REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Młody Biznes. 2. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w okresie od r. do r. 3. Biuro projektu mieści sie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód przy ul. Częstochowska 40/502 - pokój Przyznane dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), 2 Przyznawanie bezrobotnemu środków na rozwój przedsiębiorczości - podjęcie działalności gospodarczej regulują w szczególności: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz.U ), 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn zm.)

2 3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. Urzędzie należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, który jest realizatorem projektu Młody biznes ; 2. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 3. rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz.U ) 4. uczestniku projektu oznacza to osobę bezrobotną spełniająca przesłanki art. 2 ustawy, uczestniczącą w projekcie Młody Biznes ; 5. przeciętnym wynagrodzeniu należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzeniew poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), 6. dofinansowaniu wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane bezrobotnemu uczestnikowi projektu Młody Biznes poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE 4 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego udokumentowanego zaświadczeniami. 2. Blok szkoleniowo doradczy składa się z dwóch etapów: szkolenia ABC przedsiębiorczości zorganizowanego w 3 edycjach dla 12 osób każda, w terminach wskazanych każdorazowo na stronie internetowej Urzędu, zleconego firmie zewnętrznej. indywidualnego doradztwa zawodowego mającego na celu przygotowanie wspólnie z każdym z uczestników/czek projektu Indywidualnego Planu Działania oraz analizy słabych i mocnych stron projektowanej działalności gospodarczej,

3 3. Szkolenie ma przygotować uczestników/czki projektu do założenia firmy i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego. 4. Program szkolenia obejmuje kompleksowy zakres zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z tym aspektów prawnych, finansowych, marketingowych oraz pomoc w przygotowaniu od strony merytoryczne i formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowanego wraz z wymaganymi załącznikami. 5. Blok szkoleniowo - doradczy obejmuje: 60 godzin szkolenia, w tym 30 godzin w formie warsztatów, 2 godziny na osobę indywidualnego doradztwa zawodowego dla każdego z uczestników. 6. Uczestnikom/czką szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości zgodnej z ustawą Blok szkoleniowo doradczy powinien zakończyć się przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez uczestnika/czkę projektu. 2. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik/czka projektu może być zwolniony/a z udziału w szkoleniu, gdy udokumentuje odbycie szkolenia, którego program objął program szkolenia ABC Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 2 lat. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE 6 1. Dofinansowanie może być przyznane na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, złożonego przez uczestnika/czkę projektu w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód- Łódź, ul. Częstochowska 40/52 lub Centrum Aktywizacji Zawodowej Koluszki, ul. Brzezińska Do wniosku należy załączyć: a) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego przedsięwzięcia, b) biznesplan, c) oświadczenie o treści:

4 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałam/em wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziłam/em działalności gospodarcza na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, nie posiadałam/em wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani jednoosobowej spółki kapitałowej ani członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli ich członek będący uczestnikiem projektu nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); nie jestem osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do projektu) u realizatora projektu, jego partnera lub wykonawcy; nie łączy mnie ani nie łączyły mnie z pracownikiem Realizatora projektu, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nie korzystam z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów; nie korzystałam/em dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie złożyłam/em wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie posiadam zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie został przeciwko mnie wystawiony nadający sie do egzekucji tytuł wykonawczy; nie byłam/em karana/y w okresie 2 lat przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej za przestępstwa

5 przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, nie została wobec mnie orzeczona prawomocnym wyrokiem kara zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póz. zm.), w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: nie odmówiłam/em bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą, z własnej winy nie przerwałam/em szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjęłam/ąłem szkolenie, przygotowanie zawodowego dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bez jej zawieszania, nie jestem/jestem* zadłużony/a z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytów lub innych tytułów, jeśli tak podać kwotę zadłużenia oraz warunki spłaty, wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, będę / nie będę* korzystał/a z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawa do zwrotu podatku naliczonego, w okresie ostatnich 3 lat obrotowych byłem/am / nie byłem/am* przedsiębiorcą. zapoznałem/am się z treścią Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; dane zawarte we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej są zgodne z prawdą. d) proponowaną formę zabezpieczenia. e) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz 2010 r. Nr 18, poz. 99),

6 f) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych. g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia danej działalności gospodarczej, o ile nie zostały one dołączone do formularza rekrutacyjnego, h) kopię aktu własności lokalu, umowy najmu, przyrzeczenia decyzji lokalizacyjnej, promesa właściciela lokalu, umowy użyczenia lub umowy przedwstępnej wymienionych umów. 3. Wnioskowany rodzaj działalności powinien być zgodny z rodzajem działalności, wskazanym w formularzu rekrutacyjnym. 4. Wsparcie finansowe w projekcie jest przewidziane dla 29 uczestników. 5. Maksymalna wysokość wsparcia o jakie może się ubiegać uczestnik projektu nie może przekraczać ,00 zł a równocześnie 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia. 6. Wymienione w ust. 1 i 2 6 dokumenty należy złożyć w biurze projektu lub CAZ po zakończenia bloku szkoleniowo doradczego w terminie wskazanym na stronie internetowej Urzędu. Ich złożenie może nastąpić przed zakończeniem bloku szkoleniowo -doradczego, jednak wsparcie finansowe może być udzielone jedynie temu uczestnikowi, który uzyskał zaświadczenie o ukończeniu tego bloku lub jest osobą, o której mowa w ust Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wymagane załączniki powinny być wypełnione w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym). Wnioski niekompletne, nieczytelne lub zawierające nie wypełnione rubryki będą odrzucone. 9. Oceny formalnej wniosków (wypełnienie wszystkich pól wniosku i załączników, kompletność, brak wydatków niedozwolonych) dokonuje pracownik ds. obsługi bezrobotnych. W przypadku nieprawidłowości wzywa uczestników do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek zostaje uznany za nieaktualny. 10. Wzory dokumentów, o których mowa w ust.1 i 2 lit. a-f) dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej realizatora projektu.

7 7 1. Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie uznanych za niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika/czkę projektu wydatków za zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. 2. Dofinansowanie może być przeznaczone na: a) zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia (co najmniej 50% wnioskowanej kwoty), z tym zastrzeżeniem, że na zakup środka transportu, jeżeli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione względy gospodarcze, nie więcej niż 50 % wnioskowanej kwoty. b) zakup towaru, materiałów i surowców (do 30% wnioskowanej kwoty), c) reklamę (do 20% wnioskowanej kwoty). 3. Dofinansowanie nie może być wykorzystane na: a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych związanych z naruszeniem przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, e) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, f) kaucje, g) wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń, oraz remontów maszyn i urządzeń, h) nabywanie nieruchomości, i) wszelkie opłaty m. in.: opłaty administracyjne (czynsz, c.o., energia), j) opłaty abonamentowe (telefon, internet, prenumeraty, opłaty członkowskie), k) licencje, l) kursy, szkolenia, m) opłaty leasingowe ponoszone zarówno przed jak i po podjęciu działalności, n) koszty transportu i przesyłki,

8 o) zakup alkoholu, papierosów, środków określonych w ustawi o przeciwdziałaniu narkomanii, p) zakup garderoby, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, q) zakup rzeczy używanych, z zastrzeżeniem ust W przypadku zakupu komputera koszt jego zakupu nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 zł (komputer w obudowie, monitor, klawiatura, mysz / notebook / laptop i system operacyjny). Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków może wyrazić zgodę na zwiększenia tej koszty jeśli przemawia za tym specyfika podejmowanej działalności gospodarczej. 5. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na sposób wydatkowania środków inny niż zostało to uregulowane w ust. 2 oraz 3 lit. e-q). 6. Niedopuszczalny jest zakup rzeczy od współmałżonka. 7. Koszty mogą być dokonywane i następnie dokumentowane w szczególności fakturami oraz rachunkami wraz z dowodami zapłaty. 8. Dokumenty za zakup dokonany przelewem na konto bądź dokonane gotówkową z odroczonym terminem płatności lub przedpłatą muszą mieć dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty we wskazanym terminie. 9. Dokumenty zakupu wystawione poza granicami RP muszą być dostarczone do rozliczenia z tłumaczeniem dokonanych przez tłumacza przysięgłego. 10. Osoba, która otrzymała dofinansowanie na zakup środka transportu zobowiązana jest dokonać ubezpieczenia O.C. i A.C we własnym zakresie. 11. Zakupy używanych przedmiotów, w tym samochodów, a także zakupy dokumentowane jedynie umową sprzedaży wymagają formy pisemnej i zgody Urzędu pod warunkiem opisanym w ust W przypadku określonym w ust. 11 uczestnik projektu ma obowiązek załączyć do rozliczenia aktualną wycenę i ocenę sprawności zakupionych przedmiotów sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli wartość przedstawiona w wycenie rzeczoznawcy będzie niższa od ceny zakupu przedmiotu wynikającej z umowy kupna-sprzedaży / faktury / rachunku, Urząd pomniejszy wartość dofinansowania i zażąda zwrotu różnicy wynikającej z tych dokumentów. 13. W przypadku stwierdzenia niesprawności, bądź bezużyteczności zakupionego przedmiotu Urząd zażąda zwrotu dotacji. 14. Koszty wyceny, o której mowa w ust. 12 ponosi uczestnik/czka projektu.

9 15. W okresie obowiązywania umowy uczestnik/czka nie może zbyć środków trwałych zakupionych w ramach udzielonej dotacji, chyba że uzyska pisemną zgodę Dyrektora Urzędu. Wówczas zobowiązany jest do przedstawienia faktur ze sprzedaży środków trwałych nabytych w ramach dotacji oraz udokumentowania zakupu nowych za kwotę uzyskaną ze sprzedaży w zakreślonym przez Urząd terminie Dofinansowanie nie może zostać przyznane na ten sam rodzaj działalności, który był prowadzony przez uczestnika/czkę projektu w okresie poprzedzającym złożenie wniosku. 2. Urząd kierując się kryteriami określonymi w 7 może nie przydzielić środków w szczególności na następujące rodzaje działalności gospodarczej: - handel obwoźny, - handel w pomieszczeniach przenośnych, nietrwałych, - działalność sezonową. 3. Współmałżonkowie uczestników projektu, wyrażają w obecności pracownika Urzędu pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. 4. Środki są przyznawane na podjęcie nowej działalności gospodarczej, a nie na przejęcie już istniejącej działalności. KOMISJA OCENY WNIOSKÓW 9 1. Komisję Oceny Wniosków zwaną dalej Komisją powołuje Realizator projektu. 2. Komisja składa sie z 4 osób, tj.: Przewodniczącego Komisji, zastępcy oraz 2 członków. 3. W każdym posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć minimum 2 osoby, w tym Przewodniczący lub zastępca. 4. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 5. Wniosek o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oceniany jest obrębie przed każdego z dwóch losowo wybranych członków Komisji w oparciu o następujące kryteria: a) realność założeń w skali od 0 do 40 punktów, b) trwałość projektu w skali od 0 do 20 punktów, c) efektywność kosztowa w skali od 0 do 20 punktów,

10 d) zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami w skali od 0 do 20 punktów. 6. Ocena każdego kryterium (każdej ocenionej części wniosku) uzasadniana jest pisemnie opisem zawierającym co najmniej 3 zdania. 7. Członka Komisji nie może łączyć z osobą, której aplikacje ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka komisji rekrutacyjnej nie może łączyć z osoba, której aplikacje on ocenia związek z tytułu: b) małżeństwa, c) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo linii bocznej do drugiego stopnia, d) przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. W razie wystąpienia okoliczności, w o której mowa w ust. 7 członek Komisji zobowiązany jest do wyłączenia sie z oceny aplikacji, której okoliczność dotyczy. 9. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z ocena aplikacji oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 10. Każdy z członków Komisji przed przystąpieniem do oceny zobowiązany jest podpisać Deklarację bezstronności i poufności. Niepodpisanie ww. deklaracji pozbawia członka Komisji możliwości oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej kandydatów do projektów na Karcie Oceny Merytorycznej. 12. Końcową ocenę punktową danego wniosku stanowi średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez oceniających. 13. Uzyskanie mniej niż. 60 punków oznacza ocenę negatywną. 14. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 pkt.), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany przez Przewodniczącego. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 15. Każdy wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 16. Przewodniczący Komisji sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby zdobytych punktów.

11 17. Uczestnika projektu, którego wniosek został oceniony, należy pisemnie powiadomić o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku oceny negatywnej pismo powinno zawierać pouczenie o możliwości wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 18. Uczestnik/czka projektu ma prawo wglądu w treść sporządzonej Karty oceny merytorycznej swojego wniosku oraz prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 19. Wystąpienie powinno być wniesione w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma zawierającego informację o wyniku oceny wniosku. 20. Ponownej oceny wniosku dokonują w terminie 5 dni roboczych dwaj członkowie Komisji Oceny Wniosków inni niż członkowie, którzy dokonywali oceny wniosku po raz pierwszy. 21. W przypadku ponownej negatywnej oceny wniosku nie przysługują żadne środki odwoławcze. 22. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba punktów przyznanych w Karcie oceny merytorycznej. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali więcej punktów mają pierwszeństwo przed uczestnikami, którzy otrzymali mniej punktów. 23. Komisja może zaproponować zmiany w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowofinansowym, w tym przyznać niższą kwotę środków w stosunku do kwoty wnioskowanej. Uczestnikowi projektu przysługuje w tym przypadku prawo negocjacji kwoty proponowanego dofinansowania. 24. Propozycje Komisji po negocjacjach są wiążące dla beneficjenta pomocy. Odwołanie w takiej sytuacji nie przysługuje. 25. Urząd publikuje listę rankingową, po jej zatwierdzeniu przez WUP w Łodzi, zawierającą wyniki oceny wniosków, w siedzibie biura projektu oraz na stronie internetowej projektu. Lista układana jest w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 26. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu, w sytuacji stwierdzenia, że informacje wpisane do wniosku (lub załączników do wniosku) nie są zgodne ze stanem faktycznym. UMOWA O DOFINASOWANIE Z uczestnikiem/czką projektu, któremu/ej przyznano wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej podpisywana jest umowa o dofinansowanie pod rygorem nieważności, na zawarcie której pisemną zgodę winien wyrazić współmałżonek.

12 2. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie następujących dokumentów: potwierdzenia ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego; zaktualizowanego biznesplanu, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji; zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji; oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis; informację na formularzu, o której mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., 53, poz. 311). kopii umowy z bankiem na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wyodrębnionego w celu obsługi udzielonego dofinansowania, dokumenty wymagane do dokonania zabezpieczeniem umowy. 3. Niezłożenie przez uczestnika/czkę projektu wymienionych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie. 4. Uczestnik/czka projektu po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku zobowiązany jest do rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Data wskazana jako dzień podjęcia działalności musi być późniejsza niż data zawarcia umowy. Zawarcie umowy będzie wstrzymane do momentu pozytywnej weryfikacji przez realizatora projektu faktu dokonania wpisu. 5. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie uczestnika projektu do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, 2) wydatkowanie otrzymanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem, 3) złożenie rozliczenia, którym mowa w ust. 9 w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 4) przedstawienia Urzędowi żądanych dokumentów w terminie zakreślonym przez Urząd na okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej, 5) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego otrzymania, jeżeli: a) otrzymane dofinansowanie wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

13 b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 6 ust. 2 lit. c, d i f) e) naruszy inne warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6. Środki wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej powinny być wydatkowane w terminie wskazanym w umowie, który jednak nie może przekroczyć 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Wydatkowanie środków musi być zgodne z haromonogramem rzeczowo-finansowym. 8. Wypłata wsparcia następuje jednorazowo z góry na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy beneficjenta pomocy. 9. Uczestnik projektu przedkłada Urzędowi rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku (harmonogramie rzeczowo finansowym). 10. Urząd, na wniosek bezrobotnego uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod

14 uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki. 11. Urząd może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 3) w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od uczestnika projektu. 12. Jeśli katalog zakupów nie ulega zmianie a różnice dotyczą jedynie cen, to uczestnik może samodzielnie wprowadzić zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie przekroczą 20 % całkowitej wartości dofinansowania. 13. Jakiekolwiek inne zmiany bez zgody realizatora projektu są niedopuszczalne 14. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 15. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 9, wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 16. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych w rozliczeniu uczestnik projektu jest wzywany pisemnie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 17. Uporczywe uchylanie się uczestnika projektu od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 18. W przypadku śmierci uczestnika projektu w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się kontroli prawidłowości wykonywania przyjętych obowiązków. 2. W ramach prowadzonej kontroli uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić kontrolującym pomieszczenia, w których działalność gospodarcza jest prowadzona, umożliwić oględziny sprzętu, wyposażenia oraz towarów zakupionych ze środków

15 wsparcia oraz udostępnić inne dokumenty potwierdzające prawidłowości wydatkowania środków. 3. Kontroli podlega: a) fakt prowadzenia działalności gospodarczej; b) wykorzystanie zakupionych przez beneficjenta pomocy towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności zgodnie z biznesplanem; c) prawidłowość wydatkowania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. 4. Uchylanie się od obowiązku poddania się kontroli lub jej utrudnianie stanowi podstawę do rozwiązania umowy o dofinansowania. FORMY ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC URZĘDU Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy o dofinansowanie najpóźniej przed dniem wskazanym jako termin wypłaty środków. 2. Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zabezpieczenia w formie: a. poręczenia wg prawa cywilnego, b. weksla z poręczeniem wekslowym (aval), c. gwarancji bankowej ważnej minimum 3 lata licząc od dnia podpisania umowy, d. zastawu na prawach lub rzeczach, e. blokady rachunku bankowego, udzielając nieodwołalnego, nie wygasającego ze śmiercią pełnomocnictwa do dysponowania przez Urząd środkami zablokowanymi na rachunku bankowym, f. aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 3. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków wraz z odsetkami poprzez poręczenie, poręczyciel winien spełnić następujące warunki: a. ukończone 18 lat, poniżej jednak 70 roku życia, b. zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony przewidujący trwanie stosunku pracy przez minimalny okres 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Urzędem, w zakładzie nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo