WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE, A DANE LICZBOWE SĄ PRZYKŁADOWE ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE FORMULARZE WNIOSKU USTALANE SĄ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. DLATEGO WNIOSEK W TWOIM URZĘDZIE PRACY MOŻE BYĆ TROCHĘ INNY OD WNIOSKU ZAMIESZCZONEGO NA TEJ STRONIE NP. HARMONOGRAM WYDATKÓW MOŻE BYĆ WYMAGANY JAKO ODDZIELNY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU. PISZ ,dnia.... DYREKTOR URZĘDU PRACY W OZNACZENIE MIEJSCA, DO KTÓREGO SKŁADASZ WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer... /nadaje Urząd/ NUMER UNIKATOWY WNIOSKU ZOSTANIE NADANY W DNIU JEGO ZŁOŻENIA W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU PRACY. WYKORZYSTYWANY JEST W OFICJALNEJ KORESPONDENCJI Z URZĘDU PRACY. JAKO ADRES KORESPONDENCYJNY WPISZ ADRES ZAMIESZKANIA (NIE MUSI BYĆ TAKI SAM JAK ADRES ZAMELDOWANIA) Adres korespondencyjny wnioskodawcy: Nazwisko KOWALSKA Imiona Miejscowość PISZ Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kod Poczta PISZ Ulica WARSZAWSKA nr 3 Telefon (0-87) JADWIGA

2 WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE CZĘŚĆ A I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię(ona) KOWALSKA JADWIGA imię ojca JAN 2. Dowód osobisty: seria ASL nr wydany przez BURMISTRZA/ PREZYDENTA MIG PISZ dnia PESEL NIP Adres stałego zameldowania (z kodem) UL. WARSZAWSKA 3, PISZ 4. Telefon (0-87) data urodzenia wiek 26 stan cywilny MĘŻATKA. 5. Wykształcenie WYŻSZE zawód KONSULTANT/SPRZEDAWCA 6. Posiadane kwalifikacje wyuczone umiejętności i doświadczenie zawodowe związane z planowanym przedsięwzięciem KURS TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 7. Czy oczekuje Pan(i) pomocy przy uruchomieniu działalności gospodarczej postaci : udziału w szkoleniach tak (jakim?) JEŚLI TEGO POTRZEBUJESZ URZĄD PRACY POMOŻE CI W URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI nie GOSPODARCZEJ - ZAZNACZ WŁAŚCIWY indywidualnych porad KWADRACIK SZKOLENIE LUB PORADY tak nie 9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy Osoby pozostające na utrzymaniu (wymienić i podać wiek) BRAK WYMIEŃ OSOBY POZOSTAJĄCE NA TWOIM UTRZYMANIU WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 11. Posiadany stan majątkowy SAMOCHÓD OSOBOWY, MIESZKANIE M Czy wcześniej Pan(i) prowadził(a) działalność gospodarczą? (właściwe zaznaczyć): Nie Tak (wymienić kiedy, jaką i podać przyczyny rezygnacji) 13. Czy korzystał(a) Pan(i) z pomocy finansowej Funduszu Pracy? (właściwe zaznaczyć): Nie Tak (podać kiedy i w jakiej formie) GOSPODARCZEJ. II. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY ,00,- słownie: OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DIEWIĘĆ ZŁOTYCH 00/100 Rodzaj zamierzonej działalności BUDOWANIE SIECI DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ. Zostałem poinformowana(y), że w przypadku nie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem lub naruszenia innych warunków umowy zwrócę otrzymaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty. /kwota/ Jadwiga Kowalska WPISZ TWOJE DANE OSOBOWE WPISZ ZAWÓD WYUCZONY LUB W CHWILI OBECNEJ WYKONYWANY WPISZ WSZYSTKIE UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA, STUDIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE PODCZAS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DATA MUSI BYĆ ZGODNA Z DATĄ WYDANIA DECYZJI PRZEZ URZĄD PRACY W ZWIĄZKU Z TWOJĄ REJESTRACJĄ JAKO OSOBY BEZROBOTNEJ WYMIEŃ STAN MAJĄTKOWY, KTÓRY POSIADASZ NP. SAMOCHÓD, LOKATA W BANKU, NIERUCHOMOŚĆ JEŚLI KORZYSTAŁEŚ JUŻ Z DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY PODAJ KIEDY TO MIAŁO MIEJSCE I JAKA BYŁA JEJ WYSOKOŚĆ ORAZ PRZEZNACZENIE WPISZ KWOTĘ DOTACJI, KTÓRĄ CHCESZ OTRZYMAĆ Z URZĘDU PRACY. KWOTA TA MUSI WYNIKAĆ Z TWOJEJ KALKULACJI WYDATKÓW NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI WYSOKOŚĆ DOSTĘPNEJ DOTACJI POWINNA BYĆ POTWIERDZONA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE Z URZĘDEM PRACY PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU. Czytelny podpis wnioskodawcy

3 WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE JEŚLI POSIADASZ WSPÓŁMAŁŻONKA WPISZ JEGO DANE OSOBOWE, JEŚLI NIE WSTAW KRESKI. POD OŚWIADCZENIEM MUSI BYĆ PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKA POŚWIADCZAJĄCY JEGO ZGODĘ NA UBIEGANIE SIĘ O DOTACJĘ. III. OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA Ja (nazwisko i imię(ona)) JANUSZ KOWALSKI imię ojca STEFAN seria i nr dowodu osobistego AST wydanego przez BURMISTRZA MIG PISZ dnia PESEL adres stałego zameldowania (z kodem) UL. WARSZAWSKA PISZ zawód SPRZEDAWCA miejsce zatrudnienia lub źródło dochodu PHU MARKA UMOWA O PRACĘ wyrażam zgodę na ubieganie się o środki z funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez żonę / męża JADWIGA KOWALSKA (imię i nazwisko wnioskodawcy) Janusz Kowalski Czytelny podpis współmałżonka IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: ZANIM PODPISZESZ OŚWIADCZENIE ZAPOZNAJ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ JADWIGA KOWALSKA. ( imię i nazwisko ) UL. WARSZAWSKA 3, PISZ ( adres ), PISZ dnia Oświadczam, że spełniam warunki przyznania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz warunki odnoszące się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, a w szczególności: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłem/am bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; nie prowadziłem/am działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie otrzymałem/am dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem; nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; nie byłem/am w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, nie złożyłem/złożyłam do innego starosty; spółdzielnia socjalna, do której mam zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; wysokość uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku wyniosła. Spełniam warunki określone w rozporządzeniu rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. z 2009 r. Nr 5 poz. 26)

4 WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE Spełniam warunki, o których mowa w ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z ) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Zostałem/am poinformowany/a, że przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998//2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Jadwiga Kowalska Podpis wnioskodawcy ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAŁĄCZNIKAMI JAKIE BĘDZIESZ MUSIAŁ DOŁĄCZYĆ DO NINIEJSZEGO WNIOSKU V. WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU: Udokumentowanie kwalifikacji o posiadanych umiejętnościach niezbędnych do powadzenia działalności gospodarczej (świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkleń itp.), Dokument potwierdzający posiadanie lokalu, w którym prowadzona będzie działalność (akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, odpis z księgi wieczystej), Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis; Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku pozostawania w związku małżeńskim również kserokopia dowodu osobistego współmałżonka). W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej załącza do wniosku informację spółdzielni o: - przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji oraz spełnieniu innych warunków określonych w tej informacji, - nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowany w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

5 CZĘŚĆ B BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I. INFORMACJE OGÓLNE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU: 1. Nazwa przedsiębiorstwa i adres JADWIGA KOWALSKA URODA PLANOWANEJ GABINET KOSMETYCZNY, UL. WARSZAWSKA 3, PISZ 2. Rodzaj podejmowanej działalności: (właściwe zaznaczyć) produkcja, usługi, handel inna (jaka?) 3. Forma prawna działalności: (właściwe zaznaczyć) działalność indywidualna, WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM BIZNES PLANIE SĄ FIKCYJNE inna (jaka?) 4. Dane dotyczące produktów lub usług (krótki opis planowanej działalności - czym dokładnie będzie się zajmować zakładane przedsiębiorstwo - podać główne cechy i zalety; czy się różni od produktów, usług dostępnych na rynku i jaka jest jego przewaga nad konkurencją) GŁÓWNYM PRZEDMIOTEM MOJEJ DZIAŁALNOŚCI BĘDZIE SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW FIRMY ORIFLAME W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ORAZ BUDOWANIE NA RZECZ ORIFLAME SIECI DYSTRYBUCJI. PRZEWAGĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ NAD INNYMI TECHNIKAMI SPRZEDAŻY JEST JEJ INNOWACYJNOŚĆ ORAZ BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KLIENTEM. ZAPEWNIA TO KLIENTOWI FACHOWE DORADZTWO DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ SZYBKIE I ŁATWE SKŁADANIE ORAZ OTRZYMYWANIE ZAMÓWIEŃ (OSZCZĘDNOŚĆ CZASU). 5. Dlaczego chce Pan/Pani założyć to przedsiębiorstwo? PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAPEWNIA NIEZALEŻNOŚĆ, DAJE POCZUCIE SATYSFAKCJI Z UZYSKIWANYCH WYNIKÓW ORAZ DOCHODY BĘDĄCE REZULTATEM WŁASNEGO WKŁADU PRACY I ZAANGAŻOWANIA. POSIADAM NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I DOBRZE ZNAM BRANŻĘ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIJ OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Podjęte działania związane z uruchomieniem firmy (opis) DOKONANIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY RYNKU, ZGROMADZENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, UCZESTNICZENIE W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ORIFLAME POLAND W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻY I PROWADZENIA ROZMÓW Z KLIENTAMI 2. Opis miejsca planowanej działalności gospodarczej (ze wskazaniem stanu faktycznego przygotowania do jej podjęcia np. wymagane remonty) POSIADAM LOKAL, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANY NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LOKAL TEN POTRZEBUJE GRUNTOWEGO REMONTU ORAZ ODPOWIEDNIEJ ARANŻACJI 3. Czy planowana działalność gospodarcza wymaga specjalnych pozwoleń, uprawnień lub zaświadczeń (np. zaśw. SANEPID-u, licencje itp.) - opisać NIE WYMAGA WPISZ DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DANE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TYMI, KTÓRE WPISZESZ PODCZAS REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI W ODPOWIEDNIM URZĘDZIE GMINY/MIASTA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (EDG)

6 4. Posiadany własny majątek do założenia firmy: Nieruchomości -działki, lokale (właściwe zaznaczyć): Własne, Wynajęte, Użyczone. WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM BIZNES PLANIE SĄ FIKCYJNE PODAJ MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJESZ I CHCESZ GO ZAANGAŻOWAĆ DO PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POSIADANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NIE MUSZĄ STANOWIĆ WKŁADU WŁASNEGO DO DOTACJI Działka/i o powierzchni w m budynki o powierzchni w m liczba pomieszczeń 1 rok budowy 1990 r. okres na jaki jest lub będzie podpisana umowa WŁASNOŚĆ wysokość czynszu NIE DOTYCZY maszyny i urządzenia (wymienić jakie oraz podać ich wartość) BRAK ; środki transportu (wymienić jakie oraz podać ich wartość) SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A ZŁ ŚRODKI Z FP WYMIEŃ TE WYDATKI (W KWOTACH BRUTTO!), NA KTÓRE CHCESZ OTRZYMAĆ DOTACJĘ. PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE NIE WSZYSTKIE ZAKUPY MOGĄ BYĆ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ URZĄD PRACY NP. WYDATKI NA ŚRODKI OBROTOWE (PRODUKTY ORIFLAME). URZĘDY PRACY PODEJMUJĄ RÓŻNE DECYZJE W TYM ZAKRESIE, DLATEGO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM PRACY. W RAZIE ODMOWY MOŻESZ WYKAZAĆ PRODUKTY ORIFLAME W POZYCJI ŚRODKI WŁASNE, A TUTAJ WPISAĆ INNY ; środki pieniężne (gotówka) ; 500 ZŁ inne - określić jakie i podać wartość (np. surowiec, towar) BRAK WYDATEK 5. Ogólna kalkulacja wydatków, które będą poniesione w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej: Lp. Wyszczególnienie Środki własne Razem em wydatki Środki z FP Inne Razem wydatki LAPTOP 3000,00,- 3000,00,- DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA 830,00,- 830,00,- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 700,00,- 700,00,- BIURKO + FOTEL BIUROWY 1200,00,- 1200,00,- STÓŁ + KANAPA + REGAŁY EKSPOZYCYJNE 3400,00,- 3400,00,- STOISKO REKLAMOWE 4900,00,- 4900,00,- MATERIAŁY BIUROWE 300,00,- 300,00,- MATERIAŁY REKLAMOWE 249,00,- 249,00,- ZAKUP ŚRODKÓW OBROTOWYCH 500,00,- 500,00,- REMONT LOKALU 3500,00,- 3500,00,- 6. Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności w złotych: ,00,- 7. Planowane zatrudnienie (właściwe zaznaczyć): Nie (praca będzie wykonywana osobiście przez wnioskodawcę), SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM PRACY I UPEWNIJ SIĘ, CZY MOZESZ ZAKUPIĆ ŚRODKI OBROTOWE (TOWAR) W RAMACH UTWORZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (URZĘDY PRACY W TYM ZAKRESIE PODEJMUJĄ RÓŻNE DECYZJE) ,00, ,00,- Tak (ile osób i w jakim czasie zostaną zatrudnione) WSKAZANE W KOSZTORYSIE ZAKUPY MAJĄ CHARAKTER REFUNDACJI Z URZĘDU PRACY W OPARCIU O FAKTURY VAT. ŁĄCZNA KWOTA ZAKUPÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRZYZNAWANEJ DOTACJI Z URZĘDU PRACY. PAMIĘTAJ, ABY FAKTURY VAT BYŁY WYSTAWIONE NA TWOJĄ FIRMĘ I ZACHOWUJ POTWIERDZENIA ZAPŁATY ZA NINIEJSZE FAKTURY VAT. KWOTA MUSI BYĆ ZGODNA Z KWOTĄ RAZEM - RAZEM WYDATKI Z OGÓLNEJ KALKULACJI WYDATKÓW WPISZ, JEŚLI PLANUJESZ ZATRUDNIĆ W PRZYSZŁOŚCI JAKĄŚ OSOBĘ

7 WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZYM BIZNES PLANIE SĄ FIKCYJNE III. DANE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI 1. Konkurencja przedsiębiorstwa - czy w Pana(i) rejonie działania istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością? (proszę opisać, podając liczbę, rozmiar działalności, usytuowanie i stosowane ceny) ZNAM OK. 20 OSÓB, KTÓRE W MOIM REJONIE ZAJMUJĄ SIĘ SPRZEDAŻĄ BEZPOŚREDNIĄ KOSMETYKÓW. W NASZYM REJONIE JEST 50 TYS. MIESZKAŃCÓW, CZYLI NA JEDNEGO KONSULTANTA PRZYPADA OSÓB. JEST TO WYSTARCZAJĄCO DUŻY RYNEK, ABY SPRZEDAWAĆ PRODUKTY Z ZYSKIEM 2. Czy posiada Pan(i) rozeznanie lub ewentualnie kontakty (np. wstępne zamówienia) z przyszłymi: dostawcami (opisać, załączyć) NA PODSTAWIE PODPISANEGO WNIOSKU O PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU ORIFLAME JESTEM JEGO CZŁONKIEM. CZŁONKOSTWO UPRAWNIA MNIE DO ZAKUPU PRODUKTÓW ORIFLAME PO CENACH NIŻSZYCH OD KATALOGOWYCH ORAZ ROZBUDOWY SIECI DYSTRYBUCJI W RAMACH ORIFLAME odbiorcami (opisać, załączyć) KLIENCI INDYWIDUALNI RODZINA, ZNAJOMI 3. Planowane działania promocyjne REKLAMA GŁÓWNIE BĘDZIE OPIERAŁA SIĘ NA BUDOWANIU RELACJI BEZPOŚREDNICH, WIZYTÓWKI BĘDĄ PRZEKAZYWANE KLIENTOM PODCZAS SPOTKAŃ, PLAKATY I STENDY ZAMIESZCZONE W BIURZE BĘDĄ PRZYCIĄGAŁY KLIENTÓW 4. Jakie są cele firmy w 1 roku działania? (opisać) CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE ZYSKU. PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY MAJĄ PRZEWYŻSZAĆ PONOSZONE KOSZTY 5. Jakie są cele firmy w perspektywie długookresowej? (opisać) WZROST PRZYCHODÓW O 25% W CIĄGU TRZECH LAT 6. Czy orientuje się Pan(i) jakie kroki należy podjąć aby zarejestrować własną działalność Gospodarczą? Tak Nie DOPASUJ DANE LICZBOWE DO DANYCH DOTYCZĄCYCH TWOJEJ SYTUACJI OKREŚL SWÓJ WŁASNY CEL W PERSPEKTYWIE 2-3 LAT IV. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY I ICH WYKORZYSTANIA 1. Wysokość wnioskowanych środków z Funduszu Pracy ,00,- zł 2. Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej liczony od daty podpisania umowy (w miesiącach) 1 MIESIĄC KWOTA MUSI BYĆ ZGODNA Z KWOTĄ RAZEM - ŚRODKI Z FP Z OGÓLNEJ KALKULACJI WYDATKÓW 3. Przewidywalny procentowy (%) udział środków Funduszu Pracy w kosztach ogółem uruchomienia działalności 100% JEŻELI CAŁOŚĆ INWESTYCJI CHCESZ SFINANSOWAĆ Z FUNDUSZU PRACY, WPISUJESZ 100%, JEŻELI MASZ WKŁAD WŁASNY, MUSISZ OKREŚLIĆ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI KOSZTÓW I WPISAĆ RÓŻNICĘ PROCENTOWĄ (100% MINUS WKŁAD WŁASNY).

8 WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI SĄ PRZYKLADEM ZAKUPÓW W RAMACH SKŁADANEGO WNIOSKU 4. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków Funduszu Pracy (w szczególności na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia): Lp. specyfikacja zakupów termin zakupów kwota 1 LAPTOP 30 DNI 3000,00,- 2 DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA 30 DNI 830,00,- 3 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 30 DNI 700,00,- WYMIEŃ TE POZYCJE, KTÓRE UMIEŚCIŁEŚ POPRZEDNIO W KALKULACJI WYDATKÓW PODAJĄC TERMIN ZAKUPÓW. ZASTANÓW SIĘ, BO PÓŹNIEJ W TYM TERMINIE BĘDZIESZ MUSIAŁ ZREALIZOWAĆ ZAKUPY. NAJLEPIEJ ABYŚ WCZEŚNIEJ ZORIENOTAWAŁ SIĘ ILE CZASU MOŻE TRWAĆ NP. REMONT LOKALU. 4 BIURKO + FOTEL BIUROWY 30 DNI 1200,00,- 5 STÓŁ + KANAPA + REGAŁY 30 DNI 3400,00,- EKSPOZYCYJNE 6 STOISKO REKLAMOWE 30 DNI 4900,00,- 7 MATERIAŁY BIUROWE 30 DNI 300,00,- 8 MATERIAŁY REKLAMOWE 30 DNI 249,00,- 9 ZAKUP ŚRODKÓW OBROTOWYCH 30 DNI 500,00,- 10 REMONT LOKALU - MALOWANIE, 30 DNI 3500,00,- WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, POŁOŻENIE PARKIETU 5. Proponowane formy zabezpieczenia środków Funduszu Pracy otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej (właściwe zaznaczyć): ZAZNACZ MINIMUM 2 FORMY ZABEZPIECZENIA. poręczenie, NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANĄ FORMĄ ZABEZPIECZENIA JEST PORĘCZENIE. weksel z poręczeniem wekslowym (aval), SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM PRACY, PONIEWAŻ KAŻDY URZĄD PRACY MA gwarancja bankowa, INDYWIDUALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB PORĘCZAJĄCYCH zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego. 6. Zadłużenie w bankach (właściwe zaznaczyć): Nie posiadam, Posiadam (opisać: kwota, oprocentowanie terminy spłat, forma zabezpieczenia) JEŚLI POSIADASZ ODROCZONE PŁATNOŚCI NP. DO URZĘDU SKARBOWEGO - PODAJ 7. Zobowiązania wobec budżetu i jednostek gospodarczych (właściwe zaznaczyć): Nie posiadam, Posiadam (opisać: kwota, oprocentowanie terminy spłat, forma zabezpieczenia) JEŚLI POSIADASZ ZACIĄGNIĘTY KREDYT - PODAJ WYMAGANE DANE DOTYCZĄCE TEGO KREDYTU WYMAGANE DANE

9 MUSISZ ZASTANOWIĆ SIĘ JAK WYSOKIE PRZYCHODY JESTEŚ W STANIE OSIĄGAĆ ORAZ JAKIE KOSZTY BĘDZIESZ MUSIAŁ PONOSIĆ ŚREDNIO NA MIESIĄC W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. NP. W POZYCJI KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW NA JAKĄ KWOTĘ ŚRENIO MIESIĘCZNIE BĘDZIESZ SKŁADAŁ ZAMÓWIENIA NA PRODUKTY ORIFLAME. ABY POPRAWNIE WYPEŁNIĆ TĘ TABELĘ, DOBRZE ABYŚ SKONTAKTOWAŁ SIĘ Z FIRMĄ DORADCZĄ LUB POPROSIŁ O POMOC ZAPRZYJAŹNIONE BIURO RACHUNKOWE V ANALIZA FINANSOWA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEWIDYWANE KOSZTY I DOCHODY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Obroty 1.Przychody: z działalności, inne przychody. 2. Koszty: koszty zakupu towarów, surowców, wynagrodzenie (bez wnioskodawcy) ilość osób x płaca brutto, amortyzacja wg stawek, koszt transportu (zużycie paliwa, ubezpieczenie, podatek drogowy), koszty opakowań, koszty związane z użytkowaniem nieruchomości (z tytułu najmu dzierżawy, podatek od nieruchomości) woda, co., gaz, energia elektryczna, zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych, usługi obce, ubezpieczenie ZUS właściciela, inne koszty (reklama, telefon, fax i inne). RAZEM KOSZTY ZYSK BRUTTO (1-2) PODATEK rodzaj. 18% SKALA PROGRESYWNA INNE (wymienić jakie) Średni miesiąc w roku rachunek wyników za rok działalności 3.000,00, ,00, ,00, ,00, ,00,- 1056,00,- 400,00,- 4800,00, ,00,- 600,00,- 140,00,- 1680,00,- 300,00,- 3600,00,- 300,00,- 3600,00,- 1578,00, ,00,- 1422,00, ,00,- 256,00,- 3072,00,- BRAK BRAK Świadom odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 Oświadczam, iż zawarte we wniosku informacje są wiarygodne, co stwierdzam własnoręcznym podpisem. PRZED PODPISANIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ OŚWIADCZEŃ Jadwiga Kowalska Czytelny podpis składającego wniosek Upoważniam Urząd do sprawdzenia podanych we wniosku informacji oraz informacji składanych w czasie trwania umowy przyznania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie upoważniam Urząd do przetwarzania danych wynikających z potrzeb związanych z przyznaniem środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej i kontrolą ich realizacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami). PRZED PODPISANIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ OŚWIADCZEŃ Jadwiga Kowalska Czytelny podpis składającego wniosek U W A G A! O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta za pośrednictwem Powiatowy Urząd Pracy w Piszu powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

10 ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W myśl art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm. ) Starosta Powiatu ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na uruchomienie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowania działalności gospodarczej określa umowa, nie mogą one jednak przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie do kwoty ,30 zł). W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (obecnie do kwoty ,20 zł) na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (obecnie do kwoty 9.289,65zł) na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności Jednorazowa pomoc finansowa na uruchomienie działalności gospodarczej może być udzielona bezrobotnemu spełniającemu następujące warunki: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, nie złożył do innego starosty; nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; Spełniam warunki, o których mowa w ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z ) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Spółdzielnia socjalna, do której mam zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; Posiadają wykształcenie bądź doświadczenie zawodowe związane z planowanym przedsięwzięciem, a także predyspozycje niezbędne do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej (w szczególnych przypadkach oceny dokonuje doradca zawodowy). Nie mają możliwości podjęcia pracy w ramach ofert posiadanych przez Urząd Pracy. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Przyznane środki Funduszu Pracy winny być wydatkowane w okresie od dnia zawarcia umowy przyznania środków FP na podjęcie działalności gospodarczej - do 30 dnia podjęcia tej działalności gospodarczej. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie do: Udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego; Zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty Powiatu Powiatowego Urzędu Pracy, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzenie działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy.

11 /wypełnia się po posiedzeniu komisji/ Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach środków Funduszu Pracy: Lp. specyfikacja zakupów termin zakupów kwota Czytelny podpis wnioskodawcy

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.pl... (miejscowość i data)... (Nr rej. wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE WNIOSKODAWCA. imię i nazwisko.. miejscowość, data.... nr telefonu GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE W N I O S E K O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ

WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Data wpływu... Nr rejestru... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WNIOSEK O POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników do wniosku Wn - O

Wykaz załączników do wniosku Wn - O Wykaz załączników do wniosku Wn - O Załącznik Nr 1 Dodatkowe informacje Załącznik Nr 2 Kalkulacja kosztów i charakterystyka ekonomiczno finansowa Załącznik Nr 3 Informacja o spółdzielni socjalnej (jeśli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2016 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2014 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

... / miejscowość, data/

... / miejscowość, data/ ... / miejscowość, data/ WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Tarnów, dnia... BIZNES PLAN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ UWAGA: Wniosek należy wypełnić w sposób zrozumiały i czytelnie. Dane zawarte we wniosku służą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, W N I O S E K

... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, W N I O S E K Człuchów, dnia...... imię i nazwisko wnioskodawcy ( W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie)...... adres zamieszkania... numer telefonu lub e-mail... data wpływu do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Wpisano do rejestru wniosków pod nr: Data wpływu wniosku do PUP: Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (II) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim

STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim . / imię i nazwisko /. / adres /. /nr telefonu/. /adres e-mail/ Nr akt... Data wpływu... STAROSTA KROŚNIEŃSKI za pośrednictwem PUP w Krośnie Odrzańskim WNIOSEK osoby bezrobotnej o przyznanie jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... (seria i nr dowodu osobistego ) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Nr akt:.. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MALBORKU WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Chrzanów, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Obowiązuje od 2016 r.) Podstawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr rej. wniosku KP-... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach określonych w : ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR WNIOSEK KWALIFIKACYJNY uczestników projektu. NAZWA PROJEKTU, W RAMACH KTÓREGO BĘDZIESZ SKŁADAŁ WNIOSEK KWALIFIKACYJNY w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl, dnia Prezydent Miasta Świnoujście na adres: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej URZĄD PRACY Zabrze, dnia... 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU Wn-O

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU Wn-O WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU Wn-O 1. Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia. 2. Opis planowanego przedsięwzięcia. 3. Dane dotyczące rynku i konkurencji. 4. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną WYPEŁNIA PUP UWAGA: Wniosek dostępny na stronie PUP Olesno pup.olesno.sisco.info W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Data wpływu... Nr rejestru...

Data wpływu... Nr rejestru... Data wpływu... Nr rejestru... WNIOSEK O POśYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Uwaga: Prosimy o staranne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa 4 62-510 Konin tel. (063) 243-03-66, fax. (063) 243-02-77 www.republika.pl/pup_konin...... miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

II. Informacje ogólne

II. Informacje ogólne Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn.

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sochaczew, dnia.... data wpływu WNIOSEK Starosta Powiatu Sochaczewskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UWAGA: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ..., dnia...... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA:

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA: Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-555-.../20. 2Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej ... (pieczęć kancelaryjna) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: Art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust 1b Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ...

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ... Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu Stalowa Wola, dnia Wnioskodawca: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (data i miejsce urodzenia) (numer dowodu osobistego, data wydania, organ wydający) (numer telefonu).

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 1. Wykształcenie (rodzaj, kierunek, data ukończenia)... 2. Stan cywilny:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności i podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy z PUP.

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności i podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy z PUP. Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej:... 2. Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności gospodarczej (dlaczego taki rodzaj działalności?...

1. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej:... 2. Uzasadnienie wyboru rodzaju działalności gospodarczej (dlaczego taki rodzaj działalności?... Załącznik Nr1. Do wniosku Wn-O Nr... I. DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Wykształcenie... 2. Rodzaj szkoły oraz data ukończenia...... 3. Zawód wyuczony... 4. Zawód wykonywany... 5. Uprawnienia, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie.

Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9 z dnia 21.02.2011r Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Plan projektu przedsięwzięcia w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... ( nr PESEL) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz. w rejestrze zgł......., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NR... w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W N I O S E K NR... w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Pieczęć podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły Data wpływu.. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU UL. GDAŃSKA 35 84-300 LĘBORK W N I O S E K NR... w sprawie refundacji kosztów stanowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej URZĄD PRACY Zabrze, dnia...203r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. pkt 2 oraz ust. 3, 4, 5

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia)

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia) 1 Radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych dla bezrobotnego zamierzającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe

Bardziej szczegółowo

Kwota wnioskowanego dofinansowania:

Kwota wnioskowanego dofinansowania: Nr kolejny wniosku... Dąbrowa Górnicza, dnia WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Informacje o Wnioskodawcy: 1. Imię i Nazwisko 2. Adres korespondencyjny 3. PESEL 4. Stan

Bardziej szczegółowo