BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA POLNA BASAJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA POLNA BASAJA"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA MIASTA HRUBIESZOWA POLNA BASAJA Opracowanie: PILE ELBUD S. A. Ul. Wadowicka Kraków mgr inż. Agnieszka Grudnik-Winkel opracowanie merytoryczne mgr inż. Dawid Jagiełło opracowanie graficzne mgr inż. arch. Andrzej Starykiewicz dokumentacja fotograficzna Kraków, lipiec 2017 r.

2 Spis treści 1. WSTĘP Podstawa sporządzenia prognozy Przedmiot opracowania Zakres opracowania Literatura, materiały kartograficzne i dokumentacyjne INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Cel opracowania Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie planu Aktualne zagospodarowanie terenu POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego Powiązania z pozostałymi dokumentami INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM PLANU Dokumentacja fotograficzna Prawne formy ochrony przyrody Morfologia Rzeźba terenu Hydrografia Hydrogeologia Warunki glebowe i szata roślinna Fauna Klimat... 72

3 7.10 Tendencje zmian środowiska przy braku ustaleń planu OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU STAN ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROŻENIA, SZCZEGÓLNIE NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM OKREŚLENIE PRZEWIDYWALNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU Prawne formy ochrony przyrody Różnorodność biologiczna Ludzie Fauna i flora Wody Powietrze Powierzchnia ziemi Krajobraz Klimat Zasoby naturalne Zabytki Dobra materialne ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

4 1. WSTĘP 1.1 Podstawa sporządzenia prognozy Prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowano na podstawie art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353, z późn. zm.). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: - informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, - informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, - propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, - informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, - streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Polna Basaja. Procedurę opracowania rozpoczęła uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Polna Basaja. Opracowaniem planu objęta jest część terenu miasta Hrubieszowa położona w obrębie ulic: Józefa Piłsudskiego, Kolejowa, Basaja Rysia, Dworcowa, Zamojska, na którym obowiązują miejscowe planami zagospodarowania przestrzennego: 1) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr XXXIX/451/97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Zam. z dnia 31 grudnia 1997 r. Nr 37, poz. 195), 2) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr IV/23/98 Rady Miejskiej

5 w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 29 marca 1999 r. Nr 8, poz. 89), 3) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/158/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 21 lutego 2000 r. Nr 4, poz. 72), 4) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Basaja - wschód zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/318/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 20 marca 2001 r. Nr 14, poz. 183), 5) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - osiedle Basaja zachód zatwierdzona uchwałą Nr XXXVI/428/2002 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 6 czerwca 2002 r. Nr 46, poz. 1168), 6) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zatwierdzona uchwałą Nr XL/463/2002 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 20 września 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia roku Nr 130 poz. 2724), 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - osiedle Polna zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/ 433/2006 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 maja 2006 r. Nr 81, poz. 1498), 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Basaja- zachód - zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7 kwietna 2008 r. Nr 41, poz. 1305), 9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Polna - zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 25 września 2008 r. Nr 109, poz. 2681), 10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Basaja-zachód -zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XLIV/423/09 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 19 marca 2010 r. Nr 33, poz. 732), 11) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ul. Kolejowa zatwierdzony uchwałą Nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 77 poz. 1464), 12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Polna - ul. Leśmiana, zmiana planu, zatwierdzona uchwałą

6 Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr 89, poz. 1667), 13) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ul. KOLEJOWA zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 7 września 2012 r. poz. 2608), 14) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1803/3, 1804/1, 1819, 1820, 1823, 1824, 1826, 1827 położonych przy ul. Dworcowej w Hrubieszowie, zatwierdzony uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 17 marca 2015 r. poz. 939), jak również część terenu, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowane jest potrzebą korekty warunków i zasad regulacji przestrzennego zagospodarowania całego obszaru, kształtowania ładu przestrzennego, dostosowanie zapisów planu do obowiązujących przepisów i potrzeb oraz opracowanie planu na terenie na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza prognoza jest elementem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1.3 Zakres opracowania Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo WSTIII MM z dnia r.) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie (brak odpowiedzi). Z wymienionego pisma wynika, iż prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. W przypadku obszarów Natura 2000 należy przeanalizować potencjalne skutki środowiskowe w odniesieniu do przedmiotów ochrony (gatunków ptaków i ich siedlisk) wymienionych w aktualnych Standardowych Formularzach Danych z oceną ogólną A, B z uwzględnieniem ustaleń Planu Zadań Ochronnych (jeśli dany obszar posiada PZO) oraz danych z inwentaryzacji.

7 W prognozie należy szczególnie wnikliwie przeanalizować i ocenić wpływ bezpośredni i pośredni ustaleń projektu dokumentu na: - przedmioty ochrony i cele środowiskowe w obszarach Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu PLB060003, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH060035, - korytarz ekologiczny GKW-1 Polesie Dolina Południe (wg. Jędrzejewski i inni.) Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami, - międzynarodowy korytarz ekologiczny 25 m Wołyński Bugu (wg. Econet.pl), - funkcje ekologiczne systemu przyrodniczego miasta (miejsca rozrodu i regularnego bytowania, trasy migracyjne, żerowiska itp.), min. dolina rzeki Huczwa oraz tzw. Kanału Huczwy, - na cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitej części wód podziemnych oraz Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość), - na krajobraz, z uwzględnieniem klasyfikacji i waloryzacji oraz zasad ochrony krajobrazu województwa lubelskiego przyjętej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel ), - na klimat z uwzględnieniem dostosowania do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i łagodzenia zmian klimatycznych, - na różnorodność biologiczną, ludzi, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Ponadto w prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. Zakres prognozy jest zgodny z wyżej określonymi warunkami określonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Ponadto w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wyłożeniem projektu planu miejscowego wraz z niniejszą prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zainteresowani będą mogli składać uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania. 1.4 Literatura, materiały kartograficzne i dokumentacyjne - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Polna Basaja, wrzesień 2016 r., - Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Hrubieszowa, lipiec 2003 r.,

8 - Aneks do ekofizjografii podstawowej miasta Hrubieszowa, 2014 r., - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku. - Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów, 2013 r., - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszowa na lata , Rzeszów 2007, - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miejskiej Hrubieszów na lata , - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miejskiej Hrubieszów na lata , - Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata , - Lokalny program rewitalizacji miasta Hrubieszów na lata , - Program ochrony środowiska dla miasta Hrubieszowa, maj 2004 r., - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Hrubieszowa na lata , Warszawa 2014 r., - Mapa zagrożenia ruchami masowymi, - Literatura przedmiotu wykazana w Opracowaniu ekofizjograficznym dla miasta Hrubieszowa i Prognozie oddziaływania na środowisko zminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów, - Materiały i obserwacje własne z wizji lokalnej w terenie Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN - materiały zebrane podczas wizji terenowych, - Państwowa Służba Hydrogeologiczna

9 - Mapa geologiczna Polski, Szkic geologiczno-inżynierski, - Mapa geomorfologiczna, - Mapa hydrogeologiczna, - Mapa glebowo-rolnicza, - Portal Europejskiej Sieci ekologicznej Natura 2000, - Portal Głównego Urzędu Statystycznego, Baza Danych Lokalnych, - Portal Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju, - Inne akty prawne wykorzystane w opracowaniu: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - oraz w akty wykonawcze do tych ustaw. 2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 2.1 Cel opracowania Celem prognozy jest określenie i ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, które może wyniknąć z projektowanego przeznaczenia obszaru pod: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy usługowej

10 (U, UP, UC), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU), tereny sportu i rekreacji (US), teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P), teren zieleni nieurządzonej położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (ZN/ZZ), tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny komunikacji (KDG, KDZ, KDL, KDD, KX), tereny obsługi komunikacji (KS), tereny infrastruktury technicznej (E, W, T), a także przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny ich wpływ na środowisko oraz rozważenie możliwych alternatyw. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu określa, analizuje i ocenia: - istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, - stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, - istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, - przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Podstawę prawną dla proponowanych w prognozie działań ochronnych, rozwiązań i wskazań stanowi art. 51 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz Dz. U. 2016, poz. 353, z późn. zm.) oraz ustawy szczegółowe i przepisy wykonawcze w zakresie m.in.: prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, emisji pół elektromagnetycznych, odpadów, utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony zabytków, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

11 2.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie planu Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Polna Basaja zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Określa parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; a także szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyszczególnione zostały również ustalenia odnoszące się do modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, a także sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustalenia ogólne: 1) ochronie planistycznej wg wskazań w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubel ) podlega, w szczególności: - system przyrodniczy miasta (miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków, trasy migracyjne), - projektowane obszary ochronne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamosć), - Jednolita Część Wód Podziemnych (PLG ) - celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu lub uzyskanie dobrego stanu, - Jednolita Część Wód Powierzchniowych Huczwa do Sieniochy do ujścia (PRLW ) - celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu lub uzyskanie dobrego stanu. 2) adaptacja do ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz rozwiązania łagodzące wpływ ustaleń funkcji na klimat, 3) waloryzacja i ochrona krajobrazów w obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wskazań Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel ). 4) zakres oddziaływania obiektów lub prowadzonej działalności nie powinien powodować przekroczenia standardów jakości środowiska; 5) w przypadku, grodzenia nieruchomości - zastosowanie ogrodzeń ażurowych,

12 6) brak potrzeby określenia obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak występowania w granicach obszaru objętego planem, 7) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 8) nakaz postępowania zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także ich siedlisk, które mogą zostać naruszone lub przekształcone w wyniku realizacji planu, 9) ograniczenia w korzystaniu z wód polegające na zakazie wprowadzenia do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, 10) obowiązek ochrony zieleni istniejącej podczas realizacji zagospodarowania terenów, Dla terenów oznaczonych symbolami MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10 ustalono przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę jednorodzinną. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, opieki zdrowotnej, hotelarstwa oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców w parterach budynków mieszkalnych, maksymalnie do 50 % powierzchni zabudowy. Dla terenów oznaczonych symbolami MW.1, MW.2, MW.3, MW.4, MW.5, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9, MW.10, MW.11, MW.12, MW.13, MW.14 ustalono przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono: możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie do 30 % powierzchni użytkowej, na terenach oznaczonych symbolami: MW.5, MW.9, MW.10, MW.11; możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie do 50 % powierzchni użytkowej, na terenach oznaczonych symbolami: MW.3; możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie do 50 % powierzchni zabudowy, na terenach oznaczonych symbolami: MW.1, MW.2, MW.4, MW.6, MW.7, MW.8, MW.10, MW.12, MW.13; możliwość lokalizowania budynków

13 gospodarczych i garażowych, w tym zespołów budynków garażowych, na terenach oznaczonych symbolami MW.11, MW.12, MW.13. Dla terenów oznaczonych symbolami U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9, U.10, U.11, U.12, U.13 U.14, U.15, U.16, U.17, U.18 ustalono przeznaczenie tereny zabudowy usługowej, jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej, kultury, kultu religijnego, szkolnictwa wyższego oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych na terenach oznaczonych symbolami U.1, U.2, U.7, U.10, U.11, U.13, U.14, U.15, U.16, U.17, U.18; możliwość lokalizowania funkcji mieszkaniowej, maksymalnie do 30 % powierzchni użytkowej. Dla terenów oznaczonych symbolami UP.1, UP.2, UP.3, UP.4, UP.5, UP.6, UP.7, UP.8, UP.9, UP.10, UP.11 ustalono przeznaczenie tereny usług publicznych o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami usług publicznych z zakresu oświaty, przedszkoli, żłobków, opieki zdrowotnej, obsługi administracyjnej, kultury, szkolnictwa wyższego oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych na terenach oznaczonych symbolami UP.1, UP.2, UP.3, UP.4 (z zastrzeżeniem par. 9 pkt 2 lit. a), UP.9, UP.10; możliwość lokalizowania funkcji mieszkaniowej, maksymalnie do 30 % powierzchni użytkowej;. Dla terenów oznaczonych symbolami MNU.1, MNU.2, MNU.3, MNU.4, MNU.5, MNU.6, MNU.7, MNU.8, MNU.9, MNU.10, MNU.11, MNU.12, MNU.13, MNU.14, MNU.15, MNU.16, MNU.17, MNU.18, MNU.19, MNU.20, MNU.21, MNU.22, MNU.23, MNU.24, MNU.25 ustalono przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami o funkcji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, żłobków, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców; możliwość realizowania usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, przedszkoli, żłobków, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego - na powierzchni do 60% powierzchni użytkowej. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem MNU.3. Dla terenu oznaczonego symbolem US.1 ustalono przeznaczenie teren sportu i rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów usług sportu i rekreacji. Dla terenu oznaczonego symbolem UC.1 ustalono przeznaczenie tereny

14 rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę obiektami usług z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, obsługi administracyjnej, w tym obiektami handlowymi wielkopowierzchniowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych, w tym zespołów budynków garażowych. Dla terenów oznaczonych symbolami P.1, P.2 ustalono przeznaczenie teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami produkcyjnymi i magazynowymi. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono możliwość realizowania usług nieuciążliwych z zakresu handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, obsługi administracyjnej wbudowanych w bryłę budynku na powierzchni do 30% powierzchni użytkowej budynku produkcyjnego lub magazynowego; możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, obsługi administracyjnej w obiektach wolnostojących; możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych, w tym zespołów budynków garażowych. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN/ZZ.1 ustalono przeznaczenie teren zieleni nieurządzonej położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń łąkową, użytki zielone, urządzone ciągi piesze. Dla terenów oznaczonych symbolami ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5 ustalono przeznaczenie tereny zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod parki, ogrody, urządzone ciągi piesze. Dla terenu oznaczonego symbolem KDG.1, KDG.2, KDG.3 ustalono przeznaczenie teren drogi publicznej, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy głównej. Dla terenów oznaczonych symbolami KDZ.1, KDZ.2, KDZ.3, KDZ.4 ustalono przeznaczenie tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej. Dla terenów oznaczonych symbolami KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDL.5, KDL.6, KDL.7 ustalono przeznaczenie tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej. Dla terenów oznaczonych symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3 ustalono przeznaczenie tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej. Dla terenów oznaczonych symbolami KX.1, KX.2, KX.3, KX.4, KX.5, KX.6, KX.7, KX.8, KX.9, KX.10, KX.11, KX.12, KX.13, KX.14, KX.15 ustalono przeznaczenie tereny dróg, o podstawowym przeznaczeniu pod wydzielone ciągi pieszo jezdne. Dla terenu oznaczonego symbolem KS.1 ustalono przeznaczenie teren obsługi komunikacji. Jako przeznaczenie podstawowe ustalono lokalizację dworca autobusowego, wraz z usługami nieuciążliwymi towarzyszącymi z zakresu handlu i gastronomii. Dla terenów oznaczonych symbolami KS.2, KS.3, KS.4, KS.5, KS.6, KS.7, KS.8

15 ustalono przeznaczenie tereny obsługi komunikacji. Jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę budynkami garażowymi, w tym zespołami budynków garażowych. Dla terenów oznaczonych symbolami E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18 ustalono przeznaczenie tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z elektroenergetyką. Dla terenów oznaczonych symbolami W.1, W.2 ustalono przeznaczenie teren infrastruktury technicznej - wodociągi o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z wodociągami. Dla terenu oznaczonego symbolem T.1 ustalono przeznaczenie teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z telekomunikacją. 2.3 Aktualne zagospodarowanie terenu Obszar objęty projektem planu spełnia głównie dwie funkcje: mieszkaniową i usługową. Sposób użytkowania analizowanego terenu i stopień ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze wynika w dużej mierze z rozwoju osadnictwa. Aktualne zainwestowanie terenu zabudowa mieszkaniową jest wynikiem zmian zachodzących zarówno w drugiej połowie XX-wieku jak i w ostatnich dziesięcioleciach. Strukturę północno zachodniej i centralnej części obszaru tworzy charakterystyczna ujednolicona zabudowa wielorodzinna osiedla Polna z zielenią urządzoną oraz siecią ulic. Cechuje się ona za wysoką intensywnością, minimalną przestrzenią wspólną i niewystarczającą ilością miejsc parkingowych. Stopniowa urbanizacja w ostatnich dziesięcioleciach przyczyniła się do powstawania w południowej części dalszej zabudowy wielorodzinnej. Część zachodnia to w większości zabudowa jednorodzinna ukształtowana w II połowie XX w. Głównymi osiami komunikacyjnymi są ulica Zamojska, ulica Piłsudskiego, ulica Kolejowa, ulica Basaja, ulica Polna, ulica Mickiewicza, ulica Różana. Wśród funkcji usługowej dominują tereny usług komercyjnych. W południowowschodniej części obszaru zlokalizowany jest sklep wielkopowierzchniowy oraz kilka innych dużych. W części centralnej znajduje się kompleks zabudowań szpitala powiatowego, w części zachodniej natomiast kompleks zabudowań dwóch szkół. Zespół szkół i przedszkoli znajduje się również w części północnowschodniej obszaru planu. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, został sporządzony w celu uporządkowania procesów inwestycyjnych realizowanych na tym terenie. Projekt planu zakłada, iż głównym kierunkiem zagospodarowania omawianego obszaru będą tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz jednorodzinnej z usługami lub usługowej. W prognozie pokazano przyrosty nowych terenów

16 przewidzianych pod zabudowę. Wyznaczone one zostały w odniesieniu do terenów aktualnie zainwestowanych. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania wprowadzone zostały zapisy dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (m.in. minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnik intensywności zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy). W planie wyznaczono ponadto tereny zieleni urządzonej ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5. W zachodniej części obszaru wyznaczono teren zieleni nieurządzonej ZN/ZZ.1 położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W prowadzono ustalenia chroniące tereny zielone pomiędzy zabudową wielorodzinną. Obsługę komunikacyjną analizowanego obszaru zapewniają tereny komunikacji. Są to tereny dróg publicznych klasy: głównej KDG.1 (ul. Zamojska), KDG.2 (ul. Basaja Rysia ), KDG.3 (ul. Kolejowa), zbiorczej KDZ.1 (ul. Polna), KDZ.2 (ul. Adama Mickiewicza), KDZ.3 (ul. Józefa Piłsudskiego), KDZ.4 (ul. Różana), KDL.1 (ul. Listopadowa), KDL.2 (ul. Makowa), KDL.3 (ul. Fiołkowa), KDL.4 (ul. Konwaliowa) KDL.5 (ul. Storczykowa), KDL.6 (ul. Storczykowa), KDL.7 (ul. Dworcowa), KDD.1 (ul. Leśmiana), KDD.2 (ul. Leśmiana), KDD.3 (ul. Sokalska) a także poprzez tereny oznaczone symbolami MW.10, ZP.2. W terenach dróg publicznych dopuszczono lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami, obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej, oraz zieleni towarzyszącej, obiektów małej architektury. Bilans poszczególnych kategorii terenów przeznaczonych do zainwestowania pod funkcję mieszkaniowe, usług i infrastrukturę techniczną na obszarze objętym projektem planu przedstawiono w tabeli nr 1. Przyrosty nowych terenów przewidzianych pod zabudowę wyznaczone zostały w stosunku do terenów aktualnie zainwestowanych oraz odpowiednio przeznaczonych w obowiązujących planach. Lp. Przeznaczenie Tab. 1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania wg przeznaczenia terenu Powierzchnia planu (ha) Przyrost terenów do zainwestowania w stosunku do powierzchni planu Tereny do zainwestowania w projekcie planu w stosunku do powierzchni planu (ha) % (ha) % 1. MN - 12,45-11,31 17,46 15,86 2. MW 1,69 1,53 18,77 17,05 3. U 0,50 0,45 7,69 6,98 4. UP - 0,60-0,54 13,45 12,22 5. MNU 110,07 11,09 10,07 20,39 18,52 6. US - 0,55-0,50 0,12 0,11 7. UC 1,21 1,10 8. P - 0,10-0,09 1,04 0,94 9. ZN/ZZ 11,39 10,57

17 10. ZP 0,39 0,35 0,67 0, KDG 6,08 5, KDZ 4,39 3, KDL - 0,04-0,03 2,62 2, KDD 0,97 0, KX 1,42 1, KS 0,07-0,06 2,22 1, E 0,16 0, W 0,01 0, T 0,01 0,01 RAZEM 110,07 110, POWIĄZANIA PROJEKTU PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1 Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dokumentem planistycznym określającym kierunki rozwoju Hrubieszowa jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku. W ww. studium w załączniku graficznym Kierunki Zagospdoarowania ustalone zostały dla obszaru objętego projektem planu następujące główne kierunki zagospodarowania przestrzennego: - Tereny o głównej funkcji różnych form zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz funkcji dopełniających usługowej i drobnej wytwórczości. - Tereny o głównej funkcji zabudowy usługowej, administracji, usług publicznych i komercyjnych w tym handlu, funkcje dopełniające mieszkalnictwo, drobna wytwórczość. - Tereny o równoważnej funkcji zabudowy usługowej i mieszkalnictwo. - Tereny o głównej funkcji zabudowy przemysłowej, składowej, różnych form wytwórczości i funkcji dopełniającej usługowej. - Obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m² (supermarkety). - Tereny zabudowy mieszkaniowej. - Tereny koncentracji zabudowy usługowej. - Tereny rolnicze. - Tereny łąk i pastwisk. - Dolina rz. Huczwy, tereny zalewowe zagrożone powodzią.

18 - Komunikacja. Ryc. 1. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle rysunku studium Kierunki zagospodarowania.

19 3.2 Uwarunkowania wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr XXXIX/451/97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Zam. z dnia 31 grudnia 1997 r. Nr 37, poz. 195),

20 2) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr IV/23/98 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 29 marca 1999 r. Nr 8, poz. 89),

21 3) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/158/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 21 lutego 2000 r. Nr 4, poz. 72),

22 4) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Basaja - wschód zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/318/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 20 marca 2001 r. Nr 14, poz. 183),

23 5) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - osiedle Basaja zachód zatwierdzona uchwałą Nr XXXVI/428/2002 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 6 czerwca 2002 r. Nr 46, poz. 1168),

24 6) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zatwierdzona uchwałą Nr XL/463/2002 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 20 września 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia roku Nr 130 poz. 2724),

25 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - osiedle Polna zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/433/2006 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 maja 2006 r. Nr 81, poz. 1498),

26 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Basaja- zachód - zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 7 kwietna 2008 r. Nr 41, poz. 1305),

27 9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Polna - zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 25 września 2008 r. Nr 109, poz. 2681), 10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Basaja-zachód -zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XLIV/423/09 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 19 marca 2010 r. Nr 33, poz. 732),

28 11) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ul. Kolejowa zatwierdzony uchwałą Nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 77 poz. 1464),

29 12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle Polna - ul. Leśmiana, zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr 89, poz. 1667),

30 13) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ul. Kolejowa zmiana planu, zatwierdzona uchwałą Nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 7 września 2012 r. poz. 2608),

31 14) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1803/3, 1804/1, 1819, 1820, 1823, 1824, 1826, 1827 położonych przy ul. Dworcowej w Hrubieszowie, zatwierdzony uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lu. z dnia 17 marca 2015 r. poz. 939).

32 W zakres obszaru objętego projektowanym planem miejscowym wchodzi również część terenu, na którym nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego. Granice projektowanego planu miejscowego określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Ryc. 2). Ryc. 2. Załącznik graficzny do uchwały nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 roku Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego W opracowaniu ekofizjograficznym, określono stan, zagrożenia i uwarunkowania środowiskowe na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne determinują pewne predyspozycje do rozwoju różnorodnych dziedzin ludzkiej aktywności nie wykluczając w sposób definitywny żadnej z nich. Opisane poniżej predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowią istotną przesłankę dla formułowania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W najbardziej cennych przyrodniczo terenach determinują ich wykorzystanie w sposób jednoznaczny. W pozostałej części terenu ustalenia planu miejscowego mogą odbiegać od opisanych poniżej predyspozycji, jeżeli przemawiają za tym inne przesłanki niż uwarunkowania środowiska przyrodniczego, pod warunkiem zachowania wymagań określonych w przepisach odrębnych. Na podstawie analizy istniejących uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kulturowego na omawianym obszarze wyodrębniono następujące kategorie

33 obszarów różniące się od siebie naturalnymi predyspozycjami do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru: Funkcja mieszkaniowa tereny wolne od zabudowy przy ulicy Basaja stanowią obszar, na którym wypierane jest użytkowanie rolnicze. Stanowią one rezerwę powierzchni pod zabudowę, wyznaczoną już w obowiązujących planach miejscowych z 2001 i r. Ograniczenia w lokalizowaniu zabudowy występują na obszarach podatnych na erozję (stoki, krawędzie) oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w zachodniej części. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - podniesienie poziomu estetycznego osiedli pod względem przestrzennym (uporządkowanie miejsc parkingowych, garaży, dojazdów), - podniesienie poziomu estetycznego osiedli pod względem przyrodniczo krajobrazowym i topoklimatycznym (stworzenie nowych terenów zieleni, ewent. przebudowa, uzupełnienie ilościowe i/lub jakościowe istniejącej zieleni), - uzupełnianie infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej, - obowiązują zalecenia ochrony konserwatorskiej, - nie zalecana rozbudowa obszaru, - w razie potrzeby nasadzenia zieleni izolacyjnej, np. od zakładów przemysłowych, dróg, itp., - w razie potrzeby możliwość wyburzenia budynków; Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja istniejącej zabudowy, w tym nie uciążliwej zabudowy usługowej, - adaptacja istniejących ciągów komunikacyjnych, - zachowanie istniejących układów zieleni; w razie konieczności usunięcia zieleni, niezbędna kompensacja w tym zakresie, - możliwa intensyfikacja zainwestowania zainwestowania obszarów w istniejących granicach, poda warunkiem nie pogarszania stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazu i uwarunkowań kulturowych (m. in. zakaz zmniejszania odległości zabudowy od układów dolin i wód otwartych); Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania): - realizacja zabudowy cechującej się dostosowaniem do istniejącego charakteru urbanistyczno architektonicznego,

34 - ze względu na krajobraz i środowisko przyrodnicze (migracja zwierząt), preferencja zabudowy skupionej w niewielkie przysiółki, oraz unikanie szczelnej zabudowy wzdłuż dróg, - ochrony otwarć widokowych oraz stref ochrony konserwatorskiej istniejących i projektowanych, - ograniczenie rozdrabniania działek budowlanych, - stosowanie maksymalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej zależnych od lokalizacji i zgodnych z wytycznymi szczegółowymi w zakresie planowania przestrzennego, - realizacja funkcji poza układami dolinnymi i osiami wierzchowin ze względu na uwarunkowania topoklimatyczne i przyrodnicze, - zakaz realizacji funkcji na terasie zalewowej, - zakaz realizacji funkcji na gruntach organicznych, - preferowana realizacja funkcji w odległości min. 100 m od dróg krajowych i min. 50 m od zakładów przemysłowych, - zakaz realizacji funkcji w odległości mniejszej, niż 1,5 m od linii brzegu wód otwartych płynących, - zakaz realizacji funkcji w odległości mniejszej, niż 50 m od linii brzegowej wód stojących, - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami, - ogrzewanie budynków ze źródeł mało uciążliwych; Funkcja usługowa w postaci nieuciążliwej może być realizowana na całym obszarze planu, natomiast w postaci intensywnej w rejonie ulicy Kolejowej. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - ewentualna modernizacja systemu odprowadzania ścieków i usuwania odpadów, - rozbiórka lub remont budynków w złym stanie technicznym; Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja istniejących obiektów usługowych, w tym towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. - możliwość intensyfikacji zagospodarowania, pod warunkiem nie pogarszania stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazu i uwarunkowań

35 kulturowych, - adaptacja urzędów, szkół, szpitali i cmentarzy. Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania): - uregulowanie, gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami, - zakaz realizacji funkcji na terenach leśnych, w obrębie układów dolinnych i korytarzy ekologicznych, - zakaz realizacji funkcji na terasie zalewowej, - zakaz realizacji funkcji usług uciążliwych w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, oświaty i usług zdrowia, - zakaz realizacji funkcji na gruntach organicznych, - wprowadzenie układów zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym lub/i ozdobnym. Funkcja przemysłowa wiąże się z funkcjonowaniem na obszarze planu zakładu przetwórstwa rolniczego (młyna) oraz terenu składów i magazynów przy ul. Basaja Rysia i ul. Kolejowej. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - ewentualna modernizacja systemu odprowadzania ścieków i usuwania odpadów, - rozbiórka lub remont budynków w złym stanie technicznym; Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja istniejącej zabudowy i układów komunikacyjnych, - zachowanie istniejących układów zieleni; w razie konieczności usunięcia zieleni, niezbędna odpowiednia kompensacja w tym zakresie, - możliwa intensyfikacja zainwestowania obszaru w istniejących granicach, pod warunkiem nie pogarszania stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazu i uwarunkowań kulturowych (m.in. zakaz zmniejszania odległości zabudowy od układów dolin), Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania): - uregulowanie, gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami, - zakaz realizacji funkcji na terenach leśnych, w obrębie układów dolinnych i korytarzy ekologicznych,

36 - zakaz realizacji funkcji na terasie zalewowej, - zakaz realizacji funkcji na gruntach organicznych, - wprowadzenie układów zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym lub/i ozdobnym. Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa pełnił ją będzie park zlokalizowany przy ul. Polnej. Wymaga on intensywnych prac pielęgnacyjnych. Dodatkowo przewiduje się kilka terenów zieleni urządzonej towarzyszących ciągom komunikacyjnym. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - przebudowa drzewostanu; Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja terenów leśnych, ogródków działkowych, dolin rzecznych oraz terenów wad otwartych wraz z istniejącą infrastrukturą, - adaptacja istniejących pasów zieleni, - adaptacja istniejących terenów sportu i rekreacji z możliwością intensyfikacji zagospodarowania, pod warunkiem nie pogarszania stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazu i uwarunkowań kulturowych, - pielęgnacja terenów parków, skwerów i zieleńców. Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania): - uregulowanie gospodarki odpadami na terenach ośrodków sportoworekreacyjnych, - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarach ośrodków sportowo rekreacyjnych, - zakaz realizacji funkcji w odległości mniejszej, niż 1,5 m od linii brzegu wód otwartych płynących, - zakaz realizacji funkcji w odległości mniejszej, niż 50 m od linii brzegowej wód stojących, - zakaz likwidacji hydrogenicznych zbiorowisk roślinnych na obszarach wód otwartych i ich obrzeżach, - przy wprowadzaniu obcych gatunków roślin należy uwzględnić zagrożenie ze strony możliwości ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w środowisku;

37 Funkcja przyrodnicza powinna być utrzymana na terasach zalewowych Huczwy, zwłaszcza w dolinie Teresówki. Dopuszcza się tu adaptację istniejącej zabudowy, możliwość ekstensywnego użytkowania rolniczego oraz realizacji funkcji wypoczynkowo rekreacyjnej bez możliwości zabudowy. W rejonie Teresówki należy ponadto wykluczyć możliwość realizacji imprez masowych. Zagrożeniem jest melioracja terenu i intensyfikacja użytkowania łąki. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - przebudowa drzewostanu; Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja istniejących i projektowanych obiektów chronionych, - adaptacja istniejących układów dolinnych z dopuszczeniem ekstensywnego użytkowania rolniczego, - adaptacja istniejących terenów leśnych, parków, skwerów i zieleńców; Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania): - zakaz zabudowy dolin rzek i potoków stanowiących ruszt ekologiczny miasta (konieczność zachowania drożności); możliwe ekstensywne użytkowanie rolnicze, - unikanie zrębów zupełnych na terenach leśnych, - ograniczenie melioracji, - ochrona gruntów organicznych, - ochrona otwarć i osi widokowych; Funkcja komunikacyjna obecnie realizowana jest w ramach istniejących ciągów drogowych. Lepszego skomunikowania wymagają tereny między ul. Basaja Rysia i ul. Polną. Uwarunkowania w zakresie rehabilitacji: - wyłączenie dróg z ruchu tranzytowego, - przebudowa układu (np. poszerzenie, zmiana nawierzchni); Uwarunkowania w zakresie prewencji biernej (zachowania): - adaptacja istniejących układów komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej; Uwarunkowania w zakresie prewencji czynnej (zapobiegania):

38 - przywrócenie funkcji komunikacyjnej, - możliwa realizacja układów dróg lokalnych, - minimalizacja wycinki drzew, - uwzględnienie położenia Hrubieszowa w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO) Powiązania z pozostałymi dokumentami Projekt ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Polna Basaja, dla którego sporządzono niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko, respektuje także cele polityki ekologicznej gminy, które zostały wyrażone w Programie ochrony środowiska dla miasta Hrubieszowa i wynikają z założeń i programu wykonawczego II Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Ochrony Środowiska dla województwa lubelskiego oraz Programu Ochrony Środowiska dla powiatu hrubieszowskiego. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej celem polityki ekologicznej miasta Hrubieszowa jest: - modernizacja oczyszczalni ścieków, - rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowych, ujęć wodnych, - rozbudowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz systemów oczyszczania ścieków (budowa przydomowych w terenie rozproszonej zabudowy), - zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła, - przywrócenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych do stanu wynikającego z planowanego sposobu ich użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi, - restrukturyzacja poboru wód do celów użytkowych w taki sposób, aby zasoby wód podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda do picia i surowiec dla przemysłu spożywczego, - realizacja budowy zbiorników retencyjnych i małej retencji dla wyrównania przepływu w rzekach oraz racjonalizacja gospodarowania spływami opadowymi w celu ograniczenia szybkiego ich odprowadzania do wód otwartych i unikania przesuszenia terenu, - zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i nieuregulowane cieki wodne, w celu ochrony różnorodności biologicznej. W zakresie ochrona powietrza:

39 - budowa sieci gazowej, - modernizacja kotłowni w zabudowie rozproszonej zarówno indywidualnej, jak i w budynkach użyteczności publicznej, - modernizacja pozostałych systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków, - ograniczanie emisji zanieczyszczeń u źródła, poprzez zmiany nośników energii, - stosowanie paliw niskoemisyjnych, - stosowanie czystszych surowców i technologii, - minimalizację zużycia energii i surowców, - modernizacja dróg w celu zmniejszenia zapylenia. W zakresie ochrony gleb: - ochrona gleb najwyższej jakości (klasy I-IV) przed wykorzystaniem na cele nierolne, - ograniczenie wprowadzania nowych inwestycji na gruntach ornych wyższych klas bonitacyjnych, - utrzymanie miedz, wysepek leśnych, wzbogacaniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, - obligatoryjne wprowadzenie agrotechniki przeciwerozyjnej na obszarach zagrożonych erozją, np. orka w poprzek stoków, wprowadzenie pasów roślinności trawiastej zatrzymującej erodowane cząsteczki gleby, - przeznaczenie gleb nieprzydatnych dla rolnictwa (V i VI kl. oraz okresowo zalewanych) na cele nierolnicze, tj. użytki ekologiczne, lasy, - polepszanie kultury rolnej oraz lepsze wykorzystanie nawozów, zmianowanie upraw, - ekologiczne zagospodarowywanie nieużytków i terenów zdegradowanych, np. przez zalesienie, - unikanie rozproszenia zabudowy. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa powinna być zachowana poprzez: - tworzenie warunków do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego miasta, - poprawę stanu środowiska - usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

40 - zachowanie, odtworzenie i wzbogacanie zasobów przyrody. W zakresie gospodarki odpadami celem polityki ekologicznej miasta Hrubieszowa jest: - przygotowanie strategii gospodarowania odpadami dla miasta, - opracowanie planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań, - przygotowanie programów likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (zarówno odpadów wytwarzanych jak i już nagromadzonych), - zwiększenie wysiłków na rzecz uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych), jak również z międzynarodowych instytucji finansowych, - rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych (kaucje, opłaty produktowe, system preferencji podatkowych zmierzający w kierunku rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej na recykling i odzysk materiałów), - wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych). W wyniku analizy projektu planu można stwierdzić, że ustalenia w nim zawarte uwzględniają zalecenia dotyczące ochrony środowiska oraz przyrody. Wprowadzone zapisy dotyczące sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, sprzyjają zachowaniu równowagi w środowisku przyrodniczym tych obszarów. Respektowanie ustaleń planu z zakresu zasad ochrony środowiska (wraz z pozostałymi, dotyczącymi zasad zagospodarowania terenu) powinno zabezpieczyć w odpowiednim stopniu ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru objętego opracowaniem oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów ekologicznych gminy. 4. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY. Prognozę sporządzono głównie w oparciu o metody opisowe wpływu planowanego zainwestowania na środowisko, na który składać się będą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny sportu i rekreacji, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zieleni nieurządzonej i urządzonej, tereny komunikacji oraz tereny infrastruktury technicznej, w stosunku do obecnego stanu środowiska obszaru i jego otoczenia oraz w stosunku do obecnego sposobu jego użytkowania i związanych z tym zagrożeń. W pierwszym etapie opisano elementy środowiska,

41 które mogą być narażone na oddziaływania wskutek realizacji ustaleń planu. W drugim etapie dokonano prognozy oddziaływań na środowisko. Uwzględniono stan i zagrożenia środowiska w zakresie poszczególnych elementów środowiska oraz projekcję tego stanu przy zachowaniu dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów na podstawie opracowania ekofizjograficznego. Dokonano analizy dotychczasowych zagrożeń środowiska i zmian stanu środowiska na obszarze objętym opracowaniem i w jego otoczeniu w ostatnich latach. Uwzględniono położenie terenu względem obiektów i terenów podlegających ochronie, w szczególności na mocy ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków. Uwzględniono specyfikę obszaru objętego projektem planu, w tym jego funkcje, obecnie obowiązujące dla tego obszaru plany miejscowe, istniejącą w sąsiedztwie zabudowę, położenie względem wód powierzchniowych i lasów, położenie względem obszarów objętych formami ochrony przyrody, istniejący układ komunikacyjny oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, użytkowanie gruntów, wymogi ochrony przyrody i ochrony zabytków. Wzięto pod uwagę fakt, iż teren objęty opracowaniem położony jest w pobliżu obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu PLB060003, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH Uwzględniono znajdujące się w pobliżu korytarze ekologiczne: GKW-1 Polesie Dolina Bugu Południe, GKW 4A Dolina Środkowego Bugu oraz międzynarodowy korytarz ekologiczny 25 m Wołyński Bugu. Teren objęty planem graniczy również z doliną rzeki Huczwy oraz tzw. Kanałem Huczwy. 5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. Nie występuje potrzeba monitorowania skutków realizacji ustaleń projektu planu. 6. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO. Miasto Hrubieszów jest położone w obszarze przygranicznym, jednak realizacja projektowanych ustaleń nie wywoła znaczących konsekwencji w środowisku, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało lokalny zasięg. Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zachodzi więc potrzeba przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

42 7. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM PLANU. Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie hrubieszowskim, na terenie miasta Hrubieszów. Jego granice określa, przedstawiony na Ryc.2, załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi około 110,07 ha. Granice obszaru stanowią: od północy ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Działkowa, od południa na znacznym odcinku ul. Stanisława Basaja i ul. Dworcowa, od wschodu częściowo ul. Kolejowa, od zachodu użytki zielone i tereny rolnicze, nie objęte do tej pory planem miejscowym. 7.1 Dokumentacja fotograficzna Fot. 1. Zabudowa charakterystyczna dla ul. Zamojskiej.

43 Fot. 2. Zabudowa charakterystyczna dla ul. Zamojskiej. Fot. 3. Zabudowa charakterystyczna dla ul. B. Leśmiana.

44 Fot. 4. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna charakterystyczna dla ul. Mickiewicza. Fot. 5. Zabudowa charakterystyczna dla ul. Listopadowej.

45 Fot. 6. Zabudowa charakterystyczna dla ul. Listopadowej. Fot. 7. Zabudowa charakterystyczna dla ul. Basaja.

46 Fot. 8. Zabudowa usługowa przy ul. Kolejowej. Fot. 9. Zabudowa usługowa przy ul. Kolejowej.

47 Fot. 10. Zabudowa usługowa przy ul. Kolejowej. Fot. 11. Zabudowa usługowa przy ul. Polnej.

48 Fot. 12. Zabudowa usługowa przy ul. Polnej. Fot. 13. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna charakterystyczna dla ul. Mickiewicza.

49 Fot. 14. Zieleń towarzysząca ul. Zamojskiej. Fot. 14. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Piłsudskiego.

50 Fot. 15. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Listopadowej. Fot. 16. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Listopadowej.

51 Fot. 17. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Polnej. Fot. 18. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Polnej.

52 Fot. 19. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej. Fot. 20. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej.

53 Fot. 21. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Fot. 22. Targowisko przy ul. Kolejowej.

54 Fot. 23. Garaże przy ul. Kolejowej. Fot. 24. Garaże przy ul. Listopadowej.

55 Fot. 25. Garaże przy ul. Polnej. Fot. 26. Zieleń nieurządzona od strony doliny rz. Huczwy.

56 Fot. 27. Zieleń nieurządzona od strony doliny rz. Huczwy. Fot. 28. Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków - dom, dawny dwór rodziny Kryckich z XIX w.

57 Fot. 29. Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków dom, tzw. Dom Lekarzy Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego z XIX w. Fot. 30. Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków - kapliczka drewniana z XIX w.

58 Fot. 31. Obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków - budynek d. Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi, wraz z kaplicą (źródło: Google Street View). Fot. 32. Zieleń towarzysząca zabudowaniom szpitala (źródło: Google Street View).

59 Fot. 33. Niezabudowany obszar przy ul. Basaja. 7.2 Prawne formy ochrony przyrody Teren opracowania położony jest poza granicami obszarów objętych ochroną przyrody. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: - obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB (teren planu znajduje się w odległości ok. 1,5 km od ww. obszaru) - przedmiotem ochrony są gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG ocena ogólna A, B lub C wymienione w Standardowym Formularzu Danych: gadożer, błotniak łąkowy, derkacz, batalion, rybitwa Białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek, wodniczka, dzięcioł białoszyi oraz regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG kat. A, B lub C z SDF: rycyk, krwawodziób, brodziec krzykliwy, rybitwa białoskrzydła, - obszar Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH (teren zmiany planu znajduje się w odległości ok. 3,5 km od ww. obszaru) przedmiotem ochrony są gatunki siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ocena ogólna A,B lub C wymienione w Standardowym Formularzu Danych: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion, murawy kserotermiczne-priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, zmienno wilgotne łąki trzęślicowe, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe

60 i jesionowe; zwierzęta i rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z oceną ogólną A, B, C wymienione w SDF: ssaki wydra, płazy kumak nizinny; ryby boleń pospolity, rózanka, koza, piskorz; bezkręgowce: trzepla zielona, modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek, szlaczkom szafraniec; rośliny: żmijowiec czerwony. Ww. obszar posiada opracowany plan zadań ochronnych: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH (Dz. U. Woj. Lub ), - Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (teren zmiany planu znajduje się w odległości ok. 3,5 km od ww. obszaru) powołany Rozporządzeniem nr 47 Wojewody lubelskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Lub ) obejmuje tereny chronione tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W obszarach Natura 2000 obowiązuje ochrona populacji dziko występujących ptaków wraz z ich siedliskami (ostoje ptasie) oraz ochrona siedlisk i gatunków innych niż ptaki (ostoje siedliskowe) pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się w ww. obszarach podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ochronie planistycznej wg wskazań w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. Dz. U. Woj. Lub ) podlega w szczególności: - system przyrodniczy miasta (miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków, trasy migracyjne) teren objęty zmina mpzp położony jest w odległości ok. 400 m od korytarza ekologicznego dolina rzeki Huczwy oraz w sąsiedztwie tzw. kanału Huczwy,

61 - projektowane obszary chronione GZWP 407, których granice i sposoby zagospodarowania określone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika (w projektowanych obszarach ochronnych GZWP wyklucza się realizację przedsięwzięć wpływających negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych. W celu ochrony obszarów bardzo wrażliwych na zanieczyszczenia (o dużej przepuszczalności) oraz obszarów wokół dużych ujęć wód podziemnych w obrębie projektowanych obszarów ochronnych GZWP wyodrębnia się obszary szczególnej ochrony oraz obszary bardzo podatne i podatne na zagrożenia. Ryc. 3. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle występowania obszarów chronionych. Źródło: W pobliżu obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegają korytarze ekologiczne, umożliwiające przemieszczanie się organizmów między siedliskami: korytarz ekologiczny GKW-1 Polesie Dolina Południe (wg. Jędrzejewski i inni.) oraz międzynarodowy korytarz ekologiczny 25 m Wołyński Bugu (wg. Econet.pl).

62 Ryc. 4. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle mapy rozmieszczenia korytarzy ekologicznych. Źródło: Do najważniejszych funkcji korytarzy ekologicznych zalicza się: - zmniejszenie stopnia izolacji poszczególnych płatów siedlisk i ułatwienie przemieszczania się organizmów pomiędzy nimi, a co za tym idzie, zwiększenie prawdopodobieństwa kolonizacji izolowanych płatów; - zwiększenie przepływu genów pomiędzy płatami siedlisk zapobiegające utracie różnorodności genetycznej oraz przeciwdziałające depresji wsobnej; - obniżenie śmiertelności, szczególnie wśród osobników młodych, wypartych z płatów dogodnych siedlisk, wskutek zachowań terytorialnych. Korytarze ekologiczne w Polsce nie są włączone do krajowego systemu obszarów chronionych. Ochronie planistycznej wg wskazań w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. Dz. U. Woj. Lub ) podlega w szczególności: - system przyrodniczy miasta (miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków, trasy migracyjne) teren objęty zmina mpzp położony jest w odległości ok. 400 m od korytarza ekologicznego dolina rzeki Huczwy oraz w sąsiedztwie tzw. kanału Huczwy,

63 - projektowane obszary chronione GZWP 407, których granice i sposoby zagospodarowania określone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika, - Jednolita Część Wód Podziemnych (PLG ), - Jednolita Część Wód Powierzchniowych Huczwa do Sieniochy do ujścia (PRLW ). 7.3 Morfologia W ujęciu fizjograficznym miasto Hrubieszów leży w makroregionie Wyżyna Wołyńska w prowincji Wyżyn Ukraińskich w podprowincji Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej (Kondracki 1998). Północna część miasta położona jest w obrębie subregionu Grzęda Horodelska, natomiast część południowa miasta położona jest w obszarze subregionu Kotlina Hrubieszowska, stanowiącego przedłużenie Padołu Zamojskiego (mezoregion Wyżyny Lubelskiej). Granica pomiędzy subregionami przebiega doliną Huczwy (Michalczyk, Wilgat 1998). Za granicę w/w subregionów na terenie miasta uznaje się krawędź północną pradoliny Huczwy. Kotlina Hrubieszowska jest przebiegającym równoleżnikowo przez miasto szerokim obniżeniem denudacyjnym wytworzonym w słabo odpornych marglach i wapieniach marglistych należących do kredy górnej. Cechą charakterystyczną tej jednostki są rozległe doliny z wyraźnymi dwiema holoceńskimi terasami zalewowymi, z licznymi starorzeczami oraz trzema plejstoceńskimi terasami nadzalewowymi. Występują tu również drobne formy krasowe typu wertebów i uwałów na podłożu górnokredowym. W rzeźbie terenu miasta Hrubieszów dominują rozległe terasy zalewowe i nadzalewowe Huczwy oraz równiny denudacyjne na utworach kredowych z licznymi bezodpływowymi zagłębieniami. Północną część miasta stanowi najwyżej wyniesiony obszar Grzędy Horodelskiej. Grzęda Horodelska to pas płaskich wzniesień, zbudowanych z margli górnokredowych pokrytych lessem, o wysokości m n.p.m. Pokrywa lessowa osiąga miąższość nawet 30 m. Rozcinają ją liczne, suche doliny denudacyjne i rzadziej doliny niewielkich cieków, często mające przebieg południkowy, łączące się z doliną Huczwy. Brak tutaj wąwozów typowych dla innych obszarów lessowych. Rzędne w obrębie dolin wahają się od 185 do 205 m n. p. m. grzęda Horodelska opada wyraźną krawędzią ku Kotlinie Hrubieszowskiej (gradient hipsometryczny sięga 60 m).

64 Ryc. 5. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle jednostek fizyczno-geograficznych. Źródło: Rzeźba terenu Na ukształtowanie terenu Hrubieszowa znaczący wpływ mają następujące czynniki: wykształcenie litologiczne podłoża, działalność wód płynących oraz działalność człowieka. Największy wpływ na aktualne ukształtowania terenu miało zlodowacenie Wisły związane ze schyłkiem plejstocenu. Wówczas zostały zakumulowane lessy o miąższości 20 m, które występują na całym terenie miasta. Rzędne wierzchowiny lessowej w północnej części miasta wynoszą ok m n.p.m., natomiast w części południowej są zdecydowanie niższe ok m n.p.m. W północnej części miasta wierzchowina lessowa, która wchodzi w skład Grzędy Horodelskiej jest pofałdowana i rozcięta znacznych rozmiarów formą dolinną o przebiegu południkowym. Dolina główna posiada szereg dolin bocznych. Rzędne doliny wahają się od 203 do ok. 186 m n.p.m. w obrębie wysoczyzny lessowej i do ok. 182 m n.p.m. u wylotu Huczwy. W części południowej wierzchowina lessowa stanowi fragment Grzędy Sokalskiej, jest ona łagodnie pofalowana i rozcięta i rozcięta siecią niewielkich cieków zamienionych na rowy melioracyjne.

65 Na terenie wysoczyzny lessowej w północnej i południowej części miasta znajdują się nieckowate obniżenia o owalnym zarysie (wymoki), powstałe w wyniku wyługowania węglanu wapnia przez wody opadowe, zjawisko to prowadzi do ubytku masy skalnej. Drugim ważnym elementem rzeźby terenu jest dolina Huczwy przebiegająca w układzie równoleżnikowym, została ona wycięta w osadach lessowych i częściowo piaszczystych. Na terenie miasta możemy wyróżnić dwa poziomy dolinne: młodszy poziom dolinny oraz starszy poziom dolinny. Młodszy poziom dolinny został wykształtowany w późnym plejstocenie lub na początku holocenu, wówczas panował cieplejszy i wilgotniejszy klimat. Poziom ten reprezentowany jest przez obecnie widoczną formę dolinną z wyraźnie zarysowanymi skarpami wyciętymi w pokrywie lessowej i piaszczystej. Rzędne terenu wahają się od 182 m n.p.m. w górnym biegu rzeki do 181,4 m n.p.m. w dolnym biegu rzeki. Szerokość doliny występuje w zakresie od m. Starszy poziom dolinny został wykształcony w plejstocenie i jest wyższy o ok. 10 m od obecnego dna doliny, stanowi on terasę zalewową, szerokość doliny waha się od 0,5 1,0 km na północ od Huczwy do 2 km na południu. Dawne formy rzeźby fluwialnej są słabo widoczne, jest to spowodowane działalnością człowieka (użytkowanie rolnicze terenu, zabudowa kubaturowa). W rzeźbie terenu wyraźnie zaznacza się załom i stok prowadzący właściwą wierzchowinę wysoczyzny lessowej. Obecnie poziom ten jest porozcinany przez doliny cieków, z których większość zaadoptowała się jako rowy melioracyjne o łagodnych spadkach. 7.5 Hydrografia Według kryteriów hydrograficznych miasto Hrubieszów leży w regionie wodnym Wyżyna Wołyńska charakteryzującym się małymi opadami, małym odpływem całkowitym i podziemnym, dużą gęstością sieci wodnej, małą liczbą źródeł i niewielką ich wydajnością. Podział hydroregionalny Polski wg Paczyńskiego (2007) klasyfikuje obszar miasta Hrubieszów w obrębie VII regionu hydrogeologicznego, tj. region lubelsko-radomski. Według podziału na jednolite części wód podziemnych teren miasta zajmuje obszar należący do subregionu Bugu wyżynnego, region Bugu, prowincja Wisły - JCWPd nr 109 (PLGW ). Cały obszar miasta leży w obrębie Głównego Zbiornika Wodnego nr Niecka Lubelska (Zbiornik Chełm-Zamość). Wody kredowe zbiornika GZWP 407 są podstawą zaopatrzenia w wodę mieszkańców Hrubieszowa. Główny użytkowy poziom wodonośny w tej jednostce występuje w spękanych węglanowych utworach kredy górnej, głównie w kredzie piszącej, marglach i marglach ilastych. Na podstawie podziału wód powierzchniowych na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) w obrębie miasta Hrubieszowa wydzielono obszar PLRW o nazwie: Huczwa od Sieniochy do ujścia oraz obszaru PLRW o nazwie: Dopływ z Nowosiółek. System zaopatrzenia w wodę miasta i podmiotów gospodarczych opiera się na komunalnym ujęciu wody oraz stacji wodociągowej. Eksploatacją wodociągu komunalnego zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wodociąg komunalny zaopatruje w wodę

66 gospodarczą, komunalną i pożarową znaczne obszary miasta. Teren ujęcia wody oraz stacja wodociągowa zlokalizowane są przy ul. Teresówka. Ponadto miasto Hrubieszów posiada 14 lokalnych studni głębinowych nie włączonych w układ wodociągu komunalnego. Studnie głębinowe wykorzystywane są na potrzeby określonych odbiorców. W obrębie miasta stwierdza się występowanie dwóch poziomów wodonośnych, tj. czwartorzędowego, kredowego. Z warstwy czwartorzędowej korzystają tylko odbiorcy indywidualni za pomocą studzien kopanych. Zasadniczą warstwą wodonośną ujęcia komunalnego są utwory kredowe. Ujęcie płożone w tzw. l strefie terenów terasu nadzalewowego rzeki Huczwy składa się z 5 szt. Studni głębinowych posiadających strefy ochrony bezpośredniej. Teren stacji wodociągowej jest ogrodzony, posiada wewnętrzne drogi związane z eksploatacją oraz zieleń izolacyjną. Z wodociągu komunalnego obecnie korzysta 92,6% mieszkańców. Teren miasta odwadnia Huczwa oraz liczne małe cieki stałe lub okresowe. Licznie występują bezodpływowe zagłębienia tworzące oczka wodne lub mokradła. W dnie doliny Huczwy istnieje zagrożenie powodziowe. Północno - wschodnia część obszaru objętego planem miejscowym znajduje się na terenie zagrożonym powodzią rzeki Huczwy. Ryc.6. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle mapy hydrologicznej z podziałem na zlewnie Jednolitych Części Wód. Źródło:

67 Ryc. 7. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle mapy obszarów zagrożonych podtopieniem. Źródło: Rozpatrywany teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 121 zaliczonych do regionu wodnego Środkowej Wisły. JCWPd 121 charakteryzuje się znaczną nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru wynoszącego mniej niż 2 % wielkości zasobów. Na obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody dobrej jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania. Powierzchnia jednostki wynosi 3036,4 km².

68 Ryc. 8. Lokalizacja obszaru objętego mpzp na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych. Źródło: Ryc. 9. Profil JCWPd nr 121. Źródło:

69 Ryc. 10. Lokalizacja głównych zbiorników wód podziemnych. Źródło: Hydrogeologia Analizowany obszar leży w obrębie makroregionu środkowopolskiego, w regionie lubelsko radomskim. Makroregion ten obejmuje pas wyżyn środkowopolskich, w tym m.in. Wyżynę Lubelską. Region lubelsko-radomski od zachodu do południa wyznacza wychodnia utworów kredowych, na północy wychodnie tychże utworów na granicy z utworami oligocenu. Kredowe piętro wodonośne stanowi główny i jedyny użytkowy zbiornik wód podziemnych na obszarze Hrubieszowa. Poziom ten został ujęty w ramach GZWP-407 Niecka Lubelska. Jest to rozległy zbiornik górnokredowy o typie szczelinowo-porowym. Zbiornik ten w znacznej części należy do obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO). Obszar wysokiej ochrony obejmuje cały Hrubieszów. 7.7 Warunki glebowe i szata roślinna Gleby miasta Hrubieszowa zalicza się do najwyższych klas bonitacyjnych. Ze względu na przynależność do siedlisk rolniczych zalicza się je do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. Dlatego też na terenie miasta występują bardzo korzystne warunki dla rolnictwa w szerokim zakresie upraw. Pod względem typologicznym na obszarze miasta występują gleby zaliczone są do rzędu brunatnoziemnych i czarnoziemnych. Czarnoziemy wykształciły się na lessach przykrywających zrównania wierzchowinowe w obszarze centralnym i północnym

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3043 UCHWAŁA NR XXXIX/170/17 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowiny. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK WÓJT GMINY OSIEK ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą.

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr 323, 324 oraz części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: UZASADNIENIE 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz. PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3

UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz. PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3 UZASADNIENIE wynikające z art. 42 pkt 2 oraz PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MICHAŁOWO - ARONIOWA W POZNAN

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MICHAŁOWO - ARONIOWA W POZNAN ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MICHAŁOWO ARONIOWA W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Ulica Aroniowa Fot.2.

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku WYKAZ Obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Lp. Nr planu wg rejestru TREŚĆ PLANU UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2014 r. Poz. 4428 UCHWAŁA NR 549/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 3517 UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Strategiczna Ocena Oddziaływania na Prognoza oddziaływania na środowisko najczęściej popełniane błędy Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Krystyna Anchimowicz Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/583/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 19 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/583/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 19 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 listopada 2017 r. Poz. 4657 UCHWAŁA NR XXX/583/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem, który ustala przeznaczenie terenu, sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R.

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach Podgórzu obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany,

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 3339 UCHWAŁA NR XXVII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2566 UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2015 r. Poz. 4417 UCHWAŁA NR 70/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/186/2016 RADY GMINY KALISKA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/186/2016 RADY GMINY KALISKA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 października 2016 r. Poz. 3418 UCHWAŁA NR XXIV/186/2016 RADY GMINY KALISKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 9 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 r. Poz. 5231 UCHWAŁA NR LXV/351/2018 RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 7 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4226 UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia... 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Miłki z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r.

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 2695 UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ulicy Dobromiły w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 14 listopada 2017 r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ulicy Dobromiły w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 14 listopada 2017 r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ulicy Dobromiły w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 14 listopada 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik zespołu Z1 Filip

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/uchwala/622/uchwala-nr-45-iv-2019-rady-miejskiej-w-radzymini- -z-dnia-28-stycznia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagopodarowania-przestrzennego-radzymina-etap-4d

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/445/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/445/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/445/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Przytyk projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Przytyk projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZASADNIENIE Projekt planu miejscowego sporządzony został na podstawie Uchwały Nr.IX.52.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego i Podgajek Zachodni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 6168 UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i usług w

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 26 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 26 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR XL/277/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. UCHWAŁA NR XL/277/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2017-33290 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/208/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/208/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/208/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Jagodnik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 29 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018 RADY GMINY OBROWO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i zakres ustaleń planu

Przedmiot i zakres ustaleń planu Uchwała nr LXVII/469/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zebrzydowa gmina Nowogrodziec /Dz. U. Woj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 3735 UCHWAŁA NR XXV/177/2017 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/316/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/316/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLIV/316/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla

Bardziej szczegółowo