Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL /09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL /09 1

2 I. Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Kapitalny Biznes jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie (FRDL-CD). 2. Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytet VI, Podziałanie 6.2 na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 3. Czas trwania projektu: od do Projekt zakłada przygotowanie 30 kobiet (w tym 20 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz 10 niezatrudnionych i niezarejestrowanych w PUP) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe. 5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności: kryteria kwalifikacyjne; zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń; zasady kwalifikacji do etapu szkoleniowo-doradczego; zasady organizacji szkoleń i doradztwa; zasady uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie; zasady udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; zasady udzielania wsparcia pomostowego. 6. Ogólny nadzór oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Kierownika Projektu. 7. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Kierownik Projektu. II. Kryteria kwalifikacyjne W projekcie mogą uczestniczyć jedynie kobiety zamieszkujące w powiatach: milickim i wołowskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych lub niezatrudnione i niezarejestrowane w PUP. Uczestniczkami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 1. osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (nie dotyczy to osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni); 2. osób, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu korzystały ze środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; 2

3 3. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestniczki projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Uczestniczki projektu są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. III. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 1. Rekrutację prowadzi Biuro Projektu, które mieści się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskim. 2. Promocja projektu odbywa się z wykorzystaniem środków masowego przekazu ogłoszenia prasowe, dystrybucję materiałów promocyjnych, takich jak ulotki i plakaty oraz informacje na stronie FRDL-CD. 3. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji zamieszczona jest na stronie 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące cztery etapy: Etap I Preselekcja. Złożenie formularza zgłoszeniowego, w celu identyfikacji osób spełniających kryteria formalne oraz porównania posiadanych kompetencji z wymaganymi do realizacji pomysłu na działalność gospodarczą. Etap II przystąpią do niego osoby pozytywnie zweryfikowane formalnie. Ten etap stanowić będzie zadanie polegające na przygotowaniu prezentacji swojego pomysłu na firmę w wybranej przez siebie formie. Ocenie podlegać będą m.in.: realność pomysłu, świadomość szans i zagrożeń, świadomość potrzeb finansowych i kreatywność w formie prezentacji. Po każdej rozmowie doradca sporządzi kartę oceny, w której w formie opisowej zostanie przedstawiona jego opinia na temat kandydatek. Etap III rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym. Celem rozmowy jest rozpoznanie motywacji kandydatek, wytrwałości, umiejętności wyznaczania i realizacji celów, odpowiedzialność za własne działania oraz samoocena własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Po każdej rozmowie doradca sporządzi kartę oceny, w której w formie opisowej zostanie przedstawiona jego opinia na temat kandydatek. Etap IV Assessment Center. Spotkanie ma na celu dokonanie oceny wybranych kompetencji na podstawie działań indywidualnych i prac grupowych. Ocena każdej kandydatki zostanie sporządzona przez doradców zawodowych oraz ekspertów ds. przedsiębiorczości w formie karty oceny częściowej. 5. Po zakończeniu etapu IV dokonana zostanie ocena każdej kandydatki. Następnie zostanie sporządzona karta oceny, zawierająca ostateczną decyzję wraz z uzasadnieniem. 6. Osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów: 1. kopię Dowodu Osobistego; 2. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu; 3

4 3. oświadczenie potwierdzające statut osoby niepracującej i niezarejestrowanej w PUP; 4. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej; 5. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy publicznej; 6. zaświadczenie o niekaralności. 7. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłosić swój akces tylko raz, składając prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny. 8. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w siedzibie Biura Projektu, a także na stronie internetowej IV. Kwalifikacja uczestniczek do udziału w projekcie 1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie dokonują Specjalista ds. rekrutacji i obsługi uczestników, Specjalista ds. przedsiębiorczości oraz Doradca zawodowy. 2. Warunkiem uruchomienia wsparcia szkoleniowo-doradczego jest zakwalifikowanie 30 kandydatek. 3. Do udziału w projekcie zakwalifikowane będą osoby, które przejdą proces rekrutacji oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. 4. O zakwalifikowaniu do projektu kandydatki będą informowane em lub telefonicznie. 5. Zakwalifikowane kandydatki zobowiązane są do potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem I etapu wsparcia. 6. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone w momencie potwierdzenia uczestnictwa w kursie oraz podpisanie Umowy udziału w projekcie. V. Organizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego 1. Projekt ma charakter kompleksowy i zakłada wsparcie obejmujące szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, dotację na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. 2. Etap szkoleniowo-doradczy obejmuje szkolenia z zakresu zarządzania sobą i planowania działalności gospodarczej oraz doradztwo grupowe i indywidualne. 3. Całkowity wymiar wsparcia szkoleniowego wynosi 88 godzin, w tym następujące moduły: 1. Zarządzanie sobą, 16h warsztatów z zakresu autoprezentacji, zasobów własnych, wyznaczania celów, komunikacji i asertywności. 2. Planowanie działalności gospodarczej i przygotowanie biznesplanu, 72h. - Warsztaty IT z zakresu obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w prowadzeniu własnej firmy, 16h. - Prawo podatkowe i księgowość w przedsiębiorstwie, 8h. - Podstawy marketingu, 8h. - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, 8h. - Prawo handlowe i prawo cywilne z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 8 h - BHP i zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie, 8h. - Przygotowanie biznesplanu, 16h. 4

5 4. Całkowity wymiar wsparcia doradczego wynosi 36h/os. i zawiera: Poszkoleniowe doradztwo grupowe w wymiarze 32h, w ramach którego każda z uczestniczek będzie mogła pogłębić wiedzę z zakresu tematów szkoleniowych wg. indywidualnych potrzeb. Doradztwo indywidualne w wymiarze 4h/os., w ramach którego rozwijane będą kluczowe obszary wynikające z opracowanych indywidualnych planów poszczególnych uczestniczek oraz dodatkowych potrzeb zgłaszanych w czasie szkoleń. 5. Szkolenia będą realizowane w grupach osobowych. 6. Na etapie szkoleniowo-doradczym będzie zapewniona uczestniczkom opieka nad dzieckiem. 7. Uczestniczki otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz uczestnictwa w doradztwie. 8. Nadzór organizacyjny nad realizacją szkoleń będzie sprawował Specjalista ds. rekrutacji i obsługi uczestników. 9. Odpowiedzialność za właściwą realizację szkoleń ponosi Specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia. VI. Uczestnictwo w szkoleniach i doradztwie 1) Uczestniczka szkolenia jest zobowiązana do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach; potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności. 2) Uczestniczka jest zobowiązana do obecności na szkoleniach i doradztwie w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć oraz uczestnictwa w badaniach ankietowych w zakresie oceny jakości realizowanego szkolenia. 3) Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego jest obecność na zajęciach w wymiarze określonym w ust. 2. 4) W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestniczka jest zobowiązana do usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 5) Kierownik Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestniczkę materiału będącego przedmiotem zajęć. 6) Uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestniczek w przypadku: przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieuzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie; złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa. 7) W przypadku skreślenia z listy uczestniczek szkolenia, uczestniczka jest zobowiązana do pokrycia całkowitych kosztów szkolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestniczek, do wysokości 5 200,00 zł. 5

6 VII. Dotacja inwestycyjna 1. Przewiduje się następujące wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie pomocy publicznej udzielanej na zasadzie de minimis określonej w przepisach Unii Europejskiej i prawodawstwie krajowym: przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w tym finansowe wsparcie pomostowe oraz doradztwo). 2. Podstawą do udzielenia dotacji na rozwój przedsiębiorczości jest poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załacznikami. 3. Uczestniczki zostaną zapoznane z procedurą naboru wniosków w maju 2010 (8 miesiącu trwania projektu), w czasie realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego. 4. Nabór wniosków będzie prowadzony do końca czerwca 2010 (9 miesiąca realizacji projektu). 5. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniem podmiotu, jako płatnika składek, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczka projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej w czasie trwania etapu szkoleniowo-doradczego. 6. FRDL-CD powołuje Komisję Oceny Wniosków (KOW) w celu zapewnienia bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur oceny. 7. Wnioski zostaną ocenione w lipcu 2010 (10 miesiącu projektu), w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia ich przyjmowania oraz w oparciu o przepisy regulaminu KOW. 8. Kryteria oceny wniosków: 1. Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; 2. Merytoryczne: cel i zakres działalności, zaplanowane działania, posiadane zasoby, plan marketingowy, ocena ryzyka, poziom rentowności; Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 9. KOW podejmuje decyzję o przyznaniu środków lub negocjacji wniosku a także o jego odrzuceniu. 10. FRDL-CD pisemnie informuje uczestniczkę projektu o podjętej decyzji w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. 4. Jeżeli Komisja, na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wykaże np. błędne założenia odnośnie wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości lub biznesplanu, może podjąć negocjacje z uczestniczką projektu. W ramach negocjacji uczestniczka ma prawo dokonania korekt w złożonym przez siebie wniosku. 5. Negocjacje dotyczące wysokości przyznanego wsparcia finansowego zakończone zostaną w terminie 5 dni od dnia przystąpienia do nich przez uczestniczkę. 6

7 6. Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Komisja stwierdzi, że rozpoczęta działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie środków. 7. W przypadku odrzucenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestniczka projektu w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji ma prawo do złożenia wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W takiej sytuacji Komisja Oceny Wniosków w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ponowną weryfikację, ponownie rozpatruje wniosek. 8. W sytuacji, gdy FRDL-CD nie będzie posiadała odpowiednich środków na wypłatę wszystkich wnioskowanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może negocjować wysokość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z uczestniczkami projektu, tak aby zapewnić środki dla możliwie największej liczby uczestniczek projektu. 9. Za termin przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 10. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zostanie zawarta po dostarczeniu przez uczestniczki wszystkich wymaganych załączników, m.in. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS i zaświadczenia ukończenia etapu szkoleniowo-doradczego. 11. Uczestniczki, które podpisały umowę otrzymują zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 12. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przyznane tylko tym uczestniczkom projektu, które zakończyły udział w etapie szkoleniowo-doradczym projektu, uzyskały odpowiednie zaświadczenie oraz zarejestrowały działalność gospodarczą po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego. 11. Maksymalna wysokość dotacji na rozwój przedsiębiorczości w projekcie wynosi ,00 PLN a w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej , 00 PLN. 12. Środki finansowe muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. np.: na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem, reklamą. 14. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów); zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych; zakupem środków obrotowych; kosztami prac remontowych i budowlanych. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowalnymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 15. Pomoc nie może być udzielana na: działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.; 7

8 udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową; udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego; udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 16. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy uczestniczka projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt. Niemniej wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 17. Ponadto, uczestniczka projektu jest zobowiązana do wniesienia środków własnych (w formie pieniężnej lub rzeczowej) w wysokości co najmniej 10% przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 18. FRDL-CD może określić dodatkowo, zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego. 19. Uczestniczka jest zobowiązana do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji FRDL-CD. 20. Uczestniczka projektu, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi zgodnie z przepisami prawa regulującymi udzielanie pomocy de minimis, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkinią spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. VIII. Wsparcie pomostowe 1. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 2. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (przedłużone wsparcie pomostowe). 3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie poprawnie wypełnionego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, a przedłużone wsparcie pomostowe na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 4. Uczestniczki zostaną zapoznane z procedurą naboru wniosków w maju 2010 (8 miesiącu trwania projektu), w czasie realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego. 8

9 5. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie prowadzony do końca czerwca 2010 (9 miesiąca realizacji projektu), natomiast Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w lutym 2011 (17 miesiącu realizacji projektu). 6. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może zostać złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli zgłoszenia podmiotu, jako płatnika składek, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie mogła uzyskać każda z uczestniczek, która: rozpoczęła działalność gospodarczą; zastała zarejestrowana jako płatnik składek ZUS; otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 8. Przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane wtedy, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.: działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej; przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej; w czasie prowadzenia przez uczestniczki projektu działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej. 9. W przypadku, gdy Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie zostanie złożony przez przedsiębiorczyni w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację z możliwości skorzystania z podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego. 10. Składając Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy mieć na uwadze, że okres otrzymywania tego wsparcia nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 11. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest składany przez przedsiębiorcę w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 12. FRDL-CD powołuje Komisję Oceny Wniosków w celu zapewnienia bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur oceny. 13. Rozpatrzenie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonane zostanie przez KOW w lipcu 2010 (10 miesiącu), natomiast Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w 1lutym 2011 (17 miesiącu realizacji projektu), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia ich przyjmowania oraz w oparciu o przepisy regulaminu KOW. 14. Kryteria oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; Merytoryczne: plan marketingowy, ocena ryzyka, ocena rentowności; Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 15. Kryteria oceny Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: Formalne: kompletne wypełnienie dokumentów, dołączenie załączników, złożenie stosownych podpisów, dostarczenie w przewidzianym terminie; Merytoryczne: analiza SWOT, plan naprawczy; 9

10 Finansowe: wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, intensywność pomocy de minimis, maksymalne wartości pomocy de minimis, przepływy finansowe, bilans. 16. Na podstawie dokonanej oceny Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia lub negocjacji a także o jego odrzuceniu. 17. FRDL-CD pisemnie informuje uczestniczki projektu o decyzji w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. 18. Jeżeli Komisja, na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, wykaże np. błędne założenia uczestniczki projektu odnośnie wydatków kwalifikowalnych, które można pokryć ze środków przyznanych w ramach podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, może podjąć negocjacje z uczestniczką projektu. W ramach negocjacji uczestniczka ma prawo dokonania korekt w złożonym przez siebie wniosku. 19. Negocjacje dotyczące wysokości przyznanego wsparcia finansowego zakończone zostaną w terminie 5 dni od dnia przystąpienia do nich przez uczestniczkę. 20. Dodatkowo, w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego, jeśli Komisja na etapie oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stwierdzi, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji, która nie zagraża utrzymaniu płynności finansowej i trwałości przedsięwzięcia, może wniosek odrzucić. 21. W sytuacji, gdy FRDL-CD nie będzie posiadała odpowiednich środków na realizację podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego dla wszystkich przedsiębiorczyń, których wnioski zostały zaakceptowane, może negocjować wartość podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego, tak aby zapewnić środki dla możliwie największej liczby uczestniczek projektu. 22. Za daty przyznania wsparcia pomostowego uznaje się datę podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz aneksu do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w przypadku udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego). 23. Podpisanie Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz aneksu Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny odpowiednich wniosków. 24. FRDL-CD w dniu podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest zobowiązany do wydania przedsiębiorczyni zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 25. Wszelkie wydatki, poniesione przez przedsiębiorczynię przed podpisaniem Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ponosi on na własne ryzyko i własny koszt. Niemniej wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego mogą zostać zrefundowane w przypadku jego otrzymania. 26. Wsparcie pomostowe obejmuje wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji. 27. W pierwszym roku działalności w ramach wsparcia pomostowego uczestniczkom projektu zapewniona zostanie także opieka doradców usługi doradcze świadczone przez ekspertów na miejscu, w siedzibach firm (m.in. przez prawnika, księgowego, specjalistę ds. reklamy i PR, specjalistę ds. BHP, eksperta ds. rozliczenia środków finansowych UE) w wymiarze średnio 12h na osobę. 10

11 28. Usługi te będą świadczone na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Osoby chcące skorzystać z tego rodzaju wsparcia będą miały możliwość podpisywania aneksów w sierpniu 2010 (11 miesiącu realizacji projektu). 29. Uczestniczka jest zobowiązana do dokumentowania poniesionych wydatków i przekazywania kserokopii dokumentacji FRDL-CD. 30. FRDL-CD może określić dodatkowo, zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego. 31. Uczestniczka projektu, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi zgodnie z przepisami prawa regulującymi udzielanie pomocy de minimis, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkinią spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 11

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo