Sprawozdanie z przebiegu nadzoru archeologicznego prowadzonego na terenie Starego Miasta w Warszawie w październiku 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z przebiegu nadzoru archeologicznego prowadzonego na terenie Starego Miasta w Warszawie w październiku 2013 r."

Transkrypt

1 Karolina Blusiewicz Dział Archeologiczny MHW Warszawa, 18 listopada 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu nadzoru archeologicznego prowadzonego na terenie Starego Miasta w Warszawie w październiku 2013 r. W październiku 2013 r. prowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z remontem nawierzchni chodników i jezdni ulic Szeroki Dunaj, Piwnej oraz Rynku Starego Miasta, którego inwestorem jest Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście, Warszawa, ul. Podwale 23. Prace archeologiczne podjęto na mocy decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 86A/13 z dnia 10 czerwca 2013 r. Prace ziemne związane z remontem nawierzchni prowadzone w październiku br. objęły południowy pas płyty rynku oraz jezdnie przy zachodniej i wschodniej pierzei rynku. Rynek Starego Miasta: Prowadzono obserwacje przy korytowaniu południowego pasa rynku o szerokości 23,5 m. W trakcie prac usuwano starą nawierzchnię, utwardzenie oraz zalegające pod nimi przemieszane warstwy ziemne do głębokości 0,50-0,60 m poniżej powierzchni terenu, odsłaniając strop nawarstwień kulturowych. W części północnej korytowanego pasa, podobnie jak na pozostałych częściach placu rynkowego, w planie zarysowały się nieregularne zasypiska gruzowe, wyznaczające zasięg osiemnastowiecznych kramów otaczających ratusz, rozebranych na początku XIX w. (fot. 1). W rejonie środkowej części rynku, w miejscu spodziewanego ratusza zalegały warstwy ciemnoszarej ziemi z żużlem, spalenizną, zaprawą i drobnym gruzem, być może związane z rozbiórką ratusza w 1817 r., zaś na pozostałej części placu, na zewnątrz zasięgu kramów, zarejestrowano warstwy niwelacyjne szarego, drobnoziarnistego piasku lub brązowej ziemi z drobnym gruzem ceglanym, przecięte wkopami liniowymi. 1

2 Fot. 1. Warszawa, Rynek Starego Miasta, południowo-wschodnia część rynku, widok po obniżeniu nawierzchni o 0,55 m. Widok w kierunku wschodnim. Strzałką oznaczono strop gruzowych zasypsk, wyznaczających zasięg osiemnastowiecznych kramów. Fot. K. Blusiewicz. Ponadto w planie wykopu zadokumentowano następujące konstrukcje: 1. W południowej części korytowanego pasa, w osi centralnej N-S rynku odsłonięto koronę ośmiobocznej obudowy studni, o szerokości między równoległymi ścianami 6,0 m, wykonanej z cegły łączonej zaprawą wapienną (fot. 2, 3), datowanej wstępnie na XVIII w. Studnia o nieco innym kształcie oznaczona jest w tym miejscu na planie z 1764 r. 2. Północna część osiemnastowiecznej studni zniszczona została częściowo przez fundament kolejnego, prawdopodobnie dwudziestowiecznego ujęcia wody. Wymurowany został w kształcie koła o średnicy 3,20-3,40 m, z prostokątnym aneksem od zachodu z cegły łączonej zaprawą cementową (fot. 2, 4). Oba obiekty zniszczone były przez wkopy liniowe, biegnące przez ich środek w osi N-S. 3. W południowo-zachodniej części rynku zadokumentowano fragment nowożytnego bruku z nieregularnych, dobrze dopasowanych dużych i średnich otoczaków, zachowany na powierzchni około 2,3 x 1,4 m (fot. 5, 6). 2

3 Fot. 2. Warszawa, Rynek Starego Miasta, relikty konstrukcji ceglanych w południowej części rynku, widok po obniżeniu nawierzchni o 0,5 m. Widok z góry w kierunku południowym. Fot. K. Blusiewicz. 3

4 Fot. 3. Warszawa, Rynek Starego Miasta, relikty zniszczonej, ceglanej konstrukcji osiemnastowiecznej studni, widok po obniżeniu nawierzchni o 0,5 m. Widok z góry w kierunku zachodnim. Fot. K. Blusiewicz. Fot. 4. Warszawa, Rynek Starego Miasta, relikty zniszczonej, ceglanej dwudziestowiecznej konstrukcji, widok po obniżeniu nawierzchni o 0,5 m. Widok z góry w kierunku zachodnim. Fot. K. Blusiewicz. 4

5 Fot. 5. Warszawa, Rynek Starego Miasta, południowo-zachodnia część rynku, widok po obniżeniu nawierzchni o 0,55 m z widocznymi reliktami nowożytnego bruku. Widok w kierunku wschodnim. Fot. K. Blusiewicz. Fot. 6. Warszawa, Rynek Starego Miasta, południowo-zachodnia część rynku, zbliżenie na zachowany fragment nowożytnego bruku. Widok w kierunku południowym. Fot. K. Blusiewicz. 5

6 W południowo-zachodnim narożniku badanego terenu pogłębiono wykop w miejscu spodziewanej studzienki rewizyjnej dawnego systemu wodociągów miejskich, której wschodnia ściana oraz dochodząca do niej drewniana rura wodociągowa odsłonięte zostały w sierpniu br 1. Na głębokości 0,8 m ppt odsłonięto zarys wkopu i w przybliżeniu kwadratowej, drewnianej skrzyni (fot. 7). Każda jej ściana złożona była z dwóch solidnych desek o długości 1,30-1,45 m i szerokich na około 20 cm, łączonych w narożnikach na zrąb. Wypełnisko studzienki stanowiła jednolita warstwa szarej, wilgotnej, mulistej ziemi z grudkami gliny i dość dużą liczbą ułamków naczyń późnośredniowiecznych i nowożytnych. Wewnątrz odsłonięto łączenie dwóch drewnianych rur wodociągowych (fot. 8). Pierwsza, (odsłonięta w sierpniu br., w wykopie pod wymianę magistrali wodociągowej), o średnicy około 30 cm, biegła wzdłuż strony Kołłątaja rynku i przechodziła przez całą szerokość studzienki. Od góry zaopatrzona została w prostokątny otwór (wizjer) zasłonięty dopasowanym czopem. We wschodniej ścianie studzienki znajdował się wylot drugiej rury drewnianej o średnicy około 32 cm, biegnącej wzdłuż strony Zakrzewskiego. Rury łączone były ołowianym łącznikiem wychodzącym z wpustu drugiej i dochodzącym prostopadle do otworu w pierwszej rurze. Znajdowały się we wkopie, który przecinał starsze nawarstwienia i był nieznacznie zagłębiony w calcu (1,40-1,50 m ppt). Z rury i desek studzienki pobrano próbki do badań dendrochronologicznych. Fot. 7. Warszawa, Rynek Starego Miasta, południowo-zachodni narożnik rynku, widok na głębokości 0,8 m poniżej powierzchni terenu. W planie widoczny zarys wkopu oraz deski drewnianej obudowy studzienki rewizyjnej. Widok w kierunku zachodnim. Fot. K. Blusiewicz. 1 Patrz K. Blusiewicz, Sprawozdanie z przebiegu nadzoru archeologicznego prowadzonego na terenie Starego Miasta w Warszawie w sierpniu 2013 r., maszynopis w archiwum ZTP. 6

7 Fot. 8. Warszawa, Rynek Starego Miasta, południowo-zachodni narożnik rynku. Wnętrze studzienki rewizyjnej. Widok w kierunku południowym. Fot. K. Blusiewicz. Prowadzono obserwacje przy korytowaniu jezdni wzdłuż strony Barssa w części południowej, w pasie o szerokości 7,5 m. W trakcie prac usuwano starą nawierzchnię, utwardzenie oraz zalegające pod nimi przemieszane warstwy ziemne do głębokości 0,50 m poniżej powierzchni terenu. Teren jezdni w dużej części pokryty i zniszczony podłużnymi wkopami pod różnego rodzaju instalacje (CO, gazowe i elektryczne), zasypane żółtym, jałowym piaskiem lub piaskiem przemieszanym z gliniastą ziemią z przemieszanym nowożytnym materiałem zabytkowym. Strop nienaruszonych warstw kulturowych w postaci niewelacji z jałowego, jasnoszarego piasku (zadokumentowanego w wykopie pod wymianę magistrali wodociągowej w sierpniu br.) zarejestrowano jedynie na wąskich pasach pomiędzy wkopami. Miejscami przykryty został powojenną warstwą gruzu ceglanego. Korytowano pas zachodniej jezdni rynku, wzdłuż strony Kołłątaja, o szerokości 5,0-5,5 m (do linii wykopu pod wymianę magistrali wodociągowej). Zdejmowano 0,55 m warstwę ziemi, przede wszystkim stare utwardzenie pod nawierzchnię oraz przemieszane warstwy ziemno-gruzowo-piaskowe. Niemal cały pas jezdni zajmowały podłużne wkopy instalacyjne: wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, wypełnione jasnym piaskiem lub przemieszaną gliniastą ziemią z gruzem. Strop nienaruszonych warstw kulturowych w postaci jasnoszarego piasku zachował się na wąskim pasie przy wkopie pod magistralę wodociągową. Prowadzono nadzór nad usuwaniem nawierzchni i korytowaniem poziomu chodnika przed frontem kamienic wzdłuż strony Kołłątaja rynku. Mechanicznie usuwano nawarstwienia do poziomu 0,30 m poniżej powierzchni terenu - podsypkę pod płyty chodnikowe oraz zasypiska wcześniejszych wkopów instalacyjnych, nie naruszając 7

8 stropu warstw kulturowych. Wkopy pod instalację elektryczną w całości zlokalizowane były w dawnych wkopach instalacyjnych. Równocześnie, w trakcie prac związanych z remontem nawierzchni prowadzono prace osuszania fundamentów kamienic przyrynkowych po wschodniej - Barssa i południowej Zakrzewskiego stronie rynku. W wąskich wykopach odsłaniano fundamenty do głębokości 0,6-0,8 m poniżej powierzchni terenu. W trakcie prac archeologicznych wykonano dokumentację opisową, pomiarową, rysunkową i fotograficzną. Zebrany materiał zabytkowy przyporządkowano do kolejnych numerów inwentarza polowego zabytków. Prace archeologiczne nie wstrzymywały postępu prac budowlanych. 8

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO TOM I DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Materiały wyjściowe 3.1. Wcześniejsze opracowania 3.2. Plany archiwalne 3.3. Prace terenowe 4. Nazwa Ogród Krasińskich STAN ISTNIEJĄCY-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 03 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A. - 03

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo