ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 Okres realizacji: 1 grudzień luty 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sporządzono dnia r.

2 I. Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 II. Okres realizacji zamówienia: Okres realizacji projektu: 15 sierpień luty Okres realizacji przedmiotu zamówienia trwa 3 miesiące. Okres realizacji: 1 grudzień luty 2015 Szczegółowy okres realizacji etapów projektu: ETAP 1 zrealizowany został w okresie 15 sierpnia 2013 do 31 marca 2014 Etap ten obejmował: Prace analityczne: Panel domenowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych systemu, dokumentacji systemu wraz przepływem danych między Grupą Adweb, a partnerami oraz zaplanowanie rozwiązań połączeń z API, a także stworzenie projektu bazy danych. Panel fakturowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych, dokumentacji wraz z przepływem danych, zaplanowanie mechanizmów dotyczących eksportu faktur do systemów partnerów, pobieranie danych o rozliczeniach od partnerów oraz mechanizm rozliczający operacje na domenach. Panel resellera - ma na celu dostarczyć rozwiązanie rejestracji domen dla partnerów dzięki wprowadzeniu rozwiązania pośredniczącego między Grupą Adweb, a obecnymi partnerami. Umożliwi to rozwój zarówno Grupie Adweb jak i partnerom. Backend powstanie pełna dokumentacja sytemu, potrzeba stworzenia mechanizmu zarządzania całością systemu dla administratorów systemu, zebranie wszystkich funkcji z poprzednich Analiz, zaplanowanie bazy danych oraz dokumentacji funkcji dostarczanych administratorom.

3 Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym etapie analiza przedwdrożeniowa, w ramach której nastąpi opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej zawierającej wymagania funkcjonalne wobec systemu B2B, uwzględniającego wymagania Partnerów projektu wraz ze sposobem realizacji prac. Analiza: Zapoznanie się z dokumentacjami systemów partnerów Zapoznanie się z protokołami komunikacji partnerów Wybór technologii komunikacji z systemami partnerów Stworzenie dokumentacji systemu Specyfikacja Procedury Testowej oraz Specyfikacja Przypadków Testowych Makiety funkcjonalne systemu Projekt bazy danych systemu. ETAP 2 - realizowany w okresie 1 kwietnia 2014 do 28 luty 2015 W ramach etapu zaplanowane zostało stworzenia struktury przyszłego systemu, poprzez realizację prac programistycznych, wdrożenie, testy systemu. 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych tj.: prac programistycznych składających się z etapu: programowania, testowania, oraz API partnerów. Prace programistyczne obejmować będą swym zasięgiem panel domenowy, panel fakturowy, panel resellera, CMS front, CMS panelu domenowego, backend. a) Programowanie na programowanie składa się cały zakres prac, który wychodząc od analizy i stworzonej z jej przyczyny dokumentacją, polegać będzie na stworzeniu systemu do rejestracji i utrzymywania domen internetowych, wedle założonych w niniejszym wniosku celów.

4 b) Na testowanie składa się: -Napisanie scenariuszy testowych dla całego systemu a następnie -Testy jednostkowe wybranych funkcjonalności elementów systemu ( frontend i backend) -Testy manualne (funkcjonalne) wszystkich elementów i połączeń miedzy systemami -Testy przeglądarkowe systemu -Testy bezpieczeństwa aplikacji -Testy selenium (zautomatyzowane) -Testy wydajnościowe -Testy ruchu i usability -Testy bezpieczeństwa systemu pod katem serwera/wdrożenia 2) Prace wdrożeniowe Na wdrożenie składa się m.in.: -Instalacja serwerów i oprogramowania i zabezpieczeń firewall, mechanizmy backupu -Przygotowanie dokumentacji systemu serwerowego -Wygenerowanie certyfikatów do połączeń z partnerami, wdrożenie polityku bezpieczeństwa -Napisanie i przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa -Sprawdzenie i uruchomienie mechanizmów replikacyjnych i backupowych -Ogólne testy działania platformy po wdrożeniu napisanego oprogramowania API: 3) Stworzenie API - interfejsów programowania aplikacji A) API partnerów PANEL DOMENOWY niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana. B) API partnerów PANEL RESELLERA niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów i wprowadzaniem zmian w API dla naszych nowych partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów

5 oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana aby i naszym nowym partnerom świadczyć poprawnie usługi C) API partnerów BACKEND niezbędne ze względu na Stworzenie rozwiązań umożliwiających w łatwy sposób komunikować się z partnerami a w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo zautomatyzować proces wymiany kluczy SSL, czy zmian danych dostępowych do systemów partnerów login, haslo, klucz ssl, adres IP serwerów łączących się. 4) Pięciodniowe szkolenie specjalistyczne z obsługi wdrażanego systemu dla pracowników Grupy Adweb. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest także zakup zewnętrznych usług szkoleniowych dla pracowników firmy Adweb - łącznie 5 dni szkoleniowych ściśle związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu. Szkolenia te zapewnią przygotowanie pracowników do zarządzania systemem będącym istotą niniejszego projektu oraz optymalizacji czasu przy jego obsłudze, jak również zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych między Grupą Adweb(Wnioskodawcą) a Partnerami. Zakres szkoleń: - Podstawy pracy w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 2 dni - Zarządzanie i bezpieczeństwo w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 3 dni Szkolenia te umożliwią pracownikom Grupy Adweb sprawną pracę oraz zarządzanie wdrażanym systemem. III. Termin składania ofert: 30 listopada 2014 do godz. 18:00 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 1 grudnia 2014 o godz na stronie internetowej /po-ig/ w zakładce Postępowania ofertowe.

6 Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania ofertowego telefonicznie lub pisemnie na adres korespondencyjny, lub owy. IV. Miejsce i sposób składania ofert: Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: Z dopiskiem: Oferta dotyczy projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb V. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena za poszczególne elementy etapów systemu B2B - spełnienie podanych w punktach XI i XII warunków Ocena spełnienia warunków wymaganych w punktach XI i XII zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. VI. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego: Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu informatycznego rejestracji i utrzymywania domen - wielomodułowego, zaawansowanego systemu B2B do komunikacji w czasie rzeczywistym z partnerami dostarczającymi usługi rejestracji domen, utrzymywania stref dns na poziomie globalnym oraz obsługującego API partnerów do usług. Wnioskodawca jest firma zajmująca sie rejestracja domen internetowych z całego świata oraz utrzymywaniem tychże domen, transferami, jak również zapewnieniem wszelkich działań na domenach. W działalności tej firma współpracuje z Partnerami dostawcami domen, rejestrami domen z wybranymi końcówkami, czyli NASK (domeny rejestru pl), Eurid (domeny rejestru eu), EURODNS (rejestry narodowe oraz domeny globalne np. com). Obecnie większość czynności

7 komunikacji miedzy Zleceniodawcą, a Partnerami, z uwagi na brak po stronie Zleceniodawcy systemów w pełni obsługujących API partnerów, sprowadza się do powolnej, niezoptymalizowanej i ręcznej pracy, która generuje niepotrzebne wydatki i czyni Zleceniodawcę firmą mało konkurencyjna na rynku. Dzięki systemowi informatycznemu rejestracji domen komunikacja odbywać będzie się w obie strony pomiędzy partnerami a Wnioskodawca w czasie rzeczywistym i w sposób w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu w czasie rzeczywistym możliwe będzie zarzadzanie usługami, rejestracja nowych, a także pełna konfiguracja po stronie partnera i Wnioskodawcy na jego serwerach dns. Komunikacja będzie się odbywać w sposób całkowicie zautomatyzowany, a wymiana informacji pomiędzy partnerami odbywać się będzie wyłącznie w trybie online przez Internet, bez udziału ręcznego jak to miało miejsce do tej pory. VII. Przedmiot Zamówienia: Informatyczne rozwiązanie B2B wraz z platformą sprzętową zapewniające automatyzację procesów biznesowych Zamawiającego w ramach projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w szczególności: ETAP 2 kontynuacja prac, począwszy od prac programistycznych, w okresie 1 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 Okres realizacji zamówienia: do 28 lutego 2015 Poszczególne etapy projektu powinny być wycenione oddzielnie. Zamówienie obejmuje wdrożenie rozwiązania B2B wraz z implementacją pocesów w systemie B2B wedle posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dostarczonej przez partnerów. Zamawiający posiada wykonaną już część prac programistycznych dla Panelu Domenowego, którą udostępnia oferentom na życzenie. Wymagane jest, aby dostarczone rozwiązanie B2B spełniało wymogi zgodnie z ideą systemu zorientowanego na usługi SOA. Rozwiązanie powinno być nastawione na rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb biznesu. Paradygmat SOA zakłada: Integrację z dowolnymi systemami opartymi na usługach

8 Szybkie rozszerzenie i modyfikację systemu oraz zmiany w procesach biznesowych Elastyczną konfigurację usług w celu realizacji procesu biznesowego Szybkie tworzenie dedykowanych rozwiązań korzystających z istniejących usług Poza wspieraniem komunikacji między systemami rozwiązanie B2B powinno również zawierać interfejs WWW dający dostęp do informacji o obsługiwanych procesach. VIII. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wymagany jest wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb w postaci nagranych danych na nośniku CDROM oraz PENDRIVE. IX. Cel Projektu System informatyczny do Rejestracji i utrzymywania domen to planowany wielomodułowy zaawansowany system B2B do komunikacji w czasie rzeczywistym z parterami dostarczającymi usługi rejestracji domen, utrzymywania stref dns na poziomie globalnym oraz obsługujący API partnerów do usług, w tym m.in. rejestracji domen, zarządzania systemem dns w tym m.in. publikowanie stref domen na serwerach dns partnerów, delegowanie na serwery dns Grupy Adweb, komunikacji z partnerem dostarczającym powiadomień sms, a także komunikacji z systemami partnera dostarczającego płatności online i oraz ich systemami finansowo-księgowymi. W chwili obecnej większość czynności komunikacji między Wnioskodawcą, a partnerami z uwagi na brak systemów w pełni obsługujących API partnerów sprowadza się do powolnej i ręcznej pracy, co przy rozwoju działalności Wnioskodawcy i wymogów rynku dotyczących działań i operacji w czasie rzeczywistym prowadzi do problemów z konfiguracją usług, ich aktywowaniem czy zarządzaniem. Nowy system w pełni obsłuży API partnerów i pozwoli na automatyzację skomplikowanych operacji w komunikacji i wyeliminuje problemy i częste błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Niezmiernie istotnym jest fakt, że system, który zastąpi stary, powstały w 2002 roku, zupełnie zrewolucjonizuje przepływ informacji między Wnioskodawcą a partnerami, czyniąc go w pełni automatycznym w oparciu o wykorzystane API. Co więcej, system będzie

9 rozwojowy, co oznacza, że pozwoli na jego dalsze skalowanie i rozwijanie np. o nowo powstałe końcówki domen, jakie mogą w najbliższych latach pojawić się na rynku. Włączanie do systemu nowych procesów biznesowych będzie zautomatyzowane dzięki kodowi i strukturze systemu, które umożliwiają dalszą rozbudowę systemu. Niezmiernie ważnym jest, że system nie jest zamkniętym, ale pozwala na reagowanie poprzez dopisywanie nowych funkcjonalności, nie tylko na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, ale i nowe usługi związane z domenami internetowymi, jakie mogą pojawić się w przyszłości. W nowym systemie wykorzystane zostaną obecne dostępne protokoły partnerów, które dzięki API zostaną połączone w jeden zwarty system, zapewniający realizację procesów informatycznych. X. Zakres i charakterystyka poszczególnych etapów przedsięwzięcia: ETAP 1 zrealizowany został w okresie 15 sierpnia 2013 do 31 marca 2014 Prace analityczne obejmowały swym zasięgiem Panel domenowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych systemu, dokumentacji systemu wraz przepływem danych między Grupą Adweb, a partnerami oraz zaplanowanie rozwiązań połączeń z API, a także stworzenie projektu bazy danych. Panel fakturowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych, dokumentacji wraz z przepływem danych, zaplanowanie mechanizmów dotyczących eksportu faktur do systemów partnerów, pobieranie danych o rozliczeniach od partnerów oraz mechanizm rozliczający operacje na domenach. Panel resellera - ma na celu dostarczyć rozwiązanie rejestracji domen dla partnerów dzięki wprowadzeniu rozwiązania pośredniczącego między Grupą Adweb, a obecnymi partnerami. Umożliwi to rozwój zarówno Grupie Adweb jak i partnerom. Backend powstanie pełna dokumentacja sytemu, potrzeba stworzenia mechanizmu zarządzania całością systemu dla administratorów systemu, zebranie wszystkich funkcji z poprzednich Analiz, zaplanowanie bazy danych oraz dokumentacji funkcji dostarczanych administratorom. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym etapie analiza przedwdrożeniowa, w ramach której nastąpi opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej zawierającej wymagania

10 funkcjonalne wobec systemu B2B, uwzględniającego wymagania Partnerów projektu wraz ze sposobem realizacji prac. Analiza: Zapoznanie się z dokumentacjami systemów partnerów Zapoznanie się z protokołami komunikacji partnerów Wybór technologii komunikacji z systemami partnerów Stworzenie dokumentacji systemu Specyfikacja Procedury Testowej oraz Specyfikacja Przypadków Testowych Makiety funkcjonalne systemu Projekt bazy danych systemu. ETAP 2 - realizowany w okresie 1 kwietnia 2014 do 28 lutego 2015 W ramach etapu planowane jest stworzenia struktury przyszłego systemu, poprzez realizację prac programistycznych, wdrożenie, testy systemu. 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych tj.: prac programistycznych składających się z etapu: programowania, testowania, oraz API partnerów. Prace programistyczne obejmować będą swym zasięgiem panel domenowy, panel fakturowy, panel resellera, CMS front, CMS panelu domenowego, backend. a) Programowanie na programowanie składa się cały zakres prac, który wychodząc od analizy i stworzonej z jej przyczyny dokumentacją, polegać będzie na stworzeniu systemu do rejestracji i utrzymywania domen internetowych, wedle założonych w niniejszym wniosku celów. Zamawiający posiada wykonaną już część prac programistycznych dla Panelu Domenowego, którą udostępni Wykonawcy.

11 b) Na testowanie składa się: -Napisanie scenariuszy testowych dla całego systemu a następnie -Testy jednostkowe wybranych funkcjonalności elementów systemu ( frontend i backend) -Testy manualne (funkcjonalne) wszystkich elementów i połączeń miedzy systemami -Testy przeglądarkowe systemu -Testy bezpieczeństwa aplikacji -Testy selenium (zautomatyzowane) -Testy wydajnościowe -Testy ruchu i usability -Testy bezpieczeństwa systemu pod katem serwera/wdrożenia 2) Prace wdrożeniowe Na wdrożenie składa się m.in.: -Instalacja serwerów i oprogramowania i zabezpieczeń firewall, mechanizmy backupu -Przygotowanie dokumentacji systemu serwerowego -Wygenerowanie certyfikatów do połączeń z partnerami, wdrożenie polityku bezpieczeństwa -Napisanie i przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa -Sprawdzenie i uruchomienie mechanizmów replikacyjnych i backupowych -Ogólne testy działania platformy po wdrożeniu napisanego oprogramowania API: 3) Stworzenie API - interfejsów programowania aplikacji A) API partnerów PANEL DOMENOWY niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana. B) API partnerów PANEL RESELLERA niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów i wprowadzaniem zmian w API dla naszych nowych partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów

12 oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana aby i naszym nowym partnerom świadczyć poprawnie usługi C) API partnerów BACKEND niezbędne ze względu na Stworzenie rozwiązań umożliwiających w łatwy sposób komunikować się z partnerami a w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo zautomatyzować proces wymiany kluczy SSL, czy zmian danych dostępowych do systemów partnerów login, haslo, klucz ssl, adres IP serwerów łączących się. 4) Pięciodniowe szkolenie specjalistyczne z obsługi wdrażanego systemu dla pracowników Grupy Adweb. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest także zakup zewnętrznych usług szkoleniowych dla pracowników firmy Adweb - łącznie 5 dni szkoleniowych ściśle związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu. Szkolenia te zapewnią przygotowanie pracowników do zarządzania systemem będącym istotą niniejszego projektu oraz optymalizacji czasu przy jego obsłudze, jak również zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych między Grupą Adweb(Wnioskodawcą) a Partnerami. Zakres szkoleń: - Podstawy pracy w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 2 dni - Zarządzanie i bezpieczeństwo w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 3 dni Szkolenia te umożliwią pracownikom Grupy Adweb sprawną pracę oraz zarządzanie wdrażanym systemem. XI. Oferta powinna zawierać składowe z wyodrębnionymi cenami za: A. Etap 2 dla poszczególnych prac z opisanego etapu Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. niezawierających którejkolwiek z pozycji rozpisanych wedle zakresu prac ujętych w tym dokumencie. Każdy element powinien być wyceniony oddzielnie. Oferta powinna także:

13 - posiadać datę sporządzenia - posiadać datę lub czas obowiązywania oferty - być ostemplowana pieczątką firmową oferenta - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i NIP - podpisana przez Oferenta. XII. Oferent powinien złożyć oświadczenie OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; XIII. Wymagania funkcjonalne dla systemu B2B W wyniku wdrożenia przedmiotowego systemu poprawie ulegnie efektywność wszystkich objętych projektem procesów biznesowych. Wzrost efektywności wiązać się będzie przede wszystkim z oszczędnością czasu i obejmie następujące procesy: 1. Wymiana danych (Połączenie z API ) Połączenie naszego systemu z systemami naszych partnerów w celu wymiany danych. Połączenie w sposób bezpieczny przy użyciu kodowanej transmisji danych (kodowanie SSL), przy uzyciu logini u hasla, oraz połączenie z określonego numeru IP. Ma na celu zestawienie połączenia między systemami i wymianę danych wedle dokumentacji API partnerów. 2. Weryfikacja komunikacji- (Obsługa kodów błędów/sukcessów) Ma na celu weryfikację komunikacji między systemami naszym a partnerów. Każda operacja między nami a partnerem poprzez API programowe ma obsługę błędów oraz możliwych stanów. Poprzez obsługę błędów/sukcesów jesteśmy w stanie weryfikować każde zlecenie i każdy aspekt komunikacji między systemami. 3. Weryfikacja Płatności (Pobranie ilości środków na koncie ) Ma na celu sprawdzenie kwot przedpłat w systemie naszych partnerów po to aby nasze zlecenia były rozliczane i realizowane poprawnie. W chwili gdy środki na koncie partnerów są równe 0 nasz system przestaje funckjonować, bardzo ważny proces który będzie weryfikował nasze salda u poszczególnych partnerów. Rozliczanie z partnerami w sposób ciągły dzięki płatności online i na podstawie API jakie udostępniają partnerzy do rozliczeń, w chwili obecnej jest to wszystko realizowane ręcznie.

14 4. Raportowanie i weryfikacja danych (Pobranie list obsługiwanych domen/kontaktów ) Proces odpowiedzialny za sprawdzenie aktualnie obsługiwanych obiektów w celach raportowych umożliwi raportowanie i weryfikacje danych 5. Definiowanie cenników (Pobranie cenników obsługiwanych domen ) Proces odpowiedzialny za definiowanie cenników w jakich realizujemy poszczególne transakcje u partnerów, ma na celu definiowanie cenników naszych usług i dzięki niemu wiemy ile każda operacja u partnera kosztuje Grupę Adweb 6. Definiowanie dostępów (Adresy IP - pobranie dopuszczonych do systemu, dodanie adresu, usunięcie adresu ) Proces bezpieczeństwa dzięki któremu definiujemy dostępu do systemów partnerów z określonych adresów IP 7. Elektroniczny obieg dokumentów Umożliwi na wielu polach komunikację z partnerami w sposób elektroniczny. Ma na celu ograniczenie korespondencji tradycyjnej oraz skanowania dokumentów. Export dokumentów z baz danych do formatów XML, XLS,PDF, które można bezpośrednio zaimportować np. do CDN Optima i innych systemów księgowych aby zapewnić komfort pracy działami finansowo-księgowymi partnerów. Elektroniczny obieg dokumentów potrzebnych do wykonania akcji cesji składowanie dokumentów i udostepnienie partnerom w postaci elektronicznej a nie tradycyjnej bądź faxem jak o to miało miejsce do tej pory. Generujemy odpowiedni XML z danymi, i na tej podstawie generowane jest odpowiednie żądanie do partnera i wysyłane poprzez API. Elektroniczny obieg dokumentów wymagany do wykonania akcji transferu i dostarczenie w takiej postaci partnerom do weryfikacji w postaci elektronicznej a nie tradycyjnej bądź faxem jak o to miało miejsce do tej pory. Generujemy odpowiedni XML z danymi, i na tej podstawie generowane jest odpowiednie żądanie do partnera i wysyłane poprzez API. 8. Operacje na domenach (Obsługa Domen ) Procesy pozwalają operować na obiektach typu domena poprzez API naszych partnerów. Rejestrować domeny, transferować, sprawdzać dostępność, zmieniać dane domeny delegacje, właściciela, odnawiać domeny, zmieniać okresy abonamentowe. Proces także odpowiedzialny za tworzenie hostów (nowych rekordów) dla stref DNS I delegowaniu na konkretne numery IP. Dzięki temu mechanizmowi może działać odwzorowanie nazwa nr IP, potrzebne do rejestracji domen u naszych partnerów. 9. Autmatyczna edycja danych (Kontakty )

15 Procesy pozwalają operować na obiektach typu kontakty - poprzez API naszych partnerów. M.in. rejestrować dane osobowe w bazach danych partnerów, edytować dane osobowe w bazach naszych partnerów. Potrzebne do wymieniania danych osobowych także w postaci elektronicznego obieguo dokumentów dane generowane na potrzeby transferu obiektów, cesji danych i bezpośrednio związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. Proces umożliwiający także grupowanie danych osobowych w profile I wykorzystywanie w operacjach masowych, bądź gdy dany kontakt posiada kilka adresów kontaktowych a należy do jednego właściciela 10. Weryfikacja uprawnień (Użytkownicy systemu ) Proces odpowiedzialny za definiowane dostępów operatorów do systemów partnerów i naszego oraz umożliwiający weryfikacje tych uprawnień. Związany bezpośrednio z bezpieczeństwem systemu. 11. Weryfikacja operacji (Poll Messages (mechanizmy potwierdzeń od partnerów)) Proces związany z komunikatami systemowymi z systemów partnerów jest to drugi stopień potwierdzeń (1 stopień opisany powyżej jako Obsługa kodów błędów/sukcesów odpowiedzialny za weryfikowanie operacji miedzy nami a partnerami. 12. Automatyczny obieg fv (Invoice (mechanizmy dotyczące wystawiania faktur)) Proces odpowiedzialny za generowanie faktur, edycje oraz listowanie czy tez exportowanie miedzy systemami naszym a partnerów, umożliwia prowadzenie rozliczeń i generowanie raportów. 13. Automatyczne informowanie (Notification (mechanizmy dotyczące alertów)) Proces odpowiedzialny za notyfikacje naszej obsługi klienta, partnerów w kluczowych kwestiach np na podstawie innego procesu (Poll Messages). Dane z Poll Messages mogą zostać przetworzone i zamienione na maila i sms-a i będą informować nas o ważnych operacjach między systemami naszym a partnerów. Całość dokumentacji API naszych partnerów jest do dyspozycji oferentów po podpisaniu umowy o poufności. Funkcjonalności z dokumentacji naszych partnerów a w szczególności dotyczące powyższych procesów muszą być zrealizowane w 100% - wymóg konieczny.

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo