... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań"

Transkrypt

1 Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.1001 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236 poz.2002, z późniejszymi zmianami). Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wnioskodawca udziela odpowiedzi na każdy punkt we wniosku, jeżeli informacje zawarte w punkcie nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać nie dotyczy lub brak lub nie posiadam. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko Adres zamieszkania pobyt stały:... - pobyt czasowy ( podać do kiedy): Nr telefonu (komórkowego i stacjonarnego) Data i miejsce urodzenia Stan cywilny PESEL...NIP Seria i numer dowodu osobistego Data zarejestrowania w PUP w Poznaniu i numer ewidencyjny Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej: okres wg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od. do.., rodzaj (branża i zakres)..., przyczyny rezygnacji.

2 II. Dane dotyczące planowanej działalności: 1. Rodzaj działalności gospodarczej Forma prowadzenia działalności : przedsiębiorca jednoosobowy / spółdzielnia socjalna 1 3. Kwota wnioskowanych środków Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia oraz źródła ich finansowania (struktura finansowania przedsięwzięcia): RODZAJ KOSZTÓW ŚRODKI WŁASNE (KWOTA) ŚRODKI OBCE (podać - ŹRÓDŁA I KWOTY, uwzględnić środki, na które jest składany niniejszy wniosek) RAZEM: Całkowity koszt uruchomienia przedsięwzięcia z uwzględnieniem środków własnych i obcych wyniesie: Działania podjęte na rzecz uruchomienia planowanej działalności: a) pozyskanie lokalu... b) uzyskanie niezbędnych pozwoleń... c) odbycie niezbędnych szkoleń/uzyskanie uprawnień zawodowych... d) inne (wymienić)... 1 / niepotrzebne skreślić

3 6. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków: L.p. Rodzaj zakupu kwota termin I. Zakupy jednostkowe do kwoty 3500 zł włącznie oraz zakup towaru i materiałów: Razem: II. Zakupy jednostkowe powyżej kwoty 3500 zł: III. Razem: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: (akcesoria komputerowe są to elementy nie będące podstawowymi częściami komputerów, drukarek oraz innych urządzeń komputerowych, a pośrednio, funkcjonalnie związane z obsługą tych urządzeń tj. klawiatury, myszki, głośniki komputerowe, kamery internetowe, pokrowce na sprzęt komputerowy, pudełka na nośniki, itp.) podstawa: pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia r IV. Zakup usług: Razem: Razem: RAZEM WSZYSTKIE ZAKUPY (suma pozycji I, II, III i IV):

4 7. Proponowany sposób zabezpieczenia Wnioskuję o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności (poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) TAK / NIE Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej - załącznik do planu przedsięwzięcia opracowany zgodnie z wzorem określonym w zasadach. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez Urząd jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach podpis pracownika Urzędu data i podpis Wnioskodawcy Załączniki do wniosku : 1. Formularz: Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy 2. Plan przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej (biznesplan). 3. Deklaracje współpracy i listy intencyjne dotyczące planowanej działalności gospodarczej. 4. Dokumenty dotyczące lokalizacji (przedwstępna umowa najmu, tytuł prawny do lokalu, umowa użyczenia) 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy (certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy referencyjne). 6. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia (poręczyciele lub lokata). 7. Informacja o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych a także nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych Pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji. 9. Oświadczenie bezrobotnego. 2 / niepotrzebne skreślić 3 / pkt 7 i 8 dotyczy osób przystępujących do spółdzielni socjalnej

5 Załącznik do wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Bezrobotnego/ Poręczyciela* Formularz należy wypełnić czytelnie, odpowiadając na każdy z punktów. Jeżeli informacje zawarte w punkcie nie dotyczą osoby wypełniającej należy wpisać nie dotyczy, brak lub nie posiadam. 1. Imię i nazwisko Adres zamieszkania: pobyt stały... pobyt czasowy ( podać do kiedy): Nr telefonu (komórkowego i stacjonarnego) Stan cywilny PESEL... seria i numer dowodu osobistego..., data wydania, wydany przez Sytuacja rodzinna: osoby pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy (należy podać liczbę osób, wiek i stopień pokrewieństwa każdej z osób).. - dane dotyczące współmałżonka - uzyskiwane dochody miesięczne netto i tytuł ich uzyskiwania (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać dokładnie jej zakres i miejsce): Stosunki majątkowe między małżonkami (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza): Zobowiązania finansowe współmałżonka ( z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingu, poręczeń i innych, kwota zadłużenia, wysokość miesięcznych zobowiązań) Informacja o dochodach - miejsce pracy, rodzaj zawartej umowy (umów), stanowisko, średnie miesięczne dochody netto: dochody uzyskiwane z innych źródeł niż związane z zatrudnieniem (należy podać kwotę i tytuł uzyskiwania dochodów):.....

6 10. Aktualne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego z tytułu: - opłat - czynszu, za energię, gaz, telekomunikacyjnych, za wodę itp.:...., - wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek/leasingu (należy podać wysokość miesięcznych rat, rodzaj kredytu/pożyczki/leasingu, nazwę kredytodawców/pożyczkodawców/leasingodawców i termin ostatecznej spłaty): zobowiązania finansowe wobec Skarbu Państwa, ZUS/KRUS* (należy podać rodzaj zobowiązania i jego wysokość bieżące:.... zaległe:... - innych zobowiązań (należy podać rodzaj zobowiązania i jego wysokość): Informacja o posiadanych rachunkach bankowych (należy podać nazwę banku i numer rachunku) : Aktualna sytuacja materialna: - nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność (należy podać ich rodzaj i szacunkową wartość): inny posiadany majątek (należy podać rodzaj i szacunkową wartość):.. Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności przewidywanej w art kk, za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.... (data i podpis Bezrobotnego/ Poręczyciela*)

7 PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Wprowadzenie - cel planu, podstawowe dane dotyczące osoby rozpoczynającej działalność (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, wykształcenie), dane podstawowe dotyczące planowanej firmy (adres siedziby, forma prawna, nazwa, podstawowy profil) II. Charakterystyka przedsięwzięcia 1. Dane dotyczące lokalizacji opis miejsca lokalizacji, uzasadnienie wyboru, powierzchnia magazynowa, produkcyjna, handlowa, biurowa, socjalna, powierzchnia terenu, forma własności, zasady umowy najmu/dzierżawy (cena) 2. Opis przedsięwzięcia: (należy podać pełne i dokładne dane) rodzaj przedsięwzięcia (branża i profil - handel, produkcja, usługi) harmonogram realizacji przedsięwzięcia opis produktu (główne cechy, zalety, przewaga konkurencyjna, cena, rodzaj procesu produkcyjnego) struktura organizacyjna firmy posiadany majątek własny wnioskodawcy wykorzystywany w planowanej działalności (pieniądze, środki trwałe, nieruchomości i grunty) miesięczna planowana wielkość - sprzedaży, produkcji i jej rozkład w poszczególnych okresach (sezonowość) portfele zawartych umów i porozumień o współpracy (np.: listy intencyjne, deklaracje, umowy przedwstępne) posiadane patenty, licencje, koncesje, znaki towarowe, jakości. 3. Ocena rynku: przewidywany popyt na produkty główni odbiorcy główni dostawcy przewidywane kierunki sprzedaży główni konkurenci i ich ocena podstawowe strategie marketingu mix w zakresie wyboru segmentu rynku klientów, strategii oferty firmy, dystrybucji, form promocji personel planowane zatrudnienie (okres, formy), kwalifikacje personelu, zakres obowiązków właściciel kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, posiadane certyfikaty zawodowe, świadectwa kwalifikacyjne, nagrody itp. 4. Analiza SWOT przedsiębiorstwa (ocena przedsięwzięcia): w otoczeniu wewnętrznym bliskim mocne i słabe strony (majątek, kapitały, personel, właściciel - historia zawodowa i opinia, ocena produktu) w otoczeniu zewnętrznym szanse i zagrożenia (lokalizacja, główni konkurenci i ich udział w rynku, nasycenie rynku, tendencje zmian popytu, inne ważne czynniki) II. Analiza finansowa opłacalności przedsięwzięcia - przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej plan kosztów i przychodów z całej działalności (należy przedstawić kalkulację i założenia do poszczególnych grup kosztów i przychodów) szczegółowa kalkulacja planowanych nakładów inwestycyjnych na uruchomienie przedsięwzięcia i źródła ich finansowania.

8 ANALIZA FINANSOWA Celem analizy jest określenie wielkości kosztów stałych i zmiennych oraz efektywności ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia. Plan finansowy przedsięwzięcia powinien zawierać w szczególności analizę: wymaganych nakładów inwestycyjnych źródeł finansowania inwestycji planu wielkości sprzedaży oraz wielkości zakupów materiałów, surowców i towarów kosztów stałych i zmiennych prowadzonej działalności. Założenia do planu finansowego działalności gospodarczej powinny być przeprowadzone w podziale na koszty stałe i zmienne. Pod pojęciem kosztów zmiennych należy rozumieć te z nich, których kwota zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji. Pod pojęciem kosztów stałych należy rozumieć te z nich, których kwota nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji. Do kosztów zmiennych zalicza się w szczególności: koszty zużycia materiałów i surowców, koszty energii bezpośredniej, płace bezpośrednie wraz z narzutami, inne koszty bezpośrednie (obróbka obca, usługi podwykonawców itp.) Do kosztów stałych należą przede wszystkim: czynsze i inne opłaty, koszty płac pracowników pośrednio-produkcyjnych wraz z narzutami, koszty transportu, koszty telekomunikacji, ubezpieczenia rzeczowe, koszty promocji i reklamy, koszty finansowe - odsetki od kredytów i prowizje, podatki zaliczone w koszty, koszty utrzymania lokalu. Planowane nakłady inwestycyjne obejmują w szczególności: 1.Nakłady na prace przygotowawcze np.: koszty projektów, wynagrodzenia konsultantów badania wstępne, koszty organizacji firmy. 2. Nakłady na zakup majątku trwałego: zakup ziemi i przygotowanie terenu, wydatki na remonty i prace adaptacyjne budynków, wydatki na zakup maszyn i urządzeń, wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (np.: oprogramowanie komputerowe). 3. Nakłady niezbędne do sfinansowania kosztów pozyskania kapitału obrotowego (np.: prowizje związane z zaciągnięciem kredytów i pożyczek).

9 PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zakładającej firmę Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefon Fax , strona internetowa CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA DANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI Uwaga: Należy podkreślić rynkowe i ekonomiczne aspekty wyboru określonej lokalizacji. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Rodzaj przedsięwzięcia branża, segment:

10 Opis produktu: Rodzaj oferty: Główne cechy funkcjonalno-użytkowe produktu: Elementy przewagi konkurencyjnej: Struktura organizacyjna firmy: Charakterystyka właściciela firmy i pracowników (w tym współpracowników): Uwaga: należy uwzględnić rodzaj stanowisk, okres zatrudnienia i zakres obowiązków pracowników Uprawnienia, licencje, certyfikaty właściciela: Uwaga: należy uwzględnić posiadaną wiedzę, umiejętności posiadane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w zakresie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

11 Majątek własny właściciela zaangażowany w przedsięwzięcie (środki finansowe i materialne): OCENA RYNKU Analiza popytu: Określenie klienta docelowego (segment rynku klientów): Preferencje i oczekiwania klienta docelowego: Dostawcy: Określenie dostawców docelowych (lokalizacja, zasady współpracy, wielkość planowanej współpracy itp.) Uzasadnienie wyboru dostawców:

12 Analiza konkurencji: Nasycenie rynku ofertą konkurencji i jej charakter: Określenie głównych konkurentów i ocena ich konkurentów: Narzędzia marketingu-mix: Produkt (wyróżniki np.: wielkości jednostkowe, rodzaje opakowań, zwroty, gwarancje, skład surowcowy, jakość itp.): Cena (rodzaje cen, sposób kalkulacji, rabaty, promocje, porównanie do konkurencji i cen na rynku):

13 Promocja: Reklama rodzaje i uzasadnienie ich wyboru oraz oczekiwane efekty ekonomiczne dla firmy):... Promocja sprzedaży (np.: sprzedaż osobista, telemarketing, Internet): Public Relations: Dystrybucja (sposoby dystrybucji do klientów): Uwaga: wskazane narzędzia marketingu-mix muszą uwzględniać segmentację rynku i określenie potrzeb i oczekiwań klientów ANALIZA SWOT Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

14 ANALIZA FINANSOWA Założenia do analizy finansowej: - kalkulacja przychodów (uwzględnić przychody ze wszystkich źródeł, zmienność sezonową) - kalkulacja kosztów (uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów stałych i zmiennych) - zasady rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych:

15 Załącznik do Planu Przedsięwzięcia PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KALKULACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI I. PRZYCHODY: ROK PIERWSZY (okres od... do...) ROK DRUGI (okres od... do...) 1 ze sprzedaży towarów 2 ze sprzedaży usług 3 ze sprzedaży produktów II. KOSZTY: 1 zakup towarów handlowych 2 zakup materiałów i surowców 3 koszt zleceń 4 wynagrodzenia i pochodne 5 materiały nieprodukcyjne 6 amortyzacja 7 czynsz i dzierżawa 8 energia RAZEM PRZYCHODY: paliwo (lub koszty dojazdów środkami 9 komunikacji publicznej) 10 reklama 11 koszty administracji 12 koszty telekomunikacyjne 13 koszty remontów 14 koszty bankowe w tym: - prowizje - odsetki od kredytów 15 ubezpieczenia w tym: osobowe - majątkowe usługi obce podać jakie (np. usługi księgowe, transportowe itp.) inne podać rodzaj kosztów (np.: opłaty eksploatacyjne) RAZEM KOSZTY: III. DOCHÓD BRUTTO (PRZYCHODY KOSZTY) IV. ZUS (całkowity) V. podatek dochodowy podpis wnioskodawcy

16 WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA: 1. Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego: - DRUK INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ PORĘCZYCIELA - KSEROKOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI; - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OSIĄGANE DOCHODY: a/ poręczyciel pobierający rentę lub emeryturę decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnią waloryzacją, ostatni odcinek wypłaty lub wyciąg z rachunku bankowego, na który jest przelewane świadczenie; b/ w przypadku umowy o pracy zaświadczenie o zatrudnieniu (wg wzoru PUP) na czas nieokreślony - w przypadku umowy na czas określony musi ona być zawarta na okres dłuższy niż umowa jaka będzie zawierana przez bezrobotnego z Urzędem; c/ dla poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami wobec ZUS i urzędu skarbowego (składane w oryginale i nie starsze niż 1 m-c od daty wystawienia), dokumenty potwierdzające osiągane dochody za okres minimum 3 ostatnich m-cy (deklaracja PIT z rok 2006 lub za m-c listopad 2006 oraz przelew bankowy zapłaty podatku dochodowego z ostatnich 3 m-cy w roku 2007 z oświadczeniem o osiąganych dochodach wg wzoru PUP lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach, a w przypadku karty podatkowej należy przedłożyć decyzję urzędu skarbowego ustalającą wysokość podatku dochodowego za rok 2007) - W przypadku działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 12 m-cy; d/ osoby prowadzące gospodarstwo rolne - kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na rok 2007, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego. Po upływie terminu ważności nakazu płatniczego, wymagane jest potwierdzenie przez UG aktualności danych w nim zawartych. Potwierdzenie takie ważne jest 1 miesiąc lub zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną oraz dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego, zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami. 2. Zabezpieczenie w postaci poręczenia wekslowego: - wszystkie dokumenty jak w przypadku poręczenia cywilnego, a ponadto weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę. 3. Blokada środków na rachunku bankowym: - umowa rachunku lokaty terminowej; - pismo potwierdzające z banku zawierające informacje o aktualnym stanie środków finansowych na rachunku lokaty, okresie trwania lokaty, możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz PUP oraz że nie dokonano na niej cesji i jest wolna od zajęć; minimalna wymagana wysokość środków wynosi 1,5 krotność wnioskowanej kwoty dotacji; - okres na jaki jest założona lokata musi być dłuższy niż okres 12 m-cy, a lokata musi być odnawialna; 4. Gwarancja bankowa: - informacja z banku o możliwości udzielania gwarancji na okres 18 m-cy do wysokości 1,5-krotność wnioskowanej kwoty dotacji. Uwaga! Procedura dokonania blokady środków oraz gwarancji bankowej odbywa się na podstawie złożonych w/w dokumentów przy podpisywaniu umowy przez bezrobotnego z Urzędem. Przy składaniu dokumentów do wszelkich kserokopii należy przedstawić oryginały do wglądu!

17 POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU ul. Czarnieckiego POZNAŃ (pieczęć zakładu pracy z adresem) ZAŚWIADCZENIE... (miejscowość, data i miesiąc słownie) Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (nazwisko i imię)... (nazwisko rodowe)... (nr PESEL)... (data i miejsce urodzenia)... zam.(dokładny adres stałego zamieszkania) legitymujący się dowodem osobistym (seria, numer, data wydania, wydany przez) jest zatrudniony(a) w naszym zakładzie pracy (nazwa, adres, nr telefonu, nr regon zakładu pracy) na stanowisku...od dnia (miesiąc słownie)... na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia *) na czas nieokreślony/określony do dnia (miesiąc słownie)... *), w pełnym/nie pełnym wymiarze czasu pracy na... etatu *) ze średnim wynagrodzeniem brutto zł z ostatnich 3 miesięcy... (słownie złotych)..... Wynagrodzenie powyższe nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone kwotą zł... (słownie złotych) *) Wymieniona w zaświadczeniu osoba nie znajduje się/znajduje się *) w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, ani w okresie próbnym *), nie jest/jest *) pracownikiem sezonowym. *) niepotrzebne skreślić /podpis i pieczęć imienna głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej/ Uwaga : zaświadczenie ważne jeden miesiąc od daty wystawienia zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane /podpis i pieczęć imienna kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej/

18 Oświadczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą będącego osobą fizyczną o osiąganych dochodach Ja (imię i nazwisko)... zamieszkały(a)... legitymujący (a) się dow. tożsamości seria i numer... data wydania...., wydany przez PESEL oświadczam, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w na zasadach ogólnych/zryczałtowanym podatkiem dochodowym/w formie karty podatkowej * moje średnie miesięczne dochody brutto od początku 2007r. wynoszą...zł, (słownie zł...). Obliczenie średniego miesięcznego dochodu brutto (obliczenia od początku roku 2007 do końca m-ca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia): 1. przychody: koszty: składki społeczne ZUS: dochód brutto od początku roku: średni miesięczny dochód brutto: podatek dochodowy od początku roku:... Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności przewidywanej w art kk, za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. * niepotrzebne skreślić... (data, pieczątka firmy i podpis Poręczyciela)

19 Załącznik do wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO Oświadczam, że: - nie prowadzę i nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej, - nie prowadziłem/-am działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłam/-em bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, - nie korzystałem/-am w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, - nie otrzymałem/-am dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, - nie złożyłem wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty, - nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, - nie byłem karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, - spełniam warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. (z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków do otrzymania wnioskowanej refundacji i zasadach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej, - przyjmuję warunki określone w zasadach przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,

20 - jest mi wiadome, że przyznane środki stanowią pomoc w ramach zasady de minimis i oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z , str.4), gdyż w okresie trzech lat nie korzystałam/-em ze środków pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom przekraczających kwotę EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa sektora rolnego lub rybołówstwa kwotę 3000 EUR. Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności przewidywanej w art kk, za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.... data i podpis Bezrobotnego

Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy/Poręczyciela 1

Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy/Poręczyciela 1 Załącznik do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy/Poręczyciela 1 Formularz należy wypełnić czytelnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON

Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy/Poręczyciela 1 Formularz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM: a) Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego oraz w postaci poręczenia wekslowego - poręczyciel posiadający

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

FORMY ZABEZPIECZENIA WARUNKI I WYKAZ DOKUMENTÓW

FORMY ZABEZPIECZENIA WARUNKI I WYKAZ DOKUMENTÓW FORMY ZABEZPIECZENIA WARUNKI I WYKAZ DOKUMENTÓW 1 Zabezpieczenie realizacji umowy musi stanowić jedna z poniższych form: a) poręczenie: b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval) c) zastaw rejestrowy na

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Chrzanów, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Obowiązuje od 2016 r.) Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Wn W

Załącznik Nr 4 do Wn W Załącznik Nr 4 do Wn W WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBRANEJ FORMY ZABEZPIECZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM: 1. Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego oraz w postaci poręczenia wekslowego:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.pl... (miejscowość i data)... (Nr rej. wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Wpisano do rejestru wniosków pod nr: Data wpływu wniosku do PUP: Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ..., dnia...... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr rej. wniosku KP-... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach określonych w : ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA:

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA: Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-555-.../20. 2Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W N I O S E K o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego . ( pieczęć podmiotu) (miejscowość, data) STAROSTA GRÓJECKI ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRÓJCU W N I O S E K o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa 4 62-510 Konin tel. (063) 243-03-66, fax. (063) 243-02-77 www.republika.pl/pup_konin...... miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (II) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko... adres zamieszkania... adres do korespondencji... PESEL. NIP. telefon kontaktowy... WNIOSEK

imię i nazwisko... adres zamieszkania... adres do korespondencji... PESEL. NIP. telefon kontaktowy... WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.praca-olesnica.pl, NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Nr akt:.. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MALBORKU WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... nr rejestracyjny wniosku

... nr rejestracyjny wniosku ... miejscowość, data... nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:......

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:...... WNIOSEK O POŻYCZKĘ I. DANE WNIOSKODAWCY FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:. rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Forma Prawna prowadzenia działalności:... Adres prowadzonej działalności:... Numer

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego do Regulaminu POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2; 39-100 Ropczyce tel.172231660, fax172227569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl... pieczęć firmowa wnioskodawcy WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Ryki, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wn O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna : Art.12a ust.3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

... / miejscowość, data/

... / miejscowość, data/ ... / miejscowość, data/ WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sochaczew, dnia.... data wpływu WNIOSEK Starosta Powiatu Sochaczewskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UWAGA: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy... Ryki, dnia...

Nr sprawy... Ryki, dnia... Nr sprawy... Ryki, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie szkolenia Podstawa prawna: art. 42 ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ...... 2013 r. (pieczęć firmowa wnioskodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK O REFUNDACJĘ Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Data wpływu... Nr rejestru... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku Wnioskuję o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości

miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku Wnioskuję o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej Nazwisko i imię bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS Adres stałego zameldowania Wypełnia P U P potwierdzenie wpływu dokumentu Adres zamieszkania Adres do korespondencji Telefon: nr ewid Data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE 1.. miejscowość, data POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy ( Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania zabezpieczeń wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu realizowanego przez LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2016

Nr sprawy DA.5410..2016 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... (seria i nr dowodu osobistego ) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, W N I O S E K

... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, W N I O S E K Człuchów, dnia...... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie)...... adres zamieszkania... numer telefonu lub e-mail... data wpływu do

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie.

Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9 z dnia 21.02.2011r Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Plan projektu przedsięwzięcia w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego

W N I O S E K o przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego Malbork, dnia... Pieczęć pracodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MALBORKU W N I O S E K o przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników do wniosku Wn - O

Wykaz załączników do wniosku Wn - O Wykaz załączników do wniosku Wn - O Załącznik Nr 1 Dodatkowe informacje Załącznik Nr 2 Kalkulacja kosztów i charakterystyka ekonomiczno finansowa Załącznik Nr 3 Informacja o spółdzielni socjalnej (jeśli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo