Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca Białystok tel. (85) , fax. (85) FORMULARZ REKRUTACYJNY projektu Od pomysły do sukcesu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Instrukcja wypełniania Formularza: 1. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami w języku polskim, puste kwadratowe pola wypełnić krzyżykiem. 2. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów. 3. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się w formularzu traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny. 4. Jeżeli na etapie oceny części A formularza zostanie stwierdzone, iż uczestnik nie spełnia kryteriów grupy docelowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie część B formularza nie będzie podlegać ocenie. UWAGA: Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Od pomysłu do sukcesu. Nr ewidencyjny:. (uzupełnia FRDL-PC) Data i godz. wpływu formularza rekrutacyjnego:.. (uzupełnia FRDL-PC)

2 1. Imię/imiona: 2. Nazwisko: 3. Obywatelstwo: 4. Data (RRRR MM DD ) i miejsce urodzenia: A. INFORMACJE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU 5. Miejsce zamieszkania: województwo... powiat miejscowość..... ulica... nr domu... nr lokalu.... kod pocztowy: miejscowość 6. Adres korespondencyjny (wypełnić, jeśli inny niż zamieszkania): województwo... powiat miejscowość..... ulica... nr domu... nr lokalu.... kod pocztowy: miejscowość 7. Numer telefonu kontaktowego: 8. Adres poczty elektronicznej: 9. Płeć: kobieta mężczyzna 10. Wiek (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego): 11. Status Kandydata na Uczestnika projektu (zaznaczyć wszystkie, które dotyczą): Zatrudniony: rolnik lub domownik (opłacający składkę KRUS) osoba zatrudniona (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, mianowanie, wybór) Bezrobotny lub poszukujący pracy (zarejestrowany w PUP): bezrobotny poszukujący pracy długotrwale bezrobotny (osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy) Nieaktywny zawodowo: nieaktywny zawodowo (osoba fizyczna pozostająca bez zatrudnienia, ale niezarejestrowana jako bezrobotna) Osoba ucząca się: w trybie dziennym w trybie wieczorowym

3 w trybie zaocznym Inne: osoba niepełnosprawna, w tym: Posiadam orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności 1 : tak nie Posiadam orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 1 : tak nie 12. Miejsce zamieszkania: obszar (teren) miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast) obszar (teren) wiejski (obszar poza granicami administracyjnymi miast-obszar gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko - wiejskiej 13. Pragnę założyć działalność gospodarczą w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 14. Czy korzystał/-a Pan/-i z funduszy publicznych na założenie działalności gospodarczej? tak nie Jeśli tak to z jakiej pomocy/dotacji (w jakim okresie pomoc została udzielona)? CZYTELNY PODPIS KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU DATA WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Możliwość udziału w projekcie OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/-na (imię i nazwisko) zamieszkały/-a.. (adres zamieszkania) legitymujący/-a się dowodem osobistym (seria, nr)..., świadomy/-a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, oświadczam że: 1.1 dane zawarte w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

4 1.2 nie posiadałem/-am wpisu do rejestru 2 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie byłem/-am zarejestrowany/-a w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziłem/-am działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu bez środków finansowych otrzymanych w ramach projektu pt. Od pomysłu do sukcesu nie miałbym/nie miałabym możliwości założenia własnej działalności gospodarczej (creaming) nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1.5 w przypadku rozpoczęcia przeze mnie działalności gospodarczej będzie ona zarejestrowana na terenie podregionu białostockiego i nie będę prowadził/-a działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych z zasady de minimis nie zachodzą przesłanki wskazane w 2 pkt 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie lub inne wskazujące na moje powiązanie z beneficjentem/ partnerem/ wykonawcą/ podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie projektu. Jednocześnie deklaruję, że w przypadku ich zaistnienia w przyszłości niezwłocznie zgłoszę ten fakt beneficjentowi. 1.7 nie byłem karany za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 1.8 zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. Od pomysłu do sukcesu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1.9 zapoznałem/-am się i z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Od pomysłu do sukcesu i akceptuję jego warunki. 2 Pod pojęciem zarejestrowanej działalności gospodarczej rozumie się również pozostawanie wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach jednoosobowych oraz pozostawanie członkiem spółdzielni/spółdzielni socjalnej z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. 3 Wykluczenie nie dotyczy osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski. 4 Zgodnie z Zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 21 września 2009 r. pomoc finansowa powinna być kierowana wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS. 5 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz.1598 z późn. zmianami ).

5 1.10 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów rekrutacji, realizacji, ewaluacji projektu Od pomysłu do sukcesu oraz na ich publikację na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Możliwość otrzymania dalszej pomocy de minimis (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą przed przystąpieniem do projektu). Proszę wypełnić właściwe oświadczenie. 2.1 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/-a...(imię i nazwisko) zamieszkały/-a..(adres zamieszkania) legitymujący-a się dowodem osobistym (seria, nr). wydanym przez., świadomy/-a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, oświadczam: że w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymałem pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach. Data. Czytelny podpis 2.2 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a....(imię i nazwisko) zamieszkały/a..(adres zamieszkania) legitymujący się dowodem osobistym (seria nr).. wydanym przez..., świadomy/-a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, oświadczam: że w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymałem pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam wyniesie, co potwierdzają załączone do formularza rekrutacyjnego zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Data Czytelny podpis B. FISZA POMYSŁU (Informacje o planowanej działalności gospodarczej) 1. Opis planowanej działalności Proszę opisać planowaną działalność gospodarczą (branża, przedmiot planowanej działalności, lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc wykonywania działalności, teren działania, pozwolenia i licencje wymagane przy planowanej działalności, planowane zatrudnienie, lista firm potencjalnych kooperantów).

6 2. Charakterystyka klientów Proszę scharakteryzować potencjalnych klientów (osoby, instytucje, przedsiębiorstwa), do których kierowana będzie oferta firmy. Dlaczego wybrano taką grupę docelową? 3. Charakterystyka konkurencji Proszę podać, z jakich innych ofert będą mogli skorzystać klienci. Czym będzie się różnić oferta wnioskodawcy na tle konkurencji? Czy w miejscu planowanej działalności gospodarczej istnieje firma o identycznym/podobnym profilu działalności? Dlaczego właśnie Pana/-i pomysł ma szansę na utrzymanie się na rynku? 4. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji Proszę określić możliwie dokładnie planowane wydatki/potrzeby inwestycyjne/zakupy związane z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz przewidywane źródła finansowania wydatków, np. dotacja w ramach Dz. 6.2, wkład własny, kredyt. Czy wnioskodawca podjął jakieś kroki by warunki te spełnić?

7 5. Posiadane doświadczenie/ wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności 6. Numer PKD planowanej działalności gospodarczej (proszę wskazać wszystkie nr PKD wraz z nazwą planowane do prowadzenia, według Polskiej Klasyfikacji Działalności) 7. Źródła informacji o projekcie (zakreślić odpowiednie) Ulotka informacyjna/plakat Media (prasa, radio) Internet Znajomi FRDL-PC Inne (jakie?).

8 CZYTELNY PODPIS KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU DATA Przyjmuję do wiadomości, że: 1. Dane zawarte w niniejszym formularzu będą weryfikowane przez Beneficjenta (Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum) oraz w razie konieczności przez inne instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL. 2. Przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia/dokumentu na etapie zakwalifikowania Kandydata na Uczestnika Projektu lub podanie danych w Formularzu rekrutacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym skutkować będzie wykluczeniem z projektu. CZYTELNY PODPIS KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU DATA

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo