Herregård Extra - Wersja 1 Strona 1 z 17 KARTA CHARAKTERYSTYKI. Herregård Extra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Herregård Extra - Wersja 1 Strona 1 z 17 KARTA CHARAKTERYSTYKI. Herregård Extra"

Transkrypt

1 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 1 z 17 KARTA CHARAKTERYSTYKI Herregård Extra Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania Data wersji Identyfikator produktu Nazwa produktu Nr Artykułu Definicja produktu Herregård Extra 03XXXX Malować 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Grupa produktów Zastosowanie substancji/ preparatu Substancja chemiczna może być używana przez ogół społeczeństwa Mieszanina Używany do obróbki powierzchni. Używany zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Tak 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy Adres biura Kod pocztowy Nazwa miejscowości Kraj Telefon Faks Strona www Nr przedsiębiorstwa Gjøco AS Ørvegen Torvikbukt Norge NO MVA

2 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 2 z Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy Telefon: Opis: Informacji o truciznach SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja wg (WE) nr 1272/ 2008 (CLP) Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H Elementy oznakowania Piktogramy zagrożeń (CLP) Kompozycja na etykiecie Hasła ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności Uzupełniające informacje na etykiecie Specjalne, uzupełniające informacje na etykiecie mieszaniny Ostrzeżenia przed dotknięciem Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci LZO 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 0,1-0,2 % Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować vernehansker. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do zatwierdzony odbiór odpadów niebezpiecznych Zawiera biocydy konserwujące: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-4-izotiazolin-3-on, CIT: MIT EUH 208 Zawiera 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian (IPBC), 1, 2-benzoizotiazol-3 (2H) -on (BIT), (3: 1) mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazolin-3-on [nr EC ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr EC ], (CIT: MIT). Może powodować reakcję alergiczną. Aktywne biocydy filmowe: DCOIT i IPBC. Zawiera mniej niż 0,01% metyloizotiazolinonu (MIT) Nie Nie Podkategoria produktu: Farby wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń i okładzin drewnianych, metalowych lub plastykowych Odpowiednie wartości graniczne LZO: < 70 g/l Maksymalna zawartość LZO: < 70 g/l 2.3. Inne zagrożenia Inne zagrożenia

3 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 3 z 17 SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość 4, Nr CAS: Acute tox. 2; H330 0,1-0,2 % 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Nr EC: Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400; czynnik M M=100 Aquatic Chronic 1; H410; czynnik M M=1 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H317 Acute tox. 4; H312 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 4; H410 Glikol propylenowy Nr CAS: Nr EC: Nr indeksu: < 3 % Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Nr CAS: Nr indeksu: ,2-Benzoizotiazol-3(2H) -on Nr CAS: Nr EC: Nr indeksu: jodo-2-propynyl butylcarbamat Nr CAS: Nr EC: Nr indeksu: Acute tox. 3; H331 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; czynnik M 1 Aquatic Chronic 1; H410; czynnik M 1 Acute tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; czynnik M 1 Acute tox. 3; H331 Acute tox. 4; H302 STOT RE 1; H372 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; czynnik M 10 Aquatic Chronic 1; H410; czynnik M 1 Dodatkowe informacje dot. klasyfikacji: M=1 Acute, M=10 Chronic 0,0005-0,001 % 0,001-0,01 % 0,05-0,15 % Ogólne Osobę narażoną odsunąć od źródła zanieczyszczenia. Nie podawać ofiarze napojów, jeśli jest nieprzytomna. UWAGA! Personel ratowniczy musi zdawać

4 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 4 z 17 sobie sprawę z własnego zagrożenia podczas akcji ratowniczej! Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połykanie Zalecany jest sprzęt ochrony indywidualnych dla osób niosących pierwszą pomoc Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Umyć skórę wodą z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Ogólne objawy lub skutki Objawy i skutki ostre Opóźnione objawy i skutki Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Opieka medyczna Informacje dotyczące badań klinicznych Obserwacja medyczna pod kątem opóźnionych skutków Specyficzne szczegóły dotyczące antidotum Przeciwwskazania Oddzielny sprzęt do niesienia pierwszej pomocy Inne informacje Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia dużych ilości skontaktować się z lekarzem. Nikt wyjątkowy. Nikt wyjątkowy. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Właściwe środki gaśnicze Nieprawidłowe środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową, śniegową CO2 albo proszkową. Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Ryzyko pożaru i wybuchu W przypadku pożaru powstanie gęsty czarny dym. Opary rozpuszczalnika mogą

5 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 5 z 17 tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż ziemi do źródeł zapłonu. Niebezpieczne produkty spalania Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO). Gazy azotowe (Nox) Informacje dla straży pożarnej Środki ochrony osobistej Procedury przeciwpożarowe Specjalny sprzet ochronny dla strażaków Inne informacje Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. Personel gaśniczy powinien nosić odpowiedni sprzęt ochronny i niezależny aparat oddechowy z maską pełnotwarzową stosowaną w trybie nadciśnienia. Odzież strażacka, taka jak kaski, obuwie ochronne i rękawice, musi spełniać normy europejskie. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Ogólne środki zaradcze Środki ochrony osobistej Sprzęt ochronny Procedury awaryjne Dla osób udzielających pomocy Nie należy podejmować żadnych działań, które pociągałyby za sobą ryzyko osobiste. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Używać rękawic ochronnych, a w przypadku narażenia na rozpryski także okularów lub tarczy ochronnej na twarz. Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska Ograniczyć wyciek piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym. Tett igjen brønner etc. og forhindre spredning. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Ograniczanie Sprzątanie Inne informacje Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Nie ma zaleceń Odniesienia do innych sekcji Inne instrukcje Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego znajdują się w sekcji 8. Więcej informacji na temat gospodarki odpadami znajduje się w rozdziale 13.

6 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 6 z 17 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Przemieszczanie Unikaj ogrzewania, iskier i otwartego ognia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Ochronne środki bezpieczeństwa Środki zapobiegające pożarowi Środki zapobiegające tworzeniu się aerozoli i pyłu Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać w zamkniętym pojemniku Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Magazynowanie Warunki, których należy unikać Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Warunki bezpiecznego przechowywania Środki techniczne i warunki przechowywania Zgodności z opakowaniem Wymagania związane z pomieszczeniami i zbiornikami do przechowywania Przechowywać łatwopalne płyny z dala od łatwopalnych gazów i wysoce łatwopalnych materiałów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zalecenia Zastosowania specjalne Nieznany SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok Glikol propylenowy Nr CAS: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) Nr CAS: Zamierzone wykorzystanie granicznych stężeń Glikol propylenowy Kraj pochodzenia: Norma administracyjna Typ wartości granicznej: ADN

7 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 7 z 17 DNEL / PNEC TWA (8 godz): 25 ppm DNEL Glikol propylenowy Grupa: zawodowe Droga narażenia: przewlekła, działanie wziewowe (ogólnoustrojowa) Wartość: 186 mg/m3 Grupa: zawodowe Droga narażenia: przewlekła, działanie wziewowe (miejscowa) Wartość: 10 mg/m3 Grupa: konsumenckie Droga narażenia: przewlekła, działanie wziewowe (ogólnoustrojowa) Wartość: 59 mg/m3 Grupa: konsumenckie Droga narażenia: przewlekła, działanie wziewowe (miejscowa) Wartość: 10 mg/m3 PNEC Droga narażenia: Glebie Wartość: 50 mg/kg dwt Droga narażenia: Woda słona Wartość: 26 mg/l Droga narażenia: Woda Wartość: 206 mg/l Droga narażenia: Osady w wodzie słodkiej Wartość: 572 mg/l Droga narażenia: Osady w wodzie słonej Wartość: 57,2 mg/l 8.2. Kontrola narażenia Znaki związane z bezpieczeństwem Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu Zastosowane techniczne środki kontroli Związane z produktem środki do zapobiegania narażeniu Instrukcyjne środki do zapobiegania narażeniu Organizacyjne środki do zapobiegania narażeniu Przestrzegać wartości dopuszczalnych stężeń i natężeń oraz ograniczać do minimum ryzyko narażenia na wdychanie.

8 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 8 z 17 Techniczne środki do zapobiegania narażeniu Teren dobrze wietrzony. Ochronę oczu lub twarzy Wymaganie właściwości Odpowiednia ochrona oczu Środki ochrony oczu Stosować sprzęt ochrony oczu. Opis: W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych. Ochronę rąk Ochrona skóry / rąk, krótkookresowy kontakt Ochrona skóry / rąk, długookresowy kontakt Odpowiedni typ rękawiczek Czas przebicia Używać rękawic ochronnych. Używać rękawic ochronnych. Rękawice z kauczuku nitrylowego, PVA albo Vitonu. Wartość: > 8 godzin(a/y) Ochronę skóry Odpowiednia odzież ochronna Stosować odpowiednią odzież, aby zapobiec prawdopodobnemu kontaktowi ze skórą. Ochronę dróg oddechowych Środki ochrony dróg oddechowych konieczne przy Czynności wymagające ochrony dróg oddechowych Zalecane środki ochrony dróg oddechowych Pracowników, którzy są narażeni na stężenia powyżej ustalonego progu, należy stosować zgodnie z EN140. Podczas rozpylania używać respiratora z filtrem kombinowanym; filtr przeciwpyłowy P2 i filtr gazu A. Typ maski: Półmaska z filtrem kombinowanym; filtr przeciwpyłowy P2 i filtr gazu A Zagrożenia termiczne Zagrożenia termiczne Higiena / środowiskowy Sprzet ochrony indywidualnej, komentarze Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego Kontrola narażenia środowiska Kontrola narażenia Środki dotyczące użytku substancji chemicznej przez konsumenta

9 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 9 z 17 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Stan w warunkach standardowych Kolor Zapach Granica zapachu ph Punkt topnienia / zakres topnienia Temperatura krzepnięcia Punkt wrzenia Punkt zapłonu Palność (ciała stałego, gazu): Dolna granica wybuchowości z jednostką miary Górna granica wybuchowowści z jednostką miary Granica wybuchowości Prężność par Gęstość par Ciężar właściwy Gęstość Gęstość masowa Rozpuszczalność Współczynnik podziału: n-oktanol/ woda Lepkość Płyn Płynny. Różne kolory Charakterystyczny Uwagi: Uwagi: Nie dotyczy. Uwagi: Wartość: ~ 0 C Wartość: ~ 100 C Uwagi: Nie dotyczy. Uwagi: Nieznany. Uwagi: Uwagi: Nie dotyczy. Uwagi: Uwagi: Uwagi: Wartość: ~ 1,0-1,2 Uwagi: Uwagi: Całkowicie rozpuszcza się w wodzie Uwagi: Wartość: > 20,5 mm2/s Metoda: Kinematyczny 9.2. Inne informacje Temperatura mięknienia Uwagi: Brak dodatkowych informacji Zagrożenia fizyczne Mieszalność Mieszalny z wodą Inne właściwości fizycne i chemiczne Właściwości fizyczne i chemiczne SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 10 z Reaktywność Reaktywność Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia Stabilność chemiczna Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać Skrajne temperatury Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać Mocne kwasy. Zasady, alkalia (organiczne). Zasady, alkalia (nieorganiczne) Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO, CO2, NOx). Inne informacje Inne informacje SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Doustnie Wartość: mg/kg Testuj gatunki zwierząt: Szczur Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Przez skórę Wartość: > 652 mg/kg Testuj gatunki zwierząt: Królik Działanie sprawdzone: LC50 Droga narażenia: Wdychanie. Wartość: 0,26 mg/l Testuj gatunki zwierząt: Szczur, Mężczyzna i kobieta Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1)

11 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 11 z 17 Toksyczność ostra Działanie sprawdzone: LC50 Droga narażenia: Doustnie Wartość: 1700 mg/kg Uwagi: calculated Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Przez skórę Wartość: > 5000 mg/kg Uwagi: calculated Toksyczność ostra 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Działanie sprawdzone: LC50 Droga narażenia: Doustnie Wartość: 1193 mg/kg Testuj gatunki zwierząt: Szczur Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Przez skórę Wartość: 4115 mg/kg Rodzaj toksyczności: Podrażnienie skóry Uwagi: Działa drażniąco na skórę. Rodzaj toksyczności: Obrażenia oczu Uwagi: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Rodzaj toksyczności: Wrażliwość skóry Uwagi: Może powodować alergie w kontakcie ze skórą. Toksyczność ostra 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Doustnie Wartość: > 2000 mg/kg Działanie sprawdzone: LD50 Droga narażenia: Przez skórę Wartość: > 2000 mg/kg Działanie sprawdzone: LC50 Droga narażenia: Wdychanie. Okres trwania: 4 h Wartość: ~ 1,6 mg/l Testuj gatunki zwierząt: Szczur Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia Toksyczność ostra oszacowana, mieszaniny Uwagi: Nieznany

12 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 12 z 17 Wynik próby podrażnienia / korozji skóry Poważne uszkodzenie oczu lub działanie drażniące na oczy, dodatkowe informacje Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Ogólne Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połykanie Uwrażliwienie Ocena działania mutagennego na komórki rozrodcze, klasyfikacja Działanie rakotwórcze, inne informacje Ocena szkodliwego działania na rozrodczość, klasyfikacja Działanie na narzady docelowe SE, zagrożenie dla zdrowia Ocena zagrożenia aspiracją, klasyfikacja Uwagi: Może podrażniać skórę i powodować reakcję alergiczną Brak znanych znaczących skutków lub krytycznych zagrożeń. Uwagi: Może powodować reakcję alergiczną skóry Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach Może powodować reakcję alergiczną skóry. Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach Może powodować reakcję alergiczną skóry. Objawy narażenia W przypadku połknięcia W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku wdychania W przypadku kontaktu z oczami Inne informacje Tym niemniej, narażenie wskutek spożycia może wywołać mdłości, bóle żołądka oraz wymioty. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Wskutek rozprysków płynu: podrażnienie, uczucie palenia, łzawienie, zamglenie wzroku. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Ostra toksyczność wodna, ryby 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Wartość: 0,014 mg/l Stężenie dawki skutecznej : LC50 Czas ekspozycji: 96 godzin(a/y) Gatunek: Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Rodzaj toksyczności: Chroniczne Wartość: 0,00056 mg/l

13 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 13 z 17 Stężenie dawki skutecznej : NOEC Czas ekspozycji: 97 dzień/dni Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) Wartość: 0,0027 mg/l Stężenie dawki skutecznej : LC50 Czas trwania testu: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss Metoda: LC50 OECD 203 Ostra toksyczność wodna, ryby Ostra toksyczność wodna, ryby Ostra toksyczność wodna, ryby Ostra toksyczność wodna, algi Ostra toksyczność wodna, algi Ostra toksyczność wodna, algi Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) Wartość: 0,22 mg/l Czas trwania testu: 96 godzin(a/y) Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Wartość: 2,18 mg/l Stężenie dawki skutecznej : LC50 Czas trwania testu: 96 godzin(a/y) Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: ~ 0,067 mg/l Czas trwania testu: 96 h Gatunek: pstrąg tęczowy Metoda: OECD 203 Odniesienie dla testu: DCOIT 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Wartość: 0,048 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas ekspozycji: 72 godzin(a/y) Gatunek: Pseudokirchneriella subcapitata Zielone algi Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) Wartość: 0,048 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas trwania testu: 72 godzin(a/y) Gatunek: Pseudokirchneriella subcapitata 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Wartość: 0,11 mg/l Stężenie dawki skutecznej : ERC50 Czas trwania testu: 72 godzin(a/y) Gatunek: Pseudokirchneriella subcapitata

14 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 14 z 17 Metoda: OECD TG 201 Uwagi: M-faktor = 1 Ostra toksyczność wodna, algi Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Toksyczne dla bakterii Toksyczne dla bakterii 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: ~ 0,022 mg/l Czas trwania testu: 72 h Gatunek: Scenedesmus Metoda: EbC50 Uwagi: ErC50, Desmodesmus subspicatus (zielone algi), 72 h, inhibitor wzrostu, 0,053 mg / l NOEC, algi Scenedesmus sp., 72 h, inhibitor wzrostu, 0,0046 mg / l 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Wartość: 0,0057 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas ekspozycji: 48 godzin(a/y) Gatunek: Daphnia magna Uwagi: NOEC / 21 d: 0,00040 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 202 Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) Wartość: 0,1 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas ekspozycji: 48 godzin(a/y) Metoda: OECD 202 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Wartość: 2,94 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas trwania testu: 48 godzin(a/y) Metoda: OECD jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: ~ 0,16 mg/l Czas trwania testu: 48 h Gatunek: magna-vannloppe Metoda: EC50 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Wartość: 5,7 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: 44 mg/l Stężenie dawki skutecznej : EC50 Czas ekspozycji: 3 godzin(a/y) Rodzaj toksyczności: Chroniczne

15 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 15 z Trwałość i zdolność do rozkładu Wartość: 0,0084 mg/l Stężenie dawki skutecznej : NOEC Czas ekspozycji: 35 dzień/dni Gatunek: Pimephales promelas (Płatek wielkogłowy) Opis trwałości i degradowalności Biodegradowalność Biodegradowalność Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Uwagi: Potencjalnie biodegradowalny. 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: ~ % Metoda: OECD 301F Uwagi: Gjelder IPBC Okres testowania: 28 d Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE ] (3:1) Wartość: > 60 % Metoda: OECD 301 D Zdolność do bioakumulacji Czynnik Biokoncentracji (BCF) Czynnik Biokoncentracji (BCF) 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT Wartość: < 13 Testuj gatunki zwierząt: Ryba 3-jodo-2-propynyl butylcarbamat Wartość: ~ Metoda: Obliczony Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Wynik oceny właściwości PBT 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vpvb Inne szkodliwe skutki działania AOX, adsorbowalne organicznie związane chlorowce 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on Uwagi: Produkt nie zawiera organicznych halogenów. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Określ właściwy sposób usunięcia Zebrać wermikulitem albo suchym piaskiem, usunąć na autoryzowane specjalne wysypisko.

16 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 16 z 17 Kod odpadów wg EWC Kod odpadów wg EWC: odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny: Tak SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Produkty niebezpieczne Nei Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Grupa pakowania Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Zbadane ograniczenia FOR : Przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania itp. niebezpiecznych substancji chemicznych z późniejszymi zmianami. Od przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i preparatów (CLP) z r. Z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 453/ /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), załącznik II Karta charakterystyki. FOR nr 1358 Przepisy dotyczące środków i wartości dopuszczalnych. Przepisy dotyczące odpadów, FOR nr 930, z Ministerstwa Środowiska. NA nr 384: Przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami, Dyrekcja Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego. NA nr 229, z późniejszymi zmianami: Przepisy dotyczące pojemników aerozolowych. Zapobieganie - substancje chemiczne. FOR : Przepisy dotyczące ograniczenia stosowania niebezpiecznych chemikaliów i innych produktów (przepisy dotyczące produktów)

17 Herregård Extra - Wersja 1 Strona 17 z 17 Biocydy Tak Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3). Osoba odpowiedzialna za zmiany Data ostatniej aktualizacji Wersja Przygotowane przez H301 Działa toksycznie po połknięciu. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H330 Wdychanie grozi śmiercią. H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Ingeborg Singsås Venås Gjøco AS

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PELAPT08 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TERASSLASYR V

KARTA CHARAKTERYSTYKI TERASSLASYR V KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PE4452, PE4422 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 2008-04-22 Data aktualizacji : 2018-04-17 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SA SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: & SA ANTERIOR/POSTERIOR 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Ren. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, metaliczny, Re Nr CAS: 7440-15-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 706uS/cm

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 706uS/cm Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238929 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238928, 238986 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PIBUTA40 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PE10152N, PE10122N 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 1999-09-30 Data aktualizacji : 2017-12-06 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238984 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TRÄOLJA V PREMIUM

KARTA CHARAKTERYSTYKI TRÄOLJA V PREMIUM KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza.

zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: niedostępny Numer katalogowy: 238276 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PEBOOS52 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zał. II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 5μS/cm

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zał. II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Standard konduktometryczny 5μS/cm Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238926 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: {Powder Opaque/Margin/Body (Opaque Dentin/Body/Opal

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E

KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E ESSVE CM 300E Strona 1 z 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 23.02.2010 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238272 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SELENIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI SELENIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta danych bezpieczeństwa produktu

Karta danych bezpieczeństwa produktu Punkt 1. Identyfikacja produktu i producenta 1.1 Numer modelu VS0061F v2 1.2 Opis Płyn do wykrywania wycieków w układach spalania (250 ml) 1.3 Producent Sealey Group Kempson Way, Bury St. Edmunds, Suffolk

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

nie sklasyfikowany Kwas borowy EINECS: <1% Rozp. WE nr 1272/2008 [CLP]

nie sklasyfikowany Kwas borowy EINECS: <1% Rozp. WE nr 1272/2008 [CLP] Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238277 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I Data sporządzenia: 2006.07.27 Data ostatniej aktualizacji (wersji VI): 2015.06.01 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

BROS Rotalin KARTA CHARAKTERYSTYKI

BROS Rotalin KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 01.07.2013 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PISMOKE22 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa - 1.1 Identyfikator produktu - - 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 14/05/2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: IC8-RTU

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji : Substancja : Tetracycline

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać produktu Nazwa substancji : Substancja : Remifentanil

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP PYLISTY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP PYLISTY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowania: Nie dotyczy DYSTRYBUTOR Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne Katarzyna Damętka-Zomerfeld Tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer katalogowy: 238228 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI INSULCAST RTVS 27 NA PT A

KARTA CHARAKTERYSTYKI INSULCAST RTVS 27 NA PT A KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI miniha

KARTA CHARAKTERYSTYKI miniha Report Date : 03/07/2014 1 / 6 Aktualizacja 13/06/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 2008-04-22 Data aktualizacji : 2017-10-25 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI strona 1/6 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa (Ciąg dalszy ze strony0) 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ceramiste/Brownie/Greenie/Supergreenie/Composite/composite

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

KARTA CHARAKTERYSTYKI INSULCAST RTVS 27 HTC PT B KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Hamron Fälgrent / Preparat do myda felg

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Hamron Fälgrent / Preparat do myda felg Strona 1 z 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI SDS zgodne z ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Eurol Honing Oil. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: Eurol Honing Oil. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Data wydania: 1-4-2014 Data weryfikacji: 1-4-2014 Zastępuje: 1-4-2014 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238216, 238219, 238268, 238897, 238319,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania : 21.09.2015 Wydanie : 1 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo