Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu WND POKL /12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 1. Definicje 1. Projekt - projekt MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. 2. Beneficjent/Realizator projektu/lider Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie 3. Partner Projektu (Partner)- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, 4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin. 5. Kandydat na uczestnika projektu (Kandydat) - osoba fizyczna, która złożyła formularz rekrutacyjny do Projektu 6. Uczestnik projektu/beneficjent pomocy osoba, która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w projekcie i z którą Realizator projektu zawarł Umowę na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 7. Dzień przystąpienia do projektu - dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie- tj czerwca 2013 r. 8. Strona internetowa projektu (strona www) - strona., na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu 9. Biuro projektu - siedziba Beneficjenta: Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Jana z Kolna 38, Koszalin 10. Biuro Partnera - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ul. Racławicka 13, Koszalin pokój nr Komisja Rekrutacyjna (KR) - powołana przez Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie Komisja składająca się z minimum 3 członków oraz Przewodniczącego Komisji, której zadaniem jest dokonanie oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami 12. Osoba bezrobotna - w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w szczególności osoba:

2 a) niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, b) nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn 13. Osoba nieaktywna zawodowo - osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 14. Osoba ucząca sie lub kształcąca - osoba kształcąca sie w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego 15. Student studiów dziennych - osoba studiująca w trybie dziennym 16. Rolnik - oznacza osobę będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 17. Osoba zatrudniona - pracownik w rozumieniu Kodeksu Pracy tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoba wykonująca pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych( umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolnicy i ich domownicy. 18. Osoba do 25. roku życia - osoba, która na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyła 25. roku życia 19. Osoba po 50. roku życia - osoba, która na dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50. rok życia 20. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze - zestaw szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości w formie szkolenia grupowego wymiarze minimum 40 godzin lekcyjnych/osobę i doradztwa indywidualnego w wymiarze 8 godzin lekcyjnych/osobę 21. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikowi projektu w formie wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez uczestnika projektu działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi ,00 PLN. 22. Wsparcie pomostowe wypłacana w okresie 6, a w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, bezzwrotna pomoc kapitałowa w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 800,00 PLN 23. Specjalistyczne szkolenia i doradztwo - wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane w ramach wsparcia pomostowego Uczestnikom projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, w wymiarze 38 godzin lekcyjnych/osobę 2. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do projektu Moja Firma - Moją Szansą II realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Projekt realizowany jest w okresie: 1 listopad 2012 r. 31 grudzień 2014 r. 3. Projekt przewiduje przekazanie Uczestnikom:

3 podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego z zakresu przedsiębiorczości, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznania środków finansowych na wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone), specjalistycznego wsparcia szkoleniowo doradczego. 4. Udział Uczestników we wszystkich działaniach w ramach Projektu jest bezpłatny. 5. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 30 osób. 3. Uczestnicy projektu 1. O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: jest kobietą ( bez względu na wiek) bądź mężczyzną poniżej 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia zamieszkuje na terenie jednego z powiatów objętych obszarem realizacji projektu tj. powiatu: białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, sławieńskiego posiada status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (w tym uczącej się lub kształcącej), zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, w obszarze niezwiązanym z produkcja roślinna i/lub zwierzęcą, a planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po członku najbliższej rodziny, nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny, korzysta w pełni z praw publicznych, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które: posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego, (tzn. posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( m.in. działalność adwokacka, komorniczą lub oświatową) niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej), otrzymały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych, korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, są uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu. łączy lub łączył z Beneficjentem/Partnerem i/lub pracownikiem Beneficjenta/Partnera

4 uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. posiadają status osoby zatrudnionej, rolnika bądź jego domownika, są studentami studiów dziennych na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego nie ukończyły 18. roku życia oraz ukończyły 60. rok życia w przypadku kobiet i 65. rok życia w przypadku mężczyzn. 3.Pomoc w ramach projektu nie może być udzielona: w sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), w zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, (TWU) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWU (zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek), w sektorze węglowym, gdy jest związana z eksportem, gdy jest uwarunkowana użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów. 4. Zgodnie z Charakterystyką projektu, podczas rekrutacji priorytetowo traktowane będą : kobiety, w tym powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka osoby zamieszkujące na terenie wiejskim. 4. Procedura składania dokumentów rekrutacyjnych 1. Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu przeprowadzony będzie termie od dnia 25 marca 2013r. do dnia 10 kwietnia 2013 r. 2. Formularz rekrutacyjny oraz inne dokumenty udostępnione będą na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu i Biurze Partnera 3. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z przyjętymi kryteriami kwalifikacji do udziału w projekcie, co Kandydat potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym. 4. Podstawą zgłoszenia jest prawidłowo i czytelnie wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), przy czym: formularz powinien być wypełniony komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym, długopisem koloru niebieskiego lub czarnego, opatrzony czytelnymi podpisami Kandydata we wskazanych miejscach oraz parafkami na każdej ze stron,

5 należy wypełnić wszystkie pola i punkty formularza rekrutacyjnego, a w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi należy wpisać "nie dotyczy", pola wyboru należy zaznaczyć "krzyżykiem" X, przy edytowaniu formularza nie wolno usuwać żadnych zawartych we wzorze tekstów ani komórek, 5. Zgłoszenia do projektu można dokonać: osobiście w Biurze projektu w terminie r r. od poniedziałku do piątku w godzinach , osobiście w Powiatowych Urzędach Pracy w Punktach Rekrutacyjnych Projektu w następujących terminach: PUP w Szczecinku w dniu w godzinach , PUP w Sławnie w dniu w godzinach , PUP w Świdwinie w dniu w godzinach , PUP w Białogardzie w dniu w godzinach , PUP w Koszalinie w dniu w godzinach , przesyłką za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu) na adres Biura projektu. 6. Dokumenty rekrutacyjne powinny znajdować się z w zaklejonej kopercie, opisanej według następującego wzoru: Imię i nazwisko Kandydata adres zamieszkania Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie ul. Jana z Kolna Koszalin Dokumenty rekrutacyjne do projektu "MOJA FIRMA-MOJĄ SZANSĄ II" 7. Za datę wpływu zgłoszenia przyjmuje się datę jego dostarczenia do Biura projektu. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. 8. Każde zgłoszenie zostanie opatrzone indywidualnym numerem identyfikacyjnym (ID), który będzie służył jako identyfikator na listach rankingowych podczas ogłaszania wyników rekrutacji. 9. Każdy Kandydat otrzyma na miejscu potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych wraz z numerem ID. W przypadku przesłania dokumentów przez Kandydata potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie przez Realizatora projektu pisma informującego o dacie wpływu dokumentów oraz nadanym numerze ID.

6 10. Kandydat powinien zachować kopię dokumentów rekrutacyjnych, gdyż Formularz rekrutacyjny wraz za załącznikiem po ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie podlega zwrotowi i nie jest udostępniany do wglądu. 11. Każda osoba może dokonać jednego zgłoszenia. 12. Na żądanie można dokonać wycofania zgłoszenia. 13. Formularze rekrutacyjne złożone wielokrotnie lub wypełnione nieczytelnie nie będą podlegały ocenie. 14. Możliwość uzupełniania braków formalnych i dokonywania korekty zapisów zawartych Formularzu rekrutacyjnym po zakończeniu naboru dotyczy wyłącznie tzw. błędów oczywistych w punkcie I. Dane personalne Kandydata. 5. Proces rekrutacji 1. Wybór uczestników do projektu przeprowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną 2. Proces rekrutacji składać się będzie z 3 etapów: etap I - weryfikacja formalna Formularzy rekrutacyjnych etap II - ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych etap III - test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną 3. Wybór Uczestników projektu zostanie dokonany na podstawie odpowiedzi zawartych w Formularzu rekrutacyjnym (etap I i II) oraz testu kompetencji i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (etap III) 4. Każdy Formularz rekrutacyjny oceniany będzie niezależnie przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej na podstawie Karty oceny formalnej i merytorycznej ( Załącznik nr 2) 5. Każdy członek KR przed przystąpieniem do oceny Formularzy rekrutacyjnych ma obowiązek podpisać deklarację poufności i bezstronności i zapoznać się z zapisami: poniższego regulaminu, Ramowych Wytycznych dla Działania 6.2, Wniosku o dofinansowanie projektu złożonym przez Beneficjenta w zakresie charakterystyki grupy docelowej i procesu rekrutacji. 6. Zasady rekrutacji - I etap 1. Podczas oceny formalnej weryfikowane będą następujące kryteria : termin wpływu dokumentów rekrutacyjnych prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów kwalifikowalność Kandydata (spełnienie wymogów określonych w 3 pkt 1-3 ) 2. Ocena formalna ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia" danego kryterium. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych 3. Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny formalnej - I etapu rekrutacji 4. Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone łącznie z wynikami II etapu rekrutacji.

7 7. Zasady rekrutacji - II etap 1. Ocenie merytorycznej będą podlegać wyłącznie Formularze rekrutacyjne, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny formalnej. 2. W wyniku II etapu wyłonionych zostanie 50 Kandydatów, którzy przystąpią do kolejnego III etapu rekrutacji. 3. Na wynik punktowy oceny merytorycznej składać się będzie ogólna ocena pomysłu na biznes (własną działalność gospodarczą) i doświadczenie Kandydata (maksymalna ilość punktów wynosi 34 pkt) oraz dodatkowe punkty za przynależność do grup priorytetowych (maksymalna ilość punktów wynosi 6 pkt) 4. Ostateczny wynik punktacji przyznanej podczas oceny merytorycznej w II etapie rekrutacji stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen 2 członków KR 5. Ocenie merytorycznej jakościowej podlegać będą: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia: na ile sprecyzowany jest pomysł Kandydata oraz jakie są szanse na realizację przedsięwzięcia (0-10 pkt) Doświadczenie i/lub wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje: wpływ na efektywne prowadzenie działalności (0-6 pkt) Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych w odniesieniu do charakteru przyszłej działalności,(0-7 pkt) Znajomość branży, rynku i konkurencji ( 0-7 pkt) Stopień motywacji Uczestnika projektu (0-4 pkt) 6. Każdy członek KR dodatkowo uzasadnia przyznaną ocenę punktową ( minimum 5 zdań). 7. Punkty za przynależność do grup priorytetowych przyznawane będą wg następujących zasad: Kryterium płci: kobiety 3 punkty, Kryterium miejsca zamieszkania: mieszkańcy terenów wiejskich - 3 punkty, Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w II etapie rekrutacji wynosi 40 punktów, a minimalna liczba umożliwiająca uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacji wynosi 20 punktów. 8. W przypadku, gdy różnica w ogólnej liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających wynosi więcej niż 30%, oceny Formularza rekrutacyjnego dokona trzeci członek KR. Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna ocen wszystkich trzech członków KR. 9. W przypadku gdy zgłoszenia uzyskają taką samą ilość punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejno: większa ilość punktów uzyskana w kryterium Przynależność do grup priorytetowych, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie, wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje, większa ilość punktów uzyskana w kryterium Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych większa ilość punktów uzyskana w kryterium Znajomość branży, rynku i konkurencji większa ilość punktów uzyskana w kryterium Stopień motywacji. 10. O zakwalifikowaniu do kolejnego III etapu rekrutacji będzie decydować liczba punktów uzyskana podczas oceny merytorycznej II etapu rekrutacji. 11. Na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej utworzona zostanie wstępna lista rankingowa 50 Formularzy rekrutacyjnych, które otrzymały największą ilość punktów. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej. 12. Kolejne Formularze rekrutacyjne zostaną umieszczone na liście rezerwowej według ilości punktów otrzymanych podczas oceny przez KR. 13. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowane o wynikach I i II etapu oceny KR (uzyskany wynik

8 punktowy wraz z uzasadnieniem) 14. Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej może zostać udostępniona do wglądu na wniosek Kandydata w biurze projektu. 15. Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników - 13 maja 2013 r. 16. Beneficjent zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, w przypadku dużej ilości złożonych dokumentów rekrutacyjnych 8. Procedura odwoławcza 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w II etapie rekrutacji przysługuje odwołanie w formie pisemnego protestu. 2. Odwołanie będzie można składać w Biurze projektu lub pocztą (decyduje data wpływu) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. 3. Protesty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 4. Złożony protest musi zawierać: dane Beneficjenta Pomocy tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym, numer identyfikacyjny ID dokumentacji rekrutacyjnej, wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Projektodawcę została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 5. Wszystkie zarzuty Kandydata powinny zostać ujęte w jednym proteście. Jeśli zdaniem Kandydata ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria. 6. Protest powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej. W proteście należy w formie punktów wskazać zarzuty dotyczące oceny poszczególnych kryteriów wraz z podaniem krótkiego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie błąd. Wskazane w proteście zarzuty należy uzasadnić w sposób czytelny i zwięzły, przy czym należy pamiętać, iż środek odwoławczy nie może służyć uzupełnieniu treści dokumentów rekrutacyjnych, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na dokonaną ocenę formularza. Projektodawca powinien więc odnosić się jedynie do treści zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej. 7. Protest zostanie rozpatrzony w terminie 3 dni od daty wpływu. 8. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że jest on zasadny, wówczas Formularz rekrutacyjny zostanie przekazany do powtórnej oceny. 9. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że protest nie jest zasadny, wówczas przekazuje na piśmie Kandydatowi informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w projekcie wraz z uzasadnieniem. 10. O uznaniu bądź odrzuceniu protestu Kandydat zostanie poinformowany pisemnie, niezwłocznie po jego rozpatrzeniu. 11. Powtórna ocena dokonana przez KR jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 12. Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w III etapie rekrutacji, sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie ogłoszona na stronie internetowej w terminie 4 dni od zakończenia terminu przyjmowania protestów. 13. Planowany termin ogłoszenia wyników II etapu rekrutacji - 24 maja 2013 r.

9 9 Zasady rekrutacji - III etap 1. Kandydaci zakwalifikowani do III etapu zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Planowany termin realizacji III etapu rekrutacji r r. 3. Celem III etapu rekrutacji będzie weryfikacja danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym oraz określenie indywidualnych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym następujących cech: samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej. 4. Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w III etapie rekrutacji wynosi 20 punktów, a minimalna liczba umożliwiająca uczestnictwo w projekcie wynosi 10 punktów. 5. Test kompetencji Kandydata zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Doradcę zawodowego. Czas trwania testu 2 godziny. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów. 6. W ramach III etapu rekrutacji Doradca zawodowy przeprowadzi również diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata - czas trwania 1 godzina. 7. Indywidualna rozmowa z Kandydatem będzie prowadzona przez Doradcę zawodowego z udziałem 2 członków KR. Podczas rozmowy Kandydat będzie miał możliwość dokonania autoprezentacji oraz przedstawienia swojego pomysłu na firmę. Czas trwania rozmowy 30 minut. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów. 8. Na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej Doradca zawodowy przygotuje Kartę Oceny Kandydata, w której zawarte zostaną dane dotyczące uzyskanej punktacji wraz z uzasadnieniem. 9. Wyniki punktowe III etapu rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej niezwłocznie przekazaniu KR wszystkich Kart Oceny Kandydata wypełnionych przez Doradcę zawodowego. 10. Planowany termin ogłoszenia wyników III etapu rekrutacji - 18 czerwca 2013 r. 11. Karta Oceny Kandydata może zostać udostępniona do wglądu na wniosek Kandydata w biurze projektu. 12. Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny Doradcy zawodowego w ramach III etapu rekrutacji 10 Ogłoszenie wyników rekrutacji 1. Ostateczny wynik punktacji uzyskanej w ramach procesu rekrutacji stanowić będzie łączna suma punktów uzyskanych w trakcie II i III etapu rekrutacji. 2. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba uzyskanych punktów. Minimalna wymagana liczba punktów uprawniająca do udziału w projekcie wynosi łącznie 30 punktów (minimum 20 punktów w ramach II etapu rekrutacji i minimum 10 w ramach III etapu rekrutacji) 3. Po zakończeniu ostatniego- III etapu rekrutacji, na podstawie protokołu KR zostanie utworzona Lista rankingowa 30 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy otrzymali największą ilość punktów. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z podaniem numeru ID dokumentacji rekrutacyjnej. 4. Kolejni Kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według ilości punktów otrzymanych podczas procedury rekrutacji. 5. W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce

10 zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach rekrutacji (uzyskany ogólny wynik punktowy wraz z uzasadnieniem) 7. Planowany termin ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji - 18 czerwca 2013 r. 8. O dalszej procedurze związanej z przystąpieniem do projektu Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poinformowani pisemnie. 9. Planowany termin podpisywania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie czerwca 2013 r. 11. Postanowienia końcowe 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez IP. 3. Regulamin zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej 5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie się odbywać zgodnie z zapisami zawartymi w Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 POKL i należy do kompetencji Koordynatora Projektu. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2- Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ Projekt Moja Firma Moją Szansa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt: MOJA FIRMA -MOJĄ SZANSĄ II Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-085/12-00 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia r.

Zarządzenie nr 6/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia r. Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 08.11.2013r. Regulamin rekrutacji do projektu WSPARCIE NA STARCIE II Nr projektu WND POKL.06.02.00-32-028/13-00

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie WSPARCIE NA STARCIE realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Pojęcia zawarte w regulaminie: nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie MŁODY PRZEDSIĘBIORCA realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13 nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM. PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STARTUJ Z BIZNESEM PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie Regulamin rekrutacji w projekcie MOJA FIRMA MÓJ SUKCES realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-32-011/13 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko:

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Projekt: Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego Nr projektu: POKL/1/6.2/24/08 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. 2 Miejsce i termin realizacji projektu

Postanowienia Ogólne. 2 Miejsce i termin realizacji projektu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa 1 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria: a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet b) 100% osób

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Aktywny, młody przedsiębiorca nr POKL.06.02.00-10-002/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... Godzina wpływu... ZAŁĄCZNIK 1 Przyjął... wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 1. Dane projektu: 1. Tytuł projektu Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SUKCES Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail owes_sukces@op.pl Tel. 54 426-26-67 Fax. 54 426-26-66 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Gotówka na start 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pn. Gotówka na start realizowany jest przez KSWP 2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI-SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie:

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 05.11.2012 dot. projektu pt. Zawodowe skrzydła REKRUTACJA 1 - Postanowienia ogólne 1. PPH Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna realizuje projekt nr umowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza Działanie 6.2 POKL Białystok, dnia 29 listopada 2010 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kobieta Przedsiębiorcza jest realizowany przez Forum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PT. POMYSŁ MAM NA WŁASNY BIZNES Załącznik nr Projekt Pomysł Mam na własny biznes Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START w 2011 roku,

REGULAMIN REKRUTACYJNY. do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START w 2011 roku, Zał. nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu Koszalioski Program Integracji Społecznej START REGULAMIN REKRUTACYJNY do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo