Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI Nr 1 14 I. ARTYKU Y Adamczyk S³awomir, Omówienie porêczeñ skarbu pañstwa na zagraniczne wystawy artystyczne. Procedura uzyskiwania zgody na wywóz za granicê nr 6 s. 83 Bia³ek Guillemette Alicja, Lista œwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego nr 3 s. 47 Bia³ek Guillemette Alicja, Rejestr dóbr kulturalnych objêtych ochron¹ specjaln¹ nr 2 s. 81 Bia³ek Guillemette Alicja, Instytucje ochrony dóbr kultury w Polsce zajmuj¹ce siê organizacj¹ ich zabezpieczenia przed zagro eniami okresu wojny i pokoju nr 5 s. 49 Bia³ek Guillemette Alicja, Œwiatowe dziedzictwo kulturalne i naturalne pañstw sygnatariuszy NATO i Partnerstwa dla pokoju nr 2 s. 69 Ochrona dóbr kultury przed skutkami konfliktu zbrojnego nr 2 s. 19 Odpowiedzialnoœæ a naruszenie postanowieñ Konwencji Haskich 1907 i 1954 roku nr 14 s. 141 Rola wojska w ochronie dóbr kultury podczas dzia³añ zbrojnych Nr 2 s. 35 Wznowienie dzia³alnoœci Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury Nr 5 s. 33 Bia³ek Guillemette Alicja, Kszta³towanie siê polskiej s³u by konserwatorskiej w latach rozbiorów i w okresie II Rzeczypospolitej Nr 3 s. 35 Bia³ek Guillemette Alicja, Kszta³towanie siê pogl¹dów na ochronê dóbr kultury podczas wojny Nr 8 s. 35 Bia³ek Guilemette Alicja, Wandalizm, terroryzm i kradzie e wobec dóbr kultury nr 10 s. 33 Braut O., Log T., Ovretveit S., Papaioannu K., Ochrona przeciwpo arowa obiektów zabytkowych przy u yciu silnie rozpylonej wody jako œrodka gasz¹cego nr 1 s. 52 Czapski Leszek, O budowaniu z drewna uwag kilka nr 10 s. 23 Czarnota Bojarski Roman, Wody gruntowe a osiadanie budynków nr 6 s. 19 Drogosz Jacek, Starodruki wymagaj¹ skutecznej ochrony nr 11 s. 21 Erickson John, Stra muzealna nr 10 s. 57 Fuglewicz Stefan, Wartoœæ zabytkowa obiektów powtarzalnych nr 10 s. 19

2 Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski Roman, Ocena wp³ywu tlenków siarki i azotu zawartych w zanieczyszczonym powietrzu na korozjê materia³ów w budowlach zabytkowych nr 4 s. 93 Hardy Douglas R., Ochrona dóbr kultury w muzeach australijskich nr 13 s. 59 Helseth Sjur, Zabezpieczenie przed po arem koœcio³ów drewnianych nr 1 s. 31 Helwig Ma³gorzata, Koz³owski Ryszard, Œrodki ogniochronne w muzealnictwie nr 7 s. 53 Jasieñko Jerzy, Rehabilitacja zginanych belek drewnianych przy u yciu po³¹czeñ klejowych Nr 14 s. 101 Jêdrzejewska Pawlak Agnieszka, Zalecenia konserwatorskie dotycz¹ce przechowywania ruchomych dóbr kultury w schronach nr 2 s. 63 Keshet Tadeusz, Elektroniczne systemy ochrony w zabezpieczeniach ekspozycji czasowych Nr 7 s. 49 Kind Karl Heinz, Miêdzynarodowa wspó³praca niemieckich s³u b policyjnych w zakresie kradzie y dzie³ sztuki nr 9 s. 67 Kobyliñski Zbigniew, Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce na prze³omie tysi¹cleci Nr 9 s. 13 Kocewiak S³awomir, Transport dóbr kultury nr 6 s. 75 Komenda G³ówna Policji, Raport w sprawie zagro eñ zwi¹zanych z ochron¹ dóbr kultury nr 11 s. 7 Kossobudzki Leon, System przeciwpo arowy VESDA Nr 1 s. 76 Koz³owski Roman, Technologie firmy Remmers w osuszaniu murów trzy realizacje konserwatorskie nr 10 s. 43 Leszczyñski Grzegorz, Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro eñ czasu wojny i pokoju nr 14 s. 149 Lewicki Jakub A., O restauracji wnêtrz Wawelu w okresie miêdzywojennym nr 11 s. 58 Lewicki Jakub, Zabytkowe drzwi i bramy. Wprowadzenie do problematyki nr 14 s. 57 Lim Solida, Roznerska Œwierczewska Ewa, Mo liwoœæ komputerowego analizowania kolorystyki obrazów przed podjêciem prac konserwatorskich nr 5 s. 81 Liston David, Zalecane dzia³ania dla zapewnienia niezbêdnego minimum zabezpieczenia dóbr kultury nr 10 s. 51 añcucki Zdzis³aw Piotr, Ewidencjonowanie zabytków w Wojsku Polskim Nr 4 s. 81

3 Markowski W³adys³aw, Adresowalny system sygnalizacji po arowej TELSAP Nr 1 s. 86 Markowski W³adys³aw, Konwencjonalny czy adresowalny system sygnalizacji po arowej. Kryteria wyboru i porównania systemów nr 1 s. 66 Markowski W³adys³aw, TELSAP 2100 na tle ró nych rozwi¹zañ systemowych nr 8 s. 111 Markowski W³adys³aw, Urz¹dzenia sygnalizacji po arowej systemu TELSAP Nr 1 s. 79 Marsh J&H & McLennan, Zarz¹dzanie ryzykiem w instytucjach kulturalnych nr 14 s. 93 Massy Laurence, Dwoisty stosunek œwiata sztuki do kradzie y dzie³ sztuki nr 8 s. 49 Maszewski Krzysztof, Pod³ug nieba i zwyczaju polskiego nr 6 s. 7 M¹czyñski Dominik, Nowoczesne szk³o budowlane w zastosowaniach konserwatorskich Nr 8 s. 61 M¹kolski Cezary, ALGOREX prze³om w technice wykrywania po arów nr 1 s. 71 Br¹zowa kopia drzwi p³ockich. Problematyka konserwatorska, atystyczna i spo³eczno polityczna nr 7 s. 17 Konserwacja warszawskich pomników br¹zowych w latach Nr 3 s. 77 Odbudowa i rekonstrukcja Starego Miasta w Warszawie po II wojnie œwiatowej Nr 2 s. 87 Wybrane problemy z historii kopiowania dzie³ sztuki w Polsce (od k. XVIII wieku do wspó³czesnoœci) Nr 4 s. 47 eliwo jako tworzywo artystyczne XIX w. w Polsce Nr 9 s. 53 Najder Tomasz, Podstawowe zagadnienia z dziedziny ochrony zabytkowych budowli przed wilgoci¹ nr 6 s. 11 Nawrot Wojciech, Metoda iniekcji krystalicznej i jej skutecznoœæ techniczna w porównaniu z innymi metodami osuszania budowli nr 6 s. 23 Nekanda Trepka Ewa, Fachowcy potrzebni zabytkom. Kilka uwag o rzeczoznawcach Ministra Kultury i Sztuki Nr 3 s. 93 Aktualne problemy technicznej ochrony obiektów zabytkowych w Polsce Nr 7 s. 81 Komputerowe bazy danych o zaginionych dzie³ach sztuki nr 13 s. 83 Nowe rozwi¹zania techniczne w zabezpieczeniu dóbr kultury przed przestêpczoœci¹ nr 12 s. 95 Ochrona zbiorów bibliotecznych. Czêœæ I zagro enia nr 11 s. 25

4 Oœrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w 1998 r nr 9 s. 7 Przestêpczoœæ przeciwko dobrom kultury (stan obecny i perspektywy) Nr 13 s. 65 Rêkaw ewakuacyjny firmy INGSTRÖM Nr 1 s. 95 Wykrywanie i gaszenie po arów w obiektach zabytkowych (wprowadzenie do tematu) nr 1 s. 25 Zabezpieczenie czasowych wystaw dzie³ sztuki w muzeach i galeriach Nr 7 s. 43 Zabezpieczenie dóbr kultury przed skutkami dzia³añ zbrojnych w miejscach ich ukrycia, rozœrodkowania lub ewakuacji nr 2 s. 47 Jaskulski Wojciech, Ocena stanu zagro enia i zabezpieczenia przed po arem i przestêpczoœci¹ muzeów na wolnym powietrzu nr 1 s. 18 Osowicki Zbigniew, Urz¹dzenia sygnalizacji po arowej produkowane przez POLON ALFA Nr 8 s. 85 Ossowski Zdzis³aw, Czy pocz¹tek koñca? Powolny zmierzch ornamenta ecclesiae nr 5 s. 59 Ostaszewska Monika, Program B³êkitnej Tarczy: Ochrona dóbr kultury w przypadku konfliktów zbrojnych lub zagro eñ czasu pokoju. Doœwiadczenia miêdzynarodowe Nr 13 s. 75 Pacewska Katarzyna, Kradzie we lwowskiej galerii obrazów nr 10 s. 61 Paw³owski Henryk, Hotel oficerski w kszta³cie or³a w zabytkowym uk³adzie urbanistycznym Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie Nr 3 s. 7 Prott Lyndel V., Ochrona Dziedzictwa ochron¹ Pokoju Nr 4 s. 7 Pruszyñski Jan, Dziedzictwo kulturalne, obrót oraz zwrot skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dzie³ sztuki w dokumentacji UNESCO i w Konwencji rzymskiej z 1995 r. Wyk³ad w Zespole Prawa Miêdzynarodowego INP 21 III 1996 r Nr 2 s. 105 Przy³êcki Miros³aw, Kontynuacja tradycyjnych cech budownictwa regionalnego w architekturze wspó³czesnej nr 7 s. 7 Przy³êcki Miros³aw, Ochrona zabytków architektury wiejskiej w Polsce po 1990 r nr 5 s. 67 Przy³êcki Miros³aw, Œredniowieczne obwarowania Strzegomia Nr 14 s. 77 Przy³êcki Miros³aw, Zabytki architektury drewnianej na po³udniowo zachodnim skraju Rzeczypospolitej Nr 8 s. 25 Przy³êcki Miros³aw, Zespo³y rezydencjonalne na Dolnym Œl¹sku Nr 10 s. 5 Przy³êcki Miros³aw, Zrekonstruowane zespo³y urbanistyczne jako przedmiot ochrony konserwatorskiej nr 6 s. 61

5 Ratajczak Dariusz, Ocena stanu zabezpieczenia przed po arem w skansenach i zagrodach skansenowskich nr 1 s. 4 Ratajczak Dariusz, Stan realizacji ustawy o ochronie przeciwpo arowej w zakresie monitoringu po arowego nr 1 s. 90 Ratkoviæ Dragana, S³u ba ochrony zabytków i wojenne zniszczenia dóbr kultury na terenie Republiki Chorwacji Nr 5 s. 7 Reed Christopher, Kradzie e ksi¹ ek nr 11 s. 35 Rudyk Tomasz, Nowe procedury celne odprawa czasowa nr 6 s. 89 Sa³aciñski Krzysztof, Straty w dobrach kultury w czasie powodzi. Uwagi, spostrze enia i wnioski wynikaj¹ce z ich ratowania nr 6 s. 53 Siedlecki Mieczys³aw, Centrale sygnalizacji po aru firmy ARITECH Nr 7 s. 87 Siudalski Stefan Jerzy, B³êdy w systemach ochrony zalecenia i porady nr 12 s. 43 Siudalski Stefan Jerzy, Okreœlanie poziomu zagro eñ obiektów i dobór œrodków ochrony czyli minimalizacja ryzyka i kosztów ochrony nr 13 s. 7 Siudalski Stefan Jerzy, Techniczne œrodki ochrony nr 14 s. 7 Skibiñski S³awomir, Jagodziñski Lech, Metoda badañ i monitorowania stanu zawilgocenia murów nr 6 s. 33 Skibiñski S³awomir, Jagodziñski Lech, Zastosowanie komputerowej multispektralnej wideografii do badañ zabytków Nr 4 s. 17 Steen Peris, Szk³o jako materia³ ochronny nr 10 s. 59 Stelmasiak Jerzy, Waszkiewicz Robert, The integrated forms of environmnetal protection of natural and cultural property nr 2 s. 11 Strzemeski Ryszard, Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestêpczoœci¹ i po arem w obiektach zabytkowych. Czêœæ I Nr 7 s. 61 Strzemeski Ryszard, Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestêpczoœci¹ i po arem w obiektach zabytkowych. Czêœæ II Nr 8 s. 69 Osadnictwo olêderskie na terenie województwa sto³ecznego i jego ochrona Nr 4 s. 61 Przyczynek do badañ nad budownictwem ludowym na WileñszczyŸnie Nr 9 s. 33 Uwagi do polityki ochrony drewnianej architektury w Polsce Nr 3 s. 97 Œwieczyñski Jan, Fa³szerze mebli, meble fa³szerzy. Vademecum kolekcjonera nr 12 s. 7

6 Terlen Elin, Helseth Sjur, Jensen Geir, Przeciwpo arowe instalacje alarmowe i automatycznie gasz¹ce ogieñ Nr 1 s. 41 Tremain David, Ochrona dziedzictwa kulturalnego w Kanadzie przed zagro eniami czasu pokoju nr 3 s. 25 Turowicz Andrzej, Obiekty zabytkowe w u ytkowaniu wojska fort 49a D³ubnia w Krakowie Nr 5 s. 89 Turowicz Andrzej, Obiekty zabytkowe w u ytkowaniu wojska (na przyk³adzie Krakowskiego Okrêgu Wojskowego) Nr 3 s. 17 Wargocki Ludwik, Monitoring systemów sygnalizacji po aru nr 1 s. 93 W¹siewski Józef, Ruchome zabytki wojskowe obszaru nadmorskiego nr 14 s. 119 Weso³owska Maria, AQUASTOP nowa metoda osuszania budynków nr 4 s. 89 Wieczorek Jan, Instrukcja o postêpowaniu w sprawach zabytkowych œwi¹tyñ nr 13 s. 39 Wierzbicka Bo ena, G³os na temat niepotrzebnych wyburzeñ, czyli o Pa³acu Karasia Nr 11 s. 51 Wysocki Jacek, Instrukcja przyczynek do wspó³pracy pañstwowej i diecezjalnej s³u by konserwatorskiej na terenie województwa warmiñsko mazurskiego Nr 13 s. 47 Wysocki Jacek, Zarys rozwoju konserwatorstwa archeologicznego w Polsce Nr 7 s. 33 Wyszyñska Teresa, Konserwacja, prace osuszaj¹ce i zabezpieczaj¹ce koœcio³a obronnego w Brochowie. Jesieñ 1994 r. prze³om 1994 i 1995 r nr 6 s. 45 Zarz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Oœrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków Nr 1 s. 2 Zbiegieni Artur, Pochylnie kana³u k³odnickiego nr 8 s. 7 II. OPRACOWANIA Jêdrzejewska Pawlak Agnieszka, Problem kradzie y i przemytu dóbr kultury w œwietle konferencji miêdzynarodowych nr 2 s. 129 Nielegalny wywóz i przywóz dóbr kultury w Polsce Nr 2 s. 117 Stan ewidencji architektury drewnianej w Polsce Nr 2 s. 135 III. SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY Straty dóbr kultury w Polsce poniesione w wyniku kradzie y i po arów w 1999 i 2000 roku nr 12 s. 103

7 Nielegalny wywóz zabytkowych elementów kamiennych z Dolnego Œl¹ska w latach Nr 2 s. 177 Straty dóbr kultury poniesione w wyniku kradzie y w Polsce w 1995 r Nr 2 s. 163 Straty dóbr kultury poniesione w wyniku kradzie y w Polsce w latach Nr 7 s. 115 Straty dóbr kultury w Polsce poniesione w wyniku kradzie y i po arów w 1998 r nr 10 s. 91 Straty dóbr kultury w Polsce spowodowane przez po ary w 1995 r Nr 2 s. 155 Miêdzynarodowa konferencja pañstw wspó³pracuj¹cych w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju w Krakowie, czerwca Nr 3 s. 107 Ochrona dóbr kultury przed skutkami powodzi na forum miêdzynarodowych warsztatów nr 9 s. 73 Broda Aleksander, Biblioteka jasnogórska nr 7 s. 111 Broda Aleksander, Pokoje Królewskie na Jasnej Górze Nr 6 s. 105 Broda Aleksander, Przyczyny i za³o enia wyjœciowe powtórnej konserwacji gotyckich malowide³ œciennych z ok r. w koœciele pw. Bo ego Cia³a w Kozieg³owach (woj. czêstochowskie) nr 5 s. 111 Bujakowski Witold, Nie tylko Krzemionki. Kopalnie i pracownie krzemieniarskie w pasie I³ a Oroñsko Nr 8 s. 119 Dziegiel Tomasz, Ruiny zamku w Nowogródku wo³aj¹ o pomoc nr 3 s. 101 Jaœkiewicz Jacek, Ko³odziej Julian, Zachowanie dziedzictwa przemys³owego w Polsce Nr 6 s. 107 Jasieñko Jerzy, Matkowski Zygmunt, Problemy zwi¹zane z nadmiernym zasoleniem murów w obiektach zabytkowych na przyk³adzie budynku Karwanu na Zamku w Malborku Nr 11 s. 91 Jasieñko Jerzy, Matkowski Zygmunt, Pawlonka Andrzej, Œci¹gi stalowe wklejane w zastosowaniu do wzmacniania uk³adów konstrukcyjnych murów w obiektach zabytkowych nr 9 s. 103 Konarski Bart³omiej, Wp³yw zawilgocenia na rozwój i rozprzestrzenianie szkodników biologicznych w obiektach budowlanych nr 5 s. 97 Koz³owski Roman, Niszcz¹ce dzia³anie soli i wilgoci na przyk³adzie Mauzoleum Piastów Œl¹skich w Krzeszowie Nr 9 s. 91 Kraczkowska Izabela, Skowroñski Andrzej, Piaskowce z detali architektonicznych zamku Chojnik k. Jeleniej Góry próba ustalenia genezy nr 11 s. 99

8 Krajewski Adam, Uszkodzenia drewnianych zabytków architektury w Polsce przez dziêcio³y (Picidae, Aves) Nr 11 s. 113 Lenart El bieta Barbara, Prywatne zbiory dóbr kultury zniszczone w wyniku powodzi w Opolu Nr 9 s. 87 Maj Zbigniew, Polsko Szwedzkie Seminarium Konserwatorów Ksi¹ Nr 11 s. 85 Markowski Dariusz, Poliptyk sulechowski mistrza z Goœciszowic z koœcio³a w Babimoœcie historia, badania, konserwacja nr 6 s. 91 M¹czyñski Dominik, Miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona ochronie obiektów zabytkowych przed po arem, Saloniki 1 2 czerwca 2000 r nr 11 s. 83 M¹czyñski Dominik, Œrodki ochrony drewna oferta na Targach Poznañskich w 1999 r Nr 10 s. 105 Krzysztof Lesiak ( ) Nr 12 s. 113 Nielegalny obrót dzie³ami sztuki. Spotkanie przedstawicieli administracji pañstw europejskich zorganizowane przez Komitet Dziedzictwa Kulturalnego Rady Europy Nr 12 s. 111 Maastricht Tefaf Nr 7 s. 107 Marian Lesiak (2 I IV 1999) Nr 10 s. 89 Nielegalny obrót dzie³ami sztuki skradzionymi w centralnej i wschodniej Europie Budapeszt 9 11 VI Nr 8 s. 121 Sprawozdanie z miêdzynarodowych targów konserwatorskich Restoration, Amsterdam paÿdziernika Nr 3 s. 125 Targi Sztuki Maastricht Nr 4 s. 109 Bezpieczeñstwo muzeów seminarium dla dyrektorów nr 12 s. 121 XXII konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów, Warszawa Kraków, czerwca Nr 3 s. 119 XXIII Konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów Nr 6 s. 119 Konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów, Ateny, 7 14 paÿdziernika Nr 12 s. 119 Miêdzynarodowe warsztaty Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro eñ Kraków, maja Nr 13 s. 97 Nielegalny obrót dobrami kultury. IV miêdzynarodowa konferencja. Rzym IV 1998 r nr 7 s. 109

9 Organizacja wystaw czasowych. Sympozjum w Muzeum Zamku w Malborku Nr 6 s. 121 Skradzione odzyskane zatrzymane, wystawa w Muzeum Okrêgowym w Toruniu kamienica Pod Gwiazd¹ (18 maja 30 sierpnia 1998) Nr 7 s. 113 Szkolenie z zakresu projektowania i instalowania systemów sygnalizacji w³amania, systemów alarmu po aru oraz innych systemów wspomagaj¹cych bezpieczeñstwo obiektów zabytkowych nr 7 s. 97 Olifierowicz Jerzy, Termoiniekcja metoda osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczenia murów budynków nr 5 s. 101 Pindel Kazimierz, Podwójny jubileusz dr. W³adys³awa Bia³ka Nr 10 s. 67 Plessner Henryk, Niektóre problemy oceny uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianych Nr 13 s. 89 Sa³aciñski Krzysztof, Centrum szkolenia w Krakowie nowa forma szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronê dóbr kultury na wypadek katastrof, klêsk ywio³owych i konfliktu zbrojnego nr 7 s. 91 Program ewidencji drewnianej zabytkowej architektury sakralnej w Polsce Nr 12 s. 115 Ogólnopolska konferencja Olêdrzy i ich dziedzictwo w Polsce. Historia, stan zachowania, ochrona. Toruñ, paÿdziernika Nr 13 s. 101 Otwockie dziedzictwo. Na marginesie wystawy Warszawa Otwock, podró sentymentalna. Muzeum historyczne m.st. Warszawy, 28 VI 20 VIII Nr 13 s. 105 Program ewidencji drewnianej architektury sakralnej w Polsce Nr 6 s. 111 Realizacja programu ewidencji drewnianej architektury sakralnej w Polsce w 1998 r nr 10 s. 103 Sprawozdanie z konferencji Oœwietlenie obiektów sakralnych i zabytkowych, Warszawa 4 paÿdziernika Nr 3 s. 121 Topolski Witold, Conservatio Nr 4 s. 103 IV. OMÓWIENIA I RECENZJE Bartkowicz Tadeusz, El bieta Trocka Leszczyñska, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wroc³aw Nr 3 s. 127 Almanach muzealny, t. 1, Warszawa Nr 5 s. 121 Almanach Muzealny, t Nr 13 s. 113

10 Maciej Matwijów, Walka o lwowskie dobra kultury w latach , Wroc³aw Nr 6 s. 123 Straty wojenne. Malarstwo polskie. Obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach w granicach Polski po 1945 r., oprac. katalogu Anna Tyczyñska, Krystyna Znojewska, Poznañ Nr 11 s. 119 Mariusz Drewniacki, Miêdzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych nr 13 s. 111 Ochrona zabytków architektury obronnej. Ogólnopolski zjazd spo³ecznych opiekunów zabytków i wojewódzkich konserwatorów zabytków w 80 rocznicê powstania marynarki wojennej RP, Gdynia Hel 2 4 paÿdziernika 1998 r. Zespó³ Redakcyjno Wydawniczy Marynarki Wojennej Nr 11 s. 121 Flik Józef, Wies³aw Domas³owski, Maria Kêsy Lewandowska, Jadwiga W. ukaszewicz, Badania nad konserwacj¹ murów ceglanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ Nr 10 s. 125 Katalog utraconych dzie³ sztuki wydanie specjalne Cenne, Bezcenne/Utracone Nr 13 s. 117 Krzy anowski Lech, In artium hortis. Studia i szkice z dziejów sztuki konserwacji i muzealnictwa, pod red. Bo eny Wierzbickiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa Nr 8 s. 131 Lesiak Krzysztof, Mróz Janusz A., Kilka uwag na marginesie ksi¹ ki Ireny Grzesiuk Olszewskiej Polska rzeÿba pomnikowa w latach r., Warszawa Nr 2 s. 181 Majdowski Andrzej, Janusz S. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki koœcielnej, Warszawa Nr 2 s. 185 Mróz Janusz A., Andrzej Majdowski, Budownictwo koœcielne w twórczoœci projektowej Józefa Piusa Dziekoñskiego (1844 n 1927), Warszawa Nr 2 s. 183 Bogumi³a J. Rouba, Pielêgnacja œwi¹tyni. Ksi¹ ka dla ksie y Nr 13 s. 109 W³adys³aw Bia³ek, Alicja Bia³ek Guillemette, Ochrona dóbr kultury przed skutkami nadzwyczajnych zagro eñ, Akademia Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa Nr 8 s. 127 Niedzielska Maria, Jeszcze raz o ksi¹ ce œp. prof. Janusza S. Pasierba Ochrona zabytków sztuki koœcielnej nr 5 s. 117 Od Redakcji, Cenne, bezcenne / utracone nr 9 s. 111 Od Redakcji, Ochrona Zabytków, nr 1/ Nr 4 s. 115 Od redakcji, Ochrona Zabytków, nr 2/97 i nr 3/ Nr 5 s. 123 Od redakcji, Ochrona Zabytków, nr 3/96 i nr 4/ Nr 3 s. 135

11 Od redakcji, S³awomir Kocewiak, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz, Vademecum zabezpieczenia muzeów nr 13 s. 115 Od redakcji, W³adys³aw Bia³ek, Alicja Bia³ek Guillemette, Ochrona dóbr kultury w razie zagro eñ czasu wojny i pokoju, Warszawa Nr 3 s. 131 Od redakcji, Vademecum ochrony obiektów sakralnych, Warszawa Nr 2 s. 189 Od Redakcji, ZapowiedŸ wydawnicza ksi¹ ki Ochrona dziedzictwa kulturowego w czasie wojny i pokoju nr 4 s. 117 RadŸwicka Milczewska Anna, Miasto z widokiem na wieœ. Materia³y sesji naukowej, Warszawa, maja 1997 r., pod red. Bo eny Wierzbickiej Nr 10 s. 115 Dawne budownictwo folwarczne. Maj¹tki Wielkopolskie, t. IV, Powiat leszczyñski, oprac. Magdalena Jarzewicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno Spo ywczego w Szreniawie, Nr 8 s. 125 Dom pod Jedlami i jego twórca. Studia i wspomnienia, pod red. Wies³awa A. Wójcika, Wydawnictwo Znak, Kraków Nr 8 s. 123 Marian i Wojciech Pokropek, Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. II, Budownictwo sakralne, cz. 1, Bó nice, meczety, moleny staroobrzêdowców oraz podlaskie cerkwie unickie i prawos³awne nr 7 s. 123 W³adys³aw Bia³ek, Ochrona dóbr kultury w czasie zagro enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny, Warszawa Nr 2 s. 187 Sztety³³o Janusz, Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa Nr 4 s. 111 Taras Halina i Wojciech, Monika NiedŸwiedŸ, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej, zeszyt 73, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków Nr 12 s. 129 Warto przeczytaæ nr 1 s. 97 Wendlandt Juliusz, Na marginesie ksi¹ ki Henryka Ciesielskiegoi i Hanny Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów województwa legnickiego, pod red. Krzysztofa Eysymonta, Legnica Nr 9 s. 113 Wendlandt Juliusz, Zabytki nowe pismo poœwiêcone ochronie dziedzictwa narodowego Nr 12 s. 123 OD REDAKCJI Od redakcji nr 1 s. 1 Od redakcji nr 2 s. 9 Od redakcji nr 9 s. 5

12 Od redakcji nr 10 s. 3 Od redakcji nr 12 s. 5 Od redakcji nr 13 s. 5 Od redakcji nr 14 s. 5 Wstep od redakcji nr 3 s. 5 Wstêp od redakcji nr 4 s. 5 Wstêp od redakcji nr 6 s. 5 Wstêp od redakcji nr 7 s. 5 Wstêp od redakcji nr 8 s. 5 Od redakcji nr 11 s. 5 Wstêp od redakcji nr 5 s. 5 Spis zawartoœci numerów 1 9 Biuletynu Ochrona i Konserwacja Zabytków Nr 9 s. 117

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA

ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA Powiatowy biuletyn informacyjny Nr Nr 2/2004 1/2004 (12) (11) Kwartalnik Egzemplarz bezp³atny ISSN 1642-6746 Fot. M.

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE PROGRAM* II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, WyposaŜenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Patronaty Honorowe: Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Joanna Gadomska * Andrzej Kremplewski ** BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór * Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Bracka 18/62, 00-028 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Seminarium PEST CONTROL

Seminarium PEST CONTROL listopad/grudzieñ 2003 TÜV Rheinland Group Seminarium PEST CONTROL Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003 DLA TÜV Rheinland/

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo