Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI Nr 1 14 I. ARTYKU Y Adamczyk S³awomir, Omówienie porêczeñ skarbu pañstwa na zagraniczne wystawy artystyczne. Procedura uzyskiwania zgody na wywóz za granicê nr 6 s. 83 Bia³ek Guillemette Alicja, Lista œwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego nr 3 s. 47 Bia³ek Guillemette Alicja, Rejestr dóbr kulturalnych objêtych ochron¹ specjaln¹ nr 2 s. 81 Bia³ek Guillemette Alicja, Instytucje ochrony dóbr kultury w Polsce zajmuj¹ce siê organizacj¹ ich zabezpieczenia przed zagro eniami okresu wojny i pokoju nr 5 s. 49 Bia³ek Guillemette Alicja, Œwiatowe dziedzictwo kulturalne i naturalne pañstw sygnatariuszy NATO i Partnerstwa dla pokoju nr 2 s. 69 Ochrona dóbr kultury przed skutkami konfliktu zbrojnego nr 2 s. 19 Odpowiedzialnoœæ a naruszenie postanowieñ Konwencji Haskich 1907 i 1954 roku nr 14 s. 141 Rola wojska w ochronie dóbr kultury podczas dzia³añ zbrojnych Nr 2 s. 35 Wznowienie dzia³alnoœci Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury Nr 5 s. 33 Bia³ek Guillemette Alicja, Kszta³towanie siê polskiej s³u by konserwatorskiej w latach rozbiorów i w okresie II Rzeczypospolitej Nr 3 s. 35 Bia³ek Guillemette Alicja, Kszta³towanie siê pogl¹dów na ochronê dóbr kultury podczas wojny Nr 8 s. 35 Bia³ek Guilemette Alicja, Wandalizm, terroryzm i kradzie e wobec dóbr kultury nr 10 s. 33 Braut O., Log T., Ovretveit S., Papaioannu K., Ochrona przeciwpo arowa obiektów zabytkowych przy u yciu silnie rozpylonej wody jako œrodka gasz¹cego nr 1 s. 52 Czapski Leszek, O budowaniu z drewna uwag kilka nr 10 s. 23 Czarnota Bojarski Roman, Wody gruntowe a osiadanie budynków nr 6 s. 19 Drogosz Jacek, Starodruki wymagaj¹ skutecznej ochrony nr 11 s. 21 Erickson John, Stra muzealna nr 10 s. 57 Fuglewicz Stefan, Wartoœæ zabytkowa obiektów powtarzalnych nr 10 s. 19

2 Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski Roman, Ocena wp³ywu tlenków siarki i azotu zawartych w zanieczyszczonym powietrzu na korozjê materia³ów w budowlach zabytkowych nr 4 s. 93 Hardy Douglas R., Ochrona dóbr kultury w muzeach australijskich nr 13 s. 59 Helseth Sjur, Zabezpieczenie przed po arem koœcio³ów drewnianych nr 1 s. 31 Helwig Ma³gorzata, Koz³owski Ryszard, Œrodki ogniochronne w muzealnictwie nr 7 s. 53 Jasieñko Jerzy, Rehabilitacja zginanych belek drewnianych przy u yciu po³¹czeñ klejowych Nr 14 s. 101 Jêdrzejewska Pawlak Agnieszka, Zalecenia konserwatorskie dotycz¹ce przechowywania ruchomych dóbr kultury w schronach nr 2 s. 63 Keshet Tadeusz, Elektroniczne systemy ochrony w zabezpieczeniach ekspozycji czasowych Nr 7 s. 49 Kind Karl Heinz, Miêdzynarodowa wspó³praca niemieckich s³u b policyjnych w zakresie kradzie y dzie³ sztuki nr 9 s. 67 Kobyliñski Zbigniew, Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce na prze³omie tysi¹cleci Nr 9 s. 13 Kocewiak S³awomir, Transport dóbr kultury nr 6 s. 75 Komenda G³ówna Policji, Raport w sprawie zagro eñ zwi¹zanych z ochron¹ dóbr kultury nr 11 s. 7 Kossobudzki Leon, System przeciwpo arowy VESDA Nr 1 s. 76 Koz³owski Roman, Technologie firmy Remmers w osuszaniu murów trzy realizacje konserwatorskie nr 10 s. 43 Leszczyñski Grzegorz, Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro eñ czasu wojny i pokoju nr 14 s. 149 Lewicki Jakub A., O restauracji wnêtrz Wawelu w okresie miêdzywojennym nr 11 s. 58 Lewicki Jakub, Zabytkowe drzwi i bramy. Wprowadzenie do problematyki nr 14 s. 57 Lim Solida, Roznerska Œwierczewska Ewa, Mo liwoœæ komputerowego analizowania kolorystyki obrazów przed podjêciem prac konserwatorskich nr 5 s. 81 Liston David, Zalecane dzia³ania dla zapewnienia niezbêdnego minimum zabezpieczenia dóbr kultury nr 10 s. 51 añcucki Zdzis³aw Piotr, Ewidencjonowanie zabytków w Wojsku Polskim Nr 4 s. 81

3 Markowski W³adys³aw, Adresowalny system sygnalizacji po arowej TELSAP Nr 1 s. 86 Markowski W³adys³aw, Konwencjonalny czy adresowalny system sygnalizacji po arowej. Kryteria wyboru i porównania systemów nr 1 s. 66 Markowski W³adys³aw, TELSAP 2100 na tle ró nych rozwi¹zañ systemowych nr 8 s. 111 Markowski W³adys³aw, Urz¹dzenia sygnalizacji po arowej systemu TELSAP Nr 1 s. 79 Marsh J&H & McLennan, Zarz¹dzanie ryzykiem w instytucjach kulturalnych nr 14 s. 93 Massy Laurence, Dwoisty stosunek œwiata sztuki do kradzie y dzie³ sztuki nr 8 s. 49 Maszewski Krzysztof, Pod³ug nieba i zwyczaju polskiego nr 6 s. 7 M¹czyñski Dominik, Nowoczesne szk³o budowlane w zastosowaniach konserwatorskich Nr 8 s. 61 M¹kolski Cezary, ALGOREX prze³om w technice wykrywania po arów nr 1 s. 71 Br¹zowa kopia drzwi p³ockich. Problematyka konserwatorska, atystyczna i spo³eczno polityczna nr 7 s. 17 Konserwacja warszawskich pomników br¹zowych w latach Nr 3 s. 77 Odbudowa i rekonstrukcja Starego Miasta w Warszawie po II wojnie œwiatowej Nr 2 s. 87 Wybrane problemy z historii kopiowania dzie³ sztuki w Polsce (od k. XVIII wieku do wspó³czesnoœci) Nr 4 s. 47 eliwo jako tworzywo artystyczne XIX w. w Polsce Nr 9 s. 53 Najder Tomasz, Podstawowe zagadnienia z dziedziny ochrony zabytkowych budowli przed wilgoci¹ nr 6 s. 11 Nawrot Wojciech, Metoda iniekcji krystalicznej i jej skutecznoœæ techniczna w porównaniu z innymi metodami osuszania budowli nr 6 s. 23 Nekanda Trepka Ewa, Fachowcy potrzebni zabytkom. Kilka uwag o rzeczoznawcach Ministra Kultury i Sztuki Nr 3 s. 93 Aktualne problemy technicznej ochrony obiektów zabytkowych w Polsce Nr 7 s. 81 Komputerowe bazy danych o zaginionych dzie³ach sztuki nr 13 s. 83 Nowe rozwi¹zania techniczne w zabezpieczeniu dóbr kultury przed przestêpczoœci¹ nr 12 s. 95 Ochrona zbiorów bibliotecznych. Czêœæ I zagro enia nr 11 s. 25

4 Oœrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w 1998 r nr 9 s. 7 Przestêpczoœæ przeciwko dobrom kultury (stan obecny i perspektywy) Nr 13 s. 65 Rêkaw ewakuacyjny firmy INGSTRÖM Nr 1 s. 95 Wykrywanie i gaszenie po arów w obiektach zabytkowych (wprowadzenie do tematu) nr 1 s. 25 Zabezpieczenie czasowych wystaw dzie³ sztuki w muzeach i galeriach Nr 7 s. 43 Zabezpieczenie dóbr kultury przed skutkami dzia³añ zbrojnych w miejscach ich ukrycia, rozœrodkowania lub ewakuacji nr 2 s. 47 Jaskulski Wojciech, Ocena stanu zagro enia i zabezpieczenia przed po arem i przestêpczoœci¹ muzeów na wolnym powietrzu nr 1 s. 18 Osowicki Zbigniew, Urz¹dzenia sygnalizacji po arowej produkowane przez POLON ALFA Nr 8 s. 85 Ossowski Zdzis³aw, Czy pocz¹tek koñca? Powolny zmierzch ornamenta ecclesiae nr 5 s. 59 Ostaszewska Monika, Program B³êkitnej Tarczy: Ochrona dóbr kultury w przypadku konfliktów zbrojnych lub zagro eñ czasu pokoju. Doœwiadczenia miêdzynarodowe Nr 13 s. 75 Pacewska Katarzyna, Kradzie we lwowskiej galerii obrazów nr 10 s. 61 Paw³owski Henryk, Hotel oficerski w kszta³cie or³a w zabytkowym uk³adzie urbanistycznym Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie Nr 3 s. 7 Prott Lyndel V., Ochrona Dziedzictwa ochron¹ Pokoju Nr 4 s. 7 Pruszyñski Jan, Dziedzictwo kulturalne, obrót oraz zwrot skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dzie³ sztuki w dokumentacji UNESCO i w Konwencji rzymskiej z 1995 r. Wyk³ad w Zespole Prawa Miêdzynarodowego INP 21 III 1996 r Nr 2 s. 105 Przy³êcki Miros³aw, Kontynuacja tradycyjnych cech budownictwa regionalnego w architekturze wspó³czesnej nr 7 s. 7 Przy³êcki Miros³aw, Ochrona zabytków architektury wiejskiej w Polsce po 1990 r nr 5 s. 67 Przy³êcki Miros³aw, Œredniowieczne obwarowania Strzegomia Nr 14 s. 77 Przy³êcki Miros³aw, Zabytki architektury drewnianej na po³udniowo zachodnim skraju Rzeczypospolitej Nr 8 s. 25 Przy³êcki Miros³aw, Zespo³y rezydencjonalne na Dolnym Œl¹sku Nr 10 s. 5 Przy³êcki Miros³aw, Zrekonstruowane zespo³y urbanistyczne jako przedmiot ochrony konserwatorskiej nr 6 s. 61

5 Ratajczak Dariusz, Ocena stanu zabezpieczenia przed po arem w skansenach i zagrodach skansenowskich nr 1 s. 4 Ratajczak Dariusz, Stan realizacji ustawy o ochronie przeciwpo arowej w zakresie monitoringu po arowego nr 1 s. 90 Ratkoviæ Dragana, S³u ba ochrony zabytków i wojenne zniszczenia dóbr kultury na terenie Republiki Chorwacji Nr 5 s. 7 Reed Christopher, Kradzie e ksi¹ ek nr 11 s. 35 Rudyk Tomasz, Nowe procedury celne odprawa czasowa nr 6 s. 89 Sa³aciñski Krzysztof, Straty w dobrach kultury w czasie powodzi. Uwagi, spostrze enia i wnioski wynikaj¹ce z ich ratowania nr 6 s. 53 Siedlecki Mieczys³aw, Centrale sygnalizacji po aru firmy ARITECH Nr 7 s. 87 Siudalski Stefan Jerzy, B³êdy w systemach ochrony zalecenia i porady nr 12 s. 43 Siudalski Stefan Jerzy, Okreœlanie poziomu zagro eñ obiektów i dobór œrodków ochrony czyli minimalizacja ryzyka i kosztów ochrony nr 13 s. 7 Siudalski Stefan Jerzy, Techniczne œrodki ochrony nr 14 s. 7 Skibiñski S³awomir, Jagodziñski Lech, Metoda badañ i monitorowania stanu zawilgocenia murów nr 6 s. 33 Skibiñski S³awomir, Jagodziñski Lech, Zastosowanie komputerowej multispektralnej wideografii do badañ zabytków Nr 4 s. 17 Steen Peris, Szk³o jako materia³ ochronny nr 10 s. 59 Stelmasiak Jerzy, Waszkiewicz Robert, The integrated forms of environmnetal protection of natural and cultural property nr 2 s. 11 Strzemeski Ryszard, Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestêpczoœci¹ i po arem w obiektach zabytkowych. Czêœæ I Nr 7 s. 61 Strzemeski Ryszard, Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia przed przestêpczoœci¹ i po arem w obiektach zabytkowych. Czêœæ II Nr 8 s. 69 Osadnictwo olêderskie na terenie województwa sto³ecznego i jego ochrona Nr 4 s. 61 Przyczynek do badañ nad budownictwem ludowym na WileñszczyŸnie Nr 9 s. 33 Uwagi do polityki ochrony drewnianej architektury w Polsce Nr 3 s. 97 Œwieczyñski Jan, Fa³szerze mebli, meble fa³szerzy. Vademecum kolekcjonera nr 12 s. 7

6 Terlen Elin, Helseth Sjur, Jensen Geir, Przeciwpo arowe instalacje alarmowe i automatycznie gasz¹ce ogieñ Nr 1 s. 41 Tremain David, Ochrona dziedzictwa kulturalnego w Kanadzie przed zagro eniami czasu pokoju nr 3 s. 25 Turowicz Andrzej, Obiekty zabytkowe w u ytkowaniu wojska fort 49a D³ubnia w Krakowie Nr 5 s. 89 Turowicz Andrzej, Obiekty zabytkowe w u ytkowaniu wojska (na przyk³adzie Krakowskiego Okrêgu Wojskowego) Nr 3 s. 17 Wargocki Ludwik, Monitoring systemów sygnalizacji po aru nr 1 s. 93 W¹siewski Józef, Ruchome zabytki wojskowe obszaru nadmorskiego nr 14 s. 119 Weso³owska Maria, AQUASTOP nowa metoda osuszania budynków nr 4 s. 89 Wieczorek Jan, Instrukcja o postêpowaniu w sprawach zabytkowych œwi¹tyñ nr 13 s. 39 Wierzbicka Bo ena, G³os na temat niepotrzebnych wyburzeñ, czyli o Pa³acu Karasia Nr 11 s. 51 Wysocki Jacek, Instrukcja przyczynek do wspó³pracy pañstwowej i diecezjalnej s³u by konserwatorskiej na terenie województwa warmiñsko mazurskiego Nr 13 s. 47 Wysocki Jacek, Zarys rozwoju konserwatorstwa archeologicznego w Polsce Nr 7 s. 33 Wyszyñska Teresa, Konserwacja, prace osuszaj¹ce i zabezpieczaj¹ce koœcio³a obronnego w Brochowie. Jesieñ 1994 r. prze³om 1994 i 1995 r nr 6 s. 45 Zarz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Oœrodka Ochrony i Konserwacji Zabytków Nr 1 s. 2 Zbiegieni Artur, Pochylnie kana³u k³odnickiego nr 8 s. 7 II. OPRACOWANIA Jêdrzejewska Pawlak Agnieszka, Problem kradzie y i przemytu dóbr kultury w œwietle konferencji miêdzynarodowych nr 2 s. 129 Nielegalny wywóz i przywóz dóbr kultury w Polsce Nr 2 s. 117 Stan ewidencji architektury drewnianej w Polsce Nr 2 s. 135 III. SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY Straty dóbr kultury w Polsce poniesione w wyniku kradzie y i po arów w 1999 i 2000 roku nr 12 s. 103

7 Nielegalny wywóz zabytkowych elementów kamiennych z Dolnego Œl¹ska w latach Nr 2 s. 177 Straty dóbr kultury poniesione w wyniku kradzie y w Polsce w 1995 r Nr 2 s. 163 Straty dóbr kultury poniesione w wyniku kradzie y w Polsce w latach Nr 7 s. 115 Straty dóbr kultury w Polsce poniesione w wyniku kradzie y i po arów w 1998 r nr 10 s. 91 Straty dóbr kultury w Polsce spowodowane przez po ary w 1995 r Nr 2 s. 155 Miêdzynarodowa konferencja pañstw wspó³pracuj¹cych w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju w Krakowie, czerwca Nr 3 s. 107 Ochrona dóbr kultury przed skutkami powodzi na forum miêdzynarodowych warsztatów nr 9 s. 73 Broda Aleksander, Biblioteka jasnogórska nr 7 s. 111 Broda Aleksander, Pokoje Królewskie na Jasnej Górze Nr 6 s. 105 Broda Aleksander, Przyczyny i za³o enia wyjœciowe powtórnej konserwacji gotyckich malowide³ œciennych z ok r. w koœciele pw. Bo ego Cia³a w Kozieg³owach (woj. czêstochowskie) nr 5 s. 111 Bujakowski Witold, Nie tylko Krzemionki. Kopalnie i pracownie krzemieniarskie w pasie I³ a Oroñsko Nr 8 s. 119 Dziegiel Tomasz, Ruiny zamku w Nowogródku wo³aj¹ o pomoc nr 3 s. 101 Jaœkiewicz Jacek, Ko³odziej Julian, Zachowanie dziedzictwa przemys³owego w Polsce Nr 6 s. 107 Jasieñko Jerzy, Matkowski Zygmunt, Problemy zwi¹zane z nadmiernym zasoleniem murów w obiektach zabytkowych na przyk³adzie budynku Karwanu na Zamku w Malborku Nr 11 s. 91 Jasieñko Jerzy, Matkowski Zygmunt, Pawlonka Andrzej, Œci¹gi stalowe wklejane w zastosowaniu do wzmacniania uk³adów konstrukcyjnych murów w obiektach zabytkowych nr 9 s. 103 Konarski Bart³omiej, Wp³yw zawilgocenia na rozwój i rozprzestrzenianie szkodników biologicznych w obiektach budowlanych nr 5 s. 97 Koz³owski Roman, Niszcz¹ce dzia³anie soli i wilgoci na przyk³adzie Mauzoleum Piastów Œl¹skich w Krzeszowie Nr 9 s. 91 Kraczkowska Izabela, Skowroñski Andrzej, Piaskowce z detali architektonicznych zamku Chojnik k. Jeleniej Góry próba ustalenia genezy nr 11 s. 99

8 Krajewski Adam, Uszkodzenia drewnianych zabytków architektury w Polsce przez dziêcio³y (Picidae, Aves) Nr 11 s. 113 Lenart El bieta Barbara, Prywatne zbiory dóbr kultury zniszczone w wyniku powodzi w Opolu Nr 9 s. 87 Maj Zbigniew, Polsko Szwedzkie Seminarium Konserwatorów Ksi¹ Nr 11 s. 85 Markowski Dariusz, Poliptyk sulechowski mistrza z Goœciszowic z koœcio³a w Babimoœcie historia, badania, konserwacja nr 6 s. 91 M¹czyñski Dominik, Miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona ochronie obiektów zabytkowych przed po arem, Saloniki 1 2 czerwca 2000 r nr 11 s. 83 M¹czyñski Dominik, Œrodki ochrony drewna oferta na Targach Poznañskich w 1999 r Nr 10 s. 105 Krzysztof Lesiak ( ) Nr 12 s. 113 Nielegalny obrót dzie³ami sztuki. Spotkanie przedstawicieli administracji pañstw europejskich zorganizowane przez Komitet Dziedzictwa Kulturalnego Rady Europy Nr 12 s. 111 Maastricht Tefaf Nr 7 s. 107 Marian Lesiak (2 I IV 1999) Nr 10 s. 89 Nielegalny obrót dzie³ami sztuki skradzionymi w centralnej i wschodniej Europie Budapeszt 9 11 VI Nr 8 s. 121 Sprawozdanie z miêdzynarodowych targów konserwatorskich Restoration, Amsterdam paÿdziernika Nr 3 s. 125 Targi Sztuki Maastricht Nr 4 s. 109 Bezpieczeñstwo muzeów seminarium dla dyrektorów nr 12 s. 121 XXII konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów, Warszawa Kraków, czerwca Nr 3 s. 119 XXIII Konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów Nr 6 s. 119 Konferencja Miêdzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Muzeów, Ateny, 7 14 paÿdziernika Nr 12 s. 119 Miêdzynarodowe warsztaty Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro eñ Kraków, maja Nr 13 s. 97 Nielegalny obrót dobrami kultury. IV miêdzynarodowa konferencja. Rzym IV 1998 r nr 7 s. 109

9 Organizacja wystaw czasowych. Sympozjum w Muzeum Zamku w Malborku Nr 6 s. 121 Skradzione odzyskane zatrzymane, wystawa w Muzeum Okrêgowym w Toruniu kamienica Pod Gwiazd¹ (18 maja 30 sierpnia 1998) Nr 7 s. 113 Szkolenie z zakresu projektowania i instalowania systemów sygnalizacji w³amania, systemów alarmu po aru oraz innych systemów wspomagaj¹cych bezpieczeñstwo obiektów zabytkowych nr 7 s. 97 Olifierowicz Jerzy, Termoiniekcja metoda osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczenia murów budynków nr 5 s. 101 Pindel Kazimierz, Podwójny jubileusz dr. W³adys³awa Bia³ka Nr 10 s. 67 Plessner Henryk, Niektóre problemy oceny uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianych Nr 13 s. 89 Sa³aciñski Krzysztof, Centrum szkolenia w Krakowie nowa forma szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronê dóbr kultury na wypadek katastrof, klêsk ywio³owych i konfliktu zbrojnego nr 7 s. 91 Program ewidencji drewnianej zabytkowej architektury sakralnej w Polsce Nr 12 s. 115 Ogólnopolska konferencja Olêdrzy i ich dziedzictwo w Polsce. Historia, stan zachowania, ochrona. Toruñ, paÿdziernika Nr 13 s. 101 Otwockie dziedzictwo. Na marginesie wystawy Warszawa Otwock, podró sentymentalna. Muzeum historyczne m.st. Warszawy, 28 VI 20 VIII Nr 13 s. 105 Program ewidencji drewnianej architektury sakralnej w Polsce Nr 6 s. 111 Realizacja programu ewidencji drewnianej architektury sakralnej w Polsce w 1998 r nr 10 s. 103 Sprawozdanie z konferencji Oœwietlenie obiektów sakralnych i zabytkowych, Warszawa 4 paÿdziernika Nr 3 s. 121 Topolski Witold, Conservatio Nr 4 s. 103 IV. OMÓWIENIA I RECENZJE Bartkowicz Tadeusz, El bieta Trocka Leszczyñska, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wroc³aw Nr 3 s. 127 Almanach muzealny, t. 1, Warszawa Nr 5 s. 121 Almanach Muzealny, t Nr 13 s. 113

10 Maciej Matwijów, Walka o lwowskie dobra kultury w latach , Wroc³aw Nr 6 s. 123 Straty wojenne. Malarstwo polskie. Obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach w granicach Polski po 1945 r., oprac. katalogu Anna Tyczyñska, Krystyna Znojewska, Poznañ Nr 11 s. 119 Mariusz Drewniacki, Miêdzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych nr 13 s. 111 Ochrona zabytków architektury obronnej. Ogólnopolski zjazd spo³ecznych opiekunów zabytków i wojewódzkich konserwatorów zabytków w 80 rocznicê powstania marynarki wojennej RP, Gdynia Hel 2 4 paÿdziernika 1998 r. Zespó³ Redakcyjno Wydawniczy Marynarki Wojennej Nr 11 s. 121 Flik Józef, Wies³aw Domas³owski, Maria Kêsy Lewandowska, Jadwiga W. ukaszewicz, Badania nad konserwacj¹ murów ceglanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ Nr 10 s. 125 Katalog utraconych dzie³ sztuki wydanie specjalne Cenne, Bezcenne/Utracone Nr 13 s. 117 Krzy anowski Lech, In artium hortis. Studia i szkice z dziejów sztuki konserwacji i muzealnictwa, pod red. Bo eny Wierzbickiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa Nr 8 s. 131 Lesiak Krzysztof, Mróz Janusz A., Kilka uwag na marginesie ksi¹ ki Ireny Grzesiuk Olszewskiej Polska rzeÿba pomnikowa w latach r., Warszawa Nr 2 s. 181 Majdowski Andrzej, Janusz S. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki koœcielnej, Warszawa Nr 2 s. 185 Mróz Janusz A., Andrzej Majdowski, Budownictwo koœcielne w twórczoœci projektowej Józefa Piusa Dziekoñskiego (1844 n 1927), Warszawa Nr 2 s. 183 Bogumi³a J. Rouba, Pielêgnacja œwi¹tyni. Ksi¹ ka dla ksie y Nr 13 s. 109 W³adys³aw Bia³ek, Alicja Bia³ek Guillemette, Ochrona dóbr kultury przed skutkami nadzwyczajnych zagro eñ, Akademia Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa Nr 8 s. 127 Niedzielska Maria, Jeszcze raz o ksi¹ ce œp. prof. Janusza S. Pasierba Ochrona zabytków sztuki koœcielnej nr 5 s. 117 Od Redakcji, Cenne, bezcenne / utracone nr 9 s. 111 Od Redakcji, Ochrona Zabytków, nr 1/ Nr 4 s. 115 Od redakcji, Ochrona Zabytków, nr 2/97 i nr 3/ Nr 5 s. 123 Od redakcji, Ochrona Zabytków, nr 3/96 i nr 4/ Nr 3 s. 135

11 Od redakcji, S³awomir Kocewiak, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz, Vademecum zabezpieczenia muzeów nr 13 s. 115 Od redakcji, W³adys³aw Bia³ek, Alicja Bia³ek Guillemette, Ochrona dóbr kultury w razie zagro eñ czasu wojny i pokoju, Warszawa Nr 3 s. 131 Od redakcji, Vademecum ochrony obiektów sakralnych, Warszawa Nr 2 s. 189 Od Redakcji, ZapowiedŸ wydawnicza ksi¹ ki Ochrona dziedzictwa kulturowego w czasie wojny i pokoju nr 4 s. 117 RadŸwicka Milczewska Anna, Miasto z widokiem na wieœ. Materia³y sesji naukowej, Warszawa, maja 1997 r., pod red. Bo eny Wierzbickiej Nr 10 s. 115 Dawne budownictwo folwarczne. Maj¹tki Wielkopolskie, t. IV, Powiat leszczyñski, oprac. Magdalena Jarzewicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno Spo ywczego w Szreniawie, Nr 8 s. 125 Dom pod Jedlami i jego twórca. Studia i wspomnienia, pod red. Wies³awa A. Wójcika, Wydawnictwo Znak, Kraków Nr 8 s. 123 Marian i Wojciech Pokropek, Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. II, Budownictwo sakralne, cz. 1, Bó nice, meczety, moleny staroobrzêdowców oraz podlaskie cerkwie unickie i prawos³awne nr 7 s. 123 W³adys³aw Bia³ek, Ochrona dóbr kultury w czasie zagro enia bezpieczeñstwa pañstwa i wojny, Warszawa Nr 2 s. 187 Sztety³³o Janusz, Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa Nr 4 s. 111 Taras Halina i Wojciech, Monika NiedŸwiedŸ, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej, zeszyt 73, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków Nr 12 s. 129 Warto przeczytaæ nr 1 s. 97 Wendlandt Juliusz, Na marginesie ksi¹ ki Henryka Ciesielskiegoi i Hanny Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów województwa legnickiego, pod red. Krzysztofa Eysymonta, Legnica Nr 9 s. 113 Wendlandt Juliusz, Zabytki nowe pismo poœwiêcone ochronie dziedzictwa narodowego Nr 12 s. 123 OD REDAKCJI Od redakcji nr 1 s. 1 Od redakcji nr 2 s. 9 Od redakcji nr 9 s. 5

12 Od redakcji nr 10 s. 3 Od redakcji nr 12 s. 5 Od redakcji nr 13 s. 5 Od redakcji nr 14 s. 5 Wstep od redakcji nr 3 s. 5 Wstêp od redakcji nr 4 s. 5 Wstêp od redakcji nr 6 s. 5 Wstêp od redakcji nr 7 s. 5 Wstêp od redakcji nr 8 s. 5 Od redakcji nr 11 s. 5 Wstêp od redakcji nr 5 s. 5 Spis zawartoœci numerów 1 9 Biuletynu Ochrona i Konserwacja Zabytków Nr 9 s. 117

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Współdziałanie metadanych w chmurze VIOLETTA PERZYŃSKA: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce realia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka)

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka) UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA WSCHÓD SPOŁECZNE TOWARZYSTWO POLSKA UKRAINA AMBASADA UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49 SPIS TREŚCI Zespół autorski... 13 Słowo wstępne... 15 1. Wprowadzenie... 23 1.1. Niebezpieczeństwo transportu... 24 1.2. Projekt Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu... 31 1.3. Niezależność

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Gdańsk, 20 czerwiec

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2013 / 2014 przedmiot autorzy / wydawnictwa cena uwagi Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia polski literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej 24,30,-

Bardziej szczegółowo

godziny sala przedmiot prowadzący typ godz.godz. razem zaliczenie ects ects razem

godziny sala przedmiot prowadzący typ godz.godz. razem zaliczenie ects ects razem HISTORIA SZTUKI STUDIA NIESTACJONARNE Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Dyrektor Instytutu: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora :dr Anna Sylwia Czyż Kierownik

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Klasa I. Klasa II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH. Darmowe podręczniki Załącznik do Zarządzenia Nr15/(2014/2015) z dnia 16 czerwca 2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIELCACH SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Klasa I 1. Nasz elementarz podręcznik MEN Maria Lorek,

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Praca zbiorowa pod redakcj naukow Izabelli Sikorskiej-Wolak

TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Praca zbiorowa pod redakcj naukow Izabelli Sikorskiej-Wolak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Wydzia Ekonomiczno-Rolniczy Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Praca zbiorowa pod redakcj naukow Izabelli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY rok szkolny 2013 / 2014 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom

2. J. polski a,b Podręczniki zakupuje szkoła z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypożycza je uczniom Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klasy - klasa I - 2015/2016 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Podręczniki dopuszczone

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2007r.

Warszawa, 06.12.2007r. Centrum Hewelianum Oglądam, ą wypoczywam y poznaję, i uczę się Warszawa, 06.12.2007r. O nas Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, powołaną

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica XVI Bieńczyce

Dzielnica XVI Bieńczyce Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa Załącznik Nr listopada 006 r. do Zarządzenia Nr 6/006 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia października 006 r. Dzielnica XVI Bieńczyce OKRĘG KANDYDAT BŁAUT ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Kamienna Góra, 26 czerwca 2015 r. Lp. przedmiot (w pełnym brzmieniu) tytuł

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX" S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 1 Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 zdanie 1 i art. 420 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2014 godz. 08:35:30 Numer KRS: 0000159845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK)

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) (1:13:57 Dąbrowa Górnicza, 1:15:05 Okonek) 2 Paweł Szymandera

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 193 ha, co stanowi 10% powierzchni Dzielnicy Liczba ludności zamieszkującej obszar wynosi 5 500 osób, co stanowi 25,5% ogółu populacji Dzielnicy Koszty planowanych

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program konferencji*:

Szczegółowy program konferencji*: Szczegółowy program konferencji*: 09.00-09.45 - Rejestracja Uczestników. Rozdanie materiałów szkoleniowych Sesja I - 09:45-10.50 09.45 Systemy oddymiania przegląd produktów i błędy projektowe. Sterowanie

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem - Warszawa WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 30 listopada 2005 roku Kancelaria Radcy Prawnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Warszawa 2011 Turystyka w Polsce w okresie kryzysu RECENZJA NAUKOWA: prof. dr hab. Anna Nowakowska prof. dr hab. Janusz Zdebski REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami kraju

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami kraju Wszystkich studentów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez Instytut Psychologii : BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka Prelekcja została przygotowana na Seminarium podsumowujące projekt: "Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02

BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 BIBLIOGRAFIA MBP Zabrze 11/03/2015 13:02 Publikacje wg klasyfikacji rzeczowej 13.03 - Zabytki BĘDZIE skansen? // Gość Niedzielny (Nasza Diecezja : Gliwice). - 2003, nr 23, s. 24 FOTOZAGADKA. - [Zdj.] //

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Klasa I Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Brzuska Katarzyna Glinka Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia: 15-01-2014 16:18 Utworzone przez: Weronika Jakubowska Nr w Nr asygnaty Data umowy Opis Wartość Sprzedawca Uwagi rejestrze

Data utworzenia: 15-01-2014 16:18 Utworzone przez: Weronika Jakubowska Nr w Nr asygnaty Data umowy Opis Wartość Sprzedawca Uwagi rejestrze Data utworzenia: 15-01-2014 16:18 Utworzone przez: Weronika Jakubowska Nr w Nr asygnaty Data umowy Opis Wartość Sprzedawca Uwagi rejestrze 45 02-01-2013 Szkoleniowo-techniczna 10080.00 Mariusz Szczygieł

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH 7 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 10.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów 10.00-11.00 Rejestracja uczestników 11.00 Uroczysta Ceremonia Otwarcia II Targów

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu planowania przestrzennego ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu planowania przestrzennego ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu planowania przestrzennego ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury PP 0001 PP 0002 PP 0003 PP 0004 Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca PP 0005 PP 0006

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI POLSCY DLA JAPONII

ARCHITEKCI POLSCY DLA JAPONII 001 BARBARA BIELECKA SZKIC ŚWIĄTYNI W LICHENIU 1 TECHNIKA MIESZANA 002 BARBARA BIELECKA SZKIC ŚWIĄTYNI W LICHENIU 2 TECHNIKA MIESZANA 003 BARBARA BIELECKA SZKIC ŚWIĄTYNI W LICHENIU 3 KREDKA PASTELOWA Strona

Bardziej szczegółowo

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym.

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym. dr Elżbieta Wieczór ewieczor@umk.pl Wykształcenie: Studia magisterskie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na UMK, praca magisterska nt."pedagogiczne innowacje w nauczaniu początkowym".

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 24 paź dziernika 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 1 stycznia 2016 roku uruchomiono cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2876 Warszawa, 18 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski,

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer Przedmiot Tytuł a/ nazwa serii Autorzy 1-OP Oddział

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo