WARUNKI UCZESTNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, Poznań, Poland tel. +48/ , 25 04; fax +48/ ; Konto / Bank account: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/poznań Nr konta PLN: Nr konta EUR (IBAN): PL , SWIFT: BPKOPLPW Płatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register KRS / National Court Register number: Kapitał zakładowy / Share capital: ,00 PLN WARUNKI UCZESTNICTWA T E R M S O F P A R T I C I P A T I O N 1 T e r m i n n a d s y ł a n i a zg ł o s ze ń u c ze s t n i c t w a / A p p l i c a t i o n d e a d l i n e r. Po tym terminie zgłoszenia będę przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej. After the date mentioned applications shall be considered provided exhibition space still available. 2 Z g ł o s ze n i e u c ze s t n i c t w a / A p p l i c a t i o n f o r m Strefa EDUKACJA/ EDUCATION Zone Strefa KREATYWNI / CREATIVES Zone INNOWACJE// INNOVATION Zone MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa (oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do danej strefy) pod warunkiem wpłaty kaucji z tytułu zamówionego pakietu, o którym mowa poniżej. MTP accepts participant application (original form for choose zone, completed and signed) provided that the order package lease deposit (as referred to below) is paid. 3 O k r e s m o n t a żu i d e m o n t a żu s t o i s k a / S t a n d c o n s t r u c t i o n a n d d i s m a n t l i n g p e r i o d s 3.1. Montaż / Assembly: Demontaż / Dismantling: w godzinach , Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: Pavilions and fairgrounds opening hours: 7.00 a.m p.m. 4. TERMIN I GODZINY OTWARCIA / OPENING DATES AND TIMES 4.1. Termin wydarzenia arena DESIGN: r. arena DESIGN dates: Godziny otwarcia: Opening Times: - dla wystawcow: 9:00 19:00 - for exhibitors: 9 am 7 pm - dla zwiedzających: 10:00 18:00 (w piątek 9:00 17:00) - for visitors:10 am 6 pm (On Friday 9 am 5 pm) 5. W A R U N K I P Ł A T N O Ś C I / T E R M S O F P A Y M E N T 5.1. Ceny powierzchni wystawienniczej, związanej z uczestnictwem w targach obejmują: The exhibition space prices related to the participation in the trade fair include the following: czynsz najmu powierzchni na okres wydarzenia arena DESIGN oraz montażu i demontażu space rental fee for the arena DESIGN period, construction and dismantling periods w przypadku powierzchni zabudowanej dodatkowo standardową zabudowę i wyposażenie wg projektu MTP for developed space additionally standard stand construction and furnishings as per MTP s design 5.2. Przy obliczaniu opłaty za najem powierzchni MTP dokonują zaokrąglenia metrażu do pełnego m 2 według zasad matematycznych. In the calculation of the space rental fee, MTP mathematically rounds off the space to a full square metre Wielkość zamówionej powierzchni nie może być mniejsza niż 6m 2 / The minimum stand area is 6m 2 6. KAUCJA Z TYTUŁU ZAMÓWIENIA PAKIETU PREZENTACYJNEGO / ORDER OF PRESENTATION PACKAGE LEASE DEPOSIT 6.4. Z tytułu zamówionego pakietu prezentacyjnego zamawiający dokonuje wpłaty kaucji, która stanowi warunek przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa Wysokość kaucji: 20% wartości brutto zamówionego pakietu prezentacyjnego dla wpłat dokonanych do r. 50% wartości brutto zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych po r. do r. 100% wartości brutto zamówionego pakietu prezentacyjnego dla wpłat dokonanych po r Z tytułu wpłaty kaucji nie będzie wystawiona faktura. Kaucja wpłacona przez zamawiającego powierzchnię zostanie w dniu zawarcia umowy (Potwierdzenie Zgłoszenia Uczestnictwa) zaliczona na poczet opłaty za najem powierzchni wystawienniczej. Dokonana opłata zostanie przez MTP zafakturowana w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy (tj. daty wystawienia Potwierdzenia) W przypadku otrzymania opłaty z tytułu najmu powierzchni w wysokości mniejszej niż 100 % brutto* zamówionej powierzchni, pozostała część należności zostanie przez MTP zafakturowana (tzw. faktura końcowa) nie wcześniej niż 30 dni przed udostępnieniem powierzchni (rozpoczęciem okresu montażu stoisk). Pozostałą do zapłaty część należności, wynikającą z faktury za najem powierzchni, należy uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub 5 dni od dnia otrzymania faktury Z tytułu najmu powierzchni rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin nadsyłania zgłoszeń 6.4. Deposit in respect of order presentation package is required for participant application registration by MTP Deposit rate: 20% of total gross charge for package ordered for payments made by % of total gross charge for package ordered for payments made between and % of total gross charge for package ordered for payments made after An invoice shall not be issued for the payment of a deposit. A deposit paid by the party ordering the exhibition space on the day of contract conclusion (Confirmation of Participant Application) shall be credited to the exhibition space rental payment. An invoice for the payment shall be issued by MTP within 7 days from the contract conclusion (i.e. the date on which the Confirmation is issued). 6.7 Should the payment for exhibition space rental be made in the amount lowerthan 100% of gross* space ordered, the remaining payment will be invoiced by MTP (final invoice) not earlier than 30 days before the space is made available (beginning of stand construction period). The remaining amount due as per the space rental invoice shall be paid within 14 days from the invoice issuance date or within 5 days after invoice receipt. 6.8 All settlements of accounts with foreign contractors for space rental shall be carried out by MTP according to the average EUR exchange rate announced by the National Bank of Poland on the last workday preceding the application deadline. 1

2 7. WPIS DO K A T A L O G U - s p e c y f i k a c j a t e c h n i c zn a m a t e r i a ł ó w C A T A L O G U E E N TR Y - t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n o f m a t e r i a l s Wyszczególnienie / Specification WARUNKIEM ZAMIESZCZENIA PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW W KATALOGU JEST ICH ZAMIESZCZENIE NA PLATFORMIE Login zostanie przesłany na adres . Prosimy o zamieszczenie materiałów w terminie do All materials for the catalogue entry put on the website web address Login will be send by . Please put your company name and materials till Tekst oferty - tekst (maksymalnie do 600 znaków dla każdej wersji językowej) powinien dotyczyć Państwa oferty prezentowanej podczas wydarzenia arena DESIGN Prosimy o przesłanie tekstu w języku polskim oraz w języku angielskim w celu zachowania poprawności tłumaczeń. Redakcja katalogu zastrzega sobie prawo do korekty; - teksty muszą być przesłane w programie Word. Text of offer - Text of offer (max to 600 characters for each language) should contain only information concerning offer presented during the arena DESIGN 2015 event. In order to keep the translations correct please send us the text of trade offer in the following languages: Polish and English, in case of lack of translations. The entries reserve a right to correction; - texts must be sent in Word Tekst z danymi Uczestnika - pełna nazwa firmy/uczestnika, miasto, kraj, adres www (w języku polskim oraz w języku angielskim); - teksty muszą być przesłane w pliku "otwartym" (zapis w formacie.doc). Logo Warunkiem zamieszczenia logo w katalogu jest jego przesłanie w formacie: *.ai, w wersji kolorowej i czarno-białej, zapisie w formacie wektorowym (teksty zamienione na krzywe), o wielkości pliku 1MB (szerokość nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 100 mm). Zdjęcie - zdjęcie produktu na neutralnym tle bez aranżacji (wysoka jakość do druku), wersja w kolorze, zapis w formacie.tiff, rozdzielczość 300 dpi, zapis w CMYK, format 150x150 mm. Oświadczenie Zgoda na publikację informacji tekstowych we wszystkich materiałach informacjyjno promocyjnych towarzyszących wydarzeniu arena DESIGN Text from the Participant's data - full name of company/ person, city, country and website address (in Polish and English version); - texts must be sent in the file "open" (recording format.doc). The logo The logo should be sent in colour and black-and-white version, in format *.ai, maximum file size 1MB, at least 10 mm height (not more than 100mm ). Photo Product photo on a neutral background, not arranged, jpg format, 300 dpi resolution, CMYK colour format, file size up to 3 MB (150 x 150 mm). Statement Consent for publication of text information on all promotional materials accompanying event arena DESIGN O P Ł A T A Z A U Ż YT K O W A N I E S I E C I E N E R G E T Y C ZN E J / T E R M S O F P A Y M E N T F O R R E M A I N I N G T R A D E F A I R S E R V I C E S 8.1. Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do uiszczenia opłaty za użytkowanie sieci energetycznej MTP, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego MTP shall charge the customers ordering electricity supply for the use of its power network. The rates depend on the power supplied and are as follows: Moc przyłącza Power supply Opłata netto / Net charge ** [w PLN] 3 kw (1x16A) 65 9 kw (3x16A) kw (3x25A) kw (3x32A) kw (3x63A) 650 2,3 kw (1x10A) 24 h 50 9 kw (3x16A) 24 h Opłata za użytkowanie sieci energetycznej zostanie zafakturowana w terminie 7 dni od dnia zakończenia targów. An invoice for the use of electricity shall be issued within 7 days from the fair conclusion date Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za użytkowanie sieci energetycznej są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów. / All settlements of accounts with foreign contractors for the use of electricity shall be carried out by MTP according to the average EUR exchange rate announced by the National Bank of Poland on the last workday preceding the fair commencement date. 9. O P Ł A T A Z T Y T UŁ U W Y W O Z U O D P A D Ó W / W A S T E C O L L E C T IO N C H A R G E 9.1. Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od wykonawców stoisk opłatę, której wysokość jest uzależniona od wielkości wynajętej powierzchni: MTP shall receive from stand constructors a waste collection charge. The rates depend on the size of the space rented and are as follows: Powierzchnia wynajęta Rented space Do / up to 150 m 2 Opłata netto / Net charge ** [w PLN] 8,50 za każdy m2 powierzchni wynajętej / 8,50 per each m 2 of rented space Powyżej / over 150 m 2 ryczałt 1097,00 / flat rate: 1097, Opłata z tytułu wywozu odpadów zostanie zafakturowana w terminie 7 dni od dnia zakończenia wydarzenia arena DESIGN. / The waste collection charge shall be invoiced within 7 days from the arena DESIGN conclusion date Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za wywóz odpadów są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie wydarzenia arena DESIGN. / All settlements of accounts with foreign contractors for the waste collection charge shall be carried out by MTP according to the average EUR exchange rate announced by the National Bank of Poland on the last workday preceding the fair commencement date. 2

3 1 0. N A L E Ż N OŚ C I A K O S Z T Y B A N KO W E / P A Y M E N T S A N D B A N K C H A R G E S / COMMISSIONS Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu arena DESIGN, jak zamówienia powierzchni i innych usług targowych powinny być regulowane jako wolne od opłat bankowych. / All payments for participation in the arena DESIGN, like space rental fees and orders of trade fair services shall be settled by the payers together with any applicable bank charges and commissions Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy dokonywać na konto / All payments in respect of fair participation are required to the bank account: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, Poznań, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/poznań nr konta: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Poznań International Fair Ltd. ul. Głogowska 14, Poznań, Poland Bank account: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/poznań Nr konta EUR (IBAN): PL , SWIFT: BPKOPLPW * wartość brutto obejmuje iloczyn ilości zamówionej powierzchni i jej ceny jednostkowej oraz uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy / Gross value is the ordered space multiplied by its unit price and includes the value added tax (VAT), if applicable ** cena jednostkowa / opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT) / Unit price/net fee does not include the value added tax ( VAT). Regulamin dla uczestników targów jest dostępny na stronie internetowej Na życzenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową. Regulations for trade fair participants are available on the website Regulations will be sent by post on the Exhibitor s request. 3

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje

PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN czyli wszystkie ważne informacje Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo