ul. Narutowicza 6, Łosice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice"

Transkrypt

1 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH Łosice, dnia r.

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwany dalej Regulaminem określa obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach warunki udzielania refundacji, tryb składania i rozpatrywania wniosków, formy zabezpieczenia zwrotu refundacji. 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dokonywana jest w oparciu o przepisy: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późniejszymi zmianami); 2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późniejszymi zmianami); 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012r., poz. 457); 4. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz.672, z późniejszymi zmianami); 5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5); 6. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z , str.6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa; 7. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , str.35); 8. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późniejszymi zmianami); 10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). Strona 2 z 20

3 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: Bezrobotnym oznacza to osobę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późniejszymi zmianami); 2. Działalności gospodarczej oznacza to działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późniejszymi zmianami) tj.: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; 3. Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach działającego w imieniu Starosty Łosickiego na podstawie upoważnienia; 4. Minimalnym wynagrodzeniu oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późniejszymi zmianami); 5. Podmiocie oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późniejszymi zmianami) przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku ( do okresu tego nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej); 6. Pracowniku oznacza to pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; 7. Producencie rolnym - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381) lub prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późniejszymi zmianami) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami) zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy; 8. Przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1440). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy; Strona 3 z 20

4 9. Przedszkolu i Szkole oznacza to odpowiednio niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na podstawie ww. ustawy przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku ; 10. Refundacji oznacza to refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 11. Staroście oznacza to Starostę Łosickiego z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach; 12. Umowie w sprawie refundacji oznacza to cywilnoprawną umowę w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zawartą pomiędzy Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor Urzędu a podmiotem, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym, stanowiącą podstawę refundacji; 13. Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach; 14. Ustawie oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późniejszymi zmianami); 15. Wnioskodawcy - oznacza to podmiot, producenta rolnego, przedszkole lub szkołę, którzy złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 16. Wniosku oznacza to wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 17. Zespole do spraw rozpatrywania wniosków oznacza to Zespół do spraw rozpatrywania wniosków w ramach realizacji programów rynku pracy Starosta Łosicki w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach może zrefundować podmiotowi, szkole, przedszkolu, producentowi rolnemu ze środków Funduszu Pracy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przyznanie refundacji następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o refundację zawartej pomiędzy Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor Urzędu, a podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym. ROZDZIAŁ II WARUNKI UDZIELANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być przyznana: 1) Podmiotowi, który spełnia następujące warunki: Strona 4 z 20

5 a) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; b) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia Wniosku oraz w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia otrzymania refundacji; c) nie zalega w dniu złożenia Wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; d) nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; e) nie zalega w dniu złożenia Wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych; f) nie posiada w dniu złożenia Wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; g) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia Wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012r., poz. 768, z późn. zm.); h) w roku w którym się ubiega o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat przed dniem złożenia Wniosku nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; i) nie był karany w okresie 365 dni przed dniem złożenia Wniosku za naruszenie praw pracowniczych jak również nieobjęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie. j) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str.2) 2) Niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole, które: a) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1) lit. b) - j); b) prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia Wniosku. 3) Producentowi rolnemu, który: a) spełnia warunki określone w ust 1 pkt 1) lit. b) - i); b) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku Strona 5 z 20

6 dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku; c) zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy; d) w roku w którym się ubiega o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat przed dniem złożenia Wniosku nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; e) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str.2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z , str. 3); 2. Osoby, którym Urząd przyznał dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą się ubiegać o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dopiero po wygaśnięciu umowy o przyznanie dotacji Refundacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów bezpośrednio i jednoznacznie związanych z tworzonym stanowiskiem pracy, tj. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 2. Refundacja nie będzie dokonywana w stosunku do następujących kosztów: 1) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach; 2) zakup lub dzierżawę wieczystą nieruchomości; 3) opłaty administracyjno - skarbowe i eksploatacyjne, leasingowe, abonentowe, koszty podłączenia mediów oraz kaucje; 4) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne; 5) koszty reklamy i promocji firmy; 6) zakup środka transportowego (dotyczy podmiotów prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego); 7) zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów); 8) zakup towaru, materiałów, surowców; 9) zakup inwentarza żywego; 10) kosztów zakupu, budowy, remontu lokalu bądź budynku; 11) zakupów dokonanych od współmałżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa i powinowatych w linii prostej z wyłączeniem osób dokonujących sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Strona 6 z 20

7 12) remonty maszyn i urządzeń; 13) utworzenie stanowiska pracy dla osoby wykonującej pracę nakładczą; 14) klimatyzację, alarm, monitoring; 15) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń; 16) koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania; 3. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczeniu się z poniesionych kosztów są: faktury, rachunki, umowy kupna sprzedaży wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Do przedstawionych faktur, rachunków, umów kupna sprzedaży należy dołączyć dowody dokonania zapłaty. W przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem osób trzecich - płatność za pobraniem, system PayU, PayPal itp. wymagane jest dostarczenie informacji od sprzedawcy o zapłacie z podaniem daty zapłaty): W przypadku zakupu rzeczy używanych cena zakupu nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa od ceny podobnego nowego sprzętu. Wartość każdej z zakupionych rzeczy używanych musi przekraczać 1000 zł. 2. Wartość rynkowa rzeczy używanej ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Koszty dokonania wyceny pokrywa Wnioskodawca. 3. Umowy kupna-sprzedaży nie mogą być zawarte z osobami spokrewnionymi (współmałżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, siostrą/bratem, powinowatym w linii bocznej). ROZDZIAŁ III TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Wnioskodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, składa do Starosty za pośrednictwem Urzędu Wniosek zawierający: 1) oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w tym: nazwę/imię i nazwisko, siedzibę i adres/miejsce zamieszkania i adres, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, REGON, NIP, PKD, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL; 2) liczbę wyposażanych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; 3) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania; 4) wnioskowaną kwotę refundacji; 5) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, Strona 7 z 20

8 tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii; 6) rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego; 7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni; 8) proponowana formę zabezpieczenia zwrotu refundacji; 9) podpis Wnioskodawcy lub osoby/osób uprawnionych do jego reprezentowania. 2. Urząd zastrzega sobie możliwość przyjmowania Wniosków w terminach określonych stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Do wniosku Wnioskodawca załącza: 1) oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o: a) spełnieniu poszczególnych warunków określonych w 5 ust 1 pkt 1) lit. b) - i), Regulaminu; b) otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis /pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych stanowiącego Załącznik Nr 1 do Wniosku; c) prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku dotyczy Podmiotu; d) posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku- dotyczy Producenta Rolnego; e) prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku dotyczy Przedszkola i szkoły; f) o posiadaniu płynności finansowej oraz o znajdowaniu się w dobrej kondycji ekonomicznej; g) o zobowiązaniu do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy w sprawie refundacji taką pomoc otrzymał; h) zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji warunków w nim określonych; i) zgodności z prawdą danych zawartych we Wniosku. 2) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Załącznik nr 2 do Wniosku); 3) dokument potwierdzający wpis do KRS w formie wydruku ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku dotyczy spółek prawa handlowego; 4) kopię koncesji lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; 5) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w formie wydruku Strona 8 z 20

9 ze strony internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl ) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych; 6) kopię umowy spółki dotyczy spółek cywilnych. 7) pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestracyjnych; 8) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wniosku; 9) kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku podmiotów do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych; 10) oświadczenia poręczycieli oraz dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przez nich dochodów na zasadach określonych w 20 - jeśli wybrano poręczenie bądź weksel z poręczeniem jako formę zabezpieczenia umowy w sprawie refundacji; 11) zaświadczenie banku o możliwości udzielenia gwarancji bankowej - jeśli wybrano gwarancję bankową jako formę zabezpieczenia umowy w sprawie refundacji; 12) zaświadczenie banku o posiadaniu wymaganych środków pieniężnych z zastrzeżeniem 22 ust 1 i zgodę właściciela rachunku oraz jego współmałżonka na udzielenie zabezpieczenia - jeśli wybrano blokadę rachunku bankowego jako formę zabezpieczenia umowy w sprawie refundacji ; 13) oświadczenie o posiadanym majątku - jeśli wybrano akt notarialny o poddaniu się egzekucji jako formę zabezpieczenia umowy w sprawie refundacji. 2. Niepubliczne przedszkole lub szkoła oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 dodatkowo załącza: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wydane w okresie do 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia Wniosku; 2) kopię decyzji w sprawie nadania NIP; 3) kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. 3. Producent rolny oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 dodatkowo załącza: 1) kopię decyzji w sprawie nadania NIP, kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON jeśli posiada; 2) zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanym numerze identyfikacyjnym w ramach Krajowego Systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, kopię decyzji z Urzędu Skarbowego w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych bądź kopię nakazu płatniczego podatku rolnego wystawionego na producenta rolnego; 3) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - wraz z dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie tego pracownika (umowa o pracę, zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA oraz deklaracje ZUS RCA/RCX za okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku). Strona 9 z 20

10 Niedopuszczalne jest usuwanie bądź modyfikowanie elementów Wniosku, za wyjątkiem zmian wynikających z objętości treści tj. dodawania stron, rozszerzania rubryk. Wniosek powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 2. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku powinny być sporządzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z kompletną treścią dokumentu oraz być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji wnioskodawcy (czytelnie imię i nazwisko wraz z pieczęcią firmową, pod nagłówkiem za zgodność z oryginałem ) lub przez pracownika przyjmującego Wniosek poprzez opatrzenie każdej strony kopii klauzulą " Sporządzono kopię z przedłożonego dokumentu" 3. Dokumenty, których kopie załączane są do Wniosku na zasadach określonych w ust. 2, należy przedstawić w oryginale do wglądu pracownikowi Urzędu przy składaniu Wniosku Wnioski ocenia i opiniuje powołany Zarządzeniem Dyrektora Zespół do spraw rozpatrywania wniosków. 2. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia Wniosku podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków. 3. Wniosek o refundację może być przez Dyrektora uwzględniony, jeśli Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane warunki, oraz gdy złożony Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Dyrektor dysponuje środkami na jego sfinansowanie Po wpłynięciu do Urzędu Wniosek podlega ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu jego kompletności i prawidłowości oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków 5 Regulaminu. 2. Ocenie merytorycznej podlega jedynie kompletny, czytelnie wypełniony Wniosek, złożony ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz gdy spełnione są warunki 5 Regulaminu. 3. Zespół do spraw rozpatrywania wniosków dokonuje oceny Wniosku, uwzględniając w szczególności: 1) rodzaj tworzonego stanowiska pracy; 2) celowość i rodzaj planowanych zakupów w ramach refundacji niezbędnych do wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (bezpośrednio i jednoznacznie związanych z wyposażanym stanowiskiem pracy); 3) udział środków własnych w przedsięwzięciu (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, konieczne jest udokumentowanie wkładu własnego); 4) okres prowadzenia działalności gospodarczej; 5) aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy; 6) wysokość deklarowanego wynagrodzenia dla skierowanych osób bezrobotnych; 7) proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji; Strona 10 z 20

11 8) możliwość skierowania do pracy osoby bezrobotnej o określonych przez Podmiot kwalifikacjach i uprawnieniach. 9) dotychczasową współpracę z Urzędem, o ile miała miejsce; 10) wysokość limitu środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. 4. O uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu Wniosku Dyrektor powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 5. W celu właściwego i wszechstronnego rozpatrzenia wniosku Urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu, w którym ma być utworzone stanowisko pracy. 6. Urząd nie zwraca oryginałów złożonych Wniosków ani nie sporządza dla zainteresowanych kopii. 13. Refundacji nie otrzyma Wnioskodawca, który: 1) nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich warunków BHP na utworzonym stanowisku pracy; 2) proponuje utworzenie stanowiska pracy, na które Urząd nie jest w stanie skierować bezrobotnego spełniającego wymagania określone w złożonym Wniosku. ROZDZIAŁ IV UMOWA W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Podstawą refundacji jest umowa w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy o której mowa w 4 ust. 2, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zawarcie umowy uzależnione jest od uwzględnienia Wniosku oraz od złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dokonanej refundacji (nie dotyczy zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika, które składane są po zawarciu Umowy). 3. Umowa zawierana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pisemnej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o refundację. 4. Na zawarcie umowy przez podmiot będący osobą fizyczną lub producenta rolnego lub pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność majątkowa małżeńska, zgodę w formie pisemnej musi wyrazić jego współmałżonek. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, /np. nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, mieszkanie pod innym adresem zameldowania/ Dyrektor może odstąpić od wymogu zgody Strona 11 z 20

12 małżonka. 5. Do wspólników spółek osobowych zapis ust. 4 stosuje sie odpowiednio. 6. Poręczyciele, o których mowa w 20 w dniu zawarcia umowy w sprawie refundacji zobowiązani są do podpisania umowy poręczenia osobiście lub dokonania poręczenia wekslowego w siedzibie Urzędu, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. 7. Do pisemnej zgody współmałżonka Wnioskodawcy na zawarcie umowy w sprawie refundacji oraz zgody współmałżonka poręczyciela na zawarcie umowy poręczenia lub dokonania poręczenia wekslowego zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 8. W dniu podpisania Umowy Wnioskodawca składa pisemne oświadczenia : 1) o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej; 2) o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych co objęte przyznaną refundacją; 3) o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracowników i nierozwiązywaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Wnioskodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia podpisania Umowy w sprawie refundacji oraz w okresie od dnia podpisania Umowy w sprawie refundacji do dnia otrzymania refundacji Umowa w sprawie refundacji zawiera w szczególności zobowiązania Wnioskodawcy do: 1) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy; 2) utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją; 3) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie: a) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu; 4) zwrotu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku: a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń określonych w 9; b) naruszenia innych warunków umowy. 5) zwrotu, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych Strona 12 z 20

13 stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt.1 lub 2 tj.: a) nie zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy; b) nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją (do w/w okresu nie wlicza się urlopów bezpłatnych udzielonych zatrudnionym osobom na wyposażonych stanowiskach pracy). ROZDZIAŁ V ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Wnioskodawca, któremu została przyznana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązany jest do udokumentowania i złożenia do Urzędu rozliczenia wydatkowania poniesionych kosztów w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie refundacji. Wypłata refundacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu przez Dyrektora utworzenia stanowisk pracy, na postawie protokołu z wizyty monitorującej przeprowadzonej w miejscu ich utworzenia i po zatrudnieniu na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego. 2. Koszty poniesione na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy przed zawarciem umowy o refundację oraz po dniu zatrudnienia osoby bezrobotnej nie będą kosztami kwalifikowalnymi. 3. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w dokonywane jest w kwocie brutto /z VAT/ Rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów Wnioskodawca dokonuje poprzez złożenie na druku opracowanym przez Urząd - Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanym dalej "Rozliczeniem". Rozliczenie zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie refundacji, na poszczególne wydatki ujęte we Wniosku i w zaakceptowanej przez Dyrektora Urzędu specyfikacji, o której mowa w 8 ust. 1 pkt 5. Rozliczenie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie Wnioskodawca otrzymał wcześniej środki publiczne. 2. Do Rozliczenia powinny zostać załączone: 1) oświadczenie o przysługującym prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do Strona 13 z 20

14 zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz z późniejszymi zmianami); 2) kserokopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych w Rozliczeniu, wraz z dowodami dokonania zapłaty (w przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem osób trzecich - płatność za pobraniem, system PayU, PayPal itp. wymagane jest dostarczenie informacji od sprzedawcy o zapłacie z podaniem daty zapłaty) : a) faktur, a) rachunków, b) umów cywilnoprawnych o wartości nie mniejszej niż 1000 zł potwierdzonych przez Urząd Skarbowy 2. W przypadku zakupu rzeczy używanych Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia: 1) wyceny rzeczoznawcy na zakupiony sprzęt, zawierającej dokumentację fotograficzną; 2) oświadczenia sprzedającego określającego pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem środków krajowych lub wspólnotowych; 3) oświadczenia o braku pokrewieństwa ze sprzedającym ( w przypadku umów kupnasprzedaży); 4) potwierdzenia z Urzędu Skarbowego opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy kupna-sprzedaży. 3. W przypadku zakupów dokonanych za granicą należy przedstawić tłumaczenie faktur, rachunków, umów kupna sprzedaży, wykonanych przez tłumacza przysięgłego (sporządzane na własny koszt). Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienie dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie Osoba bezrobotna, która w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku oraz każdorazowo w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy przed dniem wydania skierowania była zatrudniona lub wykonywała inna pracę zarobkową (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) u Wnioskodawcy nie może zostać skierowana na refundowane stanowisko pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy Dyrektor może odstąpić od w/w wymogu. 2. Wnioskodawca, któremu została przyznana Refundacja zobowiązany jest do utworzenia stanowiska pracy poprzez jego wyposażenie lub doposażenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na dłuższy termin organizacji stanowiska. 3. Urząd zastrzega sobie prawo do skrócenia terminów, o których mowa w ust. 2, 16 ust. 1 i 17 ust. 1 w przypadku krótkiego okresu wydatkowania środków Funduszu Pracy. 4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na utworzonym stanowisku pracy, podmiot zobowiązany jest zatrudnić nową osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd na to miejsce w terminie do 30 dni od powstania wakatu. Strona 14 z 20

15 ROZDZIAŁ VI ZABEZPIECZENIE ZWROTU PRZYZNANEJ REFUNDACJI W sytuacji naruszenia przez Wnioskodawcę warunków umowy Urząd ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym żądając zwrotu otrzymanych środków. Zwrot przyznanej refundacji następuje na zasadach określonych w 15 ust. 1 pkt 4 i Zabezpieczeniem zwrotu refundacji może być: 1) poręczenie; 2) weksel z poręczeniem wekslowym (awal); 3) gwarancja bankowa; 4) blokada rachunku bankowego; 5) zastaw na prawach lub rzeczach; 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika(w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dodatkowo dołączył informację o posiadaniu majątku, z którego można dochodzić należności. 3. Preferowaną formę zabezpieczenia stanowi weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego. 4. Niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu refundacji, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka Wnioskodawcy ( nie dotyczy spółek kapitałowych) wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu; w przypadku poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową). 5. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przyznanej refundacji pokrywa Wnioskodawca Poręczycielem może być osoba fizyczna pełnoletnia w wieku do 70 lat: 1) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 3 lata od dnia złożenia wniosku), która w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji spadkowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań prawnych i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba przedstawia: a) aktualne zaświadczenie (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) z zakładu pracy o wynagrodzeniu brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy); b) oświadczeniem na druku przygotowanym przez Urząd o wysokości osiąganego dochodu z informacją o posiadanych zobowiązaniach. Strona 15 z 20

16 2) prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej), która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba przedstawia: a) rozliczenie roczne za rok ubiegły (PIT 36) z potwierdzeniem wpływu do właściwego Urzędu Skarbowego; b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia); c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia); d) oświadczenie na druku przygotowanym przez Urząd o wysokości osiąganego dochodu wraz z informacją o posiadanych zobowiązaniach. 3) otrzymująca stały dochód z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury, która w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji spadkowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań prawnych i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba przedstawia: a) aktualną decyzję o przyznaniu w/w świadczenia; b) dokument potwierdzający miesięczną wysokość świadczenia z okresu ostatnich trzech miesięcy, np. wyciąg z rachunku bankowego, odcinki przekazu pocztowego, zaświadczenie z ZUS; c) oświadczenie na druku przygotowanym przez Urząd o wysokości osiąganego dochodu wraz z posiadanymi zobowiązaniami. 4) rolnik - nie posiadający zaległości w KRUS i nie będący już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Rolnik przedstawia: a) zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych i dochodach z gospodarstwa rolnego bądź innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów dochodowych określonych dla poręczycieli; b) zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek; c) oświadczenie na druku przygotowanym przez Urząd o wysokości osiąganego dochodu z posiadanego gospodarstwa rolnego wraz z informacją o posiadanych zobowiązaniach. 5) osoba prawna (spółki kapitałowe spółka akcyjna, spółka z o.o.) lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej), której działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba przedstawia: a) bilans, rachunek zysków i strat za rok poprzedni; b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia); Strona 16 z 20

17 c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia); d) oświadczenie na druku przygotowanym przez Urząd o wysokości osiąganego dochodu wraz z informacją o posiadanych zobowiązaniach. 2. W przypadku zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym (aval) na jedno stanowisko pracy wymagane jest poręczenie udzielone przez osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej a posiadający zdolność do czynności prawnych, która osiąga średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku (a w przypadku poręczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 średni miesięczny dochód z roku ubiegłego) na poziomie co najmniej 3000,00 zł brutto lub dwie osoby: fizyczne, prawne, dwa podmioty nieposiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych, które osiągają wynagrodzenie lub średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku (a w przypadku poręczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 średni miesięczny dochód z roku ubiegłego) na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania Wniosku każda. 3. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia na jedno stanowisko pracy wymagane jest poręczenie udzielone przez co najmniej dwóch poręczycieli, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej a posiadającymi zdolność do czynności prawnych,, które osiągają średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (a w przypadku poręczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 średni miesięczny dochód z roku ubiegłego) na poziomie co najmniej 2000,00 zł brutto każdy. 4. W przypadku zabezpieczenia Umowy w formie gwarancji bankowej do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie banku o możliwości udzielenia Wnioskodawcy gwarancji z zastrzeżeniem 22 ust W przypadku zabezpieczenia Umowy w formie blokady rachunku bankowego do Wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenie banku o posiadaniu wymaganych środków pieniężnych z zastrzeżeniem 22 ust. 1; 2) zgodę właściciela rachunku oraz jego współmałżonka na zabezpieczenie w tej formie Umowy w sprawie refundacji. 6. W następujących przypadkach należy dostarczyć dodatkowo: 1) prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (w przypadku rozwodu); 2) prawomocne orzeczenie sądu o separacji małżeńskiej (jeżeli została orzeczona); 3) akt zgonu (w sytuacji śmierci współmałżonka); 4) notarialnie sporządzoną umowę majątkową małżeńską ( w sytuacji rozdzielności majątkowej). 7. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu, uwzględniając kwotę przyznanych środków oraz uzyskiwane przez poręczycieli wynagrodzenie lub dochód. Strona 17 z 20

18 Poręczycielem nie może być : 1) współmałżonek Wnioskodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową); 2) współmałżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólnocie majątkowej; 3) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 4) osoba zatrudniona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; 5) osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwot wskazanych w 20 ust. 2 i 3; 6) osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego; 7) osoba posiadająca zobowiązania z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy; 8) osoba zatrudniona przez Wnioskodawcę ubiegającego się o Refundację zgodnie z Regulaminem. 2. Poręczycielem może być wyłącznie osoba, która do dnia podpisania umowy przez Wnioskodawcę nie poręczyła w Urzędzie żadnych umów cywilnoprawnych, które nie wygasły W przypadku zabezpieczenia w formie blokady rachunku bankowego lub gwarancji bankowej kwota zablokowanych bądź gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanej, a okres gwarancji bankowej i blokady rachunku bankowego wynosi min. 3 lata licząc od dnia podpisania umowy. 2. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika kwota podlegająca egzekucji będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanej. Okres nadania aktowi notarialnemu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji klauzuli wykonalności to 4 lata od dnia podpisania umowy. 3. W przypadku zabezpieczenia w formie zastawu na prawach lub rzeczach, wartość przedmiotu zastawu będzie przekraczać o 30% kwotę przyznana, z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. ROZDZIAŁ VII MONITORING PRZEBIEGU REALIZACJI UMOWY W czasie trwania umowy w sprawie refundacji Urząd sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania zawartej umowy i ma prawo przeprowadzać u Wnioskodawcy, z którym zawarto Umowę wizyty monitorujące/kontrole w zakresie prawidłowości realizacji postanowień i warunków zawartej umowy. Strona 18 z 20

19 2. Wnioskodawca zobowiązany jest na każdym etapie postępowania do umożliwienia przeprowadzenia wizyt monitorujących/kontroli, udzielania stosownych wyjaśnień pracownikom Urzędu oraz do udostępniania na żądanie Urzędu dodatkowej dokumentacji potwierdzającej realizację umowy. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Refundacja dokonywana podmiotowi stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379/5 z r, str.5/, albo pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6/, w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 2. Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , str. 35/ i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. 3. Refundacja dokonywana niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379/5 z r, str.5/, i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Refundacja nie stanowi pomocy de minimis jeżeli jest przyznawana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 4. Refundacji nie dokonuje się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy lub źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 5. Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się zgodnie z 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2007r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) 6. Wnioskodawca, któremu została przyznana refundacja zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat, od dnia jej przyznania. Strona 19 z 20

20 W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o odstąpieniu od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, jak również w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem przy jednoczesnym zachowaniu postanowień określonych w ustawie oraz aktach prawnych. 2. W przypadku ograniczonych środków finansowych Urząd zastrzega sobie możliwość określenia w komunikacie o naborze Wniosków dodatkowych kryteriów ich oceny. 3. Zmian Regulaminu dokonuje Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Łosice, dnia r... /podpis Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach/ Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Wzór wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Strona 20 z 20

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo