy w przypadku wykazania we wniosku celowości kontynuowania udzielania mu pomocy. 6. Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: Strona 16 z 19

17 a) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, b) sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika Przedsiębiorcy, c) oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu dzielenia pomocy lub d) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 7. Do naboru i oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stosuje się procedurę określoną w Regulaminie KOW (załącznik nr 8). 8. Operator podpisuje z wyłonionymi do wsparcia Uczestnikami Projektu aneks do umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego, który określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Rozdział V Tryb i środki odwoławcze od decyzji KOW Od rozstrzygnięć Komisji Oceny Wniosków Uczestnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Uczestnik może kwestionować rozstrzygnięcia KOW zarówno w zakresie oceny formalnej jak również merytorycznej, a także w zakresie wysokości udzielonego wsparcia finansowego. 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczestnik składa w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do wiadomości przez Operatora informacji o przyznaniu bądź odmowie wsparcia w ramach Projektu. Strona 17 z 19

18 4. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczestnik powinien określić i uzasadnić zarzuty wobec rozstrzygnięć KOW. 5. KOW ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wpływu wniosku. 6. W skład KOW rozpatrującej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wejdą inne osoby niż oceniające wniosek/wnioski Uczestnika o udzielenie wsparcia. 7. Decyzja KOW w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 8. KOW dokonuje ponownej oceny w oparciu o zasady i procedury określone w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Projektodawców oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 POKL i inne przepisy mające zastosowanie w sprawie. 9. Przyznanie wsparcia finansowego Uczestnikowi wskutek odwołania się od decyzji KOW może nastąpić tylko w przypadku, gdy w wyniku decyzji KOW dotyczących wysokości wsparcia finansowego przyznanego poszczególnym Uczestnikom Projektu, powstanie wystarczająca rezerwa finansowa w budżecie Projektu. Informacje o dostępnej rezerwie finansowej zostaną przekazane łącznie z wstępną listą rankingową. Rozdział VI - Działalność gospodarcza rejestrowana w ramach Projektu 11. Działalność gospodarcza podlegająca wykluczeniu ze wsparcia 1. Uczestnik Projektu otrzymujący wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w ramach Projektu korzysta z pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach POKL reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 26 maja 2008 r.). 3. Zgodnie z zapisami Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach POKL wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu w ramach działania 6.2 jest pomocą de minimis (dotacja inwestycyjna, wsparcie pomostowe i specjalistyczne doradztwo) i nie może być udzielone na: a) przedsięwzięcia faworyzujące towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych, Strona 18 z 19

19 b) działalność w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu), c) działalność w sektorze węgla kamiennego, d) pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, e) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE, f) podmiotom, które rozpoczęły realizację projektów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, g) przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwom działającym w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Załącznik nr 1 do TWE stanowi załącznik nr 21 do niniejszego Regulaminu. Rozdział VII - Wykaz dokumentów obowiązujących w procesie rekrutacji Kandydatów i procedur przyznawania środków finansowych Uczestnikom Projektu. 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 2. Załącznik nr 2 Oświadczenia Kandydata/tki Projektu 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Kandydata/tki o miejscu zamieszkania innym niż miejsce zameldowania 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu 5. Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego 6. Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 7. Załącznik nr 7 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 8. Załącznik nr 8 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków 9. Załącznik nr 9 Wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej z załącznikami 10. Załącznik nr 10 Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z załącznikami 11. Załącznik nr 11 Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z załącznikami 12. Załącznik nr 12 - Wzór Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 13. Załącznik nr 13- Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego 14. Załącznik nr 14 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej 15. Załącznik nr 15 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej 16. Załącznik nr 16 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 17. Załącznik nr 17 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18. Załącznik nr 18 Załącznik nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Strona 19 z 19

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza Działanie 6.2 POKL Białystok, dnia 29 listopada 2010 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kobieta Przedsiębiorcza jest realizowany przez Forum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Działania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r) Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner ZAŁĄCZNIK NR L.p. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6. PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner w. Tytuł projektu Kierunek przedsiębiorczość Nr projektu WND-POKL.06.0.00-4-00/

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS)

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS) Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo