Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Aktywizacji Zawodowej"

Transkrypt

1

2 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... Eures, Eures-T Beskydy... Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa... Klub pracy... Szkolenia... Pożyczka szkoleniowa... Staże zawodowe... Praktyka absolwencka... Przygotowanie zawodowe dorosłych... Zwrot części kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania... Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej... Dodatek aktywizacyjny... Prace subsydiowane... Stypendium za podjęcie nauki... Pokrycie kosztów opieki nad bliskimi... Strefa pracy... Serwis Internetowy... E-formularze... Poszukuj pracy przez internet... Profil zawodowy... Europass - równe szanse na europejskim rynku... Rejestracja osób bezrobotnych... Zwrot kosztów dojazdu do PUP w Nysie... Szukam pracy

3 3 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej tworzą ludzie, którzy chcą i mogą Ci pomóc W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), świadczone są następujące usługi: pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy EURES (oferty pracy w Europie), poradnictwo zawodowe, klub pracy, szkolenia. Dodatkowo CAZ zajmuje się: udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacją subsydiowanych miejsc pracy, staży zawodowych i przygotowania zawodowego dorosłych, zwrotem kosztów dojazdu do pracy lub zakwaterowania, zwrotem kosztów opieki nad osobami zależnymi, stypendium za kontynuowanie nauki. Wciąż wypracowujemy nowe formy współpracy z naszymi klientami. Partnerska współpraca oparta na chęciach i zaufaniu sprawi, że osobiste zgłaszanie się klientów do siedziby CAZ w Nysie ograniczamy do minimum. Jeśli pozostawisz nam aktualny numer telefonu, adres i adres korespondencyjny oraz korzystasz z Internetu, to wiele spraw możesz załatwić na odległość. Możemy zeskanować i wysłać Ci skierowanie do pracy, bądź potrzebne zaświadczenia. Dodatkowo pozostawiony numer konta bankowego sprawi, że należne Ci świadczenia będą do Ciebie trafiać zdecydowanie szybciej a niektórych przypadkach możesz uzyskać zwrot kosztów dojazdu do siedziby CAZ, np. przy otrzymaniu skierowania do pracy poza miejscem zamieszkania lub za dojazd na zajęcia organizowane przez doradców zawodowych lub liderów klubu pracy. O wszystkich naszych usługach możesz dowiedzieć się korzystając z bezpłatnej infolinii

4 4 POŚREDNICTWO PRACY Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą świadczoną przez Urząd Pracy w Nysie. Każda z osób bezrobotnych ma indywidualnego opiekuna - pośrednika pracy. Zadaniem pośrednika jest jak najszybsze skierowanie osoby bezrobotnej do pracy, bądź w przypadku braku odpowiedniej oferty przedstawienie innej możliwości aktywizacji, w tym: odbycia stażu zawodowego, skierowania na szkolenie, skierowania do prac subsydiowanych, przedstawienie propozycji uczestnictwa w programach realizowanych przez PUP w Nysie, skorzystania z usług doradcy zawodowego, rozpoczęcia Indywidualnego Planu Działania. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracą, tak aby była ona dla naszych klientów jak najmniej uciążliwa. Możemy współpracować telefonicznie bądź drogą elektroniczną zeskanujemy i prześlemy skierowanie do pracy bądź dowolne zaświadczenie. Na komórkę wyślemy sms-em powiadomienie o ofercie pracy, telefonicznie poinformujemy o pozostałych możliwościach aktywizacji. W przypadku otrzymania skierowania do pracodawcy, który ma siedzibę poza miejscowością w której mieszka kandydat do pracy, przysługuje osobie skierowanej zwrot kosztów dojazdu na spotkanie pracodawcą. tel:

5 5 EURES praca za granicą EURES (European Employment Services) to sieć pośrednictwa pracy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa EURES realizowana jest przez pośredników pracy i polega m.in: na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu osób, informowaniu o warunkach życia i pracy na terenie EOG. Osoba poszukująca pracy może także samodzielnie poszukiwać zatrudnienia korzystając z ofi cjalnej strony EURES EURES-T Beskydy praca transgraniczna Powiatowy Urząd Pracy w Nysie jest jednym z partnerów EURES-T Beskydy. Partnerstwo tworzone jest przez urzędy pracy i instytucje rynku pracy z powiatów przygranicznych z terenu Czech, Polski i Słowacji. Cele transgranicznego EURES to m.in.: dostarczanie i wymiana informacji oraz porad na temat ofert pracy i podań o pracę, dostarczanie informacji na temat możliwości kształcenia w regionie objętym partnerstwem, rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych. Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego tel:

6 6 PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Celem poradnictwa zawodowego w PUP Nysa jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego. Nasi doradcy pomogą Ci: poznać samego siebie, rozpoznać bariery, które naprawdę utrudniają znalezienie pracy, poznać predyspozycje zawodowe, wybrać skuteczny rodzaj szkolenia, zaplanować specjalnie dla Ciebie indywidualny plan działania, dzięki któremu znajdziesz pracę. Współpraca z doradcami zawodowym może przebiegać w sposób indywidualny bądź w formie warsztatowej. Warsztaty odbywają się w małych grupach (8 16 osób) przy zastosowaniu konkretnych testów, ćwiczeń praktycznych, mini - wykładów sprzyjających efektywnemu rozwiązaniu problemu zawodowego konkretnej grupy osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Za dojazd na zajęcia w ramach poradnictwa grupowego przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd. Informacje o planowanych zajęciach znajdziesz na stronie internetowej www. pup.nysa.pl w zakładce poradnictwo zawodowe. tel:

7 KLUB PRACY 7 Klub Pracy w Nysie oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym, aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy. Szkolenia i zajęcia w Klubie Pracy przeznaczone są dla tych bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy pomimo tego, że napotykają trudności związane z poruszaniem się po rynku pracy, wyrażają chęć zmiany obecnej sytuacji. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach oferowanych przez Klub Pracy wpływa także na zmianę postawy osoby bezrobotnej wobec siebie i świata, stwarza także możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. W ramach oferowanej przez Klub Pracy w Nysie pomocy prowadzone są: 3-tygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 1-2 dniowe zajęcia aktywizacyjne. Klub Pracy w Nysie oferuje także bezpłatny dostęp do komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i innych informacji związanych z rynkiem pracy. Nie daj się zaskoczyć pracodawcy: naucz się pisać profesjonalne c.v poznaj metody skutecznej autoprezentacji poznaj zasady mowy ciała poznaj zasady, którymi rządzą się rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy telefoniczne z potencjalnym pracodawcą Za dojazd na zajęcia w Klubie Pracy przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd. Z nami nauczysz się także języka obcego. Specjalnie pod potrzeby osób bezrobotnych przygotowaliśmy stanowiska komputerowe do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Pod okiem lidera klubu pracy możesz korzystać z komputerowych aplikacji, które pozwolą Ci na opanowanie języka w stopniu komunikatywnym. Tylko od Ciebie zależy czy zechcesz wykorzystać szansę jaką Ci stwarzamy. tel:

8 8 SZKOLENIA Wiedza stanowi największy kapitał człowieka. Jednocześnie stanowi podstawę rozwijania kompetencji zawodowych. Dlatego też warto w nią inwestować. To dzięki niej możemy rozwijać swoje kompetencje. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poleca swoim klientom szeroki zakres szkoleń zawodowych. Szkolenia realizowane są w formie grupowej według ustalonego planu, który dostępny jest na stronie internetowej W przypadku gdy w planie nie ma szkolenia, którym klient jest zainteresowany organizowane jest wówczas szkolenie w trybie indywidualnym. W czasie szkolenia osoba skierowana otrzymuje stypendium w wysokości uzależnionej od intensywności szkolenia oraz zwrot kosztów poniesionych na dojazd. tel:

9 9 POŻYCZKA SZKOLENIOWA W przypadku wyboru szkolenia specjalistycznego, które wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych wykraczających poza możliwości finansowe Urzędu Pracy, osoba zainteresowana może ubiegać się o udzielenie pożyczki szkoleniowej w kwocie 400% przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana, a jej zwrot rozłożony jest na 18 rat płatnych po zakończeniu szkolenia. tel:

10 10 STAŻE ZAWODOWE Celem stażu zawodowego jest nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu. Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych. Za odbywanie stażu przysługuje stypendium. W wielu przypadkach pracodawcy traktują staż jako swojego rodzaju okres próbny. Gdy osoba bezrobotna w okresie stażu wywrze na pracodawcy pozytywne wrażenie ma możliwość otrzymania pracy. O możliwość skierowania na staż należy pytać swojego pośrednika pracy. tel:

11 PRAKTYKA ABSOLWENCKA 11 Celem praktyki jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Odbywa się ona na postawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Podmiotem przyjmującym na praktykę absolwencką może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a uczestnikiem osoba poniżej 30 roku życia z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym. Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Praktyka nie może być dłuższa niż 3 miesiące u jednego pracodawcy. Umowa o praktykę absolwencką powinna określać w szczególności: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie. Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej Korzyści dla organizatora praktyk absolwenckich: w przypadku odpłatnej praktyki zwolnienie z opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzenie praktykanta może być wliczone w koszty prowadzenia działalności, możliwość poznania umiejętności praktykanta bez obowiązku nawiązania stosunku pracy Korzyści dla praktykanta: uzyskanie doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy, uzyskanie zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, w trakcie praktyki nie traci się statusu osoby bezrobotnej w trakcie praktyki zachowuje się prawo do zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie z praktyk nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009r. Nr 127, poz. 1052) tel:

12 12 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych pozwala na nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Przygotowanie realizowane jest według ściśle ustalonego planu kształcenia zawodowego a na zakończenie osoba bezrobotna zdaje egzamin przed komisją. Przygotowanie realizowane jest w dwóch formach: praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Kuratora Oświaty i umożliwia zdobycie tytuły zawodowego lub tytułu czeladnika. Nauka zawodu może trwać od 12 do 18 miesięcy. przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym potwierdzającym zdobyte umiejętności. Przyuczenie trwa od 3 do 6 miesięcy. Uczestnik przygotowania zawodowego w trakcie nauki zawodu otrzymuje stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. tel:

13 13 ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY LUB ZAKWATEROWANIA W przypadku gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, koszt dojazdu środkami publicznego transportu przekracza 120 złotych, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Z kolei w przypadku, gdy: podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania wydanego przez PUP w Nysie, czas dojazdu środkami publicznego transportu do miejsca pracy przekracza 3 godziny tam i z powrotem, uzyskiwany dochód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia, osoba bezrobotna mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której pracuje, istnieje możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakwaterowanie. tel:

14 14 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Masz pomysł na własny biznes? Szukasz możliwości jego sfinansowania? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie udziela osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. Z pomocą PUP Nysa los w swoje ręce wzięło już ponad osób. Zostań swoim Szefem! Realizuj się zawodowo! tel:

15 15 DODATEK AKTYWIZACYJNY Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych jeżeli podejmują za skierowaniem Urzędu pracę nie w pełnym etacie lub z własnej inicjatywy podejmują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo ubiegania się o dodatek aktywizacyjny. Wysokość dodatku wynosi do 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Są jednak sytuacje w których dodatek nie przysługuje, tj: skierowania przez Urząd do prac subsydiowanych, podjęcia z własnej inicjatywy pracy u pracodawcy u którego było się zatrudnionym bezpośrednio przed zarejestrowaniem, podjęcia pracy z własnej inicjatywy za granicą Polski u pracodawcy zagranicznego. tel:

16 16 PRACE SUBSYDIOWANE Jednym z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie jest tworzenie u pracodawców miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy. Miejsca pracy finansowane są w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Do skierowania na powyższe oferty uprawnione są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Sprawdź u swojego pośrednika czy kwalifikujesz się do pracy subsydiowanej. tel:

17 17 STYPENDIUM ZA PODJĘCIE NAUKI Osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od rejestracji podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej gdzie studiują w systemie niestacjonarnym, możliwe jest wypłacanie stypendium w wysokości 100% zasiłku przez okres 12 miesięcy. Aby ubiegać się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać wysokości uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. tel:

18 18 POKRYCIE KOSZTÓW OPIEKI NAD BLISKIMI Zapewnienie opieki w przypadku podjęcia pracy lub np. szkolenia, wiąże się z poniesieniem kosztów, co dla osoby samotnej stanowi duże wyzwanie. By umożliwić powrót na rynek pracy samotnym rodzicom wychowującym dzieci do lat 7 bądź osobom opiekującym się osobami zależnymi, Urząd Pracy może zwracać część kosztów poniesionych na zapewnienie opieki. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 50% zasiłku na okres do 6 miesięcy lub na okres trwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych. Pomoc przyznawana jest na każde dziecko do lat 7 pod warunkiem osiągania dochodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. tel

19 19 STREFA PRACY Specjalnie dla osób poszukujących pracy stworzyliśmy Strefę Pracy miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym poszukujący pracy może skorzystać z wielu udogodnień. Przede wszystkim strefa pracy to bezpłatny dostęp do pracy, w której publikowane są ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach. W strefie znajdują się 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Na każdym z nich zainstalowane jest profesjonalne oprogramowanie do tworzenia dokumentów. Stanowiska wyposażone są w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie wideokonferencji. Komputery podłączone są do drukarki, tak więc istnieje możliwość przygotowania przez poszukującego pracy dokumentów aplikacyjnych i sporządzenia wydruków. Do dyspozycji jest także profesjonalna niszczarka dokumentów. Jest także specjalny telefon, poprzez który poszukujący pracy mogą skontaktować się bezpłatnie z pracodawcami w celu umówieniu się na wizytę. Osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicami Polski mają do dyspozycji dedykowany infokiosk z bezpośrednim dostępem do strony EURES. Dla tradycjonalistów są tablice ogłoszeniowe. Jedna dla pracodawców poszukujących pracowników, druga do poszukujących pracy. tel:

20 20 Serwis Internetowy bieżąca informacja przez 24 godziny na dobę Odwiedzając nasz serwis internetowy możesz złożyć subskrypcję na newsletter. Będziesz na bieżąco ze wszelkimi nowinkami. Oprócz newslettera serwis oferuje wiele funkcjonalności, które sprawiają, że możesz korzystać z naszych usług nawet po godzinach otwarcia urzędu. Serwis umożliwia: rejestrację on-line, e-formularze, przeglądarkę ofert pracy, generowanie c.v., zakładanie profilu zawodowego, informowanie o ofertach pracy za pomocą sms, otrzymywanie newslettera, dostęp do statystyki rynku pracy, korzystanie z publikacji (w tym z archiwalnych), możliwość przesłania e-zapytania, wypełnić kupon do pracy. Zapraszamy na tel:

21 E-formularze 21 Dla wygody naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na załatwienie wielu spraw za pomocą internetu. Wśród tych rozwiązań są między innymi e-formularze. Dzięki nim osoby z terenu Powiatu Nyskiego nie muszą fatygować się osobiście do siedziby Urzędu aby: zgłosić podjęcie pracy, zgłosić podjęcie działalności gospodarczej, złożyć oświadczenie o dochodach, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia: o wysokości świadczeń wypłaconych przez PUP Nysa, o okresach zarejestrowania w ewidencji PUP Nysa, o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym, o nie figurowaniu w ewidencji PUP Nysa, o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, dla potrzeb OPS, RP7. tel:

22 22 Poszukuj pracy przez internet Rosnąca ilość użytkowników internetu sprawia, iż coraz częściej powstają portale na których pracodawcy umieszczają ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. Jednak nie wszyscy mają dostęp do internetu. Dlatego z każdym rokiem powiększamy ilość bezpłatnych stanowisk z dostępem do internetu gdzie osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą przeszukiwać zasoby sieci w celu poszukiwania pracy zgodnie z przyjętym regulaminem. Pracy poszukuj między innymi na: Zapytaj swojego pośrednika gdzie możesz skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. tel:

23 23 Profil zawodowy Tak jak Ty szukasz pracy w internecie tak i pracodawcy korzystają internetu przy poszukiwaniu pracy. Dlatego daj się znaleźć pracodawcy. Odwiedź nasz serwis i załóż swój profil zawodowy. Tworząc profil zawodowy możesz dodawać, aktualizować swoje c.v., które jest udostępnione tylko zweryfikowanym przez PUP Nysa pracodawcom. Założenie profilu z pewnością zwiększy Twoje szanse na podjęcie pracy. tel:

24 24 EUROPASS - równe szanse na europejskim rynku Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawieniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie. W skład Europass wchodzą: Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass- Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu, Europass- Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego z 15 grudnia SZUKASZ PRACY W KRAJU LUB ZA GRANICĄ? Przygotuj Europass - CV! Dokument wraz z instrukcją dostępny jest WYBIERASZ SIĘ NA STUDIA, STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ? Wykorzystaj Europass- Mobilność! Dokument wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej np. uczelni. CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH? Wykorzystaj Europas- Paszport językowy! Wzór i instrukcja Europass - Paszport Językowy jest dostępny na stronie KOŃCZYSZ STUDIA? Zapytaj w dziekanacie o Europass -Suplement do Dyplomu! Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom. Wzór jest dostępny na stronie gov.pl POSIADASZ DYPLOM ZAWODOWY? Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe! Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda wewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument jest wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę tel:

25 25 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Aby korzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Z definicji osoby bezrobotnej wynika, iż jest ona osobą niezatrudnioną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, albo jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie etatu. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy system kolejkowy, który sprawia, że rejestracja w naszym Urzędzie jest mniej uciążliwa. Do minimum ograniczyliśmy formalności. Wystarczy wypełnić tylko 2 oświadczenia, pobrać z automatu bilet i oczekiwać na wezwanie. Pracownik Urzędu przygotuje odpowiednie dokumenty, w razie potrzeby wykona kserokopie świadectw pracy bądź ukończenia szkoły. Do rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające kwalifikacje, staż pracy, doświadczenia zawodowe, zamieszkiwanie na terenie Powiatu Nyskiego i pozostałe niezbędne do ustalenia statusu osoby bezrobotnej i uprawnień do prawa do zasiłku wynikające z osobistej sytuacji osoby rejestrującej się. W czasie rejestracji należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Zadzwoń przed rejestracją i upewnij się, że masz komplet dokumentów. Ponadto w ramach serwisu umożliwiliśmy rejestrację on-line. Dzięki temu masz możliwość założenia swojej kartoteki, przygotowania odpowiednich dokumentów oraz zarezerwowania terminu wizyty w Urzędzie. Nie musisz już stać w kolejce. tel:

26 26 Zwrot kosztów dojazdu do PUP w Nysie Informujemy, iż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie istnieje możliwość otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu do PUP w Nysie. Zwrot przysługuje wyłącznie osobom bezrobotnym (spoza miasta i gminy Nysa), które zostały zaproszone lub wezwane przez Urząd. Uwaga: koszty związane z rejestracją w Urzędzie Pracy nie są zwracane. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu (poza złożeniem wniosku z udokumentowanym poniesieniem kosztu dojazdu uwaga: zwracamy koszty do wysokości najtańszego biletu komunikacji publicznej) jest także posiadanie przez Urząd Pracy takich danych osoby bezrobotnej jak: - aktywny numer telefonu i/lub aktywny adres , - numer konta bankowego W przypadku braku w/w danych, które w praktyce uniemożliwiają kontakt z osobami bezrobotnymi koszty dojazdu nie będą zwracane. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z usług Urzędu Pracy świadczonych drogą elektroniczną poprzez platformę lub poprzez bezpłatną infolinię Aby załatwić swoją sprawę w Urzędzie Pracy nie musisz przyjeżdżać do Nysy. Poprzez Internet lub telefon możesz załatwić: - zgłoszenie podjęcia pracy, otwarcia działalności gospodarczej - złożenie oświadczenia u uzyskanych dochodach - złożenie wniosku o wydanie dowolnego zaświadczenia - i inne Potrzebne Ci zaświadczenia otrzymasz od nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Korzystaj także z: rejestracji on line, serwisu sms, newslettera.

27 27 Kupon do pracy Kupon do pracy usługa adresowana do osób aktywnie poszukujących pracy. Gwarantujemy, że w ciągu 30 dni od daty wysłania/złożenia kuponu skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Ci oferty pracy.

28 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, Nysa tel fax bezpłatna infolinia

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW

JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW I JAK PRACODAWCY ZNAJDUJĄ PRACOWNIKÓW Sieć kontaktów Składanie ofert bezpośr. do firm Korzystanie z usług różnych firm konsaltingowych Agencja pośrednictwa pracy Łowcy głów (headhunters) Przeglądanie drobnych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 177 13597 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo