REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL /12 Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie pt: NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) zwanym dalej Projektem, realizowanym przez Partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach(Lidera projektu) oraz Powiatu Augustowskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (Partnera Projektu), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Biura Projektu: a) Biuro Projektu (Lider): ul. T. Noniewicza 42 A, Suwałki, Dział Rozwoju Regionalnego ARR ARES S.A. w Suwałkach, Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do b) Biuro Projektu (Partner): ul. A. Mickiewicza 2, Augustów, Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do c) Biuro wspólne Projektu: ul. K. Brzostowskiego 10A lokal 9, Augustów, Biuro Projektu czynne jest w poniedziałki i piątki w godzinach od do Okres realizacji Projektu: r. do r. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Słowniczek 1) Projekt Projekt pn. NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) realizowany przez Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (Lidera Projektu oraz Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie (Partnera Projektu) 2) dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, przetwarzane przez Lidera oraz Partnera Projektu, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 3) przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007; 4) Projektodawca / Lider Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach; 5) Partner Projektu Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie;

2 6) Partnerstwo Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) zawarte pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach i Powiatem Augustów Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie dnia 19 września 2012 r. 7) Uczestnik/ Uczestniczka projektu osobę, ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie, a także osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, uczestniczącą w działaniach z zakresu: a) doradztwa indywidualnego i grupowego IPD b) minimum jednego szkolenia zawodowego c) oraz doradztwie indywidualnym i warsztatach grupowych z zakresu przedsiębiorczości, Beneficjenta pomocy lub objętą programem stażu/praktyki zawodowej w ramach Projektu 8) Beneficjent pomocy osobę fizyczną, która zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie na jej rzecz instrumentów w postaci doradztwa indywidualnego i grupowego, wsparcia finansowego w postaci przyznania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej; oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy z możliwością podłużenia do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W trakcie realizacji Projektu beneficjent. Beneficjent pomocy może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę, która założyła działalność po wykorzystaniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. 9) Stażysta/praktykant Uczestnika/Uczestniczkę projektu, która objęta została programem stażowym w ramach Projektu 10) jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej środki finansowe przyznane wybranym Uczestnikom i Uczestniczkom projektu, którzy, do momentu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zarejestrowali działalność gospodarczą w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Środki finansowe są bezzwrotną pomocą umożliwiającą funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 11) dotychczasowy pracodawca - pracodawcę, z którym Uczestnik projektu pozostawał w stosunku pracy lub w stosunku służbowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do Projektu; 12) stosunek pracy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 13) przyczyny dotyczące zakładu pracy - przyczyny określone w art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 14) procesy adaptacyjne i modernizacyjne sytuację, gdy przedsiębiorstwo zmienia np. swój profil działalności, rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności lub dokonuje zwolnień grupowych pracowników; 15) Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznane na podstawie wyników wewnątrz projektowego konkursu business planów dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu (Beneficjentów Pomocy) 16) Podstawowe wsparcie pomostowe środki finansowe w wysokości do 1200 zł miesięczne wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przyznane na podstawie wyników konkursu business planów dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu będących Beneficjentami Pomocy 17) Przedłużone wsparcie pomostowe środki finansowe w wysokości 1000 zł miesięczne wypłacane przez kolejne 6 miesięcy dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu będących Beneficjentami Pomocy, którzy pobierali podstawowe wsparcie pomostowe, przyznawane w szczególnych wypadkach na indywidualny wniosek Beneficjenta Pomocy; 3

3 Cele Projektu 1. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej, 24 osobom, mieszkańcom powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i grajewskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zagrożenia zwolnieniem, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego, stażowego i finansowego w terminie do 28 lutego 2014 r. 2. Cele szczegółowe Projektu to: 1) Podniesienie samoświadomości zawodowej 24 osób poprzez przygotowanie Uczestników i Uczestniczek Projektu do aktywnego poruszania się po rynku pracy w ciągu dalszej drogi zawodowej w terminie do r. 2) Pozyskanie przez 24 osoby wiedzy i umiejętności niezbędnych dla celów planowania i rozwoju dalszej kariery zawodowej poprzez wdrożenie IPD w terminie do r. 3) Podwyższenie, uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej przez 24 osoby, beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 4) Promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie uczestników i uczestniczek do zakładania biznesu oraz udzielenie wsparcia finansowego dla 15 beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 5) Uzupełnienie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w stażach zawodowych przez 9 osób, beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 3. Projekt obejmuje wsparcie w postaci: 1) doradztwa indywidualnego IPD, 2) doradztwa grupowego IPD, 3) szkoleń zawodowych z zakresu podniesienia, zmiany kwalifikacji bądź też zdobycia nowego zawodu, 4) warsztatu z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu 5) konsultacji z doradcą biznesowym dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu 6) jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu (Beneficjentów Pomocy) 7) podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego dla Beneficjentów Pomocy 8) Staży/praktyk zawodowych 9) Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe dla Uczestniczek i Uczestników Projektu zamieszkujących poza miejscem realizacji szkolenia 10) Dodatków szkoleniowych lub stypendium szkoleniowych wypłacanych dla Uczestników i Uczestniczek Projektu z tytułu udziału w szkoleniach zawodowych 1 4 Uczestnicy projektu 1. Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego powiatów: augustowskiego, m. Suwałki, sejneńskiego i grajewskiego, które: 1) zostały zwolnione (pozostają bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do Projektu u pracodawców wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu lub, 2) przewidziane są do zwolnienia lub są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione są u pracodawców wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu i przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 3) Nie są zatrudnione u Beneficjenta tj. w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, Partnera Powiatu Augustowskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie lub wykonawcy nie mogą być uczestnikami/beneficjentami. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego Projektu. 2. Grupę docelową Projektu stanowi grupa 24 osób w tym: 1) bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn zakłady pracy w okresie do 6 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie 22 osoby, 1 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

4 2) zatrudnieni zagrożeni utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i/ lub modernizacyjnych 2 osoby, w przypadku zmian w obrębie grupy docelowej, o których mowa w 5 pkt. 2 regulaminu za zgodą IP2 może nastąpić zmiana wielkości grupy docelowej w obrębie podziału na osoby zagrożone utratą pracy oraz osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, z zastrzeżeniem utrzymania 24-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu. 3. Projekt zakłada udział: 1) Wszystkich Uczestniczek i Uczestników projektu w działaniach z zakresu: a) doradztwa zawodowego w ramach sesji indywidualnych IPD tj. udział każdego z beneficjentów projektu w 4 sesjach indywidualnego poradnictwa zawodowego b) doradztwa zawodowego w ramach sesji indywidualnych IPD - tj. udział każdego z beneficjentów projektu w dwóch 12-godzinnych warsztatach realizowanych w ramach sesji grupowego poradnictwa zawodowego c) minimum jednym szkoleniu zawodowym zgodnie ze ścieżką edukacji zawodowej określoną w Indywidualnym Planie Działania każdego z beneficjentów ostatecznych projektu. 2) W przypadku osób, które zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia oraz spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, w takim wypadku wsparcie przewidziane dla danej grupy obejmuje: a) doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze ok. 3 godzin doradztwa dla każdego z beneficjentów ostatecznych projektu; b) doradztwo grupowe 40-godzinny warsztat ABC przedsiębiorczości, c) jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, d) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1200,00 zł miesięcznie, e) przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1000,00 zł miesięcznie. 3) osób, które nie planują rozpoczęcia działalności gospodarczej lecz ubiegać się będą o objęcie stażem/praktyką zawodową w ramach projektu oraz spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, w takim wypadku wsparcie przewidziane dla danej grupy obejmuje: a) wstępne badania lekarskie b) 12-miesięczne stypendium stażowe w wysokości wraz z pokryciem kosztów ubezpieczenia ZUS pracodawcy w wysokości 1925,40 zł za każdy miesiąc stażu/praktyki zawodowej organizowanej w ramach projektu. 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie. W przeciwnym wypadku Uczestniczka/ Uczestnik projektu utraci możliwość ubiegania się o zakwalifikowanie go do grupy docelowej projektu. 5. Beneficjent Pomocy może wziąć udział w kolejnym projekcie w ramach Poddziałania lub Działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż w poprzednim projekcie, w którym uczestniczył, nie uzyskał wsparcia w postaci przyznania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a udział w projekcie zakończył na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W takim przypadku Beneficjent Pomocy winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie, np. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowodoradczego. 6. Beneficjent Pomocy nie może uczestniczyć w projekcie, gdy złożył do innego podmiotu wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy lub środków z innych funduszy publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. W projekcie nie mogą uczestniczyć pracownicy pozostający w stosunku pracy lub związani umową zlecenia, umową o dzieło lub inną podobną umową z Liderem lub Partnerem Projektu w ramach Projektu. 5 Rekrutacja Uczestników projektu 1. W Projekcie uczestniczyć będzie 24 osoby zainteresowane udziałem w Projekcie w formach wsparcia, o których mowa w 3 ust Rekrutację Uczestników i Uczestników projektu przeprowadzać będą Partnerzy Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach oraz Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Rekrutacja będzie przebiegać jednoetapowo. Pracownicy/byli pracownicy firm wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu zaproszeni zostaną do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie łącznie 24 osób z firm/instytucji, tj. firm: a) POLNET sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie do uzyskania liczby 22 zakwalifikowanych osób spełniających kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (7 kobiet i 15 mężczyzn)

5 b) Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach do uzyskania liczby 1 zakwalifikowanej osoby spełniającej kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (1 kobiety) c) Mazurskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego J.W. Ślepsk z siedzibą w Augustowie do uzyskania liczby 1 zakwalifikowanej osoby spełniającej kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (1 kobiety) 3. W przypadku nie uzyskania zakładanej ilości zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestniczki i Uczestników Projektu z firm/instytucji wskazanych w 5 pkt. 2 wszczęta zostanie rekrutacja uzupełniająca, na podstawie której, za zgodą IP2 (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) rekrutowane będą z innych, niż wskazane w 5 pkt. 2 Regulaminu firm/instytucji spełniające kryteria udziału w projekcie określone w 4 pkt. 1 Regulaminu, uczestnictwo których obejmuje zgoda IP2 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY do udziału w projekcie NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (załącznik nr 1) 5. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, spełniające kryteria, o których mowa w 4 ust. 1 zobowiązane są do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 4, w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w sposób czytelny, pismem odręcznym lub komputerowo w języku polskim oraz podpisany w miejscach oznaczonych. Formularze nieczytelne zostaną odrzucone. 6. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibach Biur projektu wskazanych w 1 ust. 2 Regulaminu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Za datę otrzymania dokumentów przyjmuje się datę faktycznego wpływu formularza zgłoszeniowego, a nie datę stempla pocztowego. 7. Formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez dwuosobową Komisję Rekrutacyjną Projektu. 8. Formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie formalnej prowadzonej w oparciu o następujące kryteria formalne: 1) kompletność i poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 2) data i godzina złożenia dokumentów, 3) spełnienie kryteriów podstawowych określonych w 4 ust. 1 Regulaminu, 4) kompletność i poprawność złożonych załączników, 5) treść złożonych załączników. 9. Dokumenty (formularze zgłoszeniowe i załączniki) niespełniające jednego lub więcej kryteriów formalnych będą odrzucane. W takiej sytuacji kandydat zostanie wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy chodzi o oczywiste omyłki pisarskie, błędy rachunkowe oraz konieczność uzupełnienia załączników. W przypadku ich nie przedłożenia Kandydatka/Kandydat zostanie wezwany do ich niezwłocznego uzupełni ego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 10. O miejscu na liście oraz o wynikach zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestników i Uczestniczek Projektu decydować będzie w pierwszej kolejności data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego oraz kryteria formalne, o których mowa w ust O wynikach oceny formalnej Uczestnicy i Uczestniczki Projektu oraz zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Projektodawca poinformuje osoby ubiegające się o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji wraz z uzasadnieniem. 12. Decyzja, o której mowa w ust. 11 ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 13. Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową. 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (część szkoleniowo doradcza projektu): a) zobowiązane są do podpisania: 1) Deklaracji uczestnictwa - Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, 2) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, 3) Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla osób, które zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia - Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. b) mogą ubiegać się o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleń zawodowych na podstawie: 1) Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe w ramach projektu - Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, 2) Wniosku o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu - Załącznik Nr 6 a do niniejszego Regulaminu 3) oświadczenia o korzystaniu z samochodu podczas dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu oraz wzór zaświadczenia o cenie biletu - Załącznik Nr 6 b do niniejszego Regulaminu

6 15. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, które zmierzają do rozpoczęcia działalności gospodarczej objęte zostaną II etapem rekrutacji wewnątrzprojektowej uregulowanej odrębnym regulaminem, w ramach którego zobowiązane zostaną w szczególności do: a) na etapie ubiegania się o otrzymanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 2) Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy wsparcia pomostowego w okresie od 1 do 6 miesiąca funkcjonowania nowopowstałej firmy, utworzonej w oparciu o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu) 3) Biznes Planu 4) Harmonogramu rzeczowo-finansowy inwestycji 5) oraz podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego b) na etapie ubiegania się o otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (dotyczy wsparcia pomostowego w okresie od 7 do 12 miesiąca funkcjonowania nowopowstałej firmy, utworzonej w oparciu o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu) c) na etapie rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych 17. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, które ubiegają się o objęcie stażami/praktykami zawodowymi w ramach projektu: a) złożenia w Biurze Lidera Projektu wniosku o organizację stażu/praktyki zawodowej w ramach Projektu - Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu oraz zobowiązane są do przejścia badań lekarskich, objętych kosztami kwalifikowanymi Projektu, przed rozpoczęciem stażu/praktyki zawodowej. b) zobowiązane są do podpisania trójstronnej umowy stażowej - - Załącznik Nr 8 6 Postanowienia końcowe regulaminu projektu dla etapu szkoleniowo-doradczego oraz stażowego projektu 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunkow wsparcia, Beneficjent poinformuje Beneficjantów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Projektu 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Regulamin projektu dla etapu szkoleniowo-doradczego oraz stażowego projektu obowiązuje w okresie realizacji projektu NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie ZAŁĄCZNIKI A. Rekrutacja: Załącznik Nr 1 - Wzór Kwestionariusz rekrutacyjnego do udziału w projekcie B. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia Beneficjenta Ostatecznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 3 - Wzór deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 4 - Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych Załącznik Nr 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe w ramach projektu Załącznik Nr 6 a - Wzór wniosku o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu Załącznik Nr 6 b - Wzór oświadczenia o korzystaniu z samochodu podczas dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu oraz wzór zaświadczenia o cenie biletu C. Staże/praktyki zawodowe: Załącznik Nr 7 - Wzór wniosku o objęcie stażem w ramach projektu Załącznik Nr 8 - Wzór umowy stażowej

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo