Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz"

Transkrypt

1 Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz

2 Podstawowe założenia Pakiet większościowy akcji nowej emisji trafia w ofercie prywatnej do Inwestorów Spółka debiutuje na NewConnect Kupujemy wybraną lokalizację z kompletem pozwoleń na budowę Budujemy Małą Elektrownię Wodną Za 10 miesięcy od dziś rozpoczynamy sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii Budujemy kolejne Małe Elektrownie Wodne ZYSK NETTO 5 MLN PLN!

3 Odnawialne Źródła Energii Polska podjęła zobowiązanie wobec Unii Europejskiej do 2020 roku 15% energii wytwarzane będzie ze źródeł odnawialnych Na jakie wsparcie mogą liczyć Inwestorzy? Sieci energetyczne mają obowiązek przyłączenia Elektrowni wytwarzających energię z Odnawialnych Źródeł Zakłady Energetyczne muszą skupić całą wyprodukowaną energię po ustalonej przez prezesa URE cenie Za każdą wyprodukowaną ilość energii właściciel Elektrowni otrzymuje papier wartościowy notowany na Towarowej Giełdzie Energii Świadectwo Pochodzenia Energii Budowę elektrowni można finansować przy wsparciu środków unijnych do 60% wartości inwestycji! Gwarantowany zbyt prądu w gwarantowanej cenie!

4 Małe Elektrownie Wodne Elektrownie wykorzystujące energię płynącej wody zlokalizowane przy spadkach rzek (jazy, zapory) Nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych. Klasyfikowane na całym świecie jako Odnawialne Źródło Energii Żywotność właściwie serwisowanej Małej Elektrowni Wodnej to ponad 100 lat! Nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie Mogą być zaprojektowane i wybudowane w niecały rok Zwrot z inwestycji uzależniony od ceny i parametrów lokalizacji to 3-6 lat!

5 Mała Elektrownia Wodna CaseStudy Budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 1MW to koszt 12 milionów PLN 60% zainwestowanej kwoty można sfinansować ze środków UE Roczna produkcja prądu to 6000 MWh Na cenę 1 MWhskłada się cena prądu i Certyfikatu Pochodzenia Energii sumarycznie 450 PLN Roczna produkcja prądu to PLN Głównym czynnikiem wpływający na wynik netto jest podatek dochodowy! Koszty związane z serwisem, utrzymaniem elektrowni i spółki nie przekraczają 10% przychodu Za wartość rynkową Małej Elektrowni Wodnej przyjmuje się piętnastokrotność rocznej produkcji prądu (ceny transakcyjne!) Wartość wybudowanej Małej Elektrowni Wodnej to PLN

6 Zespół MEW SA Michał Wilkowski -Project Manager z ponad 8 letnim doświadczeniem w prowadzeniu wielomilionowych kontraktów dostarczanych w założonym czasie i budżecie. Bogusław Kuba Puchowski-Właściciel, projektant i wykonawca Małych Elektrowni Wodnych. Prezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) Anna Łacińska Ekspert w zakresie efektywnego wykorzystania środków z programów i funduszy Unii Europejskiej. Wiceprezes Zarządu EFICOM SA Klaudiusz Wolny Licencjonowany Doradca Inwestycyjny. Kariera zawodowa ściśle związana z rynkiem kapitałowym i doradztwem finansowym Marek Retmaniak-25 lat pracy w przemyśle jako energetyk i automatyk. Powołany przez Urząd Regulacji Energetyki do pełnienia funkcji egzaminatora uprawnień SEP. Marcin Markiewicz -Inwestor, architekt i inicjator przedsięwzięcia. Odpowiada za Relacje Inwestorskie, Marketing i Public Relations.

7 Struktura akcjonariatu Akcje serii A na okaziciela są objęte i opłacone przez założycieli. Akcje serii B na okaziciela wyemitowane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oferowane przez Zarząd Spółki Inwestorom w ofercie prywatnej przed debiutem na NewConnect Nowa emisja to szansa na ponad 5 milionów PLN dla Spółki na inwestycje w budowę Małych Elektrowni Wodnych!

8 Proces inwestycyjny 10 miesięcy! Na podstawie przeprowadzonych już audytów Spółce udało się wytypować 3 lokalizacje spełniające wymagania formalne niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia budowy. Dzięki powtarzaniu procesu inwestycyjnego w roku 2013 Spółka stanie się Grupą Energetyczną o rocznym przychodzie wynoszącym 8 milionów PLN i 5 milionach PLN zysku netto

9 Trzy kroki, trzy megawaty, pięć milionów Pierwsza Mała Elektrownia Wodna o mocy zainstalowanej do 400KW oddana do użytku. Przygotowanie lokalizacji i finansowania niezbędnego do wykonania drugiego kroku Kolejne obiekty MEW. Moc zainstalowana wzrasta do 1,5MW Przygotowanie lokalizacji i finansowania niezbędnego do wykonania trzeciego kroku Kolejne Małe Elektrownie Wodne oddane do użytku. Moc zainstalowana osiąga docelowe 3MW Średnioterminowy cel zrealizowany 5 milionów PLN zysku netto w kolejnym roku!

10 Biznes akcelerowany dotacjami UE Przychody ze sprzedaży energii Zysk netto zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł - zł zł zł

11 Wyniki, czyli warto inwestować RACHUEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym zmian stanu oraz koszty wytworzenia I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży(a-b) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Dotacje II. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

12 Wyniki, czyli warto inwestować BILANS Aktywa A. Aktywa trwałe (I+II+III) I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) Pasywa C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) Kredyty i pożyczki Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) Z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D)

13 Wyniki, czyli warto inwestować PRZEPRŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1. Zysk (strata) netto Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Inne korekty I. Razem ( ) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników majątku trwałego Nabycie składników majątku trwałego Inne Inwestycje odtworzeniowe II. Razem (1+2+3) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Dotacje Wypłaty na rzecz właścicieli Wpłaty dokonane przez właścicieli Pozostałe III. Razem ( ) D. Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)

14 Wycena MEW SA metoda FCFF Przychody ze sprzedaży EBIT Stawka podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% NOPLAT Amortyzacja '- Δ OWC '- CAPEX '- RFCI (inwestycje odtworzeniowe) Pozostałe wpływy/wydatki FCFF Kalkulacja WACC stopa wolna od ryzyka 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 koszt kapitału własnego 11,0% 10,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% premia za start-up 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% premia za newconnect 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% koszt długu po opodatkowaniu 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% udział długu 0,0% 5,8% 20,6% 25,0% 19,7% 15,4% WACC 16,0% 15,0% 10,8% 10,6% 10,8% 11,1% Dyskonto 1,0378 1,1932 1,3227 1,4626 1,6210 1,8003 PV FCF Suma PV FCFF (zdyskontowana wartość spółki/przepływów za lata ) TV -total value (wartość spółki/przepływów od roku 2015 do nieskończoności) PV TV (TV zdyskontowane na dzisiaj) Wartość firmy (EV) w tys. PLN = PV FCFF + PV TV Liczba akcji Wartość firmy (EV) w PLN / akcja 10,053

15 Wycena MEW SA metoda majątkowa Cena akcji serii B dziś 3,40zł Moc zainstalowana w roku MW Cena rynkowa wybudowanych elektrowni zł Ilość akcji w Majątek przypadający na 1 akcję w 2012 roku - 25,81zł Symulacja Inwestor kupuje akcji serii B za zł W 2012 jego akcje są warte zł 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 5,00 zł Wycena MEW SA 760% w 3 lata! - zł

16 Przychód z dywidendy Symulacja Inwestor kupuje akcji serii B za zł Zwrot zainwestowanego kapitału w 6 lat! Dywidenda w kolejnych latach Wieczysta renta w wysokości zł!* *Elektrownia pracujeprzez kolejne 100 lat! zł zł zł zł zł zł zł - zł

17 Przedmiot oferty prywatnej Zarząd MEW SA oferuje wybranym Inwestorom akcji serii B. Nasi Inwestorzy obejmą pakiet 60% akcji Spółki! Jest to pierwsza z trzech planowanych emisji. Kolejne dwie emisje pozwolą dofinansować inwestycje w latach 2011 i Kalkulacja w dwóch płaszczyznach: -znaczny wzrost wartości Spółki z każdą oddaną do eksploatacji elektrownią -przychody z dywidendy zapewniające szybki zwrot z inwestycji

18 Zapraszam do kontaktu! Marcin Markiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW SA ul. Marszałkowska Warszawa tel: www:

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Poznań, 3 marca 2015 r. Indeks do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo