URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU UKS.DP IV /06 Tylko do użytku służbowego Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli podatkowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego w oparciu o postanowienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Podstawa prawna: - art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. l ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8, póz. 65 ze zm.) W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz okazano upoważnienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. do przeprowadzenia czynności w toku postępowania kontrolnego. W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono upoważnienie Nr 61/06 z dnia r. do przeprowadzenia kontroli podatkowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego. Powyższe dokumenty zostały wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku wykonali: - Jadwiga Szulczewska - inspektor kontroli skarbowej, nr leg ; - Marek Pleban - starszy referendarz, nr leg Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach

2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a). W dniach r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka l oraz w biurze UKS przeprowadzono czynności kontrolne, w wyniku których dokonano następujących ustaleń: I. Ustalenia wstępne 1. Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży jest Pan Mieczysław Bieniek, pełniący tę funkcję od r. 2. W systemie identyfikacyjnym REGON Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada numer , do którego przypisane są m.in. następujące informacje: Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne Własność: 113 Własność Samorządowa Rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 7513Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON stanowi Załącznik Nr l do protokołu. 3. Decyzją Urzędu Skarbowego w Łomży z dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży uzyskał numer identyfikacji podatkowej NIP: Podstawowe dane liczbowe dotyczące projektu przedstawia poniższa tabela: Koszty kwalifikowalne: Wkład własny pracodawców w zł Subsydiowane przez PUP w Łomży wynagrodzenie w zł Pozostałe koszty w zł Ogółem koszty kwalifikowalne w zł wg wniosku o dofinansowanie faktycznie poniesione , ,00 300, , , ,59 127, ,20 Wysokość dofinansowania ze środków SPO RZL wyniosła ,59 zł i została przekazana przez Instytucję Zarządzającą na konto PUP w Łomży w ratach w okresie od czerwca do listopada 2004r. 5. PUP w Łomży przesłał do WUP w Białymstoku następujące sprawozdania: w dniu r. sprawozdania z realizacji projektu za II i III kwartał 2004r.;

3 w dniu r. sprawozdanie za IV kwartał 2004r. oraz korektę sprawozdania za III kwartał 2004r.; w dniu r. sprawozdanie roczne za 2004r. oraz sprawozdanie końcowe. 6. W okresie realizacji projektu Nr 1.3a/ stanowisko Głównego Księgowego pełniła Pani Hanna Huszcza. Od r. osobą pełniącą obowiązki Głównego Księgowego jest Pani Marianna Ciszewska. 7. Informacji i wyjaśnień udzielali Pani Anna Kadłubowska, Pani Hanna Huszcza, Pan Tomasz Szewczyk oraz pozostali pracownicy stosownie do swoich kompetencji i potrzeb kontroli. II. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a) 1. Zgodność wniosku o finansowanie projektu z zasadami SPO RZL 1.1. Zgodność projektu Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowanego przez PUP w Łomży z zasadami programu SPO RZL zbadano w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu wraz z aneksami; porozumienie Nr l.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu W dniu r. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku podpisał z Samorządem Powiatu Łomża reprezentowanym przez Pana Mieczysława Bieńka - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży porozumienie Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Do powyższego porozumienia zawarto następujące aneksy: Aneks Nr l z dnia r.; Aneks Nr 2 z dnia r.

4 Kserokopia porozumienia wraz z aneksami stanowi załącznik Nr 2 do protokołu W wyniku zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego PUP w Łomży pełnił rolę partnera WUP w Białymstoku przy realizacji kontrolowanego projektu. PUP w Łomży był zobowiązany do opracowania wniosku o finansowanie projektu, który zatwierdzał WUP w Białymstoku, pełniący jednocześnie funkcję instytucji wdrażającej. Na podstawie okazanej korespondencji PUP z WUP w Białymstoku ustalono, że wniosek o finansowanie projektu został zatwierdzony przez WUP W wyniku analizy wniosku o finansowanie projektu z dnia r. (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem Nr l do porozumienia w sprawie realizacji projektu) ustalono, że koszt całkowity projektu miał wynieść ,16 zł. Kwota ta stanowiła również koszt kwalifikowalny projektu. Zestawienie kosztów kwalifikowalnych przedstawia poniższa tabela: L.p. Koszty kwalifikowalne Kwota w zł Koszty kwalifikowalne w % 1. Wynagrodzenia brutto pracowników, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - wkład pracodawców - wynagrodzenia subsydiowane przez PUP 2. Pozostałe koszty (wysyłka wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami) , , ,00 38,8 61,1 300,00 0,1 3. RAZEM , Pomoc polegała na subsydiowaniu przez PUP w Łomży kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przez pracodawców w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe koszty miały stanowić koszty związane z wysyłką wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami. Kwota udzielonej pomocy miała wynieść ,00 zł, w tym: ,70 zł stanowiły środki pochodzące z EFS (73.70%); ,30 zł stanowiły środki z pochodzące Funduszu Pracy (26,30%) i dotyczyła subsydiowania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz poniesionych przez PUP w Łomży pozostałych kosztów związanych z wdrażaniem projektu. Podstawą wyliczenia kwoty wynagrodzeń subsydiowanych przez PUP był iloczyn

5 liczby przepracowanych miesięcy przez osoby, które miały być zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (612 miesięcy) oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. l ustawy z dnia r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003r. Nr 58, póz. 514 z późn. zm.) powiększonej o koszt ubezpieczenia społecznego dokonywanego przez pracodawcę, obliczony od kwoty najniższego ustawowego wynagrodzenia za pracę (razem 560,13 zł). Okres wdrażania projektu określono od r. do r Pomoc w ramach kontrolowanego projektu miała być skierowana do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, posiadających status osoby bezrobotnej przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Subsydiowanie zatrudnienia przez PUP w Łomży miało być uzupełnione poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, świadczone w ramach działalności statutowej PUP. We wniosku uwzględniono zasadę równości szans dostępu kobiet i mężczyzn do działań oferowanych w ramach projektu, tj. założono, że kobiety będą stanowiły ok. 50% spośród beneficjentów ostatecznych przedsięwzięcia. Ponadto stwierdzono, że wniosek wypełniony jest kompletnie. Na każdej stronie wniosku znajduje się parafka Dyrektora PUP w Łomży. Kserokopia wniosku po uwzględnieniu zapisów aneksu Nr l do porozumienia Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 (zaktualizowanego w dniu r.) stanowi załącznik Nr 3 do protokołu W wyniku analizy porozumienia Nr 1.3a/7/04 z dnia r. wraz z aneksami oraz wniosku o finansowanie projektu wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że projekt Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowany przez PUP w Łomży: kwalifikował się do wsparcia w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL; spełniał zasady kwalifikowalności ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024).

6 2. Kwalifikowalność kosztów 2.1. Kwalifikowalność kosztów związanych z projektem Nr 1.3a/7/3/04 sprawdzono w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu; porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu; wykaz zawartych umów sporządzony przez PUP w Łomży; akta pracodawców; akta osób bezrobotnych; umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; umowy o pracę; wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne; potwierdzone przez pracodawców za zgodność z oryginałem kserokopie list płac; potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie poleceń przelewów bankowych tytułem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne; sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dnia W wyniku analizy wykazu zawartych umów znajdującego się w dokumentacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wykonujący czynności kontrolne ustalili, że beneficjentami ostatecznymi projektu było 106 osób, z czego 55 stanowiły kobiety a 51 mężczyźni. Kserokopia wykazu zawartych umów stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że PUP w Łomży założył każdemu pracodawcy uczestniczącemu w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 teczkę sprawy, w których znajdowały się m. in. umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych wraz z listem intencyjnym, wnioski pracodawców o refundację poniesionych kosztów oraz dokumenty poświadczające poniesienie kosztów przez pracodawców. Pismem w postaci listu intencyjnego PUP informował pracodawców o: sposobie wykorzystania danych dotyczących działalności pracodawcy; terminie składania wniosków o refundację; obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów związanych z uczestnictwem w programie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy ze Starostą. Kserokopia umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,

7 kserokopia listu intencyjnego oraz wyjaśnienie z dnia r. stanowią załącznik Nr 5 do protokołu Kontroli poddano 8 wybranych na podstawie osądu profesjonalnego teczek spraw pracodawców uczestniczących w projekcie przez PUP w Łomży w celu sprawdzenia czy beneficjenci ostateczni projektu Nr 1.3a/7/3/04 spełniali kryteria do uzyskania pomocy w ramach działania 1.3, schemat a) SPO RZL. Zestawienie beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych u wylosowanych pracodawców przedstawia poniższa tabela: L.p. Imię, nazwisko i adres Data zawarcia umowy o Nazwa pracodawcy bezrobotnego pracę 1. Artur Jancewicz, ul. Mickiewicza 18, Wizna Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej J. Wszeborowski, Łomża, ul. Piłsudskiego Teresa Witkowska, Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Al. Legionów 5/49, Łomża Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Farna 1 3. Rafał Bikowski, ul. Dmowskiego 6/14, Łomża 4. Czesław Urbaniak, Modzele Skudosze 34, Telewizja Łomża, Łomża, ul. Polowa Wygoda 5. Anna Gubik, ul. Wiejska 4/3, Łomża Weronika Dmochowska, Milewo33, Wygoda 7. Joanna Korwek, Piekarnia Gać, Sklep Artykułów ul. Polowa 15/53, Łomża Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać Adam Korwek, ul. Piękna 16/15, Łomża Jacek Zach, Murawy Handel Maszynami Rolniczymi, Usługi Transportowe, Dariusz Pieńkowski, ul. Jedwabieńska 25 A, Piątnica

8 10. Stanisław Sadowski, Firma Handlowa RAMOTOWSKI Zabawka 10, Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Piątnica Tomasz Prusaczyk, Kolno PHU EWA-DORA" Sp. z o. o., ul. Bernatowicza 5/10, Al. Piłsudskiego 113, Łomża Łomża Getek Grażyna, PHU, POL-PAK" Sp. z o. o., Jeziorko Czarnocin 41, 72, Piątnica Piątnica 2.4. Na podstawie kontroli w/w akt pracodawców oraz akt założonych przez PUP w Łomży osobom bezrobotnym, które następnie zostały zatrudnione u w/w pracodawców, stwierdzono, że osoby te przed podpisaniem umowy o pracę posiadały status osoby bezrobotnej nie dłużej niż 24 miesiące oraz ukończyły 25 rok życia. Ponadto na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach wylosowanych pracodawców ustalono, że w/w osoby bezrobotne zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie a pracodawcy przekazali na rzecz ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należne od wynagrodzeń brutto. Następnie pracodawcy po dokonaniu powyższych płatności składali wnioski do PUP w Łomży o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne. Kwoty we wnioskach o refundacje są zgodne z kwotami wynikającymi z list płac oraz dokumentów bankowych. Wszystkie umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz umowy o pracę z osobami bezrobotnymi, które znajdowały się w wylosowanych aktach zostały podpisane w okresie pomiędzy a roku W dniach r. wykonujący czynności kontrolne przeprowadzili czynności sprawdzające u następujących pracodawców: Firma Handlowa RAMOTOWSKI Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Kolno; Telewizja Łomża TV Łomża, Artur Filipkowski, ul. Polowa 45, Łomża; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POL-PAK" Spółka z o. o., Jeziorko 72, Piątnica; Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, ul. Farna l, Łomża.

9 Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały rozbieżności pomiędzy kserokopiami dokumentów dostarczonych przez w/w pracodawców do PUP w Łomży a ich oryginałami znajdującymi się u tych pracodawców. Protokoły z czynności sprawdzających stanowią załącznik Nr 6 do protokołu W celu ustalenia czy osoby bezrobotne faktycznie zostały zatrudnione na czas określony w ramach realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 dokonano przesłuchania w charakterze świadków niżej wymienione osoby: Tomasz Prusaczyk, zam. w Łomży, ul. Bernatowicza 5/10, zatrudniony w PHU EWA- DORA" Sp. z o. o., AL Piłsudskiego 113, Łomża; Adam Korwek, zam. w Łomży, ul. Piękna 16/15, zatrudniony w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60; Joanna Korwek, zam. w Łomży, ul. Polowa 15/53, zatrudniona w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60. Zeznania świadków potwierdziły ich udział w kontrolowanym projekcie oraz prawdziwość danych znajdujących w dokumentacji kontrolowanego projektu. Protokoły przesłuchań świadków stanowią załącznik Nr 7 do protokołu Na podstawie okazanych wydruków operacji zaewidencjonowanych na kontach i stwierdzono, że PUP w Łomży dokonał na rzecz pracodawców uczestniczących w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 refundacji wynagrodzeń w kwocie ogółem ,59 zł. Po uwzględnieniu deklarowanego wkładu prywatnego pracodawców (nie ujmowanego w urządzeniach księgowych PUP) w wysokości ,17 zł oraz pozostałych kosztów w wysokości 127,44 zł łączne koszty kwalifikowalne projektu zamknęły się kwotą ,20 zł. Kserokopia zestawienia wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom stanowi Załącznik Nr 8 do kontroli 2.8. W wyniku przeprowadzonych czynności wykonujący czynności kontrolne przyjęli, że wydatki związane z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04: zostały faktycznie poniesione przez pracodawców oraz przez PUP w Łomży i należycie udokumentowane; poniesiono w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL;

10 spełniają warunki kwalifikowalności określone w Rozporządzeniu Komisji Nr 448/2004 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024). 3. Rozliczenie projektu 3.1. PUP w Łomży w ramach projektu Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" złożył dwa wnioski o płatność: wniosek z dnia r. za okres od do , który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w II i III kwartale 2004r. w kwocie ,22 zł, zatwierdzony przez WUP w dniu pismem nr FP.909-1/l.3/7-6/04; wniosek z dnia r. za okres r r., który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w IV kwartale 2004r. w kwocie ,37 zł, zatwierdzony przez WUP pismem nr FP.909-1/l.3/7-2/05 z dnia r. Kserokopia wniosków o płatność stanowi załącznik Nr 9 do protokołu Na podstawie dokumentów bankowych ustalono, że PUP otrzymał z Instytucji Zarządzającej 6 przelewów w łącznej kwocie ,00 zł. Nierozliczoną kwotę wydatków w wysokości ,41 zł PUP w Łomży zwrócił na rzecz Instytucji Zarządzającej w dniu r. Wydruki kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i kserokopia Wyciągu bankowego Nr 37/2004 stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu Ewidencja księgowa PUP w Łomży prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, póz. 634 z późn. zm.) oraz zakładowy plan kont ustanowiony zarządzeniem Nr 4/02 Kierownika PUP w Łomży z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont PUP w Łomży. Sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. Łączna kwota wydatków rozliczonych w/w wnioskami wyniosła ,59 zł i jest zgodna z kwotą poniesionych wydatków wynikających z dokumentów źródłowych i zapisów w urządzeniach księgowych PUP w Łomży.

11 4. Działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez PUP w Łomży 4.1. Oceny działań informacyjnych i promocyjnych dokonano w oparciu o: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; korespondencję PUP w Łomży; ustne wyjaśnienia pracowników PUP w Łomży Z treści sprawozdania końcowego z realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wynika, że w pomieszczeniach, w których odbywała się obsługa beneficjentów projektu zostały zamieszczone informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że na stronach tytułowych deklaracji uczestnictwa w projekcie, porozumieniu z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu, umowach w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz kartach usług doradczych zostało umieszczone logo EFS w Polsce wraz ze stosownym opisem słownym. Ponadto na podstawie korespondencji PUP znajdującej się w dokumentacji projektu ustalono, że PUP w Łomży przekazał do Agencji Rozwoju Regionalnego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz regionalnych mediów informację o udziale EFS w finansowaniu przedsięwzięcia Z ustaleń kontroli wynika, że działania podejmowane przez PUP w Łomży spełniają kryteria wymienione w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. 5. Kontrola wdrażania projektu 5.1. Przedstawiciele WUP w Białymstoku w dniu r. przeprowadzili w siedzibie PUP w Łomży wizytę monitorującą. Kserokopia informacji pokontrolnej Nr 3/2004 stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu Projekt nie był objęty audytem wewnętrznym. PUP w Łomży w 2004r. stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzania w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach

12 sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 234, póz. 1970) nie podlegał obowiązkowi prowadzenia audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne sprawował Dział Organizacji i Kontroli, do którego zadań należała m. in. kontrola realizacji umów w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W 2004r. PUP w Łomży przeprowadził 6 kontroli realizacji umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. Wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP stanowią załącznik Nr 13 do protokołu kontroli. III. Ustalenia końcowe Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanej jednostce. Stosownie do postanowień art. 291 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej: kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od daty jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe; w przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w określonym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki od nr l do 13 - kserokopie bądź oryginały niżej wymienionych dokumentów: Załącznik Nr l - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - karta l Załącznik Nr 2 - porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu wraz z aneksami- kart 13 Załącznik Nr 3 - wniosek o finansowanie projektu - kart 8 Załącznik Nr 4 - wykaz zawartych umów - kart 3 Załącznik Nr 5 - umowa w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, list intencyjny oraz wyjaśnienie z dnia r. - kart 4 Załącznik Nr 6 - protokoły z czynności sprawdzających - kart 12 Załącznik Nr 7 - protokoły z przesłuchań świadków - kart 12 Załącznik Nr 8 - zestawienie wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom - kart 6

13 Załącznik Nr 9 - wnioski o płatność - kart 5 Załącznik Nr 10 - wydruk kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i Wyciąg bankowy Nr 37/ kart 3 Załącznik Nr 11 - sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 - karta l Załącznik Nr 12 - informacja pokontrolna Nr 3/ karta l Załącznik Nr 13 - wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP - karta l Łomża, Kontrowany: Kontrolujący: Otrzymują: Egz. Nr l - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1; Egz. Nr 2 - a/a.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.1.2017.MPR Opole, 4 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Armii Krajowej 32 49-300 BRZEG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bielsku-Biatej Krasińskiego 34 43-350 Bielsko-Biała Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: 5482251073 REGON: 072319790 Znak pisma: 022013060092PRO001

Bardziej szczegółowo

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 8 listopada 2013r. PS-III.862.17.2013.BMro Pani Genowefa Borowiak Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r.

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r. podatek naliczony do odliczenia według jednostki i kontroli kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według jednostki kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według kontroli 436, zaniżenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ......., dnia.. (pieczątka pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:6451105980 REGON: 000526305 Znak pisma: 482016050028PR0001 Znak

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Miejscowość, dnia STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. WYSZYŃSKIEGO 99-00 KUTNO Pieczęć firmowa WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów

Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Data wpływu wniosku: Nr Wniosku - WnRP/../.... Pieczątka firmowa wnioskodawcy Węgrów, dnia... Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów W

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ........, dn.... (pieczęć firmowa organizatora) STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO RZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 05-06 listopada 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 215 e-mail: krda@praca.gov.pl.. (pieczątka organizatora) dnia.... W N I O S E K O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.)

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) PUP Białystok Magda Jankowska 12.08.2014 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) Działalnie 1.3 Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy"

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie

UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ... (pieczęć firmowa organizatora) Załącznik nr 1 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Ekonomista dobra inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... / miejscowość; data /... / pieczątka firmowa Pracodawcy / STAROSTA PUŁTUSKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Pułtusku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa Prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 14 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27.2016 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie 6-miesięcznego stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie 6-miesięcznego stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ........, dn.... (pieczęć firmowa organizatora) STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ...... /Pieczęć firmowa pracodawcy/ /miejscowość i data/ STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Grodzisku Mazowieckim WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2094 UCHWAŁA NR X/87/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia...... (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O ORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia art. 150f - 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Postanowienia art. 150f - 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. ... (miejscowość; data)... (pieczątka firmowa Wnioskodawcy*) STAROSTA PUŁTUSKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Pułtusku WNIOSEK o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl Tel: 61 44 51 500, Fax: 61 44 51 535, e-mail: biuro@pupnt.pl CAZ.5100. 2015... (pieczęć firmowa Organizatora) WNIOSEK O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych

1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych WZÓR UMOWY O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH NA 6 MIESIĘCY PUP XI 2 / 9403 / / pi / 07 1. U M O W A Nr 0 / 2008 dotycząca prac interwencyjnych zawarta w dniu. r. pomiędzy: Starostą Powiatu Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim. Kontrolę na podstawie uchwały Nr XIII/95/07 Rady Powiatu w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 25 i 26 października 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS

..., dn... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS ......, dn.... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) Starosta Powiatu Strzelińskiego Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Elbląg, dnia...... (Pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu W N I O S E K O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH zgodnie z art. 51, 56 i 59 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności:

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności: ..., dnia... (pieczątka organizatora) POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W KUTNIE W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZATORZE: 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH REALIZACJI BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: PAKAR SERVICE Sp. z o.o., ul. Warszawska 214 lok. 1 i 8, 25-414 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy /

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / ......, dn.... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia........ (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia........ (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej SwiĘTO KR ZYSK! UH2ĄD WdjEW0D7^r i J. w KIELCACH ' ' i W ydział Polityki Społecznej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Argos Security Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 e-mail : waps@praca.gov.pl 26-400 Przysucha telefon : +48 675 27 88... /pieczęć pracodawcy/ Przysucha, dnia... W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ZASADY organizowania i finansowania prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo