REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL /12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizowanym przez: Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego Śrem tel./fax: , kom.: Partnerzy: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ul. 1 Maja 13/ Gostyń tel.: , kom.: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu ul. Poznańska Gostyń tel.: I. UREGULOWANIA WSPÓLNE 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Mój własny biznes. 2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem oraz Partnerzy: Stowarzyszenie Wspierania

2 Strona 2 Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń. 3. Projekt zakłada min. przygotowanie 60 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 48 z nich. 4. Projekt realizowany jest okresie od r. do r. na terenie powiatu gostyńskiego. 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta: Partnerów: oraz dostępny jest w siedzibie Beneficjenta. 2. Uczestnicy projektu. 1. Projekt skierowany jest do 60 osób, w tym do 18 osób w wieku do 25 roku życia, 12 osób powyżej 50 roku życia i 30 osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W tym 33 kobiety i 27 mężczyzn. 2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne z obszaru powiatu gostyńskiego (mieszkają na obszarze ww. powiatu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią definicję przedsiębiorcy, określoną w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U Nr 173 poz. 1807), tj. na podstawie odrębnych przepisów będą posiadały zdolność prawną, która umożliwi wykonywanie we własnym imieniu działalności gospodarczej. 3. Szczegółowe informacje na temat podziału grupy docelowej pod względem płci i statusu na rynku pracy: bezrobotni do 25 roku życia 18 osób, w tym 10 kobiet, bezrobotni powyżej 50 roku życia 12 osób, w tym 7 kobiet, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego 30 osób, w tym 16 kobiet. W tym 22 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 12 kobiet. 5. Dodatkowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu. bezrobotny do 25 roku życia oznacza bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia, bezrobotny po 50 roku życia oznacza bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia,

3 Strona 3 bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, bezrobotny bez doświadczenia zawodowego oznacza bezrobotnego, który był zatrudniony, wykonywał inną pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy, długotrwale bezrobotnym oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 6. Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa wielkopolskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej. 7. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, są zobowiązani do prowadzenia założonej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 8. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) u Beneficjenta, Partnerów, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem, Partnerami i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnerów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. Uczestnik może wziąć udział w projekcie tylko raz, tzn. po zakwalifikowaniu do udziału w jednej z grup szkoleniowych, nie może wziąć udziału w kolejnej, nawet w przypadku gdy nie otrzyma środków na rozwój przedsiębiorczości. 10. Szkolenia odbywać będą się, co do zasady, w dni robocze. Niemniej jednak Beneficjent zastrzega sobie prawo do organizacji szkoleń w dni wolne od pracy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 11. Miejscem organizacji wsparcia szkoleniowo doradczego będzie siedziba Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń. Niemniej jednak Beneficjent zastrzega sobie prawo do organizacji wsparcia w innym miejscu, na obszarze realizacji projektu. II. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 3. Proces rekrutacji. 1. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.

4 Strona 4 2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, w składzie: zarządzający, kierownik projektu, koordynator projektu. 3. Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdą grupę szkoleniową. Oznacza to, że kandydat do projektu składając Formularz rekrutacyjny w określonym terminie aplikuje do udziału w grupie szkoleniowej, na którą jest prowadzony nabór. Kandydaci, których Formularze zostaną odrzucone lub nie zostaną zakwalifikowani do jednej grupy szkoleniowej, mogą aplikować o przyjęcie do innej grupy. W tym celu konieczne jest ponowne złożenie Formularza rekrutacyjnego. Formularz złożony na jedną grupę szkoleniową nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji na kolejne grupy. 4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w następujących terminach: I grupa szkoleniowa: listopad 2012 r. II grupa szkoleniowa: styczeń 2013 r. III grupa szkoleniowa: marzec 2013 r. IV grupa szkoleniowa: maj 2013 r. 5. Szczegółowe terminy prowadzenia naboru będą podawane na stronie internetowej: Formularze rekrutacyjne złożone poza terminami rekrutacji, które zostaną podane na stronie internetowej nie będą podlegały ocenie w procesie rekrutacji. 7. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w szczególności dotyczące rekrutacji, będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów na poszczególne grupy szkoleniowe, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy Rekrutacja do projektu odbywa się trzyetapowo: I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza pod kątem pomysłu na własną działalność gospodarczą, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 osób: kierownika projektu i koordynatora, będących jednocześnie specjalistami w zakresie przedsiębiorczości, II etap: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez psychologa,

5 Strona 5 II etap: weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez test wiedzy, przeprowadzona przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. 11. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, tel./fax.: , tel. kom.: oraz w siedzibie Partnerów: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń, tel.: , tel. kom.: i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń, tel.: w określonych terminach, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 12. Formularz rekrutacyjny należy składać za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do siedziby Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w godzinach od 8.00 do oraz Partnerów projektu: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń w godzinach od 7:30 do 15:30 lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń od wtorku do piątek w godzinach od 7.00 do i w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16: Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnerów. 14. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzyma poświadczenie wpływu Formularza z datą przyjęcia. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji. 15. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w biurze Partnerów: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń i w Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń, w godzinach urzędowania. 16. Formularz rekrutacyjny składa się z części A dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części B dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej. 17. Złożone Formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione (część A i część B), przez Komisję rekrutacyjną, tj. zarządzającego, kierownika projektu i koordynatora projektu, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 18. W pierwszej kolejności kierownik projektu i koordynator przeprowadzą ocenę formalną Formularza rekrutacyjnego. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość

6 Strona 6 jednorazowego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu Beneficjent powiadomi kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu Jednocześnie jeżeli na etapie oceny Formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu i nie spełnia warunków wymienionych w 2, Formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie. Do dalszej oceny zostaną przekazane wyłączenie Formularze poprawne pod względem formalnym. Następnie dokonywana jest ocena części B Formularza rekrutacyjnego 19. Oceny kandydata względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono następujące kryteria oceny względem grupy docelowej: a) Przynależności do grupy docelowej projektu, określonej w 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. b) Status na rynku pracy bezrobotni do 25 r.ż 18 osób, bezrobotni powyżej 50 r.ż 12 osób, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego 30 osób, w tym 22 osoby długotrwale bezrobotne, c) Dodatkowe 5 punktów przyznawane jest kobietom, 20. Część B Formularza rekrutacyjnego Informacje o planowanej działalności gospodarczej jest oceniana w skali 0 50 pkt., z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny: a) opis planowanej działalności (0-10 pkt.), b) charakterystyka klientów (0-10 pkt.), c) charakterystyka konkurencji (0-10 pkt.), d) stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-5 pkt.), e) zakres planowanej inwestycji (0-5 pkt.), f) posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-10 pkt.). 21. Część B Formularza rekrutacyjnego jest poddawana ocenie wyłącznie w przypadku jeżeli na podstawie części A i innych dokumentów kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projektu. 22. Część B Formularza rekrutacyjnego jest oceniana przez 2 ekspertów z zakresu przedsiębiorczości: kierownika projektu i koordynatora projektu, a ostateczna ocena stanowi średnią arytmetyczną z oceny obu ekspertów. 23. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: a) średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających część B Formularza rekrutacyjnego, b) dodatkowe 5 punktów dla kobiet. 24. Premiowanie dodatkowymi punktami kobiet jest związane z uwzględnieniem podczas rekrutacji polityki równych szans, w tym równości płci, poprzez wspieranie kobiet, które są grupą defaworyzowaną na rynku pracy ze względu na płeć.

7 Strona W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach dwóch ekspertów oceniających w części B Formularza, co najmniej o 20% w poszczególnych częściach oceny, ocena przekazana zostanie zarządzającemu. 26. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji zostaje ułożona lista kandydatów, którzy złożyli Formularze, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Lista sporządzana jest przez kierownika projektu, a zatwierdzana przez Zarządzającego. 27. Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. konsultację z psychologiem, łącznie 150 kandydatów (około 38 kandydatów na każdą grupę szkoleniową). 28. II etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez psychologa. Psycholog za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) przeprowadzi analizę predyspozycji, na podstawie której przyznaje ocenę punktową w przedziale Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I etapu rekrutacji. 29. III etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na podstawie testu, przeprowadzonego przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości, który dokona oceny przyznając punkty w przedziale Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom testu ustala specjalista z zakresu przedsiębiorczości po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący oceny testów sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I i II etapu, a ich suma stanowi końcową ocenę otrzymaną w wyniku rekrutacji. 30. Następnie kierownik projektu dokona podsumowania punktów otrzymanych przez kandydatów na I, II i III etapie rekrutacji (osobno na każdą grupę szkoleniową). 31. Kierownik projektu sporządzi listę osób, które wzięły udział w rekrutacji (na każdą grupę szkoleniową), a kolejność na niej będzie ustalona wg. malejącej liczby punktów łącznie otrzymanych na I, II i III etapie rekrutacji. Na podstawie powyższej listy zostanie utworzona również wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu znajdzie się na niej 60 osób (4 grupy po 15 osób), które otrzymały największą liczbę punktów na I, II i III etapie rekrutacji. 32. Listy sporządzone przez kierownika projektu zatwierdza zarządzający. 33. W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych: a) na II etapie rekrutacji przez psychologa, b) przez ekspertów w części B Formularza rekrutacyjnego za następujące części oceny, uszeregowane w kolejności: opis planowanej działalności (1), posiadane doświadczenie/wykształcenie do prowadzenia działalności (6), stopień przygotowania inwestycji do realizacji (4).

8 Strona Do projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia łącznie na wszystkich 3 etapach. 35. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz tacy, którzy wzięli udział w I, II i III etapie), zostaną powiadomieni o wynikach, w terminie w terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I, II i III etapu. Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej oraz w biurze projektu. 4. Procedura odwoławcza 1. W ramach procedury rekrutacji przewidziano procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo doradczym lub/i kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną. 2. Procedura odwoławcza będzie przeprowadzona osobno dla każdej grupy szkoleniowej. 3. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo doradczym lub/i nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I oceny Formularza rekrutacyjnego, etapu II oceny predyspozycji i etapu III testu wiedzy). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną weryfikację Formularza rekrutacyjnego lub/i o ponowną ocenę predyspozycji przez psychologa, testu wiedzy przez specjalistę, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez niego wyników oceny. 4. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą elektroniczną na adres: faxem: lub dostarczyć osobiście do siedziby Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w godzinach od 8.00 do Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/ ) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni po wpływie wersji elektronicznej. 5. Każdy z kandydatów otrzyma od Beneficjenta uzasadnienie oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formularza rekrutacyjnego) oraz oceny: psychologa i wyniku testu wiedzy. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza. 6. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. W tym celu powinien skontaktować się z pracownikiem Biura projektu. 7. Odwołanie wnoszone przez kandydata powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie elementów oceny Komisji rekrutacyjnej, z którym nie zgadza się kandydat. Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo

9 Strona 9 doradczego, a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczny kształt Listy osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo doradczego. 8. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: ponownej ocenie Formularza rekrutacyjnego (części B) przez Komisję rekrutacyjną (oceny Formularza dokonuje jedna osoba, pod warunkiem, że nie uczestniczyła w pierwszej ocenie), ponownym przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez psychologa, ponownym przeprowadzeniu analizy testu wiedzy. 9. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 10. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów kierownik projektu zaktualizuje listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, a na jej podstawie sporządzi ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym. 11. Wybór uczestników do projektu dokonany zostanie wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Na każdą grupę szkoleniową wybranych zostanie 15 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście (4 grupy po 15 osób). 12. Następnie kierownik projektu sporządzi protokół dokumentujący procedurę rekrutacji. 13. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym nie zmieni się w stosunku do Wstępnej listy określonej w 3, pkt Ogłoszenie wyników rekrutacji 1. Beneficjent w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, w tym procedury odwoławczej, na poszczególne grupy szkoleniowe zatwierdza Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym oraz listę rezerwową. Listy te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Ponadto każda z osób zostanie o tym fakcie poinformowana pisemnie. 2. Ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowo-doradczym zostanie łącznie zakwalifikowanych 60 osób (4 grupy po 15 osób). 3. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób

10 Strona 10 zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rezerwowa obejmować będzie 5 nazwisk z największą ilością punktów. 4. Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdą grupę szkoleniową. Oznacza to, że kandydat do projektu składając Formularz rekrutacyjny w określonym terminie aplikuje do udziału w grupie szkoleniowej, na którą jest prowadzony nabór. 5. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. III. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 6. Warunki uczestnictwa w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: a) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenia Beneficjentowi, wszystkich niezbędnych załączników i informacji służących do potwierdzenia przynależności uczestnika do grupy docelowej i innych, b) podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach projektu, c) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Beneficjentem, d) uczestniczenia w zajęciach, e) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją, f) współpracy z Beneficjentem, g) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów na żądanie Beneficjenta. 7. Etap szkoleniowo-doradczy. 1. Realizowane szkolenia i doradztwo mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W ramach projektu przewidziano szkolenia z administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 34 godzin, z zakresu marketingu w ilości 6 godzin, zajęcia z doradcą zawodowym, które obejmują zajęcia grupowe w ilości 11 godzin i indywidualne w ilości 5 godzin oraz zajęcia aktywizacyjne w ilości 6 godzin. 3. W ramach projektu przewidziano doradztwo indywidualne dotyczące wszystkich aspektów planowania i zakładania działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu. 4. Każdemu uczestnikowi przysługuje 5 godzin doradztwa indywidualnego. 5. Harmonogram szkoleń i doradztwa zostanie ustalony przez Beneficjenta indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej. 6. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 7. Szkolenia będą odbywały się w następujących terminach:

11 Strona 11 grupa 1 dla 15 osób: styczeń 2013, grupa 2 dla 15 osób: marzec 2013, grupa 3 dla 15 osób: maj 2013, grupa 4 dla 15 osób: lipiec Terminy mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania uczestników. Decyzja w tej kwestii należy do Beneficjenta i nie wymaga aktualizacji niniejszego Regulaminu. 8. Podczas każdego szkolenia trenerzy i doradca dokonywać będą oceny motywacji i zaangażowania uczestników, która dalej stanowić będzie jeden z elementów oceny wniosku. 9. Zakres proponowanego doradztwa udzielanego uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności obejmuje: aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dokumenty rejestracyjne, kwestie finansowe (PIT, VAT, ZUS, księgowość, itp.), planowanie działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu, marketing, aktywizacyjne. 10. Etap szkoleniowo-doradczy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz doradztwie. Uzyskanie zaświadczenia jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 11. Dopuszcza się możliwość zwolnienia uczestnika z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym w sytuacji, kiedy uzyskał on podobne tematycznie wsparcie w ramach innego projektu w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, co udokumentuje stosownym zaświadczeniem lub złożył oświadczenie, zgodnie z którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o zwolnieniu uczestnika z udziału w etapie szkoleniowo doradczym należy do Beneficjenta. Zwolnienie uczestnika z udziału w etapie szkoleniowo doradczym powoduje nieotrzymanie punktów za ocenę trenerów i doradcy zawodowego. 12. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych na etapie szkoleniowo-doradczym; złoży fałszywe oświadczenie na etapie rekrutacji i realizacji projektu. 13. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych i doradczych oraz innych stosownych dokumentów, a także wykorzystania przysługującego wsparcia doradczego oraz potwierdzania jego odbioru. 14. Na żądanie Beneficjenta uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu. 15. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do udziału w weryfikacji nabytej wiedzy, po zakończeniu etapu szkoleniowo doradczego, w trakcie której specjalista

12 z zakresu przedsiębiorczości oceni nabytą wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Strona Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 1. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 48 uczestników projektu (4 grupy po 12 osób), którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do ,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej b) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć biznesplan przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem otrzymanym od Beneficjenta, oraz inne załączniki wymienione we Wniosku. 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i ujętych w biznesplanie, w tym m. in. na: a) zakup środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów) i wyposażenia, b) zakup wartości niematerialnych i prawnych, c) koszty prac remontowych i budowlanych, d) zakup strony internetowej, e) zakup środków obrotowych (Uwaga! Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji). 5. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Środki te powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem. 6. Środki jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a) udziału w spółkach, b) zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu w przypadku firm prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów,

13 Strona 13 c) zakup mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, w którym nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, d) remontu, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, e) remontu lokalu użyczonego, wynajmowanego gdy umowa ta zawarta jest na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, f) finansowaniem umów leasingu, kredytowych lub pożyczkowych, g) finansowanie zakupu od współmałżonka, innego członka rodziny w linii prostej: wstępni: rodzice, dziadkowie; zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki; w linii bocznej: rodzeństwo oraz finansowanie zakupu od osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, h) kosztów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z , str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE l 193 z , str. 6). 7. W ramach projektu możliwy jest zakup używanych środków trwałych pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika projektu: a) deklaracji sprzedającego środek trwały określającej jego pochodzenie, przy czym cena zakupu środka trwałego używanego nie może przekroczyć jego wartości rynkowej i musi być nisza niż koszt podobnego nowego sprzętu, b) deklaracji sprzedającego środek trwały potwierdzającej, e w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, c) umowy kupna sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty podatku. 8. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowodoradczego, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej, określona we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosków Beneficjent powiadomi Uczestników projektu w trakcie etapu szkoleniowo doradczego. Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria: wykonalności przedsięwzięcia, operacyjności, kompletności oraz racjonalności zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu. 10. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów oceny, które będą przedstawione uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków. 11. Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym przez Beneficjenta.

14 Strona Wszystkie złożone przez uczestników projektu Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, powołaną przez Beneficjenta, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOW, dostępnym na stronie internetowej Weryfikacja formalna Wniosków odbywać się będzie na podstawie Karty oceny formalnej, a merytoryczna na podstawie Karty oceny merytorycznej. Wzory kart będą dostępne na stronie internetowej 13. Błędy formalne we Wnioskach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych we Wniosku Beneficjent powiadomi uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu. 14. Komisja oceniająca wniosek dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych. 15. O przyznaniu uczestnikom środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ostatecznie decydują: ocena Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków, uśredniony wynik uzyskany na egzaminie przeprowadzonym przed i po szkoleniu z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawiona przez psychologa, średnia ocena trenerów i doradcy dokonywana podczas zajęć. 16. Ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie przez KOW w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: Lp Kryterium Ocena biznes planu (zgodnie z Wzorem karty oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego) Test przedsiębiorczości porównanie wiedzy sprzed i po szkoleniach (wzrost wiedzy po szkoleniach do oceny kryterium będą brane pod uwagę wyniki uzyskane z testu przeprowadzonego po szkoleniach) Ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ocena przeprowadzona podczas rekrutacji do Liczba punktów za kryterium Od 5 do 100 pkt. Od 1 do 10 pkt. Od 1 do 15 pkt. (punkty przyznane Waga Maksymalna liczba punktów pkt pkt pkt.

15 Strona 15 4 projektu przez psychologa) Średnia ocen trenerów i doradców indywidualna ocena każdego uczestnika po każdym szkoleniu i doradztwie (dla każdego Uczestnika projektu prowadzone będą Karty ocen, w których szkoleniowcy doradcy będą oceniać poziom zaangażowania i motywacji uczestników wsparcia szkoleniowo doradczego. Z każdego tematu szkoleń oraz za udział w doradztwie przyznane będzie od 1 do 5 pkt) Suma: podczas rozmowy) Od 1 do 5 pkt. 1 5 pkt. 670 pkt. Maksymalna liczba punktów: W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych za poszczególne elementy oceny, wg. następującej kolejności: a) ocena Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków, b) ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawiona przez psychologa, c) ocena trenerów i doradcy dokonywana podczas zajęć, d) wynik uzyskany na egzaminie przeprowadzonym po szkoleniu z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. 18. Beneficjent pisemnie poinformuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, wraz z uzasadnieniem. 19. Po sporządzeniu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, 48 uczestników (12 osób z każdej grupy szkoleniowej) będzie mogło zarejestrować działalność. 20. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa, które powinno nastąpić po sporządzeniu przez Beneficjenta listy osób, które otrzymają wsparcie finansowe, jednakże przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia: wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innego

16 właściwego rejestru; kopii nadania numeru REGON, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS. Strona Procedura odwoławcza. 1. Uczestnicy projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji mają prawo wnieść odwołanie od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zweryfikowanie wyniku egzaminu, opinii psychologa w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. 2. Każdy z uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie uczestnik powinien powołać na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza. 3. Odwołanie wnoszone przez uczestnika powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji Beneficjenta. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu. Dlatego 8 dotacji inwestycyjnych (2 na każdą grupę szkoleniową) zostały zarezerwowane na procedurę odwoławczą. 4. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez uczestnika projektu w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia odwołania. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: ponownej ocenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków (oceny dokonuje 1 osoba, która nie oceniała Wniosku na etapie procedury przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), analizie wyników oceny otrzymanej przez uczestnika od trenerów i doradcy podczas zajęć, weryfikacji oceny otrzymanej w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy przez uczestnika przed i po zajęciach, weryfikacji oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawionej przez psychologa. 5. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to dotację otrzymają osoby, które znajdują się na liście rankingowej dotacji na miejscu 11 i Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej poinformuje uczestników o jej wynikach. 7. Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

17 Strona Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań rozpatrywanych w ramach poszczególnych grup szkoleniowych. Na liście uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej zostanie umieszczonych 12 osób, przy czym 10 z nich to otrzyma wsparcie w normalnym trybie, a 2 w ramach procedury odwoławczej, pod warunkiem zaistnienia przesłanek do zastosowania zapisów punktu Jednorazowa dotacja inwestycyjna. 1. Wysokość wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu wynosi maksymalnie ,00 zł i będzie wypłacana po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 2. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą wypłacane uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo refundacyjnym, w następujący sposób: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż pozostała część kwoty dotacji, w wysokości wynikającej z rozliczonej inwestycji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą udzielane na podstawie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawartej pomiędzy Beneficjentem, a uczestnikiem projektu po założeniu przez uczestnika działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który podpisze Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jednocześnie zobowiązany będzie do: a) korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań, b) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, c) zarejestrowania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, d) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, e) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 4. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez uczestnika projektu wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo doradczego realizowanego w ramach projektu lub złożeniu

18 Strona 18 oświadczenia, zgodnie z którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik projektu może sfinansować inwestycje ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i opublikowaniu ostatecznej listy osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy 6. Przekazanie uczestnikowi środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form: weksel in blanco z deklaracją wekslową i z poręczeniem (poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych). Minimalną wartość dochodu poręczyciela i liczbę poręczycieli określi Beneficjent w zależności od wysokości przyznanego wsparcia finansowego. pieniądz, poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 7. Koszt wystawienia zabezpieczenia jest finansowany przez uczestnika projektu, ale nie może być zapłacony ze środków otrzymanych w ramach projektu. 8. Wszelkie wydatki, związane z zakładaniem działalności gospodarczej, poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych w ramach projektu.

19 Strona Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych w biznesplanie, Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz poszczególnych wydatków na podstawie zapisów Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 10. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej lub zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, innych umowach zawartych z uczestnikiem lub dokumentach regulujących realizację projektu. 11. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem inwestycji zatwierdzonym przez Beneficjenta i załączonym do Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 12. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony, na podstawie aneksu do Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, na uzasadniony wniosek uczestnika projektu, złożony Beneficjentowi nie później, niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 13. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 14. Uczestnicy maja obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy również Uczestników projektu. Są oni zobowiązani przynajmniej w minimalnie wymaganym zakresie przedstawić czytelną informację umieszczona w widocznym miejscu o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi Beneficjenta (Projektodawcy). 11. Wsparcie pomostowe. 1. Wsparcie pomostowe przysługuje wyłącznie tym uczestnikom, którzy uzyskali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie. 2. Wsparcie pomostowe jest udzielane przez okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego). Złożenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinno nastąpić razem z Wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 4. Złożone przez uczestników Wnioski są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o procedurę określoną w 8 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia

20 Strona 20 pomostowego są oceniane razem z Wnioskami o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 5. Beneficjent pisemnie informuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z uzasadnieniem. 6. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje: a) środki pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży), b) usługi doradcze indywidualne (6-godzinne) pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości świadczone wyłącznie za pośrednictwem ekspertów zatrudnionych przez Beneficjenta. Oznacza to, że uczestnik projektu nie może otrzymać zwrotu kosztów usług doradczych zakupionych poza projektem, 7. Podstawowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie: a) Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, b) Aneksu do umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 8. Podstawowe wsparcie pomostowe jest wypłacane na podstawie i w terminach określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności, na którą otrzymał środki na rozwój przedsiębiorczości. 10. Procedura odwoławcza dotycząca Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, określona w 9, obejmuje również Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnik wnoszący odwołanie w ramach procedury odwoławczej nie ma przy tym obowiązku wnoszenia osobnego odwołania dotyczącego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 12. Monitoring i kontrola. 1. Kontrola wykorzystania środków finansowych zgodnie z biznes planem oraz prowadzenia działalności gospodarczej, przez podmiot, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przeprowadzona będzie dwukrotnie przez Beneficjenta (Projektodawcę) w 6 oraz 12 miesiącu działalności. 2. Monitoring działalności gospodarczej, uruchomionej w ramach projektu prowadzony będzie w ramach wizyt monitorujących, co najmniej raz na kwartał.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AG DORADZTWO DOTACJA MÓJ POWRÓT NA RYNEK PRACY 2013-08-19 Część 1 Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12

REGULAMIN PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 REGULAMIN PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projekt: Moja firma mój sukces Numer projektu: RPWP /15. Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Tytuł projekt: Moja firma mój sukces Numer projektu: RPWP /15. Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projekt: Moja firma mój sukces Numer projektu: RPWP.06.03.01-30-0093/15 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZ DO BIZNESU

DROGOWSKAZ DO BIZNESU Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości DROGOWSKAZ DO BIZNESU PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strona 1 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego Projekt Mój własny biznes Nr ewidencyjny Formularza rekrutacyjnego.. CZĘŚĆ I (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2 JEDNORAZOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. REGULAMIN KONKURSU DEBIUT GOSPODARCZY SPIS TREŚCI I. DEFINICJE 3 II. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 3 III. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie Regulamin rekrutacji w projekcie OPIEKA program poprawy jakości i poziomu życia osób starszych Pojęcia zawarte w regulaminie: 1) Projekt projekt OPIEKA program poprawy jakości i poziomu życia osób starszych

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO. Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK /15

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO. Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK /15 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO w ramach projektu Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK.07.03.00-18-0116/15 w ramach

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo