Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku."

Transkrypt

1 Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowoici Dhgie Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 Ustawy o samorzqdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poi. zm.), Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastqpuje : ZatwierdziC Plan Rozwoju Miejscowoici Dlugie uchwalony przez Zebranie wiejskie mieszkancow wsi DIugie w brzrnieniu okreilonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. PRZEWODNIC%qCY?ady Gmlny 1 ' -. -,',. ~qird;m ~ r d y b

2 Zalqcznik do Uchwaiy Nr XVIIIl98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czenvca 2005 r Plan Romoju MiejscowoSci Dlugie Plorl Roncoju.Cliejsco~coSc; po~~stai z i1zicjafy1:v i 3 11(/:1i7/2n~ n~ies2kaiicdlt. I(.SI. ZII~J~C woje potrzeby dokonano opisu stanu istnir~qcrgo. jak rownit.? dokonalro ~ryboru kierurzkow romoju wsi..va tejpodstm~ric 1<ska?nt70 prqo/eq, XTb~ch realizacja rlirzheha jest il/o ron,voju i O ~ I I Owsi. M ~ Plarr zostai zah~virrd~olj.vpr?t..rad~ Soiechq, a rrastqpnie yrrrz zebranit! ntieszkaricdw wsi. 19 dn~ul r. Izbica Kujawska 2005

3 Spis tresci I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI... 3 Il. DJAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJJ WSI. PLANOWANE KlERUNKI ROZWOJV... 5 III. ANALIZA ZASOBOW WSI IV. ANALlZA SWOT V. WIZIA ROZWOJU VI. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOSCI W. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSII$WZII$CIA VITI. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIl$WmCIA M. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSII$WZIE;CIA XI. OPRACOWANIE PLANU. ZARZADZANIE INWESTYCJA... 22

4 I. Charakterystyka miejscowosci Obszar wsi Dhgie, usytuowany jest w poiudniowej czqsci wojewodztwa kujawskopomorskiego w powiecie wioctawskim ziemskim, w gminie Izbica Kujawska. Gmina Izbica Kujawska, sktada sic z 34 solectw o ogolnej powierzchni ha. Krajobraz j'aki tu wystqpuje to krajobraz polodowcowy z mato urodzajnq glebq bielicowit licznymi lasami i jeziorami. Najwiqkszymi jeziorami sq polqczone ze sob* jeziora Modzerowskie i Dhgie o iqcznej dhgoici ponad 5 km. Przez jezioro przep4ywa Noted Wschodnia. Potqczenie tych jezior stanowi nie tylko dla wsi, ale rowniei dla catej gminy walor krajobrazowo-przyrodniczy objqty ochronq prawn% jako Obszar Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie" o powierzchni 1,508 ha, a takie ochronq akustycznq - strefq ciszy. Brzegi sq czqsciowo lasem mieszanym, w ktorym zachowal siq pomnik przyrody, olbrzymi gtaz narzutowy. W odlegloici 100 metrow od brzegu usq-tuowana jest podwodna wyspa, niezbadana dotqd przez archeologow, a kiedys zamieszkiwana. Waznym elementem hydrograficznym sq kompleksy iqkowo-bagienne, wypdniajqce zagicbienia wytopiskowe oraz dna rynien i doliny rzecme. Na terenie wsi znajduje siq kompleks bagienny Diugie. WieS liczy 154 osoby, naleiy do zwartych wsi ulokowanych przy trasie Kdo - Wloclawek w phdniowej czqsci gminy i jest oddalone 4 km. od Izbicy Kujawskiej. Powierzchnia wsi wynosi 461,72 ha. Dhgie jest wsiq typowo turystycznit charakteryzujqcq sic wieloma walorami krajobrazowymi (lasy, jeziora, iqki). Rozwincia siq tu budowa domkow letniskowych. W okresie letnim Dhgie odwiedza wielu turystow. Poniisza mapa przedstawia usytuowanie miejscowosci Dhgie na tle gminy.

5 WDORMEN Ci phc--yov=eiid-frs~ie PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE WieS i okolice w obiektywie Fot.

6 11. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi. Planowane kierunki rozwoju PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE,., WIZJA STANU DOCELOWEGO. Jaka ma by( wi&,zakilklat?. :,.. - Dogodne pdooienie - wies zlokalizowana jest przy trasie Wloctawek-Kolo w pdudniowej czqsci gminy i oddalona jest 4 km od Izbicy Kujawskiej, - Walory przyrodnicze i krajohrazowe - pdozenie wsrod lasow (miejsce wystqpowania gatunkow roslinnych i zwierzqcych objqtych ochronq prawnd oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie", - W centrum wsi znajduje siq jezioro Dlugie pdqczone dalej z jeziorem Modzerowskie, - Na terenie wsi znajdujq sic godne uwagi obiekty: pomnik przyrody - olbrzymi glaz namtowy, zabytkowe zabudowania dworskie - obecnie swietlica wiejska, okolo 100 m od brzegu jeziora Dkugie usytuowana jest podwodna wyspa, niezbadana dotqd pprze archeologow, niegdys zamieszkiwana, - Na terenie rekreacyjnym jeziora Dlugie znajduje siq ponad 135 dziatek rekreacyjnych, 87 domkow letniskowych, w sezonie letnim w obrcbie turystycznym w Dlugim przebywa blisko 3 tysiqce osbb wypoczywajqcych. - Wykorzystanie walorow przyrodniczych i krajobrazocvych miejscowoici - ronvoj turystyki i roznego rodzaju form wypoczynku, tworzenie gospodarstw agroturystycznych, - Wykorzystanie dogodnych powiqzan komunikacyjnych - inwestycje w modernizacjq drog gminnych, - Rozwoj przedsiqbiorczosci - w szczegolnosci ushg, ktorych odbiorcami maj+ byc glownie turysci, - Tworzenie nowych miejsc pracy, Wiei Dlugie jest glownie obszarem rolniczym, jednak systematycznie staje sic wsiq rekreacyjno - wypoczynkowo - turystycznq Rozw6j turystyki i agroturystyki powinien wplynqc na rozwoi funkcji ushgowo - Funkcje wsi I WieS ma pelnik funkcje: - ushgowo - handlow+- tworzenie nowych podmiotow gospodarczych, zachqcanie mieszkancow do podejmowania nowych form dzialalnosci, - rolniczq- wnost poziomu

7 I handlowej. konkurencyjnosci gospodarstw, rozwoj rolnichva ekologicznego i agroturystyki, - rekreacyjno - turystycznq- atrakcyjne pdozenie, duie uoinicowanie walorow krajobrazowych, wystqpowanie zabytkow przyrody i kultury, maia degradacja srodowiska naturalnego. W przewaiajqcej wiqkszosci mieszkancami wsi sq rolnicy, a w mniejszym stopniu mikroprzedsiqbiorcy. Wsrod spdecznosci wiejskiej sq takie emeryci i rencisci oraz uczniowie. - Wyksztaiceni - dbalosc o edukacjq mieszkancow oraz chqi: zapew~enia mlodzieiy takich warunkow, by chcieli po studiach powrocic na w-ies, - Przedsiebiorczy - zach~anie mieszkancow do podejmowania wlasnej dzialalnosci gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, - Zasobni - tworzenie warunkow zatrudnienia zapewniajqcych wysoki standard %cia mieszkancom. Mieszkancy utrzymujq siq giownie z: Chcemy aby mieszkancy mieli zapewniony - produkcji rolniczej, wysoki standard *cia dzicki: - pracy na wtasny rachunek gtownie z - pracy we wlasnym indywidualnym 1 turystyki i drobnego handlu, gospodarstwie rolnym, - pracy zarobkowej na terenie - pracy na wiasny rachunek w uslugach luh miejscowosci, gminy oraz poza jej handlu, granicami. - pracy w przetworstwie rolno - spoiywczym, - pracy zarobkowej nauczycieli i pracownikrjw oswiaty, - dochodom z dziakalnosci produkcyjnej, - godziwej rencie i emeryturze. - Mieszkancy sq na etapie tworzenia roinych form organizacji, - Mieszkancy rozumiejk ze integracja spdeczenstwa musi nasttlpic poprzez wypracoxvane cele i ich realizacjq, - Plan Rozwoju Miejscowosci ma byc tym wyzwaniem dla spdecznej integracji. I Sposoby zorganizowania wsi i rnieszkancbw I Duia aktywnoid mieszkancow w ramach tworzqcych siq form organizacji i wykorzystywanie wszystkich nadarzajqcych siq okazji umoiiiwiajqcych bqdz ulatwiajqcych realizacjc powziqtycb zamierzen.

8 Problemy probowano do tej pory rozwiilzywac indywidualnie i we wlasnym zakresie. Tworzqca siq obecnie dojrzaiosc spoleczna wytycza zasady-, organizacji i pokazuje kierunki dziaian w celu osieniqcia jak najwiqkszej efektywnoici. Organizowane sq zebrania wiejskie, na ktotych podejmuje siq decyzje, ktore majq rozwiagwac problemy wsi. Sposoby rozwipywania problembw - Zebrania wiejskie, - spotkania organizacji spolecznych, - uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy - poprzez realizowanie inwestycji podnoszqcych mieszkancow, dajqcych nowe miejsca pracy, - poprzez wykorzystanie mozliwosci zwiqzanych z dostqpnosciq i pozyskaniem funduszy stmkturalnych UE, I / - poprzez dialog spoleczny I I Wies jest zadbana. Domy i obejscia sq czyste. Wyglqd wsi nie budzi zastrzeien. Jedynie drogi i chodniki wymagajq remontu. Mieszkancy zdajq sobie z tego sprawc i we wlasnym zakresie probujq przed domami poprawiac wyglqd zewnqtrzny wsi WYZI;~~ wsi 1 - Zadbana i estetyczna, - inwestycje w poprawq stanu drog gminnych i chodnikow I Pielqgnowane i- rozwijane obyczaje i tradycje - Kultywowanie tradycji religijnych, - Indywidualne formy pielqgnacji tradycji i zwyczajow. - Organizacja festynow gminnych: - doiynki, - imprezy sportowe, - spotkania rodzinne. Wyglqd mieszkan i obejkia I - Obejscia gospodarcze na terenie solectwa Czyste, schludne, zadbane Dhrgie posiadajq estetyczny wyglqd i sq wedhrg istniejqcej zabudowy zsynchronizowane z istniejqcym stanem otoczenia, - Zagrody gospodarskie squtrzymane w nienagannym porzqdku, mieszkancy wsi dbajq o wyglqd wsi.

9 - - >.< ,.!v.p.:.q.r;,!.< u PLAN ROZWOJU MMIEJSCOWOSCI DLI'GJE Stan otonenia i Srodowiska 1 Stan Srodowiska nie budzi zastrzeien: - Wies posiada wodocie, system kanalizacji przydomowych, - Wystepuje prawidtowe zagospodarowanie gnojowicy i obohika - piyty obomikowe, - Jezioro Mugie posiada III klasq czystosci wod. - Przyjazny mieszkancom, - poprawa jakosci wod, - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosferycznego. Roinictwo W produkcji rolnej obserwuje siq tradycyjnosc w uprawach polowych, natomiast w chowie zwierzqt inwentarskich mozna zaobsenvowac nastawienie rolnikow na okreslony kierunek produkcji. We wsi w produkcji mleka specjalizujq siq 4 gospodarstwa, natomiast pozostate prowadzq produkcj~ wielokiemnkowq. - Bardziej wyspecjalizowane niz w chwili obecnej, - w pdni zmechanizowane, - rozwoj rolnictwa ekologicznego eowne szlaki komunikacyjne przebiegajqce przez wies Dlugie to: - Droga wojewodzka nr 270 Brzesc Kuj. - Izbica Kuj. - Koto posiada potqczenie z drogami krajowymi Wtoclawek - Inowroclaw i Poman - Warszawa, - Droga powiatowa nr Izbica Kujawska - Modzerowo posiada pdqczenia z drogami wojewodzkimi N 270 Brzesc Kujawski - Koto i nr 269 Szczerkowo - Kowal oraz drogami gminnymi pdozonymi na terenie wsi Dtugie, - Droga gminna nr C Dlugie - ~mielnik ma pdqczenie z drogq wojewodzkqnr 270 i drogqpowiatowqnr Dobre - powinna nastqic modernizacja wszystkich drog, a w szczegolnosci gminnych

10 -.,-. m < "-:,.~,I.I.>, C i s, s PUN ROZWOJU RIIE.JSCOWOSCI DLUGJE I Propozycje dla dzieci i mlodzieky I W swietlicy wiejskiej odbywajq siq wieczorki towarzyskie, dyskoteki dla dzieci i mlodzieiy oraz zajecia dydaktyczne (kska zainteresowai7). Jest duie zaangaiowanie prowadzqcych zajecia, a dzieci i mlodziez coraz chctniej korzystajq zaproponowanych form nauki i zabaw. - Wysoki poziom edukacji, - ronvbj fifizyczny, - szerok dostep do Internetu poprzez pracownie komputerowe, - moiliwo~t romi,ania zainteresowafi poprzez uczestnichvo w licznych kolach zainteresowan

11 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE 111. Analiza zasob6w wsi walory krajobrazu Walory krajobrazowe majqduze znaczenie dla wsi : - Dhgie polozone jest w potudniowo - zachodniej czpsci Kujaw, charakteryzuje sig wysokimi walorami krajobrazowymi. Pdozone nad jeziorem o tej samej nazwie. Wzdhi linii brzegowej rozciaga siq zabudowa rekreacyjno- wypoczynkowa. Wies posiada duie moiliwosci dla rozwoju turystyki, - Polqczenie jezior Dlugie wraz z Modzerowskim stanowi podstawowy walor krajobrazowo - przyrodniczy gminy objgty ochronq jako Obszar Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie" o powierzchni 1,508 ha, jak rowniez ochronq akustycznq - strefq ciszy, - Krajobraz polodowcowy, liczne lasy, jeziora. walory przyrodnicze Walory przyrodnicze to nastqpny element wsi o dujm maczeniu: - Brzegi jeziora Diugie porosnigte sq czqiciowo lasem mieszanym, w ktorym zachowal sip pomnik przyrody - olbrzymi glaz namtowy, - W odlegioici ok. 100 m. od brzegu usytuowana jest podwodna wyspa, jak dot$d niezbadana przez archeologow, niegdys zamieszkiwana, - WaZnym elementem hydrograficznym sq kompleksy kqkowo-bagienne, wypelniajqce zagigbienia wytopiskowe oraz dna rynien i doliny rzeczne - na terenie wsi znajduje sig kompleks bagienny Dhgie. wody powienchniowe (cieki, neki, stawy) Krajobraz wod powierzchniowych tworzq: - Jezioro Dhgie potqczone z jeziorem Modzerowskie (ponad 5 km iqcznie), - Przez jezioro przep4ywa rzeka Notec wschodnia. gleby WiqkszoBc gleb, to gleby bielicowe, ktore nie zaliczajq sig do urodzajnych.

12 ... - PLAY RO"\VOJU ~UEJSCO\VOSCI DLIJGIE walory architektqry wiejskiej i osobliwosci kulturowe Na terenie wsi Diugie wystcpujq byie zabudowania dworskie - obecnie Swietlica wiejska. Jest to budynek wolnostojqcy, z czerwonej cegly, krqty papa usq~uowany przy drodze gminnej. Walory architektury wiejskiej wystqpujq w zabudowie zagrodowej, zabudowa jest czesciowo marta i czcsciowo rozproszona. Architektura zagrod wiejskich posiada dachy dwuspadowe. Naleiy pamiqtat, ie ziemia ta jest zwiqzana z tradycjami chopinowskimi. We wsi Dtugie, w nieistniejqcym juz dworku, mieszkali rodzice matki Fryderyka Chopina. To tutaj urodziia siq Justyna Krzyianowska, poiniejsza pani Chopinowa z Zelazowej Woli. Miejscowe spoteczeristwo ufundowa40 tablice upamiqtniajqcq miejsce urodzenia matki Fryderyka Chopina. Napis na tablicy mosicznej, przytwierdzonej do kamienia polnego, ma nastepujqcq tresc:,,tu, we wsi Dtugie w 1782 r. urodzila sic Tekla Justyna z Krzyianowskich Matka F. Chopina Spoleczenstwo gminy i miasta Izbica Kujawska 2000 r." walory zagospodarowania pnestrzennego Zgodnie z walorami zagospodarowania przestrzennego wzdlui linii brzegowej wystcpuje zabudowa rekreacyjnowypoczynkowa. Sq to budynki wolnostojqce, o budowie nawiqzujqcej do architektury istniejqcych zagrod. zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawostki zlokalizowane w obrqbie miejscowosci i w s+siedztwie Obiekty na terenie gminy podlegajqce ochronie, wpisane do rejestru zabytkow: I. Blenna - kosciol parafialny rzymsko-katolicki N rejestru zabytkow - 412IA z dn r. 2. Chociszewo - cmentarzysko z epoki brqx - kultury luiyckiej nr rejestru zabytkow - 790/A z dn r. 3. Gaj - grobowiec kultury pucharow lejkowatych nr rejestru zabytkow - 229/A z dn r. 4. Izbica Kujawska - kosciol ewangelicko-augsburski nr rejestru 292/A z dn r. 5. Izbica Kujawska - kosci64 parafialny rzymskokatolicki nr rejestru zabytkow lA z dn r. 6. Izbica Kujawska - boznica nr rejestru zabytkow - 37OiAz dn r.

13 -DORMEN.-- ;1-h:Z~'iYOWFliD:ERS.(IE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE 7. Mchowek - zespirl dworsko-parkowy nr rejestru zabytkow 372lA z dn r. 8. Mchowek - grodzisko - grod z VIII - IX wieku nr rejestm zabytkow 267lA z dn r. 9. Modzerowo - kosciirl parafiainy rzymskokatolicki nr rejestm zabytkow A z dn I98 1 r. 10. Modzerowo - dwor na kopcu nr rejestru zabytkow - 310lA z dn r. I I. Pustynia - kaplica p.w.h. Floriana N rejestru zabytkow - 60i23714 z dn r. 12. Wietrzychowice - cmentarzysko grobow megalitycznych kultury pucharow lejkowatych - numer w rejestrze zabytkow IA z dn r. Poza tym w gminie Izbica Kujawska odbjwajq siq slynne izbickie jarmarki, ktore majq miejsce po 10-tym kaidego miesiqca. Historia jarmarkow siega 1504 roku, wtedy to AIeksander Jagielloliczyk potwierdzil wczesniejsze przywileje miejskie oraz nadal prawo do organizowania jarmarkow. Na powyzsze jarmark przyjezdiajq handlowcy z roinych regionow kraju. zespoly artystyczne 1 Bra* I miejsca, osoby i pnedmioty kultu Wies nie ma wlasnych miejsc kultu waine postaci historyczne Tekla Justyna Krzyzanowska matka Fryderyka Chopina. dzialki pod zabudowe mieszkaniow* Brak dzialki pod domy letniskowe Dzialki rekreacyjne obejmujq powierzchniq przeszlo 73 ha. Dziaiki zahudowane to okolo 55 ha, a pod zabudowe przemaczono pozostale 18 ha ziemi. Na terenie przeznaczonym pod budowe domkow letniskowych istnieje pole namiotowe z pdnq infiastrukturq technicma

14 /.. : PLAN ROZW'OJI! I\IJEJSCO\VOSCI DtllGJE Nad jeziorem istnieje plac ogolnodostqpny przeznaczony na rekreacjq i budowq pomostu. dzialki pod zaktady uslugowe i pnemysl, pustostany mieszkaniowe, magazynowe, " poprzemyslowe Brak tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, kuinie, miyny) place i miejsca publicznych spotkali, miejsca rekreacji Miejscem spotkai i rekreacji jest swietlica wiejska, a w okresie letnim teren nad jeziorem GOSPODARKA, ROLNTCTWO specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) Nie wystqpujq. Charakterystyczne sq w tym regionie tradycyjne uprawy polowe, rowniez hodowla zwierzqt nie wyroinia siq okreilonq specyfikq. znane firmy produkcyjne i zaldady ustugowe; mozliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne We wsi nie ma zadnych znanych zaldadow produkcyjnych i ushgowych, nie ma tez odpadow poprodukcyjnych, ktore lnoitla wykorzystai. korzystne atrakcyjne sqsiedztwo (duze miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) Dobre polozenie geograficzne blisko aktywnego spdecznie i gospodarczo miasta Kdo, w sqsiedztwie gmin Topolka, Lubraniec, Przedecz, Sompolno. Pdozenie miejscowosci wsrod wsi bogatych w zabytki i atrakcje turystyczne. 1 ruch tranzytowy Przechodzqca przez wies droga wojewodzka nr 270 BrzeSc kuj. - Izbica Kuj. - Kdo posiada pdqczenie z drogami krajowymi Wfoclawek - Inowrockaw i Poznan - Warszawa.

15 pnyjezdni stali i sezonowi ,, ~ ~ I Wies Dlugie liczy 154 mieszkancow, w sezonie letnim do wsi przyjeidza blisko 5 tysiqce turystow INSTYTUCJE piac6wki ~pieki's~oiecznej, Dhgie nie posiada tego Vpu instytucji. Ad~ninistracja, szkoty, dom kultury osrodek zdrowia, dom kultury i inne instytucje o charakterze podstawowym majdujq sic w oddalonej o 4 km Izbicy Kujawskiej. I LUDZLE, ORGANJZACJE SPOEECZNE Na terenie gminy Izbica Kujawska dziaia Gminne Kdo Gospodyn Wiejskich i wiele kobiet ze wsi Dhgie jest cztonkiniami tego kda. Biorq one udzial w iyciu Kda oraz uczestniczq w roinych uroczystosciach i konkursach.

16 IV. Analiza SWOT SILNE STRONY ,. - Wystqpuje potencjat fesny, dajqcy podstawy dla idnvoju aktywizacji gospodarczej, podniesienia atrakcyjnosci np. dla ronvoju turystyki aktywnej i wypoczynku, - wysoka atrakcyjnodc zasobow przyrodniczych (las, jezioro, pomniki przyrody), turystycznych, wypoczynkowych oraz zasobow dziedzictwa kulturowego i wiejskiego, - dostqpnosc dzialek pod rozwoj nowych dzialalnosci zwitganych z poszerzaniem bazy turystycznej oraz dzialek pod budowg nastqpnych domkow letniskowych, - dobry szlak komunikacyjny, - dobrze rozwiniqta siec urzqdzen infrastruktury technicznej, ktora nie stanowi bariery w rozwoju gospodarczym np. telekomunikacja, elektrycznoic, wodociilg, - aktywnosc wladz gminy, posiadajqcych zdolnoici do wsp6lpracy z otoczeniem zewngtrznym or& do zdobywania zewngtrznych irodel finansowania wainych przedsiqwziqc w gminie. I... SLABE STRONY. ~......,.. - Peryferyjne potozenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu (Wloc~awek), - ucieczka ludzi mlodych ze wsi, - wysokie bezrobocie, - wysokie potrzeby modernizacyjne drog, - dewadacia zasobow dziedzichva - kulturowego wiejskiego, koniecznosd ponoszenia nakiadow inwestycyjnych na ~ ~~ ~ zahamowanie tych zjawisk, celem ich wykorzystania dla dzialalnosci gospodarczej, - malo skuteczna prornocja walorow przyrodniczych gminy oraz dziedzictwa kulturowego dla Bciqgniqcia kapitalow zewnqtrznych, - slabo rozwinieta jeszcze dzialalnosd pozarolnicza oraz dzialalnosc dajqca dodatkowe irodlo zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np. uslugi turystyczne, produkcja zdrowej iywnoki, itp. - wysokie zapotrzebowanie na realizacjq nowej i modernizacjq istniejqcej infrastruktury technicznej, w tym infiastruktury ochrony irodowiska, - niski poziom zaplecza dla turystow nad jeziorem: brak boiska sportowego, kapieliska.. SZANSE.. '...~ adresowana m.in: do obszarbw wiejskich, - zwigkszanie moiliwosci finansowania inwestycji ze irodet zewnqtrznych w tym z programow strukturalnych UE. - popyt na ushgi turystyczne oparte o zasoby przyrodnicze (korzystne preferencje turystow), - mocno zaangaiowane spoleczenstwo i wtadze samorzqdowe. wspieraiia rozwoju obszar6w Giejskich i gospodarki rolnej, - zbyt male naklady na modernizacj~ drog powiatowych, a przede wszystkirn gminnych, - zbyt male jeszcze irodki i mozliwosci ich pozyskiwania na rozwoj terenow zwiqzanych z turystyka

17 DORME EN - CAL--YO IWEII*O;EPS<IE PLAN ROZWOJU MEJSCOWOSCL DLUGIE V. Wizja rozwoju 99 Kompleksowy i harmonijny rom6j wsi poprzez wykorzystanie jego potencjalu i zasobbw - podstawq poprawy spolecznosci lokalnej"

18 VI. Planowane kierunki rozwoju miejscowosci '.. PRIORYTET 1.. ROZWOJ.WSI ORAZ POPRAWA WARUNKO%V ZYCIA.....' Cele - Poprawa infrastruktury, w tym rowniez drogowej, - Zaprzestanie dalszej dewastacji budynku sali swietlicy wiejskiej, - Stymulowanie dziaialnosci dajqcych dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym m.in. agroturystyka, produkcja zdrowej 2ywnosci itp., - Pornoc rodzinorn biednym oraz dzieciom z rodzin patologicznych. wyznaczonych pod tur~stvke aktywna - Podjqcie dzialan dla kompleksowego rozwoju uslug pod potrzeby - Skutecma promocja walorow rekreacyjno - wypoczynkowych. Projekty - Modemizacja drogi gminnej Dfugie - Smielnik - Przebudowa linii energetycmej, - Remont swietlicy wiejskiej - Zorganizowanie Centrum Wspomagania Rozwoju Turystyki, - Zorganizowanie osrodka dla dzieci i miodzieiy z rodzin iyjqcych w trudllych wamnkach materialnych. Termin realizacji PRIORYTET 2 ROZWOJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU OPARTY o ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE Projekfy - Budowa zespolu pomost6w rekreacyjno - wypoczynkowych nad jeziorem Dlugie w miejscowosci Dtugie gmina Izbica Kujawska - Budowa Sciezek rowerowych. - Zorganizowanie biura promocji turystyki i informacji turystycznej. Termin realizacji poprzez Internet, - Umozliwienie bezrobotnym zdobywania nowych kwalifikacji oraz moiliwosci poszukiwania pracy w Internecie. ".. wiejskiej w komputery i podlqczenie do Internetu. - Zorganizowanie szkoleli dla mieszkancow, (dzieci, miodzieiy, bezrobotnych) w celu zapoznanie ich z mozliwosciami, jakie daje

19 ( Internet (nauka, praca). VII. Opis planowanego przedsiewziecia Przedmiotem projektu jest budowa zespolu pomost6w rekreacyjno - wypoczynkowych, nad jeziorem Dlugie w miejscowosci Dhgie w gminie Izbica Kujawska. Dhgie jest miejscowosciq turystyczno - wypoczynkows pdoionq nad jeziorem, wsrod lasow. Nad jeziorem usytuowane sq dzialki rekreacyjne, gdzie w sezonie letnim wypoczywa blisko trzy tysiqce osob, a z kqpieliska korqsta kilkaset osob dziennie. Istnieje witc potrzeba zbudowania zespoiu pomostow na istniejqcym kqielisku. Jest to zadanie, ktorego realizacja przyczyni sig w znacznym stop~u do zwiekszenia potencjaiu turystycznego wsi i jednoczesnie przyczyni sig do naptywu jeszcze wigkszej liczby turystow. Wies Dtugie i jej okolice majq duie moiliwosci rozwoju turystyki i agroturystyki, ktore nale j wykorzystac w jak najwigkszym stopniu. Corocmie przybywa do wsi coraz wiecej odwiedzajqcych i wigkszosc z nich wraca tu ponownie. Turystom, ktorzy pragnq wypoczqi w harmonii z naturs proponowany jest pobyt na strzeionym polu namiotowym. Na miejscu jest kawiarnia punkt malej gastronomii, domek letniskowy oraz wypo jczalnia sprzptu turystycznego. Istnieje takze moiliwosi: organizowania wycieczek pieszych, rowerowych, wgdkowania oraz uprawiania sportow wodnych. Na przeciwlegkym brzegu, we wsi Gaj ocalal najwiekszy grobowiec sposrod,,polskich piramid". Bardzo blisko Dhgiego majduje sig wies Wolka z malowniczym srodlesnym jeziorem. W odlegtosci zaledwie trzech kilometrow leiy kolejne duie jezioro Brdowskie z przepigknie poloionym nad jego brzegiem klasztorem paulinow. W Wietrzychowicach zlokalizowany jest natomiast rezerwat archeologiczny, bqdqcy skupiskiem,,polskich piramid. Sq to kurchany typu kujawskiego mane megalitycznymi. Identyczne obiekty mozna spotkac w odleglym o kilka kilometrow Sarnowie. Wszystkie one nalezq do najokazalszych prehistorycznych grobowcow w cabm kraju. Jak wiec widac, odpowiednie warunki do uprawia~a sportow wodnych, wplkarstwa i myslistwa zapewniajq wszystkim czynny wypoczynek, a uroki spokojnej prowincji, bogatej w zabl-tki przeszlosci czyniq teren szczegolnie atrakcyjnym dla celow turystycznych i krajoznawczych. Budowa pomostu w macznym stopniu zwiekszy tg atrakcyjnosc miejsca. Pomost zaprojektowano jako obiekt skrqdtowy o nastgpujqcych parametrach: - Skrzydlo prawe: dlugosb - 25 m, szerokoii - 2 m, powierzchnia - 50 rn2. - Skrzydlo lave: dhgosd - 25 m, szerokoil - 2 rn, powierzchnia - 50 m2. - tqcznik Srodkowy: dtugosd - 50 m, szerokoll - 2 rn, powienchnia mz. - Taras wypoczynkowy: dlugobc - 10 m, szerokosc - 10 m, powierzchnia m2 tqcma powierzchnia zesph pomostow m2.

20 Nie budzqce wqtpliwosci wpisywanie siq przedsiqwzi~cia w cele Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora jwnosciowego oraz ronvoj obszarow wiejskich" - dzialanie 2.3.,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kult~rowego", do ktorych naleiy m.in. podniesienie atrakcyjnosci turystycznej, pozwolilo ubiegac siq gminie o irodki z funduszy stmkturalnych Unii Europejskiej na realizacjq tego projektu.

21 VIII. Harmonogram realizacji planowanego przedsiqwziqcia

22 :. IX. Szacun kowy kosztorys planowanego Lp Zadanie. ~ Kwota (w PLN) Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych ,43 Monte belek z drewna tartego ,13 Montai krzyiulcow pali z drewna - wspornik podestu 4.347,23 Ustroje niosqce mostow ,25 Wykonanie podkladow z pdi 3;423,85 Wykonanie balustrady drewnianej 9.004,32 Wart066 inwestycji og6lem ,21

23 XI. Opracowanie Planu. Zarzqdzanie inwestycjq W dniu 18 wrzesnia 2004r. na zebraniu wiejskim, spolecznosc wsi postanowila przystqpic do realizacji Programu Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego, uznajqc, ie walory tulystyczne sq szansq na uatrakcyjnienie, promocjc i rozwoj wsi..' Mieszkalicy wsi o programie dowiedzieli siq w Urzqdzie Gminy.,,Zdecydowaliimy sic na opracowanie planu, gdyi uwaiamy, ie to pobudzi lokalnq spolecznosc do podejmowania kolejnych dziala~i, ktore w rezultacie przyczyniq siq do podwyiszenia standardu iycia w naszej wsi. Projekt ma rowniez spowodowac wstrzymanie procesu masowego przesiedlania siq ludzi mlodych do miast" - takie opinie wyraiali ~nieszkancy wsi na spotkaniu wiejskim. Wykonanie i zarzqdzanie projektem powierzone zostaje Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica Kujawska p. Bogdanowi Sadowskiemu. Przy wykonaniu projektu bqdzie zaangaiowana spolecznoic lokalna. Liderem i przedstawicielem spolecznosci lokalnej jest p. Wtadyslaw Jablonski - sokys wsi Dhgie. Decyzjc o tym w jakim stopniu i przy ktovch zadaniach ma wlqczyb siq spolecmosc lokalna, podejmie Burmistrz w uzgodnieniu z liderem i przedstawicielem spolecznoici lokalnej.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r.

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r. Załącznik do Uchwały II/83/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007r. 1 Wstęp 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

TRZNE ROZWOJU TURYSTYKI...7

TRZNE ROZWOJU TURYSTYKI...7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU TURYSTYKI...7 1.1. Uwarunkowania Przestrzenne...8 1.1.1. PołoŜenie gminy i dostępność komunikacyjna...8 1.1.2. Walory przyrodnicze... 10 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW Spis treści 1.Metodologia Tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.. str.3 2.Obszar i Czas Realizacji Planu...str.4 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków..str.5 3.1.Rys

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 tel./fax: (48) (22) 877 23 59 62 e-mail: nfos@nfos.org.pl www.nfos.org.pl NIP: 522-000-18-89 Członek Światowej Unii Ochrony Przyrody

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Załącznik do uchwały Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2008 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 3 000załącznik do uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW NA LATA 2010 2017 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW...

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RADA I ZARZĄD GMINY 2000-2006

RADA I ZARZĄD GMINY 2000-2006 RADA I ZARZĄD GMINY STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMYŚL NAD SANEM 2000-2006 RZESZÓW RADOMYŚL n. SANEM 1999 1 LISTA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY LIDERÓW POWOŁANEJ DO PRAC NAD OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo