Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r.

2 Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przejął do realizacji powiatowe zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wiązało się to z przygotowaniem pomieszczeń dla prawie 20 przejmowanych pracowników, wyposaŝeniem im stanowisk pracy. Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej zostali umieszczeni w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Beethovena. Dział Rehabilitacji pozostał w pomieszczeniach przy ul. Limanowskiego 9a, gdzie na I piętro po przeprowadzeniu remontu przeniesiono równieŝ pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych z budynku przy ul. Limanowskiego 11. Nowych pracowników przeszkolono z zakresu obsługi systemów informatycznych, w tym głównie systemu Pomost, uzyskali równieŝ uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych. Przełom roku 2012/13 był więc szczególnie trudny dla Ośrodka ze względu n a nagromadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy podopiecznym w okresie zimowym, przygotowaniem rocznych rozliczeń budŝetowych, sprawozdawczości oraz koniecznością wydania wszystkich nowych decyzji w Dziale Pieczy Zastępczej, aby dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnieni wychowankowie otrzymali terminowo świadczenia. Realizując zadania zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono kolejnych asystentów rodziny oraz koordynatorów, przeprowadzono dwie kampanie medialne pn. Rodzina zastępcza zawód dla ludzi z sercem. Przygotowano harmonogram działań w celu stopniowego osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podjęto starania o zwiększenie liczby miejsc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, w którym obecnie utworzono Centrum Wsparcia Socjalnego gdzie funkcjonują placówki zapewniające miejsca noclegowe i pomoc w zakresie przemocy, bezdomności i sytuacji kryzysowych. Utworzono mieszkania chronione tymczasowo w trzech wynajętych mieszkaniach. Przejęto nadzór merytoryczny nad Domem Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi na terenie miasta. Dodatkowo pod koniec roku uzyskaliśmy mieszkanie, które remontujemy na potrzeby uŝyczenia zawodowej rodzinie zastępczej, natomiast dwa mieszkania remontuje MZB na potrzeby mieszkań chronionych oraz dla zawodowej rodziny zastępczej. NiezaleŜnie od zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje równieŝ zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół wałbrzyskich, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie są ubezpieczone. Sprawozdanie z powyŝszych działań zostało zamieszczone równieŝ w tym materiale. Kolejnym zadaniami, które realizuje Ośrodek są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Informacja o tych działaniach została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach. 1

3 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŝliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i moŝliwości Ośrodka. W 2013 roku wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wyniosły ogółem zł, w tym: 1. Zadania zlecone Gminie finansowane z budŝetu państwa: zł Pozostała działalność refundacja kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenie opiekunów prawnych Pozostała działalność dodatki po 100 i po 200 zł. do świadczeń pielęgnacyjnych zł zł zł zł 2. Zadania zlecone Powiatowi finansowane z budŝetu państwa: zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych zł 3. Zadania własne powiatowe na podstawie porozumień zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z obcych powiatów zł 4. Zadania własne gminy dofinansowane z budŝetu państwa zł Asystent Rodziny zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2

4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe zł zł Ośrodki pomocy społecznej zł Pozostała działalność pomoc państwa w zakresie doŝywiania zł Pomoc materialna dla uczniów zł 5. Zadania własne powiatu dofinansowane z budŝetu państwa zł Rodziny zastępcze wynagrodzenie koordynatorów rodziny zł 6. Zadania finansowane z budŝetu gminy zł Zwalczanie narkomanii zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Domy pomocy społecznej zł Ośrodki wsparcia zł Rodziny zastępcze zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Asystent Rodziny zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego finansowane ze środków własnych gminy zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł W Dodatki mieszkaniowe zł Ośrodki Pomocy Społecznej zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Pozostała działalność środki jak wkład własny do programu Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania zł Pozostała działalność środki na prace społecznie uŝyteczne zł Pomoc materialna dla uczniów zł 7. Zadania finansowane z budŝetu powiatu zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Rodziny Zastępcze i wynagrodzenie koordynatorów rodziny zł Ośrodki Pomocy Społecznej zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z obcych powiatów zł 8. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zł Projekt Od bierności do aktywności zł 3

5 Projekt SAMODZIELNI zł Projekt Powrót do Aktywności zł ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Wszystkie świadczenia finansowe są zadaniami własnymi gminy, jednak część zadań jest nadal dofinansowywana z budŝetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe w całości, a pomoc na doŝywianie w części. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej Środki własne gminy Środki z budŝetu państwa (w tym dofinansowanie zadań własnych) Razem Udział środków własnych gminy w stosunku do środków z budŝetu państwa w okresie ostatnich pięciu lat na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiono na wykresie i w tabeli. Z powyŝszych danych wynika, Ŝe w 2013 roku znacznie wzrosła kwota dotacji z budŝetu państwa. Spowodowane to jest przede wszystkim wzrostem kryterium dochodowego, które podwyŝszono w październiku 2012 r., co z kolei spowodowało wzrost wysokości świadczeń. Zasiłki stałe, jako zadanie własne gmin dofinansowane z budŝetu państwa zostały wypłacone osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym osób. Zasiłki przyznawane były w wysokości wynikającej z róŝnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku liczba osób wzrosła o 88. Średnia wysokość zasiłku wzrosła i wynosiła 331 zł miesięcznie. Składki zdrowotne opłacano za osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę zł. 4

6 Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy, czasowo dofinansowywanym z budŝetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w podstawowej gwarantowanej wysokości 50% róŝnicy między kryterium dochodowym, a dochodem przyznano osobom na kwotę zł. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do poprzedniego roku jest większa o zł, a liczba osób zwiększyła się o 384 osoby. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 198 zł i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 67 zł. Na wzrost liczby osób korzystających z zasiłków okresowych jak i na ich wysokość bezpośredni wpływ miało podniesienie pod koniec 2012 roku kryterium dochodowego. Zasiłki przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, nieco mniej z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. PoniŜszy wykres obrazuje najwaŝniejsze powody przyznania zasiłku okresowego na przestrzeni ostatnich lat. Zasiłki celowe przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. dofinansowanie do kosztów ogrzewania mieszkania i zakupu leków przy długotrwałej chorobie lub niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach udzielano pomocy na inne niezbędne potrzeby, w szczególności: osobom starszym, samotnym lub posiadającym rodzinę, która nie moŝe pomóc, niepełnosprawnym ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzinom niepełnym z małoletnimi dziećmi (do 3 roku Ŝycia), rodzinom wielodzietnym (3 i więcej dzieci w wieku szkolnym). Zasiłki celowe przyznano w 2013 r. na kwotę zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych: rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania, 815 rodzinom dofinansowano koszty zakupu leków, 464 rodzinom udzielono pomocy na inne niezbędne potrzeby np. zkup łóŝek dla dzieci, pościeli itp. Jednocześnie udzielono pomocy na kwotę zł uczestnikom Projektu Od bierności na aktywności, zasiłki te stanowią wkład własny gminy do projektu. Zasiłki celowe specjalne przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacjach występowania: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości, w wysokości nie przekraczającej 150% kryterium dochodowego. Zasiłki celowe 5

7 specjalne przyznano 489 osobom na kwotę zł. Głównie w przypadkach kiedy faktyczny dochód nie pozwalał na zaspokojenie podstawowej potrzeby. Przyznawano zasiłki na opał i leki. Pogrzeby - sprawiono 55 osobom na kwotę zł, w tym 11 osobom bezdomnym. Strukturę pomocy dla mieszkańców Wałbrzycha w latach w zakresie podstawowych świadczeń przedstawia poniŝszy wykres. Z wykresu wynika, Ŝe liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń nieznacznie wzrosła, szczególnie w przypadku zasiłków okresowych. Natomiast z wykresu porównującego wydatki na główne świadczenia z pomocy społecznej wynika, Ŝe wydatki wzrosły znacznie szczególnie na zasiłki okresowe i zasiłki stałe, właśnie w związku ze wzrostem kryteriów dochodowych, gdyŝ wysokość zasiłków wyliczana jest jako róŝnica pomiedzy kryterium dochodowym, a dochodem. Nieznacznie wzrosły wydatki na posiłki i usługi opiekuńcze, wydatki na zasiłki celowe na Ŝywność zmalały. 6

8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował Program Rządowy "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania", którego celem jest ograniczenie zjawiska niedoŝywienia, poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego w zakresie doŝywiania. W roku 2013 objęto programem ogółem osoby na kwotę zł. Jak kształtowały się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła finansowania oraz formę pomocy przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wydatki na doŝywianie w 2013 r. Zasiłki Ogółem Posiłki bez decyzji Razem Środki własne BudŜet państwa Razem Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budŝetu państwa w ciągu ostatnich 5 lat przedstawia poniŝszy wykres. W roku 2013 ponownie uzyskano zgodę Wojewody na zwiększenie udziału środków z budŝetu państwa z obligatoryjnych 60 % do 80%, co pozwoliło zaoszczędzić środki gminne. Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pienięŝnych na zakup posiłku lub Ŝywności tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe kwoty kryterium dochodowego, w związku z tym pomoc w zakresie doŝywiania przyznawana była osobom, których dochód nie przekracza kwoty 684 zł na osobę w rodzinie lub 813 zł na osobę samotnie gospodarującą. 7

9 Posiłki opłacano dla osób, na łączną kwotę zł, w tym dla dzieci (734 dzieci do 7 roku Ŝycia i uczniów). Zgodnie z w/w Programem na wniosek dyrektorów szkół Ŝywione mogły być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy, bez wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie moŝe przekroczyć 20 % ogólnej liczby Ŝywionych dzieci. W roku 2013 objęto taką pomocą 264 dzieci na łączną kwotę zł. Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 57 punktach na terenie Wałbrzycha. Pomoc w formie gorących posiłków dla osób dorosłych realizowana była w 6 dzielnicach miasta: Podgórze, Śródmieście, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin i Nowe Miasto, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym zapewnione miały posiłki w 21 przedszkolach i 3 Ŝłobkach na terenie Wałbrzycha. Dzieci w wieku szkolnym Ŝywione były w 15 szkołach podstawowych, 7 gimnazjach oraz w pojedynczych przypadkach w innych placówkach (5). Zasiłki na zakup Ŝywności lub posiłku z programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania otrzymało rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował zasady przyznawania zasiłków w zaleŝności od liczby osób w rodzinie i wysokości dochodu, początkowo w wysokości 20 % róŝnicy pomiędzy 150 % kryterium, a dochodem rodziny (nie mniej niŝ 30 zł i nie więcej niŝ 120 zł na osobę), jednak w związku ze zwiększającą się liczbą 8

10 osób wnioskujących o doŝywianie oraz zmniejszeniem dotacji wysokość zasiłku ograniczono wysokość zasiłków, początkowo do 60 zł, a następnie do 30 zł na osobę. Średnia wysokość zasiłku na rodzinę w miesiącu w roku 2013 wyniosła 52 zł. Pomoc przyznawana była osobom współpracującym z pracownikiem socjalnym natomiast, jeśli członek rodziny nie współpracował np. nie wywiązywał się kontraktu lub marnotrawił przyznane środki, pomoc na tę osobę nie była przyznawana. ŚWIADCZENIA W FORMIE NIEPIENIĘśNEJ. W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych środków 365 osoby (w 2012 r. 294), głównie naduŝywające alkoholu, nie otrzymywały pomocy w gotówce, lecz realizowały ją w jednym z 4 sklepów spoŝywczych na terenie miasta. W ten sposób zrealizowano świadczenia na łączną kwotę zł, w tym pomoc w formie opału oraz niezbędnego wyposaŝenia mieszkania. Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2013 skorzystało w Wałbrzychu rodziny ( osoby). Strukturę powodów korzystania rodzin z pomocy społecznej przedstawia poniŝszy wykres. Jak wynika z wykresu najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji Ŝyciowej klientów MOPS było nadal bezrobocie, a kolejnymi niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. 9

11 Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i podpisaniu Porozumienia w zakresie dostępu do programu SEPI, pracownicy Ośrodka oraz Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Świadczeń Rodzinnych mają dostęp do danych osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pozwala to na uniknięcie występowania do PUP o udostępnienie danych osobowych, a takŝe domagania się od klientów Ośrodka zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Od lipca 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego pn. Profesjonalny urzędnik, którego celem jest zapewnienie do końca 2013 roku bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr PUP oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów PUP. W ramach podpisanego porozumienia pracownicy socjalni kierują klientów pomocy społecznej, zdolnych do podjęcia zatrudnienia, do doradców zawodowych na podstawie Karty aktywności natomiast osoby przygotowane do podjęcia zatrudnienia są kierowane do doradcy zawodowego otrzymując tzw. Bon dla aktywnych. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych dzielnicach Wałbrzycha w 2013 r. Dzielnica Liczba mieszkańców Liczba rodzin korzystających z pomocy Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy Procentowy udział liczby korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców Nowe Miasto ,52 Stary Zdrój ,28 Podgórze ,20 Śródmieście ,97 10

12 Szczawienko ,48 Sobięcin ,26 Poniatów ,16 Rusinowa ,14 Biały Kamień ,49 Piaskowa Góra ,41 Podzamcze ,51 Razem ,46 Z powyŝszego porównania liczby korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców wynika znaczne zróŝnicowanie niedostatku w poszczególnych dzielnicach miasta. W niektórych rejonach Wałbrzycha obszary ubóstwa są znacznie większe niŝ w pozostałych, widać róŝnice pomiędzy starymi dzielnicami i nowymi. Udział korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców wzrósł na przestrzeni lat poprzednich i jest bardzo zróŝnicowany od przeszło 18 % na Nowym Mieście, Starym Zdroju, Podgórzu do 1,51 % na Podzamczu i 4,41 % na Piaskowej Górze. Zmiany dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta ilustruje poniŝszy wykres. Jak z niego wynika największy wzrost do roku ubiegłego nastąpił w dzielnicach Nowe Miasto, Szczawienko, Sobięcin oraz Stary Zdrój. Spadek korzystających z pomocy społecznej nastąpił w dzielnicach Poniatów i Podzamcze. 11

13 W 2013 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli wniosków o udzielenie pomocy i przeprowadzili rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Szczegółową analizę w tym zakresie przedstawia poniŝsza tabela i wykres. Wnioski Wywiady Decyzje ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS B Razem Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze realizowane były przez Organizatora Usług Opiekuńczych Senior w Wałbrzychu wyłonionego w drodze przetargu. Cena usług wynosiła w 2013 r. w dni robocze 6,80 zł za godzinę, natomiast w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych 13 zł. Ogółem pomocą usługową w trakcie roku objęto 380 osób na kwotę zł. Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemoŝliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w wymiarze od 2 do 248 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie (11 osób) w zaleŝności od zdolności do samoobsługi. Osoby korzystające z tych świadczeń w zaleŝności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. 12

14 Domy pomocy społecznej Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opieka jest niewystarczająca. Jak wykazuje poniŝsza tabela systematycznie rośnie liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej. W 2013 roku w domach pomocy społecznej umieszczono 41 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 11 osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 osoby z upośledzeniem umysłowym, 9 osób bezdomnych, a 18 osób umieszczono na podstawie postanowienia sądu. Miejsca pobytu mieszkańców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 2013 r. Domy Pomocy Społecznej Umieszczeni w 2013 r. Liczba zgonów lub rezygnacji w roku Łącznie liczba osób w roku Stan na r. BARDO OPOLNICA BASZKÓW BEŁCZE BIELAWA BISKUPICE BOLKÓW BORÓWEK BRAMKI BYSTRZYCA KŁODZKA CIESZYN GŁOGÓW GNIEW GORLICE

15 HENRYKÓW JABŁONNA LACKA JASKULIN JUGÓW KLISINO KROŚNICE LEGNICKIE POLE LISKÓW LUBUCZEWO LUDWIKOWICE KŁODZKIE MIELEC MIERCZYCE MILICZ MIRSK NIELESTNO NIEMCZA NOWA RUDA NOWOGARD OJCÓW OLKUSZ OSTROWINA PODZAMEK PRZASNYSZ RABKA-ZDRÓJ ROŚCISŁAWICE SIERADZ SOSNÓWKA GÓRNA SZCZYTNA ŚCINAWKA DOLNA ŚWIEBODZICE WAŁBRZYCH WIELEŃ WIŚNIOWA GÓRA WITNICA WOJSZYCE WROCŁAW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZIĘBICE ZGORZELEC Razem

16 Miasto przejęło prowadzenie Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą władz prowincjonalnych w Poznaniu. Dom działa na podstawie umowy zawartej z gminą Wałbrzych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 30 maja 2017 roku. Dom przeznaczony jest dla 48 osób (5 męŝczyzn i 43 kobiet) w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie chorych. W 2013 roku umieszczono w Domu 19 nowych osób, w tym 15 mieszkańców Wałbrzycha. W 2013 roku w Domu pomocy Społecznej przebywały 43 osoby w następującym przedziale wiekowym: od 41 do 60 lat 13 osób, od 61 do 74 lat 16 osób, powyŝej 74 roku Ŝycia -19 osób. W 2013 roku ogółem 56 osób złoŝyło nowe wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej, ale nie są to wszystkie osoby, które mogłyby się ubiegać o umieszczenie, gdyŝ ośrodek ze względu na niewystarczające środki finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać pomoc usługową w miejscu zamieszkania. Łączny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł zł. Wzrost wysokości wydatków za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w latach ilustruje poniŝszy wykres. Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a takŝe stale zwiększającą się liczbą osób, które muszą zostać umieszczone w domach pomocy. Wynika to równieŝ z faktu, Ŝe kierowane są osoby ubogie, z niskim dochodem, a średni koszt dopłaty do kaŝdej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w 2013 r. wyniósł zł miesięcznie, czyli większość kosztów ponosi gmina, a nie mieszkaniec domu pomocy społecznej. Wydatki na usługi i DPS na tle pozostałych świadczeń z pomocy społecznej przedstawia poniŝszy wykres, z którego wynika, Ŝe systematycznie rosną wydatki na osoby starsze i niepełnosprawne. Błąd! Nieprawidłowe łącze. Starzenie się mieszkańców Wałbrzycha powoduje systematyczny wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w domu pomocy społecznej. Mieszkańcy umieszczani są na terenie nieomal całego kraju, gdyŝ na terenie miasta jest tylko 48 miejsc. Z inicjatywy 15

17 Prezydenta Wałbrzycha Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu nowego domu pomocy społecznej, który będzie nosił nazwę Domu Seniora Rusinowa. Dom przeznaczony będzie dla 50 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, tym samym liczba miejsc wzrośnie do 98. Zespół ds. Bezdomności - Zjawiskiem bezdomności jako jednym z najtrudniejszych problemów polityki społecznej na terenie miasta Wałbrzycha zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych. Zadaniem zespołu jest minimalizowanie bezpośredniego zagroŝenia egzystencji osób bezdomnych oraz przezwycięŝenia skutków zjawiska w dalszym działaniu. WaŜnym elementem wsparcia osób bezdomnych jest praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji Ŝyciowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Ponadtoprowadzone są działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie osób bezdomnych przed utratą wobec bardzo trudnej sytuacji socjalno -bytowej Ŝycia i zdrowia. Najczęstszymi przyczynami bezdomności są eksmisje z lokalu, naduŝywanie alkoholu, opuszczenie zakładu karnego, brak pracy i środków utrzymania, nieporadność Ŝyciowa. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost ludzi młodych przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, są to głównie wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych oraz osoby opuszczające zakłady karne i domy poprawcze. W 2013 roku w placówce przebywało 21 osób poniŝej 30-go roku Ŝycia. W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu funkcjonował Integracyjny Dom dla Bezdomnych (IDdB) przy ul. Pocztowej 22 przeznaczony dla 60 osób. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2013 r. z pobytu w schronisku skorzystało 198 osób. Placówka pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno higienicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, w której funkcjonował Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz na dwóch piętrach mieszkania chronione dla wychowanków placówek. Wobec ciągle narastającego problemu bezdomności oraz wzrastającej liczby osób wymagających schronienia, podjęto decyzję o dostosowaniu pomieszczeń na II - IV piętrze budynku na pomieszczenia dla bezdomnych kobiet oraz rodzin, jako filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych. W prace adaptacyjne zostali zaangaŝowani mieszkańcy IDdB, którzy przy ogromnym zaangaŝowaniu pracowników Zespołu ds. bezdomnych wykonali większość prac remontowych. Obiekt został dostosowany do wymogów przeciwpoŝarowych i obecnie stanowi Centrum Wsparcia Socjalnego, gdzie funkcjonują: parter - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym zadanie finansowane z budŝetu państwa, 16

18 I piętro - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy finansowany z budŝetu państwa o zasięgu obejmującym dawne województwo wałbrzyskie), II piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych odział dla rodzin z dziećmi i pomieszczenia tymczasowe, III piętro - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, IV piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych odział dla kobiet. Filiami Integracyjnego Domu dla Bezdomnych jest równieŝ: osiem mieszkań przejściowych jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek, które samowolnie zajmowały mieszkania, nie mogąc się w następstwie ubiegać o lokal socjalny. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w IDdB następuje na podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego. Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z róŝnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagroŝenia Ŝycia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. Mieszkania chronione Pobyt w mieszkaniu chronionym moŝe być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym Ŝyciu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieŝowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W przejętych od powiatu mieszkaniach przy ul. Ogrodowej przebywało 15 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych, w tym 4 z terenu powiatu wałbrzyskiego. Mając na uwadze prawidłowość realizowanego zadania zmierzającego do przygotowania przebywających osób w mieszkaniach chronionych do pełnej samodzielności Ŝyciowej podjęliśmy działania celem zorganizowania mieszkań chronionych w środowisku lokalnym, a nie w jednym obiekcie przy ul. Ogrodowej. W dniu 1 listopada 2013 r. umieszczono 8 wychowanków w wynajętych od WTBS trzech mieszkaniach przy ul. Świdnickiej 101 a, które zostały wyposaŝone we wszystkie niezbędne sprzęty w części pochodzące z ul. Ogrodowej, a w części zakupione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych pomoc udzielano w zaleŝności od indywidualnych potrzeb i moŝliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia w formie: pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 17

19 a) samoobsługi, b) samodzielności Ŝyciowej, c) rozwijania kontaktów społecznych, d) pełnienia ról społecznych. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, a Gminą Wałbrzych prowadzone były mieszkania dla 4 wychowanków, opuszczających pieczę zastępczą. Zorganizowano tam m.in. mieszkanie dla pochodzących z powiatów wrocławskiego i wałbrzyskiego pełnoletnich, uczących się wychowanek domów dziecka w Wałbrzychu, które z małymi dziećmi przebywały w Domu Małego Dziecka. Dzięki temu zwolniły się cztery miejsca w placówce, a wychowanki pod opieką pracowników socjalnych przygotowują się do samodzielnego Ŝycia. Działania środowiskowe w 2013 roku. Od wielu lat realizowane są na terenie miasta Wałbrzycha działania środowiskowe i na stałe wpisały się w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestniczą w nich zarówno klienci Ośrodka, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi, koledzy. Wspólnie upiększano miejsca zamieszkania poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów i drzewek, malowanie bram wejściowych, przygotowywano i przeprowadzono festyny, spotkania obywatelskie i edukacyjne, uczestniczono w rajdach turystyczno integracyjnych, olimpiadach sportowo-rodzinnych w przedsięwzięciach kulturalnych i cyklicznych spotkaniach. Pracownicy wszystkich Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu łączyli działania realizowane jako certyfikowane Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) z działaniami wynikającymi z VI edycji projektu systemowego Od bierności do aktywności. W 2013 roku zaktywizowano kolejne rejony miasta poprzez wspólną pracę i zabawę wszystkich pokoleń. ZałoŜenie było jedno, najpierw praca społeczności na rzecz swojego miejsca zamieszkania, a później zabawa z elementami edukacji i profilaktyki. Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Od bierności do aktywności projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Dobiegła końca VI edycja projektu systemowego pn. : Od bierności do aktywności projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 18

20 Głównym celem projektu było przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy. Bezpośrednimi odbiorcami były osoby korzystające z pomocy społecznej, w tym m.in. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, bezdomne, młodzieŝ w wieku od lat, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych realizujący proces usamodzielniania się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia. Projektem objętych zostało 180 osób - mieszkańców Wałbrzycha w wieku aktywności zawodowej, zagroŝonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, w tym: 105 osób i ich rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 20 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 10 osób realizujących Program Aktywności Lokalnej, 45 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób bezdomnych. W zaleŝności od potrzeb, predyspozycji, posiadanych kwalifikacji oraz planów związanych z karierą zawodową, uczestnikom zaoferowano i dostosowano pomoc i wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, przy uwzględnieniu zasady równości szans kobiet i męŝczyzn. Zrealizowaliśmy przedsięwzięcia odpowiadające na problemy społeczne w regionie, takie jak: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu udzielono następujących form wsparcia: objęcie opieką asystentów rodziny rodzin, indywidualne i grupowe poradnictwo terapeutyczne osób, indywidualne poradnictwo psychologiczne osób, indywidualne poradnictwo pedagogiczne osób, indywidualne poradnictwo prawne osób, warsztaty grupowe Trening umiejętności społecznych - 75 osób, warsztaty Akademia rodzica 60 osób, uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym 7 osób, doradztwo zawodowe osób, staŝe zawodowe 24 osoby, kursy zawodowe 90 osób. Organizując szkolenia zawodowe kierowano się diagnozą potrzeb wynikającą z Indywidualnego Planu Działania oraz konsultacją z doradcą zawodowym, uwzględniając przy tym predyspozycje, stan zdrowia i zgłaszane oczekiwania. Ze środków projektu sfinansowano następujące szkolenia zawodowe: 1) pracownik obsługi hotelowej z obsługą maszyn sprzątających i terenów zielonych, 2) operator wózków widłowych z polityką magazynową, 3) opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego, 19

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2014 rok Wałbrzych, marzec 2015 r. Wprowadzenie Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Załącznik nr 1 do Uchwały NrVII/37/09 z dnia31.08.2009r.. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ozimek, dnia 14.03.2011. Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku został utworzony na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 24 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I

REGULAMIN. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialna przysługuje uczniom, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Załącznik do Uchwały Nr XLIV/486/2005 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2005 roku Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy DYREKTOR DZIAŁ ORGANIZACYJNO- FINANSOWY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRONIU ZA 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRONIU ZA 2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRONIU ZA 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie wynikającym z ustaw: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Warszawa, 26 marca 2014 r. Grupa posłów: Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/253/05 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 marca 2005r.

Uchwała Nr XXXVII/253/05 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 marca 2005r. Uchwała Nr XXXVII/253/05 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Biłgoraj.

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK Pomoc społeczna Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK I. ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce określa Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo