REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL /12 Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie pt: NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) zwanym dalej Projektem, realizowanym przez Partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach(Lidera projektu) oraz Powiatu Augustowskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (Partnera Projektu), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Biura Projektu: a) Biuro Projektu (Lider): ul. T. Noniewicza 42 A, Suwałki, Dział Rozwoju Regionalnego ARR ARES S.A. w Suwałkach, Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do b) Biuro Projektu (Partner): ul. A. Mickiewicza 2, Augustów, Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do c) Biuro wspólne Projektu: ul. K. Brzostowskiego 10A lokal 9, Augustów, Biuro Projektu czynne jest w poniedziałki i piątki w godzinach od do Okres realizacji Projektu: r. do r. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Słowniczek 1) Projekt Projekt pn. NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) realizowany przez Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (Lidera Projektu oraz Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie (Partnera Projektu) 2) dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, przetwarzane przez Lidera oraz Partnera Projektu, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 3) przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007; 4) Projektodawca / Lider Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach; 5) Partner Projektu Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie;

2 6) Partnerstwo Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie (nr WND POKL /12) zawarte pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach i Powiatem Augustów Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie dnia 19 września 2012 r. 7) Uczestnik/ Uczestniczka projektu osobę, ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie, a także osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, uczestniczącą w działaniach z zakresu: a) doradztwa indywidualnego i grupowego IPD b) minimum jednego szkolenia zawodowego c) oraz doradztwie indywidualnym i warsztatach grupowych z zakresu przedsiębiorczości, Beneficjenta pomocy lub objętą programem stażu/praktyki zawodowej w ramach Projektu 8) Beneficjent pomocy osobę fizyczną, która zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie na jej rzecz instrumentów w postaci doradztwa indywidualnego i grupowego, wsparcia finansowego w postaci przyznania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej; oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy z możliwością podłużenia do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W trakcie realizacji Projektu beneficjent. Beneficjent pomocy może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę, która założyła działalność po wykorzystaniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. 9) Stażysta/praktykant Uczestnika/Uczestniczkę projektu, która objęta została programem stażowym w ramach Projektu 10) jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej środki finansowe przyznane wybranym Uczestnikom i Uczestniczkom projektu, którzy, do momentu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zarejestrowali działalność gospodarczą w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Środki finansowe są bezzwrotną pomocą umożliwiającą funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 11) dotychczasowy pracodawca - pracodawcę, z którym Uczestnik projektu pozostawał w stosunku pracy lub w stosunku służbowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do Projektu; 12) stosunek pracy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 13) przyczyny dotyczące zakładu pracy - przyczyny określone w art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 14) procesy adaptacyjne i modernizacyjne sytuację, gdy przedsiębiorstwo zmienia np. swój profil działalności, rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności lub dokonuje zwolnień grupowych pracowników; 15) Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznane na podstawie wyników wewnątrz projektowego konkursu business planów dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu (Beneficjentów Pomocy) 16) Podstawowe wsparcie pomostowe środki finansowe w wysokości do 1200 zł miesięczne wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przyznane na podstawie wyników konkursu business planów dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu będących Beneficjentami Pomocy 17) Przedłużone wsparcie pomostowe środki finansowe w wysokości 1000 zł miesięczne wypłacane przez kolejne 6 miesięcy dla 15 Uczestników i Uczestniczek Projektu będących Beneficjentami Pomocy, którzy pobierali podstawowe wsparcie pomostowe, przyznawane w szczególnych wypadkach na indywidualny wniosek Beneficjenta Pomocy; 3

3 Cele Projektu 1. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej, 24 osobom, mieszkańcom powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i grajewskiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zagrożenia zwolnieniem, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego, stażowego i finansowego w terminie do 28 lutego 2014 r. 2. Cele szczegółowe Projektu to: 1) Podniesienie samoświadomości zawodowej 24 osób poprzez przygotowanie Uczestników i Uczestniczek Projektu do aktywnego poruszania się po rynku pracy w ciągu dalszej drogi zawodowej w terminie do r. 2) Pozyskanie przez 24 osoby wiedzy i umiejętności niezbędnych dla celów planowania i rozwoju dalszej kariery zawodowej poprzez wdrożenie IPD w terminie do r. 3) Podwyższenie, uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej przez 24 osoby, beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 4) Promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie uczestników i uczestniczek do zakładania biznesu oraz udzielenie wsparcia finansowego dla 15 beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 5) Uzupełnienie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w stażach zawodowych przez 9 osób, beneficjentów ostatecznych projektu w terminie do r. 3. Projekt obejmuje wsparcie w postaci: 1) doradztwa indywidualnego IPD, 2) doradztwa grupowego IPD, 3) szkoleń zawodowych z zakresu podniesienia, zmiany kwalifikacji bądź też zdobycia nowego zawodu, 4) warsztatu z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu 5) konsultacji z doradcą biznesowym dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu 6) jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu (Beneficjentów Pomocy) 7) podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego dla Beneficjentów Pomocy 8) Staży/praktyk zawodowych 9) Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe dla Uczestniczek i Uczestników Projektu zamieszkujących poza miejscem realizacji szkolenia 10) Dodatków szkoleniowych lub stypendium szkoleniowych wypłacanych dla Uczestników i Uczestniczek Projektu z tytułu udziału w szkoleniach zawodowych 1 4 Uczestnicy projektu 1. Projekt kierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego powiatów: augustowskiego, m. Suwałki, sejneńskiego i grajewskiego, które: 1) zostały zwolnione (pozostają bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do Projektu u pracodawców wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu lub, 2) przewidziane są do zwolnienia lub są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione są u pracodawców wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu i przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 3) Nie są zatrudnione u Beneficjenta tj. w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, Partnera Powiatu Augustowskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie lub wykonawcy nie mogą być uczestnikami/beneficjentami. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego Projektu. 2. Grupę docelową Projektu stanowi grupa 24 osób w tym: 1) bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn zakłady pracy w okresie do 6 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie 22 osoby, 1 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

4 2) zatrudnieni zagrożeni utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i/ lub modernizacyjnych 2 osoby, w przypadku zmian w obrębie grupy docelowej, o których mowa w 5 pkt. 2 regulaminu za zgodą IP2 może nastąpić zmiana wielkości grupy docelowej w obrębie podziału na osoby zagrożone utratą pracy oraz osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, z zastrzeżeniem utrzymania 24-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu. 3. Projekt zakłada udział: 1) Wszystkich Uczestniczek i Uczestników projektu w działaniach z zakresu: a) doradztwa zawodowego w ramach sesji indywidualnych IPD tj. udział każdego z beneficjentów projektu w 4 sesjach indywidualnego poradnictwa zawodowego b) doradztwa zawodowego w ramach sesji indywidualnych IPD - tj. udział każdego z beneficjentów projektu w dwóch 12-godzinnych warsztatach realizowanych w ramach sesji grupowego poradnictwa zawodowego c) minimum jednym szkoleniu zawodowym zgodnie ze ścieżką edukacji zawodowej określoną w Indywidualnym Planie Działania każdego z beneficjentów ostatecznych projektu. 2) W przypadku osób, które zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia oraz spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, w takim wypadku wsparcie przewidziane dla danej grupy obejmuje: a) doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze ok. 3 godzin doradztwa dla każdego z beneficjentów ostatecznych projektu; b) doradztwo grupowe 40-godzinny warsztat ABC przedsiębiorczości, c) jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, d) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1200,00 zł miesięcznie, e) przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1000,00 zł miesięcznie. 3) osób, które nie planują rozpoczęcia działalności gospodarczej lecz ubiegać się będą o objęcie stażem/praktyką zawodową w ramach projektu oraz spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, w takim wypadku wsparcie przewidziane dla danej grupy obejmuje: a) wstępne badania lekarskie b) 12-miesięczne stypendium stażowe w wysokości wraz z pokryciem kosztów ubezpieczenia ZUS pracodawcy w wysokości 1925,40 zł za każdy miesiąc stażu/praktyki zawodowej organizowanej w ramach projektu. 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie. W przeciwnym wypadku Uczestniczka/ Uczestnik projektu utraci możliwość ubiegania się o zakwalifikowanie go do grupy docelowej projektu. 5. Beneficjent Pomocy może wziąć udział w kolejnym projekcie w ramach Poddziałania lub Działania 6.2 POKL pod warunkiem, iż w poprzednim projekcie, w którym uczestniczył, nie uzyskał wsparcia w postaci przyznania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a udział w projekcie zakończył na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego. W takim przypadku Beneficjent Pomocy winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie, np. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowodoradczego. 6. Beneficjent Pomocy nie może uczestniczyć w projekcie, gdy złożył do innego podmiotu wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy lub środków z innych funduszy publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. W projekcie nie mogą uczestniczyć pracownicy pozostający w stosunku pracy lub związani umową zlecenia, umową o dzieło lub inną podobną umową z Liderem lub Partnerem Projektu w ramach Projektu. 5 Rekrutacja Uczestników projektu 1. W Projekcie uczestniczyć będzie 24 osoby zainteresowane udziałem w Projekcie w formach wsparcia, o których mowa w 3 ust Rekrutację Uczestników i Uczestników projektu przeprowadzać będą Partnerzy Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach oraz Powiat Augustów Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Rekrutacja będzie przebiegać jednoetapowo. Pracownicy/byli pracownicy firm wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu zaproszeni zostaną do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie łącznie 24 osób z firm/instytucji, tj. firm: a) POLNET sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie do uzyskania liczby 22 zakwalifikowanych osób spełniających kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (7 kobiet i 15 mężczyzn)

5 b) Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach do uzyskania liczby 1 zakwalifikowanej osoby spełniającej kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (1 kobiety) c) Mazurskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego J.W. Ślepsk z siedzibą w Augustowie do uzyskania liczby 1 zakwalifikowanej osoby spełniającej kryteria udziału w projekcie, wg kolejności zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestników i Uczestniczki Projektu (1 kobiety) 3. W przypadku nie uzyskania zakładanej ilości zgłoszeń Kandydatów i Kandydatek na Uczestniczki i Uczestników Projektu z firm/instytucji wskazanych w 5 pkt. 2 wszczęta zostanie rekrutacja uzupełniająca, na podstawie której, za zgodą IP2 (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) rekrutowane będą z innych, niż wskazane w 5 pkt. 2 Regulaminu firm/instytucji spełniające kryteria udziału w projekcie określone w 4 pkt. 1 Regulaminu, uczestnictwo których obejmuje zgoda IP2 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY do udziału w projekcie NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (załącznik nr 1) 5. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, spełniające kryteria, o których mowa w 4 ust. 1 zobowiązane są do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 4, w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w sposób czytelny, pismem odręcznym lub komputerowo w języku polskim oraz podpisany w miejscach oznaczonych. Formularze nieczytelne zostaną odrzucone. 6. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibach Biur projektu wskazanych w 1 ust. 2 Regulaminu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Za datę otrzymania dokumentów przyjmuje się datę faktycznego wpływu formularza zgłoszeniowego, a nie datę stempla pocztowego. 7. Formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez dwuosobową Komisję Rekrutacyjną Projektu. 8. Formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie formalnej prowadzonej w oparciu o następujące kryteria formalne: 1) kompletność i poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 2) data i godzina złożenia dokumentów, 3) spełnienie kryteriów podstawowych określonych w 4 ust. 1 Regulaminu, 4) kompletność i poprawność złożonych załączników, 5) treść złożonych załączników. 9. Dokumenty (formularze zgłoszeniowe i załączniki) niespełniające jednego lub więcej kryteriów formalnych będą odrzucane. W takiej sytuacji kandydat zostanie wyeliminowany z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy chodzi o oczywiste omyłki pisarskie, błędy rachunkowe oraz konieczność uzupełnienia załączników. W przypadku ich nie przedłożenia Kandydatka/Kandydat zostanie wezwany do ich niezwłocznego uzupełni ego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 10. O miejscu na liście oraz o wynikach zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestników i Uczestniczek Projektu decydować będzie w pierwszej kolejności data i godzina wpływu formularza zgłoszeniowego oraz kryteria formalne, o których mowa w ust O wynikach oceny formalnej Uczestnicy i Uczestniczki Projektu oraz zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Projektodawca poinformuje osoby ubiegające się o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji wraz z uzasadnieniem. 12. Decyzja, o której mowa w ust. 11 ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 13. Osoby, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową. 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (część szkoleniowo doradcza projektu): a) zobowiązane są do podpisania: 1) Deklaracji uczestnictwa - Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, 2) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, 3) Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla osób, które zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia - Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. b) mogą ubiegać się o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne w ramach szkoleń zawodowych na podstawie: 1) Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe w ramach projektu - Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, 2) Wniosku o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu - Załącznik Nr 6 a do niniejszego Regulaminu 3) oświadczenia o korzystaniu z samochodu podczas dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu oraz wzór zaświadczenia o cenie biletu - Załącznik Nr 6 b do niniejszego Regulaminu

6 15. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, które zmierzają do rozpoczęcia działalności gospodarczej objęte zostaną II etapem rekrutacji wewnątrzprojektowej uregulowanej odrębnym regulaminem, w ramach którego zobowiązane zostaną w szczególności do: a) na etapie ubiegania się o otrzymanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 2) Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy wsparcia pomostowego w okresie od 1 do 6 miesiąca funkcjonowania nowopowstałej firmy, utworzonej w oparciu o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu) 3) Biznes Planu 4) Harmonogramu rzeczowo-finansowy inwestycji 5) oraz podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego b) na etapie ubiegania się o otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (dotyczy wsparcia pomostowego w okresie od 7 do 12 miesiąca funkcjonowania nowopowstałej firmy, utworzonej w oparciu o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu) c) na etapie rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: 1) Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych 17. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, które ubiegają się o objęcie stażami/praktykami zawodowymi w ramach projektu: a) złożenia w Biurze Lidera Projektu wniosku o organizację stażu/praktyki zawodowej w ramach Projektu - Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu oraz zobowiązane są do przejścia badań lekarskich, objętych kosztami kwalifikowanymi Projektu, przed rozpoczęciem stażu/praktyki zawodowej. b) zobowiązane są do podpisania trójstronnej umowy stażowej - - Załącznik Nr 8 6 Postanowienia końcowe regulaminu projektu dla etapu szkoleniowo-doradczego oraz stażowego projektu 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunkow wsparcia, Beneficjent poinformuje Beneficjantów Ostatecznych za pośrednictwem strony internetowej Projektu 3. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Regulamin projektu dla etapu szkoleniowo-doradczego oraz stażowego projektu obowiązuje w okresie realizacji projektu NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie ZAŁĄCZNIKI A. Rekrutacja: Załącznik Nr 1 - Wzór Kwestionariusz rekrutacyjnego do udziału w projekcie B. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia Beneficjenta Ostatecznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 3 - Wzór deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 4 - Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych Załącznik Nr 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe w ramach projektu Załącznik Nr 6 a - Wzór wniosku o refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu Załącznik Nr 6 b - Wzór oświadczenia o korzystaniu z samochodu podczas dojazdu na zajęcia dydaktyczne szkolenia zawodowe ramach projektu oraz wzór zaświadczenia o cenie biletu C. Staże/praktyki zawodowe: Załącznik Nr 7 - Wzór wniosku o objęcie stażem w ramach projektu Załącznik Nr 8 - Wzór umowy stażowej

REGULAMIN PROJEKTU. NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12

REGULAMIN PROJEKTU. NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU WSPARCIA W ROZPOCZĘCIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu pt. Profesjonalny nauczyciel WND-POKL.08.01.01-20-214/11 realizowanego przez Łomżyńską

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 12 maja :46

poniedziałek, 12 maja :46 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy- III edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 REGULAMIN PROJEKTU Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowa praca? To możliwe. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa dokumenty i zasady

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo