REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wsparcie na starcie. 2. Projekt Wsparcie na starcie o numerze POKL /13 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Celem projektu jest nabycie przez 50 osób (35 kobiet) z województwa lubelskiego tj. powiatów: bialski (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczych w wyniku czego 35 osób (25 kobiet) założy działalności gospodarcze na terenie ww. powiatów i tym samym zwiększy przedsiębiorczość. 5. Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 30, Lublin 6. Projekt jest realizowany od r. do r. 7. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, Lublin, pokój nr 204, Tel. (81) , 8. Obszar realizacji projektu to wybrane powiaty województwa lubelskiego: bialski (ziemski i grodzki),chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki) lubartowski, świdnicki, janowski, kraśnicki oraz opolski. 9. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze projektu wymienionym w ust. 7. 1

2 10. Każda osoba składająca Formularz rekrutacyjny zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2 Słownik pojęć 1. Beneficjent (Realizator projektu, Projektodawca) jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Beneficjent pomocy) otrzymają wsparcie; należy przez to rozumieć Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich. 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (IW/IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części Priorytetów Programu Operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą; należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, Lublin. 3. Kandydat/ka należy przez to rozumieć osobę, która złoży w Biurze projektu, w wyznaczonym terminie, poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny. 4. Formularz rekrutacyjny należy przez to rozumieć Formularz rekrutacyjny w oparciu, o który odbywa się wybór Uczestników projektu (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 5. Osoba bezrobotna należy przez to rozumieć osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 674 z 2013 r., z późń. zm.) w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jeżeli: a) ukończyła 18 lat, 2

3 b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 11), c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 13), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 3

4 j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6, l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. 6. Osoba nieaktywna zawodowo osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowała, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo. 7. Kobieta wchodząca lub powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci kobieta, która nie posiadała stałego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przy czym do okresu tego nie należy wliczać czasowych umów cywilnoprawnych zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym będzie traktowana jako osoba zatrudniona w rozumieniu kodeksu pracy tzn. pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. 8. Osoba w wieku lat osoba która w dniu przystąpienia do projektu odpowiednio ma ukończone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) 9. Obszar wiejski teren położony poza granicami administracyjnymi miast obszar gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gmin miejsko-wiejskiej. 10. Obszar miejski obszar położony w granicach administracyjnych miast. 11. Uczestnik/czka projektu należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zakwalifikowaną do udziału w projekcie, zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz otrzymującą wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. 4

5 12. Beneficjent pomocy należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. 13. Komisja Rekrutacyjna należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Beneficjenta w celu wyboru Uczestników/czek projektu spośród wszystkich osób, które złożyły Formularz rekrutacyjny. W skład Komisji wchodzi: Koordynator projektu (Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej), Specjalista ds. logistyki i szkoleń, Specjalista ds. rozliczeń finansowych. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg prac Komisji m.in. zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji, zatwierdzanie Kart oceny formularzy rekrutacyjnych oraz list rekrutacyjnych. 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikami/czkami mogą być osoby fizyczne w tym osoby młode (15-30 lat) lub kobiety (w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, zamierzające założyć działalności gospodarczą w w/w. powiatach, posiadające status: a) osoby bezrobotnej (25 kobiet, 10 mężczyzn) lub b) zatrudnionej (10 kobiet, 5 mężczyzn), Beneficjent będzie dążyć do zrekrutowania określonej we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej. 2. Kryteria preferowane to: płeć-kobiety 20 punktów, wiek do 25 roku życia-10 punktów, wiek lat- 5 punktów. Punkty zostaną uwzględnione przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych. Kryterium preferowane (kobiety) wynika z konieczności spełnienia przez Beneficjenta kryterium strategicznego projektu. Kryterium preferowane (osoby młode) wynika z konieczność spełnienia przez Beneficjenta kryterium dostępu. 3. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby: a) posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą/prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, 5

6 utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych/banków spółdzielczych, oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni, b) karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa skarbowe oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, c) posiadające w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub Instytucją Wdrażającą i instytucjami wobec niej nadrzędnymi w ramach projektu, d) korzystające równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych (np. dotacje ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania i Działania 6.2 POKL) na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, e) które w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych otrzymały pomoc publiczną opartą na zasadzie de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro netto, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczanych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowego banku Polskiego, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, f) które są zobowiązane z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz są stroną postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niepłaconych przez nich zobowiązań. 4. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: 6

7 wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; d) związanej z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) w zakresie drogowego transportu towarów, jeżeli deklarują przeznaczenie wsparcia finansowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania Kandydata/ki do projektu, którego/ej status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie nie zostanie zakwalifikowany/a do projektu. 4 Dokumenty rekrutacyjne 1. Dokumentem rekrutacyjnymi do projektu jest Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) składający się z: a. Część A: Dane Kandydata/ki na Uczestnika projektu, w tym załączniki: Oświadczenie o nie prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz instytucjami wobec niego nadrzędnymi w realizacji POKL w ramach projektu Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego, 7

8 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego oryginał lub kopia (dotyczy osób bezrobotnych) Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie o zatrudnieniu oryginał lub kopia (dotyczy osób zatrudnionych) Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o zamieszkaniu (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie objętym realizacją projektu, tj. na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmskiego (ziemski i grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego (ziemski i grodzki) lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenie o złożenie rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON (dotyczy osób, które korzystają równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego, Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oryginał lub kopia (dotyczy osób, które otrzymały w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomoc publiczną opartą na zasadzie de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczanych według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy) Załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego. b. Część B: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu). 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 3. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim, czytelnie i trwale spięty. 8

9 4. Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami powinny zostać wypełnione. 5. Formularz rekrutacyjny musi mieć ponumerowane strony (oddzielnie załączniki). 6. Formularz rekrutacyjny należy podpisać w miejscu do tego wyznaczonym wraz z wpisaniem miejscowości i daty (oddzielnie część A, B oraz załączniki). 7. Wszystkie strony Formularza rekrutacyjnego (tam, gdzie nie widnieje podpis Kandydata/ki) powinny zostać parafowane (dotyczy części A i B). 8. Kserokopie załączonych do Formularza rekrutacyjnego dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przekładającą dokument lub przez stosowny organ wydający dany dokument. Na każdej stronie kserokopii musi znaleźć się klauzula za zgodność z oryginałem, bieżąca data oraz podpis osoby potwierdzającej. 9. Niedozwolona jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów oraz zawartych w nich logotypów. 10. Beneficjent dopuszcza możliwość dostosowania pola przeznaczonego do uzupełnienia w Część B: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu) do ilości treści będącej wypowiedzią Kandydata/ki. 11. Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Biura projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: a. Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Kandydata/ki, b. Adres Biura projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, Lublin, c. Dopisek: Zgłoszenie do projektu Wsparcie na starcie. 12. Formularz rekrutacyjny należy przesłać za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej bądź złożyć osobiście w Biurze projektu. W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego osobiście decyduje data jego wpływu do Biura projektu, natomiast w przypadku wysłania Formularza rekrutacyjnego drogą pocztową bądź za pośrednictwem kuriera, decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej, która mieści się w terminie naboru. Formularze rekrutacyjne, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie naboru do projektu nie będą brane pod uwagę. 13. Formularze rekrutacyjne nadesłane drogą elektroniczną bądź faksem nie będą brane pod uwagę na etapie oceny formalnej. 14. Jeżeli na etapie oceny części A Formularza rekrutacyjnego zostanie stwierdzone, iż Kandydat/ka nie spełnia kryteriów grupy docelowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa część B Formularza rekrutacyjnego nie będzie podlegać ocenie. 9

10 5 Rekrutacja Uczestników/czek projektu 1. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) w tym osób młodych (15-30 lat w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn) i kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci - 35 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego: bialskiego (ziemski i grodzki), chełmski (ziemski i grodzki), hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki), lubartowskiego, świdnickiego, tomaszowski, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, zamierzających założyć działalności gospodarczą w w/w. powiatach, w tym: a. 35 osób bezrobotnych (25 kobiet i 10 mężczyzn), b. 15 osób zatrudnionych (10 kobiet, 5 mężczyzn), Beneficjent będzie dążyć do zrekrutowania określonej we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej. Dokumenty będą przyjmowane w dwóch naborach. I nabór , II nabór Informacje o terminach naborów zostaną umieszczone na stronie internetowej i w biurze projektu. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru, jeżeli ilość zgłoszeń przewyższy 120% uczestników. Informacje o zamknięciu naboru pojawią się w terminie 5 dni roboczych przed datą ostatniego dnia naboru. 2. Wybór grupy docelowej określonej w ust. 1 jest zgodny ze Szczegółowymi Wytycznymi Instytucji Wdrążającej (IP2) dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Uszczegółowienie wyboru grupy docelowej nastąpiło w wyniku analizy lubelskiego rynku pracy. Wybór ww. grup wynika z faktu, iż znajdują się one w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wielu z nich stanowi jedyną szansę odnalezienia się na rynku pracy. 3. W procesie rekrutacji do projektu zapewniona będzie równość szans (w tym kobiet i mężczyzn), poprzez równy dostęp do udziału w projekcie dla wszystkich osób zainteresowanych (spełniających warunki uczestnictwa w projekcie), bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie itp. oraz poprzez działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich. Udział we wsparciu ponad 50% kobiet odpowiada na istniejące w województwie nierówności i ma na celu wzrost udziału grupy niedoreprezentowanej. 10

11 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez powołaną przez Beneficjenta Komisję Rekrutacyjną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w Biurze projektu w Lublinie. 6. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą Formularza rekrutacyjnego i składa się z następujących etapów: Etap I przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych, Etap II ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, Etap III ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, Etap IV Analiza potrzeb i oczekiwań, Etap V ostateczna weryfikacja Kandydatów/ek. 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego oraz informacje o terminie rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu (niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Wdrażającą). 8. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w godzinach pracy Biura projektu ( ), w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze na stronie oraz w Biurze projektu. 9. Formularze rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji oraz po terminie zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane. 10. Informacje o zamknięciu naboru pojawią się 5 dni roboczych przed datą ostatniego dnia naboru. 11. Kolejność składania Formularzy rekrutacyjnych nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie Kandydatów/ek do udziału w projekcie. 12. Każda osoba może złożyć tylko jeden Formularz rekrutacyjny. Kolejny Formularz rekrutacyjny złożony przez tą samą osobę zostanie odrzucony. 13. Każdy Formularz rekrutacyjny otrzyma numer referencyjny, którym Beneficjent będzie posługiwał się w korespondencji kierowanej do Kandydata/ki i w informacjach zawartych na stronie internetowej Beneficjenta. 14. Osoba składająca Formularz rekrutacyjny otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia oraz numer referencyjny wysłany zostanie drogą elektroniczną lub pocztą. 15. Wszystkie złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 16. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu lub nie osiągnięcia liczby Uczestników/czek z określonym statusem na rynku pracy oraz mając na 11

12 uwadze realizację celów i wskaźników założonych w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru lub przeprowadzenia naboru uzupełniającego, dla tych grup docelowych projektu, w których nie została osiągnięta zakładana liczba Uczestników/czek określona w ust. 1 niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu IW/IP2 wraz z podaniem przyczyn trudności zaistniałych w procesie rekrutacji. 17. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze projektu. 18. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze projektu, w terminie określonym przez Beneficjenta. 6 Etap II Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych 1. Ocenie formalnej podlega Część A Formularza rekrutacyjnego: Dane Kandydata/ki na Uczestnika projektu oraz jego Załączniki. 2. Ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie zależnym od liczby złożonych formularzy, ale nie rzadziej niż raz na 7 dni. Informacje o liczbie złożonych formularzy i czasie trwania oceny formalnej podane zostaną na stronie internetowej Beneficjenta projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Beneficjenta. 3. Każdy Formularz rekrutacyjny sprawdzany jest przez dwie osoby: Osobę sprawdzającą oraz Osobę weryfikującą. 4. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o Kartę oceny formularza rekrutacyjnego Część I Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Spełnianie kryteriów formalnych rozpatrywane będzie w systemie TAK/NIE/NIE DOTYCZY ; aby otrzymać pozytywną ocenę należy we wszystkich punktach uzyskać wynik pozytywny; stwierdzenie poprawności pod względem formalnym Formularza rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną będzie warunkiem zakwalifikowania formularza do oceny merytorycznej. 6. Dokumenty wskazujące uchybienia formalne, będą podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach i brakach. 12

13 7. Formularz rekrutacyjny może zostać uzupełniony tylko raz, w zakresie i terminie określonym w piśmie wzywającym do uzupełnienia kierowanym przez Realizatora projektu. Termin dokonania uzupełnienia jest podany w ust. 6 i wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach i brakach. Nie zastosowanie się do uwag Komisji Rekrutacyjnej lub niedotrzymanie terminu złożenia poprawionego Formularza rekrutacyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem. 8. Dopuszcza się poprawianie przez upoważnione osoby ze strony Beneficjenta oczywistych pomyłek w Formularzu rekrutacyjnym weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dokumentów. Naniesione poprawki winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem osoby dokonującej oceny. 9. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do danych podanych przez Kandydata/kę Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność tych danych, prosząc go/ją o dodatkowe dokumenty lub dokumenty do wglądu. 10. Wynikiem oceny formalnej będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista osób zakwalifikowanych do następnych etapów procesu rekrutacji oraz lista formularzy ocenionych negatywnie. 11. Listy o których mowa w pkt 10 dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 12. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie na etapie oceny formalnej zostaną pisemnie poinformowane o odrzuceniu aplikacji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Karty oceny formularza rekrutacyjnego Część I Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego (przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny Formularza rekrutacyjnego). Dopuszcza się możliwość poprawiania/uzupełnienia Formularza rekrutacyjnego na zasadach uwzględnionych w ust. 6-9 tylko dla Kandydatów/ek odrzuconych z innych względów, niż wymienionych w 3 ust Z przebiegu oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych. 14. Poprawne formalnie Formularze rekrutacyjne przekazywane będą do oceny merytorycznej. 7 Etap III Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych 13

14 1. Ocenie merytorycznej podlega Część B Formularza rekrutacyjnego: Opis planowanej działalności gospodarczej (biznesplanu). 2. Ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o Kartę oceny formularza rekrutacyjnego Część II Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów: a) charakterystyka przedsięwzięcia maks. 20 pkt o motywy założenia działalności gospodarczej oraz uzasadnienie wyboru branży (maks. 5 pkt), o charakterystyka miejsca planowanej działalności gospodarczej, planowane zatrudnienie (maks. 5 pkt), o charakterystyka produktów/usług, ich realność i polityka cenowa (maks. 10 pkt); b) innowacyjność i pomysł (m.in. w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji, czy jest to nowy produkt na rynku, itp.) - maks. 20 pkt, c) mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia maks. 20 pkt o świadomość mocnych stron planowanego przedsięwzięcia (maks. 10 pkt), o świadomość słabych stron planowanego przedsięwzięcia, które mogą utrudnić realizację pomysłu i sposobów radzenia sobie z nimi (maks. 10 pkt); d) planowane wydatki maks. 10 pkt o spójność zaplanowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz realność przychodów (maks. 8 pkt), o posiadane zaplecze finansowe i materiałowe (maks. 2 pkt); e) analiza konkurencji i rynku maks. 10 pkt o znajomość rynku (popyt na towary/usługi, dostawcy) (maks. 4 pkt), o charakterystyka odbiorców produktów i usług (maks. 3 pkt), o znajomość konkurencji (maks. 3 pkt); f) wiedza, umiejętności, doświadczenie maks. 10 pkt o zbieżność wykształcenia Kandydata/ki z profilem działalności (maks. 3 pkt), o spójność doświadczenia zawodowego Kandydata/ki z planowanym przedsięwzięciem (maks. 4 pkt), o ukończone kursy i szkolenia (maks. 3 pkt); g) promocja maks. 10 pkt 14

15 o opis planowanych działań promocyjnych krótko i długoterminowych (maks. 5 pkt), o spójność z planowaną działalnością gospodarczą (maks. 5 pkt). 4. Ocenę merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie zależnym od liczby złożonych formularzy, ale nie rzadziej niż raz na 14 dni. Informacje o liczbie złożonych formularzy i czasie trwania oceny merytorycznej podane zostaną na stronie internetowej Beneficjenta projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia utworzenia Listy Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne pozytywnie przeszły ocenę formalną. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Beneficjenta. 5. Każdy Formularz rekrutacyjny oceniany jest przez dwóch losowo wybranych członków, wchodzących w skład Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczną ocenę merytoryczną Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez Oceniających. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej co najmniej 30% w ocenie Formularza rekrutacyjnego, oceny dokonuje trzeci członek Komisji Rekrutacyjne, którego ocena stanowić będzie ostateczną ocenę merytoryczną Formularza rekrutacyjnego. 6. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z oceny merytorycznej wynosi 100 punktów; aby przejść do IV etapu rekrutacji należy uzyskać minimum 50% punktów w punktach a), b), c), d), e), f), g) ust. 3, co stanowi łącznie 50 punktów. 7. Nieuzyskanie wymaganych 50 punktów jest równoznaczne z tym, że Kandydat/ka nie przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji. 8. Kandydatom/tką, które uzyskają minimum 50 punktów, dodatkowo przyznane zostaną po 20 punktów za kryteria preferowane (płeć - kobieta), 10 punktów - wiek do 25 roku życia, 5 punktów - wiek lat. 9. Do etapu IV zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 70 osób z największą liczbą punktów uzyskaną z oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu założeń projektu określonych w 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 10. Jeżeli kilku/a Kandydatów/ek zdobędzie taką sama liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w kategorii Charakterystyka przedsięwzięcia, a w następnej kolejności Planowane wydatki z biznesplanu. 11. Wynikiem oceny merytorycznej będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista podstawowa (rankingowa) 70 osób zakwalifikowanych do następnego etapu procesu rekrutacji, lista rezerwowa oraz lista formularzy ocenionych negatywnie (nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie tj. nieuzyskanych wymaganych 50 punktów). 15

16 12. Lista rankingowa, rezerwowa oraz formularzy negatywnie ocenionych sporządzone zostaną z podziałem na płeć oraz w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych może ulec zmianie po uwzględnieniu procesu odwoławczego Kandydatów/ek. 13. Listy o których mowa w ust. 11 z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 14. W przypadku skreślenia Kandydata/ki z listy osób zakwalifikowanych do etapu IV, na jego/jej miejsce zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy uwzględnieniu założonych wskaźników projektu. 15. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej, zostaną pisemnie poinformowane o odrzuceniu aplikacji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Kart oceny formularza rekrutacyjnego - Część II Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny formularza rekrutacyjnego). 16. Opis uzasadniający ocenę Formularza rekrutacyjnego obejmuje min. 5 zdań i zawierać będzie odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej m.in.: motywów założenia działalności gospodarczej, charakterystyki produktów/usług, innowacyjności pomysłu, znajomości rynku, odbiorców i konkurencji, opisu działań promocyjnych, spójności zaplanowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz ich efektywności kosztowej, posiadanego zaplecza finansowego i materiałowego oraz wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 17. Kandydatowi/ce, którego/ej Formularz rekrutacyjny został oceniony negatywnie przysługuje prawo jednokrotnego złożenia Odwołania od oceny z III etapu rekrutacji do Komisji Rekrutacyjnej. 18. Odwołanie należy złożyć na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego, wskazując te elementy oceny (kryteria oceny) z którymi Kandydat/ka się nie zgadza. Każda kwestionowana ocena musi być uzasadniona. 19. Odwołanie należy złożyć w Biurze projektu. Jeżeli odwołanie zostanie złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje jego data wpływu do Biura projektu. Osoba składająca Odwołanie otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Odwołania pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą. 20. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołuje jednego z członków Komisji (nie biorącego udziału w pierwszej ocenie) do przeprowadzenia powtórnej oceny Formularza 16

17 Rekrutacyjnego. Powtórna ocena nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. Dokonana ocena, po zatwierdzeniu przez Komisje Rekrutacyjną jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wyniku oceny w formie pisemnej. 21. Kandydat/ka, którego/j Odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone zostanie umieszczony/a na liście rezerwowe etapu III rekrutacji. 22. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, w pierwszej kolejności na liści umieszczone zostaną osoby zgodnie z 5 ust. 1, przy zachowaniu właściwych wskaźników projektu. 23. Z przebiegu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych sporządzony zostanie protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych. Protokół zostanie sporządzony w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej. 8 Etap IV Analiza potrzeb i oczekiwań 1. Analiza potrzeb i oczekiwań dokonywana jest przez Doradcę przy pomocy Karty oceny formularza rekrutacyjnego Część III Karta Analizy potrzeb i oczekiwań, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Analiza potrzeb i oczekiwań ma na celu weryfikację i ocenę predyspozycji Kandydata/ki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. O terminie indywidualnych spotkań z Doradcą Kandydaci/tki poinformowani/e zostaną telefonicznie. 4. Nie zgłoszenie się w umówionym terminie może zostać usprawiedliwione tylko w określonych przypadkach np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. 5. Termin nowego spotkania może zostać wyznaczony tylko w okresie przeprowadzenia IV etapu rekrutacji, w sytuacji uniemożliwiającej wyznaczenia go w niniejszym okresie Kandydat/ka podlega wykluczeniu z procesu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. 6. W przypadku braku usprawiedliwienia, Kandydat/ka nie będzie miał/a ponownej możliwości wyznaczenia nowego terminu spotkania, co będzie skutkowało wykluczeniem z dalszego procesu rekrutacji. 7. Suma punktów możliwa do uzyskania na etapie IV to maksymalnie 20 punktów. 8. Minimalna liczba punktów rekomendująca Kandydata/kę do udziału w projekcie uzyskana podczas oceny predyspozycji wynosi 10 punktów. 17

18 9. Kryteria rozmowy Kandydata/ki z Doradcą: a) analiza umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, b) analiza umiejętności interpersonalnych, cech przywódczych w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 4 pkt, c) analiza podejmowania zachowań ryzykownych w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, d) analiza umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt, e) analiza determinacji realizacji zamierzonego celu oraz motywacji wewnętrznej w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 4 pkt, f) analiza umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontekście planowanego przedsięwzięcia - maks. 3 pkt. 9 Ostateczna weryfikacja Kandydatów/ek 1. Na podstawie Analizy potrzeb i oczekiwań będzie utworzona i zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną lista podstawowa (rankingowa) 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (przy uwzględnieniu założeń projektu określonych w 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu), lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych. Osobą zatwierdzającą ww. listy z ramienia Komisji Rekrutacyjnej będzie Koordynator projektu. 2. Wszystkie listy sporządzone zostaną z podziałem na płeć oraz w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista rezerwowa oraz lista formularzy negatywnie ocenionych może ulec zmianie po uwzględnieniu procesu odwoławczego Kandydatów/ek. 3. Lista rankingowa, rezerwowa oraz formularzy negatywnie ocenionych z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępna będzie w Biurze projektu oraz na stronie 4. Kandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowej oraz listy formularzy ocenionych negatywnie, informowani będą listownie o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym (poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Kart oceny formularzy rekrutacyjnych). 5. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, w pierwszej kolejności na liście 18

19 umieszczone zostaną osoby zgodnie z założeniami projektu uwzględnionymi w 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, a następnie punkty uzyskane z III etapu rekrutacji. 6. Kandydatowi/ce, którego/j Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony negatywnie (nie zakwalifikowany do udziału w projekcie tj. nieuzyskanych wymaganych 10 punktów) przysługuje prawo jednokrotnego złożenia Odwołania od oceny z IV etapu rekrutacji. 7. Odwołanie należy złożyć na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego, wskazując te elementy oceny (kryteria oceny) z którymi Kandydat/ka się nie zgadza. Każda kwestionowana ocena musi być uzasadniona. 8. Odwołanie należy złożyć w Biurze projektu. Jeżeli odwołanie zostanie złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje jego data wpływu do Biura projektu. Osoba składająca Odwołanie otrzyma potwierdzenie jego złożenia. W przypadku złożenia Odwołania pocztą lub kurierem, potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą. 9. W oparciu o uzasadnienie Odwołującego się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej powołuje Członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy oceniali Formularz rekrutacyjny na etapie III i w konsultacji z Doradcą wspólnie dokonują powtórnej oceny na podstawie Karty oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego oraz Karty Analizy potrzeb i oczekiwań. Dokonana ocena, po zatwierdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wynikach oceny w formie pisemnej. 10. W ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia Odwołania Komisja Rekrutacyjna poinformuje osoby biorące udział w procesie odwoławczym o wynikach ponownej oceny oraz opublikuje ostateczną listę Uczestników/czek. 11. Kandydat/ka, którego/j Odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone zostanie umieszczony/a na liście rezerwowe etapu IV rekrutacji. 12. Ostateczna list Uczestników/ek z podaniem numeru referencyjnego Formularza rekrutacyjnego dostępne będą w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 13. Na zakończenie procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół z listą podstawową, rezerwową oraz listą formularzy ocenionych negatywnie, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 14. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej Odwołanie. 15. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, w terminie wskazanym przez Beneficjenta, zobowiązana jest podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, Oświadczenie Uczestnika projektu, które stanowi Załącznik nr 4 19

20 do niniejszego Regulaminu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa najpóźniej w dniu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 16. W przypadku rezygnacji lub niedotrzymania warunku określonego w ust. 15 przez osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie, jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej, z uwzględnieniem grupy docelowej projektu określonej we wniosku o dofinansowanie. 17. Zadeklarowana w Formularzu rekrutacyjnym przez Kandydata/kę projektu działalność gospodarcza nie może ulec zmianie. 18. Kandydat/ka projektu zobowiązany/a jest poinformować Beneficjenta o wszystkich zmianach danych osobowych, miejsca zamieszkania, itp. 19. W przypadku braku chętnych do projektu Beneficjent rozszerzy działania promocyjne i zaangażuje do pomocy własną kadrę niezatrudnioną w projekcie wspomagającą koordynatora projektu, specjalistę ds. logistyki i szkoleń. Jej działania obejmować będą przygotowanie oraz dystrybucję dodatkowych materiałów promocyjnych projektu m.in. ulotek, plakatów oraz organizacja spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu, co przełoży się m.in. na szybsze i szersze poinformowania dodatkowego grona zainteresowanych osób. 10 Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym 1. Wsparcie szkoleniowo doradcze o charakterze podstawowym będzie udzielane na podstawie podpisanej pomiędzy Beneficjentem, a Uczestnikiem/czką projektu Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym jest świadczone nieodpłatnie. 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym obejmuje: a. indywidualne doradztwo z IPD (Indywidualny Plan Działania) polegające na zdiagnozowaniu przez indywidualnego Doradcę predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron Uczestnika/czki projektu w celu wyznaczenia jego/jej ścieżki zawodowej 2 godz./osobę, b. szkolenie ABC przedsiębiorczości umożliwiające nabywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. z podstaw przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej, procedura rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności gospodarczej, biznesplan itp. 40 godz./osobę, c. indywidualne doradztwo z zakresu biznesplanów mające na celu doprecyzowanie biznesplanów oraz omówienie nurtujących zagadnień przez indywidualnego Doradcę w celu stworzenia jak najlepszych biznesplanów 4 godz./osobę. 20

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo