Centrum Aktywizacji Zawodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Aktywizacji Zawodowej"

Transkrypt

1

2 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... Eures, Eures-T Beskydy... Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa... Klub pracy... Szkolenia... Pożyczka szkoleniowa... Staże zawodowe... Praktyka absolwencka... Przygotowanie zawodowe dorosłych... Zwrot części kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania... Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej... Dodatek aktywizacyjny... Prace subsydiowane... Stypendium za podjęcie nauki... Pokrycie kosztów opieki nad bliskimi... Strefa pracy... Serwis Internetowy... E-formularze... Poszukuj pracy przez internet... Profil zawodowy... Europass - równe szanse na europejskim rynku... Rejestracja osób bezrobotnych... Zwrot kosztów dojazdu do PUP w Nysie... Szukam pracy

3 3 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej tworzą ludzie, którzy chcą i mogą Ci pomóc W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), świadczone są następujące usługi: pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy EURES (oferty pracy w Europie), poradnictwo zawodowe, klub pracy, szkolenia. Dodatkowo CAZ zajmuje się: udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacją subsydiowanych miejsc pracy, staży zawodowych i przygotowania zawodowego dorosłych, zwrotem kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania, zwrotem kosztów opieki nad osobami zależnymi, stypendium za kontynuowanie nauki. Wciąż wypracowujemy nowe formy współpracy z naszymi klientami. Partnerska współpraca oparta na chęciach i zaufaniu sprawi, że osobiste zgłaszanie się klientów do siedziby CAZ w Nysie ograniczamy do minimum. Jeśli pozostawisz nam aktualny numer telefonu, adres i adres korespondencyjny oraz korzystasz z Internetu, to wiele spraw możesz załatwić na odległość. Możemy zeskanować i wysłać Ci skierowanie do pracy, bądź potrzebne zaświadczenia. Dodatkowo pozostawiony numer konta bankowego sprawi, że należne Ci świadczenia będą do Ciebie trafiać zdecydowanie szybciej a niektórych przypadkach możesz uzyskać zwrot kosztów dojazdu do siedziby CAZ, np. przy otrzymaniu skierowania do pracy poza miejscem zamieszkania lub za dojazd na zajęcia organizowane przez doradców zawodowych lub liderów klubu pracy. O wszystkich naszych usługach możesz dowiedzieć się korzystając z bezpłatnej infolinii

4 4 POŚREDNICTWO PRACY Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą świadczoną przez Urząd Pracy w Nysie. Każda z osób bezrobotnych ma indywidualnego opiekuna - pośrednika pracy. Zadaniem pośrednika jest jak najszybsze skierowanie osoby bezrobotnej do pracy, bądź w przypadku braku odpowiedniej oferty przedstawienie innej możliwości aktywizacji, w tym: odbycia stażu zawodowego, skierowania na szkolenie, skierowania do prac subsydiowanych, przedstawienie propozycji uczestnictwa w programach realizowanych przez PUP w Nysie, skorzystania z usług doradcy zawodowego, rozpoczęcia Indywidualnego Planu Działania. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracą, tak aby była ona dla naszych klientów jak najmniej uciążliwa. Możemy współpracować telefonicznie bądź drogą elektroniczną zeskanujemy i prześlemy skierowanie do pracy bądź dowolne zaświadczenie. Na komórkę wyślemy sms-em powiadomienie o ofercie pracy, telefonicznie poinformujemy o pozostałych możliwościach aktywizacji. W przypadku otrzymania skierowania do pracodawcy, który ma siedzibę poza miejscowością w której mieszka kandydat do pracy, przysługuje osobie skierowanej zwrot kosztów dojazdu na spotkanie pracodawcą. tel:

5 5 EURES praca za granicą EURES (European Employment Services) to sieć pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa EURES realizowana jest przez pośredników pracy i polega m.in: na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu osób, informowaniu o warunkach życia i pracy na terenie EOG. Osoba poszukująca pracy może także samodzielnie poszukiwać zatrudnienia korzystając z ofi cjalnej strony EURES EURES-T Beskydy praca transgraniczna Powiatowy Urząd Pracy w Nysie jest jednym z partnerów EURES-T Beskydy. Partnerstwo tworzone jest przez urzędy pracy i instytucje rynku pracy z powiatów przygranicznych z terenu Czech, Polski i Słowacji. Cele transgranicznego EURES to m.in.: dostarczanie i wymiana informacji oraz porad na temat ofert pracy i podań o pracę, dostarczanie informacji na temat możliwości kształcenia w regionie objętym partnerstwem, rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych. Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego tel:

6 6 PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Celem poradnictwa zawodowego w PUP Nysa jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego. Nasi doradcy pomogą Ci: poznać samego siebie, rozpoznać bariery, które naprawdę utrudniają znalezienie pracy, poznać predyspozycje zawodowe, wybrać skuteczny rodzaj szkolenia, zaplanować specjalnie dla Ciebie indywidualny plan działania, dzięki któremu znajdziesz pracę. Współpraca z doradcami zawodowym może przebiegać w sposób indywidualny bądź w formie warsztatowej. Warsztaty odbywają się w małych grupach (8 16 osób) przy zastosowaniu konkretnych testów, ćwiczeń praktycznych, mini - wykładów sprzyjających efektywnemu rozwiązaniu problemu zawodowego konkretnej grupy osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Za dojazd na zajęcia w ramach poradnictwa grupowego przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd. Informacje o planowanych zajęciach znajdziesz na stronie internetowej www. pup.nysa.pl w zakładce poradnictwo zawodowe. tel:

7 KLUB PRACY 7 Klub Pracy w Nysie oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym, aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy. Szkolenia i zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są dla tych bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy pomimo tego, że napotykają trudności związane z poruszaniem się po rynku pracy, wyrażają chęć zmiany obecnej sytuacji. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach oferowanych przez Klub Pracy wpływa także na zmianę postawy osoby bezrobotnej wobec siebie i świata, stwarza także możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. W ramach oferowanej przez Klub Pracy w Nysie pomocy prowadzone są: 3-tygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 1-2 dniowe zajęcia aktywizacyjne. Klub Pracy w Nysie oferuje także bezpłatny dostęp do komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i innych informacji związanych z rynkiem pracy. Nie daj się zaskoczyć pracodawcy: naucz się pisać profesjonalne c.v poznaj metody skutecznej autoprezentacji poznaj zasady mowy ciała poznaj zasady, którymi rządzą się rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy telefoniczne z potencjalnym pracodawcą Za dojazd na zajęcia w Klubie Pracy przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd. Z nami nauczysz się także języka obcego. Specjalnie pod potrzeby osób bezrobotnych przygotowaliśmy stanowiska komputerowe do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Pod okiem lidera klubu pracy możesz korzystać z komputerowych aplikacji, które pozwolą Ci na opanowanie języka w stopniu komunikatywnym. Tylko od Ciebie zależy czy zechcesz wykorzystać szansę jaką Ci stwarzamy. tel:

8 8 SZKOLENIA Wiedza stanowi największy kapitał człowieka. Jednocześnie stanowi podstawę rozwijania kompetencji zawodowych. Dlatego też warto w nią inwestować. To dzięki niej możemy rozwijać swoje kompetencje. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poleca swoim klientom szeroki zakres szkoleń zawodowych. Szkolenia realizowane są w formie grupowej według ustalonego planu, który dostępny jest na stronie internetowej W przypadku gdy w planie nie ma szkolenia, którym klient jest zainteresowany organizowane jest wówczas szkolenie w trybie indywidualnym. W czasie szkolenia osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości uzależnionej od intensywności szkolenia oraz zwrot kosztów poniesionych na dojazd. tel:

9 9 POŻYCZKA SZKOLENIOWA W przypadku wyboru szkolenia specjalistycznego, które wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych wykraczających poza możliwości finansowe Urzędu Pracy, osoba zainteresowana może ubiegać się o udzielenie pożyczki szkoleniowej w kwocie 400% przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana, a jej zwrot rozłożony jest na 18 rat płatnych po zakończeniu szkolenia. tel:

10 10 STAŻE ZAWODOWE Celem stażu zawodowego jest nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu. Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych. Za odbywanie stażu przysługuje stypendium. W wielu przypadkach pracodawcy traktują staż jako swojego rodzaju okres próbny. Gdy osoba bezrobotna w okresie stażu wywrze na pracodawcy pozytywne wrażenie ma możliwość otrzymania pracy. O możliwość skierowania na staż należy pytać swojego pośrednika pracy. tel:

11 PRAKTYKA ABSOLWENCKA 11 Celem praktyki jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Odbywa się ona na postawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Podmiotem przyjmującym na praktykę absolwencką może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a uczestnikiem osoba poniżej 30 roku życia z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym. Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Praktyka nie może być dłuższa niż 3 miesiące u jednego pracodawcy. Umowa o praktykę absolwencką powinna określać w szczególności: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie. Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej Korzyści dla organizatora praktyk absolwenckich: w przypadku odpłatnej praktyki zwolnienie z opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzenie praktykanta może być wliczone w koszty prowadzenia działalności, możliwość poznania umiejętności praktykanta bez obowiązku nawiązania stosunku pracy Korzyści dla praktykanta: uzyskanie doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy, uzyskanie zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, w trakcie praktyki nie traci się statusu osoby bezrobotnej w trakcie praktyki zachowuje się prawo do zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie z praktyk nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009r. Nr 127, poz. 1052) tel:

12 12 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych pozwala na nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Przygotowanie realizowane jest według ściśle ustalonego planu kształcenia zawodowego a na zakończenie osoba bezrobotna zdaje egzamin przed komisją. Przygotowanie realizowane jest w dwóch formach: praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty i umożliwia zdobycie tytuły zawodowego lub tytułu czeladnika. Nauka zawodu może trwać od 12 do 18 miesięcy. przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym potwierdzającym zdobyte umiejętności. Przyuczenie trwa od 3 do 6 miesięcy. Uczestnik przygotowania zawodowego w trakcie nauki zawodu otrzymuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. tel:

13 13 ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY LUB ZAKWATEROWANIA W przypadku gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, koszt dojazdu środkami publicznego transportu przekracza 120 złotych, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Z kolei w przypadku, gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, czas dojazdu środkami publicznego transportu do miejsca pracy przekracza 3 godziny tam i z powrotem, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której pracuje, istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakwaterowanie. tel:

14 14 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Masz pomysł na własny biznes? Szukasz możliwości jego sfinansowania? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie udziela osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. Z pomocą PUP Nysa los w swoje ręce wzięło już ponad osób. Zostań swoim Szefem! Realizuj się zawodowo! tel:

15 15 DODATEK AKTYWIZACYJNY Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych jeżeli podejmują za skierowaniem Urzędu pracę nie w pełnym etacie lub z własnej inicjatywy podejmują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo ubiegania się o dodatek aktywizacyjny. Wysokość dodatku wynosi do 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Są jednak sytuacje w których dodatek nie przysługuje, tj: skierowania przez Urząd do prac subsydiowanych, podjęcia z własnej inicjatywy pracy u pracodawcy u którego było się zatrudnionym bezpośrednio przed zarejestrowaniem, podjęcia pracy z własnej inicjatywy za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego. tel:

16 16 PRACE SUBSYDIOWANE Jednym z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie jest tworzenie u pracodawców miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy. Miejsca pracy finansowane są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Do skierowania na powyższe oferty uprawnione są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sprawdź u swojego pośrednika czy kwalifikujesz się do pracy subsydiowanej. tel:

17 17 STYPENDIUM ZA PODJĘCIE NAUKI Osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od rejestracji podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej gdzie studiują w systemie niestacjonarnym, możliwe jest wypłacanie stypendium w wysokości 100% zasiłku przez okres 12 miesięcy. Aby ubiegać się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać wysokości uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. tel:

18 18 POKRYCIE KOSZTÓW OPIEKI NAD BLISKIMI Zapewnienie opieki w przypadku podjęcia pracy lub np. szkolenia, wiąże się z poniesieniem kosztów, co dla osoby samotnej stanowi duże wyzwanie. By umożliwić powrót na rynek pracy samotnym rodzicom wychowującym dzieci do lat 7 bądź osobom opiekującym się osobami zależnymi, Urząd Pracy może zwracać część kosztów poniesionych na zapewnienie opieki. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 50% zasiłku na okres do 6 miesięcy lub na okres trwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych. Pomoc przyznawana jest na każde dziecko do lat 7 pod warunkiem osiągania dochodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. tel

19 19 STREFA PRACY Specjalnie dla osób poszukujących pracy stworzyliśmy Strefę Pracy miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym poszukujący pracy może skorzystać z wielu udogodnień. Przede wszystkim strefa pracy to bezpłatny dostęp do pracy, w której publikowane są ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach. W strefie znajdują się 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Na każdym z nich zainstalowane jest profesjonalne oprogramowanie do tworzenia dokumentów. Stanowiska wyposażone są w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie wideokonferencji. Komputery podłączone są do drukarki, tak więc istnieje możliwość przygotowania przez poszukującego pracy dokumentów aplikacyjnych i sporządzenia wydruków. Do dyspozycji jest także profesjonalna niszczarka dokumentów. Jest także specjalny telefon, poprzez który poszukujący pracy mogą skontaktować się bezpłatnie z pracodawcami w celu umówieniu się na wizytę. Osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicami Polski mają do dyspozycji dedykowany infokiosk z bezpośrednim dostępem do strony EURES. Dla tradycjonalistów są tablice ogłoszeniowe. Jedna dla pracodawców poszukujących pracowników, druga do poszukujących pracy. tel:

20 20 Serwis Internetowy bieżąca informacja przez 24 godziny na dobę Odwiedzając nasz serwis internetowy możesz złożyć subskrypcję na newsletter. Będziesz na bieżąco ze wszelkimi nowinkami. Oprócz newslettera serwis oferuje wiele funkcjonalności, które sprawiają, że możesz korzystać z naszych usług nawet po godzinach otwarcia urzędu. Serwis umożliwia: rejestrację on-line, e-formularze, przeglądarkę ofert pracy, generowanie c.v., zakładanie profilu zawodowego, informowanie o ofertach pracy za pomocą sms, otrzymywanie newslettera, dostęp do statystyki rynku pracy, korzystanie z publikacji (w tym z archiwalnych), możliwość przesłania e-zapytania, wypełnić kupon do pracy. Zapraszamy na tel:

21 E-formularze 21 Dla wygody naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na załatwienie wielu spraw za pomocą internetu. Wśród tych rozwiązań są między innymi e-formularze. Dzięki nim osoby z terenu Powiatu Nyskiego nie muszą fatygować się osobiście do siedziby Urzędu aby: zgłosić podjęcie pracy, zgłosić podjęcie działalności gospodarczej, złożyć oświadczenie o dochodach, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia: o wysokości świadczeń wypłaconych przez PUP Nysa, o okresach zarejestrowania w ewidencji PUP Nysa, o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym, o nie figurowaniu w ewidencji PUP Nysa, o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, dla potrzeb OPS, RP7. tel:

22 22 Poszukuj pracy przez internet Rosnąca ilość użytkowników internetu sprawia, iż coraz częściej powstają portale na których pracodawcy umieszczają ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. Jednak nie wszyscy mają dostęp do internetu. Dlatego z każdym rokiem powiększamy ilość bezpłatnych stanowisk z dostępem do internetu gdzie osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą przeszukiwać zasoby sieci w celu poszukiwania pracy zgodnie z przyjętym regulaminem. Pracy poszukuj między innymi na: Zapytaj swojego pośrednika gdzie możesz skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. tel:

23 23 Profil zawodowy Tak jak Ty szukasz pracy w internecie tak i pracodawcy korzystają internetu przy poszukiwaniu pracy. Dlatego daj się znaleźć pracodawcy. Odwiedź nasz serwis i załóż swój profil zawodowy. Tworząc profil zawodowy możesz dodawać, aktualizować swoje c.v., które jest udostępnione tylko zweryfikowanym przez PUP Nysa pracodawcom. Założenie profilu z pewnością zwiększy Twoje szanse na podjęcie pracy. tel:

24 24 EUROPASS - równe szanse na europejskim rynku Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawieniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie. W skład Europass wchodzą: Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass- Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu, Europass- Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego z 15 grudnia SZUKASZ PRACY W KRAJU LUB ZA GRANICĄ? Przygotuj Europass - CV! Dokument wraz z instrukcją dostępny jest WYBIERASZ SIĘ NA STUDIA, STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ? Wykorzystaj Europass- Mobilność! Dokument wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej np. uczelni. CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH? Wykorzystaj Europas- Paszport językowy! Wzór i instrukcja Europass - Paszport Językowy jest dostępny na stronie KOŃCZYSZ STUDIA? Zapytaj w dziekanacie o Europass -Suplement do Dyplomu! Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom. Wzór jest dostępny na stronie gov.pl POSIADASZ DYPLOM ZAWODOWY? Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe! Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda wewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument jest wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę tel:

25 25 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Aby korzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Z definicji osoby bezrobotnej wynika, iż jest ona osobą niezatrudnioną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, albo jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie etatu. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy system kolejkowy, który sprawia, że rejestracja w naszym Urzędzie jest mniej uciążliwa. Do minimum ograniczyliśmy formalności. Wystarczy wypełnić tylko 2 oświadczenia, pobrać z automatu bilet i oczekiwać na wezwanie. Pracownik Urzędu przygotuje odpowiednie dokumenty, w razie potrzeby wykona kserokopie świadectw pracy bądź ukończenia szkoły. Do rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające kwalifikacje, staż pracy, doświadczenia zawodowe, zamieszkiwanie na terenie Powiatu Nyskiego i pozostałe niezbędne do ustalenia statusu osoby bezrobotnej i uprawnień do prawa do zasiłku wynikające z osobistej sytuacji osoby rejestrującej się. W czasie rejestracji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Zadzwoń przed rejestracją i upewnij się, że masz komplet dokumentów. Ponadto w ramach serwisu umożliwiliśmy rejestrację on-line. Dzięki temu masz możliwość założenia swojej kartoteki, przygotowania odpowiednich dokumentów oraz zarezerwowania terminu wizyty w Urzędzie. Nie musisz już stać w kolejce. tel:

26 26 Zwrot kosztów dojazdu do PUP w Nysie Informujemy, iż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie istnieje możliwość otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu do PUP w Nysie. Zwrot przysługuje wyłącznie osobom bezrobotnym (spoza miasta i gminy Nysa), które zostały zaproszone lub wezwane przez Urząd. Uwaga: koszty związane z rejestracją w Urzędzie Pracy nie są zwracane. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu (poza złożeniem wniosku z udokumentowanym poniesieniem kosztu dojazdu uwaga: zwracamy koszty do wysokości najtańszego biletu komunikacji publicznej) jest także posiadanie przez Urząd Pracy takich danych osoby bezrobotnej jak: - aktywny numer telefonu i/lub aktywny adres , - numer konta bankowego W przypadku braku w/w danych, które w praktyce uniemożliwiają kontakt z osobami bezrobotnymi koszty dojazdu nie będą zwracane. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z usług Urzędu Pracy świadczonych drogą elektroniczną poprzez platformę lub poprzez bezpłatną infolinię Aby załatwić swoją sprawę w Urzędzie Pracy nie musisz przyjeżdżać do Nysy. Poprzez Internet lub telefon możesz załatwić: - zgłoszenie podjęcia pracy, otwarcia działalności gospodarczej - złożenie oświadczenia u uzyskanych dochodach - złożenie wniosku o wydanie dowolnego zaświadczenia - i inne Potrzebne Ci zaświadczenia otrzymasz od nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Korzystaj także z: rejestracji on line, serwisu sms, newslettera.

27 27 Kupon do pracy Kupon do pracy usługa adresowana do osób aktywnie poszukujących pracy. Gwarantujemy, że w ciągu 30 dni od daty wysłania/złożenia kuponu skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Ci oferty pracy.

28 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, Nysa tel fax bezpłatna infolinia

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy,

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, Niekiedy barierą w poszukiwaniu pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji i umiejętności aktualnie potrzebnych na rynku pracy. odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Pakiet usług dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy WWW.PUP.NYSA.PL POWIATOWY URZ D PRACY 1 SPIS TREŚCI 2 str. 1. Wstęp 3 2. Pośrednictwo pracy 4 3. Sklep z pracą 5 4.

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Jak uchronić się przed bezrobociem? Jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś zatrudniony

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu naszym głównym celem jest wsparcie osób bezrobotnym w znalezieniu pracy. Pomoc świadczona jest poprzez następującej usługi: pośrednictwo pracy - osoba bezrobotna

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG POWIATOWY URZ D PRACY. www.pup.nysa.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG POWIATOWY URZ D PRACY. www.pup.nysa.pl Powiatowy Urząd Pracy w Nysie KATALOG USŁUG www.pup.nysa.pl POWIATOWY URZ D PRACY SPIS TREŚCI Pośrednictwo pracy... 4 Doradztwo zawodowe... 5 Staż zawodowy... 6 Praktyczna nauka zawodu dorosłych... 7 Przyuczenie

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY

DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY DZIAŁANIA URZĘDU PRACY WSPOMAGAJĄCE MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY Janina Migdalewicz Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Maj 2009 Kraj: 11,2% Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WSAP

REGULAMIN PROMOCJI WSAP REGULAMIN PROMOCJI WSAP Rekrutacja jesienna 2015 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 2. Promocje dotyczą rekrutacji jesiennej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 1)

USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052. o praktykach absolwenckich 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady odbywania praktyki absolwenckiej,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WSAP

REGULAMIN PROMOCJI WSAP REGULAMIN PROMOCJI WSAP Rekrutacja jesienna 2016 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 2. Promocje dotyczą tylko rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. 1 Pomoc w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl KRYTERIA zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Skrót informacji o usługach publicznych słuŝb zatrudnienia regionu małopolskiego dla osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Publiczne słuŝby zatrudnienia nie pozostawiają bez pomocy

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PORADNIK. dla PRACODAWCÓW. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

PORADNIK PORADNIK. dla PRACODAWCÓW. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach PORADNIK PORADNIK dla PRACODAWCÓW dla PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach DANE KONTAKTOWE Punkt Informacyjny dla Pracodawców Współpraca z pracodawcami Szkolenia, przygotowania zawodowe dorosłych

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto zaprasza OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY WARSZAWA, LIPIEC 2013 ZMIANY W URZĘDACH PRACY I. WPROWADZENIE DORADCÓW KLIENTA II. III. IV. PROFILOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Program START. Biuro Dyrektora Generalnego

Program START. Biuro Dyrektora Generalnego Biuro Dyrektora Generalnego WSTĘP Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość roli i odpowiedzialności społecznej w zapewnieniu dobrego startu na rynku pracy dla osób rozpoczynających swoją

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02. Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy kierowana do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start.

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start. http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/rok 2011.html Fundusz Pracy Program Aktywni na start. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo