Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu WND POKL /12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 1. Definicje 1. Projekt - projekt MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. 2. Beneficjent/Realizator projektu/lider Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie 3. Partner Projektu (Partner)- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, 4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin. 5. Kandydat na uczestnika projektu (Kandydat) - osoba fizyczna, która złożyła formularz rekrutacyjny do Projektu 6. Uczestnik projektu/beneficjent pomocy osoba, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w projekcie i z którą Realizator projektu zawarł Umowę na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 7. Dzień przystąpienia do projektu - dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie- tj czerwca 2013 r. 8. Strona internetowa projektu (strona www) - strona., na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu 9. Biuro projektu - siedziba Beneficjenta: Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Jana z Kolna 38, Koszalin 10. Biuro Partnera - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ul. Racławicka 13, Koszalin pokój nr Komisja Rekrutacyjna (KR) - powołana przez Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie Komisja składająca się z minimum 3 członków oraz Przewodniczącego Komisji, której zadaniem jest dokonanie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami 12. Osoba bezrobotna - w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w szczególności osoba:

2 a) niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, b) nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn 13. Osoba nieaktywna zawodowo - osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 14. Osoba ucząca sie lub kształcąca - osoba kształcąca sie w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego 15. Student studiów dziennych - osoba studiująca w trybie dziennym 16. Rolnik - oznacza osobę będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 17. Osoba zatrudniona - pracownik w rozumieniu Kodeksu Pracy tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoba wykonująca pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych( umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolnicy i ich domownicy. 18. Osoba do 25. roku życia - osoba, która na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyła 25. roku życia 19. Osoba po 50. roku życia - osoba, która na dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50. rok życia 20. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze - zestaw szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości w formie szkolenia grupowego wymiarze minimum 40 godzin lekcyjnych/osobę i doradztwa indywidualnego w wymiarze 8 godzin lekcyjnych/osobę 21. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikowi projektu w formie wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez uczestnika projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi ,00 PLN. 22. Wsparcie pomostowe wypłacana w okresie 6, a w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, bezzwrotna pomoc kapitałowa w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 800,00 PLN 23. Specjalistyczne szkolenia i doradztwo - wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane w ramach wsparcia pomostowego Uczestnikom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, w wymiarze 38 godzin lekcyjnych/osobę 2. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do projektu Moja Firma - Moją Szansą II realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Projekt realizowany jest w okresie: 1 listopad 2012 r. 31 grudzień 2014 r. 3. Projekt przewiduje przekazanie Uczestnikom:

3 podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego z zakresu przedsiębiorczości, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznania środków finansowych na wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone), specjalistycznego wsparcia szkoleniowo doradczego. 4. Udział Uczestników we wszystkich działaniach w ramach Projektu jest bezpłatny. 5. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 30 osób. 3. Uczestnicy projektu 1. O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: jest kobietą ( bez względu na wiek) bądź mężczyzną poniżej 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia zamieszkuje na terenie jednego z powiatów objętych obszarem realizacji projektu tj. powiatu: białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, sławieńskiego posiada status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (w tym uczącej się lub kształcącej), zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, w obszarze niezwiązanym z produkcja roślinna i/lub zwierzęcą, a planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po członku najbliższej rodziny, nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny, korzysta w pełni z praw publicznych, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które: posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego, (tzn. posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( m.in. działalność adwokacka, komorniczą lub oświatową) niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej), otrzymały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych, korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, są uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu. łączy lub łączył z Beneficjentem/Partnerem i/lub pracownikiem Beneficjenta/Partnera

4 uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. posiadają status osoby zatrudnionej, rolnika bądź jego domownika, są studentami studiów dziennych na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego nie ukończyły 18. roku życia oraz ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiet i 65. rok życia w przypadku mężczyzn. 3.Pomoc w ramach projektu nie może być udzielona: w sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), w zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, (TWU) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWU (zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek), w sektorze węglowym, gdy jest związana z eksportem, gdy jest uwarunkowana użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów. 4. Zgodnie z Charakterystyką projektu, podczas rekrutacji priorytetowo traktowane będą : kobiety, w tym powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka osoby zamieszkujące na terenie wiejskim. 4. Procedura składania dokumentów rekrutacyjnych 1. Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu przeprowadzony będzie termie od dnia 25 marca 2013r. do dnia 10 kwietnia 2013 r. 2. Formularz rekrutacyjny oraz inne dokumenty udostępnione będą na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu i Biurze Partnera 3. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie, co Kandydat potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym. 4. Podstawą zgłoszenia jest prawidłowo i czytelnie wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), przy czym: formularz powinien być wypełniony komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, długopisem koloru niebieskiego lub czarnego, opatrzony czytelnymi podpisami Kandydata we wskazanych miejscach oraz parafkami na każdej ze stron,

5 należy wypełnić wszystkie pola i punkty formularza rekrutacyjnego, a w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi należy wpisać "nie dotyczy", pola wyboru należy zaznaczyć "krzyżykiem" X, przy edytowaniu formularza nie wolno usuwać żadnych zawartych we wzorze tekstów ani komórek, 5. Zgłoszenia do projektu można dokonać: osobiście w Biurze projektu w terminie r r. od poniedziałku do piątku w godzinach , osobiście w Powiatowych Urzędach Pracy w Punktach Rekrutacyjnych Projektu w następujących terminach: PUP w Szczecinku w dniu w godzinach , PUP w Sławnie w dniu w godzinach , PUP w Świdwinie w dniu w godzinach , PUP w Białogardzie w dniu w godzinach , PUP w Koszalinie w dniu w godzinach , przesyłką za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu) na adres Biura projektu. 6. Dokumenty rekrutacyjne powinny znajdować się z w zaklejonej kopercie, opisanej według następującego wzoru: Imię i nazwisko Kandydata adres zamieszkania Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie ul. Jana z Kolna Koszalin Dokumenty rekrutacyjne do projektu "MOJA FIRMA-MOJĄ SZANSĄ II" 7. Za datę wpływu zgłoszenia przyjmuje się datę jego dostarczenia do Biura projektu. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. 8. Każde zgłoszenie zostanie opatrzone indywidualnym numerem identyfikacyjnym (ID), który będzie służył jako identyfikator na listach rankingowych podczas ogłaszania wyników rekrutacji. 9. Każdy Kandydat otrzyma na miejscu potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych wraz z numerem ID. W przypadku przesłania dokumentów przez Kandydata potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie przez Realizatora projektu pisma informującego o dacie wpływu dokumentów oraz nadanym numerze ID.

6 10. Kandydat powinien zachować kopię dokumentów rekrutacyjnych, gdyż Formularz rekrutacyjny wraz za załącznikiem po ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie podlega zwrotowi i nie jest udostępniany do wglądu. 11. Każda osoba może dokonać jednego zgłoszenia. 12. Na żądanie można dokonać wycofania zgłoszenia. 13. Formularze rekrutacyjne złożone wielokrotnie lub wypełnione nieczytelnie nie będą podlegały ocenie. 14. Możliwość uzupełniania braków formalnych i dokonywania korekty zapisów zawartych Formularzu rekrutacyjnym po zakończeniu naboru dotyczy wyłącznie tzw. błędów oczywistych w punkcie I. Dane personalne Kandydata. 5. Proces rekrutacji 1. Wybór uczestników do projektu przeprowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną 2. Proces rekrutacji składać się będzie z 3 etapów: etap I - weryfikacja formalna Formularzy rekrutacyjnych etap II - ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych etap III - test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną 3. Wybór Uczestników projektu zostanie dokonany na podstawie odpowiedzi zawartych w Formularzu rekrutacyjnym (etap I i II) oraz testu kompetencji i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (etap III) 4. Każdy Formularz rekrutacyjny oceniany będzie niezależnie przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej na podstawie Karty oceny formalnej i merytorycznej ( Załącznik nr 2) 5. Każdy członek KR przed przystąpieniem do oceny Formularzy rekrutacyjnych ma obowiązek podpisać deklarację poufności i bezstronności i zapoznać się z zapisami: poniższego regulaminu, Ramowych Wytycznych dla Działania 6.2, Wniosku o dofinansowanie projektu złożonym przez Beneficjenta w zakresie charakterystyki grupy docelowej i procesu rekrutacji. 6. Zasady rekrutacji - I etap 1. Podczas oceny formalnej weryfikowane będą następujące kryteria : termin wpływu dokumentów rekrutacyjnych prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów kwalifikowalność Kandydata (spełnienie wymogów określonych w 3 pkt 1-3 ) 2. Ocena formalna ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia" danego kryterium. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych 3. Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny formalnej - I etapu rekrutacji 4. Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone łącznie z wynikami II etapu rekrutacji.

7 7. Zasady rekrutacji - II etap 1. Ocenie merytorycznej będą podlegać wyłącznie Formularze rekrutacyjne, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny formalnej. 2. W wyniku II etapu wyłonionych zostanie 50 Kandydatów, którzy przystąpią do kolejnego III etapu rekrutacji. 3. Na wynik punktowy oceny merytorycznej składać się będzie ogólna ocena pomysłu na biznes (własną działalność gospodarczą) i doświadczenie Kandydata (maksymalna ilość punktów wynosi 34 pkt) oraz dodatkowe punkty za przynależność do grup priorytetowych (maksymalna ilość punktów wynosi 6 pkt) 4. Ostateczny wynik punktacji przyznanej podczas oceny merytorycznej w II etapie rekrutacji stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen 2 członków KR 5. Ocenie merytorycznej jakościowej podlegać będą: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia: na ile sprecyzowany jest pomysł Kandydata oraz jakie są szanse na realizację przedsięwzięcia (0-10 pkt) Doświadczenie i/lub wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje: wpływ na efektywne prowadzenie działalności (0-6 pkt) Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych w odniesieniu do charakteru przyszłej działalności,(0-7 pkt) Znajomość branży, rynku i konkurencji ( 0-7 pkt) Stopień motywacji Uczestnika projektu (0-4 pkt) 6. Każdy członek KR dodatkowo uzasadnia przyznaną ocenę punktową ( minimum 5 zdań). 7. Punkty za przynależność do grup priorytetowych przyznawane będą wg następujących zasad: Kryterium płci: kobiety 3 punkty, Kryterium miejsca zamieszkania: mieszkańcy terenów wiejskich - 3 punkty, Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w II etapie rekrutacji wynosi 40 punktów, a minimalna liczba umożliwiająca uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacji wynosi 20 punktów. 8. W przypadku, gdy różnica w ogólnej liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających wynosi więcej niż 30%, oceny Formularza rekrutacyjnego dokona trzeci członek KR. Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna ocen wszystkich trzech członków KR. 9. W przypadku gdy zgłoszenia uzyskają taką samą ilość punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejno: większa ilość punktów uzyskana w kryterium Przynależność do grup priorytetowych, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie, wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych większa ilość punktów uzyskana w kryterium Znajomość branży, rynku i konkurencji większa ilość punktów uzyskana w kryterium Stopień motywacji. 10. O zakwalifikowaniu do kolejnego III etapu rekrutacji będzie decydować liczba punktów uzyskana podczas oceny merytorycznej II etapu rekrutacji. 11. Na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej utworzona zostanie wstępna lista rankingowa 50 Formularzy rekrutacyjnych, które otrzymały największą ilość punktów. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej. 12. Kolejne Formularze rekrutacyjne zostaną umieszczone na liście rezerwowej według ilości punktów otrzymanych podczas oceny przez KR. 13. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowane o wynikach I i II etapu oceny KR (uzyskany wynik

8 punktowy wraz z uzasadnieniem) 14. Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej może zostać udostępniona do wglądu na wniosek Kandydata w biurze projektu. 15. Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników - 13 maja 2013 r. 16. Beneficjent zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, w przypadku dużej ilości złożonych dokumentów rekrutacyjnych 8. Procedura odwoławcza 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w II etapie rekrutacji przysługuje odwołanie w formie pisemnego protestu. 2. Odwołanie będzie można składać w Biurze projektu lub pocztą (decyduje data wpływu) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. 3. Protesty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 4. Złożony protest musi zawierać: dane Beneficjenta Pomocy tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym, numer identyfikacyjny ID dokumentacji rekrutacyjnej, wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Projektodawcę została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 5. Wszystkie zarzuty Kandydata powinny zostać ujęte w jednym proteście. Jeśli zdaniem Kandydata ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria. 6. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej. W proteście należy w formie punktów wskazać zarzuty dotyczące oceny poszczególnych kryteriów wraz z podaniem krótkiego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie błąd. Wskazane w proteście zarzuty należy uzasadnić w sposób czytelny i zwięzły, przy czym należy pamiętać, iż środek odwoławczy nie może służyć uzupełnieniu treści dokumentów rekrutacyjnych, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na dokonaną ocenę formularza. Projektodawca powinien więc odnosić się jedynie do treści zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej. 7. Protest zostanie rozpatrzony w terminie 3 dni od daty wpływu. 8. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że jest on zasadny, wówczas Formularz rekrutacyjny zostanie przekazany do powtórnej oceny. 9. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że protest nie jest zasadny, wówczas przekazuje na piśmie Kandydatowi informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w projekcie wraz z uzasadnieniem. 10. O uznaniu bądź odrzuceniu protestu Kandydat zostanie poinformowany pisemnie, niezwłocznie po jego rozpatrzeniu. 11. Powtórna ocena dokonana przez KR jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 12. Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w III etapie rekrutacji, sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie ogłoszona na stronie internetowej w terminie 4 dni od zakończenia terminu przyjmowania protestów. 13. Planowany termin ogłoszenia wyników II etapu rekrutacji - 24 maja 2013 r.

9 9 Zasady rekrutacji - III etap 1. Kandydaci zakwalifikowani do III etapu zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Planowany termin realizacji III etapu rekrutacji r r. 3. Celem III etapu rekrutacji będzie weryfikacja danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym oraz określenie indywidualnych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym następujących cech: samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej. 4. Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w III etapie rekrutacji wynosi 20 punktów, a minimalna liczba umożliwiająca uczestnictwo w projekcie wynosi 10 punktów. 5. Test kompetencji Kandydata zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Doradcę zawodowego. Czas trwania testu 2 godziny. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów. 6. W ramach III etapu rekrutacji Doradca zawodowy przeprowadzi również diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata - czas trwania 1 godzina. 7. Indywidualna rozmowa z Kandydatem będzie prowadzona przez Doradcę zawodowego z udziałem 2 członków KR. Podczas rozmowy Kandydat będzie miał możliwość dokonania autoprezentacji oraz przedstawienia swojego pomysłu na firmę. Czas trwania rozmowy 30 minut. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów. 8. Na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej Doradca zawodowy przygotuje Kartę Oceny Kandydata, w której zawarte zostaną dane dotyczące uzyskanej punktacji wraz z uzasadnieniem. 9. Wyniki punktowe III etapu rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej niezwłocznie przekazaniu KR wszystkich Kart Oceny Kandydata wypełnionych przez Doradcę zawodowego. 10. Planowany termin ogłoszenia wyników III etapu rekrutacji - 18 czerwca 2013 r. 11. Karta Oceny Kandydata może zostać udostępniona do wglądu na wniosek Kandydata w biurze projektu. 12. Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny Doradcy zawodowego w ramach III etapu rekrutacji 10 Ogłoszenie wyników rekrutacji 1. Ostateczny wynik punktacji uzyskanej w ramach procesu rekrutacji stanowić będzie łączna suma punktów uzyskanych w trakcie II i III etapu rekrutacji. 2. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba uzyskanych punktów. Minimalna wymagana liczba punktów uprawniająca do udziału w projekcie wynosi łącznie 30 punktów (minimum 20 punktów w ramach II etapu rekrutacji i minimum 10 w ramach III etapu rekrutacji) 3. Po zakończeniu ostatniego- III etapu rekrutacji, na podstawie protokołu KR zostanie utworzona Lista rankingowa 30 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy otrzymali największą ilość punktów. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej. 4. Kolejni Kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według ilości punktów otrzymanych podczas procedury rekrutacji. 5. W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce

10 zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach rekrutacji (uzyskany ogólny wynik punktowy wraz z uzasadnieniem) 7. Planowany termin ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji - 18 czerwca 2013 r. 8. O dalszej procedurze związanej z przystąpieniem do projektu Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poinformowani pisemnie. 9. Planowany termin podpisywania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie czerwca 2013 r. 11. Postanowienia końcowe 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez IP. 3. Regulamin zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej 5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie się odbywać zgodnie z zapisami zawartymi w Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 POKL i należy do kompetencji Koordynatora Projektu. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2- Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo