Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL /09 1

2 I. Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Kapitalny Biznes jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie (FRDL-CD). 2. Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytet VI, Podziałanie 6.2 na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 3. Czas trwania projektu: od do Projekt zakłada przygotowanie 30 kobiet (w tym 20 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz 10 niezatrudnionych i niezarejestrowanych w PUP) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe. 5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności: kryteria kwalifikacyjne; zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń; zasady kwalifikacji do etapu szkoleniowo-doradczego; zasady organizacji szkoleń i doradztwa; zasady uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie; zasady udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; zasady udzielania wsparcia pomostowego. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Kierownika Projektu. 7. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Kierownik Projektu. II. Kryteria kwalifikacyjne W projekcie mogą uczestniczyć jedynie kobiety zamieszkujące w powiatach: milickim i wołowskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych lub niezatrudnione i niezarejestrowane w PUP. Uczestniczkami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 1. osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (nie dotyczy to osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni); 2. osób, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu korzystały ze środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; 2

3 3. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestniczki projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Uczestniczki projektu są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. III. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 1. Rekrutację prowadzi Biuro Projektu, które mieści się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskim. 2. Promocja projektu odbywa się z wykorzystaniem środków masowego przekazu ogłoszenia prasowe, dystrybucję materiałów promocyjnych, takich jak ulotki i plakaty oraz informacje na stronie FRDL-CD. 3. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji zamieszczona jest na stronie 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące cztery etapy: Etap I Preselekcja. Złożenie formularza zgłoszeniowego, w celu identyfikacji osób spełniających kryteria formalne oraz porównania posiadanych kompetencji z wymaganymi do realizacji pomysłu na działalność gospodarczą. Etap II przystąpią do niego osoby pozytywnie zweryfikowane formalnie. Ten etap stanowić będzie zadanie polegające na przygotowaniu prezentacji swojego pomysłu na firmę w wybranej przez siebie formie. Ocenie podlegać będą m.in.: realność pomysłu, świadomość szans i zagrożeń, świadomość potrzeb finansowych i kreatywność w formie prezentacji. Po każdej rozmowie doradca sporządzi kartę oceny, w której w formie opisowej zostanie przedstawiona jego opinia na temat kandydatek. Etap III rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym. Celem rozmowy jest rozpoznanie motywacji kandydatek, wytrwałości, umiejętności wyznaczania i realizacji celów, odpowiedzialność za własne działania oraz samoocena własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Po każdej rozmowie doradca sporządzi kartę oceny, w której w formie opisowej zostanie przedstawiona jego opinia na temat kandydatek. Etap IV Assessment Center. Spotkanie ma na celu dokonanie oceny wybranych kompetencji na podstawie działań indywidualnych i prac grupowych. Ocena każdej kandydatki zostanie sporządzona przez doradców zawodowych oraz ekspertów ds. przedsiębiorczości w formie karty oceny częściowej. 5. Po zakończeniu etapu IV dokonana zostanie ocena każdej kandydatki. Następnie zostanie sporządzona karta oceny, zawierająca ostateczną decyzję wraz z uzasadnieniem. 6. Osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów: 1. kopię Dowodu Osobistego; 2. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu; 3

4 3. oświadczenie potwierdzające statut osoby niepracującej i niezarejestrowanej w PUP; 4. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej; 5. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy publicznej; 6. zaświadczenie o niekaralności. 7. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłosić swój akces tylko raz, składając prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny. 8. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w siedzibie Biura Projektu, a także na stronie internetowej IV. Kwalifikacja uczestniczek do udziału w projekcie 1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie dokonują Specjalista ds. rekrutacji i obsługi uczestników, Specjalista ds. przedsiębiorczości oraz Doradca zawodowy. 2. Warunkiem uruchomienia wsparcia szkoleniowo-doradczego jest zakwalifikowanie 30 kandydatek. 3. Do udziału w projekcie zakwalifikowane będą osoby, które przejdą proces rekrutacji oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. 4. O zakwalifikowaniu do projektu kandydatki będą informowane em lub telefonicznie. 5. Zakwalifikowane kandydatki zobowiązane są do potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem I etapu wsparcia. 6. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone w momencie potwierdzenia uczestnictwa w kursie oraz podpisanie Umowy udziału w projekcie. V. Organizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego 1. Projekt ma charakter kompleksowy i zakłada wsparcie obejmujące szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, dotację na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. 2. Etap szkoleniowo-doradczy obejmuje szkolenia z zakresu zarządzania sobą i planowania działalności gospodarczej oraz doradztwo grupowe i indywidualne. 3. Całkowity wymiar wsparcia szkoleniowego wynosi 88 godzin, w tym następujące moduły: 1. Zarządzanie sobą, 16h warsztatów z zakresu autoprezentacji, zasobów własnych, wyznaczania celów, komunikacji i asertywności. 2. Planowanie działalności gospodarczej i przygotowanie biznesplanu, 72h. - Warsztaty IT z zakresu obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w prowadzeniu własnej firmy, 16h. - Prawo podatkowe i księgowość w przedsiębiorstwie, 8h. - Podstawy marketingu, 8h. - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, 8h. - Prawo handlowe i prawo cywilne z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 8 h - BHP i zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie, 8h. - Przygotowanie biznesplanu, 16h. 4

5 4. Całkowity wymiar wsparcia doradczego wynosi 36h/os. i zawiera: Poszkoleniowe doradztwo grupowe w wymiarze 32h, w ramach którego każda z uczestniczek będzie mogła pogłębić wiedzę z zakresu tematów szkoleniowych wg. indywidualnych potrzeb. Doradztwo indywidualne w wymiarze 4h/os., w ramach którego rozwijane będą kluczowe obszary wynikające z opracowanych indywidualnych planów poszczególnych uczestniczek oraz dodatkowych potrzeb zgłaszanych w czasie szkoleń. 5. Szkolenia będą realizowane w grupach osobowych. 6. Na etapie szkoleniowo-doradczym będzie zapewniona uczestniczkom opieka nad dzieckiem. 7. Uczestniczki otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz uczestnictwa w doradztwie. 8. Nadzór organizacyjny nad realizacją szkoleń będzie sprawował Specjalista ds. rekrutacji i obsługi uczestników. 9. Odpowiedzialność za właściwą realizację szkoleń ponosi Specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia. VI. Uczestnictwo w szkoleniach i doradztwie 1) Uczestniczka szkolenia jest zobowiązana do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach; potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności. 2) Uczestniczka jest zobowiązana do obecności na szkoleniach i doradztwie w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć oraz uczestnictwa w badaniach ankietowych w zakresie oceny jakości realizowanego szkolenia. 3) Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego jest obecność na zajęciach w wymiarze określonym w ust. 2. 4) W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestniczka jest zobowiązana do usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 5) Kierownik Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestniczkę materiału będącego przedmiotem zajęć. 6) Uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestniczek w przypadku: przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieuzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie; złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa. 7) W przypadku skreślenia z listy uczestniczek szkolenia, uczestniczka jest zobowiązana do pokrycia całkowitych kosztów szkolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestniczek, do wysokości 5 200,00 zł. 5

6 VII. Dotacja inwestycyjna 1. Przewiduje się następujące wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie pomocy publicznej udzielanej na zasadzie de minimis określonej w przepisach Unii Europejskiej i prawodawstwie krajowym: przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w tym finansowe wsparcie pomostowe oraz doradztwo). 2. Podstawą do udzielenia dotacji na rozwój przedsiębiorczości jest poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załacznikami. 3. Uczestniczki zostaną zapoznane z procedurą naboru wniosków w maju 2010 (8 miesiącu trwania projektu), w czasie realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego. 4. Nabór wniosków będzie prowadzony do końca czerwca 2010 (9 miesiąca realizacji projektu). 5. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniem podmiotu, jako płatnika składek, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczka projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej w czasie trwania etapu szkoleniowo-doradczego. 6. FRDL-CD powołuje Komisję Oceny Wniosków (KOW) w celu zapewnienia bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur oceny. 7. Wnioski zostaną ocenione w lipcu 2010 (10 miesiącu projektu), w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia ich przyjmowania oraz w oparciu o przepisy regulaminu KOW. 8. Kryteria oceny wniosków: 1. Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; 2. Merytoryczne: cel i zakres działalności, zaplanowane działania, posiadane zasoby, plan marketingowy, ocena ryzyka, poziom rentowności; Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 9. KOW podejmuje decyzję o przyznaniu środków lub negocjacji wniosku a także o jego odrzuceniu. 10. FRDL-CD pisemnie informuje uczestniczkę projektu o podjętej decyzji w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. 4. Jeżeli Komisja, na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wykaże np. błędne założenia odnośnie wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub biznesplanu, może podjąć negocjacje z uczestniczką projektu. W ramach negocjacji uczestniczka ma prawo dokonania korekt w złożonym przez siebie wniosku. 5. Negocjacje dotyczące wysokości przyznanego wsparcia finansowego zakończone zostaną w terminie 5 dni od dnia przystąpienia do nich przez uczestniczkę. 6

7 6. Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Komisja stwierdzi, że rozpoczęta działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie środków. 7. W przypadku odrzucenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestniczka projektu w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji ma prawo do złożenia wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W takiej sytuacji Komisja Oceny Wniosków w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ponowną weryfikację, ponownie rozpatruje wniosek. 8. W sytuacji, gdy FRDL-CD nie będzie posiadała odpowiednich środków na wypłatę wszystkich wnioskowanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może negocjować wysokość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z uczestniczkami projektu, tak aby zapewnić środki dla możliwie największej liczby uczestniczek projektu. 9. Za termin przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 10. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zostanie zawarta po dostarczeniu przez uczestniczki wszystkich wymaganych załączników, m.in. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS i zaświadczenia ukończenia etapu szkoleniowo-doradczego. 11. Uczestniczki, które podpisały umowę otrzymują zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 12. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przyznane tylko tym uczestniczkom projektu, które zakończyły udział w etapie szkoleniowo-doradczym projektu, uzyskały odpowiednie zaświadczenie oraz zarejestrowały działalność gospodarczą po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego. 11. Maksymalna wysokość dotacji na rozwój przedsiębiorczości w projekcie wynosi ,00 PLN a w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej , 00 PLN. 12. Środki finansowe muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. np.: na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem, reklamą. 14. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów); zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych; zakupem środków obrotowych; kosztami prac remontowych i budowlanych. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowalnymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 15. Pomoc nie może być udzielana na: działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.; 7

8 udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową; udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 16. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy uczestniczka projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt. Niemniej wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 17. Ponadto, uczestniczka projektu jest zobowiązana do wniesienia środków własnych (w formie pieniężnej lub rzeczowej) w wysokości co najmniej 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 18. FRDL-CD może określić dodatkowo, zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego. 19. Uczestniczka jest zobowiązana do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji FRDL-CD. 20. Uczestniczka projektu, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi zgodnie z przepisami prawa regulującymi udzielanie pomocy de minimis, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkinią spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. VIII. Wsparcie pomostowe 1. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 2. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (przedłużone wsparcie pomostowe). 3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie poprawnie wypełnionego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, a przedłużone wsparcie pomostowe na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 4. Uczestniczki zostaną zapoznane z procedurą naboru wniosków w maju 2010 (8 miesiącu trwania projektu), w czasie realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego. 8

9 5. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony do końca czerwca 2010 (9 miesiąca realizacji projektu), natomiast Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w lutym 2011 (17 miesiącu realizacji projektu). 6. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może zostać złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli zgłoszenia podmiotu, jako płatnika składek, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie mogła uzyskać każda z uczestniczek, która: rozpoczęła działalność gospodarczą; zastała zarejestrowana jako płatnik składek ZUS; otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 8. Przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane wtedy, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.: działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej; przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej; w czasie prowadzenia przez uczestniczki projektu działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej. 9. W przypadku, gdy Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie zostanie złożony przez przedsiębiorczyni w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację z możliwości skorzystania z podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego. 10. Składając Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy mieć na uwadze, że okres otrzymywania tego wsparcia nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 11. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest składany przez przedsiębiorcę w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 12. FRDL-CD powołuje Komisję Oceny Wniosków w celu zapewnienia bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur oceny. 13. Rozpatrzenie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonane zostanie przez KOW w lipcu 2010 (10 miesiącu), natomiast Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w 1lutym 2011 (17 miesiącu realizacji projektu), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia ich przyjmowania oraz w oparciu o przepisy regulaminu KOW. 14. Kryteria oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; Merytoryczne: plan marketingowy, ocena ryzyka, ocena rentowności; Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 15. Kryteria oceny Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; Merytoryczne: analiza SWOT, plan naprawczy; 9

10 Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 16. Na podstawie dokonanej oceny Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia lub negocjacji a także o jego odrzuceniu. 17. FRDL-CD pisemnie informuje uczestniczki projektu o decyzji w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. 18. Jeżeli Komisja, na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, wykaże np. błędne założenia uczestniczki projektu odnośnie wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć ze środków przyznanych w ramach podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, może podjąć negocjacje z uczestniczką projektu. W ramach negocjacji uczestniczka ma prawo dokonania korekt w złożonym przez siebie wniosku. 19. Negocjacje dotyczące wysokości przyznanego wsparcia finansowego zakończone zostaną w terminie 5 dni od dnia przystąpienia do nich przez uczestniczkę. 20. Dodatkowo, w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego, jeśli Komisja na etapie oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stwierdzi, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji, która nie zagraża utrzymaniu płynności finansowej i trwałości przedsięwzięcia, może wniosek odrzucić. 21. W sytuacji, gdy FRDL-CD nie będzie posiadała odpowiednich środków na realizację podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego dla wszystkich przedsiębiorczyń, których wnioski zostały zaakceptowane, może negocjować wartość podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, tak aby zapewnić środki dla możliwie największej liczby uczestniczek projektu. 22. Za daty przyznania wsparcia pomostowego uznaje się datę podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz aneksu do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w przypadku udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego). 23. Podpisanie Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz aneksu Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny odpowiednich wniosków. 24. FRDL-CD w dniu podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest zobowiązany do wydania przedsiębiorczyni zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 25. Wszelkie wydatki, poniesione przez przedsiębiorczynię przed podpisaniem Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ponosi on na własne ryzyko i własny koszt. Niemniej wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego mogą zostać zrefundowane w przypadku jego otrzymania. 26. Wsparcie pomostowe obejmuje wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji. 27. W pierwszym roku działalności w ramach wsparcia pomostowego uczestniczkom projektu zapewniona zostanie także opieka doradców usługi doradcze świadczone przez ekspertów na miejscu, w siedzibach firm (m.in. przez prawnika, księgowego, specjalistę ds. reklamy i PR, specjalistę ds. BHP, eksperta ds. rozliczenia środków finansowych UE) w wymiarze średnio 12h na osobę. 10

11 28. Usługi te będą świadczone na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Osoby chcące skorzystać z tego rodzaju wsparcia będą miały możliwość podpisywania aneksów w sierpniu 2010 (11 miesiącu realizacji projektu). 29. Uczestniczka jest zobowiązana do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji FRDL-CD. 30. FRDL-CD może określić dodatkowo, zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego. 31. Uczestniczka projektu, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi zgodnie z przepisami prawa regulującymi udzielanie pomocy de minimis, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkinią spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 11

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. DEBIUT GOSPODARCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/215/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 maja 2012 r. REGULAMIN KONKURSU DEBIUT GOSPODARCZY SPIS TREŚCI I. DEFINICJE 3 II. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 3 III. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo! nr projektu POKL/1/6.2/07/08 Część 1 REKRUTACJA I. Postanowienia ogólne 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/425/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. DEBIUT GOSPODARCZY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/425/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. DEBIUT GOSPODARCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/425/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU DEBIUT GOSPODARCZY SPIS TREŚCI I. DEFINICJE 3 II. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 3 III. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa...............

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa............... (Pieczątka pracodawcy) Załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Łęczyca, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU

REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU REGULAMIN O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU Beneficjentem realizującym projekt jest: z siedzibą w Wałbrzychu, 58-305 przy ulicy 1-maja 112 Beneficjentem ostatecznym projektu Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców.

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców. Załącznik do uchwały Nr...Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia. Beneficjent: Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr projektu: WND - POKL.08.01.02-02-033/11 Nr uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 Wrocław, styczeń 2010 r. 1 Wstęp Niniejszy dokument ma na celu wyznaczyć szczegółowe zasady realizacji form wsparcia przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Bądź aktywny zostań przedsiębiorcą jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców PR.6330..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 Wrocław, styczeń 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział 1. Definicje... 3 Rozdział 2. Informacje ogólne... 5 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Data wpływu formularza zgłoszeniowego:..nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projekt MOJA SZANSA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00 Formularz rekrutacyjny Formularz prosimy wypełniać literami DRUKOWANYMI. Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie podpisanie wymaganych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo