URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU UKS.DP IV /06 Tylko do użytku służbowego Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli podatkowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego w oparciu o postanowienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Podstawa prawna: - art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. l ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8, póz. 65 ze zm.) W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz okazano upoważnienie Nr UKS.DP.IV /06 z dnia r. do przeprowadzenia czynności w toku postępowania kontrolnego. W dniu r. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży doręczono upoważnienie Nr 61/06 z dnia r. do przeprowadzenia kontroli podatkowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego. Powyższe dokumenty zostały wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku wykonali: - Jadwiga Szulczewska - inspektor kontroli skarbowej, nr leg ; - Marek Pleban - starszy referendarz, nr leg Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach

2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a). W dniach r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka l oraz w biurze UKS przeprowadzono czynności kontrolne, w wyniku których dokonano następujących ustaleń: I. Ustalenia wstępne 1. Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży jest Pan Mieczysław Bieniek, pełniący tę funkcję od r. 2. W systemie identyfikacyjnym REGON Powiatowy Urząd Pracy w Łomży posiada numer , do którego przypisane są m.in. następujące informacje: Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne Własność: 113 Własność Samorządowa Rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 7513Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON stanowi Załącznik Nr l do protokołu. 3. Decyzją Urzędu Skarbowego w Łomży z dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży uzyskał numer identyfikacji podatkowej NIP: Podstawowe dane liczbowe dotyczące projektu przedstawia poniższa tabela: Koszty kwalifikowalne: Wkład własny pracodawców w zł Subsydiowane przez PUP w Łomży wynagrodzenie w zł Pozostałe koszty w zł Ogółem koszty kwalifikowalne w zł wg wniosku o dofinansowanie faktycznie poniesione , ,00 300, , , ,59 127, ,20 Wysokość dofinansowania ze środków SPO RZL wyniosła ,59 zł i została przekazana przez Instytucję Zarządzającą na konto PUP w Łomży w ratach w okresie od czerwca do listopada 2004r. 5. PUP w Łomży przesłał do WUP w Białymstoku następujące sprawozdania: w dniu r. sprawozdania z realizacji projektu za II i III kwartał 2004r.;

3 w dniu r. sprawozdanie za IV kwartał 2004r. oraz korektę sprawozdania za III kwartał 2004r.; w dniu r. sprawozdanie roczne za 2004r. oraz sprawozdanie końcowe. 6. W okresie realizacji projektu Nr 1.3a/ stanowisko Głównego Księgowego pełniła Pani Hanna Huszcza. Od r. osobą pełniącą obowiązki Głównego Księgowego jest Pani Marianna Ciszewska. 7. Informacji i wyjaśnień udzielali Pani Anna Kadłubowska, Pani Hanna Huszcza, Pan Tomasz Szewczyk oraz pozostali pracownicy stosownie do swoich kompetencji i potrzeb kontroli. II. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3, schemat a) 1. Zgodność wniosku o finansowanie projektu z zasadami SPO RZL 1.1. Zgodność projektu Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowanego przez PUP w Łomży z zasadami programu SPO RZL zbadano w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu wraz z aneksami; porozumienie Nr l.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu W dniu r. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku podpisał z Samorządem Powiatu Łomża reprezentowanym przez Pana Mieczysława Bieńka - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży porozumienie Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Do powyższego porozumienia zawarto następujące aneksy: Aneks Nr l z dnia r.; Aneks Nr 2 z dnia r.

4 Kserokopia porozumienia wraz z aneksami stanowi załącznik Nr 2 do protokołu W wyniku zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego PUP w Łomży pełnił rolę partnera WUP w Białymstoku przy realizacji kontrolowanego projektu. PUP w Łomży był zobowiązany do opracowania wniosku o finansowanie projektu, który zatwierdzał WUP w Białymstoku, pełniący jednocześnie funkcję instytucji wdrażającej. Na podstawie okazanej korespondencji PUP z WUP w Białymstoku ustalono, że wniosek o finansowanie projektu został zatwierdzony przez WUP W wyniku analizy wniosku o finansowanie projektu z dnia r. (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem Nr l do porozumienia w sprawie realizacji projektu) ustalono, że koszt całkowity projektu miał wynieść ,16 zł. Kwota ta stanowiła również koszt kwalifikowalny projektu. Zestawienie kosztów kwalifikowalnych przedstawia poniższa tabela: L.p. Koszty kwalifikowalne Kwota w zł Koszty kwalifikowalne w % 1. Wynagrodzenia brutto pracowników, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - wkład pracodawców - wynagrodzenia subsydiowane przez PUP 2. Pozostałe koszty (wysyłka wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami) , , ,00 38,8 61,1 300,00 0,1 3. RAZEM , Pomoc polegała na subsydiowaniu przez PUP w Łomży kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przez pracodawców w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe koszty miały stanowić koszty związane z wysyłką wezwań, zawiadomień, korespondencji z pracodawcami. Kwota udzielonej pomocy miała wynieść ,00 zł, w tym: ,70 zł stanowiły środki pochodzące z EFS (73.70%); ,30 zł stanowiły środki z pochodzące Funduszu Pracy (26,30%) i dotyczyła subsydiowania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz poniesionych przez PUP w Łomży pozostałych kosztów związanych z wdrażaniem projektu. Podstawą wyliczenia kwoty wynagrodzeń subsydiowanych przez PUP był iloczyn

5 liczby przepracowanych miesięcy przez osoby, które miały być zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (612 miesięcy) oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. l ustawy z dnia r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003r. Nr 58, póz. 514 z późn. zm.) powiększonej o koszt ubezpieczenia społecznego dokonywanego przez pracodawcę, obliczony od kwoty najniższego ustawowego wynagrodzenia za pracę (razem 560,13 zł). Okres wdrażania projektu określono od r. do r Pomoc w ramach kontrolowanego projektu miała być skierowana do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, posiadających status osoby bezrobotnej przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Subsydiowanie zatrudnienia przez PUP w Łomży miało być uzupełnione poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, świadczone w ramach działalności statutowej PUP. We wniosku uwzględniono zasadę równości szans dostępu kobiet i mężczyzn do działań oferowanych w ramach projektu, tj. założono, że kobiety będą stanowiły ok. 50% spośród beneficjentów ostatecznych przedsięwzięcia. Ponadto stwierdzono, że wniosek wypełniony jest kompletnie. Na każdej stronie wniosku znajduje się parafka Dyrektora PUP w Łomży. Kserokopia wniosku po uwzględnieniu zapisów aneksu Nr l do porozumienia Nr 1.3a/7/04 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" w ramach działania l.3 (zaktualizowanego w dniu r.) stanowi załącznik Nr 3 do protokołu W wyniku analizy porozumienia Nr 1.3a/7/04 z dnia r. wraz z aneksami oraz wniosku o finansowanie projektu wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że projekt Nr 1.3a/7/3/04 Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" współrealizowany przez PUP w Łomży: kwalifikował się do wsparcia w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL; spełniał zasady kwalifikowalności ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024).

6 2. Kwalifikowalność kosztów 2.1. Kwalifikowalność kosztów związanych z projektem Nr 1.3a/7/3/04 sprawdzono w oparciu o: wniosek o finansowanie projektu; porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu; wykaz zawartych umów sporządzony przez PUP w Łomży; akta pracodawców; akta osób bezrobotnych; umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych; umowy o pracę; wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne; potwierdzone przez pracodawców za zgodność z oryginałem kserokopie list płac; potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie poleceń przelewów bankowych tytułem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne; sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dnia W wyniku analizy wykazu zawartych umów znajdującego się w dokumentacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wykonujący czynności kontrolne ustalili, że beneficjentami ostatecznymi projektu było 106 osób, z czego 55 stanowiły kobiety a 51 mężczyźni. Kserokopia wykazu zawartych umów stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że PUP w Łomży założył każdemu pracodawcy uczestniczącemu w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 teczkę sprawy, w których znajdowały się m. in. umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych wraz z listem intencyjnym, wnioski pracodawców o refundację poniesionych kosztów oraz dokumenty poświadczające poniesienie kosztów przez pracodawców. Pismem w postaci listu intencyjnego PUP informował pracodawców o: sposobie wykorzystania danych dotyczących działalności pracodawcy; terminie składania wniosków o refundację; obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów związanych z uczestnictwem w programie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy ze Starostą. Kserokopia umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,

7 kserokopia listu intencyjnego oraz wyjaśnienie z dnia r. stanowią załącznik Nr 5 do protokołu Kontroli poddano 8 wybranych na podstawie osądu profesjonalnego teczek spraw pracodawców uczestniczących w projekcie przez PUP w Łomży w celu sprawdzenia czy beneficjenci ostateczni projektu Nr 1.3a/7/3/04 spełniali kryteria do uzyskania pomocy w ramach działania 1.3, schemat a) SPO RZL. Zestawienie beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych u wylosowanych pracodawców przedstawia poniższa tabela: L.p. Imię, nazwisko i adres Data zawarcia umowy o Nazwa pracodawcy bezrobotnego pracę 1. Artur Jancewicz, ul. Mickiewicza 18, Wizna Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej J. Wszeborowski, Łomża, ul. Piłsudskiego Teresa Witkowska, Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Al. Legionów 5/49, Łomża Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, Łomża, ul. Farna 1 3. Rafał Bikowski, ul. Dmowskiego 6/14, Łomża 4. Czesław Urbaniak, Modzele Skudosze 34, Telewizja Łomża, Łomża, ul. Polowa Wygoda 5. Anna Gubik, ul. Wiejska 4/3, Łomża Weronika Dmochowska, Milewo33, Wygoda 7. Joanna Korwek, Piekarnia Gać, Sklep Artykułów ul. Polowa 15/53, Łomża Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać Adam Korwek, ul. Piękna 16/15, Łomża Jacek Zach, Murawy Handel Maszynami Rolniczymi, Usługi Transportowe, Dariusz Pieńkowski, ul. Jedwabieńska 25 A, Piątnica

8 10. Stanisław Sadowski, Firma Handlowa RAMOTOWSKI Zabawka 10, Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Piątnica Tomasz Prusaczyk, Kolno PHU EWA-DORA" Sp. z o. o., ul. Bernatowicza 5/10, Al. Piłsudskiego 113, Łomża Łomża Getek Grażyna, PHU, POL-PAK" Sp. z o. o., Jeziorko Czarnocin 41, 72, Piątnica Piątnica 2.4. Na podstawie kontroli w/w akt pracodawców oraz akt założonych przez PUP w Łomży osobom bezrobotnym, które następnie zostały zatrudnione u w/w pracodawców, stwierdzono, że osoby te przed podpisaniem umowy o pracę posiadały status osoby bezrobotnej nie dłużej niż 24 miesiące oraz ukończyły 25 rok życia. Ponadto na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach wylosowanych pracodawców ustalono, że w/w osoby bezrobotne zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie a pracodawcy przekazali na rzecz ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należne od wynagrodzeń brutto. Następnie pracodawcy po dokonaniu powyższych płatności składali wnioski do PUP w Łomży o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne. Kwoty we wnioskach o refundacje są zgodne z kwotami wynikającymi z list płac oraz dokumentów bankowych. Wszystkie umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz umowy o pracę z osobami bezrobotnymi, które znajdowały się w wylosowanych aktach zostały podpisane w okresie pomiędzy a roku W dniach r. wykonujący czynności kontrolne przeprowadzili czynności sprawdzające u następujących pracodawców: Firma Handlowa RAMOTOWSKI Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 46, Kolno; Telewizja Łomża TV Łomża, Artur Filipkowski, ul. Polowa 45, Łomża; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POL-PAK" Spółka z o. o., Jeziorko 72, Piątnica; Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zarząd Wojewódzki w Łomży, ul. Farna l, Łomża.

9 Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały rozbieżności pomiędzy kserokopiami dokumentów dostarczonych przez w/w pracodawców do PUP w Łomży a ich oryginałami znajdującymi się u tych pracodawców. Protokoły z czynności sprawdzających stanowią załącznik Nr 6 do protokołu W celu ustalenia czy osoby bezrobotne faktycznie zostały zatrudnione na czas określony w ramach realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 dokonano przesłuchania w charakterze świadków niżej wymienione osoby: Tomasz Prusaczyk, zam. w Łomży, ul. Bernatowicza 5/10, zatrudniony w PHU EWA- DORA" Sp. z o. o., AL Piłsudskiego 113, Łomża; Adam Korwek, zam. w Łomży, ul. Piękna 16/15, zatrudniony w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60; Joanna Korwek, zam. w Łomży, ul. Polowa 15/53, zatrudniona w Piekarnia Gać, Sklep Artykułów Spożywczych, Warzywa Owoce, Beata Staniórska, Wygoda, Gać 60. Zeznania świadków potwierdziły ich udział w kontrolowanym projekcie oraz prawdziwość danych znajdujących w dokumentacji kontrolowanego projektu. Protokoły przesłuchań świadków stanowią załącznik Nr 7 do protokołu Na podstawie okazanych wydruków operacji zaewidencjonowanych na kontach i stwierdzono, że PUP w Łomży dokonał na rzecz pracodawców uczestniczących w projekcie Nr 1.3a/7/3/04 refundacji wynagrodzeń w kwocie ogółem ,59 zł. Po uwzględnieniu deklarowanego wkładu prywatnego pracodawców (nie ujmowanego w urządzeniach księgowych PUP) w wysokości ,17 zł oraz pozostałych kosztów w wysokości 127,44 zł łączne koszty kwalifikowalne projektu zamknęły się kwotą ,20 zł. Kserokopia zestawienia wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom stanowi Załącznik Nr 8 do kontroli 2.8. W wyniku przeprowadzonych czynności wykonujący czynności kontrolne przyjęli, że wydatki związane z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04: zostały faktycznie poniesione przez pracodawców oraz przez PUP w Łomży i należycie udokumentowane; poniesiono w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL;

10 spełniają warunki kwalifikowalności określone w Rozporządzeniu Komisji Nr 448/2004 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz. U. Nr 197, poz. 2024). 3. Rozliczenie projektu 3.1. PUP w Łomży w ramach projektu Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy" złożył dwa wnioski o płatność: wniosek z dnia r. za okres od do , który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w II i III kwartale 2004r. w kwocie ,22 zł, zatwierdzony przez WUP w dniu pismem nr FP.909-1/l.3/7-6/04; wniosek z dnia r. za okres r r., który dotyczył wydatków poniesionych przez PUP w IV kwartale 2004r. w kwocie ,37 zł, zatwierdzony przez WUP pismem nr FP.909-1/l.3/7-2/05 z dnia r. Kserokopia wniosków o płatność stanowi załącznik Nr 9 do protokołu Na podstawie dokumentów bankowych ustalono, że PUP otrzymał z Instytucji Zarządzającej 6 przelewów w łącznej kwocie ,00 zł. Nierozliczoną kwotę wydatków w wysokości ,41 zł PUP w Łomży zwrócił na rzecz Instytucji Zarządzającej w dniu r. Wydruki kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i kserokopia Wyciągu bankowego Nr 37/2004 stanowią Załącznik Nr 10 do protokołu Ewidencja księgowa PUP w Łomży prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, póz. 634 z późn. zm.) oraz zakładowy plan kont ustanowiony zarządzeniem Nr 4/02 Kierownika PUP w Łomży z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont PUP w Łomży. Sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. Łączna kwota wydatków rozliczonych w/w wnioskami wyniosła ,59 zł i jest zgodna z kwotą poniesionych wydatków wynikających z dokumentów źródłowych i zapisów w urządzeniach księgowych PUP w Łomży.

11 4. Działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez PUP w Łomży 4.1. Oceny działań informacyjnych i promocyjnych dokonano w oparciu o: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; korespondencję PUP w Łomży; ustne wyjaśnienia pracowników PUP w Łomży Z treści sprawozdania końcowego z realizacji projektu Nr 1.3a/7/3/04 wynika, że w pomieszczeniach, w których odbywała się obsługa beneficjentów projektu zostały zamieszczone informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonujący czynności kontrolne stwierdzili, że na stronach tytułowych deklaracji uczestnictwa w projekcie, porozumieniu z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu, umowach w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz kartach usług doradczych zostało umieszczone logo EFS w Polsce wraz ze stosownym opisem słownym. Ponadto na podstawie korespondencji PUP znajdującej się w dokumentacji projektu ustalono, że PUP w Łomży przekazał do Agencji Rozwoju Regionalnego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz regionalnych mediów informację o udziale EFS w finansowaniu przedsięwzięcia Z ustaleń kontroli wynika, że działania podejmowane przez PUP w Łomży spełniają kryteria wymienione w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. 5. Kontrola wdrażania projektu 5.1. Przedstawiciele WUP w Białymstoku w dniu r. przeprowadzili w siedzibie PUP w Łomży wizytę monitorującą. Kserokopia informacji pokontrolnej Nr 3/2004 stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu Projekt nie był objęty audytem wewnętrznym. PUP w Łomży w 2004r. stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzania w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach

12 sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 234, póz. 1970) nie podlegał obowiązkowi prowadzenia audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne sprawował Dział Organizacji i Kontroli, do którego zadań należała m. in. kontrola realizacji umów w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W 2004r. PUP w Łomży przeprowadził 6 kontroli realizacji umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. Wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP stanowią załącznik Nr 13 do protokołu kontroli. III. Ustalenia końcowe Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanej jednostce. Stosownie do postanowień art. 291 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej: kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od daty jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe; w przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w określonym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki od nr l do 13 - kserokopie bądź oryginały niżej wymienionych dokumentów: Załącznik Nr l - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - karta l Załącznik Nr 2 - porozumienie Nr 1.3a/7/04 z dnia r. w sprawie wspólnej realizacji projektu wraz z aneksami- kart 13 Załącznik Nr 3 - wniosek o finansowanie projektu - kart 8 Załącznik Nr 4 - wykaz zawartych umów - kart 3 Załącznik Nr 5 - umowa w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, list intencyjny oraz wyjaśnienie z dnia r. - kart 4 Załącznik Nr 6 - protokoły z czynności sprawdzających - kart 12 Załącznik Nr 7 - protokoły z przesłuchań świadków - kart 12 Załącznik Nr 8 - zestawienie wypłaconych przez PUP w Łomży refundacji pracodawcom - kart 6

13 Załącznik Nr 9 - wnioski o płatność - kart 5 Załącznik Nr 10 - wydruk kart kontowych konta Dotacje otrzymane" i Wyciąg bankowy Nr 37/ kart 3 Załącznik Nr 11 - sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu Nr 1.3a/7/3/04 - karta l Załącznik Nr 12 - informacja pokontrolna Nr 3/ karta l Załącznik Nr 13 - wyjaśnienie dotyczące działania kontroli wewnętrznej PUP - karta l Łomża, Kontrowany: Kontrolujący: Otrzymują: Egz. Nr l - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1; Egz. Nr 2 - a/a.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo