W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC"

Transkrypt

1

2 WSPIERANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej Styczeń 1999 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 1

3 Wydawca: POLSKO NIEMIECKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA GOSPODARKI S.A. ul. Kobylogórska Gorzów Wlkp. tel. (0 95) , fax (0 95) e mail: Opracował: Paweł Kużdowicz Przedruk dozwolony po uzgodnieniu z Wydawcą ISBN Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

4 SŁOWO WSTĘPNE Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw nigdy przedtem nie zajmowała tak poczesnego miejsca w polityce Unii Europejskiej jak obecnie. Najważniejszym tego powodem jest problem bezrobocia, będący bolączką większości krajów członkow skich oraz Unii jako całości. Wieloletnie doświadczenia wykazały, iż najtańszym i skutecznym sposobem zwalczania tej patologii społecznej jest tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje właśnie w sektorze MSP. 18 milionów małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia 66,2 % wszystkich pracujących w Unii Europej skiej (UE) i posiada olbrzymi potencjał kreowania trwałego zatrudnienia. Logicznym zatem następstwem tej diagnozy było przyjęcie Strategii rozwoju MSP jako źródła zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności (Rada Europejska, listo pad 1995) oraz Zintegrowanego Programu dla MSP na lata (Rada Euro pejska, grudzień 1996). Dokumenty te stanowią podstawę prawną i finansową działań zmierzających do właściwego rozwoju tego sektora w Unii. Sytuacja w poszczególnych krajach członkowskich jest bardzo zróżnicowana i zależy w głównej mierze od zamożności oraz polityki danego kraju. Ze środków europejskich w największym zakresie korzystają tzw. kraje kohezyjne (Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia), ale również wschodnie landy Niemiec, Południe Włoch czy inne słabiej rozwinięte regiony Unii Europejskiej. Decydujący jednak element wsparcia zawsze znajduje się w gestii danego kraju. Przykład biedniejszych członków Portugalii czy Grecji, których wsparcie dla MSP ogranicza się do programów Komisji Europejskiej oraz prób stworzenia właściwego klimatu administracyjnego dla tego sektora, w prze ciwieństwie do Francji, a przede wszystkim Niemiec, gdzie wsparcie europejskie jest tylko skromnym dopełnieniem programów krajowych stanowi najlepszy dowód tej tezy. Są też kraje zamożne, np. Wielka Brytania, które w porównaniu z dwoma wcze śniej wymienionymi ograniczają do minimum bezpośrednie wsparcie dla sektora MSP. Publikacja, którą otrzymują Państwo do ręki najbardziej szczegółowo omawia nie miecki model interwencji państwa w sektorze MSP. Programy finansowane przez Ko misję Europejską, Rząd Federalny oraz poszczególne landy przedstawione zostały jako bardzo spójny, uzupełniający się system. Szczególnie interesującym oraz bardzo po mocnym w zrozumieniu całości elementem jest rozdział 4. Przykłady tu przedstawio ne mogą być niezwykle użyteczne dla ministerialnych oraz wojewódzkich decyden tów w konstruowaniu naszego systemu pomocy dla MSP. Model naszego sąsiada, od którego wiele powinniśmy się uczyć, jest jednocześnie modelem krańcowym. Niemcy jako kraj dysponujący największym potencjałem gospodarczym w Europie, zawsze Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 3

5 hołdujący dużemu zaangażowaniu państwa w gospodarkę, posiadający we wschod nich landach regiony bardzo opóźnione rozwojowo, które jak już wspomniano w największym stopniu korzystają z funduszy europejskich, siłą rzeczy posiadają wa chlarz instrumentów wspierających przedsiębiorstwa nie spotykany w żadnym innym kraju UE. Ilość programów wymienionych tutaj, z których mogą skorzystać przedsię biorcy z sektora MSP na różnych etapach funkcjonowania firmy przekonuje nas, iż system niemiecki jest w tym zakresie bardzo hojny. Polski czytelnik porównując sytuację w naszym kraju może odnieść wrażenie, iż brak podobnych instrumentów i instytucji u nas jest po prostu zaniedbaniem ze strony państwa. Obiektywnie trzeba jednak przyznać, iż nie dysponujemy środkami w budże cie, które mogłyby nawet w ograniczonym stopniu stworzyć podobny do niemieckie go model. Na programy Komisji Europejskiej będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat. Możemy natomiast już teraz adoptować rozwiązania dotyczące otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa. Usuwanie barier administracyjnych, stworzenie sieci informacyjnej, wspieranie kooperacji międzynarodowej są to działania, które nie wy magają bardzo znaczących środków finansowych. Informacje zawarte w tej książce mają jeszcze jeden znaczący walor. Mogą stanowić bodziec dla polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu bardzo atrakcyjnych partnerów po drugiej stronie Odry. Możliwości skorzystania z najnowszych osiągnięć technolo gicznych, z baz danych, a w końcu z zasobów kapitałowych dostępnych dla niemiec kich MSP, są niezwykle cennym wkładem do wspólnych przedsięwzięć. Omawiany w publikacji program JOP zachęca do takiej współpracy w bardzo wymierny sposób finansowy, o czym wiedza cały czas nie jest powszechna. Współpraca taka jest szcze gólnie pożądana w przypadku województw przygranicznych. Ich peryferyjne w sto sunku do centrum położenie przez wiele lat było czynnikiem utrudniającym rozwój przedsiębiorczości, teraz powinno stać się przewagą. Nie przypadkowo zatem, wydawcą tej bardzo interesującej lektury jest Polsko Nie mieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki, które oddaje kolejną bardzo pożytecz ną publikację. Mariusz Kasprzyk Kierownik Grupy Regionalnej Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare 4 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

6 OD WYDAWCY Szanowni Państwo, w ostatnich latach coraz szerzej dostrzegane jest w Polsce znaczenie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) dla stabilnego wzrostu gospodarczego, roz wiązywania problemów bezrobocia i restrukturyzacji gospodarki. W Unii Europejskiej działania wspierające MSP stały się istotnym elementem polityki strukturalnej. Wśród państw członkowskich Unii Niemcy są krajem, w którym wspie ranie rozwoju małych i średnich firm należy do tradycyjnych priorytetów polityki gospodarczej państwa. Dla Polski wszechstronna współpraca z Niemcami jest oczywistą konsekwencją nasze go bliskiego sąsiedztwa. Jednocześnie stanowi ona szansę jak najlepszego przygotowa nia się do wejścia do struktur Unii, nie tylko poprzez wykorzystanie kontaktów gospo darczych i politycznych, ale również poprzez krytyczną analizę rozwiązań przyjętych w Republice Federalnej Niemiec. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie Państwu pomocna w usystematyzowa niu wiedzy nt. polityki wspierania MSP w Niemczech oraz jej praktycznych instru mentów. Jacek Robak Prezes Zarządu Polsko Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A. Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 5

7 6 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

8 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryteria ich klasyfikacji Wpływ MSP na dynamikę wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy Przedsięwzięcia polityczne podejmowane w zakresie wspierania MSP WSPIERANIE MSP W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Cele i organizacja polityki wspierania MSP Płaszczyzny administracyjne realizujące politykę wspierania MSP Organizacja polityki wspierania MSP Obszary polityki wspierania MSP Wieloletni program działań UE Polepszenie warunków ramowych Polepszenie bazy informacyjnej Wspieranie kooperacji międzynarodowej Polepszenie możliwości finansowania Uwzględnienie MSP w innych obszarach wspierania UE Uwzględnienie interesów MSP we wspieraniu badań i rozwoju Przystosowanie MSP do nowych wymagań rynku UE Nowe rozwiązania w krajach członkowskich UE Perspektywy wspierania MSP w krajach członkowskich UE POLITYKA WSPIERANIA MSP W NIEMCZECH Obszary wspierania MSP Pomoc finansowa Wspieranie innowacyjności Poprawa regionalnej struktury gospodarczej Programy wspierające na rzecz ochrony środowiska Wspomaganie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych Wspieranie informacji i doradztwa Instrumenty centralnego systemu wspierania MSP Wspomaganie MSP w oparciu o specjalny fundusz ERP Wspomaganie MSP instytucjonalne w ramach budżetu państwa Wspomaganie MSP poprzez państwowe banki wspierające Uczestnictwo finansowe oraz spółki udziałów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw Poręczenia i gwarancje, wspólnoty gwarancji kredytowych Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 7

9 3.3. Wspieranie MSP w kraju związkowym na przykładzie landu Badenii Wirtembergii (BW) Instytucje wspierające MSP Zasady wspierania gospodarki w landzie Wspieranie szkoleń, doradztwa i informacji Instrumenty pomocy finansowej Wspieranie rozwoju technologii Wspieranie zbytu Wspieranie tworzenia nowych firm na płaszczyźnie komunalnej Atrakcyjność tworzenia nowych firm dla rozwoju regionalnego Pomoc rządu federalnego i landu Przejmowanie istniejących przedsiębiorstw Przejęcie części zakładu dotychczasowego pracodawcy Tworzenie nowych firm jako alternatywa dla bezrobocia Perspektywy wspierania tworzenia nowych firm na płaszczyźnie komunalnej PRZYKŁADY WSPIERANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Przykład 1. Fikcyjny rachunek inwestycyjny prowadzony w małym lub średnim przedsiębiorstwie Przykład 2. Przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska Przykład 3. Tworzenie nowego przedsiębiorstwa przemysłowego w starych landach RFN Przykład 4. Finansowanie wolnych zawodów PRZEGLĄD WYBRANYCH PROGRAMÓW WSPIERANIA MSP Pomoc finansowa (ogólnie) Wspieranie badań i rozwoju Inicjatywa UE Poprawa regionalnej struktury gospodarczej Programy na rzecz ochrony środowiska Wspieranie doradztwa (Beratungsförderung) Wspieranie dokształcania zawodowego Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych PODSUMOWANIE LITERATURA Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

10 WPROWADZENIE Republika Federalna Niemiec uważana jest za jedno z najbogatszych i najlepiej zorga nizowanych państw świata. Podstaw sukcesu gospodarczego tego kraju upatruje się w wielu czynnikach. W opinii polityków niemieckich, sukces ten jest efektem istnienia zdecentralizowanej struktury organizacji państwa, w której szczególną rolę odgrywa element samorządowy oraz świadomego sterowania i wspierania gospodarki na wszel kich poziomach i ze wszystkich możliwych kierunków. Wysoka efektywność gospodarki RFN wynika z istnienia zróżnicowanej struktury wiel kości przedsiębiorstw, co pozwala na korzystny podział pracy oraz lepsze i bardziej elastyczne reagowanie na wszelkie objawy kryzysów. Kluczową rolę odgrywają tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W przypadku konieczności przystosowania się do zmian strukturalnych, atutem MSP jest ich bliski kontakt z klientem, elastyczność i sprawna organizacja. Szczególna rola MSP polega na tworzeniu nowych miejsc pracy. Wspieranie tej grupy przedsiębiorstw w Niemczech ma na celu aktywizację inwestycji, pomoc w tworzeniu własnych firm, intensyfikację badań i rozwoju, popra wę środowiska naturalnego, kształtowanie regionalnej struktury gospodarczej, aktywi zację doradztwa, przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Finansowane ze środków budżetu federalnego działania motywacyjne obejmują z reguły cały obszar Niemiec. W nowych krajach związkowych (landach) istnieją obecnie możliwości wykorzystania programów służących wspomaganiu gospodarki rynkowej na warunkach korzystniej szych niż w starych landach. Istnieje szereg dodatkowych środków wspierania i pro gramów specyficznych dla poszczególnych krajów związkowych. Szczególne znacze nie ma tutaj wspieranie inwestycji. Najważniejszym czynnikiem rozwoju MSP są odpowiednie ogólnospołeczne uwarun kowania, w szczególności: dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, polityka ekonomiczna i społeczna państwa, która nie preferuje wielkich przedsiębiorstw, umożliwia natomiast wykorzystanie atutów sektora MSP, sprawna administracja państwowa, możliwie przejrzysty i stabilny system prawny w gospodarce i państwie, pozostawiający podmiotom gospodarczym sporą swobodę działania. Dla zapewnienia tych warunków, przy ciągłych zmianach otoczenia przedsiębiorstw, wymagany jest interwencjonizm państwowy w zakresie wspomagania rozwoju MSP. Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 9

11 Realizowany jest on poprzez zastosowanie różnych instrumentów wspierania, z któ rych najważniejszymi są: dopłaty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne na wspieranie rozwoju regionalnego, odpisy specjalne i ulgi podatkowe, uczestnictwo finansowe w tzw. spółkach udziałów finansowych MSP, poręczenia i gwarancje, wspieranie prac badawczych i rozwoju technologii, pomoc w organizowaniu zbytu oferowanych wyrobów i usług. Do najważniejszych państwowych środków aktywizacji w nowych krajach związko wych i Berlinie zalicza się dotacje na inwestycje, odpisy specjalne, wspieranie regio nalne oraz preferencje kredytowe. Załamania koniunktury oraz problemy strukturalne są istotnymi motorami unowocze śniania i tworzenia dodatkowych instrumentów wspierania. Na różnorodność tych instrumentów składają się działania prowadzone na wielu płaszczyznach polityczno administracyjnych. Ta różnorodność prowadzi jednak w praktyce do sytuacji, w której przedsiębiorcom, jak i podmiotom wspierającym coraz trudniej jest wybrać właściwe rozwiązania. Nie dostateczna koordynacja polityki wspierającej prowadzi często do podejmowania działań tego samego rodzaju na różnych płaszczyznach, co ostatecznie zmniejsza ich skutecz ność. Dalekosiężne wspieranie działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec, zachęca do inwestowania na tym terenie. Zagraniczni partnerzy, w tym polskie przed siębiorstwa, którzy chcieliby tutaj zaangażować się gospodarczo, mogą tak samo, jak niemieckie firmy wykorzystywać liczne możliwości oferowane przez RFN. W niniejszym opracowaniu opisano różne formy pomocy, jakiej udziela rząd federal ny, kraje związkowe i instytucje międzynarodowe (Unia Europejska), mające na celu aktywne wspieranie MSP w Niemczech. Dla lepszego przedstawienia problemu ukaza no także organizację systemu wspierania MSP w poszczególnych krajach członkow skich Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli życia gospo darczego w Polsce, pragnących zapoznać się z systemem wspierania MSP w Niem czech jednym z państw Unii Europejskiej. 10 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

12 1. ROLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE 1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryteria ich klasyfikacji Definicja małego lub średniego przedsiębiorstwa wywołuje wiele kontrowersji i pole mik, związanych z ustaleniem właściwych kryteriów identyfikacji tego typu podmiotów gospodarczych. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw zróżnicowane jest bowiem w zależności od branży i gałęzi gospodarki. Najogólniej kryteria te można podzielić na dwie grupy: jakościowe i ilościowe. Do najważniejszych kryteriów jakościowych moż na zaliczyć: system zarządzania, organizację zaopatrzenia, produkcji i zbytu, badania i rozwój oraz kadry. Główne kryteria ilościowe, to: wielkość zatrudnienia, wysokość obrotu rocznego, własność kapitału zakładowego oraz suma bilansu. Niejednoznacz ność kryteriów jakościowych skłania do odwołania się w praktyce do kryteriów ilościo wych. Zgodnie z pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzonym przez Wspólnotę Europejską w 1992 roku, do grona tych podmiotów gospodarczych zalicza się te, które zatrudniają mniej niż 250 osób, osiągają maksymalną wartość obrotu rocznego w wysokości 20 mln ECU, a suma bilansowa jest mniejsza niż 10 mln ECU [7]. Po spełnieniu tych warunków, można uznać przedsiębiorstwo za małe lub średnie. Odróżniając dalej małe firmy od średnich, przez pojęcie małego rozumie się przedsiębiorstwo, którego roczny obrót jest mniejszy niż 5 mln ECU albo suma bilansowa niższa niż 2 mln ECU (por. tabela 1.). Kryterium własności kapitału zakładowego ma istotne znaczenie, szczególnie przy tworzeniu programów wspierania MSP. Jeśli więcej niż 25% kapitału zakładowego przedsiębiorstwa znajduje się w posiadaniu dużych firm, nie może być ono uznawane za małe lub średnie. Udziały takich instytucji, jak fundusze inwestycyjne czy towarzy stwa ubezpieczeniowe, nie zmieniają charakteru MSP. Mimo ścisłej definicji odnoszą cej się do MSP, opracowanej i zatwierdzonej przez Parlament Europejski, krajom członkowskim pozostawia się dużą swobodę w odniesieniu do zakresu jej stosowania. Tabela 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Źródło: Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen. KMU Definition. Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Bruksela 1992 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 11

13 Tabela 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw w Niemczech wg działów gospodarki Źródło: H.C. Pfohl, P. Kellerwessel: Begrenzung der Klein und Mittelbetriebe von Großbetrieben, (w): Betriebswirtschaftslehre der Mittel und Kleinbetriebe, Berlin 1982 Ilościowe kryteria podziału przedsiębiorstw, oparte na ogólnych miernikach ekono micznych, mogą stanowić podstawę do ich porównywania tylko w określonych wa runkach. Używając do mierzenia wielkości i odróżnienia małych i średnich od dużych przedsiębiorstw takich kryteriów, jak wielkość obrotu i liczba zatrudnionych, nie uwzględnia się zróżnicowania branżowego i regionalnego przedsiębiorstw. Dla dokładniejszego opisu zróżnicowania firm stosowany jest podział ze względu na poszczególne działy gospodarki. W tabeli 2 przedstawiono klasyfikację przedsiębiorstw niemieckich w odniesieniu do takich działów gospodarki, jak: przemysł, rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi oraz wolne zawody. Przy zastosowaniu 12 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

14 tego rodzaju klasyfikacji, takie kryteria, jak wielkość zatrudnienia i dochód roczny mają charakter relatywny. Te same wielkości przedsiębiorstw mają różne znaczenie w poszczególnych działach gospodarki; na przykład inne rozmiary przedsiębiorstwa decydują o zakwalifikowaniu go do grupy małych w handlu detalicznym, a inne w przemyśle. Klasyfikacja ta ma zatem charakter umowny Wpływ MSP na dynamikę wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy Elastyczna i efektywna struktura gospodarki stanowi dobrą podstawę dla konkurencyj ności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, jak również wolnych zawo dów. Z drugiej zaś jednak strony, MSP odgrywają decydującą rolę w dynamice rozwo ju gospodarki narodowej. Ze statystyk podatkowych z 1994 roku wynika, że we wszystkich niemieckich krajach związkowych MSP stanowią 99,6% wszystkich płatników podatku obrotowego przed siębiorstw uzyskując przy tym ok. 53% produktu narodowego brutto. Zatrudniają one ok. 2/3 wszystkich pracowników i kształcą ok. 4/5 praktykantów. W tabeli 3 podano wskaźniki rozwoju MSP w latach 1996/97, które zostały oszacowane przez Federalny Instytut Badań MSP z Bonn (Institut für Mittelstandsforschung). W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału procentowego podmiotów prowadzą cych działalność na własny rachunek. Na terenie starych landów niemieckich udział ten zwiększył się z 6,9% w 1982 roku do 9,1% pod koniec 1996 roku. Rozwój ten jest przede wszystkim wynikiem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobot nych. Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 13

15 Tabela 3. Wskaźniki rozwoju MSP w latach 1996/97 Źródło: Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 14 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

16 Według szacunków Instytutu Badań MSP, dokonanych w połowie 1997 roku, liczba aktywnych rynkowo firm w nowych krajach związkowych wynosiła 511 tys. W przed siębiorstwach tych zatrudniano w sumie prawie 3,4 mln pracowników. Tabela 4. przedstawia podział przedsiębiorstw ze względu na poszczególne działy gospodarki. Tabela 4. Podział przedsiębiorstw w nowych krajach związkowych Niemiec, w połowie 1997 r. Źródło: Wirtschaftspolitik für einen modernen, dynamischen und starken Mittelstand Udział procentowy podmiotów prowadzących działalność na własny rachunek wynosi 7,8% i zbliża się do poziomu zachodnioniemieckiego (9,1%). W latach na terenie starych landów niemieckich, dzięki rozwojowi sektora MSP, utworzono ok. 2 mln nowych miejsc pracy. Towarzyszyło temu zmniej szenie zatrudnienia o 500 tys. w dużych zakładach. W ostatnich 25 latach MSP przyczyniły się szczególnie do stworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które same kształcą swoich pracowników mają największe szanse związania ze sobą wykwalifikowanej kadry. Podobnie jak w Niemczech, także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, MSP stanowią podstawę struktury gospodarki. Udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 pracowników wynosi średnio 98%. Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników stanowią udział poniżej 1%. W Niemczech przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników uzyskują 40% udziału wielkości zatrudnienia, a we Włoszech zaś 64,5%. Widać tutaj znaczne zróż nicowanie w krajach członkowskich UE. Jeszcze większe różnice występują przy roz patrywaniu wydajności MSP. W Niemczech średni obrót przypadający na jednego pracownika, w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 50 pracowników, wynosi ECU. W Portugalii wartość ta nie przekroczyła nigdy ECU. Różnice Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 15

17 w wydajności pomiędzy krajami członkowskimi UE nie zależą jednak od specyfiki przedsiębiorstw. Wynika to przede wszystkim ze stopnia ogólnego rozwoju gospodar czego w danym państwie. Niezależnie od wielu różnic we wskaźnikach ekonomicznych, występujących pomię dzy krajami członkowskimi UE, w ostatnich latach można zaobserwować wyraźne podobieństwa w rozwoju dynamiki gospodarczej. Podczas, gdy duże przedsiębiorstwa na początku lat 90 tych redukowały miejsca pracy, MSP zwiększały wielkość zatrud nienia. Jest to wyraźnym przykładem stabilizującej funkcji MSP na rynku pracy. Tabela 5. Udział MSP w całkowitej liczbie przedsiębiorstw i wielkości zatrudnienia P = udział przedsiębiorstw w procentach Z = udział wielkości zatrudnienia w procentach Źródło: Eurostat, Unternehmen in Europa, Luxemburg 1994, str. 42 Dla Unii Europejskiej problemy rynku pracy są największym polityczno gospodar czym wyzwaniem lat 90 tych. Wychodząc temu naprzeciw, państwa członkowskie UE, kształtując swoją politykę gospodarczą, uwzględniają interesy małych i średnich przedsiębiorstw Przedsięwzięcia polityczne podejmowane w zakresie wspierania MSP Wyraźne akcentowanie w Europie roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodar ce przejawia się w intensyfikowaniu działań wspierających na korzyść tej grupy przed siębiorstw. Przy rozpatrywaniu przedsięwzięć wspierających podejmowanych przez Parlament Europejski, w których partycypują MSP, należy odróżnić dwa rodzaje dzia łań: wyraźnie zorientowane na wspieranie MSP, nieukierunkowane wprost na MSP, ale istotnie wpływające na ich rozwój. Deklarację o uwzględnieniu działań na korzyść MSP zawarto w Traktacie o Utworze niu Unii Europejskiej. Według art. 130 tego traktatu kraje członkowskie UE troszczą się o zagwarantowanie spełnienia wymagań koniecznych dla konkurencyjności prze 16 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

18 mysłu w UE. Także przy określeniach dotyczących wspierania badań i rozwoju tech nologicznego (art. 130 f p), adresatem tych działań są wyraźnie MSP. Działania dotyczące rozwoju MSP, prowadzone od połowy lat 80 tych na płaszczyź nie europejskiej, określono w tzw. Wieloletnim programie działań UE. MSP mogą uczestniczyć również w licznych programach UE, które nie są przypisane bezpośred nio polityce ich rozwoju. Szczególnie znaczące są tutaj obszary rozwoju strukturalne go UE, jak i projektów badawczych. Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 17

19 2. WSPIERANIE MSP W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 2.1. Cele i organizacja polityki wspierania MSP Wzrost znaczenia polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podkreślono szczególnie w dwóch dokumentach: Inicjatywie Rozwoju UE (1992) i Białej Księdze (1993), które ustanowiły MSP segmentem polityki gospodarczej. Istotne wymagania obu tych inicjatyw Komisji Europejskiej odnoszą się do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Stymulują one dalszy rozwój polityki gospodarczej MSP we wszystkich krajach człon kowskich UE. Przy organizacji polityki wspierania MSP można wyróżnić dwa sposoby postępowania: 1. Wspieranie procesu tworzenia miejsc pracy i zwiększanie konkurencyjności po przez pomoc w tworzeniu nowych firm i zagwarantowanie utrzymania istnieją cych miejsc pracy z jednej strony, jak również stymulowanie tworzenia miejsc pracy poprzez wspieranie istniejących zakładów z drugiej strony. Problem ten można rozpatrywać na dwa sposoby: czy powinno się wspierać tworzenie no wych, czy też firm istniejących już na przykład 3 5 lat? Politycy, zajmujący się tworzeniem polityki rozwoju MSP, podchodzą do rozwiązywania obu wyżej wy mienionych problemów jednocześnie; koncentrują się zarówno na wspieraniu tworzenia nowych, jak i istniejących podmiotów gospodarczych, w takich obsza rach, jak: finansowanie lub badania i rozwój. 2. Polepszanie ramowych warunków gospodarczych. Zagadnienie to w ostatnich latach zyskało na znaczeniu w niektórych państwach. Głównym zadaniem jest stworzenie zorientowanych na rynek ramowych warunków gospodarczych. Ta polityka, tzn. polepszanie ekonomicznych warunków gospodarczych dla przedsię biorstw poprzez uregulowanie, liberalizację, prywatyzację, nowelizację ustaw o konkurencji i reformę systemu podatkowego, daje się zauważyć w wielu krajach członkowskich UE (por. rozdział 2.4.) Płaszczyzny administracyjne realizujące politykę wspierania MSP W tym opracowaniu podjęto próbę analizy polityki gospodarczej MSP na płaszczy znach: międzynarodowej, państwowej i regionalnej. Jeżeli rząd ustanowi politykę gospodarczą MSP, to obowiązuje ona na obszarze całego państwa, jednak mogą ist nieć również programy określone tylko dla wybranych regionów. Stopień decentralizacji polityki MSP w poszczególnych państwach członkowskich za leży z reguły od wielkości danego kraju. Podstawowym warunkiem jest tutaj sprzęże 18 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A.

20 nie zwrotne z przedsiębiorstwami prywatnymi w celu formułowania efektywnej polity ki. Im większy jest dany kraj, tym trudniejsze jest utrzymywanie bezpośrednich kon taktów ze wszystkimi przedsiębiorstwami. Na proces decentralizacji istotny wpływ ma rozwój polityczny i kulturalny poszczególnych krajów członkowskich. Federalna for ma państwa prowadzi do decentralizacji (Niemcy, Hiszpania). W większości krajów członkowskich rządy mają wyłączność na wdrażanie środków wspierających MSP (Austria, Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holan dia, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania). W innych krajach członkowskich Belgia, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania zarówno rząd, jak i urzędy regionalne mogą określać politykę MSP. W ostatnim czasie pozycja urzędów regionalnych w Belgii (Bruksela, Flandria, Walonia) nabrała wyraźnie na znaczeniu. We Francji i Włoszech urzędy regionalne mogą wdrażać środki wspierające; ustawodawstwo na tej płaszczyź nie jest zależne zasadniczo od decyzji rządu państwowego. Hiszpania przechodzi, od końca lat 70 tych, proces decentralizacji politycznej i administracyjnej urzędy regio nalne są obecnie odpowiedzialne za prowadzenie polityki MSP, finansowanej z wła snych środków lub przy wsparciu rządu państwowego Organizacja polityki wspierania MSP Za kształtowanie polityki gospodarczej wobec MSP w krajach członkowskich UE od powiadają zwykle różne ministerstwa. Podejmują one zarówno działania, które po średnio oddziałują na MSP, jak i przedsięwzięcia polityczne ukierunkowane szczegól nie na potrzeby tych przedsiębiorstw. Niektóre państwa stworzyły odrębne wydziały MSP w ramach ministerstw. Odgrywają one istotną rolę przy formułowaniu polityki wspierania tej grupy podmiotów gospodarczych i koordynacji wynikających z niej działań należących do kompetencji innych ministerstw. Odpowiedzialne za tworze nie polityki gospodarczej wobec dużych, średnich i małych przedsiębiorstw są mini sterstwa gospodarki i/lub ministerstwa przemysłu i handlu. MSP mogą być również bezpośrednim adresatem działań wspierających tworzenie miejsc pracy i kształcenie. Odpowiedzialnym za podejmowanie tych działań w więk szości krajów członkowskich jest Ministerstwo Pracy i Kształcenia. Podział kompeten cji pomiędzy różnymi ministerstwami wpływa na strukturę polityki MSP w danym państwie. Wymagana jest tutaj koordynacja działań, prowadzona przez specjalne mi nisterstwo lub wydział ds. MSP w ministerstwach gospodarki lub przemysłu i handlu. W Belgii i Luksemburgu istnieje Ministerstwo ds. MSP. Niemcy i Holandia posiadają wydział ds. MSP w Ministerstwie Gospodarki, we Francji utworzono odpowiednie wydziały w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W Wielkiej Brytanii utworzono Wy dział Ds. Małych Przedsiębiorstw (small firms division) w Ministerstwie Handlu i Przemysłu. Szef tego wydziału odpowiedzialny jest za koordynację działań dotyczą Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 19

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Warszawa, październik 2004 Recenzja: dr Karol

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) B. Mikołajczyk, Polityka UE wobec MSP Bożena Mikołajczyk * Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Polska niebawem uzyska pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo