ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"

Transkrypt

1 UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, Śrem tel./fax: (061) NIP KRS REGON Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2013 Walnego Zebrania Członków z dnia 20 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w okresie od dnia r r. ORGANIZACJA W 2012 r. członkowie Walnego Zebrania Członków obradowali 5 razy, a Zarząd Stowarzyszenia 8 razy. W dniu 28 września 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków przyjęto do grona członków gminę Krobia. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) 1. Realizacja usług akredytowanych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Wyświadczono łącznie 293 usług z czego: a) usługi doradcze o charakterze ogólnym 31, b) usługi informacyjne 238, 2. usługi szkoleniowe 24, w tym 4 szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Przeszkolono łącznie 215 osób. 3. Stowarzyszenie przygotowało i konsultowało 14 wniosków o wsparcie finansowe dla różnych podmiotów:

2 a) w zakresie jednej inwestycji złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz 1 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na łączną kwotę inwestycji ,44 zł (wartość dotacji ,72 zł), b) przygotowanie 3 wniosków dla jednej parafii, w tym: 1 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę ,96 zł, 1 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę ,17 zł oraz 1 wniosek do Starostwa Powiatowego w Śremie na kwotę inwestycji ,23 zł (wartość wnioskowanej dotacji ,00), c) opracowanie 7 wniosków do WRPO działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP schemat I i III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, d) przygotowanie 2 wniosków do PO KL działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Łączna wartość projektów to ,85 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to ,47 zł. e) przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Wartość inwestycji ,00 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania ,00 zł. 4. W dniu 9 stycznia 2012 r. w Stowarzyszeniu odbył się audyt odnawiający na zgodność Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN :2009. W wyniku audytu, Stowarzyszenie zostało rekomendowane do otrzymania kolejnego już certyfikatu na okres 3 lat w ramach Systemu Zarządzania Jakością na świadczone usługi informacyjne, doradcze o charakterze ogólnym oraz szkoleniowe. 5. W dniach września 2012 r. w Stowarzyszeniu odbył się audyt weryfikujący standard świadczenia usług w zakresie finansowania zwrotnego oraz audyt nadzoru ISO. W oparciu o wyniki audytu nadzoru postanowiono utrzymać certyfikat w ramach Systemu Zarządzania Jakością na świadczone usługi informacyjne, doradcze o charakterze ogólnym oraz szkoleniowe listopada 2012 r. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej przedsiębiorczości została wyróżniona certyfikatem i znakiem Wielkopolska Jakość oraz tytułem Laureata Programu w kategorii: Instytucja Otoczenia Biznesu, za zaangażowanie w promowanie metod zarządzania wśród lokalnych przedsiębiorców.

3 Pozyskiwanie i wydatkowanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. Konferencja na temat kształtowania i promocji produktów turystycznych na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Konferencja odbyła się w dniu 14 czerwca 2012 r. z udziałem 68 osób przedstawicieli wojewódzkich instytucji realizujących zdania na Wielkiej Pętli Wielkopolski, przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej, związków i organizacji działających w zakresie wpierania i rozwoju turystyki wodnej. Przedstawione zostały główne działania prowadzone obecnie na Wielkiej Pętli, jak i planowane inwestycje oraz kompleksowe działania promocyjne. Całkowita wartość projektu to 9.184,28 zł, z czego 7 247,50 zł zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 2. Zrealizowano projekt pt. Odnowienie oznakowania Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego o długości 245 km. Projekt był wykonywany w terminie od 25 kwietnia do 30 listopada 2012 r. Przeprowadzono prace związane z usunięciem starego oznakowania i wprowadzono nowe oznakowanie dla Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego. Wartość projektu to ,98 zł. Projekt zrealizowano w formie powierzenia zadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (dofinansowany w 100%). 3. W dniu 31 maja 2012 r. Stowarzyszenie podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu Przetestowanie i wdrażanie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców. Przyznane wsparcie wynosi ,00 zł. Projekt będzie realizowany do r. Stowarzyszenie w 2012 r. w ramach projektu zrealizowało łącznie 21 kompleksowych usług doradczych. Usługa pilotażowa ma na celu ułatwienie uzyskania przez mikroi małych przedsiębiorców finansowania zwrotnego oraz uświadomienie korzyści z planowania i prognozowania wyników swojej działalności, nauczenie planowania i monitorowania wdrażanych w życie założeń oraz wskazanie korzyści płynących z korzystania w finansowaniu przedsięwzięć z kapitałów obcych. Usługa zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od zbadania potrzeb finansowych klienta i przedstawienia ofert finansowania, przez pomoc w napisaniu biznes planu i wniosku o finansowanie, asystę przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą, po monitorowanie wdrażania założeń biznes planu po uzyskaniu finansowania. Usługa doradcza jest projektem złożonym i obejmuje 2 komponenty. Usługa w Komponencie I zawiera diagnozę potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem najkorzystniejszej oferty w zakresie finansowania zwrotnego oraz

4 wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania w ilości 26 godzin (I etap), asystę przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą w ilości 2 godzin (II etap) oraz pomoc przy wdrożeniu założeń biznes planu oraz asystę przy spłacie zaciągniętego finansowania zwrotnego w ilości 2 godziny miesięcznie przez 6 miesięcy spłaty (III etap). Komponent II to szkolenia w zakresie planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, obejmujące również warsztaty i zajęcia praktyczne. W roku 2012 wykonano łącznie: 21 usług w komponencie I, 18 usług w komponencie II, 74 usług w komponencie III, obsłużono łącznie 21 klientów. Usługa jest dla przedsiębiorców bezpłatna z uwagi na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. W dniu 22 sierpnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Banku Gospodarstwa Krajowego Konsorcjum Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych w Śremie podpisało Umowę Operacyjną I Stopnia o dofinansowanie na prowadzenie działalności finansowej i utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach inicjatywy JEREMIE w kwocie zł. W dniu 28 września 2012 r., zorganizowano konferencje Inicjatywa JEREMIE unijne wsparcie dla przedsiębiorców, inaugurującą nowy fundusz pożyczkowy. W ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE w 2012 r. udzielono 8 pożyczek (8 przedsiębiorców) na kwotę ,00 zł. 5. Od 2 października 2012 r. Stowarzyszenie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu oraz z Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego rozpoczęło realizację projektu Mój własny biznes w ramach PO KL działanie 6.2 Projekt realizowany jest na terenie powiatu gostyńskiego. Jego celem jest samozatrudnienie mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe bezrobotnych, w szczególności osób do 25 r.ż. oraz powyżej 50 r.ż. Rodzaje planowanych działań w projekcie to: szkolenia i doradztwo grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych max. do ,00 zł, wsparcie pomostowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy w wysokości do 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

5 warsztaty i seminaria oraz doradztwo indywidualne, mające na celu rozwój prowadzonej działalności. Planowany termin zakończenia projektu to r. Projektem zostanie objętych 60 osób, z czego planuje się, że 48 uzyska wsparcie finansowe. W wyniku naboru do I grupy szkoleniowej, który zakończył się z dniem r., wpłynęło 37 formularzy rekrutacyjnych (I etap rekrutacji). Do końca roku przeprowadzono II i III etap rekrutacji, tj. rozmowy z psychologiem, określającym predyspozycje i motywacje zawodowe do samodzielnego prowadzenia biznesu oraz testy wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto wykonano materiały promocyjne teczki, notesy, długopisy. Wartość projektu to ,20 zł. 6. W dniu 14 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski na łączną kwotę ,00 zł, w tym na kapitał pożyczkowy ,00 zł. Projekt dotyczy prowadzenia działalności pożyczkowej dla całej Wielkopolski i skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Planuje się objąć projektem 100 osób. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie. 7. UGRS-ŚOWMP jest partnerem projektu Uruchomienie klubu dziecięcego Chatka Puchatka w Psarskim, który jest realizowany w ramach PO KL, działanie 1.5. Wniosek o finansowanie projektu został przez stowarzyszenie przygotowany w kwietniu br. Projekt dotyczy umożliwienia godzenia życia zawodowego i rodzinnego osobom powracającym na rynek pracy poprzez utworzenie klubu dziecięcego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku 1-3 lata. Rozpoczął się w dniu 2 listopada 2012 r. i będzie trwał do r. 8. Stowarzyszenie otrzymało informacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na temat dwóch projektów złożonych przez Stowarzyszenie w 2011 r. do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, które zostały po ocenie merytorycznej rekomendowane do podpisania umowy, ale z powodu wyczerpania środków finansowych nie uzyskały wsparcia na realizację. 9. Stowarzyszenie włożyło wnioski o dofinansowanie projektów: Sam sobie szefem i Kościańska Akademia Przedsiębiorczości w ramach konkursu PO KL działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Pierwszy na kwotę ,54 zł i drugi na kwotę ,76 zł. Projekty uzyskały pozytywną

6 rekomendację do podpisania umowy po ocenie merytorycznej, niestety z uwagi na wyczerpanie środków finansowych nie uzyskały wparcia na realizację. Świadczenie usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cech Rzemiosł Różnych TOR#10 w Śremie Cech Rzemiosł Różnych w Śremie w ramach zawartego ze Stowarzyszeniem porozumienia na obsługę merytoryczną Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR#10 udzielił wsparcia finansowego 12 podmiotom na łączną kwotę ,00 zł. Spotkania, szkolenia, warsztaty, prelekcje itp. 1. W dniu 12 stycznia 2012 r. Dyrektor Biura uczestniczyła w posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było zaopiniowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego Pt. Model Innowacyjny Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego i walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania. 2. W dniu 15 marca 2012 r., Dyrektor Biura Pani Monika Bulińska, wzięła udział w posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego, poświęconym opiniowaniu strategii wdrażania i walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych. Przedmiotem opiniowania Regionalnej Sieci Tematycznej były dwa innowacyjne projekty: a) Interaktywni nauczyciele projektanci edukacyjnej przyszłości realizowanego przez Investin Sp. z o.o. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, b) Jobcoaching innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+, realizowanego przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska + Tarapaty, Jacek Frankowski, s.c. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich marca 2012 r. przedstawiciel Stowarzyszenia Milena Filipowska wzięła udział w pracach komisji konkursowej w powiatowych eliminacjach konkursu Nasza Europa, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Śremie maja 2012 r. w Stowarzyszeniu odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych NT.: Podejmowanie działalności gospodarczej to takie proste. W warsztatach Udział wzięły 24 osoby z klasy o profilu Technik architektury i krajobrazu.

7 5. 4 czerwca 2012 r., w auli Jana Pawła II w Śremie, Stowarzyszenie zorganizowało Forum Instytucji Finansowych, podczas którego zaprezentowane zostały instrumenty wsparcia zwrotnego, będące alternatywą dla powszechnych kredytów czy pożyczek bankowych, dostępne u poszczególnych operatorów finansowych w Wielkopolsce w ramach Inicjatywy JEREMIE, w tym poręczenia oraz pożyczki unijne. Do udziału w forum i prezentacji własnych produktów finansowych zaproszono fundusze pożyczkowe (Wielkopolska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie, Oddział w Poznaniu), poręczeniowe (Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu) oraz banki komercyjne ( Bank Zachodni WBK S.A, BANK PEKAO S.A, PKO Bank Polski S.A). Podczas spotkania zostały też przedstawione nowe projekty Stowarzyszenia, w tym fundusz pożyczkowy i doradztwo w zakresie finansowania zwrotnego czerwca 2012 r. odbyło się w Poznaniu XI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Wielkopolskiego, w którym uczestniczyła Dyrektor Biura Monika Bulińska. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z projektami planów działania dla poszczególnych Priorytetów PO KL na 2013 rok, zatwierdzenie Planu Działań Ewaluacyjnych oraz zapoznanie się ze stanem wdrażania PO KL września 2012 r. zorganizowano konferencję Inicjatywa JEREMIE unijne wsparcie dla przedsiębiorców, inaugurującą nowy fundusz pożyczkowy. Podczas konferencji przybyli goście mogli posłuchać o Inicjatywie JEREMIE, której Menedżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i o założeniach, które ta inicjatywa jako system pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizuje, finansując inwestycje o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. W kolejnej części prezentacji przedsiębiorcy mogli usłyszeć o warunkach udzielania pożyczek na rozwój działalności w ramach nowego funduszu pożyczkowego oraz tanim instrumencie zabezpieczającym zobowiązania kredytowe jakim są poręczenia listopada 2012 r. Stowarzyszenie wzięło udział w Forum Przedsiębiorczości w Kościanie, promując ofertę finansowania zwrotnego w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE.

8 TURYSTYKA, REKREACJA I PROMOCJA 1. Stowarzyszenie odnowiło pomost pływający na pływakach w Kotowie i zleciło nadzór nad pomostem w okresie jego funkcjonowania tj. od maja do października br. 2. Prowadzenie na portalu Facebook konta Stowarzyszenia pod nazwą Region Śremski. Konto służy promowaniu usług i działalności Stowarzyszenia, a także wydarzeń sportowych, turystycznych czy kulturalnych na terenie regionu śremskiego. 3. Stowarzyszenie zakończyło inwentaryzacje obiektów, takich jak: figury, krzyże przydrożne, kapliczki, cmentarze katolickie, ewangelickie i żydowskie. W inwentaryzację cmentarzy, szczególnie ewangelickich włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO. Zostały opracowane teksty i przygotowany materiał zdjęciowy celem wydania książki pt. Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim, która zawierać będzie wszystkie w/w obiekty, ich lokalizację, opis architektoniczny oraz historię. Książka ukaże się w pierwszym kwartale 2013 roku. 4. Wykonano dodruk wydawnictw z serii Spacer po (Brodnicy, Dolsku, Książu Wlkp. i Śremie) w nakładzie łącznym 6000 szt., które częściowo przekazano członkom Stowarzyszenia. 5. Stowarzyszenie opracowało projekt pt. Questy rowerowe regionu śremskiego, w ramach którego ukazał się pierwszy pilotażowy quest pt. Błogosławiony w Jaszkowie w nakładzie 2000 egzemplarzy. W ramach projektu zostanie przygotowanych i wydanych jeszcze 10 questów w kolejnych latach, które będą zachęcały do zwiedzania regionu i poszukiwania informacji o poszczególnych jego atrakcjach w formie zabawy. Stowarzyszenie współpracowało z firmą Greek Bike, która wsparła również finansowo wydanie pierwszego pilotażowego questu. Realizacja questów ma na celu włączenie jak największej liczby społeczności lokalnej w przygotowanie, wdrożenie i realizacje zadania. 6. Stowarzyszenie pomagało w realizacji zadania pt. Szlacheckie Gniazda Wielkopolski, które było prowadzone przez Winogradzką Telewizję Kablową z Poznania. Celem była promocja dworków i pałaców szlacheckich znajdujących się na terenie regionu śremskiego wśród mieszkańców Poznania, które w formie ciekawych reportaży ukazywały się na antenie w/w telewizji. 7. Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy z cyklu Rowerem do (w Mechlinie i w Żurawcu), których głównym celem była popularyzacja zdrowego stylu życia oraz promocja Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego i turystyki

9 rowerowej wśród mieszkańców regionu. Łącznie udział wzięło 850 osób. Imprezy zostały włączone do kampanii Rowerowy Śrem. 8. Stowarzyszenie włączyło się w promocję regionu śremskiego podczas imprez realizowanych w ramach projektu Z Napoleonem do Wielkopolski A mój dziadek był Generałem oraz Napoleon ze smakiem. W dniu 17 czerwca 2012 r., w Jaszkowie, podczas imprezy Napoleon ze smakiem zorganizowano stoisko promocyjne regionu śremskiego stycznia Br. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Nadleśnictwem Babki w sprawie przekazania Nadleśnictwu Babki miejsca postojowego w Dąbrowie. Inwestycja była realizowana jeszcze w 2011 r. i była inwestycją wspólną. Przekazanie wiaty z pełną infrastrukturą zapewni stały dozór i porządek w tym miejscu. Stowarzyszenie ze swojej strony zobowiązało się do wspólnego utrzymania małej infrastruktury poprzez jej modernizację raz na 5 lat, jak to czyniło dotychczas. 10. Stowarzyszenie od stycznia do czerwca 2012 r. realizowało zajęcia warsztatowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Politechnicznych o profilu obsługa ruchu turystycznego na temat : systemu informacji turystycznej, inwentaryzacji walorów przyrodniczych i kulturowych, waloryzacji i interpretacji dziedzictwa dla danego obszaru, ekoturystyki maja 2012 r. Dyrektor Biura Monika Bulińska uczestniczyła w posiedzeniu XVII Walnego Zebrania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, którego głównym punktem było przyjęcie sprawozdania z działalności programowej WOT w 2011 r., przyjęcie sprawozdania finansowego WOT za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi WOT. 12. Stowarzyszenie zorganizowało stoisko promocyjne podczas Śremskiej Skuteromanii 2012, która odbyła się w dniu 19 maja 2012 r. na terenie firmy Totem. 13. Stowarzyszenie uczestniczyło w dniu 9 września w II Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. 14. Stowarzyszenie uczestniczyło w dniu 14 września w spotkaniu z okazji 125-lecia Jubileuszu Towarzystwa Miłośników Ziemi. 15. Stowarzyszenie promowało region śremski podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2012, które odbyły się w Poznaniu w dniach października

10 2012 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas tegorocznych targów promowano ofertę turystyczną regionu śremskiego i gminy Krobia. 16. Dnia 8 listopada 2012 r., Stowarzyszenie otrzymało certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii dwie gwiazdki przyznany przez Polską Organizację Turystyczną dla Centrum Informacji Turystycznej, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie. 17. Stowarzyszenie wykonało jedną nową tablice informacyjną z mapą turystyczną regionu śremskiego, która została ustawiona w Dolsku na terenie tzw. morelowego targu. Realizacja zadań w ramach członkostwa Stowarzyszenia w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1. Stowarzyszenie realizowało zadania w zakresie promocji i wspierania turystyki jako członek Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, w tym: promocja regionu i branży turystycznej w wydawnictwach tematycznych WOT ( Katalog produktów turystycznych, mapa turystyczna Wielkopolski, Weekend w Śremie, Gostyniu i okolicach, Największe atrakcje turystyczne w Wielkopolsce, Turystyka konna w Wielkopolsce, Kuchnia Wielkopolska, Wakacje rodzinne w Wielkopolsce, Turystyka aktywna, Turystyka wodna, Turystyka biznesowa w Wielkopolsce. WOT promuje region śremski poprzez wydawnictwa podczas imprez, targów, wystaw krajowych i zagranicznych. Stowarzyszenie jako członek uczestniczy w projekcie Kompleksowej promocji wiodących produktów turystycznych Wielkopolski, brało również udział w tworzeniu projektu Kompleksowa promocja markowego produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski. Ponadto aktualne informacje z regionu o np. imprezach zamieszczane są w newsletterze WOT i stronie internetowej 2. Udział w bezpłatnych warsztatach dla informatorów IT. WSPÓŁPRACA REGIONALNA Stowarzyszenie w dniach od 4 do 9 listopada 2012 r. zorganizowało wizytę delegacji Guichen w regionie śremskim i w gminie Krobia. Tematem przewodnim wizyty była Edukacja/Kultura/Nauka. Sporządziła: Monika Bulińska Dyrektor Biura Data: 31 styczeń 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo