REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do projektu MŁODY BIZNES realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Młody Biznes. 2. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w okresie od r. do r. 3. Biuro projektu mieści sie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód przy ul. Częstochowska 40/502 - pokój Przyznane dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), 2 Przyznawanie bezrobotnemu środków na rozwój przedsiębiorczości - podjęcie działalności gospodarczej regulują w szczególności: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz.U ), 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn zm.)

2 3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. Urzędzie należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, który jest realizatorem projektu Młody biznes ; 2. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 3. rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz.U ) 4. uczestniku projektu oznacza to osobę bezrobotną spełniająca przesłanki art. 2 ustawy, uczestniczącą w projekcie Młody Biznes ; 5. przeciętnym wynagrodzeniu należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzeniew poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), 6. dofinansowaniu wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane bezrobotnemu uczestnikowi projektu Młody Biznes poprzez przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE 4 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego udokumentowanego zaświadczeniami. 2. Blok szkoleniowo doradczy składa się z dwóch etapów: szkolenia ABC przedsiębiorczości zorganizowanego w 3 edycjach dla 12 osób każda, w terminach wskazanych każdorazowo na stronie internetowej Urzędu, zleconego firmie zewnętrznej. indywidualnego doradztwa zawodowego mającego na celu przygotowanie wspólnie z każdym z uczestników/czek projektu Indywidualnego Planu Działania oraz analizy słabych i mocnych stron projektowanej działalności gospodarczej,

3 3. Szkolenie ma przygotować uczestników/czki projektu do założenia firmy i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego. 4. Program szkolenia obejmuje kompleksowy zakres zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z tym aspektów prawnych, finansowych, marketingowych oraz pomoc w przygotowaniu od strony merytoryczne i formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowanego wraz z wymaganymi załącznikami. 5. Blok szkoleniowo - doradczy obejmuje: 60 godzin szkolenia, w tym 30 godzin w formie warsztatów, 2 godziny na osobę indywidualnego doradztwa zawodowego dla każdego z uczestników. 6. Uczestnikom/czką szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości zgodnej z ustawą Blok szkoleniowo doradczy powinien zakończyć się przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez uczestnika/czkę projektu. 2. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik/czka projektu może być zwolniony/a z udziału w szkoleniu, gdy udokumentuje odbycie szkolenia, którego program objął program szkolenia ABC Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 2 lat. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE 6 1. Dofinansowanie może być przyznane na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, złożonego przez uczestnika/czkę projektu w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód- Łódź, ul. Częstochowska 40/52 lub Centrum Aktywizacji Zawodowej Koluszki, ul. Brzezińska Do wniosku należy załączyć: a) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego przedsięwzięcia, b) biznesplan, c) oświadczenie o treści:

4 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałam/em wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziłam/em działalności gospodarcza na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, nie posiadałam/em wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani jednoosobowej spółki kapitałowej ani członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli ich członek będący uczestnikiem projektu nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); nie jestem osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do projektu) u realizatora projektu, jego partnera lub wykonawcy; nie łączy mnie ani nie łączyły mnie z pracownikiem Realizatora projektu, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nie korzystam z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub innych programów; nie korzystałam/em dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie złożyłam/em wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie posiadam zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie został przeciwko mnie wystawiony nadający sie do egzekucji tytuł wykonawczy; nie byłam/em karana/y w okresie 2 lat przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej za przestępstwa

5 przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, nie została wobec mnie orzeczona prawomocnym wyrokiem kara zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póz. zm.), w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: nie odmówiłam/em bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą, z własnej winy nie przerwałam/em szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjęłam/ąłem szkolenie, przygotowanie zawodowego dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bez jej zawieszania, nie jestem/jestem* zadłużony/a z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytów lub innych tytułów, jeśli tak podać kwotę zadłużenia oraz warunki spłaty, wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, będę / nie będę* korzystał/a z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawa do zwrotu podatku naliczonego, w okresie ostatnich 3 lat obrotowych byłem/am / nie byłem/am* przedsiębiorcą. zapoznałem/am się z treścią Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; dane zawarte we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej są zgodne z prawdą. d) proponowaną formę zabezpieczenia. e) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz 2010 r. Nr 18, poz. 99),

6 f) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych. g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia danej działalności gospodarczej, o ile nie zostały one dołączone do formularza rekrutacyjnego, h) kopię aktu własności lokalu, umowy najmu, przyrzeczenia decyzji lokalizacyjnej, promesa właściciela lokalu, umowy użyczenia lub umowy przedwstępnej wymienionych umów. 3. Wnioskowany rodzaj działalności powinien być zgodny z rodzajem działalności, wskazanym w formularzu rekrutacyjnym. 4. Wsparcie finansowe w projekcie jest przewidziane dla 29 uczestników. 5. Maksymalna wysokość wsparcia o jakie może się ubiegać uczestnik projektu nie może przekraczać ,00 zł a równocześnie 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia. 6. Wymienione w ust. 1 i 2 6 dokumenty należy złożyć w biurze projektu lub CAZ po zakończenia bloku szkoleniowo doradczego w terminie wskazanym na stronie internetowej Urzędu. Ich złożenie może nastąpić przed zakończeniem bloku szkoleniowo -doradczego, jednak wsparcie finansowe może być udzielone jedynie temu uczestnikowi, który uzyskał zaświadczenie o ukończeniu tego bloku lub jest osobą, o której mowa w ust Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oraz wymagane załączniki powinny być wypełnione w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym). Wnioski niekompletne, nieczytelne lub zawierające nie wypełnione rubryki będą odrzucone. 9. Oceny formalnej wniosków (wypełnienie wszystkich pól wniosku i załączników, kompletność, brak wydatków niedozwolonych) dokonuje pracownik ds. obsługi bezrobotnych. W przypadku nieprawidłowości wzywa uczestników do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek zostaje uznany za nieaktualny. 10. Wzory dokumentów, o których mowa w ust.1 i 2 lit. a-f) dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej realizatora projektu.

7 7 1. Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie uznanych za niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika/czkę projektu wydatków za zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. 2. Dofinansowanie może być przeznaczone na: a) zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia (co najmniej 50% wnioskowanej kwoty), z tym zastrzeżeniem, że na zakup środka transportu, jeżeli przemawiają za tym szczególnie uzasadnione względy gospodarcze, nie więcej niż 50 % wnioskowanej kwoty. b) zakup towaru, materiałów i surowców (do 30% wnioskowanej kwoty), c) reklamę (do 20% wnioskowanej kwoty). 3. Dofinansowanie nie może być wykorzystane na: a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych związanych z naruszeniem przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, d) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, e) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, f) kaucje, g) wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń, oraz remontów maszyn i urządzeń, h) nabywanie nieruchomości, i) wszelkie opłaty m. in.: opłaty administracyjne (czynsz, c.o., energia), j) opłaty abonamentowe (telefon, internet, prenumeraty, opłaty członkowskie), k) licencje, l) kursy, szkolenia, m) opłaty leasingowe ponoszone zarówno przed jak i po podjęciu działalności, n) koszty transportu i przesyłki,

8 o) zakup alkoholu, papierosów, środków określonych w ustawi o przeciwdziałaniu narkomanii, p) zakup garderoby, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, q) zakup rzeczy używanych, z zastrzeżeniem ust W przypadku zakupu komputera koszt jego zakupu nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 zł (komputer w obudowie, monitor, klawiatura, mysz / notebook / laptop i system operacyjny). Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków może wyrazić zgodę na zwiększenia tej koszty jeśli przemawia za tym specyfika podejmowanej działalności gospodarczej. 5. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na sposób wydatkowania środków inny niż zostało to uregulowane w ust. 2 oraz 3 lit. e-q). 6. Niedopuszczalny jest zakup rzeczy od współmałżonka. 7. Koszty mogą być dokonywane i następnie dokumentowane w szczególności fakturami oraz rachunkami wraz z dowodami zapłaty. 8. Dokumenty za zakup dokonany przelewem na konto bądź dokonane gotówkową z odroczonym terminem płatności lub przedpłatą muszą mieć dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty we wskazanym terminie. 9. Dokumenty zakupu wystawione poza granicami RP muszą być dostarczone do rozliczenia z tłumaczeniem dokonanych przez tłumacza przysięgłego. 10. Osoba, która otrzymała dofinansowanie na zakup środka transportu zobowiązana jest dokonać ubezpieczenia O.C. i A.C we własnym zakresie. 11. Zakupy używanych przedmiotów, w tym samochodów, a także zakupy dokumentowane jedynie umową sprzedaży wymagają formy pisemnej i zgody Urzędu pod warunkiem opisanym w ust W przypadku określonym w ust. 11 uczestnik projektu ma obowiązek załączyć do rozliczenia aktualną wycenę i ocenę sprawności zakupionych przedmiotów sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli wartość przedstawiona w wycenie rzeczoznawcy będzie niższa od ceny zakupu przedmiotu wynikającej z umowy kupna-sprzedaży / faktury / rachunku, Urząd pomniejszy wartość dofinansowania i zażąda zwrotu różnicy wynikającej z tych dokumentów. 13. W przypadku stwierdzenia niesprawności, bądź bezużyteczności zakupionego przedmiotu Urząd zażąda zwrotu dotacji. 14. Koszty wyceny, o której mowa w ust. 12 ponosi uczestnik/czka projektu.

9 15. W okresie obowiązywania umowy uczestnik/czka nie może zbyć środków trwałych zakupionych w ramach udzielonej dotacji, chyba że uzyska pisemną zgodę Dyrektora Urzędu. Wówczas zobowiązany jest do przedstawienia faktur ze sprzedaży środków trwałych nabytych w ramach dotacji oraz udokumentowania zakupu nowych za kwotę uzyskaną ze sprzedaży w zakreślonym przez Urząd terminie Dofinansowanie nie może zostać przyznane na ten sam rodzaj działalności, który był prowadzony przez uczestnika/czkę projektu w okresie poprzedzającym złożenie wniosku. 2. Urząd kierując się kryteriami określonymi w 7 może nie przydzielić środków w szczególności na następujące rodzaje działalności gospodarczej: - handel obwoźny, - handel w pomieszczeniach przenośnych, nietrwałych, - działalność sezonową. 3. Współmałżonkowie uczestników projektu, wyrażają w obecności pracownika Urzędu pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. 4. Środki są przyznawane na podjęcie nowej działalności gospodarczej, a nie na przejęcie już istniejącej działalności. KOMISJA OCENY WNIOSKÓW 9 1. Komisję Oceny Wniosków zwaną dalej Komisją powołuje Realizator projektu. 2. Komisja składa sie z 4 osób, tj.: Przewodniczącego Komisji, zastępcy oraz 2 członków. 3. W każdym posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć minimum 2 osoby, w tym Przewodniczący lub zastępca. 4. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 5. Wniosek o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej oceniany jest obrębie przed każdego z dwóch losowo wybranych członków Komisji w oparciu o następujące kryteria: a) realność założeń w skali od 0 do 40 punktów, b) trwałość projektu w skali od 0 do 20 punktów, c) efektywność kosztowa w skali od 0 do 20 punktów,

10 d) zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami w skali od 0 do 20 punktów. 6. Ocena każdego kryterium (każdej ocenionej części wniosku) uzasadniana jest pisemnie opisem zawierającym co najmniej 3 zdania. 7. Członka Komisji nie może łączyć z osobą, której aplikacje ocenia, stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności członka komisji rekrutacyjnej nie może łączyć z osoba, której aplikacje on ocenia związek z tytułu: b) małżeństwa, c) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo linii bocznej do drugiego stopnia, d) przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. W razie wystąpienia okoliczności, w o której mowa w ust. 7 członek Komisji zobowiązany jest do wyłączenia sie z oceny aplikacji, której okoliczność dotyczy. 9. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z ocena aplikacji oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 10. Każdy z członków Komisji przed przystąpieniem do oceny zobowiązany jest podpisać Deklarację bezstronności i poufności. Niepodpisanie ww. deklaracji pozbawia członka Komisji możliwości oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej kandydatów do projektów na Karcie Oceny Merytorycznej. 12. Końcową ocenę punktową danego wniosku stanowi średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez oceniających. 13. Uzyskanie mniej niż. 60 punków oznacza ocenę negatywną. 14. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 pkt.), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany przez Przewodniczącego. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 15. Każdy wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 16. Przewodniczący Komisji sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby zdobytych punktów.

11 17. Uczestnika projektu, którego wniosek został oceniony, należy pisemnie powiadomić o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku oceny negatywnej pismo powinno zawierać pouczenie o możliwości wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 18. Uczestnik/czka projektu ma prawo wglądu w treść sporządzonej Karty oceny merytorycznej swojego wniosku oraz prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. 19. Wystąpienie powinno być wniesione w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma zawierającego informację o wyniku oceny wniosku. 20. Ponownej oceny wniosku dokonują w terminie 5 dni roboczych dwaj członkowie Komisji Oceny Wniosków inni niż członkowie, którzy dokonywali oceny wniosku po raz pierwszy. 21. W przypadku ponownej negatywnej oceny wniosku nie przysługują żadne środki odwoławcze. 22. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba punktów przyznanych w Karcie oceny merytorycznej. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali więcej punktów mają pierwszeństwo przed uczestnikami, którzy otrzymali mniej punktów. 23. Komisja może zaproponować zmiany w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowofinansowym, w tym przyznać niższą kwotę środków w stosunku do kwoty wnioskowanej. Uczestnikowi projektu przysługuje w tym przypadku prawo negocjacji kwoty proponowanego dofinansowania. 24. Propozycje Komisji po negocjacjach są wiążące dla beneficjenta pomocy. Odwołanie w takiej sytuacji nie przysługuje. 25. Urząd publikuje listę rankingową, po jej zatwierdzeniu przez WUP w Łodzi, zawierającą wyniki oceny wniosków, w siedzibie biura projektu oraz na stronie internetowej projektu. Lista układana jest w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 26. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu, w sytuacji stwierdzenia, że informacje wpisane do wniosku (lub załączników do wniosku) nie są zgodne ze stanem faktycznym. UMOWA O DOFINASOWANIE Z uczestnikiem/czką projektu, któremu/ej przyznano wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej podpisywana jest umowa o dofinansowanie pod rygorem nieważności, na zawarcie której pisemną zgodę winien wyrazić współmałżonek.

12 2. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie następujących dokumentów: potwierdzenia ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego; zaktualizowanego biznesplanu, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji; zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji; oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis; informację na formularzu, o której mowa w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., 53, poz. 311). kopii umowy z bankiem na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wyodrębnionego w celu obsługi udzielonego dofinansowania, dokumenty wymagane do dokonania zabezpieczeniem umowy. 3. Niezłożenie przez uczestnika/czkę projektu wymienionych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie. 4. Uczestnik/czka projektu po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku zobowiązany jest do rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Data wskazana jako dzień podjęcia działalności musi być późniejsza niż data zawarcia umowy. Zawarcie umowy będzie wstrzymane do momentu pozytywnej weryfikacji przez realizatora projektu faktu dokonania wpisu. 5. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie uczestnika projektu do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, 2) wydatkowanie otrzymanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem, 3) złożenie rozliczenia, którym mowa w ust. 9 w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 4) przedstawienia Urzędowi żądanych dokumentów w terminie zakreślonym przez Urząd na okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej, 5) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego otrzymania, jeżeli: a) otrzymane dofinansowanie wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

13 b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 6 ust. 2 lit. c, d i f) e) naruszy inne warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 6) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6. Środki wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej powinny być wydatkowane w terminie wskazanym w umowie, który jednak nie może przekroczyć 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Wydatkowanie środków musi być zgodne z haromonogramem rzeczowo-finansowym. 8. Wypłata wsparcia następuje jednorazowo z góry na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy beneficjenta pomocy. 9. Uczestnik projektu przedkłada Urzędowi rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków zawartej we wniosku (harmonogramie rzeczowo finansowym). 10. Urząd, na wniosek bezrobotnego uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod

14 uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki. 11. Urząd może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 3) w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od uczestnika projektu. 12. Jeśli katalog zakupów nie ulega zmianie a różnice dotyczą jedynie cen, to uczestnik może samodzielnie wprowadzić zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie przekroczą 20 % całkowitej wartości dofinansowania. 13. Jakiekolwiek inne zmiany bez zgody realizatora projektu są niedopuszczalne 14. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 15. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 9, wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 16. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych w rozliczeniu uczestnik projektu jest wzywany pisemnie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 17. Uporczywe uchylanie się uczestnika projektu od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 18. W przypadku śmierci uczestnika projektu w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się kontroli prawidłowości wykonywania przyjętych obowiązków. 2. W ramach prowadzonej kontroli uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić kontrolującym pomieszczenia, w których działalność gospodarcza jest prowadzona, umożliwić oględziny sprzętu, wyposażenia oraz towarów zakupionych ze środków

15 wsparcia oraz udostępnić inne dokumenty potwierdzające prawidłowości wydatkowania środków. 3. Kontroli podlega: a) fakt prowadzenia działalności gospodarczej; b) wykorzystanie zakupionych przez beneficjenta pomocy towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności zgodnie z biznesplanem; c) prawidłowość wydatkowania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. 4. Uchylanie się od obowiązku poddania się kontroli lub jej utrudnianie stanowi podstawę do rozwiązania umowy o dofinansowania. FORMY ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC URZĘDU Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy o dofinansowanie najpóźniej przed dniem wskazanym jako termin wypłaty środków. 2. Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zabezpieczenia w formie: a. poręczenia wg prawa cywilnego, b. weksla z poręczeniem wekslowym (aval), c. gwarancji bankowej ważnej minimum 3 lata licząc od dnia podpisania umowy, d. zastawu na prawach lub rzeczach, e. blokady rachunku bankowego, udzielając nieodwołalnego, nie wygasającego ze śmiercią pełnomocnictwa do dysponowania przez Urząd środkami zablokowanymi na rachunku bankowym, f. aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 3. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków wraz z odsetkami poprzez poręczenie, poręczyciel winien spełnić następujące warunki: a. ukończone 18 lat, poniżej jednak 70 roku życia, b. zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony przewidujący trwanie stosunku pracy przez minimalny okres 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Urzędem, w zakładzie nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji.

16 c. otrzymuje wynagrodzenie brutto (bądź łącznie dochody) w wysokości minimum 120% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Dokumentem potwierdzającym powyższe dane jest aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy. d. jeśli prowadzi działalność gospodarczą to co najmniej przez okres 12 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym średnie dochody z ostatnich 12 m-cy są: aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o łącznych dochodach za poprzedni rok podatkowy oraz dokumenty księgowe potwierdzające dochody za rok bieżący. e. nie jest rencistą (nie dotyczy renty rodzinnej), chyba że spełnia odpowiednio wymagania określone w pkt. c. oraz i., f. nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (nie dotyczy w przypadku rozdzielczości majątkowej i posiadania majątku odrębnego), g. nie jest pracownikiem podmiotu gospodarczego ubiegającego się o refundację, h. nie poręczył w Urzędzie żadnych umów cywilnoprawnych. i. jeśli posiada status emeryta winien uzyskiwać emeryturę nie niższą niż 120 % najniższego wynagrodzenia. W przypadku gdy jednym z poręczycieli jest osoba pobierająca emeryturę drugi z poręczycieli musi być osobą zatrudnioną lub prowadzącą działalność gospodarczą. 4. Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Urzędu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. 5. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków wraz z odsetkami przez poręczenie, łączna suma miesięcznych wynagrodzeń (brutto) poręczycieli winna stanowić minimum 20% wnioskowanej kwoty. 6. Dochody osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowane w formie karty podatkowej, ustalane są poprzez pomnożenie wysokości karty podatkowej przez współczynnik Dochody osoby prowadzącej działalność gospodarczą opłacającej podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ustalane są poprzez pomniejszenie przychodu o 65 %. 8. Wartość zabezpieczenia przez blokadę rachunku bankowego powinna wynosić 120 % wnioskowanej kwoty. 9. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca.

17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji projektu Młody Biznes oraz ew. zmian realizacji harmonogramu działań w projekcie. Zmiany te mogą wejść w życie nie wcześniej niż 10 dni roboczych po poinformowaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o zakresie zmian i po uzyskaniu jego akceptacji. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także - przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999. Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 12), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4), Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia r., str. 5),

18 - właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), Ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598), Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Łódź, dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ...

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ... Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu Stalowa Wola, dnia Wnioskodawca: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (data i miejsce urodzenia) (numer dowodu osobistego, data wydania, organ wydający) (numer telefonu).

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną I. Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie zawarta. pomiędzy Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2014 z 10.01.2014r. Aleksandra Nowogórska Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Młody Biznes" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młody Biznes współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Nr zgłoszenia wypełnia PUP FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Młody Biznes realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR..

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. dotycząca przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

II. Informacje ogólne

II. Informacje ogólne Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn.

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z dnia 11 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 317) tj. z dnia 12 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Załącznik nr 9 S ka r ż y s ko - K a mi e n n a, d n i a............................... Imię i nazwisko wnioskodawcy Pesel: Adres:...... OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE WNIOSKODAWCA. imię i nazwisko.. miejscowość, data.... nr telefonu GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE W N I O S E K O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 23 stycznia 2014r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu kryteriów przyznawania bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo