ocnnony SnooowrsKA GBNnnerNy Dynnrrton Michal Kelsqnia POSTANOWIENIE D ON-O O LB.2 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ocnnony SnooowrsKA GBNnnerNy Dynnrrton Michal Kelsqnia POSTANOWIENIE D ON-O O. 430.73 4.2017.LB.2 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r. GBNnnerNy Dynnrrton ocnnony SnooowrsKA Michal Kelsqnia D ON-O O LB.2 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 138 $ 1 pkt 2w z:iqzku z art.744 ustawy z dttra14 czertrca 1960 r. Kodeks postgpowania administacyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077, ze zm.) - zwanej dalej: Kpa, po tozpatrzetiu zazaletia Swigtokrzyskiego Zarz4duMelioracji itjnqdzeiwodnych w Kielcach z drrla 75 patdziernika 2010 r. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kieicach z dnta 4 patdzietnrka 2070r., znak RDOS-ze-wpN.rrr-6613/3-39/10/de i RDOS-26-wPN.III /1,0/dg, kt6rym nanozono,,obowiqryk prtepruwadrynia ocery odd{allwania na obsqary Natnra 2000 dk planowanego prqgdsigw{gcia pohgeacego na pracach rc niryl wlnienioryclt q,ekach: R<yko Branka w kn w mi/vowoici Skowronno, gn. Piicqriw i w mig/scowoiti Umianowice, gm. Kije - rgc<ne ultkost,enie roilinnoici qg skarp rryki, nechanicqne odmulenie dna, rgcqne roplantowanie urobku qodmulenia, rgcqne qagplwanie ayrw w skarpie r7,eki $enia qodrzulenia, rgcqne plantowanie i darwiowanie skarp, qagospo darowanie o dkladiw I o dmn le ria q o bsiewem traw, R4eka Jakub1wka a len w miejscowoici Sobowice, gn. Inielno - rywe nykosrynie milinroici V,e skarp rqeki, nechanicqne odmu/enie dra, rgcqne roqlantowanie urobku I odmu/enia, ugkonanie kanalu opfiwowego prry qastawce i qastawki?opr<e< odkopanie ruroci4gu, usq,cqelnienie sflkdw, wqgbranie umocnienia prqgd budowl4 w dnie i w skarpach, usqcrylnienie prqgciekdw wodl na rurociqu folia i glinq qagpanie {emiq i ponowne ulorynie ubepiecq,enia na dnie i na skarpach, I qago spo daro wa n i e o dkl a dti w q o dm u le n i a I o b s ie we m traw, pompowaniem wodl w cqasie robdt, Starorqgcqg rtgki Nidl a km I +980 w mi/scowoici Sobowice, gm. Imielno, rgcqne ugkosqenie roilinnoici q,e skarp rq,eki, nechanicqne odmu/enie dna, rgcqne mqlantowanie arobku qodmulenid', pnednohenta raportu o oddzialywaniu na obszary Natura 2000 oraz ustalono zakres tego raportu, postanawiam: I. uchyli6 zaskatione postanowienie w czg6ci dotycz4cei pkt 3 i w tym zakresie otzec, co nastepuie: 3. ustalam zakres raportu o oddztanywaniu pzedsigwzigcia na obszary Natura 2000,,Dolina Nidy" i,,ostoja Nidziarlska" popnez wskazanie, by raport zawtetan.:

2 ^. charakterystykgcalegoprzedsigwzigcia, b. analizq proces6w morfologicznych w obrebie koryta rzecznego wraz z okre6leniem zasiggu przestrzennego i skali proces6w agadacjii degradacji necznej wywolanej rcaltzacj1zamierzeria, c. opis element6w przyrodniczych objqtych zakresem przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiqwzigcia (w szczeg6lnodci irwefltaryzacje gatunk6w roslin i z'ietzqt oraz siedlisk przyrodntczych bgdacych przedmiotem ochrony w obszdrze specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" oraz w obszzrze majqcym znaczenie dla Wsp6lnoty,,Ostoja Nidziadska", d. opis przewidywanych skutk6w dla ww. obszar6w Natura 2000 w przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia, e. opis przewidywanych znaczqcych oddzialpvai. planowanego przedsiewzigcia na obszary Natura 2000, obejmuj4cy bezpo6rednie, po6rednie, wt6rne, skumulowane, kr6tko-, Srednioi dlugoterminowe oddzialywana na obszary Natura szczeg6ltie nale}y ptzeanalizowa1 -plyw prac udroznieniowych na siedliska gatunk6w ptak6w i innych zwrerzqt bgd4cych przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000, wystqpuiace w rejonie inwestycji, oraz D te gatunki, f. opis przewidlwanych dzialaf, majqcych na celu zapobieganie i ograniczane e\il/entualnych negatyvrnych oddzialywad planowanego przedsigwzigcia na obszary Natura 2000, g. przedstawierie ana\zowanych w raporcie zagadntei w formie graficznej i kartografrcznej, w skali umo2liwiaj4cej kompleksowe przedstawienie wynik6w anilizy oddzialywanta na obszary Natura 2000 h. streszczenie w jgzyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do ka2dego elementu raportu, i. nazwrsko i podpis autora raportu, j. tr6dna informacji stanowi4ce podstawg do sporz4dzenia raportu. II. w pozostalei czg6ci wttzynta0 w mocy zaskarhone postanowienie. UZASADNIENIE Drria 24 wrze6nia 2070 r. Swiqtokrzysl<t Zatzqd Melioracji i Jrz4dze6, Wodnych w Kielcach przed!.o yn Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Kielcach dokumenty, o kt6rych mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnta 3 paidziemrka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochtonie drodowiska oraz o ocenach oddziabywanta na 6rodowisko (Dr. U. Nr 199, poz. 7227, ze zm.) - dalej: ustav/a OOS. Do wniosku donqczono: kopig wniosku o wydanie decyzji ustalaj4cej warunki rcaltzacji rob6t na terenach o szczeg6lnych warto6ciach przyrodticzych, kartg informacfna przedsigwzigcia onz kopie map ewidencyjnych. Regionalny Dytektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanov/ietiem z dnia 4 paildzierntkz 2070 t. st'wierdzil obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywzna na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsigwziecia obejmujacego: reczne wykoszenie ro6linno6ci ze skarp rzeki, mechaticzne odmulenie dna, rgczne rozplantowanie urobku z odmulenia, reczne zasypywanie wyrw w skarpie rzeki

3 ziemi4z odmulenia, reczneplantowanie i darniowanie skarp, zagospodarowanieodklad6w z odmulenia z obsiewem trraw - Rzeka Branka w km w miejscowo6ci Skowronno, gm. Ptf.rcz6w i w miejscowosci Umianowice, gm. I(ije; rgczne wykoszenie ro6linnosci ze skarp rzeki, mechariczne odmulenie dna, reczne rozplantowanie urobku z odmulenia, wykonanie kanalu oplywowego ptzy z^stawcei naprawazastawkipopnez odkopanie ruroci4gu, uszczelnieniestyk6w, rozebranie umocnienia przed budowl4 w dnie i w skarpach,uszczelnienieptzeciek6w wody na ruroci4gu folia i glinq zasypante ziemiqi ponowne ulo2enie ubezpteczetia na dnie i na skarpach,z pompowaniem wody w czasierob6t, zagospodatowanieodklad6w z odmulenia z obsiewem travr - Rzeka Jakub6wka w km w miejscowo6ci Sobowice, gm. Imielno; teczne wykoszenie roslinno6ci ze skalp rzeki, mechaticzne odmulenie dna, rgczne rozplantowanie urobku z odmulenia - Statorzecze rzeki Nidy w km w miejscowo6ci Sobowice, gm. Imielno; przedloienta raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 i ustalil jego zaktes. Organ I instancji'wskazal,2e,,w sqcqegllnoici w raporcienale4t ro4aaryi: rodryje waianfliw ultnagajaechqbadania(...), rykres i netodlt badafi.natept wltkonai peln4 inwentaryvigprrndnic<a terenuw obsqarryodd{afuwaniainwesflei,nateryt prqganaliqowaf wpfuwinwugtei na siedliskaprryrodnicqe,siedliskagatunkdwi gatanki ujgtew standardouycb fonnukryach darytchdta SOO Ostoja NidSafiska i OSO Dolina rodry/eodd{afuwafioraqelemenflirodowiskarytnagqacej sryrygitowgl'analigl'. Sf uzasadnieniu zaskatzonego postanowienia wskazano, ze planowane przedsigwzigcie zlokahzowanejest w granicach obszar6w Natura 2000,,Ostoja Nidziafska" i,,dolina Nidy". W zwi4zku z pon.oletieminwestycji,,w tereniealstqpowaniasiedliskprryrodnicrychi siedliskgatunkdw chronionlch,isniq'e UAko, ry jq' realiryia mory ryacq4conegaflwnieodd{afuwai na celeorhmrytobsqaniwnatura Zaten jest prqepmwadrynieocergodd{allwania inwuqii na stan siedliskprgrodnicrych, siedliskgatunkdwmilin koniec7ne i 4uier7<t,gatunki bgdace prrydniotem ochmnl obsqaniwnatura 2000 oraq integralnoiiobsqaniwnatura 2000'. Jednocze6nieOrgan I instancji wskazan.,2einformacje zawartew karcie informacf nej przedsigwziqcia ocengwpljtwuprrydsigw<lgciana elemenfiprryrodnicry istotnedla funke'onowania,,nie po4ualaj4 na rytstarcqq4c4 siedliskpr4trodnic4tchi siedliskgatunkdw,dla ochronltktr6rych,ur<nac<onl obsqarynatura 2000 oraq niepoqwatqiq na ncenewpltwu prac na gatunki cbronione prawen pokkin ilystgpujace w obsqarqgoddqfaljtwaniaqanierqonlcltprac. Na podstawieprt,edstawiorycb infomaii nie ma noqfiwoici ocerytwp[twu prac na lrodawisko prvrodnicqe w sryrygilnoicina stanwdd(w fln po{on wddgruntoulcb)i odd{altwania na 4aierqgtd'. W dniu 1'5 patdzietnika 2010 r. za ajetie na postanowienie Regionalnego Dyrektom Ochrony Srodowiska w Kielcach znoiyl Swigtokrzysl<tZanqd, Melioracji r IJrzqdzeh Wodnych w Kielcach, wnoszac o uchylenie zaskarionego postanowiena. Skariqcy podni6sl, 2e roboty objgte wnioskiem nie spowoduja zmiany stosunk6w wodnych, r,rrajq,,na celuwll4cqnieudroqnienieciekiw wodn-1tch - r<,tki Branki, rq,ekijakubdwki i Starorqerqarryki Nifu w celu 4tpewnieniaswobodnego ebwu wdd 4 rykrych terendw i dapmwadrynie do stanu,w ktdrln qostanieogranicqona groiba wlstqienia wddpr4r nastqprych powod{ath i qalania okolicryjtch terenduj'. Natomiast wykonanie zaskarzonego postanowienia spowoduje op6lnienie wykonania planowanych tob6t, co ma wplnz na bezpieczeristwo powodziowe teren6w s4siednich. art. 36 ust I Jednocze6nie Skar24cy wskazan,ze w pnedmiotowej sprawie,powinien ryale(i qastosowanie

4 ilstawj q dnia 6 kvietnia 2004 r. o ocbmnie prryrndj dop^<"r<eqe notfiwoii ulkonltwania beq ogranicryi robdt utrrymaniowlclf'. Anahz$+c akta p rz edmto tov/ei sprawy O rgan o dwolawczy zw z2yn., co nas tgp uj e. Zaskar2one postanowienie zostalo wydane na podstawie art.97 ust. 1 ustawy OOS, zgodnie z kt6rym regionalny dyrektor ochrony Srodowiska stwierdza, uwzglgdniajqc N.4cznte uwarunkowania, o kt6rych mowa w art. 63 ust. 1, w odniesieniu do oddzialywantz przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, w szczeg6lno6ci w odniesieniu do integralno6ci i sp6jno6ci tych obszar6w, oraz bior4c pod uwage skumulowane oddzialywanie przedsiewzipcia z innymi przedsigwzigciami, w drodze postanowienia, obowi4zek przeprowadzetia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura Przedmiotowe przedsigwziecie polega fl tecznym wykoszeniu roslinnosci ze skarp rzeki, mechanicznym odmuleniu dna, tgcznym rozplantowaniu urobku z odmuleni^, z^sqywaniu wyrw w skarpie rzekj ziemi4 z odmuletia, rgcznym darniowaniu skarp, zagospodarowaniu odklad6w z odmulenia z obsiewem traw; wykonaniu kanalu oplywowego (o szeroko6ci dna 7,2 m) pny zast^wce i naprawie zastawki (o wysoko6ci pigtrzenia 1,6 m), rozebtatie umocnienia przed budowl4 w dnie i w skarpach, uszczelnienie przeciek6w wody na ruroci4gu folia i glin6 zaslpatie ziemiq i ponowne ulozenie ubezpieczenia na dnie i na skalpach, z pompowaniem wody w czasie rob6t, zagospodarowanie odklad6w z odmulenia z obsiewem traw. Nale2y zaznaczye,,2e zgodrtte z $ 3 ust. 1 pkt 67 rczporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziq6 mog4cych zn^czqco oddzialywat na 6rodowisko Qr. U. Nt 213, poz. 1397) regulacja w6d lub ich kanalizacja rcn;r:iana jako zagospodarowanie w6d umozliwiaj4ce ich wykorzystanie do cei6w 2eglugowych, budowle pigttzqce wodg inne ni2 wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 35 i 36 na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o kt6rych mowa v/ art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody zaicza sig do grupy przedsiewzigd mog4cych potencjalnie zn cz4co oddzia ywa(. n 6rodowisko (tzw. II grupa przedsigwzigd). \7obec powy2szego przedmiotowe zamierzetie za)tcza sig do II grupy przedsigwzig6 i podlega w tym zakresie wymogom usta\py OOS. Nalezy jednak wskaza6,i2 ww. tozpotzqdzenie weszlo w ycie z dniem 15 listopada natomiast do postgpowari w sprawie decyzii, o kt6rych mowa w aft. 71 ust. 1. oraz ^rt.72 ust. 1. ustawy OOS, wszczgtych pzed dniem wej6cia w zycte niniejszego rozporzqdzenia stosuje sie przepisy dotychczasowe. W przedmiotowej sprawie postgpowanie w sprawie wydania decyzii ustalaj4cej warunki prowadzenia rob6t na tetenach o szczeg6\nych warto6ciach przyrodntczych zostalo wszcz te w dniu 23 czetttrca 2070 r., a wigc przed dat4 wej6cia w 2ycie niniejszego rozporzqdzenia, co ozflacza,'i przedmiotowe zamietzetie nale y traktowa6 jako zamietzertte tie nalei4ce do przedsigwziq6 mog4cych oddzialywa6 na 6rodowisko. W przypadku przedsigwzigcia, innego rttz przedsiewzigcie mog4ce znaczqco oddzialywa( na Srodowisko, nie wymaga sig przeprowadzettta oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, ale mo2e ono wymaga6 pzeptowadzenra oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, je2eli dane przedsiewzigcie mo2e zn czqco oddzia\ywa(. na obszar Natura 2000, a nie jest bezpo6rednio zviqzane z ochronq tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony (tzw. III grupa). \7 takim przypadku ocena oddzialywania przedsiewzigcia nz obszar Natura 2000 dokonlwana bgdzie w ramach procedury,

5 okre6lonej w rozdzia)e5 ustawy OOS (art ). Obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 mo2e zosta(. nanoilony przez regponalnegodyrektora ochrony Srodowiskaw drodze postanowieniawydawanegona podstawie ^fi.97 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu dokument6w, o kt6rych mov/a w art. 96 ust. 3 ww. ustawy. Zgodne z art. 97 ust. 2 ww. ustawy postanowienie, nakladaj4ceobowi4zek przeprowadzentaoceny oddzialywania przedsigwzieciana obszat Natura 2000, wydaje si w przypadku st'wierdzenia,2e pinedsigwzigcie moile znaczqco oddzialywat na obszar Natura Wobec powy2szego w przedmiotowej sprawie, mimo wej6cia w 2ycie ww. rozporzqdzetia Rady Ministt6w stosuja sig przepisy dotycz4ceprzedsiewzig(.z tzw.iii grupy. $7 rozumieniu przepis6w ustawy OOS, zn czqcenegatywne oddzialywanie na obszzr Natura 2000 definiuje sig jako oddzialywanie na cele ochtgny obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lno6ci dzranatia, kt6te pogarcz^jq stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk6w ro6lin i z:ietzqt, dla kt6rych ochtony wyzn^czono obszat Natura 2000, wplywaj1 znacz4co negatywnie na gatunki, dla kt6rych ochrony zostanwyzn czorry obszar lub pogarszaja integralno66 obszaru otaz jego powtqzanra z tnnymi obszarami (att.3 ust. 1 pkt 17 ustawy OOS). Planowane przedsigwzigcie zlokelizowanejest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" (PL ) oraz w granicach obszaru majacego znaczerie dla Wsp6lnoty,,Ostoja Nidziarlska" (PLH260007). Zatem w ptzedmiotowej sprawie kluczow4 kwesti4 jest rozstrzvgniqcie, czy sporne przedsiewzigcie mo2e zlaczqco negatywnie wplywa6 na cele ochrony ww. obszar6w Natura 2000 onz czy w nrirqzku z Wm, konieczne iest przeprowadzenie oceny jego oddzialywanra na ww. obszzry.nale2y przy tym podkre6li6, i2 postanowienia wydawane na podstawie art.97 ustawy OOS wyrnagja uzasadnienia,kt6re opt6cz wymagari okre6lonych w przepisie zrt. 707 $ 3 Kpa, czyli uwzglgdnienia uzasadnienia prawnego i faktycznego,powinno odnosi6 sig tak2e do okolicznosciwskazanychw ^rt. 63 ust. 1 ustawy OOS, czyli rcdzaju i charakterystyki pzedsigwziecia, usytuowania przedsigwzigctaz uwzglgdnieniem mo2liwego zagroletia dla 6rodowiska orzz rodzaju i skali mozliwego oddzialpvania vz odniesieniu do uwarunkowad przyrodticzych danego obszaru Natura W ocenie Organu odwolawczego, uzasadnienie zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach naie2y tzna(, w kontekdcie powy2szych wymog6w, za riewystarczajqce. Organ ochrony Srodowiska stopnia regionalnego swoje rozstrzygni cie opad na stwierdzeniu, 2e inwestycja bgdzie zlokahzowana. n terenie siedlisk przyrodntczych i siedlisk gatunk6w chronionych, co powoduje ryzyko wyst4pienia zn czqcego negatywnego oddzialywanta na obszat Natura Nie ustalil, przy tym, bior4c pod uwag charakter i skale oddziahywana wnioskowanego przedsigwzigcia,jakie gatunki ptak6w (badzich siedliska)bgd4ceprzedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000,,Dolina Nidy" i jakie siedliska przyrcdticze lub gatunki ro6lin i zwterzqt (wraz z ich siedliskami) bgd4ce przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000,,Ostoja Nidziafska" oraz w jakim zakresie moga w rzeczytistosci by6 narazone na negatywne oddzialywanie przedmiotowego przedsipwzigcia. W uzasadnieniu rczstrzygngcia nie wykazano zuti4zku przyczynowo-skutkowego pomigdzy rozwazanym stanem faktycznym a podjgtym rczstrzygntgciem, a wigc nie wyjasniono jakie cechy ptzedsigwzigcia i jakie uwarunkowania pnyrcdticze obszaru zadecydowaly o stwierdzeniu,

6 ze przedmiotowa inwestycja, moile znaczqco oddzianywa( na ww. obszary Natura Wobec powy2szego nile2y snvierdzi6, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach nie dokonal wszechstronnego rozwazentz canoksztalit sprawy, zz6 tzasadtienie faktyczne jest niepelne. Wskazane uchybienia iwradczqo naruszeniu ltt.7,77 i 107 S 3 I(pr. Zgodne z zasadqdwuinstancyjno6cika2da sprawa administracyjn rozpoznan 1rozsttzygngta decyzia Organu I instancji podlega w wyniku wniesienia'odwolania, przez legqmowany podmiot, ponownemu rozpoznatiu i rozsuzygngau przez Organ II instancji, ^ z^tem jest dwukrotnie tozpoznaw^na i rozsttzygpreta. Pny czym zauwaiy(. nalely, iz organ odwotrawczy mo2e korygowa6 zat6wno wady prawn e decyzji, jak tel wady polegaj4ce na niewla6ciwej ocenie okoliczno6ci faktycznych b4dl powodujace inne nieprawidlowo6ci (por. wyroknaczelnego SaduAdministracyjnego w Warszawie z dnra 1 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1552/2004). Jeieh Organ I instancji wadliwie uzasadnil tozsvzygnrecie, kt6re w ocenie organu odwolawczego jest prawidlowe, organ odwolawczy nie mo2e tylko z tego powodu uchyli6 tal<tej decyzji. Na gruncie obowi4zuj4cych przepis6w dopuszczalne jest zatem utrzymanie w mocy rozstrzygngcia organu pierwszej instancji, pomimo wadliwo6ci jego uzasadnienia.uchybienie polegaj4cena wadliwosci uzasadnieniamusi by6 jednak usunigte przez organ odwolawczy (por. wyrok \Tojew6dzkiego S4du Administracyjnego we Wroclawiu z dttta 28 grudnia 2007 r sygn. akt II SA/WI 191,/07). Obszar specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" (PL ) obejmuje doling o szeroko6ciokolo 2-3 Urr'. Rzeka Nida na znacznejdlugosci plynie w naturalflym kortcie, z hcznymi meandtami, tworzy odnog, statorzeczai rozlev'iska. Dolina rzeki na tym odcinku jest plaska. Taka charakterystykaterenu powoduje, 2e podczas wiosennych i letnich wezbn6. rzeka wylewa na tereny s4siednie.nalezy przy tym zaznaczyt,2e dno doliny jest odlesione>^ zn cznq jej czg t. zajmuj4 wilgotne, zalewanel4ki i pastwiska,starorzecza,kompleksy staw6w rybnych. Obszar Natura 2000,,Dolina Nidy" jest waznym miejscem koncentracii migrujacych ptak6w wodno-blotnych, ponadto jest jedn4 z najistotniejszych w skali kraju ostoi lggowych m. in.: b1ka (Botaurzsstellaris),kropiatki (PorqanaporTana), zielonki (Porqanapanta), blotniaka stawowego (Cims aeruginosus), blotniaka l4kowego (Circuspjtgargus), derkacza (Crex crex) i podr62niczka (I-,usciniasuecica). Populacje lqgowe czajkt (Vanellus uanellus),kszyka (Callinagogallinago),krwawodzioba (Tringa totanus),krakwy (Anas streperq,plaskonosa (Anas cfipeata) nale2q do najliczniejszych w skali poludniowej Polski. Z ww. gatunk6w duza cz961(b4k, kropiatka, zielonka, plaskonos, kszyk, kwawodzi6b, krakwa) jest 6ci5le zsiqzana z obszalzlmiwodno-blotnymi i gniazduje w trzcinowiskach. I(ompleksy rodlinnosci szuwarowej stanowi4 t6wtie obu ww. gatunk6w blotniak6w. Natomiast derkacz i czajka s4 gtunkami siedlisko z:iqzanyfftl z otwartymi, wilgotnymi lub podmoknymi obszanmi pasnviskowoj4kowymi. Do gl6wnych zagtole obszaru Narura 2000,,Dolina Nidy" zahczono obni2anie poziomu w6d gruntowych i osuszanie terenu, kt6re moga powodowai pogorszeniewarunk6w siediiskowychww. ptak6w, bgd4cychprzedmiotami ochrony w tym obszatze. Natomiast obszar m^iscy znaczeniedla Wsp6lnoty Natura 2000,,Ostoja Nidzia6ska" stanowi fragment rejonu Ponidzia, obejmuje naturaln4 doline Nidy i fragmenty przylega)acych do niej

7 plaskowy26w: Ww. obszar zostanut'fi/otzony m. in. dia ochrony zlokalizowanego w 6rodkowej cz96ci doliny Nidy rozleglego kompleksu wilgotnych i podmoklych lak, bagien i starorzeczy.przedmiotami ochrony sa tu m. in. zmiennowilgotne l4ki trzgslicowe (siedlisko: 6470), ni2owe i g6rskie Swiezel4ki uzytkowane ekstensywnie (siedlisko: 6510), st^rorzecza i naturalne euffoficzne zbiomiki wodne (siedlisko: 3150), nizinne i podg6rskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznik6w (siedlisko: 3260), zalewane muliste brzegl' rzek (siedlisko: 3270), a takie dobrze zachowane siedliska lggowe (siedliska: 91E0 i 91F0). Ponadto przedmiotem ochtony s4 motyle: modraszek telejus (Maculinea teleius) i czervoficzyk fioletek Q-ycaena helle),ktorych siedliskiem s4l4ki trzgdlicowe oraz ryby - t6zanka (Rhod.eus seiceus),piskorz oei^) zasiedlajqcem. in. rzeki i st^torzecza. W6r6d zzgrozef obszaru wymienia sig m. in. wypalanie szuwar6w i obnizanie poziomu w6d gruntowych. Zgodne z informacjarni zzwartymi we wniosku i w karcie informacfnej przedsigwziecia i w uzupelnieniach ww. dokument6w przedsigwzigcie polega na udro2nieniu trzech ciek6w Rz"ki Branki, Rzeki Jakub6wki i StarotzeczaNidy) w celu zapewnienia swobodnego splywu w6d z zalanych teren6w i ogmticzettta groiby zalewu w przyszn.o6ci. Rozmiar zajmowanego terenu w trakcie prac dotyczy powierzchni cieku i pasa (o szerokosci 4 m) teren6w przyleglych pokrytych ro6linnoscia l4kowo-bagienntu na odcinkach o dlugosci odpowiednio 2,62 km, 1,00 km i 1,38 km. Ww. roboty bgd4 polegaly na: wykoszeniu ro6linno6ci ze skarp rzeki, mechanicznym odmuleniu dna, rozplantowaniu utobku z odmulenia, z^sypryaniu wyrw w skarpie tzeli ziemi4 z odmulenia, zagospodarowaniu odklad6w z odmulenia z obsiewem traw; rgcznym darniowaniu skaqp, naprawie zastawki (wysoko66 pigttzenia 1,6 m) i prac z tym z'rlui'qzanych tj. budowie rowu oplywowego (szerokc-(6dna 1,2 m), rozebraniu umocniei przed budowlq w dnie i w skarpach,uszczelnienieprzeciek6w wody na ruroci4gu foli4i glinq zasypanieziemiqi ponowne ulo2enie ubezpieczeniana dnie i na skarpach,z pompowaniem wody w czaste rob6t, zagospodarowanie odklad6w z odmulenia z obsiewem ttaw i recznym darniowaniu skarp. Zdantem Otganu odwolawczego planowane przedsigwziecie mo2e negatywnie wplywa6 na gatunki zltetzqt bgdacych przedmiotami ochrony w ww. obszarach popnez pogorszenie stanu ich ochtony i ztiszczetie ich siedlisk. JednoczeSnie planowane roboty hydrotechniczne (w tym odmulanie ciek6w) moga prowadzii do szybszego odplywu wody ze ziewni powoduj4c osuszanie teren6w przyleglych, stanowi4cych r6wnie2 chronione siedliska ptzyrodticze i siedliska wielu gatunk6w ztvierz;4t. Na podstawie zgromadzonych material6w i analzie map topografrcznych i ortofotomap dostgpnych w serwisie internetowym Gl6wnego Urzgdu Geodezji i Kartografii (http://www. geportal.gov.pl) Organ odwolawczy ustalil, 2e odcinki ciek6w objgtych wnioskiem maj4 charakter naturalny i cechuja sie bardzo malymi spadkami podlu2nymi, a tereny ptzyle$e stanowi4 niezainwestowaneu2ytki zielone i nieuzytki. Maj+c na uwadze charakterystykgobszaru inwestycji nalezy stwierdzi6, 2e w rejonie planowanego pzedsiqwziecia moga wyst powa6 siediiska wilgotnych l4k (siedliska: 6510 i 6410) i siedlisko 3270, kt6re stanowi4 t6wnocze6nie siedliska dla ww. gatunk6w

8 z.rvietzqt. Planowane roboty hydrotechniczne, w tym odmulanie ciek6w zabvzaj4 natutalny cykl wylew6w, zubalajqc teras zalewowq tzel<t, ptzyspieszajq eutroftzacjg i zanstanie statorzeczy. Jednocze6nieosuszanieteren6w przyleglychi ich zanstaniemo2e skutkowad pogarszaniem siq kondycji siedlisk i w istotny spos6b wplpi'a6 na zrntiejszenie sig atrakcyjnosci doliny dla kaczek i siewek l4kowych: czajl<t, krwawodzioba oraz cyranki i plaskonosa. Natomiast zmniejszenie powienchnt trzcinowisk mo2e skutkowai obni2eniem sig liczebnodciptak6w wodnych. Nale2y podkre5li6, 2e prueslankami do zakwatfikowania pzedsiqwzigcia jako mog4cego zrr^cz4co oddzialywal, na obszar Natura 2000 s4 mo2liwo56 i istotno66 oddzn\ywana. O mo2liwo6ci zaistnienia takiego oddzialywania przesqdzaj4istniej4ce ryzyko takiego oddzianywana - a wigc synncja, gdy na podstawie obiektywnych informacji nie mo2na takiego prawdopodobiedsnvawykluczy6. Istotne oddzianywane zachodzi natomiast w6wczas, gdy planowane dzialarie niesie za sob4 ryzyko naruszetia zaloze ochrony obszaru Natura Istotno6i oddzialywania zalezy od wielu aspekt6w, z jednej strony od wra2liwosci siedlisk i gatunk6w na dziatranteczynnik6w zewnettzrtych, z drugiej - cech pzedsigwzigcia i jego oddzianywana- rozmiarv, cz^srr,czgstodiwo6ci,odwracalno6ci,efektu kumulacji z innymi czynnikami. R6wnie2 zasigg i -plfr prz.c ltlzymaniowych zalezny jest od wielu czynnik6w 6rodowiskowych i technologicznych,z^tem powinien by6 przedmiotem oceny oddzialywzntana obszary Natura Z uv/agl na powyzsze batdzo istotne jest okresleniewystgpowania gatunk6w i siedlisk przytodticzych poprzez wykonanie inwentaryzacji pnyrodniczej na przedmiotowym terenie i w jego okolicy. Ustalenie skladu florystycznego i fitosocjologicznego bgdzie pomocne w ustaleniu warunk6w glebowo-wodnych i zasiggu oddzialywania przecisiewzipcia. In:wentaryzacja przyrodntcza bgdzie tak2e pomocna w celu ustalenia zakresu i aby zminimiltzowae okresu w jakim prace moglyby byi prowadzone, negaty\r/ne oddzialywanie przedsigwzigcia na siedliska przyrcdtttcze i gatunki zwierz4t i ro6lin stanowi4ceprzedmiot ochrony ww. obszaru. Lok^,lizacjaplanowanych dzialai objgtych wnioskiem nie pozwala z cahq pewnosci4 wykluczy6, 2e teiltzacja tego przedsigwzigcia nie bqdzie oddzialywala na obszar Natura Nale2y wskaza(, 2e w przypadku niepewno6ci wyst4pienia oddzialywania przedsigwzigciana obszat Natura 2000 zastosowanie ma tm/.,,zasada pnezorno6c7". rww. zasada,zgodnie z ^fi. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej t art. 6 ustawy z drrra 27 kwietnia 2007 r Prawo ochrony Srodowiska(t. i. DzlJ. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.), nakazuje podjgcie dzia\ai zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie zostal dowiedziony brak negatywnych oddzianywahna 5rodowisko. Wykazanie owego braku negatywnego oddzialywania jest ptzy qm obowi4zkiem podmiotu, kt6ry zarrierza podjat okredlon4 dzialilnoi(. Szczeg6Ine znaczenie zasada t^ m^ w ochronie obszar6w sieci Natura 2000, w tym zakresie byla wielokrotnie podstaw4 wyrok6w Trybunalu SprawiedliwoSciUnii Euopejskiej (pot. wyrok C-98/03, Komisja Europejska przeciwko Niemcom, [2006] ECR I-53). Nale2y stwierdzi6, 2e je2eli nie mohna wiarygodnie uzasadtit, 2e oddziz\ywanie jest tieznaczqce, to nalezy przyjat,2e mo e byi ono znaczqce.racjonalne w4tpliwodci co do ryzyka wyst4pienia oddzialywania sqprzes\ank4 na rzecz dokonania oceny i zawszeinterpretuje sig je,,na korzydi Stodowiska" a nie,,na korzys6 inwestycji" (por.,,ocena plan6w i przedsigwzie6

9 oddzianuiqcychna obszary Natura 2000". \Tytyczne metodyczne dotycz4ce przepis6w artykulu 6(3) i 6(4) Dyrektywy Siedliskowej92/43lE!fG. I(omisja Europejska 2002 r.). Z uvrag r:;^ fakt, i2 przedsigwzigcie reahzowane jest w celu szybszego splywu w6d wezbraniowych istotne jest okreslenie przewidywanych znaczqcych oddzialywad planowanego przedsigwzigcia na przedmioty obszaru Natura 2000, obejmuj4ce bezpo6rednie, po6rednie, wt6rne, skumulowane, stale i chwilowe oddzialywanta.ocena odd2ialywania przedsigwzigciana obszar Natura 2000 powinna u$zgl dna(, analtzg skumulowanych efekt6w danej inwesgcji z innymi istniej4cymi i planowanymi przedsigwzigciami, kt6re mog4 rte( znaczenie dla cel6w ochrony obszar6w Natura Planowane przedsigwzigciamusz4 podlegad odpowiedniej ocenie jego skutk6w dla danego terenu z punktu widzenia zaloze{ jego ochrony, zat6wno oddzielnie, jak i w pol4czeniu z innymi planami lub przedsiewzigciami(por. wytok Trybunalu SprawiedliwoSciUE w sprawie C-727/O2,Waddenzee). Odnosz4c sie do czgsci postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, kt6ta zostajeuchylona niniejszym postanowieniem Organu odwolawczego, najezywskaza6 zapis ^rt. 97 ust. 4' ustawy OOS, m6wi4cy, it qakres o odd{allwaniu prrydsigwfigcia na obslarnatura 2000 powinienb1i ogranicqonjt do okreileniaodd{afiwania prq,edszgw<lgcia na obsqarnatura2000. W ztnqzku z powy2szym zakres raportu ustalony przez Organ I instancji zostal usci5lony i ogratltczony tylko do aspekt6w odnosz4cych siq bezpo6rednio do cel6w i przedmiot6w ochrony obszar6wnatura 2000,,Dolina Nidy" i,,ostoja Nidziariska". W odniesieniu do z^rzut6w Skar24cego, 2e w przedmiotowej sprawie,,powinienryatery lastosowanieart. 36 ust / ustawl q dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochruniepryrndj dopus<c<equruo{iwoif uykonlwania beqogranicvgrt rubdt utr4tnaniouycll' nalely wskazae,2e ww. przepis stanowi, 2e nre podlega ograniczeniu dzia\.alno6(. zviqzana z uttzymariem urz4dzed i obiekt6w slu24cych bezpieczedstwu pzeciwpowodziowemu onz dzialalno66gospodarczz,rolna, le6na, lowiecka i rybacka (...), je2eli nie oddziall\e znaczqconegatywnie na cele ochrony obszaru Natura Natomiast stwierdzenie braku takiego oddzialywana jest mo2liwy jedynie w trakcie oceny oddziallwania na obszar Naruta Zatem z^tzvt Skar24cegonalehyuznat zabezzasadny. Biot4c pod uwagq Lqczttte uwarunkowania okredlone v/ art. 63 ust. 1 ustawy OOS oraz informacje zaw^tte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, naleiy wskazaq i2 z uwag1 na rodzaj, charakter i skalq przedsigwziqcia, kumulowanie sig oddztalywaf' usytuowanie przedsiewzigcia na tetenach wodno - blotnych w granicach obszar6w Natua 2000,,Dolina Nidy''i,,Ostoja Nidziaiska" otaz prawdopodobieristwo wyst4pienia negatywnego oddzianywana inwestycji poprzez mo2liwosi bezposredniegooddzialywania (ploszenie gatunk6w, okresow4likwidacje siedlisk gatunk6w, osuszanie Lqk stanowi4cych miejsca lggowe i odpoczynku ztietzqt or^z frzyczne ztiszczerie siedlisk ptzyrodntczych i siedlisk gatunk6w zwrerzqt) oraz po6redniego polegaj4ce na zmiante charakterystyk ptzeplywu i proces6w akumulacji niezbedne bgdzie przeprowadzenie oceny oddzta\ywanrana obszar Natura 2000 w okre6lonym zakresie. Ponadto nale2y zaznaczy(.,ze pnedmiotowe przedsigwziecie zlokalizow^ne jest w granicach Nidziadskiego Parku Krajobnzoweeo. Wprawdzie przedmiotowe postgpowanie nie dotyczy ustalenia

10 zgodno6ci planowanej inwencji z pnepisami parku knjobrazowego, niemniej jednak nalezy wskazat, 2e cz96(. dzialart objgtych wnioskiem o wydanie decyzji ustalaj4cej warunki prowadzenia rob6t bgdzie niezgodna z pnepisamirozporzqdzenia nr 76/2005 Wojewody Swiqtokrzyskiego z drrra T4lipca 2005 r. w sprawie Nadnidzianskiego Parku I(rajobrazowego (D2. Urz. woj. 5wi9t. Nr 756, poz. 7937, ze zm.). $ a pkt 6 ww. tozporz4dzenia stanovri,2e na obszarz,e Parku zakazuje sig: lilcrwidowanta, zasypywanra i przeksztahcania zbiornik6w wodnych, statorzeczy onz obiszar6w wodno-blotnych, w S 4 pkt 5 tego2 rozporzqdzetia zabnnta sig dokonywania zmian stosunk6w wodnych, je2eh zmiany te nie slu24 ochronie przytody lub tacjonalnej gospodarce rolnej, le6nej, wodnej lub rybnej $ a pkt. Wobec powy2szego,maj4c na uwadze odstgpstwo generalne zawarte w art. 17 ust. 2pkt4 ustawy o ochronie przyrody, nalezy snvierdzi6, 2e czg6(. rob6t objetych w"nioskiem bgdzie niezgodna z ww. zakazami. Wobec powy2szego, otzeczotto jak w sentencji. Pouczenie: Niniejsze postanowienie jest ostateczoe w administracyjnym toku instancji. Na postanowienie, zgodnie z att.3 $ 2 pkt 2 oraz att. 53 $ 1 i art. 54 S 1 ustarily z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postgpowaniu pzed s4dami administmcyjnymi ( Dz. U. Nt 153, poz. 1,270, ze zm.), slu2y sftonie skarga wnoszona na pi6mie do Wojew6dzkiego Sadu Administraryjnego w Warszawie za po6rednictwem Generalnego Dyrekton Ochtony Srodowiska w terminie 30 dni od dnia dorgczenia postanowienia. Otrzymuie: 1,. egtronalna Dyrekcja Ochtony Srodowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6,25-361, Kielce 2. swigtokrzyski zarzqdmelioracji iunqdzei\7odnych, ul. witosa 96,2s-s6l I(ielce 3. Towarzystwo Badah i Ochrony Pvyrcdy, ul. Sienkiewicza 68,25-50l Kielce 10

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady Uzasadnienie Plan zadań ochronnych dla całego obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002, będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, jest dokumentem planistycznym sporządzanym przez sprawującego nadzór

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łososina PLH120087 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów wynikających z dyrektywy Rady 92/43/EWG

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW) Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko

Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko wyniki prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Generalna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ

ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ Krzysztof Kowalski ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE GRUNTU PRZEZ WODĘ Wrocław 2012 r. Copyright by Krzysztof Kowalski Wrocław 2012 Autor Krzysztof Kowalski kowalski@ks.k.pl, tel. 691 518 089 Stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo