Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku."

Transkrypt

1 Uchwata Nr XWV98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowoici Dhgie Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 Ustawy o samorzqdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poi. zm.), Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastqpuje : ZatwierdziC Plan Rozwoju Miejscowoici Dlugie uchwalony przez Zebranie wiejskie mieszkancow wsi DIugie w brzrnieniu okreilonym w zalqczniku do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzqdu Gminy i Miasta. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. PRZEWODNIC%qCY?ady Gmlny 1 ' -. -,',. ~qird;m ~ r d y b

2 Zalqcznik do Uchwaiy Nr XVIIIl98105 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czenvca 2005 r Plan Romoju MiejscowoSci Dlugie Plorl Roncoju.Cliejsco~coSc; po~~stai z i1zicjafy1:v i 3 11(/:1i7/2n~ n~ies2kaiicdlt. I(.SI. ZII~J~C woje potrzeby dokonano opisu stanu istnir~qcrgo. jak rownit.? dokonalro ~ryboru kierurzkow romoju wsi..va tejpodstm~ric 1<ska?nt70 prqo/eq, XTb~ch realizacja rlirzheha jest il/o ron,voju i O ~ I I Owsi. M ~ Plarr zostai zah~virrd~olj.vpr?t..rad~ Soiechq, a rrastqpnie yrrrz zebranit! ntieszkaricdw wsi. 19 dn~ul r. Izbica Kujawska 2005

3 Spis tresci I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI... 3 Il. DJAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJJ WSI. PLANOWANE KlERUNKI ROZWOJV... 5 III. ANALIZA ZASOBOW WSI IV. ANALlZA SWOT V. WIZIA ROZWOJU VI. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOSCI W. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSII$WZII$CIA VITI. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIl$WmCIA M. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSII$WZIE;CIA XI. OPRACOWANIE PLANU. ZARZADZANIE INWESTYCJA... 22

4 I. Charakterystyka miejscowosci Obszar wsi Dhgie, usytuowany jest w poiudniowej czqsci wojewodztwa kujawskopomorskiego w powiecie wioctawskim ziemskim, w gminie Izbica Kujawska. Gmina Izbica Kujawska, sktada sic z 34 solectw o ogolnej powierzchni ha. Krajobraz j'aki tu wystqpuje to krajobraz polodowcowy z mato urodzajnq glebq bielicowit licznymi lasami i jeziorami. Najwiqkszymi jeziorami sq polqczone ze sob* jeziora Modzerowskie i Dhgie o iqcznej dhgoici ponad 5 km. Przez jezioro przep4ywa Noted Wschodnia. Potqczenie tych jezior stanowi nie tylko dla wsi, ale rowniei dla catej gminy walor krajobrazowo-przyrodniczy objqty ochronq prawn% jako Obszar Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie" o powierzchni 1,508 ha, a takie ochronq akustycznq - strefq ciszy. Brzegi sq czqsciowo lasem mieszanym, w ktorym zachowal siq pomnik przyrody, olbrzymi gtaz narzutowy. W odlegloici 100 metrow od brzegu usq-tuowana jest podwodna wyspa, niezbadana dotqd przez archeologow, a kiedys zamieszkiwana. Waznym elementem hydrograficznym sq kompleksy iqkowo-bagienne, wypdniajqce zagicbienia wytopiskowe oraz dna rynien i doliny rzecme. Na terenie wsi znajduje siq kompleks bagienny Diugie. WieS liczy 154 osoby, naleiy do zwartych wsi ulokowanych przy trasie Kdo - Wloclawek w phdniowej czqsci gminy i jest oddalone 4 km. od Izbicy Kujawskiej. Powierzchnia wsi wynosi 461,72 ha. Dhgie jest wsiq typowo turystycznit charakteryzujqcq sic wieloma walorami krajobrazowymi (lasy, jeziora, iqki). Rozwincia siq tu budowa domkow letniskowych. W okresie letnim Dhgie odwiedza wielu turystow. Poniisza mapa przedstawia usytuowanie miejscowosci Dhgie na tle gminy.

5 WDORMEN Ci phc--yov=eiid-frs~ie PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE WieS i okolice w obiektywie Fot.

6 11. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi. Planowane kierunki rozwoju PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE,., WIZJA STANU DOCELOWEGO. Jaka ma by( wi&,zakilklat?. :,.. - Dogodne pdooienie - wies zlokalizowana jest przy trasie Wloctawek-Kolo w pdudniowej czqsci gminy i oddalona jest 4 km od Izbicy Kujawskiej, - Walory przyrodnicze i krajohrazowe - pdozenie wsrod lasow (miejsce wystqpowania gatunkow roslinnych i zwierzqcych objqtych ochronq prawnd oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie", - W centrum wsi znajduje siq jezioro Dlugie pdqczone dalej z jeziorem Modzerowskie, - Na terenie wsi znajdujq sic godne uwagi obiekty: pomnik przyrody - olbrzymi glaz namtowy, zabytkowe zabudowania dworskie - obecnie swietlica wiejska, okolo 100 m od brzegu jeziora Dkugie usytuowana jest podwodna wyspa, niezbadana dotqd pprze archeologow, niegdys zamieszkiwana, - Na terenie rekreacyjnym jeziora Dlugie znajduje siq ponad 135 dziatek rekreacyjnych, 87 domkow letniskowych, w sezonie letnim w obrcbie turystycznym w Dlugim przebywa blisko 3 tysiqce osbb wypoczywajqcych. - Wykorzystanie walorow przyrodniczych i krajobrazocvych miejscowoici - ronvoj turystyki i roznego rodzaju form wypoczynku, tworzenie gospodarstw agroturystycznych, - Wykorzystanie dogodnych powiqzan komunikacyjnych - inwestycje w modernizacjq drog gminnych, - Rozwoj przedsiqbiorczosci - w szczegolnosci ushg, ktorych odbiorcami maj+ byc glownie turysci, - Tworzenie nowych miejsc pracy, Wiei Dlugie jest glownie obszarem rolniczym, jednak systematycznie staje sic wsiq rekreacyjno - wypoczynkowo - turystycznq Rozw6j turystyki i agroturystyki powinien wplynqc na rozwoi funkcji ushgowo - Funkcje wsi I WieS ma pelnik funkcje: - ushgowo - handlow+- tworzenie nowych podmiotow gospodarczych, zachqcanie mieszkancow do podejmowania nowych form dzialalnosci, - rolniczq- wnost poziomu

7 I handlowej. konkurencyjnosci gospodarstw, rozwoj rolnichva ekologicznego i agroturystyki, - rekreacyjno - turystycznq- atrakcyjne pdozenie, duie uoinicowanie walorow krajobrazowych, wystqpowanie zabytkow przyrody i kultury, maia degradacja srodowiska naturalnego. W przewaiajqcej wiqkszosci mieszkancami wsi sq rolnicy, a w mniejszym stopniu mikroprzedsiqbiorcy. Wsrod spdecznosci wiejskiej sq takie emeryci i rencisci oraz uczniowie. - Wyksztaiceni - dbalosc o edukacjq mieszkancow oraz chqi: zapew~enia mlodzieiy takich warunkow, by chcieli po studiach powrocic na w-ies, - Przedsiebiorczy - zach~anie mieszkancow do podejmowania wlasnej dzialalnosci gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, - Zasobni - tworzenie warunkow zatrudnienia zapewniajqcych wysoki standard %cia mieszkancom. Mieszkancy utrzymujq siq giownie z: Chcemy aby mieszkancy mieli zapewniony - produkcji rolniczej, wysoki standard *cia dzicki: - pracy na wtasny rachunek gtownie z - pracy we wlasnym indywidualnym 1 turystyki i drobnego handlu, gospodarstwie rolnym, - pracy zarobkowej na terenie - pracy na wiasny rachunek w uslugach luh miejscowosci, gminy oraz poza jej handlu, granicami. - pracy w przetworstwie rolno - spoiywczym, - pracy zarobkowej nauczycieli i pracownikrjw oswiaty, - dochodom z dziakalnosci produkcyjnej, - godziwej rencie i emeryturze. - Mieszkancy sq na etapie tworzenia roinych form organizacji, - Mieszkancy rozumiejk ze integracja spdeczenstwa musi nasttlpic poprzez wypracoxvane cele i ich realizacjq, - Plan Rozwoju Miejscowosci ma byc tym wyzwaniem dla spdecznej integracji. I Sposoby zorganizowania wsi i rnieszkancbw I Duia aktywnoid mieszkancow w ramach tworzqcych siq form organizacji i wykorzystywanie wszystkich nadarzajqcych siq okazji umoiiiwiajqcych bqdz ulatwiajqcych realizacjc powziqtycb zamierzen.

8 Problemy probowano do tej pory rozwiilzywac indywidualnie i we wlasnym zakresie. Tworzqca siq obecnie dojrzaiosc spoleczna wytycza zasady-, organizacji i pokazuje kierunki dziaian w celu osieniqcia jak najwiqkszej efektywnoici. Organizowane sq zebrania wiejskie, na ktotych podejmuje siq decyzje, ktore majq rozwiagwac problemy wsi. Sposoby rozwipywania problembw - Zebrania wiejskie, - spotkania organizacji spolecznych, - uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy - poprzez realizowanie inwestycji podnoszqcych mieszkancow, dajqcych nowe miejsca pracy, - poprzez wykorzystanie mozliwosci zwiqzanych z dostqpnosciq i pozyskaniem funduszy stmkturalnych UE, I / - poprzez dialog spoleczny I I Wies jest zadbana. Domy i obejscia sq czyste. Wyglqd wsi nie budzi zastrzeien. Jedynie drogi i chodniki wymagajq remontu. Mieszkancy zdajq sobie z tego sprawc i we wlasnym zakresie probujq przed domami poprawiac wyglqd zewnqtrzny wsi WYZI;~~ wsi 1 - Zadbana i estetyczna, - inwestycje w poprawq stanu drog gminnych i chodnikow I Pielqgnowane i- rozwijane obyczaje i tradycje - Kultywowanie tradycji religijnych, - Indywidualne formy pielqgnacji tradycji i zwyczajow. - Organizacja festynow gminnych: - doiynki, - imprezy sportowe, - spotkania rodzinne. Wyglqd mieszkan i obejkia I - Obejscia gospodarcze na terenie solectwa Czyste, schludne, zadbane Dhrgie posiadajq estetyczny wyglqd i sq wedhrg istniejqcej zabudowy zsynchronizowane z istniejqcym stanem otoczenia, - Zagrody gospodarskie squtrzymane w nienagannym porzqdku, mieszkancy wsi dbajq o wyglqd wsi.

9 - - >.< ,.!v.p.:.q.r;,!.< u PLAN ROZWOJU MMIEJSCOWOSCI DLI'GJE Stan otonenia i Srodowiska 1 Stan Srodowiska nie budzi zastrzeien: - Wies posiada wodocie, system kanalizacji przydomowych, - Wystepuje prawidtowe zagospodarowanie gnojowicy i obohika - piyty obomikowe, - Jezioro Mugie posiada III klasq czystosci wod. - Przyjazny mieszkancom, - poprawa jakosci wod, - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosferycznego. Roinictwo W produkcji rolnej obserwuje siq tradycyjnosc w uprawach polowych, natomiast w chowie zwierzqt inwentarskich mozna zaobsenvowac nastawienie rolnikow na okreslony kierunek produkcji. We wsi w produkcji mleka specjalizujq siq 4 gospodarstwa, natomiast pozostate prowadzq produkcj~ wielokiemnkowq. - Bardziej wyspecjalizowane niz w chwili obecnej, - w pdni zmechanizowane, - rozwoj rolnictwa ekologicznego eowne szlaki komunikacyjne przebiegajqce przez wies Dlugie to: - Droga wojewodzka nr 270 Brzesc Kuj. - Izbica Kuj. - Koto posiada potqczenie z drogami krajowymi Wtoclawek - Inowroclaw i Poman - Warszawa, - Droga powiatowa nr Izbica Kujawska - Modzerowo posiada pdqczenia z drogami wojewodzkimi N 270 Brzesc Kujawski - Koto i nr 269 Szczerkowo - Kowal oraz drogami gminnymi pdozonymi na terenie wsi Dtugie, - Droga gminna nr C Dlugie - ~mielnik ma pdqczenie z drogq wojewodzkqnr 270 i drogqpowiatowqnr Dobre - powinna nastqic modernizacja wszystkich drog, a w szczegolnosci gminnych

10 -.,-. m < "-:,.~,I.I.>, C i s, s PUN ROZWOJU RIIE.JSCOWOSCI DLUGJE I Propozycje dla dzieci i mlodzieky I W swietlicy wiejskiej odbywajq siq wieczorki towarzyskie, dyskoteki dla dzieci i mlodzieiy oraz zajecia dydaktyczne (kska zainteresowai7). Jest duie zaangaiowanie prowadzqcych zajecia, a dzieci i mlodziez coraz chctniej korzystajq zaproponowanych form nauki i zabaw. - Wysoki poziom edukacji, - ronvbj fifizyczny, - szerok dostep do Internetu poprzez pracownie komputerowe, - moiliwo~t romi,ania zainteresowafi poprzez uczestnichvo w licznych kolach zainteresowan

11 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE 111. Analiza zasob6w wsi walory krajobrazu Walory krajobrazowe majqduze znaczenie dla wsi : - Dhgie polozone jest w potudniowo - zachodniej czpsci Kujaw, charakteryzuje sig wysokimi walorami krajobrazowymi. Pdozone nad jeziorem o tej samej nazwie. Wzdhi linii brzegowej rozciaga siq zabudowa rekreacyjno- wypoczynkowa. Wies posiada duie moiliwosci dla rozwoju turystyki, - Polqczenie jezior Dlugie wraz z Modzerowskim stanowi podstawowy walor krajobrazowo - przyrodniczy gminy objgty ochronq jako Obszar Chronionego Krajobrazu,,Jezioro Modzerowskie" o powierzchni 1,508 ha, jak rowniez ochronq akustycznq - strefq ciszy, - Krajobraz polodowcowy, liczne lasy, jeziora. walory przyrodnicze Walory przyrodnicze to nastqpny element wsi o dujm maczeniu: - Brzegi jeziora Diugie porosnigte sq czqiciowo lasem mieszanym, w ktorym zachowal sip pomnik przyrody - olbrzymi glaz namtowy, - W odlegioici ok. 100 m. od brzegu usytuowana jest podwodna wyspa, jak dot$d niezbadana przez archeologow, niegdys zamieszkiwana, - WaZnym elementem hydrograficznym sq kompleksy kqkowo-bagienne, wypelniajqce zagigbienia wytopiskowe oraz dna rynien i doliny rzeczne - na terenie wsi znajduje sig kompleks bagienny Dhgie. wody powienchniowe (cieki, neki, stawy) Krajobraz wod powierzchniowych tworzq: - Jezioro Dhgie potqczone z jeziorem Modzerowskie (ponad 5 km iqcznie), - Przez jezioro przep4ywa rzeka Notec wschodnia. gleby WiqkszoBc gleb, to gleby bielicowe, ktore nie zaliczajq sig do urodzajnych.

12 ... - PLAY RO"\VOJU ~UEJSCO\VOSCI DLIJGIE walory architektqry wiejskiej i osobliwosci kulturowe Na terenie wsi Diugie wystcpujq byie zabudowania dworskie - obecnie Swietlica wiejska. Jest to budynek wolnostojqcy, z czerwonej cegly, krqty papa usq~uowany przy drodze gminnej. Walory architektury wiejskiej wystqpujq w zabudowie zagrodowej, zabudowa jest czesciowo marta i czcsciowo rozproszona. Architektura zagrod wiejskich posiada dachy dwuspadowe. Naleiy pamiqtat, ie ziemia ta jest zwiqzana z tradycjami chopinowskimi. We wsi Dtugie, w nieistniejqcym juz dworku, mieszkali rodzice matki Fryderyka Chopina. To tutaj urodziia siq Justyna Krzyianowska, poiniejsza pani Chopinowa z Zelazowej Woli. Miejscowe spoteczeristwo ufundowa40 tablice upamiqtniajqcq miejsce urodzenia matki Fryderyka Chopina. Napis na tablicy mosicznej, przytwierdzonej do kamienia polnego, ma nastepujqcq tresc:,,tu, we wsi Dtugie w 1782 r. urodzila sic Tekla Justyna z Krzyianowskich Matka F. Chopina Spoleczenstwo gminy i miasta Izbica Kujawska 2000 r." walory zagospodarowania pnestrzennego Zgodnie z walorami zagospodarowania przestrzennego wzdlui linii brzegowej wystcpuje zabudowa rekreacyjnowypoczynkowa. Sq to budynki wolnostojqce, o budowie nawiqzujqcej do architektury istniejqcych zagrod. zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawostki zlokalizowane w obrqbie miejscowosci i w s+siedztwie Obiekty na terenie gminy podlegajqce ochronie, wpisane do rejestru zabytkow: I. Blenna - kosciol parafialny rzymsko-katolicki N rejestru zabytkow - 412IA z dn r. 2. Chociszewo - cmentarzysko z epoki brqx - kultury luiyckiej nr rejestru zabytkow - 790/A z dn r. 3. Gaj - grobowiec kultury pucharow lejkowatych nr rejestru zabytkow - 229/A z dn r. 4. Izbica Kujawska - kosciol ewangelicko-augsburski nr rejestru 292/A z dn r. 5. Izbica Kujawska - kosci64 parafialny rzymskokatolicki nr rejestru zabytkow lA z dn r. 6. Izbica Kujawska - boznica nr rejestru zabytkow - 37OiAz dn r.

13 -DORMEN.-- ;1-h:Z~'iYOWFliD:ERS.(IE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOSCI DLUGIE 7. Mchowek - zespirl dworsko-parkowy nr rejestru zabytkow 372lA z dn r. 8. Mchowek - grodzisko - grod z VIII - IX wieku nr rejestm zabytkow 267lA z dn r. 9. Modzerowo - kosciirl parafiainy rzymskokatolicki nr rejestm zabytkow A z dn I98 1 r. 10. Modzerowo - dwor na kopcu nr rejestru zabytkow - 310lA z dn r. I I. Pustynia - kaplica p.w.h. Floriana N rejestru zabytkow - 60i23714 z dn r. 12. Wietrzychowice - cmentarzysko grobow megalitycznych kultury pucharow lejkowatych - numer w rejestrze zabytkow IA z dn r. Poza tym w gminie Izbica Kujawska odbjwajq siq slynne izbickie jarmarki, ktore majq miejsce po 10-tym kaidego miesiqca. Historia jarmarkow siega 1504 roku, wtedy to AIeksander Jagielloliczyk potwierdzil wczesniejsze przywileje miejskie oraz nadal prawo do organizowania jarmarkow. Na powyzsze jarmark przyjezdiajq handlowcy z roinych regionow kraju. zespoly artystyczne 1 Bra* I miejsca, osoby i pnedmioty kultu Wies nie ma wlasnych miejsc kultu waine postaci historyczne Tekla Justyna Krzyzanowska matka Fryderyka Chopina. dzialki pod zabudowe mieszkaniow* Brak dzialki pod domy letniskowe Dzialki rekreacyjne obejmujq powierzchniq przeszlo 73 ha. Dziaiki zahudowane to okolo 55 ha, a pod zabudowe przemaczono pozostale 18 ha ziemi. Na terenie przeznaczonym pod budowe domkow letniskowych istnieje pole namiotowe z pdnq infiastrukturq technicma

14 /.. : PLAN ROZW'OJI! I\IJEJSCO\VOSCI DtllGJE Nad jeziorem istnieje plac ogolnodostqpny przeznaczony na rekreacjq i budowq pomostu. dzialki pod zaktady uslugowe i pnemysl, pustostany mieszkaniowe, magazynowe, " poprzemyslowe Brak tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, kuinie, miyny) place i miejsca publicznych spotkali, miejsca rekreacji Miejscem spotkai i rekreacji jest swietlica wiejska, a w okresie letnim teren nad jeziorem GOSPODARKA, ROLNTCTWO specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) Nie wystqpujq. Charakterystyczne sq w tym regionie tradycyjne uprawy polowe, rowniez hodowla zwierzqt nie wyroinia siq okreilonq specyfikq. znane firmy produkcyjne i zaldady ustugowe; mozliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne We wsi nie ma zadnych znanych zaldadow produkcyjnych i ushgowych, nie ma tez odpadow poprodukcyjnych, ktore lnoitla wykorzystai. korzystne atrakcyjne sqsiedztwo (duze miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) Dobre polozenie geograficzne blisko aktywnego spdecznie i gospodarczo miasta Kdo, w sqsiedztwie gmin Topolka, Lubraniec, Przedecz, Sompolno. Pdozenie miejscowosci wsrod wsi bogatych w zabytki i atrakcje turystyczne. 1 ruch tranzytowy Przechodzqca przez wies droga wojewodzka nr 270 BrzeSc kuj. - Izbica Kuj. - Kdo posiada pdqczenie z drogami krajowymi Wfoclawek - Inowrockaw i Poznan - Warszawa.

15 pnyjezdni stali i sezonowi ,, ~ ~ I Wies Dlugie liczy 154 mieszkancow, w sezonie letnim do wsi przyjeidza blisko 5 tysiqce turystow INSTYTUCJE piac6wki ~pieki's~oiecznej, Dhgie nie posiada tego Vpu instytucji. Ad~ninistracja, szkoty, dom kultury osrodek zdrowia, dom kultury i inne instytucje o charakterze podstawowym majdujq sic w oddalonej o 4 km Izbicy Kujawskiej. I LUDZLE, ORGANJZACJE SPOEECZNE Na terenie gminy Izbica Kujawska dziaia Gminne Kdo Gospodyn Wiejskich i wiele kobiet ze wsi Dhgie jest cztonkiniami tego kda. Biorq one udzial w iyciu Kda oraz uczestniczq w roinych uroczystosciach i konkursach.

16 IV. Analiza SWOT SILNE STRONY ,. - Wystqpuje potencjat fesny, dajqcy podstawy dla idnvoju aktywizacji gospodarczej, podniesienia atrakcyjnosci np. dla ronvoju turystyki aktywnej i wypoczynku, - wysoka atrakcyjnodc zasobow przyrodniczych (las, jezioro, pomniki przyrody), turystycznych, wypoczynkowych oraz zasobow dziedzictwa kulturowego i wiejskiego, - dostqpnosc dzialek pod rozwoj nowych dzialalnosci zwitganych z poszerzaniem bazy turystycznej oraz dzialek pod budowg nastqpnych domkow letniskowych, - dobry szlak komunikacyjny, - dobrze rozwiniqta siec urzqdzen infrastruktury technicznej, ktora nie stanowi bariery w rozwoju gospodarczym np. telekomunikacja, elektrycznoic, wodociilg, - aktywnosc wladz gminy, posiadajqcych zdolnoici do wsp6lpracy z otoczeniem zewngtrznym or& do zdobywania zewngtrznych irodel finansowania wainych przedsiqwziqc w gminie. I... SLABE STRONY. ~......,.. - Peryferyjne potozenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu (Wloc~awek), - ucieczka ludzi mlodych ze wsi, - wysokie bezrobocie, - wysokie potrzeby modernizacyjne drog, - dewadacia zasobow dziedzichva - kulturowego wiejskiego, koniecznosd ponoszenia nakiadow inwestycyjnych na ~ ~~ ~ zahamowanie tych zjawisk, celem ich wykorzystania dla dzialalnosci gospodarczej, - malo skuteczna prornocja walorow przyrodniczych gminy oraz dziedzictwa kulturowego dla Bciqgniqcia kapitalow zewnqtrznych, - slabo rozwinieta jeszcze dzialalnosd pozarolnicza oraz dzialalnosc dajqca dodatkowe irodlo zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np. uslugi turystyczne, produkcja zdrowej iywnoki, itp. - wysokie zapotrzebowanie na realizacjq nowej i modernizacjq istniejqcej infrastruktury technicznej, w tym infiastruktury ochrony irodowiska, - niski poziom zaplecza dla turystow nad jeziorem: brak boiska sportowego, kapieliska.. SZANSE.. '...~ adresowana m.in: do obszarbw wiejskich, - zwigkszanie moiliwosci finansowania inwestycji ze irodet zewnqtrznych w tym z programow strukturalnych UE. - popyt na ushgi turystyczne oparte o zasoby przyrodnicze (korzystne preferencje turystow), - mocno zaangaiowane spoleczenstwo i wtadze samorzqdowe. wspieraiia rozwoju obszar6w Giejskich i gospodarki rolnej, - zbyt male naklady na modernizacj~ drog powiatowych, a przede wszystkirn gminnych, - zbyt male jeszcze irodki i mozliwosci ich pozyskiwania na rozwoj terenow zwiqzanych z turystyka

17 DORME EN - CAL--YO IWEII*O;EPS<IE PLAN ROZWOJU MEJSCOWOSCL DLUGIE V. Wizja rozwoju 99 Kompleksowy i harmonijny rom6j wsi poprzez wykorzystanie jego potencjalu i zasobbw - podstawq poprawy spolecznosci lokalnej"

18 VI. Planowane kierunki rozwoju miejscowosci '.. PRIORYTET 1.. ROZWOJ.WSI ORAZ POPRAWA WARUNKO%V ZYCIA.....' Cele - Poprawa infrastruktury, w tym rowniez drogowej, - Zaprzestanie dalszej dewastacji budynku sali swietlicy wiejskiej, - Stymulowanie dziaialnosci dajqcych dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym m.in. agroturystyka, produkcja zdrowej 2ywnosci itp., - Pornoc rodzinorn biednym oraz dzieciom z rodzin patologicznych. wyznaczonych pod tur~stvke aktywna - Podjqcie dzialan dla kompleksowego rozwoju uslug pod potrzeby - Skutecma promocja walorow rekreacyjno - wypoczynkowych. Projekty - Modemizacja drogi gminnej Dfugie - Smielnik - Przebudowa linii energetycmej, - Remont swietlicy wiejskiej - Zorganizowanie Centrum Wspomagania Rozwoju Turystyki, - Zorganizowanie osrodka dla dzieci i miodzieiy z rodzin iyjqcych w trudllych wamnkach materialnych. Termin realizacji PRIORYTET 2 ROZWOJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU OPARTY o ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE Projekfy - Budowa zespolu pomost6w rekreacyjno - wypoczynkowych nad jeziorem Dlugie w miejscowosci Dtugie gmina Izbica Kujawska - Budowa Sciezek rowerowych. - Zorganizowanie biura promocji turystyki i informacji turystycznej. Termin realizacji poprzez Internet, - Umozliwienie bezrobotnym zdobywania nowych kwalifikacji oraz moiliwosci poszukiwania pracy w Internecie. ".. wiejskiej w komputery i podlqczenie do Internetu. - Zorganizowanie szkoleli dla mieszkancow, (dzieci, miodzieiy, bezrobotnych) w celu zapoznanie ich z mozliwosciami, jakie daje

19 ( Internet (nauka, praca). VII. Opis planowanego przedsiewziecia Przedmiotem projektu jest budowa zespolu pomost6w rekreacyjno - wypoczynkowych, nad jeziorem Dlugie w miejscowosci Dhgie w gminie Izbica Kujawska. Dhgie jest miejscowosciq turystyczno - wypoczynkows pdoionq nad jeziorem, wsrod lasow. Nad jeziorem usytuowane sq dzialki rekreacyjne, gdzie w sezonie letnim wypoczywa blisko trzy tysiqce osob, a z kqpieliska korqsta kilkaset osob dziennie. Istnieje witc potrzeba zbudowania zespoiu pomostow na istniejqcym kqielisku. Jest to zadanie, ktorego realizacja przyczyni sig w znacznym stop~u do zwiekszenia potencjaiu turystycznego wsi i jednoczesnie przyczyni sig do naptywu jeszcze wigkszej liczby turystow. Wies Dtugie i jej okolice majq duie moiliwosci rozwoju turystyki i agroturystyki, ktore nale j wykorzystac w jak najwigkszym stopniu. Corocmie przybywa do wsi coraz wiecej odwiedzajqcych i wigkszosc z nich wraca tu ponownie. Turystom, ktorzy pragnq wypoczqi w harmonii z naturs proponowany jest pobyt na strzeionym polu namiotowym. Na miejscu jest kawiarnia punkt malej gastronomii, domek letniskowy oraz wypo jczalnia sprzptu turystycznego. Istnieje takze moiliwosi: organizowania wycieczek pieszych, rowerowych, wgdkowania oraz uprawiania sportow wodnych. Na przeciwlegkym brzegu, we wsi Gaj ocalal najwiekszy grobowiec sposrod,,polskich piramid". Bardzo blisko Dhgiego majduje sig wies Wolka z malowniczym srodlesnym jeziorem. W odlegtosci zaledwie trzech kilometrow leiy kolejne duie jezioro Brdowskie z przepigknie poloionym nad jego brzegiem klasztorem paulinow. W Wietrzychowicach zlokalizowany jest natomiast rezerwat archeologiczny, bqdqcy skupiskiem,,polskich piramid. Sq to kurchany typu kujawskiego mane megalitycznymi. Identyczne obiekty mozna spotkac w odleglym o kilka kilometrow Sarnowie. Wszystkie one nalezq do najokazalszych prehistorycznych grobowcow w cabm kraju. Jak wiec widac, odpowiednie warunki do uprawia~a sportow wodnych, wplkarstwa i myslistwa zapewniajq wszystkim czynny wypoczynek, a uroki spokojnej prowincji, bogatej w zabl-tki przeszlosci czyniq teren szczegolnie atrakcyjnym dla celow turystycznych i krajoznawczych. Budowa pomostu w macznym stopniu zwiekszy tg atrakcyjnosc miejsca. Pomost zaprojektowano jako obiekt skrqdtowy o nastgpujqcych parametrach: - Skrzydlo prawe: dlugosb - 25 m, szerokoii - 2 m, powierzchnia - 50 rn2. - Skrzydlo lave: dhgosd - 25 m, szerokoil - 2 rn, powierzchnia - 50 m2. - tqcznik Srodkowy: dtugosd - 50 m, szerokoll - 2 rn, powienchnia mz. - Taras wypoczynkowy: dlugobc - 10 m, szerokosc - 10 m, powierzchnia m2 tqcma powierzchnia zesph pomostow m2.

20 Nie budzqce wqtpliwosci wpisywanie siq przedsiqwzi~cia w cele Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora jwnosciowego oraz ronvoj obszarow wiejskich" - dzialanie 2.3.,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kult~rowego", do ktorych naleiy m.in. podniesienie atrakcyjnosci turystycznej, pozwolilo ubiegac siq gminie o irodki z funduszy stmkturalnych Unii Europejskiej na realizacjq tego projektu.

21 VIII. Harmonogram realizacji planowanego przedsiqwziqcia

22 :. IX. Szacun kowy kosztorys planowanego Lp Zadanie. ~ Kwota (w PLN) Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych ,43 Monte belek z drewna tartego ,13 Montai krzyiulcow pali z drewna - wspornik podestu 4.347,23 Ustroje niosqce mostow ,25 Wykonanie podkladow z pdi 3;423,85 Wykonanie balustrady drewnianej 9.004,32 Wart066 inwestycji og6lem ,21

23 XI. Opracowanie Planu. Zarzqdzanie inwestycjq W dniu 18 wrzesnia 2004r. na zebraniu wiejskim, spolecznosc wsi postanowila przystqpic do realizacji Programu Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego, uznajqc, ie walory tulystyczne sq szansq na uatrakcyjnienie, promocjc i rozwoj wsi..' Mieszkalicy wsi o programie dowiedzieli siq w Urzqdzie Gminy.,,Zdecydowaliimy sic na opracowanie planu, gdyi uwaiamy, ie to pobudzi lokalnq spolecznosc do podejmowania kolejnych dziala~i, ktore w rezultacie przyczyniq siq do podwyiszenia standardu iycia w naszej wsi. Projekt ma rowniez spowodowac wstrzymanie procesu masowego przesiedlania siq ludzi mlodych do miast" - takie opinie wyraiali ~nieszkancy wsi na spotkaniu wiejskim. Wykonanie i zarzqdzanie projektem powierzone zostaje Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica Kujawska p. Bogdanowi Sadowskiemu. Przy wykonaniu projektu bqdzie zaangaiowana spolecznoic lokalna. Liderem i przedstawicielem spolecznosci lokalnej jest p. Wtadyslaw Jablonski - sokys wsi Dhgie. Decyzjc o tym w jakim stopniu i przy ktovch zadaniach ma wlqczyb siq spolecmosc lokalna, podejmie Burmistrz w uzgodnieniu z liderem i przedstawicielem spolecznoici lokalnej.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Goreń

Plan Rozwoju Miejscowości Goreń GMINA BARUCHOWO Załącznik do Uchwały Nr XXXV/210/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 czerwca 2006 roku Plan Rozwoju Miejscowości Goreń Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem GOREŃ, MAJ

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/242/06 Rady Gminy StrzyŜewice z dnia 1 marca 2006 r. Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice a) Charakterystyka wsi StrzyŜewice,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Stare Jabłonki położona jest w północno - wschodniej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Regionalnego

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Solectwa BOGUSZVCE. Boguszyce, 03 marca 2009 roku

Plan Odnowy Solectwa BOGUSZVCE. Boguszyce, 03 marca 2009 roku Plan Odnowy Solectwa BOGUSZVCE Boguszyce, 03 marca 2009 roku Spis tresci: 1. Wst~p...3 2. Charakterystyka sotectwa Boguszyce...4 3. Inwentaryzacja zasob6w stuiclcych odnowie miejscowosci...7 4. Analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programów Animator kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz i Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT - określenie misji, celów, zadań i działań

Analiza SWOT - określenie misji, celów, zadań i działań Analiza SWOT - określenie misji, celów, zadań i działań W celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano materiały analityczne w postaci: Raportu z badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Piecki z dnia 8 lipca 2009 r.

SPIS TREŚCI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Piecki z dnia 8 lipca 2009 r. SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 I WSTEP... 2 1. Informacje ogólne...2 2. Przesłanki opracowania planu odnowy... 3 3. Zgodność z innymi dokumentami... 4 II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSI DŁUśEC...5 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo