ocnnony SnooowrsKA GBNnnerNy Dynnrrton Michal Kelsqnia POSTANOWIENIE D ON-O O LB.2 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ocnnony SnooowrsKA GBNnnerNy Dynnrrton Michal Kelsqnia POSTANOWIENIE D ON-O O. 430.73 4.2017.LB.2 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 4$qudlra 20L1r. GBNnnerNy Dynnrrton ocnnony SnooowrsKA Michal Kelsqnia D ON-O O LB.2 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 138 $ 1 pkt 2w z:iqzku z art.744 ustawy z dttra14 czertrca 1960 r. Kodeks postgpowania administacyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077, ze zm.) - zwanej dalej: Kpa, po tozpatrzetiu zazaletia Swigtokrzyskiego Zarz4duMelioracji itjnqdzeiwodnych w Kielcach z drrla 75 patdziernika 2010 r. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kieicach z dnta 4 patdzietnrka 2070r., znak RDOS-ze-wpN.rrr-6613/3-39/10/de i RDOS-26-wPN.III /1,0/dg, kt6rym nanozono,,obowiqryk prtepruwadrynia ocery odd{allwania na obsqary Natnra 2000 dk planowanego prqgdsigw{gcia pohgeacego na pracach rc niryl wlnienioryclt q,ekach: R<yko Branka w kn w mi/vowoici Skowronno, gn. Piicqriw i w mig/scowoiti Umianowice, gm. Kije - rgc<ne ultkost,enie roilinnoici qg skarp rryki, nechanicqne odmulenie dna, rgcqne roplantowanie urobku qodmulenia, rgcqne qagplwanie ayrw w skarpie r7,eki $enia qodrzulenia, rgcqne plantowanie i darwiowanie skarp, qagospo darowanie o dkladiw I o dmn le ria q o bsiewem traw, R4eka Jakub1wka a len w miejscowoici Sobowice, gn. Inielno - rywe nykosrynie milinroici V,e skarp rqeki, nechanicqne odmu/enie dra, rgcqne roqlantowanie urobku I odmu/enia, ugkonanie kanalu opfiwowego prry qastawce i qastawki?opr<e< odkopanie ruroci4gu, usq,cqelnienie sflkdw, wqgbranie umocnienia prqgd budowl4 w dnie i w skarpach, usqcrylnienie prqgciekdw wodl na rurociqu folia i glinq qagpanie {emiq i ponowne ulorynie ubepiecq,enia na dnie i na skarpach, I qago spo daro wa n i e o dkl a dti w q o dm u le n i a I o b s ie we m traw, pompowaniem wodl w cqasie robdt, Starorqgcqg rtgki Nidl a km I +980 w mi/scowoici Sobowice, gm. Imielno, rgcqne ugkosqenie roilinnoici q,e skarp rq,eki, nechanicqne odmu/enie dna, rgcqne mqlantowanie arobku qodmulenid', pnednohenta raportu o oddzialywaniu na obszary Natura 2000 oraz ustalono zakres tego raportu, postanawiam: I. uchyli6 zaskatione postanowienie w czg6ci dotycz4cei pkt 3 i w tym zakresie otzec, co nastepuie: 3. ustalam zakres raportu o oddztanywaniu pzedsigwzigcia na obszary Natura 2000,,Dolina Nidy" i,,ostoja Nidziarlska" popnez wskazanie, by raport zawtetan.:

2 ^. charakterystykgcalegoprzedsigwzigcia, b. analizq proces6w morfologicznych w obrebie koryta rzecznego wraz z okre6leniem zasiggu przestrzennego i skali proces6w agadacjii degradacji necznej wywolanej rcaltzacj1zamierzeria, c. opis element6w przyrodniczych objqtych zakresem przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiqwzigcia (w szczeg6lnodci irwefltaryzacje gatunk6w roslin i z'ietzqt oraz siedlisk przyrodntczych bgdacych przedmiotem ochrony w obszdrze specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" oraz w obszzrze majqcym znaczenie dla Wsp6lnoty,,Ostoja Nidziadska", d. opis przewidywanych skutk6w dla ww. obszar6w Natura 2000 w przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia, e. opis przewidywanych znaczqcych oddzialpvai. planowanego przedsiewzigcia na obszary Natura 2000, obejmuj4cy bezpo6rednie, po6rednie, wt6rne, skumulowane, kr6tko-, Srednioi dlugoterminowe oddzialywana na obszary Natura szczeg6ltie nale}y ptzeanalizowa1 -plyw prac udroznieniowych na siedliska gatunk6w ptak6w i innych zwrerzqt bgd4cych przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000, wystqpuiace w rejonie inwestycji, oraz D te gatunki, f. opis przewidlwanych dzialaf, majqcych na celu zapobieganie i ograniczane e\il/entualnych negatyvrnych oddzialywad planowanego przedsigwzigcia na obszary Natura 2000, g. przedstawierie ana\zowanych w raporcie zagadntei w formie graficznej i kartografrcznej, w skali umo2liwiaj4cej kompleksowe przedstawienie wynik6w anilizy oddzialywanta na obszary Natura 2000 h. streszczenie w jgzyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do ka2dego elementu raportu, i. nazwrsko i podpis autora raportu, j. tr6dna informacji stanowi4ce podstawg do sporz4dzenia raportu. II. w pozostalei czg6ci wttzynta0 w mocy zaskarhone postanowienie. UZASADNIENIE Drria 24 wrze6nia 2070 r. Swiqtokrzysl<t Zatzqd Melioracji i Jrz4dze6, Wodnych w Kielcach przed!.o yn Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Kielcach dokumenty, o kt6rych mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnta 3 paidziemrka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochtonie drodowiska oraz o ocenach oddziabywanta na 6rodowisko (Dr. U. Nr 199, poz. 7227, ze zm.) - dalej: ustav/a OOS. Do wniosku donqczono: kopig wniosku o wydanie decyzji ustalaj4cej warunki rcaltzacji rob6t na terenach o szczeg6lnych warto6ciach przyrodticzych, kartg informacfna przedsigwzigcia onz kopie map ewidencyjnych. Regionalny Dytektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanov/ietiem z dnia 4 paildzierntkz 2070 t. st'wierdzil obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywzna na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsigwziecia obejmujacego: reczne wykoszenie ro6linno6ci ze skarp rzeki, mechaticzne odmulenie dna, rgczne rozplantowanie urobku z odmulenia, reczne zasypywanie wyrw w skarpie rzeki

3 ziemi4z odmulenia, reczneplantowanie i darniowanie skarp, zagospodarowanieodklad6w z odmulenia z obsiewem trraw - Rzeka Branka w km w miejscowo6ci Skowronno, gm. Ptf.rcz6w i w miejscowosci Umianowice, gm. I(ije; rgczne wykoszenie ro6linnosci ze skarp rzeki, mechariczne odmulenie dna, reczne rozplantowanie urobku z odmulenia, wykonanie kanalu oplywowego ptzy z^stawcei naprawazastawkipopnez odkopanie ruroci4gu, uszczelnieniestyk6w, rozebranie umocnienia przed budowl4 w dnie i w skarpach,uszczelnienieptzeciek6w wody na ruroci4gu folia i glinq zasypante ziemiqi ponowne ulo2enie ubezpteczetia na dnie i na skarpach,z pompowaniem wody w czasierob6t, zagospodatowanieodklad6w z odmulenia z obsiewem travr - Rzeka Jakub6wka w km w miejscowo6ci Sobowice, gm. Imielno; teczne wykoszenie roslinno6ci ze skalp rzeki, mechaticzne odmulenie dna, rgczne rozplantowanie urobku z odmulenia - Statorzecze rzeki Nidy w km w miejscowo6ci Sobowice, gm. Imielno; przedloienta raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 i ustalil jego zaktes. Organ I instancji'wskazal,2e,,w sqcqegllnoici w raporcienale4t ro4aaryi: rodryje waianfliw ultnagajaechqbadania(...), rykres i netodlt badafi.natept wltkonai peln4 inwentaryvigprrndnic<a terenuw obsqarryodd{afuwaniainwesflei,nateryt prqganaliqowaf wpfuwinwugtei na siedliskaprryrodnicqe,siedliskagatunkdwi gatanki ujgtew standardouycb fonnukryach darytchdta SOO Ostoja NidSafiska i OSO Dolina rodry/eodd{afuwafioraqelemenflirodowiskarytnagqacej sryrygitowgl'analigl'. Sf uzasadnieniu zaskatzonego postanowienia wskazano, ze planowane przedsigwzigcie zlokahzowanejest w granicach obszar6w Natura 2000,,Ostoja Nidziafska" i,,dolina Nidy". W zwi4zku z pon.oletieminwestycji,,w tereniealstqpowaniasiedliskprryrodnicrychi siedliskgatunkdw chronionlch,isniq'e UAko, ry jq' realiryia mory ryacq4conegaflwnieodd{afuwai na celeorhmrytobsqaniwnatura Zaten jest prqepmwadrynieocergodd{allwania inwuqii na stan siedliskprgrodnicrych, siedliskgatunkdwmilin koniec7ne i 4uier7<t,gatunki bgdace prrydniotem ochmnl obsqaniwnatura 2000 oraq integralnoiiobsqaniwnatura 2000'. Jednocze6nieOrgan I instancji wskazan.,2einformacje zawartew karcie informacf nej przedsigwziqcia ocengwpljtwuprrydsigw<lgciana elemenfiprryrodnicry istotnedla funke'onowania,,nie po4ualaj4 na rytstarcqq4c4 siedliskpr4trodnic4tchi siedliskgatunkdw,dla ochronltktr6rych,ur<nac<onl obsqarynatura 2000 oraq niepoqwatqiq na ncenewpltwu prac na gatunki cbronione prawen pokkin ilystgpujace w obsqarqgoddqfaljtwaniaqanierqonlcltprac. Na podstawieprt,edstawiorycb infomaii nie ma noqfiwoici ocerytwp[twu prac na lrodawisko prvrodnicqe w sryrygilnoicina stanwdd(w fln po{on wddgruntoulcb)i odd{altwania na 4aierqgtd'. W dniu 1'5 patdzietnika 2010 r. za ajetie na postanowienie Regionalnego Dyrektom Ochrony Srodowiska w Kielcach znoiyl Swigtokrzysl<tZanqd, Melioracji r IJrzqdzeh Wodnych w Kielcach, wnoszac o uchylenie zaskarionego postanowiena. Skariqcy podni6sl, 2e roboty objgte wnioskiem nie spowoduja zmiany stosunk6w wodnych, r,rrajq,,na celuwll4cqnieudroqnienieciekiw wodn-1tch - r<,tki Branki, rq,ekijakubdwki i Starorqerqarryki Nifu w celu 4tpewnieniaswobodnego ebwu wdd 4 rykrych terendw i dapmwadrynie do stanu,w ktdrln qostanieogranicqona groiba wlstqienia wddpr4r nastqprych powod{ath i qalania okolicryjtch terenduj'. Natomiast wykonanie zaskarzonego postanowienia spowoduje op6lnienie wykonania planowanych tob6t, co ma wplnz na bezpieczeristwo powodziowe teren6w s4siednich. art. 36 ust I Jednocze6nie Skar24cy wskazan,ze w pnedmiotowej sprawie,powinien ryale(i qastosowanie

4 ilstawj q dnia 6 kvietnia 2004 r. o ocbmnie prryrndj dop^<"r<eqe notfiwoii ulkonltwania beq ogranicryi robdt utrrymaniowlclf'. Anahz$+c akta p rz edmto tov/ei sprawy O rgan o dwolawczy zw z2yn., co nas tgp uj e. Zaskar2one postanowienie zostalo wydane na podstawie art.97 ust. 1 ustawy OOS, zgodnie z kt6rym regionalny dyrektor ochrony Srodowiska stwierdza, uwzglgdniajqc N.4cznte uwarunkowania, o kt6rych mowa w art. 63 ust. 1, w odniesieniu do oddzialywantz przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, w szczeg6lno6ci w odniesieniu do integralno6ci i sp6jno6ci tych obszar6w, oraz bior4c pod uwage skumulowane oddzialywanie przedsiewzipcia z innymi przedsigwzigciami, w drodze postanowienia, obowi4zek przeprowadzetia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura Przedmiotowe przedsigwziecie polega fl tecznym wykoszeniu roslinnosci ze skarp rzeki, mechanicznym odmuleniu dna, tgcznym rozplantowaniu urobku z odmuleni^, z^sqywaniu wyrw w skarpie rzekj ziemi4 z odmuletia, rgcznym darniowaniu skarp, zagospodarowaniu odklad6w z odmulenia z obsiewem traw; wykonaniu kanalu oplywowego (o szeroko6ci dna 7,2 m) pny zast^wce i naprawie zastawki (o wysoko6ci pigtrzenia 1,6 m), rozebtatie umocnienia przed budowl4 w dnie i w skarpach, uszczelnienie przeciek6w wody na ruroci4gu folia i glin6 zaslpatie ziemiq i ponowne ulozenie ubezpieczenia na dnie i na skalpach, z pompowaniem wody w czasie rob6t, zagospodarowanie odklad6w z odmulenia z obsiewem traw. Nale2y zaznaczye,,2e zgodrtte z $ 3 ust. 1 pkt 67 rczporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziq6 mog4cych zn^czqco oddzialywat na 6rodowisko Qr. U. Nt 213, poz. 1397) regulacja w6d lub ich kanalizacja rcn;r:iana jako zagospodarowanie w6d umozliwiaj4ce ich wykorzystanie do cei6w 2eglugowych, budowle pigttzqce wodg inne ni2 wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 35 i 36 na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o kt6rych mowa v/ art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody zaicza sig do grupy przedsiewzigd mog4cych potencjalnie zn cz4co oddzia ywa(. n 6rodowisko (tzw. II grupa przedsigwzigd). \7obec powy2szego przedmiotowe zamierzetie za)tcza sig do II grupy przedsigwzig6 i podlega w tym zakresie wymogom usta\py OOS. Nalezy jednak wskaza6,i2 ww. tozpotzqdzenie weszlo w ycie z dniem 15 listopada natomiast do postgpowari w sprawie decyzii, o kt6rych mowa w aft. 71 ust. 1. oraz ^rt.72 ust. 1. ustawy OOS, wszczgtych pzed dniem wej6cia w zycte niniejszego rozporzqdzenia stosuje sie przepisy dotychczasowe. W przedmiotowej sprawie postgpowanie w sprawie wydania decyzii ustalaj4cej warunki prowadzenia rob6t na tetenach o szczeg6\nych warto6ciach przyrodntczych zostalo wszcz te w dniu 23 czetttrca 2070 r., a wigc przed dat4 wej6cia w 2ycie niniejszego rozporzqdzenia, co ozflacza,'i przedmiotowe zamietzetie nale y traktowa6 jako zamietzertte tie nalei4ce do przedsigwziq6 mog4cych oddzialywa6 na 6rodowisko. W przypadku przedsigwzigcia, innego rttz przedsiewzigcie mog4ce znaczqco oddzialywa( na Srodowisko, nie wymaga sig przeprowadzettta oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, ale mo2e ono wymaga6 pzeptowadzenra oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, je2eli dane przedsiewzigcie mo2e zn czqco oddzia\ywa(. na obszar Natura 2000, a nie jest bezpo6rednio zviqzane z ochronq tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony (tzw. III grupa). \7 takim przypadku ocena oddzialywania przedsiewzigcia nz obszar Natura 2000 dokonlwana bgdzie w ramach procedury,

5 okre6lonej w rozdzia)e5 ustawy OOS (art ). Obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 mo2e zosta(. nanoilony przez regponalnegodyrektora ochrony Srodowiskaw drodze postanowieniawydawanegona podstawie ^fi.97 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu dokument6w, o kt6rych mov/a w art. 96 ust. 3 ww. ustawy. Zgodne z art. 97 ust. 2 ww. ustawy postanowienie, nakladaj4ceobowi4zek przeprowadzentaoceny oddzialywania przedsigwzieciana obszat Natura 2000, wydaje si w przypadku st'wierdzenia,2e pinedsigwzigcie moile znaczqco oddzialywat na obszar Natura Wobec powy2szego w przedmiotowej sprawie, mimo wej6cia w 2ycie ww. rozporzqdzetia Rady Ministt6w stosuja sig przepisy dotycz4ceprzedsiewzig(.z tzw.iii grupy. $7 rozumieniu przepis6w ustawy OOS, zn czqcenegatywne oddzialywanie na obszzr Natura 2000 definiuje sig jako oddzialywanie na cele ochtgny obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lno6ci dzranatia, kt6te pogarcz^jq stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk6w ro6lin i z:ietzqt, dla kt6rych ochtony wyzn^czono obszat Natura 2000, wplywaj1 znacz4co negatywnie na gatunki, dla kt6rych ochrony zostanwyzn czorry obszar lub pogarszaja integralno66 obszaru otaz jego powtqzanra z tnnymi obszarami (att.3 ust. 1 pkt 17 ustawy OOS). Planowane przedsigwzigcie zlokelizowanejest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" (PL ) oraz w granicach obszaru majacego znaczerie dla Wsp6lnoty,,Ostoja Nidziarlska" (PLH260007). Zatem w ptzedmiotowej sprawie kluczow4 kwesti4 jest rozstrzvgniqcie, czy sporne przedsiewzigcie mo2e zlaczqco negatywnie wplywa6 na cele ochrony ww. obszar6w Natura 2000 onz czy w nrirqzku z Wm, konieczne iest przeprowadzenie oceny jego oddzialywanra na ww. obszzry.nale2y przy tym podkre6li6, i2 postanowienia wydawane na podstawie art.97 ustawy OOS wyrnagja uzasadnienia,kt6re opt6cz wymagari okre6lonych w przepisie zrt. 707 $ 3 Kpa, czyli uwzglgdnienia uzasadnienia prawnego i faktycznego,powinno odnosi6 sig tak2e do okolicznosciwskazanychw ^rt. 63 ust. 1 ustawy OOS, czyli rcdzaju i charakterystyki pzedsigwziecia, usytuowania przedsigwzigctaz uwzglgdnieniem mo2liwego zagroletia dla 6rodowiska orzz rodzaju i skali mozliwego oddzialpvania vz odniesieniu do uwarunkowad przyrodticzych danego obszaru Natura W ocenie Organu odwolawczego, uzasadnienie zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach naie2y tzna(, w kontekdcie powy2szych wymog6w, za riewystarczajqce. Organ ochrony Srodowiska stopnia regionalnego swoje rozstrzygni cie opad na stwierdzeniu, 2e inwestycja bgdzie zlokahzowana. n terenie siedlisk przyrodntczych i siedlisk gatunk6w chronionych, co powoduje ryzyko wyst4pienia zn czqcego negatywnego oddzialywanta na obszat Natura Nie ustalil, przy tym, bior4c pod uwag charakter i skale oddziahywana wnioskowanego przedsigwzigcia,jakie gatunki ptak6w (badzich siedliska)bgd4ceprzedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000,,Dolina Nidy" i jakie siedliska przyrcdticze lub gatunki ro6lin i zwterzqt (wraz z ich siedliskami) bgd4ce przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000,,Ostoja Nidziafska" oraz w jakim zakresie moga w rzeczytistosci by6 narazone na negatywne oddzialywanie przedmiotowego przedsipwzigcia. W uzasadnieniu rczstrzygngcia nie wykazano zuti4zku przyczynowo-skutkowego pomigdzy rozwazanym stanem faktycznym a podjgtym rczstrzygntgciem, a wigc nie wyjasniono jakie cechy ptzedsigwzigcia i jakie uwarunkowania pnyrcdticze obszaru zadecydowaly o stwierdzeniu,

6 ze przedmiotowa inwestycja, moile znaczqco oddzianywa( na ww. obszary Natura Wobec powy2szego nile2y snvierdzi6, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach nie dokonal wszechstronnego rozwazentz canoksztalit sprawy, zz6 tzasadtienie faktyczne jest niepelne. Wskazane uchybienia iwradczqo naruszeniu ltt.7,77 i 107 S 3 I(pr. Zgodne z zasadqdwuinstancyjno6cika2da sprawa administracyjn rozpoznan 1rozsttzygngta decyzia Organu I instancji podlega w wyniku wniesienia'odwolania, przez legqmowany podmiot, ponownemu rozpoznatiu i rozsuzygngau przez Organ II instancji, ^ z^tem jest dwukrotnie tozpoznaw^na i rozsttzygpreta. Pny czym zauwaiy(. nalely, iz organ odwotrawczy mo2e korygowa6 zat6wno wady prawn e decyzji, jak tel wady polegaj4ce na niewla6ciwej ocenie okoliczno6ci faktycznych b4dl powodujace inne nieprawidlowo6ci (por. wyroknaczelnego SaduAdministracyjnego w Warszawie z dnra 1 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1552/2004). Jeieh Organ I instancji wadliwie uzasadnil tozsvzygnrecie, kt6re w ocenie organu odwolawczego jest prawidlowe, organ odwolawczy nie mo2e tylko z tego powodu uchyli6 tal<tej decyzji. Na gruncie obowi4zuj4cych przepis6w dopuszczalne jest zatem utrzymanie w mocy rozstrzygngcia organu pierwszej instancji, pomimo wadliwo6ci jego uzasadnienia.uchybienie polegaj4cena wadliwosci uzasadnieniamusi by6 jednak usunigte przez organ odwolawczy (por. wyrok \Tojew6dzkiego S4du Administracyjnego we Wroclawiu z dttta 28 grudnia 2007 r sygn. akt II SA/WI 191,/07). Obszar specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000,,Dolina Nidy" (PL ) obejmuje doling o szeroko6ciokolo 2-3 Urr'. Rzeka Nida na znacznejdlugosci plynie w naturalflym kortcie, z hcznymi meandtami, tworzy odnog, statorzeczai rozlev'iska. Dolina rzeki na tym odcinku jest plaska. Taka charakterystykaterenu powoduje, 2e podczas wiosennych i letnich wezbn6. rzeka wylewa na tereny s4siednie.nalezy przy tym zaznaczyt,2e dno doliny jest odlesione>^ zn cznq jej czg t. zajmuj4 wilgotne, zalewanel4ki i pastwiska,starorzecza,kompleksy staw6w rybnych. Obszar Natura 2000,,Dolina Nidy" jest waznym miejscem koncentracii migrujacych ptak6w wodno-blotnych, ponadto jest jedn4 z najistotniejszych w skali kraju ostoi lggowych m. in.: b1ka (Botaurzsstellaris),kropiatki (PorqanaporTana), zielonki (Porqanapanta), blotniaka stawowego (Cims aeruginosus), blotniaka l4kowego (Circuspjtgargus), derkacza (Crex crex) i podr62niczka (I-,usciniasuecica). Populacje lqgowe czajkt (Vanellus uanellus),kszyka (Callinagogallinago),krwawodzioba (Tringa totanus),krakwy (Anas streperq,plaskonosa (Anas cfipeata) nale2q do najliczniejszych w skali poludniowej Polski. Z ww. gatunk6w duza cz961(b4k, kropiatka, zielonka, plaskonos, kszyk, kwawodzi6b, krakwa) jest 6ci5le zsiqzana z obszalzlmiwodno-blotnymi i gniazduje w trzcinowiskach. I(ompleksy rodlinnosci szuwarowej stanowi4 t6wtie obu ww. gatunk6w blotniak6w. Natomiast derkacz i czajka s4 gtunkami siedlisko z:iqzanyfftl z otwartymi, wilgotnymi lub podmoknymi obszanmi pasnviskowoj4kowymi. Do gl6wnych zagtole obszaru Narura 2000,,Dolina Nidy" zahczono obni2anie poziomu w6d gruntowych i osuszanie terenu, kt6re moga powodowai pogorszeniewarunk6w siediiskowychww. ptak6w, bgd4cychprzedmiotami ochrony w tym obszatze. Natomiast obszar m^iscy znaczeniedla Wsp6lnoty Natura 2000,,Ostoja Nidzia6ska" stanowi fragment rejonu Ponidzia, obejmuje naturaln4 doline Nidy i fragmenty przylega)acych do niej

7 plaskowy26w: Ww. obszar zostanut'fi/otzony m. in. dia ochrony zlokalizowanego w 6rodkowej cz96ci doliny Nidy rozleglego kompleksu wilgotnych i podmoklych lak, bagien i starorzeczy.przedmiotami ochrony sa tu m. in. zmiennowilgotne l4ki trzgslicowe (siedlisko: 6470), ni2owe i g6rskie Swiezel4ki uzytkowane ekstensywnie (siedlisko: 6510), st^rorzecza i naturalne euffoficzne zbiomiki wodne (siedlisko: 3150), nizinne i podg6rskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznik6w (siedlisko: 3260), zalewane muliste brzegl' rzek (siedlisko: 3270), a takie dobrze zachowane siedliska lggowe (siedliska: 91E0 i 91F0). Ponadto przedmiotem ochtony s4 motyle: modraszek telejus (Maculinea teleius) i czervoficzyk fioletek Q-ycaena helle),ktorych siedliskiem s4l4ki trzgdlicowe oraz ryby - t6zanka (Rhod.eus seiceus),piskorz oei^) zasiedlajqcem. in. rzeki i st^torzecza. W6r6d zzgrozef obszaru wymienia sig m. in. wypalanie szuwar6w i obnizanie poziomu w6d gruntowych. Zgodne z informacjarni zzwartymi we wniosku i w karcie informacfnej przedsigwziecia i w uzupelnieniach ww. dokument6w przedsigwzigcie polega na udro2nieniu trzech ciek6w Rz"ki Branki, Rzeki Jakub6wki i StarotzeczaNidy) w celu zapewnienia swobodnego splywu w6d z zalanych teren6w i ogmticzettta groiby zalewu w przyszn.o6ci. Rozmiar zajmowanego terenu w trakcie prac dotyczy powierzchni cieku i pasa (o szerokosci 4 m) teren6w przyleglych pokrytych ro6linnoscia l4kowo-bagienntu na odcinkach o dlugosci odpowiednio 2,62 km, 1,00 km i 1,38 km. Ww. roboty bgd4 polegaly na: wykoszeniu ro6linno6ci ze skarp rzeki, mechanicznym odmuleniu dna, rozplantowaniu utobku z odmulenia, z^sypryaniu wyrw w skarpie tzeli ziemi4 z odmulenia, zagospodarowaniu odklad6w z odmulenia z obsiewem traw; rgcznym darniowaniu skaqp, naprawie zastawki (wysoko66 pigttzenia 1,6 m) i prac z tym z'rlui'qzanych tj. budowie rowu oplywowego (szerokc-(6dna 1,2 m), rozebraniu umocniei przed budowlq w dnie i w skarpach,uszczelnienieprzeciek6w wody na ruroci4gu foli4i glinq zasypanieziemiqi ponowne ulo2enie ubezpieczeniana dnie i na skarpach,z pompowaniem wody w czaste rob6t, zagospodarowanie odklad6w z odmulenia z obsiewem ttaw i recznym darniowaniu skarp. Zdantem Otganu odwolawczego planowane przedsigwziecie mo2e negatywnie wplywa6 na gatunki zltetzqt bgdacych przedmiotami ochrony w ww. obszarach popnez pogorszenie stanu ich ochtony i ztiszczetie ich siedlisk. JednoczeSnie planowane roboty hydrotechniczne (w tym odmulanie ciek6w) moga prowadzii do szybszego odplywu wody ze ziewni powoduj4c osuszanie teren6w przyleglych, stanowi4cych r6wnie2 chronione siedliska ptzyrodticze i siedliska wielu gatunk6w ztvierz;4t. Na podstawie zgromadzonych material6w i analzie map topografrcznych i ortofotomap dostgpnych w serwisie internetowym Gl6wnego Urzgdu Geodezji i Kartografii (http://www. geportal.gov.pl) Organ odwolawczy ustalil, 2e odcinki ciek6w objgtych wnioskiem maj4 charakter naturalny i cechuja sie bardzo malymi spadkami podlu2nymi, a tereny ptzyle$e stanowi4 niezainwestowaneu2ytki zielone i nieuzytki. Maj+c na uwadze charakterystykgobszaru inwestycji nalezy stwierdzi6, 2e w rejonie planowanego pzedsiqwziecia moga wyst powa6 siediiska wilgotnych l4k (siedliska: 6510 i 6410) i siedlisko 3270, kt6re stanowi4 t6wnocze6nie siedliska dla ww. gatunk6w

8 z.rvietzqt. Planowane roboty hydrotechniczne, w tym odmulanie ciek6w zabvzaj4 natutalny cykl wylew6w, zubalajqc teras zalewowq tzel<t, ptzyspieszajq eutroftzacjg i zanstanie statorzeczy. Jednocze6nieosuszanieteren6w przyleglychi ich zanstaniemo2e skutkowad pogarszaniem siq kondycji siedlisk i w istotny spos6b wplpi'a6 na zrntiejszenie sig atrakcyjnosci doliny dla kaczek i siewek l4kowych: czajl<t, krwawodzioba oraz cyranki i plaskonosa. Natomiast zmniejszenie powienchnt trzcinowisk mo2e skutkowai obni2eniem sig liczebnodciptak6w wodnych. Nale2y podkre5li6, 2e prueslankami do zakwatfikowania pzedsiqwzigcia jako mog4cego zrr^cz4co oddzialywal, na obszar Natura 2000 s4 mo2liwo56 i istotno66 oddzn\ywana. O mo2liwo6ci zaistnienia takiego oddzialywania przesqdzaj4istniej4ce ryzyko takiego oddzianywana - a wigc synncja, gdy na podstawie obiektywnych informacji nie mo2na takiego prawdopodobiedsnvawykluczy6. Istotne oddzianywane zachodzi natomiast w6wczas, gdy planowane dzialarie niesie za sob4 ryzyko naruszetia zaloze ochrony obszaru Natura Istotno6i oddzialywania zalezy od wielu aspekt6w, z jednej strony od wra2liwosci siedlisk i gatunk6w na dziatranteczynnik6w zewnettzrtych, z drugiej - cech pzedsigwzigcia i jego oddzianywana- rozmiarv, cz^srr,czgstodiwo6ci,odwracalno6ci,efektu kumulacji z innymi czynnikami. R6wnie2 zasigg i -plfr prz.c ltlzymaniowych zalezny jest od wielu czynnik6w 6rodowiskowych i technologicznych,z^tem powinien by6 przedmiotem oceny oddzialywzntana obszary Natura Z uv/agl na powyzsze batdzo istotne jest okresleniewystgpowania gatunk6w i siedlisk przytodticzych poprzez wykonanie inwentaryzacji pnyrodniczej na przedmiotowym terenie i w jego okolicy. Ustalenie skladu florystycznego i fitosocjologicznego bgdzie pomocne w ustaleniu warunk6w glebowo-wodnych i zasiggu oddzialywania przecisiewzipcia. In:wentaryzacja przyrodntcza bgdzie tak2e pomocna w celu ustalenia zakresu i aby zminimiltzowae okresu w jakim prace moglyby byi prowadzone, negaty\r/ne oddzialywanie przedsigwzigcia na siedliska przyrcdtttcze i gatunki zwierz4t i ro6lin stanowi4ceprzedmiot ochrony ww. obszaru. Lok^,lizacjaplanowanych dzialai objgtych wnioskiem nie pozwala z cahq pewnosci4 wykluczy6, 2e teiltzacja tego przedsigwzigcia nie bqdzie oddzialywala na obszar Natura Nale2y wskaza(, 2e w przypadku niepewno6ci wyst4pienia oddzialywania przedsigwzigciana obszat Natura 2000 zastosowanie ma tm/.,,zasada pnezorno6c7". rww. zasada,zgodnie z ^fi. 197 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej t art. 6 ustawy z drrra 27 kwietnia 2007 r Prawo ochrony Srodowiska(t. i. DzlJ. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.), nakazuje podjgcie dzia\ai zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie zostal dowiedziony brak negatywnych oddzianywahna 5rodowisko. Wykazanie owego braku negatywnego oddzialywania jest ptzy qm obowi4zkiem podmiotu, kt6ry zarrierza podjat okredlon4 dzialilnoi(. Szczeg6Ine znaczenie zasada t^ m^ w ochronie obszar6w sieci Natura 2000, w tym zakresie byla wielokrotnie podstaw4 wyrok6w Trybunalu SprawiedliwoSciUnii Euopejskiej (pot. wyrok C-98/03, Komisja Europejska przeciwko Niemcom, [2006] ECR I-53). Nale2y stwierdzi6, 2e je2eli nie mohna wiarygodnie uzasadtit, 2e oddziz\ywanie jest tieznaczqce, to nalezy przyjat,2e mo e byi ono znaczqce.racjonalne w4tpliwodci co do ryzyka wyst4pienia oddzialywania sqprzes\ank4 na rzecz dokonania oceny i zawszeinterpretuje sig je,,na korzydi Stodowiska" a nie,,na korzys6 inwestycji" (por.,,ocena plan6w i przedsigwzie6

9 oddzianuiqcychna obszary Natura 2000". \Tytyczne metodyczne dotycz4ce przepis6w artykulu 6(3) i 6(4) Dyrektywy Siedliskowej92/43lE!fG. I(omisja Europejska 2002 r.). Z uvrag r:;^ fakt, i2 przedsigwzigcie reahzowane jest w celu szybszego splywu w6d wezbraniowych istotne jest okreslenie przewidywanych znaczqcych oddzialywad planowanego przedsigwzigcia na przedmioty obszaru Natura 2000, obejmuj4ce bezpo6rednie, po6rednie, wt6rne, skumulowane, stale i chwilowe oddzialywanta.ocena odd2ialywania przedsigwzigciana obszar Natura 2000 powinna u$zgl dna(, analtzg skumulowanych efekt6w danej inwesgcji z innymi istniej4cymi i planowanymi przedsigwzigciami, kt6re mog4 rte( znaczenie dla cel6w ochrony obszar6w Natura Planowane przedsigwzigciamusz4 podlegad odpowiedniej ocenie jego skutk6w dla danego terenu z punktu widzenia zaloze{ jego ochrony, zat6wno oddzielnie, jak i w pol4czeniu z innymi planami lub przedsiewzigciami(por. wytok Trybunalu SprawiedliwoSciUE w sprawie C-727/O2,Waddenzee). Odnosz4c sie do czgsci postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, kt6ta zostajeuchylona niniejszym postanowieniem Organu odwolawczego, najezywskaza6 zapis ^rt. 97 ust. 4' ustawy OOS, m6wi4cy, it qakres o odd{allwaniu prrydsigwfigcia na obslarnatura 2000 powinienb1i ogranicqonjt do okreileniaodd{afiwania prq,edszgw<lgcia na obsqarnatura2000. W ztnqzku z powy2szym zakres raportu ustalony przez Organ I instancji zostal usci5lony i ogratltczony tylko do aspekt6w odnosz4cych siq bezpo6rednio do cel6w i przedmiot6w ochrony obszar6wnatura 2000,,Dolina Nidy" i,,ostoja Nidziariska". W odniesieniu do z^rzut6w Skar24cego, 2e w przedmiotowej sprawie,,powinienryatery lastosowanieart. 36 ust / ustawl q dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochruniepryrndj dopus<c<equruo{iwoif uykonlwania beqogranicvgrt rubdt utr4tnaniouycll' nalely wskazae,2e ww. przepis stanowi, 2e nre podlega ograniczeniu dzia\.alno6(. zviqzana z uttzymariem urz4dzed i obiekt6w slu24cych bezpieczedstwu pzeciwpowodziowemu onz dzialalno66gospodarczz,rolna, le6na, lowiecka i rybacka (...), je2eli nie oddziall\e znaczqconegatywnie na cele ochrony obszaru Natura Natomiast stwierdzenie braku takiego oddzialywana jest mo2liwy jedynie w trakcie oceny oddziallwania na obszar Naruta Zatem z^tzvt Skar24cegonalehyuznat zabezzasadny. Biot4c pod uwagq Lqczttte uwarunkowania okredlone v/ art. 63 ust. 1 ustawy OOS oraz informacje zaw^tte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, naleiy wskazaq i2 z uwag1 na rodzaj, charakter i skalq przedsigwziqcia, kumulowanie sig oddztalywaf' usytuowanie przedsiewzigcia na tetenach wodno - blotnych w granicach obszar6w Natua 2000,,Dolina Nidy''i,,Ostoja Nidziaiska" otaz prawdopodobieristwo wyst4pienia negatywnego oddzianywana inwestycji poprzez mo2liwosi bezposredniegooddzialywania (ploszenie gatunk6w, okresow4likwidacje siedlisk gatunk6w, osuszanie Lqk stanowi4cych miejsca lggowe i odpoczynku ztietzqt or^z frzyczne ztiszczerie siedlisk ptzyrodntczych i siedlisk gatunk6w zwrerzqt) oraz po6redniego polegaj4ce na zmiante charakterystyk ptzeplywu i proces6w akumulacji niezbedne bgdzie przeprowadzenie oceny oddzta\ywanrana obszar Natura 2000 w okre6lonym zakresie. Ponadto nale2y zaznaczy(.,ze pnedmiotowe przedsigwziecie zlokalizow^ne jest w granicach Nidziadskiego Parku Krajobnzoweeo. Wprawdzie przedmiotowe postgpowanie nie dotyczy ustalenia

10 zgodno6ci planowanej inwencji z pnepisami parku knjobrazowego, niemniej jednak nalezy wskazat, 2e cz96(. dzialart objgtych wnioskiem o wydanie decyzji ustalaj4cej warunki prowadzenia rob6t bgdzie niezgodna z pnepisamirozporzqdzenia nr 76/2005 Wojewody Swiqtokrzyskiego z drrra T4lipca 2005 r. w sprawie Nadnidzianskiego Parku I(rajobrazowego (D2. Urz. woj. 5wi9t. Nr 756, poz. 7937, ze zm.). $ a pkt 6 ww. tozporz4dzenia stanovri,2e na obszarz,e Parku zakazuje sig: lilcrwidowanta, zasypywanra i przeksztahcania zbiornik6w wodnych, statorzeczy onz obiszar6w wodno-blotnych, w S 4 pkt 5 tego2 rozporzqdzetia zabnnta sig dokonywania zmian stosunk6w wodnych, je2eh zmiany te nie slu24 ochronie przytody lub tacjonalnej gospodarce rolnej, le6nej, wodnej lub rybnej $ a pkt. Wobec powy2szego,maj4c na uwadze odstgpstwo generalne zawarte w art. 17 ust. 2pkt4 ustawy o ochronie przyrody, nalezy snvierdzi6, 2e czg6(. rob6t objetych w"nioskiem bgdzie niezgodna z ww. zakazami. Wobec powy2szego, otzeczotto jak w sentencji. Pouczenie: Niniejsze postanowienie jest ostateczoe w administracyjnym toku instancji. Na postanowienie, zgodnie z att.3 $ 2 pkt 2 oraz att. 53 $ 1 i art. 54 S 1 ustarily z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postgpowaniu pzed s4dami administmcyjnymi ( Dz. U. Nt 153, poz. 1,270, ze zm.), slu2y sftonie skarga wnoszona na pi6mie do Wojew6dzkiego Sadu Administraryjnego w Warszawie za po6rednictwem Generalnego Dyrekton Ochtony Srodowiska w terminie 30 dni od dnia dorgczenia postanowienia. Otrzymuie: 1,. egtronalna Dyrekcja Ochtony Srodowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6,25-361, Kielce 2. swigtokrzyski zarzqdmelioracji iunqdzei\7odnych, ul. witosa 96,2s-s6l I(ielce 3. Towarzystwo Badah i Ochrony Pvyrcdy, ul. Sienkiewicza 68,25-50l Kielce 10

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

;#"c#?x#-?'11'.,?h. UmeeEm GftSHNY. 0 i, nj. 7013 2015 {1-04. ochrony SnorowrsKA w Poznaniu. w SxemPiniu REGIONALNY DYREKTOR

;#c#?x#-?'11'.,?h. UmeeEm GftSHNY. 0 i, nj. 7013 2015 {1-04. ochrony SnorowrsKA w Poznaniu. w SxemPiniu REGIONALNY DYREKTOR REGIONALNY DYREKTOR ochrony SnorowrsKA w Poznaniu woo-i.4240.5 1.2013.PS Burmistrz Gminy ul.24 Stycznia 25 64j'020 Czempffi 2015 {1-04 UmeeEm GftSHNY w SxemPiniu 0 i, nj. 7013 Dotyczy: pisma r^"^^^" Burmistrza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ź ń ń Ś Ł Ł Ń Ą Ą ń Ł ń ź Ń ń ń Ł Ś Ł Ś ń Ą Ł Ś Ł ń , ronych warunkach atmosferycznych, w punktach charakterystycznych najbliej poozonych w kieruńu przedmiotowej inwestycji w miejscach lokalizacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ż Ź ż ż Ą Ź Ź Ć Ż Ż ż Ą Ą ż ć Ż Ż ż Ż ż ć Ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż Ć ć ć Ę ż Ź ż ż ż ż ż Ę Ź ż 5. Wymagania dla nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrw, cech iwskaźnikw ksztaftowanla

Bardziej szczegółowo

Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów

Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów Warszawa, 03 października 2014 r. Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów STANOWISKO UNII METROPOLII POLSKICH WS. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia!?arszawa, dnia -^O.og 2012 t. DOP-OR.075.03.5.2O1 2.ep.'l lnformacje w zakresie stosowania przepis6w dot. ochrony gatunkowej ro6lin, zwierzqt

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACJI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Warszawa: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. Nr OCH.6220. 7. 2012 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

ć ć ń Ś Ć ć Ś ń ń Ś ń Ó Ś ć Ś ź ź ć ć Ó ń Ó ń ć Ó Ż ń Ć Ć Ż ć Ć ć ć Ś ć ć ć ć Ś ź ć Ć ć ć ć ć ć Ć ń ć 4. Pracownikom majcym kontakt z odpadami naley zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy zgodnie

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 2.2.1 Obszary Natura 2000 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia. Definicja Natura 2000 to europejski system ekologiczny

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW.

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. GRUPA I) Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wniosek o

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DIOŚ-4478/2005/kt Wytyczne dla wojewodów i dla beneficjentów w kwestii postępowania w stosunku do przepisów Dyrektywy 92/43/EWG, dotyczących ochrony

Bardziej szczegółowo

s4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

s4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia. uchwala n,...:(./.tr...t201'l Zarzqdu Poyri atu Walb rzys kie g o z dnia'!{ ltftrl!'p 2011 roku w sprawie wykonania prac remontowych na drodze powiatowej nr 3367D w Jaczkowie i Grzgdach gmina Czarny Bor

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 23 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-390/05, w sprawie wniosku o usunicie danych osobowych Skarcej ze zbioru przedsibiorcy (podmiotu prowadzcego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN OCHRONA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W OBSZARZE TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN Dyrektywa Siedliskowa siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt (bez ptaków) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca udostpnienia przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych o stanie zdrowia Skarcej - Spółdzielni Pracy. Warszawa, dnia 31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Sokołów Podlaski: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v"- . a.. ~.

:-~_._.-,._-_. wp~= I.. -' I. , L. dz _...,..i3... L.. dz...,.. _.. (;_.. UJ~ DECYZJA,~ ~ v- . a.. ~. DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCLA WID. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi, :-~_._.-,._-_ we Wrocl3wiu...,_. ----- 11. 01. 2013 wrodawj 10.01.2013r. i ----..-..-'-- -~ wp~= -1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawia. stwierdzić niedopuszczalność odwołania.

POSTANOWIENIE. postanawia. stwierdzić niedopuszczalność odwołania. POSTANOWIENIE Sygn. akt: SKO.IP/4105/4/2012Tarnów, dnia 7 marca 2012 r. Na podstawie art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 17

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99791-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Część zamówienia nr 30 Konserwacja rz. Centuria, usunięcie tamy wykonanej przez bobry ureg. w km 2+800-3+000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

#Qiffi. Katowice, / dw r"ni^ Zo LZ r. PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw DECYZJA

#Qiffi. Katowice, / dw rni^ Zo LZ r. PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw DECYZJA #Qiffi PREZES URZEDU REGU.LACJI ENERGETYKI op c / LL040 / 2L02t /W / oka / 20L2 / Cw Katowice, / dw r"ni^ Zo LZ r. DECYZJA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art.33 ust. L, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 1.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi

Bardziej szczegółowo

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 7/01/2011 r. DOOŚ-idk. 070.20.2011.JSz.sw Wg rozdzielnika W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

- przej6cia pod torami, w tym: - mosty - - wiadukty, w tym: RBcToNALI{Y DynBTION ocsnowv SnooosrrsKA

- przej6cia pod torami, w tym: - mosty - - wiadukty, w tym: RBcToNALI{Y DynBTION ocsnowv SnooosrrsKA Warszawa, dnia l+ grudnia 2014r. RBcToNALI{Y DynBTION ocsnowv SnooosrrsKA WWARSZAII IE. woos-rr.4 20 t.8.20 4.EwA DECYZJA ZMTENTAJACA Drcv ZJE/ o SnOo owiskowych UWARUNKowANIACH Na podstawie art. 155 ustawy

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Dyrektora Sqdu Okrggowego we Wroclawiu Nr 024/36/2013/A z dnia 28 sierpnia 2013 r. zm ien i o ny Zanqdzen i em Dyrektora Sqdu Okrqgowego we Wroclawiu Nr 024/33/15/A z dnia

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI Wroclaw, dnia 1L kwietnia20t3 r. op c / 1.1.s7 7 / 2230s /W / OW R / 20 L3 / CP DECYZIA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1-, art. 36 i art. 37 ustawy z

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska Magdalena Szymańska PO RYBY 2007 2013, oś 4 działania polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

Czernpiri 28 stycznia 2013r, 1T.6220.11.2012. DECYZJA o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Czernpiri 28 stycznia 2013r, 1T.6220.11.2012. DECYZJA o Srodowiskowych uwarunkowaniach $$re r'! 4;fiil?,!S,i ii'iid'! H U[,,*! SiPi!] ul.2.4 $tyczriia?5 (i4-02t ee;nipln Czernpiri 28 stycznia 2013r, 1T.6220.11.2012 DECYZJA o Srodowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1164/10 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem strony

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza GI-DEC-DIS- 356/05/1015 Warszawa, 28 października 2005 r. DECYZJA Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

na pobliskie grolne dla os6b przebywajqcych miejscazdarzenia, sqsiedztwie z uwagi na mo2liwo:ii zatruciadymem.dympowodujezmniejszenie widoczno6ci

na pobliskie grolne dla os6b przebywajqcych miejscazdarzenia, sqsiedztwie z uwagi na mo2liwo:ii zatruciadymem.dympowodujezmniejszenie widoczno6ci NASZYMCETEM"!ES? TAPMWNTENIE BTZPIECZENSTWA MIESZKAfiCOM MAZSWSZA Tallcznikni 2 :"":,,,,, KomendaWojew6dzkaParistwowejStraiy Poiarnejw Warszawie 1. Wypalanietraw Od wielulat przetomzimyi wiosnyto czas,kiedywyralniewzrastaliczbapo2ar6wtqk

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r.

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. &- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej orazprzebudowa wodoci4gu w Orli W dniu 15 lipca 2013 r. odebrano od Wykonawcy - Przedsigbiorstwa Inzynierii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy

Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego. Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego Bartosz Kasperkowicz Woliński Park Narodowy Podstawy prawne obszarów Natura 2000 Traktat Ateński z 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 169/144/2015 z dnia 20 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 169/144/2015 z dnia 20 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 169/144/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA pow. iywleckl - woj."cllkle Lipowa, dnia 18.07.2008 r. Znak: 7624/1~/08 Decyzja Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo