URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU UKS.DP IV /06 Tylko do użytku służbowego Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli podatkowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego w oparciu o postanowienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Podstawa prawna: - art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. l ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8, póz. 65 ze zm.) W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz okazano upoważnienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. do przeprowadzenia czynności w toku postępowania kontrolnego. W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono upoważnienie Nr 61/06 z dnia r. do przeprowadzenia kontroli podatkowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego. Powyższe dokumenty zostały wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku wykonali: - Jadwiga Szulczewska - inspektor kontroli skarbowej, nr leg ; - Marek Pleban - starszy referendarz, nr leg Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach

2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a). W dniach r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka l oraz w biurze UKS przeprowadzono czynności kontrolne, w wyniku których dokonano następujących ustaleń: I. Ustalenia wstępne 1. Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży jest Pan Mieczysław Bieniek, pełniący tę funkcję od r. 2. W systemie identyfikacyjnym REGON Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada numer , do którego przypisane są m.in. następujące informacje: Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne Własność: 113 Własność Samorządowa Rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 7513Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON stanowi Załącznik Nr l do protokołu. 3. Decyzją Urzędu Skarbowego w Łomży z dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży uzyskał numer identyfikacji podatkowej NIP: Podstawowe dane liczbowe dotyczące projektu przedstawia poniższa tabela: Koszty kwalifikowalne: Wkład własny pracodawców w zł Subsydiowane przez PUP w Łomży wynagrodzenie w zł Pozostałe koszty w zł Ogółem koszty kwalifikowalne w zł wg wniosku o dofinansowanie faktycznie poniesione , ,00 300, , , ,59 127, ,20 Wysokość dofinansowania ze środków SPO RZL wyniosła ,59 zł i została przekazana przez Instytucję Zarządzającą na konto PUP w Łomży w ratach w okresie od czerwca do listopada 2004r. 5. PUP w Łomży przesłał do WUP w Białymstoku następujące sprawozdania: w dniu r. sprawozdania z realizacji projektu za II i III kwartał 2004r.;

3 w dniu r. sprawozdanie za IV kwartał 2004r. oraz korektę sprawozdania za III kwartał 2004r.; w dniu r. sprawozdanie roczne za 2004r. oraz sprawozdanie końcowe. 6. W okresie realizacji projektu Nr 1.3a/ stanowisko Głównego Księgowego pełniła Pani Hanna Huszcza. Od r. osobą pełniącą obowiązki Głównego Księgowego jest Pani Marianna Ciszewska. 7. Informacji i wyjaśnień udzielali Pani Anna Kadłubowska, Pani Hanna Huszcza, Pan Tomasz Szewczyk oraz pozostali pracownicy stosownie do swoich kompetencji i potrzeb kontroli. II. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a) 1. Zgodność wniosku o finansowanie projektu z zasadami SPO RZL 1.1. Zgodność projektu Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowanego przez PUP w Łomży z zasadami programu SPO RZL zbadano w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu wraz z aneksami; porozumienie Nr l.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu W dniu r. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku podpisał z Samorządem Powiatu Łomża reprezentowanym przez Pana Mieczysława Bieńka - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży porozumienie Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Do powyższego porozumienia zawarto następujące aneksy: Aneks Nr l z dnia r.; Aneks Nr 2 z dnia r.

4 Kserokopia porozumienia wraz z aneksami stanowi załącznik Nr 2 do protokołu W wyniku zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego PUP w Łomży pełnił rolę partnera WUP w Białymstoku przy realizacji kontrolowanego projektu. PUP w Łomży był zobowiązany do opracowania wniosku o finansowanie projektu, który zatwierdzał WUP w Białymstoku, pełniący jednocześnie funkcję instytucji wdrażającej. Na podstawie okazanej korespondencji PUP z WUP w Białymstoku ustalono, że wniosek o finansowanie projektu został zatwierdzony przez WUP W wyniku analizy wniosku o finansowanie projektu z dnia r. (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem Nr l do porozumienia w sprawie realizacji projektu) ustalono, że koszt całkowity projektu miał wynieść ,16 zł. Kwota ta stanowiła również koszt kwalifikowalny projektu. Zestawienie kosztów kwalifikowalnych przedstawia poniższa tabela: L.p. Koszty kwalifikowalne Kwota w zł Koszty kwalifikowalne w % 1. Wynagrodzenia brutto pracowników, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - wkład pracodawców - wynagrodzenia subsydiowane przez PUP 2. Pozostałe koszty (wysyłka wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami) , , ,00 38,8 61,1 300,00 0,1 3. RAZEM , Pomoc polegała na subsydiowaniu przez PUP w Łomży kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przez pracodawców w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe koszty miały stanowić koszty związane z wysyłką wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami. Kwota udzielonej pomocy miała wynieść ,00 zł, w tym: ,70 zł stanowiły środki pochodzące z EFS (73.70%); ,30 zł stanowiły środki z pochodzące Funduszu Pracy (26,30%) i dotyczyła subsydiowania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz poniesionych przez PUP w Łomży pozostałych kosztów związanych z wdrażaniem projektu. Podstawą wyliczenia kwoty wynagrodzeń subsydiowanych przez PUP był iloczyn

5 liczby przepracowanych miesięcy przez osoby, które miały być zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (612 miesięcy) oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. l ustawy z dnia r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003r. Nr 58, póz. 514 z późn. zm.) powiększonej o koszt ubezpieczenia społecznego dokonywanego przez pracodawcę, obliczony od kwoty najniższego ustawowego wynagrodzenia za pracę (razem 560,13 zł). Okres wdrażania projektu określono od r. do r Pomoc w ramach kontrolowanego projektu miała być skierowana do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, posiadających status osoby bezrobotnej przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Subsydiowanie zatrudnienia przez PUP w Łomży miało być uzupełnione poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, świadczone w ramach działalności statutowej PUP. We wniosku uwzględniono zasadę równości szans dostępu kobiet i mężczyzn do działań oferowanych w ramach projektu, tj. założono, że kobiety będą stanowiły ok. 50% spośród beneficjentów ostatecznych przedsięwzięcia. Ponadto stwierdzono, że wniosek wypełniony jest kompletnie. Na każdej stronie wniosku znajduje się parafka Dyrektora PUP w Łomży. Kserokopia wniosku po uwzględnieniu zapisów aneksu Nr l do porozumienia Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 (zaktualizowanego w dniu r.) stanowi załącznik Nr 3 do protokołu W wyniku analizy porozumienia Nr 1.3a/7/04 z dnia r. wraz z aneksami oraz wniosku o finansowanie projektu wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że projekt Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowany przez PUP w Łomży: kwalifikował się do wsparcia w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL; spełniał zasady kwalifikowalności ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024).

6 2. Kwalifikowalność kosztów 2.1. Kwalifikowalność kosztów związanych z projektem Nr 1.3a/7/3/04 sprawdzono w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu; porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu; wykaz zawartych umów sporządzony przez PUP w Łomży; akta pracodawców; akta osób bezrobotnych; umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; umowy o pracę; wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne; potwierdzone przez pracodawców za zgodność z oryginałem kserokopie list płac; potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie poleceń przelewów bankowych tytułem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne; sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dnia W wyniku analizy wykazu zawartych umów znajdującego się w dokumentacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wykonujący czynności kontrolne ustalili, że beneficjentami ostatecznymi projektu było 106 osób, z czego 55 stanowiły kobiety a 51 mężczyźni. Kserokopia wykazu zawartych umów stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że PUP w Łomży założył każdemu pracodawcy uczestniczącemu w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 teczkę sprawy, w których znajdowały się m. in. umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych wraz z listem intencyjnym, wnioski pracodawców o refundację poniesionych kosztów oraz dokumenty poświadczające poniesienie kosztów przez pracodawców. Pismem w postaci listu intencyjnego PUP informował pracodawców o: sposobie wykorzystania danych dotyczących działalności pracodawcy; terminie składania wniosków o refundację; obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów związanych z uczestnictwem w programie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy ze Starostą. Kserokopia umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,

7 kserokopia listu intencyjnego oraz wyjaśnienie z dnia r. stanowią załącznik Nr 5 do protokołu Kontroli poddano 8 wybranych na podstawie osądu profesjonalnego teczek spraw pracodawców uczestniczących w projekcie przez PUP w Łomży w celu sprawdzenia czy beneficjenci ostateczni projektu Nr 1.3a/7/3/04 spełniali kryteria do uzyskania pomocy w ramach działania 1.3, schemat a) SPO RZL. Zestawienie beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych u wylosowanych pracodawców przedstawia poniższa tabela: L.p. Imię, nazwisko i adres Data zawarcia umowy o Nazwa pracodawcy bezrobotnego pracę 1. Artur Jancewicz, ul. Mickiewicza 18, Wizna Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej J. Wszeborowski, Łomża, ul. Piłsudskiego Teresa Witkowska, Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Al. Legionów 5/49, Łomża Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Farna 1 3. Rafał Bikowski, ul. Dmowskiego 6/14, Łomża 4. Czesław Urbaniak, Modzele Skudosze 34, Telewizja Łomża, Łomża, ul. Polowa Wygoda 5. Anna Gubik, ul. Wiejska 4/3, Łomża Weronika Dmochowska, Milewo33, Wygoda 7. Joanna Korwek, Piekarnia Gać, Sklep Artykułów ul. Polowa 15/53, Łomża Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać Adam Korwek, ul. Piękna 16/15, Łomża Jacek Zach, Murawy Handel Maszynami Rolniczymi, Usługi Transportowe, Dariusz Pieńkowski, ul. Jedwabieńska 25 A, Piątnica

8 10. Stanisław Sadowski, Firma Handlowa RAMOTOWSKI Zabawka 10, Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Piątnica Tomasz Prusaczyk, Kolno PHU EWA-DORA" Sp. z o. o., ul. Bernatowicza 5/10, Al. Piłsudskiego 113, Łomża Łomża Getek Grażyna, PHU, POL-PAK" Sp. z o. o., Jeziorko Czarnocin 41, 72, Piątnica Piątnica 2.4. Na podstawie kontroli w/w akt pracodawców oraz akt założonych przez PUP w Łomży osobom bezrobotnym, które następnie zostały zatrudnione u w/w pracodawców, stwierdzono, że osoby te przed podpisaniem umowy o pracę posiadały status osoby bezrobotnej nie dłużej niż 24 miesiące oraz ukończyły 25 rok życia. Ponadto na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach wylosowanych pracodawców ustalono, że w/w osoby bezrobotne zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie a pracodawcy przekazali na rzecz ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należne od wynagrodzeń brutto. Następnie pracodawcy po dokonaniu powyższych płatności składali wnioski do PUP w Łomży o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne. Kwoty we wnioskach o refundacje są zgodne z kwotami wynikającymi z list płac oraz dokumentów bankowych. Wszystkie umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz umowy o pracę z osobami bezrobotnymi, które znajdowały się w wylosowanych aktach zostały podpisane w okresie pomiędzy a roku W dniach r. wykonujący czynności kontrolne przeprowadzili czynności sprawdzające u następujących pracodawców: Firma Handlowa RAMOTOWSKI Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Kolno; Telewizja Łomża TV Łomża, Artur Filipkowski, ul. Polowa 45, Łomża; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POL-PAK" Spółka z o. o., Jeziorko 72, Piątnica; Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, ul. Farna l, Łomża.

9 Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały rozbieżności pomiędzy kserokopiami dokumentów dostarczonych przez w/w pracodawców do PUP w Łomży a ich oryginałami znajdującymi się u tych pracodawców. Protokoły z czynności sprawdzających stanowią załącznik Nr 6 do protokołu W celu ustalenia czy osoby bezrobotne faktycznie zostały zatrudnione na czas określony w ramach realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 dokonano przesłuchania w charakterze świadków niżej wymienione osoby: Tomasz Prusaczyk, zam. w Łomży, ul. Bernatowicza 5/10, zatrudniony w PHU EWA- DORA" Sp. z o. o., AL Piłsudskiego 113, Łomża; Adam Korwek, zam. w Łomży, ul. Piękna 16/15, zatrudniony w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60; Joanna Korwek, zam. w Łomży, ul. Polowa 15/53, zatrudniona w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60. Zeznania świadków potwierdziły ich udział w kontrolowanym projekcie oraz prawdziwość danych znajdujących w dokumentacji kontrolowanego projektu. Protokoły przesłuchań świadków stanowią załącznik Nr 7 do protokołu Na podstawie okazanych wydruków operacji zaewidencjonowanych na kontach i stwierdzono, że PUP w Łomży dokonał na rzecz pracodawców uczestniczących w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 refundacji wynagrodzeń w kwocie ogółem ,59 zł. Po uwzględnieniu deklarowanego wkładu prywatnego pracodawców (nie ujmowanego w urządzeniach księgowych PUP) w wysokości ,17 zł oraz pozostałych kosztów w wysokości 127,44 zł łączne koszty kwalifikowalne projektu zamknęły się kwotą ,20 zł. Kserokopia zestawienia wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom stanowi Załącznik Nr 8 do kontroli 2.8. W wyniku przeprowadzonych czynności wykonujący czynności kontrolne przyjęli, że wydatki związane z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04: zostały faktycznie poniesione przez pracodawców oraz przez PUP w Łomży i należycie udokumentowane; poniesiono w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL;

10 spełniają warunki kwalifikowalności określone w Rozporządzeniu Komisji Nr 448/2004 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024). 3. Rozliczenie projektu 3.1. PUP w Łomży w ramach projektu Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" złożył dwa wnioski o płatność: wniosek z dnia r. za okres od do , który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w II i III kwartale 2004r. w kwocie ,22 zł, zatwierdzony przez WUP w dniu pismem nr FP.909-1/l.3/7-6/04; wniosek z dnia r. za okres r r., który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w IV kwartale 2004r. w kwocie ,37 zł, zatwierdzony przez WUP pismem nr FP.909-1/l.3/7-2/05 z dnia r. Kserokopia wniosków o płatność stanowi załącznik Nr 9 do protokołu Na podstawie dokumentów bankowych ustalono, że PUP otrzymał z Instytucji Zarządzającej 6 przelewów w łącznej kwocie ,00 zł. Nierozliczoną kwotę wydatków w wysokości ,41 zł PUP w Łomży zwrócił na rzecz Instytucji Zarządzającej w dniu r. Wydruki kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i kserokopia Wyciągu bankowego Nr 37/2004 stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu Ewidencja księgowa PUP w Łomży prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, póz. 634 z późn. zm.) oraz zakładowy plan kont ustanowiony zarządzeniem Nr 4/02 Kierownika PUP w Łomży z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont PUP w Łomży. Sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. Łączna kwota wydatków rozliczonych w/w wnioskami wyniosła ,59 zł i jest zgodna z kwotą poniesionych wydatków wynikających z dokumentów źródłowych i zapisów w urządzeniach księgowych PUP w Łomży.

11 4. Działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez PUP w Łomży 4.1. Oceny działań informacyjnych i promocyjnych dokonano w oparciu o: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; korespondencję PUP w Łomży; ustne wyjaśnienia pracowników PUP w Łomży Z treści sprawozdania końcowego z realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wynika, że w pomieszczeniach, w których odbywała się obsługa beneficjentów projektu zostały zamieszczone informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że na stronach tytułowych deklaracji uczestnictwa w projekcie, porozumieniu z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu, umowach w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz kartach usług doradczych zostało umieszczone logo EFS w Polsce wraz ze stosownym opisem słownym. Ponadto na podstawie korespondencji PUP znajdującej się w dokumentacji projektu ustalono, że PUP w Łomży przekazał do Agencji Rozwoju Regionalnego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz regionalnych mediów informację o udziale EFS w finansowaniu przedsięwzięcia Z ustaleń kontroli wynika, że działania podejmowane przez PUP w Łomży spełniają kryteria wymienione w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. 5. Kontrola wdrażania projektu 5.1. Przedstawiciele WUP w Białymstoku w dniu r. przeprowadzili w siedzibie PUP w Łomży wizytę monitorującą. Kserokopia informacji pokontrolnej Nr 3/2004 stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu Projekt nie był objęty audytem wewnętrznym. PUP w Łomży w 2004r. stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzania w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach

12 sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 234, póz. 1970) nie podlegał obowiązkowi prowadzenia audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne sprawował Dział Organizacji i Kontroli, do którego zadań należała m. in. kontrola realizacji umów w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W 2004r. PUP w Łomży przeprowadził 6 kontroli realizacji umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. Wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP stanowią załącznik Nr 13 do protokołu kontroli. III. Ustalenia końcowe Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanej jednostce. Stosownie do postanowień art. 291 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej: kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od daty jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe; w przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w określonym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki od nr l do 13 - kserokopie bądź oryginały niżej wymienionych dokumentów: Załącznik Nr l - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - karta l Załącznik Nr 2 - porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu wraz z aneksami- kart 13 Załącznik Nr 3 - wniosek o finansowanie projektu - kart 8 Załącznik Nr 4 - wykaz zawartych umów - kart 3 Załącznik Nr 5 - umowa w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, list intencyjny oraz wyjaśnienie z dnia r. - kart 4 Załącznik Nr 6 - protokoły z czynności sprawdzających - kart 12 Załącznik Nr 7 - protokoły z przesłuchań świadków - kart 12 Załącznik Nr 8 - zestawienie wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom - kart 6

13 Załącznik Nr 9 - wnioski o płatność - kart 5 Załącznik Nr 10 - wydruk kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i Wyciąg bankowy Nr 37/ kart 3 Załącznik Nr 11 - sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 - karta l Załącznik Nr 12 - informacja pokontrolna Nr 3/ karta l Załącznik Nr 13 - wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP - karta l Łomża, Kontrowany: Kontrolujący: Otrzymują: Egz. Nr l - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1; Egz. Nr 2 - a/a.

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 8 listopada 2013r. PS-III.862.17.2013.BMro Pani Genowefa Borowiak Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych

Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektorowi p. Kazimierze Kawulok Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bielsku-Biatej Krasińskiego 34 43-350 Bielsko-Biała Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: 5482251073 REGON: 072319790 Znak pisma: 022013060092PRO001

Bardziej szczegółowo

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r.

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r. podatek naliczony do odliczenia według jednostki i kontroli kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według jednostki kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według kontroli 436, zaniżenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Miejscowość, dnia STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. WYSZYŃSKIEGO 99-00 KUTNO Pieczęć firmowa WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie

UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA UMOWA Nr POKL/6.1.1/016/ Na realizację zadań w ramach POKL Działanie 6.1.1 Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu subsydiowane zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 05-06 listopada 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ........, dn.... (pieczęć firmowa organizatora) STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO RZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów

Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Data wpływu wniosku: Nr Wniosku - WnRP/../.... Pieczątka firmowa wnioskodawcy Węgrów, dnia... Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ... (pieczęć firmowa organizatora) Załącznik nr 1 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Ekonomista dobra inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.)

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) PUP Białystok Magda Jankowska 12.08.2014 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) Działalnie 1.3 Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy"

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu PS.I.-2.0932-8/09. Protokół

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu PS.I.-2.0932-8/09. Protokół WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.-2.0932-8/09 Protokół kontroli realizacji zadania określonego umową PS I.-3.9016/5-32/08 zawartej 1 lipca 2008 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim. Kontrolę na podstawie uchwały Nr XIII/95/07 Rady Powiatu w

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH REALIZACJI BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy /

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / ......, dn.... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 e-mail : waps@praca.gov.pl 26-400 Przysucha telefon : +48 675 27 88... /pieczęć organizatora/ Przysucha, dnia... W N I O S E K o zorganizowanie robót publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy:

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH

W N I O S E K O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH ... pieczęć pracodawcy Płońsk, dnia.... /data wpływu wniosku do PUP/ Starosta Powiatu Płońskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku W N I O S E K O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH na zasadach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 e-mail : waps@praca.gov.pl 26-400 Przysucha telefon : +48 675 27 88... /pieczęć pracodawcy/ Przysucha, dnia... W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na podstawie art. 66m Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI Bydgoszcz, dnia czerwca 2015r. WPS.VIII.431.17.2014 Pani. Prezes Fundacji Przystań Nadziei WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 16 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.4.2014 Bydgoszcz, lutego 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Kontrola na miejscu operacji realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej SwiĘTO KR ZYSK! UH2ĄD WdjEW0D7^r i J. w KIELCACH ' ' i W ydział Polityki Społecznej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Argos Security Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ. I. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ. I. Informacje ogólne Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-18-094/13-00 Tytuł projektu : Aktywnie w gminie Zarszyn! Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo