OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]"

Transkrypt

1 OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

2 INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD OZNACZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 1.3 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA. 1.4 OPIS DZIAŁANIA. 1.5 OSTRZEŻENIA. 2 INSTALACJA. 2.1 ZASILANIE ELEKTRYCZNE. 2.2 BRAKI ZASILANIA. 2.3 MOCOWANIE KÓŁEK (dla wersji z dostarczonymi kółkami). 3 UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA. 3.1 PANEL STEROWANIA. 3.2 WŁĄCZANIE, OSUSZANIA, WYŁĄCZANIA STAND-BY (czuwanie) WYBÓR TRYBU PRACY WSKAZANIA AKTUALNEJ TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA. 3.3 PRACA Z INSTALACJĄ BIEŻĄCEGO ODPŁYWU. 3.4 NISKIE TEMPERATURY. 3.5 OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA. 3.6 CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA. 3.7 TRANSPORT URZĄDZENIA. 3.8 KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA. 3.9 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA. Schemat elektryczny. Specyfikacje. Usuwanie usterek. 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Dziękujemy za zakupienie urządzenia osuszającego powietrze wyprodukowanego przez firmę Olimpia Splendid. Niniejsza instrukcja obsługi jest dokumentem do ograniczonego wykorzystywania z punktu widzenia prawa i nie może być kopiowana lub przekazywana osobom trzecim bez wyraźnej zgody producenta. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy wcześniej dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Należy zachować niniejszą instrukcję w razie konieczności ponownego jej użycia w przyszłości. Po usunięciu opakowania należy sprawdzić czy urządzenie jest w stanie idealnym, czyli nieuszkodzone. Materiały eksploatacyjne i opakowanie powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być niebezpieczne. PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE PRZEZ NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za wskazane w niektórych modelach, jednakże ich podstawowe funkcje opisane w niniejszej instrukcji pozostaną bez zmian. Podczas każdej konserwacji urządzenia należy zastosować podstawowe środki ostrożności wskazane w instrukcji i na etykietach urządzenia SYMBOLE. Symbole zamieszczone w następnym rozdziale dostarczają niezbędnych informacji do prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania urządzenia w prawidłowy sposób OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD Serwis odnosi się do sytuacji, w której użytkownik powinien poinformować serwis producenta SERWIS TECHNICZNY KLIENTA INDEKS Punkty oznaczone tym symbolem zawierają bardzo ważne informacje i zalecenia, w szczególności to dotyczące zakresu bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do nich może doprowadzić do: stworzenia zagrożenia dla użytkowników urządzenia, utraty gwarancji, odmowy odpowiedzialności producenta, PODNIESIONA RĘKA odnosi się do sytuacji, które absolutnie nie mogą być wykonywane, Oznaczenia dotyczące Bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo wysokiego napięcia! -sygnalizuje, że czynności tu opisane są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem, jeżeli nie będą przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ogólne niebezpieczeństwo! -sygnalizuje, że czynności tu opisane mogą spowodować fizyczne uszkodzenie ciała, jeżeli nie będą przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo zapalenia się elementów! -sygnalizuje, że czynności tu opisane mogą grozić pożarem, jeżeli nie będą przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa. WAŻNE! Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze odłączać źródło energii elektrycznej przed wykonywaniem jakichkolwiek podłączeń i innych czynności wykonywanych przy urządzeniu. Poniższe instrukcje należy przestrzegać w odniesieniu do wszystkich użytkowników niniejszego urządzenia, również tych, którzy są zaangażowani w transport i serwis. 3

4 ZARZĄDZANIE ZUŻYTYM SPRZĘTEM Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako normalne domowe nieczystości, a zużyty sprzęt tego typu należy złożyć w specjalnym punkcie zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych sprzętu elektronicznego. Twój wkład w prawidłowe usuwanie tego typu produktów chroni środowisko i zdrowie swoje, innych ludzi i zwierząt. Zdrowie i środowisko jest zagrożone między innymi poprzez nieprawidłową utylizację nieczystości i odpadów. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać u lokalnych władz lub w miejscu zakupu niniejszego produktu. Jest to rozporządzenie dotyczące ochrony środowiska ważne w państwach członkowskich Unii Europejskiej CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW URZĄDZENIA PODZESPOŁY (rys. 1) 1) Uchwyt do przenoszenia. 2) Regulacja ustawienia. 3) Kraty wlotu powietrza. 4) Zbiornik na skropliny. 5) Kratka wylotu powietrza. 6) Wtyczka ciągłego odprowadzania cieczy OPIS DZIAŁANIA Wilgotne powietrze zasysane przez wentylator przechodzi przez chłodzące cewki. To powoduje skraplanie się wilgoci i gromadzenie jej w zbiorniku poniżej. Urządzenie nadaje się do stosowania w każdym obszarze, gdzie występują problemy z nadmierną wilgotnością powietrza, np. kuchnie, pralnie, piwnice, itp OSTRZEŻENIA Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki, jest ona uaktywniana z opóźnieniem ok. 3 minut po ostatnim wyłączeniu. To urządzenie musi być stosowane wyłącznie w określonych celach, dla których zostało zaprojektowane, tj. do osuszania pomieszczeń, w których jest zainstalowane. Wszystkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie obrażenia ciała lub uszkodzenia dóbr materialnych spowodowanych przez błędne lub niewłaściwe użytkowanie sprzętu. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy je odłączyć od zasilania i nie podejmować samodzielnych prób jego naprawiania. Przy pracach naprawczych mogą brać udział wyłącznie osoby do tego uprawnione i polecone przez serwis producenta. Wszelkie stosowane części zamienne powinny być oryginalne. Niezastosowanie się do tego może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i efektywność pracy urządzenia. 4

5 Nie wolno zezwolić na użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru osób dorosłych. Nie należy kłaść kabli zasilających w miejscach wilgotnych, jak np. łazienki, prysznic, itp. Bez podjęcia szczególnych środków ostrożności. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których powietrze może zawierać mieszaniny gazu, oleju lub siarki oraz w miejscach sąsiadujących z bezpośrednimi źródłami ciepła. Nie należy umieszczać ciężkich lub gorących przedmiotów na powierzchni urządzenia. Osuszacz nie może być używany w miejscu gdzie jest rozpylana lub rozpryskiwana jakakolwiek ciecz. Po zakończeniu żywotności urządzenia należy oddać je do odpowiedniego punktu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wtyczka urządzenia powinna być odcięta, a wszelkie części odpowiednio zutylizowane w celu ochrony środowiska. UWAGA! Ten produkt zawiera ekologiczny gaz R134 napełniany (tlen z ładunkiem = 0). Na ostatnim etapie serwisowania urządzenia powinno być ono dostarczone do specjalnego punktu serwisowego zajmującego się utylizacją sprzętu. W celu uzyskania adresów punktów zbiórek urządzeń należy skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi. Nie należy wypuszczać gazu R-134A do atmosfery. R-134A jest gazem zaliczającym się do grupy gazów przyczyniających się do powstania efektu cieplarnianego, zatwierdzonych przez Protokół Kyoto na temat Globalnego Ocieplenia (GWP)= INSTALACJA Należy umieścić urządzenia w odpowiednim miejscu, pamiętając, aby zachować wokół urządzenia wolną przestrzeń co najmniej 50 cm przed urządzeniem i nie mniej niż 20 cm przy wylocie powietrza. Należy upewnić się, czy w miejscu wylotu powietrza nie znajdują się jakieś obiekty, które mogłyby utrudniać swobodny przepływ powietrza, np. zasłony (rys. 2) ZASILANIE ELEKTRYCZNE Przed włączeniem osuszacza należy upewnić się, że: dane umieszczone na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia są zgodne ze stanem faktycznym i sposobem zasilania. pobór mocy osuszacza nie powinien wpływać na przeciążenia domowej sieci zasilania jak również nie powinien powodować awarii zasilania. UWAGA: podłączenia do sieci zasilania muszą być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami (z wyjątkiem urządzeń przenośnych, które nie wymagają stałej instalacji przez wykwalifikowany personel). Główne zasilanie sieciowe musi być kompatybilne z wymogami urządzenia i wyposażone w odpowiedni wyłącznik zgodny z przepisami panującymi w danym kraju. Należy również sprawdzić, czy przewód zasilający 5

6 jest odpowiednio uziemiony i czy posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniom i zwarciom (bezpiecznik lub inny jego odpowiednik). UWAGA: Jeżeli jest konieczna wymiana kabla zasilania, powinna być ona przeprowadzona przez wykwalifikowany personel serwisowy o odpowiedniej wiedz i kwalifikacjach BRAK ZASILANIA: Jeżeli wystąpi awaria zasilania elektrycznego w trakcie pracy osuszacza, po ponownym jego uruchomieniu zostanie zapamiętany ostatni używany tryb. Gdy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone, urządzenie zacznie ponownie pracować na dotychczasowych ustawieniach. 3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA 3.1. PANEL STEROWANIA Przyciski i kontrolki ostrzegawcze na panelu posiadają następujące funkcje i oznaczenia (rys. 4): A) Przełącznik Czuwanie / Osuszanie. B) Pełen zbiornik / dioda ostrzegawcza WŁĄCZENIE, OSUSZANIE, WYŁĄCZENIE. Kiedy pokrętło urządzenia (rys. 4, nr A.) jest ustawione w pozycji na symbolu osuszacz pozostaje w trybie gotowości. Aby włączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło w prawo. Przekręcając pokrętło dalej w prawo zwiększamy wydajność osuszania w zależności od wielkości pomieszczenia, w którym urządzenie się znajduje. Przekręcając pokrętło w lewo, zmniejszamy odpowiednio parametry pracy. Maksymalna wydajność pracy jest osiągana, gdy pokrętło zostanie przekręcone maksymalnie w prawo. Urządzenie będzie na bieżąco kontrolować poziom wilgotności panującej w pomieszczeniu automatycznie włączając się i wyłączając za każdym razem, gdy wilgotność przekroczy poziom ustawiony na panelu osuszacza. Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło do pozycji PRACA Z INSTALACJĄ BIEŻĄCEGO ODPŁYWU. Jeśli chcesz uruchomić osuszacz i pozostawić go w działaniu przez dłuższy czas bez konieczności opróżniania zbiornika na skropliny, należy zastosować ciągłe odprowadzanie cieczy. Aby użytkować osuszacz z funkcją ciągłego odprowadzania cieczy, należy przeprowadzić następujące operacje: Włącz funkcję odpływu wody w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij klapę tylnej pokrywy osuszacza (rys. 5 A.). Wyciągnąć gumową zatyczkę zbiorniczka urządzenia (rys.5 ref. B). Włóż gumową rurkę (nie jest dołączona do zestawu) o przekroju wewnętrznym Ø 13 mm do otworu w zbiorniczku. Aby ponownie uruchomić osuszacz do działania ze zbiorniczkiem, należy przede wszystkim wyłączyć urządzenie, usunąć gumowe rurki i zamontować tylną pokrywę zabezpieczającą. Następnie uruchomić ponownie osuszacz. 6

7 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że ujście rury nie jest umieszczone wyżej niż jej wyjście z urządzenia, gdyż może to spowodować gromadzenie się wody w zbiorniku. Należy zwrócić również uwagę, czy rurka odprowadzająca ciecz nie jest czymś przygnieciona, skręcona lub zablokowana. OSTRZEŻENIE: Należy przechowywać gumowy korek zabezpieczający, który jest niezbędny w procedurze opróżniania zbiornika DZIAŁANIE NA NISKICH TEMPERATURACH Osuszacz jest w stanie działać w bardzo niskich temperaturach, w takim wypadku osuszacz wykonuje cykl automatycznego odszraniania (do minimum 5 C) OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA Kiedy zbiornik osiąga swoje maksimum pojemności, dioda ostrzegawcza (2) na panelu sterowania świeci się, sygnalizując jego napełnienie. Należy wówczas niezwłocznie wyłączyć osuszacz. Aby przywrócić sprawne działanie osuszacza, należy podjąć następujące działania: Wyciągnąć zbiornik na skropliny z urządzenia (rys. 6). Wylać wodę zgromadzoną w pojemniku. Umieścić zbiornik z powrotem na swoim miejscu. UWAGA: Woda pochodząca z urządzenia nie nadaje się do picia ani do celów spożywczych. 7

8 3.6. CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA Filtr zabrudzony jest zanieczyszczeniami wyeliminowanymi z powietrza, dlatego musi zostać oczyszczony co najmniej raz w miesiącu. Wyciągnąć zbiornik z urządzenia (rys. 6) Wyjąć filtr powietrza, pociągając rączkę w kierunku oznaczonym strzałką B, w celu zwolnienia blokady haczyków podtrzymujących. (rys. 7). Wyczyścić filtr powietrza pod bieżącym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia. Umieścić ponownie filtr w urządzeniu, instalując go w odpowiednim miejscu i przesuwając go w kierunku strzałki B (rys. 7). Zamontować zbiornik TRANSPORTOWANIE OSUSZACZA Osuszacz musi być transportowany w pozycji pionowej. Jeżeli przewożony jest poziomo, przed ponownym podłączeniem należy odczekać co najmniej godzinę. Przed transportowaniem urządzenia należy całkowicie opróżnić zbiornik BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego CZYSZCZENIE OSUSZACZA Wyjmij wtyczkę zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Do zewnętrznego czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkich detergentów (nie stosować benzyny, olejów, rozpuszczalników, itp.). Urządzenie wycierać miękką, zwilżoną szmatką tak, aby woda nie przedostała się do środka urządzenia. Nie używać bezpośredniego strumienia wody do czyszczenia, ponieważ może to mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia PRZECHOWYWANIE OSUSZACZA Wyjmij wtyczkę. Wyczyścić filtr powietrza. Opróżnić zbiornik ze zgromadzonej cieczy. DANE DOTYCZĄCE TECHNICZNYCH SERWISÓW KLIENTA W przypadku zaistnienia konieczności spajania elementów urządzenia za pomocą spawania, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na plastikowe elementy osuszacza. Zaleca się zabezpieczenie tychże elementów lub ich czasowy demontaż. 8

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY F1 Czujnik przeładowania. F2 Termostat przeciwzamrożeniowy. H1 Wskaźnik maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniczku (dioda ostrzegawcza) M1 - Silniczek kompresora M2 - Silnik wentylatora X3-2-biegunowe złącze S2 Przełącznik napełnienia zbiorniczka. X1-2-biegunowe złącze X2-2-biegunowe złącze S4 Przełącznik osuszania B1 - Sonda osuszacza T1 - Humidistat SPECYFIKACJE Napięcie Zużycie energii podczas osuszania Ilość osuszanego powietrza Gaz chłodzący obieg Humidistat Funkcja rozmrażania Pojemność zbiorniczka Wymiary (mm) Waga Maksymalne warunki pracy w trybie osuszania (termometr suchy / termometr mokry) Minimalne warunki pracy w trybie osuszania (termometr suchy / termometr mokry) Bezpiecznik 230V 50Hz 172 W 80 m 3 / h R134a TAK TAK 2 L 307x427x258 13,00 kg 35 o C/31 o C 2 o C/1 o C 5 AT 9

10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA SUGEROWANE ROZWIĄZANIE Osuszacz nie działa - wtyczka jest niepodłączona, - poziom osuszania ustawiony jest na minimum, - zbiornik na skropliny jest pełen. - włożyć wtyczkę, upewnić się, czy w gniazdku jest prąd. - Ustawić pokrętło do żądanego poziomu, Osuszacz nie osusza - temperatura i wilgotność w pomieszczeniu są zbyt niskie. Osuszacz pracuje, ale nie zmniejsza poziomu wilgotności w pomieszczeniu. - pomieszczenie jest za duże, - w pomieszczeniu znajdują się obiekty wytwarzające wilgoć (np. czajnik) - opróżnić zbiorniczek. - w normalnych warunkach o niepodwyższonej wilgotności urządzenie nie będzie pracowało. DYSTRYBUTOR: KLIMA-TOP Agatowa Warszawa Tel , Fax

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo