Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r.

2 Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przejął do realizacji powiatowe zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wiązało się to z przygotowaniem pomieszczeń dla prawie 20 przejmowanych pracowników, wyposaŝeniem im stanowisk pracy. Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej zostali umieszczeni w pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Beethovena. Dział Rehabilitacji pozostał w pomieszczeniach przy ul. Limanowskiego 9a, gdzie na I piętro po przeprowadzeniu remontu przeniesiono równieŝ pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych z budynku przy ul. Limanowskiego 11. Nowych pracowników przeszkolono z zakresu obsługi systemów informatycznych, w tym głównie systemu Pomost, uzyskali równieŝ uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych. Przełom roku 2012/13 był więc szczególnie trudny dla Ośrodka ze względu n a nagromadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy podopiecznym w okresie zimowym, przygotowaniem rocznych rozliczeń budŝetowych, sprawozdawczości oraz koniecznością wydania wszystkich nowych decyzji w Dziale Pieczy Zastępczej, aby dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnieni wychowankowie otrzymali terminowo świadczenia. Realizując zadania zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono kolejnych asystentów rodziny oraz koordynatorów, przeprowadzono dwie kampanie medialne pn. Rodzina zastępcza zawód dla ludzi z sercem. Przygotowano harmonogram działań w celu stopniowego osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podjęto starania o zwiększenie liczby miejsc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, w którym obecnie utworzono Centrum Wsparcia Socjalnego gdzie funkcjonują placówki zapewniające miejsca noclegowe i pomoc w zakresie przemocy, bezdomności i sytuacji kryzysowych. Utworzono mieszkania chronione tymczasowo w trzech wynajętych mieszkaniach. Przejęto nadzór merytoryczny nad Domem Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi na terenie miasta. Dodatkowo pod koniec roku uzyskaliśmy mieszkanie, które remontujemy na potrzeby uŝyczenia zawodowej rodzinie zastępczej, natomiast dwa mieszkania remontuje MZB na potrzeby mieszkań chronionych oraz dla zawodowej rodziny zastępczej. NiezaleŜnie od zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje równieŝ zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół wałbrzyskich, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie są ubezpieczone. Sprawozdanie z powyŝszych działań zostało zamieszczone równieŝ w tym materiale. Kolejnym zadaniami, które realizuje Ośrodek są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Informacja o tych działaniach została przedstawiona w odrębnych sprawozdaniach. 1

3 Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŝliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i moŝliwości Ośrodka. W 2013 roku wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wyniosły ogółem zł, w tym: 1. Zadania zlecone Gminie finansowane z budŝetu państwa: zł Pozostała działalność refundacja kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenie opiekunów prawnych Pozostała działalność dodatki po 100 i po 200 zł. do świadczeń pielęgnacyjnych zł zł zł zł 2. Zadania zlecone Powiatowi finansowane z budŝetu państwa: zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych zł 3. Zadania własne powiatowe na podstawie porozumień zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z obcych powiatów zł 4. Zadania własne gminy dofinansowane z budŝetu państwa zł Asystent Rodziny zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2

4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe zł zł Ośrodki pomocy społecznej zł Pozostała działalność pomoc państwa w zakresie doŝywiania zł Pomoc materialna dla uczniów zł 5. Zadania własne powiatu dofinansowane z budŝetu państwa zł Rodziny zastępcze wynagrodzenie koordynatorów rodziny zł 6. Zadania finansowane z budŝetu gminy zł Zwalczanie narkomanii zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Domy pomocy społecznej zł Ośrodki wsparcia zł Rodziny zastępcze zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Asystent Rodziny zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego finansowane ze środków własnych gminy zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł W Dodatki mieszkaniowe zł Ośrodki Pomocy Społecznej zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Pozostała działalność środki jak wkład własny do programu Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania zł Pozostała działalność środki na prace społecznie uŝyteczne zł Pomoc materialna dla uczniów zł 7. Zadania finansowane z budŝetu powiatu zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Rodziny Zastępcze i wynagrodzenie koordynatorów rodziny zł Ośrodki Pomocy Społecznej zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z obcych powiatów zł 8. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zł Projekt Od bierności do aktywności zł 3

5 Projekt SAMODZIELNI zł Projekt Powrót do Aktywności zł ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Wszystkie świadczenia finansowe są zadaniami własnymi gminy, jednak część zadań jest nadal dofinansowywana z budŝetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe w całości, a pomoc na doŝywianie w części. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej Środki własne gminy Środki z budŝetu państwa (w tym dofinansowanie zadań własnych) Razem Udział środków własnych gminy w stosunku do środków z budŝetu państwa w okresie ostatnich pięciu lat na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiono na wykresie i w tabeli. Z powyŝszych danych wynika, Ŝe w 2013 roku znacznie wzrosła kwota dotacji z budŝetu państwa. Spowodowane to jest przede wszystkim wzrostem kryterium dochodowego, które podwyŝszono w październiku 2012 r., co z kolei spowodowało wzrost wysokości świadczeń. Zasiłki stałe, jako zadanie własne gmin dofinansowane z budŝetu państwa zostały wypłacone osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym osób. Zasiłki przyznawane były w wysokości wynikającej z róŝnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku liczba osób wzrosła o 88. Średnia wysokość zasiłku wzrosła i wynosiła 331 zł miesięcznie. Składki zdrowotne opłacano za osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę zł. 4

6 Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy, czasowo dofinansowywanym z budŝetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w podstawowej gwarantowanej wysokości 50% róŝnicy między kryterium dochodowym, a dochodem przyznano osobom na kwotę zł. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do poprzedniego roku jest większa o zł, a liczba osób zwiększyła się o 384 osoby. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 198 zł i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 67 zł. Na wzrost liczby osób korzystających z zasiłków okresowych jak i na ich wysokość bezpośredni wpływ miało podniesienie pod koniec 2012 roku kryterium dochodowego. Zasiłki przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, nieco mniej z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. PoniŜszy wykres obrazuje najwaŝniejsze powody przyznania zasiłku okresowego na przestrzeni ostatnich lat. Zasiłki celowe przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. dofinansowanie do kosztów ogrzewania mieszkania i zakupu leków przy długotrwałej chorobie lub niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach udzielano pomocy na inne niezbędne potrzeby, w szczególności: osobom starszym, samotnym lub posiadającym rodzinę, która nie moŝe pomóc, niepełnosprawnym ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzinom niepełnym z małoletnimi dziećmi (do 3 roku Ŝycia), rodzinom wielodzietnym (3 i więcej dzieci w wieku szkolnym). Zasiłki celowe przyznano w 2013 r. na kwotę zł na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych: rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania, 815 rodzinom dofinansowano koszty zakupu leków, 464 rodzinom udzielono pomocy na inne niezbędne potrzeby np. zkup łóŝek dla dzieci, pościeli itp. Jednocześnie udzielono pomocy na kwotę zł uczestnikom Projektu Od bierności na aktywności, zasiłki te stanowią wkład własny gminy do projektu. Zasiłki celowe specjalne przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacjach występowania: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości, w wysokości nie przekraczającej 150% kryterium dochodowego. Zasiłki celowe 5

7 specjalne przyznano 489 osobom na kwotę zł. Głównie w przypadkach kiedy faktyczny dochód nie pozwalał na zaspokojenie podstawowej potrzeby. Przyznawano zasiłki na opał i leki. Pogrzeby - sprawiono 55 osobom na kwotę zł, w tym 11 osobom bezdomnym. Strukturę pomocy dla mieszkańców Wałbrzycha w latach w zakresie podstawowych świadczeń przedstawia poniŝszy wykres. Z wykresu wynika, Ŝe liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń nieznacznie wzrosła, szczególnie w przypadku zasiłków okresowych. Natomiast z wykresu porównującego wydatki na główne świadczenia z pomocy społecznej wynika, Ŝe wydatki wzrosły znacznie szczególnie na zasiłki okresowe i zasiłki stałe, właśnie w związku ze wzrostem kryteriów dochodowych, gdyŝ wysokość zasiłków wyliczana jest jako róŝnica pomiedzy kryterium dochodowym, a dochodem. Nieznacznie wzrosły wydatki na posiłki i usługi opiekuńcze, wydatki na zasiłki celowe na Ŝywność zmalały. 6

8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował Program Rządowy "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania", którego celem jest ograniczenie zjawiska niedoŝywienia, poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego w zakresie doŝywiania. W roku 2013 objęto programem ogółem osoby na kwotę zł. Jak kształtowały się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła finansowania oraz formę pomocy przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wydatki na doŝywianie w 2013 r. Zasiłki Ogółem Posiłki bez decyzji Razem Środki własne BudŜet państwa Razem Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budŝetu państwa w ciągu ostatnich 5 lat przedstawia poniŝszy wykres. W roku 2013 ponownie uzyskano zgodę Wojewody na zwiększenie udziału środków z budŝetu państwa z obligatoryjnych 60 % do 80%, co pozwoliło zaoszczędzić środki gminne. Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pienięŝnych na zakup posiłku lub Ŝywności tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe kwoty kryterium dochodowego, w związku z tym pomoc w zakresie doŝywiania przyznawana była osobom, których dochód nie przekracza kwoty 684 zł na osobę w rodzinie lub 813 zł na osobę samotnie gospodarującą. 7

9 Posiłki opłacano dla osób, na łączną kwotę zł, w tym dla dzieci (734 dzieci do 7 roku Ŝycia i uczniów). Zgodnie z w/w Programem na wniosek dyrektorów szkół Ŝywione mogły być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy, bez wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie moŝe przekroczyć 20 % ogólnej liczby Ŝywionych dzieci. W roku 2013 objęto taką pomocą 264 dzieci na łączną kwotę zł. Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 57 punktach na terenie Wałbrzycha. Pomoc w formie gorących posiłków dla osób dorosłych realizowana była w 6 dzielnicach miasta: Podgórze, Śródmieście, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin i Nowe Miasto, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym zapewnione miały posiłki w 21 przedszkolach i 3 Ŝłobkach na terenie Wałbrzycha. Dzieci w wieku szkolnym Ŝywione były w 15 szkołach podstawowych, 7 gimnazjach oraz w pojedynczych przypadkach w innych placówkach (5). Zasiłki na zakup Ŝywności lub posiłku z programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania otrzymało rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował zasady przyznawania zasiłków w zaleŝności od liczby osób w rodzinie i wysokości dochodu, początkowo w wysokości 20 % róŝnicy pomiędzy 150 % kryterium, a dochodem rodziny (nie mniej niŝ 30 zł i nie więcej niŝ 120 zł na osobę), jednak w związku ze zwiększającą się liczbą 8

10 osób wnioskujących o doŝywianie oraz zmniejszeniem dotacji wysokość zasiłku ograniczono wysokość zasiłków, początkowo do 60 zł, a następnie do 30 zł na osobę. Średnia wysokość zasiłku na rodzinę w miesiącu w roku 2013 wyniosła 52 zł. Pomoc przyznawana była osobom współpracującym z pracownikiem socjalnym natomiast, jeśli członek rodziny nie współpracował np. nie wywiązywał się kontraktu lub marnotrawił przyznane środki, pomoc na tę osobę nie była przyznawana. ŚWIADCZENIA W FORMIE NIEPIENIĘśNEJ. W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych środków 365 osoby (w 2012 r. 294), głównie naduŝywające alkoholu, nie otrzymywały pomocy w gotówce, lecz realizowały ją w jednym z 4 sklepów spoŝywczych na terenie miasta. W ten sposób zrealizowano świadczenia na łączną kwotę zł, w tym pomoc w formie opału oraz niezbędnego wyposaŝenia mieszkania. Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2013 skorzystało w Wałbrzychu rodziny ( osoby). Strukturę powodów korzystania rodzin z pomocy społecznej przedstawia poniŝszy wykres. Jak wynika z wykresu najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji Ŝyciowej klientów MOPS było nadal bezrobocie, a kolejnymi niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. 9

11 Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i podpisaniu Porozumienia w zakresie dostępu do programu SEPI, pracownicy Ośrodka oraz Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Świadczeń Rodzinnych mają dostęp do danych osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pozwala to na uniknięcie występowania do PUP o udostępnienie danych osobowych, a takŝe domagania się od klientów Ośrodka zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Od lipca 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego pn. Profesjonalny urzędnik, którego celem jest zapewnienie do końca 2013 roku bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr PUP oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów PUP. W ramach podpisanego porozumienia pracownicy socjalni kierują klientów pomocy społecznej, zdolnych do podjęcia zatrudnienia, do doradców zawodowych na podstawie Karty aktywności natomiast osoby przygotowane do podjęcia zatrudnienia są kierowane do doradcy zawodowego otrzymując tzw. Bon dla aktywnych. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych dzielnicach Wałbrzycha w 2013 r. Dzielnica Liczba mieszkańców Liczba rodzin korzystających z pomocy Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy Procentowy udział liczby korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców Nowe Miasto ,52 Stary Zdrój ,28 Podgórze ,20 Śródmieście ,97 10

12 Szczawienko ,48 Sobięcin ,26 Poniatów ,16 Rusinowa ,14 Biały Kamień ,49 Piaskowa Góra ,41 Podzamcze ,51 Razem ,46 Z powyŝszego porównania liczby korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców wynika znaczne zróŝnicowanie niedostatku w poszczególnych dzielnicach miasta. W niektórych rejonach Wałbrzycha obszary ubóstwa są znacznie większe niŝ w pozostałych, widać róŝnice pomiędzy starymi dzielnicami i nowymi. Udział korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców wzrósł na przestrzeni lat poprzednich i jest bardzo zróŝnicowany od przeszło 18 % na Nowym Mieście, Starym Zdroju, Podgórzu do 1,51 % na Podzamczu i 4,41 % na Piaskowej Górze. Zmiany dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta ilustruje poniŝszy wykres. Jak z niego wynika największy wzrost do roku ubiegłego nastąpił w dzielnicach Nowe Miasto, Szczawienko, Sobięcin oraz Stary Zdrój. Spadek korzystających z pomocy społecznej nastąpił w dzielnicach Poniatów i Podzamcze. 11

13 W 2013 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli wniosków o udzielenie pomocy i przeprowadzili rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Szczegółową analizę w tym zakresie przedstawia poniŝsza tabela i wykres. Wnioski Wywiady Decyzje ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS B Razem Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze realizowane były przez Organizatora Usług Opiekuńczych Senior w Wałbrzychu wyłonionego w drodze przetargu. Cena usług wynosiła w 2013 r. w dni robocze 6,80 zł za godzinę, natomiast w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych 13 zł. Ogółem pomocą usługową w trakcie roku objęto 380 osób na kwotę zł. Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemoŝliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w wymiarze od 2 do 248 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie (11 osób) w zaleŝności od zdolności do samoobsługi. Osoby korzystające z tych świadczeń w zaleŝności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. 12

14 Domy pomocy społecznej Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opieka jest niewystarczająca. Jak wykazuje poniŝsza tabela systematycznie rośnie liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej. W 2013 roku w domach pomocy społecznej umieszczono 41 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 11 osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 osoby z upośledzeniem umysłowym, 9 osób bezdomnych, a 18 osób umieszczono na podstawie postanowienia sądu. Miejsca pobytu mieszkańców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 2013 r. Domy Pomocy Społecznej Umieszczeni w 2013 r. Liczba zgonów lub rezygnacji w roku Łącznie liczba osób w roku Stan na r. BARDO OPOLNICA BASZKÓW BEŁCZE BIELAWA BISKUPICE BOLKÓW BORÓWEK BRAMKI BYSTRZYCA KŁODZKA CIESZYN GŁOGÓW GNIEW GORLICE

15 HENRYKÓW JABŁONNA LACKA JASKULIN JUGÓW KLISINO KROŚNICE LEGNICKIE POLE LISKÓW LUBUCZEWO LUDWIKOWICE KŁODZKIE MIELEC MIERCZYCE MILICZ MIRSK NIELESTNO NIEMCZA NOWA RUDA NOWOGARD OJCÓW OLKUSZ OSTROWINA PODZAMEK PRZASNYSZ RABKA-ZDRÓJ ROŚCISŁAWICE SIERADZ SOSNÓWKA GÓRNA SZCZYTNA ŚCINAWKA DOLNA ŚWIEBODZICE WAŁBRZYCH WIELEŃ WIŚNIOWA GÓRA WITNICA WOJSZYCE WROCŁAW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZIĘBICE ZGORZELEC Razem

16 Miasto przejęło prowadzenie Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą władz prowincjonalnych w Poznaniu. Dom działa na podstawie umowy zawartej z gminą Wałbrzych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 30 maja 2017 roku. Dom przeznaczony jest dla 48 osób (5 męŝczyzn i 43 kobiet) w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie chorych. W 2013 roku umieszczono w Domu 19 nowych osób, w tym 15 mieszkańców Wałbrzycha. W 2013 roku w Domu pomocy Społecznej przebywały 43 osoby w następującym przedziale wiekowym: od 41 do 60 lat 13 osób, od 61 do 74 lat 16 osób, powyŝej 74 roku Ŝycia -19 osób. W 2013 roku ogółem 56 osób złoŝyło nowe wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej, ale nie są to wszystkie osoby, które mogłyby się ubiegać o umieszczenie, gdyŝ ośrodek ze względu na niewystarczające środki finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać pomoc usługową w miejscu zamieszkania. Łączny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł zł. Wzrost wysokości wydatków za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w latach ilustruje poniŝszy wykres. Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a takŝe stale zwiększającą się liczbą osób, które muszą zostać umieszczone w domach pomocy. Wynika to równieŝ z faktu, Ŝe kierowane są osoby ubogie, z niskim dochodem, a średni koszt dopłaty do kaŝdej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w 2013 r. wyniósł zł miesięcznie, czyli większość kosztów ponosi gmina, a nie mieszkaniec domu pomocy społecznej. Wydatki na usługi i DPS na tle pozostałych świadczeń z pomocy społecznej przedstawia poniŝszy wykres, z którego wynika, Ŝe systematycznie rosną wydatki na osoby starsze i niepełnosprawne. Błąd! Nieprawidłowe łącze. Starzenie się mieszkańców Wałbrzycha powoduje systematyczny wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w domu pomocy społecznej. Mieszkańcy umieszczani są na terenie nieomal całego kraju, gdyŝ na terenie miasta jest tylko 48 miejsc. Z inicjatywy 15

17 Prezydenta Wałbrzycha Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu nowego domu pomocy społecznej, który będzie nosił nazwę Domu Seniora Rusinowa. Dom przeznaczony będzie dla 50 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, tym samym liczba miejsc wzrośnie do 98. Zespół ds. Bezdomności - Zjawiskiem bezdomności jako jednym z najtrudniejszych problemów polityki społecznej na terenie miasta Wałbrzycha zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych. Zadaniem zespołu jest minimalizowanie bezpośredniego zagroŝenia egzystencji osób bezdomnych oraz przezwycięŝenia skutków zjawiska w dalszym działaniu. WaŜnym elementem wsparcia osób bezdomnych jest praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji Ŝyciowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Ponadtoprowadzone są działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie osób bezdomnych przed utratą wobec bardzo trudnej sytuacji socjalno -bytowej Ŝycia i zdrowia. Najczęstszymi przyczynami bezdomności są eksmisje z lokalu, naduŝywanie alkoholu, opuszczenie zakładu karnego, brak pracy i środków utrzymania, nieporadność Ŝyciowa. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost ludzi młodych przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, są to głównie wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych oraz osoby opuszczające zakłady karne i domy poprawcze. W 2013 roku w placówce przebywało 21 osób poniŝej 30-go roku Ŝycia. W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu funkcjonował Integracyjny Dom dla Bezdomnych (IDdB) przy ul. Pocztowej 22 przeznaczony dla 60 osób. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2013 r. z pobytu w schronisku skorzystało 198 osób. Placówka pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno higienicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, w której funkcjonował Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz na dwóch piętrach mieszkania chronione dla wychowanków placówek. Wobec ciągle narastającego problemu bezdomności oraz wzrastającej liczby osób wymagających schronienia, podjęto decyzję o dostosowaniu pomieszczeń na II - IV piętrze budynku na pomieszczenia dla bezdomnych kobiet oraz rodzin, jako filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych. W prace adaptacyjne zostali zaangaŝowani mieszkańcy IDdB, którzy przy ogromnym zaangaŝowaniu pracowników Zespołu ds. bezdomnych wykonali większość prac remontowych. Obiekt został dostosowany do wymogów przeciwpoŝarowych i obecnie stanowi Centrum Wsparcia Socjalnego, gdzie funkcjonują: parter - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym zadanie finansowane z budŝetu państwa, 16

18 I piętro - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy finansowany z budŝetu państwa o zasięgu obejmującym dawne województwo wałbrzyskie), II piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych odział dla rodzin z dziećmi i pomieszczenia tymczasowe, III piętro - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, IV piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych odział dla kobiet. Filiami Integracyjnego Domu dla Bezdomnych jest równieŝ: osiem mieszkań przejściowych jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek, które samowolnie zajmowały mieszkania, nie mogąc się w następstwie ubiegać o lokal socjalny. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w IDdB następuje na podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego. Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z róŝnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagroŝenia Ŝycia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. Mieszkania chronione Pobyt w mieszkaniu chronionym moŝe być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym Ŝyciu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieŝowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W przejętych od powiatu mieszkaniach przy ul. Ogrodowej przebywało 15 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych, w tym 4 z terenu powiatu wałbrzyskiego. Mając na uwadze prawidłowość realizowanego zadania zmierzającego do przygotowania przebywających osób w mieszkaniach chronionych do pełnej samodzielności Ŝyciowej podjęliśmy działania celem zorganizowania mieszkań chronionych w środowisku lokalnym, a nie w jednym obiekcie przy ul. Ogrodowej. W dniu 1 listopada 2013 r. umieszczono 8 wychowanków w wynajętych od WTBS trzech mieszkaniach przy ul. Świdnickiej 101 a, które zostały wyposaŝone we wszystkie niezbędne sprzęty w części pochodzące z ul. Ogrodowej, a w części zakupione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych pomoc udzielano w zaleŝności od indywidualnych potrzeb i moŝliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia w formie: pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 17

19 a) samoobsługi, b) samodzielności Ŝyciowej, c) rozwijania kontaktów społecznych, d) pełnienia ról społecznych. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, a Gminą Wałbrzych prowadzone były mieszkania dla 4 wychowanków, opuszczających pieczę zastępczą. Zorganizowano tam m.in. mieszkanie dla pochodzących z powiatów wrocławskiego i wałbrzyskiego pełnoletnich, uczących się wychowanek domów dziecka w Wałbrzychu, które z małymi dziećmi przebywały w Domu Małego Dziecka. Dzięki temu zwolniły się cztery miejsca w placówce, a wychowanki pod opieką pracowników socjalnych przygotowują się do samodzielnego Ŝycia. Działania środowiskowe w 2013 roku. Od wielu lat realizowane są na terenie miasta Wałbrzycha działania środowiskowe i na stałe wpisały się w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestniczą w nich zarówno klienci Ośrodka, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi, koledzy. Wspólnie upiększano miejsca zamieszkania poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów i drzewek, malowanie bram wejściowych, przygotowywano i przeprowadzono festyny, spotkania obywatelskie i edukacyjne, uczestniczono w rajdach turystyczno integracyjnych, olimpiadach sportowo-rodzinnych w przedsięwzięciach kulturalnych i cyklicznych spotkaniach. Pracownicy wszystkich Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu łączyli działania realizowane jako certyfikowane Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) z działaniami wynikającymi z VI edycji projektu systemowego Od bierności do aktywności. W 2013 roku zaktywizowano kolejne rejony miasta poprzez wspólną pracę i zabawę wszystkich pokoleń. ZałoŜenie było jedno, najpierw praca społeczności na rzecz swojego miejsca zamieszkania, a później zabawa z elementami edukacji i profilaktyki. Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Od bierności do aktywności projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Dobiegła końca VI edycja projektu systemowego pn. : Od bierności do aktywności projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 18

20 Głównym celem projektu było przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy. Bezpośrednimi odbiorcami były osoby korzystające z pomocy społecznej, w tym m.in. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, bezdomne, młodzieŝ w wieku od lat, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych realizujący proces usamodzielniania się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia. Projektem objętych zostało 180 osób - mieszkańców Wałbrzycha w wieku aktywności zawodowej, zagroŝonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, w tym: 105 osób i ich rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 20 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 10 osób realizujących Program Aktywności Lokalnej, 45 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób bezdomnych. W zaleŝności od potrzeb, predyspozycji, posiadanych kwalifikacji oraz planów związanych z karierą zawodową, uczestnikom zaoferowano i dostosowano pomoc i wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, przy uwzględnieniu zasady równości szans kobiet i męŝczyzn. Zrealizowaliśmy przedsięwzięcia odpowiadające na problemy społeczne w regionie, takie jak: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu udzielono następujących form wsparcia: objęcie opieką asystentów rodziny rodzin, indywidualne i grupowe poradnictwo terapeutyczne osób, indywidualne poradnictwo psychologiczne osób, indywidualne poradnictwo pedagogiczne osób, indywidualne poradnictwo prawne osób, warsztaty grupowe Trening umiejętności społecznych - 75 osób, warsztaty Akademia rodzica 60 osób, uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym 7 osób, doradztwo zawodowe osób, staŝe zawodowe 24 osoby, kursy zawodowe 90 osób. Organizując szkolenia zawodowe kierowano się diagnozą potrzeb wynikającą z Indywidualnego Planu Działania oraz konsultacją z doradcą zawodowym, uwzględniając przy tym predyspozycje, stan zdrowia i zgłaszane oczekiwania. Ze środków projektu sfinansowano następujące szkolenia zawodowe: 1) pracownik obsługi hotelowej z obsługą maszyn sprzątających i terenów zielonych, 2) operator wózków widłowych z polityką magazynową, 3) opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego, 19

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo