REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wsparcie na starcie. 2. Projekt Wsparcie na starcie o numerze POKL /13 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Celem projektu jest nabycie przez 50 osób (35 kobiet) z województwa lubelskiego tj. powiatów: bialski (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczych w wyniku czego 35 osób (25 kobiet) założy działalności gospodarcze na terenie ww. powiatów i tym samym zwiększy przedsiębiorczość. 5. Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 30, Lublin 6. Projekt jest realizowany od r. do r. 7. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, Lublin, pokój nr 204, Tel. (81) , 8. Obszar realizacji projektu to wybrane powiaty województwa lubelskiego: bialski (ziemski i grodzki),chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki) lubartowski, świdnicki, janowski, kraśnicki oraz opolski. 9. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze projektu wymienionym w ust. 7. 1

2 10. Każda osoba składająca Formularz rekrutacyjny zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2 Słownik pojęć 1. Beneficjent (Realizator projektu, Projektodawca) jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Beneficjent pomocy) otrzymają wsparcie; należy przez to rozumieć Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich. 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (IW/IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części Priorytetów Programu Operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą; należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, Lublin. 3. Kandydat/ka należy przez to rozumieć osobę, która złoży w Biurze projektu, w wyznaczonym terminie, poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny. 4. Formularz rekrutacyjny należy przez to rozumieć Formularz rekrutacyjny w oparciu, o który odbywa się wybór Uczestników projektu (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 5. Osoba bezrobotna należy przez to rozumieć osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 674 z 2013 r., z późń. zm.) w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jeżeli: a) ukończyła 18 lat, 2

3 b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 11), c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 13), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 3

4 j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6, l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. 6. Osoba nieaktywna zawodowo osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowała, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo. 7. Kobieta wchodząca lub powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci kobieta, która nie posiadała stałego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przy czym do okresu tego nie należy wliczać czasowych umów cywilnoprawnych zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym będzie traktowana jako osoba zatrudniona w rozumieniu kodeksu pracy tzn. pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. 8. Osoba w wieku lat osoba która w dniu przystąpienia do projektu odpowiednio ma ukończone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) 9. Obszar wiejski teren położony poza granicami administracyjnymi miast obszar gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gmin miejsko-wiejskiej. 10. Obszar miejski obszar położony w granicach administracyjnych miast. 11. Uczestnik/czka projektu należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zakwalifikowaną do udziału w projekcie, zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz otrzymującą wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. 4

5 12. Beneficjent pomocy należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. 13. Komisja Rekrutacyjna należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Beneficjenta w celu wyboru Uczestników/czek projektu spośród wszystkich osób, które złożyły Formularz rekrutacyjny. W skład Komisji wchodzi: Koordynator projektu (Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej), Specjalista ds. logistyki i szkoleń, Specjalista ds. rozliczeń finansowych. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg prac Komisji m.in. zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji, zatwierdzanie Kart oceny formularzy rekrutacyjnych oraz list rekrutacyjnych. 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikami/czkami mogą być osoby fizyczne w tym osoby młode (15-30 lat) lub kobiety (w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, zamierzające założyć działalności gospodarczą w w/w. powiatach, posiadające status: a) osoby bezrobotnej (25 kobiet, 10 mężczyzn) lub b) zatrudnionej (10 kobiet, 5 mężczyzn), Beneficjent będzie dążyć do zrekrutowania określonej we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej. 2. Kryteria preferowane to: płeć-kobiety 20 punktów, wiek do 25 roku życia-10 punktów, wiek lat- 5 punktów. Punkty zostaną uwzględnione przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych. Kryterium preferowane (kobiety) wynika z konieczności spełnienia przez Beneficjenta kryterium strategicznego projektu. Kryterium preferowane (osoby młode) wynika z konieczność spełnienia przez Beneficjenta kryterium dostępu. 3. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby: a) posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą/prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, 5

6 utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych/banków spółdzielczych, oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni, b) karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa skarbowe oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, c) posiadające w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub Instytucją Wdrażającą i instytucjami wobec niej nadrzędnymi w ramach projektu, d) korzystające równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych (np. dotacje ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania i Działania 6.2 POKL) na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, e) które w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych otrzymały pomoc publiczną opartą na zasadzie de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro netto, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczanych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowego banku Polskiego, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, f) które są zobowiązane z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz są stroną postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niepłaconych przez nich zobowiązań. 4. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: 6

7 wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; d) związanej z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) w zakresie drogowego transportu towarów, jeżeli deklarują przeznaczenie wsparcia finansowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania Kandydata/ki do projektu, którego/ej status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie nie zostanie zakwalifikowany/a do projektu. 4 Dokumenty rekrutacyjne 1. Dokumentem rekrutacyjnymi do projektu jest Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) składający się z: a. Część A: Dane Kandydata/ki na Uczestnika projektu, w tym załączniki: Oświadczenie o nie prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz instytucjami wobec niego nadrzędnymi w realizacji POKL w ramach projektu Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego, 7

8 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego oryginał lub kopia (dotyczy osób bezrobotnych) Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie o zatrudnieniu oryginał lub kopia (dotyczy osób zatrudnionych) Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o zamieszkaniu (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym realizacją projektu, tj. na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmskiego (ziemski i grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego (ziemski i grodzki) lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o złożenie rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON (dotyczy osób, które korzystają równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oryginał lub kopia (dotyczy osób, które otrzymały w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomoc publiczną opartą na zasadzie de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczanych według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy) Załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. b. Część B: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu). 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 3. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim, czytelnie i trwale spięty. 8

9 4. Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami powinny zostać wypełnione. 5. Formularz rekrutacyjny musi mieć ponumerowane strony (oddzielnie załączniki). 6. Formularz rekrutacyjny należy podpisać w miejscu do tego wyznaczonym wraz z wpisaniem miejscowości i daty (oddzielnie część A, B oraz załączniki). 7. Wszystkie strony Formularza rekrutacyjnego (tam, gdzie nie widnieje podpis Kandydata/ki) powinny zostać parafowane (dotyczy części A i B). 8. Kserokopie załączonych do Formularza rekrutacyjnego dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przekładającą dokument lub przez stosowny organ wydający dany dokument. Na każdej stronie kserokopii musi znaleźć się klauzula za zgodność z oryginałem, bieżąca data oraz podpis osoby potwierdzającej. 9. Niedozwolona jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów oraz zawartych w nich logotypów. 10. Beneficjent dopuszcza możliwość dostosowania pola przeznaczonego do uzupełnienia w Część B: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu) do ilości treści będącej wypowiedzią Kandydata/ki. 11. Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Biura projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: a. Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Kandydata/ki, b. Adres Biura projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, Lublin, c. Dopisek: Zgłoszenie do projektu Wsparcie na starcie. 12. Formularz rekrutacyjny należy przesłać za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej bądź złożyć osobiście w Biurze projektu. W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego osobiście decyduje data jego wpływu do Biura projektu, natomiast w przypadku wysłania Formularza rekrutacyjnego drogą pocztową bądź za pośrednictwem kuriera, decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej, która mieści się w terminie naboru. Formularze rekrutacyjne, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie naboru do projektu nie będą brane pod uwagę. 13. Formularze rekrutacyjne nadesłane drogą elektroniczną bądź faksem nie będą brane pod uwagę na etapie oceny formalnej. 14. Jeżeli na etapie oceny części A Formularza rekrutacyjnego zostanie stwierdzone, iż Kandydat/ka nie spełnia kryteriów grupy docelowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa część B Formularza rekrutacyjnego nie będzie podlegać ocenie. 9

10 5 Rekrutacja Uczestników/czek projektu 1. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) w tym osób młodych (15-30 lat w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn) i kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci - 35 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, tomaszowski, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, zamierzających założyć działalności gospodarczą w w/w. powiatach, w tym: a. 35 osób bezrobotnych (25 kobiet i 10 mężczyzn), b. 15 osób zatrudnionych (10 kobiet, 5 mężczyzn), Beneficjent będzie dążyć do zrekrutowania określonej we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej. Dokumenty będą przyjmowane w dwóch naborach. I nabór , II nabór Informacje o terminach naborów zostaną umieszczone na stronie internetowej i w biurze projektu. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru, jeżeli ilość zgłoszeń przewyższy 120% uczestników. Informacje o zamknięciu naboru pojawią się w terminie 5 dni roboczych przed datą ostatniego dnia naboru. 2. Wybór grupy docelowej określonej w ust. 1 jest zgodny ze Szczegółowymi Wytycznymi Instytucji Wdrążającej (IP2) dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Uszczegółowienie wyboru grupy docelowej nastąpiło w wyniku analizy lubelskiego rynku pracy. Wybór ww. grup wynika z faktu, iż znajdują się one w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wielu z nich stanowi jedyną szansę odnalezienia się na rynku pracy. 3. W procesie rekrutacji do projektu zapewniona będzie równość szans (w tym kobiet i mężczyzn), poprzez równy dostęp do udziału w projekcie dla wszystkich osób zainteresowanych (spełniających warunki uczestnictwa w projekcie), bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie itp. oraz poprzez działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich. Udział we wsparciu ponad 50% kobiet odpowiada na istniejące w województwie nierówności i ma na celu wzrost udziału grupy niedoreprezentowanej. 10

11 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez powołaną przez Beneficjenta Komisję Rekrutacyjną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w Biurze projektu w Lublinie. 6. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą Formularza rekrutacyjnego i składa się z następujących etapów: Etap I przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych, Etap II ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, Etap III ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, Etap IV Analiza potrzeb i oczekiwań, Etap V ostateczna weryfikacja Kandydatów/ek. 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego oraz informacje o terminie rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu (niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Wdrażającą). 8. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w godzinach pracy Biura projektu ( ), w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze na stronie oraz w Biurze projektu. 9. Formularze rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji oraz po terminie zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane. 10. Informacje o zamknięciu naboru pojawią się 5 dni roboczych przed datą ostatniego dnia naboru. 11. Kolejność składania Formularzy rekrutacyjnych nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie Kandydatów/ek do udziału w projekcie. 12. Każda osoba może złożyć tylko jeden Formularz rekrutacyjny. Kolejny Formularz rekrutacyjny złożony przez tą samą osobę zostanie odrzucony. 13. Każdy Formularz rekrutacyjny otrzyma numer referencyjny, którym Beneficjent będzie posługiwał się w korespondencji kierowanej do Kandydata/ki i w informacjach zawartych na stronie internetowej Beneficjenta. 14. Osoba składająca Formularz rekrutacyjny otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia oraz numer referencyjny wysłany zostanie drogą elektroniczną lub pocztą. 15. Wszystkie złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 16. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu lub nie osiągnięcia liczby Uczestników/czek z określonym statusem na rynku pracy oraz mając na 11

12 uwadze realizację celów i wskaźników założonych w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru lub przeprowadzenia naboru uzupełniającego, dla tych grup docelowych projektu, w których nie została osiągnięta zakładana liczba Uczestników/czek określona w ust. 1 niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu IW/IP2 wraz z podaniem przyczyn trudności zaistniałych w procesie rekrutacji. 17. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze projektu. 18. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze projektu, w terminie określonym przez Beneficjenta. 6 Etap II Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych 1. Ocenie formalnej podlega Część A Formularza rekrutacyjnego: Dane Kandydata/ki na Uczestnika projektu oraz jego Załączniki. 2. Ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie zależnym od liczby złożonych formularzy, ale nie rzadziej niż raz na 7 dni. Informacje o liczbie złożonych formularzy i czasie trwania oceny formalnej podane zostaną na stronie internetowej Beneficjenta projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Beneficjenta. 3. Każdy Formularz rekrutacyjny sprawdzany jest przez dwie osoby: Osobę sprawdzającą oraz Osobę weryfikującą. 4. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o Kartę oceny formularza rekrutacyjnego Część I Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Spełnianie kryteriów formalnych rozpatrywane będzie w systemie TAK/NIE/NIE DOTYCZY ; aby otrzymać pozytywną ocenę należy we wszystkich punktach uzyskać wynik pozytywny; stwierdzenie poprawności pod względem formalnym Formularza rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną będzie warunkiem zakwalifikowania formularza do oceny merytorycznej. 6. Dokumenty wskazujące uchybienia formalne, będą podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach i brakach. 12

13 7. Formularz rekrutacyjny może zostać uzupełniony tylko raz, w zakresie i terminie określonym w piśmie wzywającym do uzupełnienia kierowanym przez Realizatora projektu. Termin dokonania uzupełnienia jest podany w ust. 6 i wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach i brakach. Nie zastosowanie się do uwag Komisji Rekrutacyjnej lub niedotrzymanie terminu złożenia poprawionego Formularza rekrutacyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem. 8. Dopuszcza się poprawianie przez upoważnione osoby ze strony Beneficjenta oczywistych pomyłek w Formularzu rekrutacyjnym weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dokumentów. Naniesione poprawki winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem osoby dokonującej oceny. 9. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do danych podanych przez Kandydata/kę Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność tych danych, prosząc go/ją o dodatkowe dokumenty lub dokumenty do wglądu. 10. Wynikiem oceny formalnej będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista osób zakwalifikowanych do następnych etapów procesu rekrutacji oraz lista formularzy ocenionych negatywnie. 11. Listy o których mowa w pkt 10 dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 12. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie na etapie oceny formalnej zostaną pisemnie poinformowane o odrzuceniu aplikacji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Karty oceny formularza rekrutacyjnego Część I Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny Formularza rekrutacyjnego). Dopuszcza się możliwość poprawiania/uzupełnienia Formularza rekrutacyjnego na zasadach uwzględnionych w ust. 6-9 tylko dla Kandydatów/ek odrzuconych z innych względów, niż wymienionych w 3 ust Z przebiegu oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych. 14. Poprawne formalnie Formularze rekrutacyjne przekazywane będą do oceny merytorycznej. 7 Etap III Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych 13

14 1. Ocenie merytorycznej podlega Część B Formularza rekrutacyjnego: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu). 2. Ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o Kartę oceny formularza rekrutacyjnego Część II Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów: a) charakterystyka przedsięwzięcia maks. 20 pkt o motywy założenia działalności gospodarczej oraz uzasadnienie wyboru branży (maks. 5 pkt), o charakterystyka miejsca planowanej działalności gospodarczej, planowane zatrudnienie (maks. 5 pkt), o charakterystyka produktów/usług, ich realność i polityka cenowa (maks. 10 pkt); b) innowacyjność i pomysł (m.in. w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji, czy jest to nowy produkt na rynku, itp.) - maks. 20 pkt, c) mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia maks. 20 pkt o świadomość mocnych stron planowanego przedsięwzięcia (maks. 10 pkt), o świadomość słabych stron planowanego przedsięwzięcia, które mogą utrudnić realizację pomysłu i sposobów radzenia sobie z nimi (maks. 10 pkt); d) planowane wydatki maks. 10 pkt o spójność zaplanowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz realność przychodów (maks. 8 pkt), o posiadane zaplecze finansowe i materiałowe (maks. 2 pkt); e) analiza konkurencji i rynku maks. 10 pkt o znajomość rynku (popyt na towary/usługi, dostawcy) (maks. 4 pkt), o charakterystyka odbiorców produktów i usług (maks. 3 pkt), o znajomość konkurencji (maks. 3 pkt); f) wiedza, umiejętności, doświadczenie maks. 10 pkt o zbieżność wykształcenia Kandydata/ki z profilem działalności (maks. 3 pkt), o spójność doświadczenia zawodowego Kandydata/ki z planowanym przedsięwzięciem (maks. 4 pkt), o ukończone kursy i szkolenia (maks. 3 pkt); g) promocja maks. 10 pkt 14

15 o opis planowanych działań promocyjnych krótko i długoterminowych (maks. 5 pkt), o spójność z planowaną działalnością gospodarczą (maks. 5 pkt). 4. Ocenę merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie zależnym od liczby złożonych formularzy, ale nie rzadziej niż raz na 14 dni. Informacje o liczbie złożonych formularzy i czasie trwania oceny merytorycznej podane zostaną na stronie internetowej Beneficjenta projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia utworzenia Listy Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne pozytywnie przeszły ocenę formalną. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Beneficjenta. 5. Każdy Formularz rekrutacyjny oceniany jest przez dwóch losowo wybranych członków, wchodzących w skład Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczną ocenę merytoryczną Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez Oceniających. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej co najmniej 30% w ocenie Formularza rekrutacyjnego, oceny dokonuje trzeci członek Komisji Rekrutacyjne, którego ocena stanowić będzie ostateczną ocenę merytoryczną Formularza rekrutacyjnego. 6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z oceny merytorycznej wynosi 100 punktów; aby przejść do IV etapu rekrutacji należy uzyskać minimum 50% punktów w punktach a), b), c), d), e), f), g) ust. 3, co stanowi łącznie 50 punktów. 7. Nieuzyskanie wymaganych 50 punktów jest równoznaczne z tym, że Kandydat/ka nie przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji. 8. Kandydatom/tką, które uzyskają minimum 50 punktów, dodatkowo przyznane zostaną po 20 punktów za kryteria preferowane (płeć - kobieta), 10 punktów - wiek do 25 roku życia, 5 punktów - wiek lat. 9. Do etapu IV zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 70 osób z największą liczbą punktów uzyskaną z oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu założeń projektu określonych w 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 10. Jeżeli kilku/a Kandydatów/ek zdobędzie taką sama liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w kategorii Charakterystyka przedsięwzięcia, a w następnej kolejności Planowane wydatki z biznesplanu. 11. Wynikiem oceny merytorycznej będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista podstawowa (rankingowa) 70 osób zakwalifikowanych do następnego etapu procesu rekrutacji, lista rezerwowa oraz lista formularzy ocenionych negatywnie (nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie tj. nieuzyskanych wymaganych 50 punktów). 15

16 12. Lista rankingowa, rezerwowa oraz formularzy negatywnie ocenionych sporządzone zostaną z podziałem na płeć oraz w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych może ulec zmianie po uwzględnieniu procesu odwoławczego Kandydatów/ek. 13. Listy o których mowa w ust. 11 z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 14. W przypadku skreślenia Kandydata/ki z listy osób zakwalifikowanych do etapu IV, na jego/jej miejsce zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy uwzględnieniu założonych wskaźników projektu. 15. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej, zostaną pisemnie poinformowane o odrzuceniu aplikacji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Kart oceny formularza rekrutacyjnego - Część II Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny formularza rekrutacyjnego). 16. Opis uzasadniający ocenę Formularza rekrutacyjnego obejmuje min. 5 zdań i zawierać będzie odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej m.in.: motywów założenia działalności gospodarczej, charakterystyki produktów/usług, innowacyjności pomysłu, znajomości rynku, odbiorców i konkurencji, opisu działań promocyjnych, spójności zaplanowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz ich efektywności kosztowej, posiadanego zaplecza finansowego i materiałowego oraz wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 17. Kandydatowi/ce, którego/ej Formularz rekrutacyjny został oceniony negatywnie przysługuje prawo jednokrotnego złożenia Odwołania od oceny z III etapu rekrutacji do Komisji Rekrutacyjnej. 18. Odwołanie należy złożyć na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego, wskazując te elementy oceny (kryteria oceny) z którymi Kandydat/ka się nie zgadza. Każda kwestionowana ocena musi być uzasadniona. 19. Odwołanie należy złożyć w Biurze projektu. Jeżeli odwołanie zostanie złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje jego data wpływu do Biura projektu. Osoba składająca Odwołanie otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Odwołania pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą. 20. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołuje jednego z członków Komisji (nie biorącego udziału w pierwszej ocenie) do przeprowadzenia powtórnej oceny Formularza 16

17 Rekrutacyjnego. Powtórna ocena nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. Dokonana ocena, po zatwierdzeniu przez Komisje Rekrutacyjną jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wyniku oceny w formie pisemnej. 21. Kandydat/ka, którego/j Odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone zostanie umieszczony/a na liście rezerwowe etapu III rekrutacji. 22. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, w pierwszej kolejności na liści umieszczone zostaną osoby zgodnie z 5 ust. 1, przy zachowaniu właściwych wskaźników projektu. 23. Z przebiegu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych sporządzony zostanie protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych. Protokół zostanie sporządzony w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej. 8 Etap IV Analiza potrzeb i oczekiwań 1. Analiza potrzeb i oczekiwań dokonywana jest przez Doradcę przy pomocy Karty oceny formularza rekrutacyjnego Część III Karta Analizy potrzeb i oczekiwań, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Analiza potrzeb i oczekiwań ma na celu weryfikację i ocenę predyspozycji Kandydata/ki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. O terminie indywidualnych spotkań z Doradcą Kandydaci/tki poinformowani/e zostaną telefonicznie. 4. Nie zgłoszenie się w umówionym terminie może zostać usprawiedliwione tylko w określonych przypadkach np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. 5. Termin nowego spotkania może zostać wyznaczony tylko w okresie przeprowadzenia IV etapu rekrutacji, w sytuacji uniemożliwiającej wyznaczenia go w niniejszym okresie Kandydat/ka podlega wykluczeniu z procesu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. 6. W przypadku braku usprawiedliwienia, Kandydat/ka nie będzie miał/a ponownej możliwości wyznaczenia nowego terminu spotkania, co będzie skutkowało wykluczeniem z dalszego procesu rekrutacji. 7. Suma punktów możliwa do uzyskania na etapie IV to maksymalnie 20 punktów. 8. Minimalna liczba punktów rekomendująca Kandydata/kę do udziału w projekcie uzyskana podczas oceny predyspozycji wynosi 10 punktów. 17

18 9. Kryteria rozmowy Kandydata/ki z Doradcą: a) analiza umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, b) analiza umiejętności interpersonalnych, cech przywódczych w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 4 pkt, c) analiza podejmowania zachowań ryzykownych w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, d) analiza umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, e) analiza determinacji realizacji zamierzonego celu oraz motywacji wewnętrznej w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 4 pkt, f) analiza umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt. 9 Ostateczna weryfikacja Kandydatów/ek 1. Na podstawie Analizy potrzeb i oczekiwań będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista podstawowa (rankingowa) 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (przy uwzględnieniu założeń projektu określonych w 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu), lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych. Osobą zatwierdzającą ww. listy z ramienia Komisji Rekrutacyjnej będzie Koordynator projektu. 2. Wszystkie listy sporządzone zostaną z podziałem na płeć oraz w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych może ulec zmianie po uwzględnieniu procesu odwoławczego Kandydatów/ek. 3. Lista rankingowa, rezerwowa oraz formularzy negatywnie ocenionych z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępna będzie w Biurze projektu oraz na stronie 4. Kandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowej oraz listy formularzy ocenionych negatywnie, informowani będą listownie o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Kart oceny formularzy rekrutacyjnych). 5. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, w pierwszej kolejności na liście 18

19 umieszczone zostaną osoby zgodnie z założeniami projektu uwzględnionymi w 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, a następnie punkty uzyskane z III etapu rekrutacji. 6. Kandydatowi/ce, którego/j Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony negatywnie (nie zakwalifikowany do udziału w projekcie tj. nieuzyskanych wymaganych 10 punktów) przysługuje prawo jednokrotnego złożenia Odwołania od oceny z IV etapu rekrutacji. 7. Odwołanie należy złożyć na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego, wskazując te elementy oceny (kryteria oceny) z którymi Kandydat/ka się nie zgadza. Każda kwestionowana ocena musi być uzasadniona. 8. Odwołanie należy złożyć w Biurze projektu. Jeżeli odwołanie zostanie złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje jego data wpływu do Biura projektu. Osoba składająca Odwołanie otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Odwołania pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą. 9. W oparciu o uzasadnienie Odwołującego się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołuje Członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy oceniali Formularz rekrutacyjny na etapie III i w konsultacji z Doradcą wspólnie dokonują powtórnej oceny na podstawie Karty oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego oraz Karty Analizy potrzeb i oczekiwań. Dokonana ocena, po zatwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wynikach oceny w formie pisemnej. 10. W ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia Odwołania Komisja Rekrutacyjna poinformuje osoby biorące udział w procesie odwoławczym o wynikach ponownej oceny oraz opublikuje ostateczną listę Uczestników/czek. 11. Kandydat/ka, którego/j Odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone zostanie umieszczony/a na liście rezerwowe etapu IV rekrutacji. 12. Ostateczna list Uczestników/ek z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 13. Na zakończenie procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół z listą podstawową, rezerwową oraz listą formularzy ocenionych negatywnie, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 14. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej Odwołanie. 15. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, w terminie wskazanym przez Beneficjenta, zobowiązana jest podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, Oświadczenie Uczestnika projektu, które stanowi Załącznik nr 4 19

20 do niniejszego Regulaminu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa najpóźniej w dniu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 16. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunku określonego w ust. 15 przez osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie, jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej, z uwzględnieniem grupy docelowej projektu określonej we wniosku o dofinansowanie. 17. Zadeklarowana w Formularzu rekrutacyjnym przez Kandydata/kę projektu działalność gospodarcza nie może ulec zmianie. 18. Kandydat/ka projektu zobowiązany/a jest poinformować Beneficjenta o wszystkich zmianach danych osobowych, miejsca zamieszkania, itp. 19. W przypadku braku chętnych do projektu Beneficjent rozszerzy działania promocyjne i zaangażuje do pomocy własną kadrę niezatrudnioną w projekcie wspomagającą koordynatora projektu, specjalistę ds. logistyki i szkoleń. Jej działania obejmować będą przygotowanie oraz dystrybucję dodatkowych materiałów promocyjnych projektu m.in. ulotek, plakatów oraz organizacja spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu, co przełoży się m.in. na szybsze i szersze poinformowania dodatkowego grona zainteresowanych osób. 10 Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym 1. Wsparcie szkoleniowo doradcze o charakterze podstawowym będzie udzielane na podstawie podpisanej pomiędzy Beneficjentem, a Uczestnikiem/czką projektu Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym jest świadczone nieodpłatnie. 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym obejmuje: a. indywidualne doradztwo z IPD (Indywidualny Plan Działania) polegające na zdiagnozowaniu przez indywidualnego Doradcę predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron Uczestnika/czki projektu w celu wyznaczenia jego/jej ścieżki zawodowej 2 godz./osobę, b. szkolenie ABC przedsiębiorczości umożliwiające nabywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. z podstaw przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej, procedura rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności gospodarczej, biznesplan itp. 40 godz./osobę, c. indywidualne doradztwo z zakresu biznesplanów mające na celu doprecyzowanie biznesplanów oraz omówienie nurtujących zagadnień przez indywidualnego Doradcę w celu stworzenia jak najlepszych biznesplanów 4 godz./osobę. 20

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Celuj w pracę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Nowe kadry dla Lubelszczyzny realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z NAMI ZAŁÓŻ FIRMĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z NAMI ZAŁÓŻ FIRMĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z NAMI ZAŁÓŻ FIRMĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Startuj z nami załóż firmę, zwany dalej projektem, jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu Wenus jest Przedsiębiorcza. 1 Informacje ogólne

Regulamin rekrutacji projektu Wenus jest Przedsiębiorcza. 1 Informacje ogólne Regulamin rekrutacji projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie z dnia 26.11.2013r. 1 Informacje ogólne 1. Projekt Wenus jest Przedsiębiorcza jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START REGULAMIN REKRUTACJI do projektu 160 FIRM NA START 1 Postanowienia ogólne 1. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01 26 0046/15 160 FIRM NA START. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wirtualna szkoła dostępna szkoła jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Łódzkim,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt,, Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Od niepracującego do zatrudnionego wsparcie osób niepełnosprawnych NR WND-POKL.07.04.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Od niepracującego do zatrudnionego wsparcie osób niepełnosprawnych NR WND-POKL.07.04. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Od niepracującego do zatrudnionego wsparcie osób niepełnosprawnych NR WND-POKL.07.04.00-10-057/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo