REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL /12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizowanym przez: Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego Śrem tel./fax: , kom.: Partnerzy: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ul. 1 Maja 13/ Gostyń tel.: , kom.: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu ul. Poznańska Gostyń tel.: I. UREGULOWANIA WSPÓLNE 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Mój własny biznes. 2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem oraz Partnerzy: Stowarzyszenie Wspierania

2 Strona 2 Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń. 3. Projekt zakłada min. przygotowanie 60 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 48 z nich. 4. Projekt realizowany jest okresie od r. do r. na terenie powiatu gostyńskiego. 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjenta: Partnerów: oraz dostępny jest w siedzibie Beneficjenta. 2. Uczestnicy projektu. 1. Projekt skierowany jest do 60 osób, w tym do 18 osób w wieku do 25 roku życia, 12 osób powyżej 50 roku życia i 30 osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W tym 33 kobiety i 27 mężczyzn. 2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne z obszaru powiatu gostyńskiego (mieszkają na obszarze ww. powiatu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią definicję przedsiębiorcy, określoną w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U Nr 173 poz. 1807), tj. na podstawie odrębnych przepisów będą posiadały zdolność prawną, która umożliwi wykonywanie we własnym imieniu działalności gospodarczej. 3. Szczegółowe informacje na temat podziału grupy docelowej pod względem płci i statusu na rynku pracy: bezrobotni do 25 roku życia 18 osób, w tym 10 kobiet, bezrobotni powyżej 50 roku życia 12 osób, w tym 7 kobiet, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego 30 osób, w tym 16 kobiet. W tym 22 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 12 kobiet. 5. Dodatkowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu. bezrobotny do 25 roku życia oznacza bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia, bezrobotny po 50 roku życia oznacza bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia,

3 Strona 3 bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, bezrobotny bez doświadczenia zawodowego oznacza bezrobotnego, który był zatrudniony, wykonywał inną pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy, długotrwale bezrobotnym oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 6. Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa wielkopolskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej. 7. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, są zobowiązani do prowadzenia założonej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 8. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) u Beneficjenta, Partnerów, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem, Partnerami i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnerów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. Uczestnik może wziąć udział w projekcie tylko raz, tzn. po zakwalifikowaniu do udziału w jednej z grup szkoleniowych, nie może wziąć udziału w kolejnej, nawet w przypadku gdy nie otrzyma środków na rozwój przedsiębiorczości. 10. Szkolenia odbywać będą się, co do zasady, w dni robocze. Niemniej jednak Beneficjent zastrzega sobie prawo do organizacji szkoleń w dni wolne od pracy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 11. Miejscem organizacji wsparcia szkoleniowo doradczego będzie siedziba Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń. Niemniej jednak Beneficjent zastrzega sobie prawo do organizacji wsparcia w innym miejscu, na obszarze realizacji projektu. II. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 3. Proces rekrutacji. 1. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.

4 Strona 4 2. Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, w składzie: zarządzający, kierownik projektu, koordynator projektu. 3. Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdą grupę szkoleniową. Oznacza to, że kandydat do projektu składając Formularz rekrutacyjny w określonym terminie aplikuje do udziału w grupie szkoleniowej, na którą jest prowadzony nabór. Kandydaci, których Formularze zostaną odrzucone lub nie zostaną zakwalifikowani do jednej grupy szkoleniowej, mogą aplikować o przyjęcie do innej grupy. W tym celu konieczne jest ponowne złożenie Formularza rekrutacyjnego. Formularz złożony na jedną grupę szkoleniową nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji na kolejne grupy. 4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w następujących terminach: I grupa szkoleniowa: listopad 2012 r. II grupa szkoleniowa: styczeń 2013 r. III grupa szkoleniowa: marzec 2013 r. IV grupa szkoleniowa: maj 2013 r. 5. Szczegółowe terminy prowadzenia naboru będą podawane na stronie internetowej: Formularze rekrutacyjne złożone poza terminami rekrutacji, które zostaną podane na stronie internetowej nie będą podlegały ocenie w procesie rekrutacji. 7. Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w szczególności dotyczące rekrutacji, będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów na poszczególne grupy szkoleniowe, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy Rekrutacja do projektu odbywa się trzyetapowo: I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza pod kątem pomysłu na własną działalność gospodarczą, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 osób: kierownika projektu i koordynatora, będących jednocześnie specjalistami w zakresie przedsiębiorczości, II etap: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez psychologa,

5 Strona 5 II etap: weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez test wiedzy, przeprowadzona przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. 11. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, tel./fax.: , tel. kom.: oraz w siedzibie Partnerów: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń, tel.: , tel. kom.: i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń, tel.: w określonych terminach, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 12. Formularz rekrutacyjny należy składać za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do siedziby Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w godzinach od 8.00 do oraz Partnerów projektu: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń w godzinach od 7:30 do 15:30 lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń od wtorku do piątek w godzinach od 7.00 do i w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16: Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnerów. 14. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzyma poświadczenie wpływu Formularza z datą przyjęcia. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji. 15. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w biurze Partnerów: Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, Gostyń i w Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, Gostyń, w godzinach urzędowania. 16. Formularz rekrutacyjny składa się z części A dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części B dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej. 17. Złożone Formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione (część A i część B), przez Komisję rekrutacyjną, tj. zarządzającego, kierownika projektu i koordynatora projektu, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 18. W pierwszej kolejności kierownik projektu i koordynator przeprowadzą ocenę formalną Formularza rekrutacyjnego. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość

6 Strona 6 jednorazowego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu Beneficjent powiadomi kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu Jednocześnie jeżeli na etapie oceny Formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu i nie spełnia warunków wymienionych w 2, Formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie. Do dalszej oceny zostaną przekazane wyłączenie Formularze poprawne pod względem formalnym. Następnie dokonywana jest ocena części B Formularza rekrutacyjnego 19. Oceny kandydata względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono następujące kryteria oceny względem grupy docelowej: a) Przynależności do grupy docelowej projektu, określonej w 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. b) Status na rynku pracy bezrobotni do 25 r.ż 18 osób, bezrobotni powyżej 50 r.ż 12 osób, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego 30 osób, w tym 22 osoby długotrwale bezrobotne, c) Dodatkowe 5 punktów przyznawane jest kobietom, 20. Część B Formularza rekrutacyjnego Informacje o planowanej działalności gospodarczej jest oceniana w skali 0 50 pkt., z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny: a) opis planowanej działalności (0-10 pkt.), b) charakterystyka klientów (0-10 pkt.), c) charakterystyka konkurencji (0-10 pkt.), d) stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-5 pkt.), e) zakres planowanej inwestycji (0-5 pkt.), f) posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-10 pkt.). 21. Część B Formularza rekrutacyjnego jest poddawana ocenie wyłącznie w przypadku jeżeli na podstawie części A i innych dokumentów kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projektu. 22. Część B Formularza rekrutacyjnego jest oceniana przez 2 ekspertów z zakresu przedsiębiorczości: kierownika projektu i koordynatora projektu, a ostateczna ocena stanowi średnią arytmetyczną z oceny obu ekspertów. 23. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: a) średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających część B Formularza rekrutacyjnego, b) dodatkowe 5 punktów dla kobiet. 24. Premiowanie dodatkowymi punktami kobiet jest związane z uwzględnieniem podczas rekrutacji polityki równych szans, w tym równości płci, poprzez wspieranie kobiet, które są grupą defaworyzowaną na rynku pracy ze względu na płeć.

7 Strona W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach dwóch ekspertów oceniających w części B Formularza, co najmniej o 20% w poszczególnych częściach oceny, ocena przekazana zostanie zarządzającemu. 26. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji zostaje ułożona lista kandydatów, którzy złożyli Formularze, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Lista sporządzana jest przez kierownika projektu, a zatwierdzana przez Zarządzającego. 27. Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. konsultację z psychologiem, łącznie 150 kandydatów (około 38 kandydatów na każdą grupę szkoleniową). 28. II etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez psychologa. Psycholog za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) przeprowadzi analizę predyspozycji, na podstawie której przyznaje ocenę punktową w przedziale Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I etapu rekrutacji. 29. III etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na podstawie testu, przeprowadzonego przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości, który dokona oceny przyznając punkty w przedziale Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom testu ustala specjalista z zakresu przedsiębiorczości po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący oceny testów sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I i II etapu, a ich suma stanowi końcową ocenę otrzymaną w wyniku rekrutacji. 30. Następnie kierownik projektu dokona podsumowania punktów otrzymanych przez kandydatów na I, II i III etapie rekrutacji (osobno na każdą grupę szkoleniową). 31. Kierownik projektu sporządzi listę osób, które wzięły udział w rekrutacji (na każdą grupę szkoleniową), a kolejność na niej będzie ustalona wg. malejącej liczby punktów łącznie otrzymanych na I, II i III etapie rekrutacji. Na podstawie powyższej listy zostanie utworzona również wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu znajdzie się na niej 60 osób (4 grupy po 15 osób), które otrzymały największą liczbę punktów na I, II i III etapie rekrutacji. 32. Listy sporządzone przez kierownika projektu zatwierdza zarządzający. 33. W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych: a) na II etapie rekrutacji przez psychologa, b) przez ekspertów w części B Formularza rekrutacyjnego za następujące części oceny, uszeregowane w kolejności: opis planowanej działalności (1), posiadane doświadczenie/wykształcenie do prowadzenia działalności (6), stopień przygotowania inwestycji do realizacji (4).

8 Strona Do projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia łącznie na wszystkich 3 etapach. 35. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz tacy, którzy wzięli udział w I, II i III etapie), zostaną powiadomieni o wynikach, w terminie w terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I, II i III etapu. Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej oraz w biurze projektu. 4. Procedura odwoławcza 1. W ramach procedury rekrutacji przewidziano procedurę odwoławczą, dla kandydatów którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo doradczym lub/i kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną. 2. Procedura odwoławcza będzie przeprowadzona osobno dla każdej grupy szkoleniowej. 3. Kandydaci, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo doradczym lub/i nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I oceny Formularza rekrutacyjnego, etapu II oceny predyspozycji i etapu III testu wiedzy). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną weryfikację Formularza rekrutacyjnego lub/i o ponowną ocenę predyspozycji przez psychologa, testu wiedzy przez specjalistę, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez niego wyników oceny. 4. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą elektroniczną na adres: faxem: lub dostarczyć osobiście do siedziby Beneficjenta: Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, Śrem, w godzinach od 8.00 do Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta. Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (fax/ ) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 2 dni po wpływie wersji elektronicznej. 5. Każdy z kandydatów otrzyma od Beneficjenta uzasadnienie oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formularza rekrutacyjnego) oraz oceny: psychologa i wyniku testu wiedzy. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza. 6. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. W tym celu powinien skontaktować się z pracownikiem Biura projektu. 7. Odwołanie wnoszone przez kandydata powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie elementów oceny Komisji rekrutacyjnej, z którym nie zgadza się kandydat. Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowo

9 Strona 9 doradczego, a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczny kształt Listy osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo doradczego. 8. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: ponownej ocenie Formularza rekrutacyjnego (części B) przez Komisję rekrutacyjną (oceny Formularza dokonuje jedna osoba, pod warunkiem, że nie uczestniczyła w pierwszej ocenie), ponownym przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez psychologa, ponownym przeprowadzeniu analizy testu wiedzy. 9. Beneficjent, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek pisemnego poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 10. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów kierownik projektu zaktualizuje listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, a na jej podstawie sporządzi ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym. 11. Wybór uczestników do projektu dokonany zostanie wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Na każdą grupę szkoleniową wybranych zostanie 15 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście (4 grupy po 15 osób). 12. Następnie kierownik projektu sporządzi protokół dokumentujący procedurę rekrutacji. 13. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym nie zmieni się w stosunku do Wstępnej listy określonej w 3, pkt Ogłoszenie wyników rekrutacji 1. Beneficjent w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, w tym procedury odwoławczej, na poszczególne grupy szkoleniowe zatwierdza Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo doradczym oraz listę rezerwową. Listy te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Ponadto każda z osób zostanie o tym fakcie poinformowana pisemnie. 2. Ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowo-doradczym zostanie łącznie zakwalifikowanych 60 osób (4 grupy po 15 osób). 3. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób

10 Strona 10 zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rezerwowa obejmować będzie 5 nazwisk z największą ilością punktów. 4. Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdą grupę szkoleniową. Oznacza to, że kandydat do projektu składając Formularz rekrutacyjny w określonym terminie aplikuje do udziału w grupie szkoleniowej, na którą jest prowadzony nabór. 5. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. III. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 6. Warunki uczestnictwa w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: a) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenia Beneficjentowi, wszystkich niezbędnych załączników i informacji służących do potwierdzenia przynależności uczestnika do grupy docelowej i innych, b) podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach projektu, c) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Beneficjentem, d) uczestniczenia w zajęciach, e) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją, f) współpracy z Beneficjentem, g) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów na żądanie Beneficjenta. 7. Etap szkoleniowo-doradczy. 1. Realizowane szkolenia i doradztwo mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W ramach projektu przewidziano szkolenia z administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 34 godzin, z zakresu marketingu w ilości 6 godzin, zajęcia z doradcą zawodowym, które obejmują zajęcia grupowe w ilości 11 godzin i indywidualne w ilości 5 godzin oraz zajęcia aktywizacyjne w ilości 6 godzin. 3. W ramach projektu przewidziano doradztwo indywidualne dotyczące wszystkich aspektów planowania i zakładania działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu. 4. Każdemu uczestnikowi przysługuje 5 godzin doradztwa indywidualnego. 5. Harmonogram szkoleń i doradztwa zostanie ustalony przez Beneficjenta indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej. 6. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 7. Szkolenia będą odbywały się w następujących terminach:

11 Strona 11 grupa 1 dla 15 osób: styczeń 2013, grupa 2 dla 15 osób: marzec 2013, grupa 3 dla 15 osób: maj 2013, grupa 4 dla 15 osób: lipiec Terminy mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania uczestników. Decyzja w tej kwestii należy do Beneficjenta i nie wymaga aktualizacji niniejszego Regulaminu. 8. Podczas każdego szkolenia trenerzy i doradca dokonywać będą oceny motywacji i zaangażowania uczestników, która dalej stanowić będzie jeden z elementów oceny wniosku. 9. Zakres proponowanego doradztwa udzielanego uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności obejmuje: aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dokumenty rejestracyjne, kwestie finansowe (PIT, VAT, ZUS, księgowość, itp.), planowanie działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu, marketing, aktywizacyjne. 10. Etap szkoleniowo-doradczy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz doradztwie. Uzyskanie zaświadczenia jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 11. Dopuszcza się możliwość zwolnienia uczestnika z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym w sytuacji, kiedy uzyskał on podobne tematycznie wsparcie w ramach innego projektu w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, co udokumentuje stosownym zaświadczeniem lub złożył oświadczenie, zgodnie z którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o zwolnieniu uczestnika z udziału w etapie szkoleniowo doradczym należy do Beneficjenta. Zwolnienie uczestnika z udziału w etapie szkoleniowo doradczym powoduje nieotrzymanie punktów za ocenę trenerów i doradcy zawodowego. 12. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych na etapie szkoleniowo-doradczym; złoży fałszywe oświadczenie na etapie rekrutacji i realizacji projektu. 13. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych i doradczych oraz innych stosownych dokumentów, a także wykorzystania przysługującego wsparcia doradczego oraz potwierdzania jego odbioru. 14. Na żądanie Beneficjenta uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu. 15. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do udziału w weryfikacji nabytej wiedzy, po zakończeniu etapu szkoleniowo doradczego, w trakcie której specjalista

12 z zakresu przedsiębiorczości oceni nabytą wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Strona Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 1. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 48 uczestników projektu (4 grupy po 12 osób), którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy i uzyskali zaświadczenie. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do ,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej b) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć biznesplan przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem otrzymanym od Beneficjenta, oraz inne załączniki wymienione we Wniosku. 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i ujętych w biznesplanie, w tym m. in. na: a) zakup środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów) i wyposażenia, b) zakup wartości niematerialnych i prawnych, c) koszty prac remontowych i budowlanych, d) zakup strony internetowej, e) zakup środków obrotowych (Uwaga! Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji). 5. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Środki te powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem. 6. Środki jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a) udziału w spółkach, b) zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu w przypadku firm prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów,

13 Strona 13 c) zakup mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, w którym nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, d) remontu, jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, e) remontu lokalu użyczonego, wynajmowanego gdy umowa ta zawarta jest na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, f) finansowaniem umów leasingu, kredytowych lub pożyczkowych, g) finansowanie zakupu od współmałżonka, innego członka rodziny w linii prostej: wstępni: rodzice, dziadkowie; zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki; w linii bocznej: rodzeństwo oraz finansowanie zakupu od osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, h) kosztów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z , str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE l 193 z , str. 6). 7. W ramach projektu możliwy jest zakup używanych środków trwałych pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika projektu: a) deklaracji sprzedającego środek trwały określającej jego pochodzenie, przy czym cena zakupu środka trwałego używanego nie może przekroczyć jego wartości rynkowej i musi być nisza niż koszt podobnego nowego sprzętu, b) deklaracji sprzedającego środek trwały potwierdzającej, e w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, c) umowy kupna sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty podatku. 8. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowodoradczego, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej, określona we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosków Beneficjent powiadomi Uczestników projektu w trakcie etapu szkoleniowo doradczego. Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria: wykonalności przedsięwzięcia, operacyjności, kompletności oraz racjonalności zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu. 10. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów oceny, które będą przedstawione uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków. 11. Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym przez Beneficjenta.

14 Strona Wszystkie złożone przez uczestników projektu Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, powołaną przez Beneficjenta, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOW, dostępnym na stronie internetowej Weryfikacja formalna Wniosków odbywać się będzie na podstawie Karty oceny formalnej, a merytoryczna na podstawie Karty oceny merytorycznej. Wzory kart będą dostępne na stronie internetowej 13. Błędy formalne we Wnioskach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych we Wniosku Beneficjent powiadomi uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu. 14. Komisja oceniająca wniosek dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych. 15. O przyznaniu uczestnikom środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ostatecznie decydują: ocena Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków, uśredniony wynik uzyskany na egzaminie przeprowadzonym przed i po szkoleniu z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawiona przez psychologa, średnia ocena trenerów i doradcy dokonywana podczas zajęć. 16. Ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie przez KOW w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: Lp Kryterium Ocena biznes planu (zgodnie z Wzorem karty oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego) Test przedsiębiorczości porównanie wiedzy sprzed i po szkoleniach (wzrost wiedzy po szkoleniach do oceny kryterium będą brane pod uwagę wyniki uzyskane z testu przeprowadzonego po szkoleniach) Ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (ocena przeprowadzona podczas rekrutacji do Liczba punktów za kryterium Od 5 do 100 pkt. Od 1 do 10 pkt. Od 1 do 15 pkt. (punkty przyznane Waga Maksymalna liczba punktów pkt pkt pkt.

15 Strona 15 4 projektu przez psychologa) Średnia ocen trenerów i doradców indywidualna ocena każdego uczestnika po każdym szkoleniu i doradztwie (dla każdego Uczestnika projektu prowadzone będą Karty ocen, w których szkoleniowcy doradcy będą oceniać poziom zaangażowania i motywacji uczestników wsparcia szkoleniowo doradczego. Z każdego tematu szkoleń oraz za udział w doradztwie przyznane będzie od 1 do 5 pkt) Suma: podczas rozmowy) Od 1 do 5 pkt. 1 5 pkt. 670 pkt. Maksymalna liczba punktów: W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych za poszczególne elementy oceny, wg. następującej kolejności: a) ocena Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków, b) ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawiona przez psychologa, c) ocena trenerów i doradcy dokonywana podczas zajęć, d) wynik uzyskany na egzaminie przeprowadzonym po szkoleniu z zakresu prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. 18. Beneficjent pisemnie poinformuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, wraz z uzasadnieniem. 19. Po sporządzeniu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, 48 uczestników (12 osób z każdej grupy szkoleniowej) będzie mogło zarejestrować działalność. 20. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa, które powinno nastąpić po sporządzeniu przez Beneficjenta listy osób, które otrzymają wsparcie finansowe, jednakże przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia: wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innego

16 właściwego rejestru; kopii nadania numeru REGON, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS. Strona Procedura odwoławcza. 1. Uczestnicy projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji mają prawo wnieść odwołanie od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zweryfikowanie wyniku egzaminu, opinii psychologa w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. 2. Każdy z uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie uczestnik powinien powołać na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza. 3. Odwołanie wnoszone przez uczestnika powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji Beneficjenta. Procedura rozpatrywania powyższego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu. Dlatego 8 dotacji inwestycyjnych (2 na każdą grupę szkoleniową) zostały zarezerwowane na procedurę odwoławczą. 4. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez uczestnika projektu w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia odwołania. Procedura rozpatrywania odwołania polega na: ponownej ocenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków (oceny dokonuje 1 osoba, która nie oceniała Wniosku na etapie procedury przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), analizie wyników oceny otrzymanej przez uczestnika od trenerów i doradcy podczas zajęć, weryfikacji oceny otrzymanej w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy przez uczestnika przed i po zajęciach, weryfikacji oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wystawionej przez psychologa. 5. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to dotację otrzymają osoby, które znajdują się na liście rankingowej dotacji na miejscu 11 i Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej poinformuje uczestników o jej wynikach. 7. Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

17 Strona Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań rozpatrywanych w ramach poszczególnych grup szkoleniowych. Na liście uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej zostanie umieszczonych 12 osób, przy czym 10 z nich to otrzyma wsparcie w normalnym trybie, a 2 w ramach procedury odwoławczej, pod warunkiem zaistnienia przesłanek do zastosowania zapisów punktu Jednorazowa dotacja inwestycyjna. 1. Wysokość wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu wynosi maksymalnie ,00 zł i będzie wypłacana po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 2. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą wypłacane uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo refundacyjnym, w następujący sposób: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż pozostała część kwoty dotacji, w wysokości wynikającej z rozliczonej inwestycji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą udzielane na podstawie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawartej pomiędzy Beneficjentem, a uczestnikiem projektu po założeniu przez uczestnika działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który podpisze Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jednocześnie zobowiązany będzie do: a) korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań, b) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, c) zarejestrowania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, d) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, e) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 4. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez uczestnika projektu wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo doradczego realizowanego w ramach projektu lub złożeniu

18 Strona 18 oświadczenia, zgodnie z którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik projektu może sfinansować inwestycje ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i opublikowaniu ostatecznej listy osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy 6. Przekazanie uczestnikowi środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form: weksel in blanco z deklaracją wekslową i z poręczeniem (poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych). Minimalną wartość dochodu poręczyciela i liczbę poręczycieli określi Beneficjent w zależności od wysokości przyznanego wsparcia finansowego. pieniądz, poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 7. Koszt wystawienia zabezpieczenia jest finansowany przez uczestnika projektu, ale nie może być zapłacony ze środków otrzymanych w ramach projektu. 8. Wszelkie wydatki, związane z zakładaniem działalności gospodarczej, poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych w ramach projektu.

19 Strona Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych w biznesplanie, Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz poszczególnych wydatków na podstawie zapisów Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 10. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej lub zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, innych umowach zawartych z uczestnikiem lub dokumentach regulujących realizację projektu. 11. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem inwestycji zatwierdzonym przez Beneficjenta i załączonym do Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 12. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony, na podstawie aneksu do Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, na uzasadniony wniosek uczestnika projektu, złożony Beneficjentowi nie później, niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 13. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 14. Uczestnicy maja obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy również Uczestników projektu. Są oni zobowiązani przynajmniej w minimalnie wymaganym zakresie przedstawić czytelną informację umieszczona w widocznym miejscu o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi Beneficjenta (Projektodawcy). 11. Wsparcie pomostowe. 1. Wsparcie pomostowe przysługuje wyłącznie tym uczestnikom, którzy uzyskali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie. 2. Wsparcie pomostowe jest udzielane przez okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego). Złożenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinno nastąpić razem z Wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 4. Złożone przez uczestników Wnioski są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o procedurę określoną w 8 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia

20 Strona 20 pomostowego są oceniane razem z Wnioskami o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 5. Beneficjent pisemnie informuje uczestników o wyniku oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, rozumianą jako sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z uzasadnieniem. 6. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje: a) środki pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy, od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży), b) usługi doradcze indywidualne (6-godzinne) pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości świadczone wyłącznie za pośrednictwem ekspertów zatrudnionych przez Beneficjenta. Oznacza to, że uczestnik projektu nie może otrzymać zwrotu kosztów usług doradczych zakupionych poza projektem, 7. Podstawowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie: a) Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, b) Aneksu do umowy na świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 8. Podstawowe wsparcie pomostowe jest wypłacane na podstawie i w terminach określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności, na którą otrzymał środki na rozwój przedsiębiorczości. 10. Procedura odwoławcza dotycząca Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, określona w 9, obejmuje również Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnik wnoszący odwołanie w ramach procedury odwoławczej nie ma przy tym obowiązku wnoszenia osobnego odwołania dotyczącego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 12. Monitoring i kontrola. 1. Kontrola wykorzystania środków finansowych zgodnie z biznes planem oraz prowadzenia działalności gospodarczej, przez podmiot, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przeprowadzona będzie dwukrotnie przez Beneficjenta (Projektodawcę) w 6 oraz 12 miesiącu działalności. 2. Monitoring działalności gospodarczej, uruchomionej w ramach projektu prowadzony będzie w ramach wizyt monitorujących, co najmniej raz na kwartał.

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo