do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona"

Transkrypt

1 Zdzis³aw Jan Ma³ecki, Pawe³ Go³êbiak FUNKCJE STAWU PARKOWEGO W LEWKOWIE Streszczenie Staw parkowy o powierzchni 0,72 ha w Lewkowie zlokalizowany jest na obszarze zlewni rzeki NiedŸwiada, lewobrze nego dop³ywu rzeki O³obok. Zasilanie stawu parkowego realizowane jest rowem odwadniaj¹cym tereny podmok³e od strony zachodniej (Micha³ków) dop³ywaj¹cym do rzeki NiedŸwiada. Staw parkowy jest elementem krajobrazu i regulatorem stosunków wodnych w parku o powierzchni ok. 5,6 ha. W nieznacznym stopniu ³agodzi przep³yw fali powodziowej. System nawodnieñ terenów przyleg³ych do stawu w parku krajobrazowym jest realizowany metod¹ podsi¹kow¹. Nad stawem i w jego s¹siedztwie utrzymywany jest specyficzny mikroklimat, korzystnie oddzia³uj¹cy na œrodowisko przyrodnicze. S³owa kluczowe: staw parkowy, zlewnia, wody powierzchniowe, mikroklimat. WPROWADZENIE Polska nale y do krajów o stosunkowo ma³ych zasobach wód œródl¹dowych. Iloœæ wody przypadaj¹ca na jednego mieszkañca (ok m 3 w roku) stawia Polskê dopiero na 22 miejscu w Europie. Obecnie w Polsce ca³kowity pobór wody na mieszkañca wynosi oko³o 310 m 3 rocznie (w Unii Europejskiej ok. 500 m 3 ) [GUS 2006]. Po³udniowa Wielkopolska nale y do obszarów o najmniejszych zasobach w kraju, charakteryzuje siê opadami rocznymi œrednio ok. 450 do 650 mm; w latach suchych nawet poni- ej 350 mm. W Polsce powierzchnia stawów wynosi ok ha. Stawy jako œródziemne zbiorniki wody stoj¹cej lub wolno p³yn¹cej o g³êbokoœci umo liwiaj¹cej roœlinom ycie na ca³ej ich powierzchni oraz spe³niaj¹ wa n¹ funkcjê w kszta³towaniu stosunków hydrogeologicznych w przyleg³ej zlewni. Maj¹ te wp³yw na poprawê jakoœci wód powierzchniowych staj¹c siê zarazem czêœciowo biologiczn¹ oczyszczalni¹. Polska ma bardzo bogate tradycje w gospodarce stawowej siêgaj¹cej XIV i XV wieku. Na uwagê zas³uguje fakt, e w XVI wieku gospodarka stawowo-karpiowa by³a przoduj¹c¹ w Europie. Generalnie stawy mo na podzieliæ na spuszczalne (okresowe osuszanie dna stawu) i niespuszczalne (powsta³e w wyniku wykonania niecki w sposób uniemo liwiaj¹cy odp³yw wody). G³ównym Ÿród³em zasilania stawów w wodê s¹ opady atmosferyczne. dr hab. in. Zdzis³aw Jan Ma³ecki Oœrodek Badawczo-Rozwojowy In ynierii L¹dowej i Wodnej Euroexbud w Kaliszu. mgr in. Pawe³ Go³êbiak Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kaliszu. 44

2 WP YW ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA JAKOŒÆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W STAWACH Œrodowisko przyrodnicze stanowi ca³okszta³t otaczaj¹cych nas elementów ze sob¹ nawzajem powi¹zanych, takich jak: warunki przyrodnicze, atmosferyczne, hydrologiczne, litologiczne, a tak e spo³eczne, kulturowe i ekonomiczne, które wynikaj¹ z dzia³alnoœci cz³owieka. Dzisiejszy postêp naukowo-techniczny oraz przemiany spo- ³eczno-gospodarcze powoduj¹ zachwianie równowagi (zrównowa onego rozwoju) pomiêdzy przyrod¹ a cz³owiekiem. W tle przysz³ych problemów zauwa a siê rodzaj b³êdnego ko³a, w którym cz³owiek nie chce zrezygnowaæ z dobrodziejstw i wskutek tego negatywnie wp³ywa na œrodowisko i ca³¹ swoj¹ egzystencjê. Istnieje uzasadniona obawa, e przekroczenie granicy (bariery) wydolnoœci œrodowiska mo e doprowadziæ do niepokoj¹cych zagro eñ ekologicznych w skali globalnej. [Koz³owski 1997]. Zanieczyszczenie œrodowiska i obni anie jego jakoœci zmusza cz³owieka do ochrony przyrody. Je eli niedostatecznie bêdziemy oczyszczaæ œcieki, co bêdzie mia³o istotny wp³yw na jakoœæ wód powierzchniowych i podziemnych, mo e dojœæ do takiej sytuacji, e zabraknie nie tylko wody do picia, ale i zdatnej do przemys³u (hamulec rozwoju gospodarki) [Paluch i in. 2001] Stawy ze wzglêdu na po³o enie w najni szym miejscu zlewni s¹ odbiornikami zanieczyszczeñ ze zlewni bezpoœredniej, co wp³ywa na ich du ¹ wra liwoœæ na procesy w niej zachodz¹ce [Adamski i in. 1986, Kowal 1988]. Ponadto stawy w zauwa alnym stopniu zmieniaj¹ re im hydrologiczny rowów odwadniaj¹cych (melioracyjnych) i terenów przyleg³ych do akwenu oraz mikroklimat (ustrój termiczny). Zauwa a siê tak e na ogó³ spadek zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych w stawach w porównaniu do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona sedymentacja zawiesin i wyd³u enie czasu rozk³adu zanieczyszczeñ organicznych). W przypadku wód zanieczyszczonych dop³ywaj¹cych do stawów, spiêtrzenie mo e pogorszyæ jakoœæ wody (przyœpieszone zu ycie tlenu mo e doprowadziæ do deficytów tlenowych). Wzrost trofii stawów, okreœla siê jako eutrofizacjê. W nastêpstwie wype³nienia czaszy stawów osadem dennym, zmniejsza siê stopniowo objêtoœæ wody. Eutrofizacja akwenów jest jednym z najczêstszych zak³óceñ ekosystemów wodnych (skutki antropogeniczne). Antropogeniczny wzrost dop³ywu pierwiastków biogennych obejmuje przede wszystkim wzrost obci¹ enia œciekami, intensyfikacj¹ nawo enia w rolnictwie i wzrost erozji w zlewni. Najskuteczniejsz¹ metod¹ powoduj¹c¹ zmniejszenie procesu eutrofizacji jest ograniczenie antropogenicznego dop³ywu pierwiastków biogennych do akwenów [Wojciechowska 1982; Wróbel 1998; Allan 1998] Doœæ czêsto na pierwszym miejscu wœród przyczyn powoduj¹cych zanieczyszczenie wód wymieniane jest rolnictwo [Bartosiewicz 1990; Gardner i in. 2002]. Tereny rolnicze stanowi¹ doœæ znaczny udzia³ w ogólnej iloœci sk³adników biogennych transportowanych (wynoszonych) z u ytków rolnych do wody. Iloœæ ta jest stosunkowo du a w porównaniu z innymi Ÿród³ami zanieczyszczeñ. Jakoœæ retencjonowanej wody w stawach jest równie uzale niona od: podatnoœci na zanieczyszczenia wynikaj¹ce z rozwoju oraz obumierania i rozk³adu biomasy. Podstawow¹ zasad¹ przy 45

3 eliminacji zanieczyszczeñ obszarowych jest spowolnienie i zamykanie obiegu wody oraz materii w zlewni. Najwy szym stê eniem zwi¹zków biogennych zlewni odznaczaj¹ siê cieki, które s¹ obci¹ one œciekami bytowymi. Doœæ znacz¹cym czynnikiem maj¹cym wp³yw na jakoœæ wody w ma³ych zlewniach i akwenach jest nieuporz¹dkowana gospodarka wodno-œciekowa, w wyniku czego nastêpuje zanieczyszczenie substancjami organicznymi (znacz¹cy wzrost wskaÿników tlenowych) oraz zwiêkszenie stê eñ azotu ogólnego i fosforu [Pijanowski Z. i in. 1997]. Istotne znaczenie wp³ywaj¹ce na jakoœæ wód w zlewni i akwenie ma równie sk³ad opadów atmosferycznych [Thornton, Dise 1998]. Znacz¹cy wp³yw na pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ wody maj¹: zmiany u ytkowania terenu (urbanizacja, wylesienia, nadmierne osuszenie terenów podmok³ych), niedostateczne (lub brak) oczyszczanie œcieków bytowych i przemys³owych, intensyfikacja produkcji rolnej, energetyka (emisja zanieczyszczeñ gazowych, zrzuty wód podgrzanych), transport, przemys³: chemiczny, metalowy i rolno-spo ywczy [Kowal i in. 1998]. W stawach jest brak charakterystycznego dla jezior uwarstwowienia termicznego, co uniemo liwia ci¹g³e mieszanie siê wód. Istotn¹ funkcjê w przemianach jakoœci wód w stawach odgrywa dno (mu³ denny) [Ma³ecki Z. 2008]. Stawy spe³niaj¹ istotn¹ rolê w kszta³towaniu stosunków hydrologicznych poprzez: retencjonowanie wody, zmniejszenie wzrostu przep³ywów w ciekach wywo³ywanych topnieniem œniegu i lodu, podwy szenie zwierciad³a wód gruntowych na obszarach przyleg³ych. Obieg biogenów kszta³towany jest g³ównie przez: wielkoœæ obszaru zlewni, rzeÿbê terenu, rodzaj gleby, wystêpowanie i rodzaj punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ, poziom zawartoœci azotu i fosforu w opadzie atmosferycznym, sposób u ytkowania i zabiegi agrotechniczne oraz charakter roku hydrologicznego [Mosiej 1998]. Pozosta³oœci nawozów, œcieki bytowe sp³ywaj¹ce do wód powierzchniowych powoduj¹ przyœpieszony proces eutrofizacji stawów. Przedostawanie siê zwi¹zków biogennych do wód ze Ÿróde³ przestrzennych odbywa siê w nastêpstwie procesów: infiltracji, sp³ywu powierzchniowego, erozji wodnej i wietrznej. Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym w³aœciwoœci fizykochemiczne cieków jest sposób kr¹ enia wody w zlewni. Podczas wezbrañ roztopowych z nieprzemarzniêt¹ pokryw¹ glebow¹ i w czasie wezbrañ rozlewowych (woda opadowa i roztopowa mo e infiltrowaæ swobodnie w g³¹b gleby). Natomiast podczas wezbrañ roztopowych z przemarzniêt¹ okryw¹ glebow¹ i wezbrañ podczas deszczów nawalnych (burzowych) infiltracja jest ograniczona (stê enie jonów jest ni sze) [Frochlich 1986]. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU PARKU Zespó³ pa³acowy wraz z otaczaj¹cym go parkiem krajobrazowym powsta³ w latach wed³ug projektu Jana Chrystiana Kamsetzera (fot. 1, 2). Pierwszymi w³aœcicielami posiad³oœci i pa³acu, jednego z pierwszych klasycystycznych pa³aców w ówczesnym województwie kaliskim, byli: Sêdzia kaliski Wojciech Lipski herbu Grabie (genera³ adiutant króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego) i jego ona Salomea Lipska z Objezierskich. 46

4 Fot. 1. Pa³ac Lipskich w Lewkowie fasada po³udniowa Fot. 2. Staw parkowy w Lewkowie w g³êbi pa³ac 47

5 Maj¹tek pozostawa³ w rêkach Lipskich do 1939 roku a do wybuchu II wojny œwiatowej. Pa³ac przedstawia nowy typ rezydencji, jaka ukszta³towa³a siê w Polsce pod koniec XVIII w. Zewnêtrzna architektura pa³acu, ma charakter klasycystyczny i jest unikalna w ca³ej Polsce. We wnêtrzach pa³acu zachowa³y siê czêœciowo iluzjonistyczne dekoracje malarskie Franciszka i Antoniego Smuglewiczów. Pa³ac odrestaurowany zosta³ w latach z przeznaczeniem na muzeum. W XIX w. w pa³acu Lipskich utworzony zosta³ nieoficjalnie polski oœrodek polityczny i kultury. W czasach swej œwietnoœci w pa³acu przebywa³ w 1812 roku król Westfalii Hieronim Bonaparte (brat Napoleona) id¹cy z wojskiem napoleoñskim na Moskwê. W 1813 roku goœci³ gen. Karol Kniaziewicz wybitny dowódca wojsk polskich w czasach Napoleona I, lecz¹c rany odniesione w wojnie z Rosj¹. W 1929 roku, w pa³acu lewkowskim goœci³ prezydent Polski prof. Ignacy Moœcicki. W pa³acu urodzi³ siê w 1894 roku Józef Lipski wybitny dyplomata, ambasador Polski w Berlinie w latach a potem w czasach II wojny œwiatowej; doradca premiera i naczelnego wodza gen. W³adys³awa Sikorskiego. OBIEKT BADAÑ Staw parkowy w parku krajobrazowym w Lewkowie Staw parkowy w Lewkowie zlokalizowany jest na obszarze zlewni rzeki NiedŸwiada, lewobrze nym dop³ywie rzeki O³obok (fot. 2, 3, 4). Zasilanie wodami stawu parkowego realizowane jest rowem odwadniaj¹cym tereny podmok³e od strony zachodniej (Micha³ków) dop³ywaj¹cym do rzeki NiedŸwiada. Staw parkowy o powierzchni 0,72 ha lustra wody, d³ugoœæ l œr = 220 m. w przewê eniu (mostek) œr. 10 m, szerokoœæ s = 68 m, poœrodku stawu wysepka F = 0,03 ha (ostoja ptaków), œr. Objêtoœæ stawu parkowego oko³o V srœr = m 3 przy œredniej g³êbokoœci ok. h œr = 1,55 m jest elementem krajobrazowym i regulatorem stosunków wodnych w parku o powierzchni ok. 5,6 ha. Ponadto obecnoœæ stawu parkowego ma korzystny wp³yw nie tylko na jakoœæ wody, lecz tak e na jej przep³yw w rowie melioracyjnym. W nieznacznym stopniu spe³nia funkcjê przeciwpowodziow¹, zapobiegaj¹c gwa³townemu sp³ywowi du ych mas wody (ma³a retencja wód). Obliczenie zapotrzebowania wody do nape³niania stawu parkowego Do obliczeñ iloœci wody potrzebnej do nape³nienia stawu parkowego przyjêto: poziom wody gruntowej na g³êbokoœci 0,60 m, porowatoœæ gruntu 40%, powierzchnia stawu F st =7200 m 2. Iloœæ wody potrzebna do nape³nienia stawu wynosi: V 0 = F St x 0,40 x 0,60 + V Stœr V 0 = 7200 x 0,40 x 0, = m 3 48

6 Legenda: ozn. teren parku. Rys. 1. Mapa Lewkowa Legenda: 1. Staw parkowy 2. Mostek 3. Mnich spustowy 4. Teren parku 5. Pa³ac w Lewkowie Rys. 2. Staw parkowy w Lewkowie 49

7 Fot. 3. Staw parkowy w Lewkowie Fot. 4. Wysepka na œrodku stawu parkowego 50

8 W przypadku czêœciowego zrzutu wody ze stawu (czêœciowego osuszenia) nape³nienie akwenu powinno odbywaæ siê w miesi¹cach marzec kwiecieñ. Straty (potrzeby) wody Straty na parowanie z powierzchni lustra wody przyjêto (wg Tuszki) dla œrednich warunków Polski (tab. 1). Tabela 1. Strata wody ZDUWR ümhgqrvwnrzdkd ZDUWR üfdánrzlwd 5D]HP UHGQLR Œrednie parowanie z powierzchni stawu wynosi: Q p = 0,35 l/s (Q p =0,00035 m 3 /s) Przep³yw potrzebny do nape³niania stawu parkowego czas nape³niania stawu 20 dni, w okresie marca wielk¹ wod¹ zimow¹ Q h : 4 K 9R 4K > P W > > > P Gospodarka wodna Staw parkowy zasilany jest wodami pochodz¹cymi z rowu odwadniaj¹cego (melioracyjnego) dop³ywaj¹cego od strony Micha³kowic i odp³ywaj¹cego z parku krajobrazowego (prawobrze ny dop³yw do rzeki NiedŸwiada). Powy ej stawu parkowego nape³niane s¹ z tego rowu dwa stawy o ³¹cznej objêtoœci wody oko³o m 3, co stanowi ³¹czn¹ objêtoœæ wody do nape³nienia stawów V o = m 3. 51

9 9 R P V (obliczony przep³yw w ci¹gu 20 dni) W Nadmiar wody przep³ywa dalej rowem odwadniaj¹cym poprzez upust do rzeki NiedŸwiady, prawostronnego dop³ywu do rzeki O³obok. System nawodnieñ przyleg³ych terenów do stawu w parku krajobrazowym jest realizowany metod¹ podsi¹kow¹. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 5,6 ha jest podzielony stawem parkowym na dwie czêœci: po³udniow¹, czêœciowo zadrzewion¹ i pó³nocn¹ wkomponowan¹ w rozleg³e wnêtrze parkowe zadrzewione, którego teren jest lekko pofa³dowany, na której znajduje siê pa³ac. Na terenie parku rosn¹ drzewa i krzewy. Znajduj¹ siê tak e drzewa uznane za pomniki przyrody, w tym dêby szypu³kowe. Park jest atrakcyjny tak e dla ornitologów i entomologów. Jakoœæ wód powierzchniowych Znaczn¹ czêœæ zanieczyszczeñ trafiaj¹c¹ do wód powierzchniowych w gminie Ostrów Wlkp. stanowi¹ zanieczyszczenia obszarowe (rolnictwo nawozy sztuczne i naturalne, œrodki ochrony roœlin; zanieczyszczone odcieki drenarskie; niedostateczna infrastruktura odprowadzaj¹ca œcieki bytowo-gospodarcze odprowadzenie œcieków do rowów melioracyjnych, rekreacja indywidualna jak i zbiorowa usytuowana w s¹siedztwie akwenów). Sp³ywom powierzchniowym obszarowych zanieczyszczeñ wód z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ich migracji do wód sprzyja urzeÿbienie terenu, stosunkowo doœæ gêsta sieæ systemów drenarskich i rowów melioracyjnych. Ponadto, obszary rolnicze gminy charakteryzuj¹ siê doœæ ma³¹ powierzchni¹ zalesieñ i zadrzewieñ œródpolnych oraz brakiem czynnych barier ekologicznych (tzw. zielonych stref ochronnych wzd³u brzegów cieków i akwenów). Do zanieczyszczeñ punktowych wystêpuj¹cych w gminie Ostrów Wielkopolski, stwarzaj¹cych bardzo powa ne zagro enie dla czystoœci wód powierzchniowych nale ¹ przede wszystkim: bezpoœrednie dzikie zrzuty niedostatecznie oczyszczonych œcieków. Ogólna charakterystyka rzeki O³obok O³obok jest lewym dop³ywem rzeki Prosny o d³ugoœci 36,5 km. Dorzecze cieku O³obok po³o one jest na WysoczyŸnie kaliskiej. Obszar zlewni obejmuje powierzchniê 447,9 km 2. Zlewnia O³oboku jest cz¹stkow¹ zlewni¹ rzeki Prosny, bêd¹cej zlewni¹ bilansow¹ w regionie wodnym Warty. ród³a O³oboku znajduj¹ siê ko³o Korytnicy. Wa niejszymi jej dop³ywami s¹: NiedŸwiada i Zgni³a Barycz. Stan czystoœci cieków na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w punktach kontrolnych: Rad³ów powy ej Ostrowa Wielkopolskiego, Czekanów j.w. lecz poni ej okreœlono ostatnio w 1999 r. natomiast w punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowoœci O³obok w odcinku przyujœciowym rzeki do Prosny w km. 1,5 jest badany przez WIOŒ Poznañ, Delegatura w Kaliszu corocznie. 52

10 Tabela 2. Stan czystoœci wód O³oboku (WIOŒ Poznañ, raport o stanie œrodowiska w Wielkopolsce w 1999 r.) 3XQNW SRPLDURZRNRQWUROQ\ ZELHJXU]HNL non wody poza klasowe. 6XEVWDQFMH =DZLHVLQ\ =DVROHQLH RUJDQLF]QH RJyOQH 6XEVWDQFMH ELRJHQQH 6WDQ VDQLWDUQ\ 6DSURERZR ü 5DGáyZNP QRQ,,,,,, QRQ,,, &]HNDQyZNP QRQ QRQ,, QRQ QRQ QRQ 2áRERNNP QRQ QRQ,,,,, QRQ QRQ Wody O³obok od wielu lat charakteryzuj¹ siê najwiêkszymi stê eniami zanieczyszczeñ spoœród wszystkich dop³ywów Prosny (zanieczyszczenia punktowe i obszarowe w zlewni rzeki O³obok a przede wszystkim z miasta Ostrowa Wielkopolskiego). Badania przeprowadzone w punkcie pomiarowo- kontrolnym w Rad³owie wykaza- ³y przekroczenia norm dla 5 wskaÿników, m.in. zwi¹zków biogennych oraz miana Coli. FUNKCJE STAWÓW W PARKU W LEWKOWIE Staw parkowy powoduje: 1. Zwiêkszenie ma³ej retencji wodnej poprzez gromadzenie i przetrzymywanie wody. 2. OpóŸnianie sp³ywu powierzchniowego wód opadowych pochodz¹cych ze szczególnie intensywnych deszczy nawalnych po³¹czonych z krótkotrwa³ymi burzami termicznymi z równoleg³ym nasileniem deszczy frontalnych. 3. Istotny element œrodowiska przyrodniczego kszta³tuje krajobraz, jednoczeœnie zapewniaj¹c miejsca do odpoczynku. 4. Rozwój gospodarki rybackiej. 5. Mo liwoœæ regulowania wysokoœci piêtrzenia wody, a tym samym zapewniaj¹ utrzymanie stabilnego zwierciad³a wody i poprzez to zachowanie optymalnych warunków wodno-gruntowych dla: drzew i roœlin (naturalnych siedlisk) objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, oraz utrzymuje na s¹siednim terenie odpowiedni¹ wilgotnoœæ pod- ³o a fundamentów pa³acu i innych obiektów zabytkowych (ograniczenie korozji bakteriologicznej i stabilizacja wytrzyma³oœci pod³o a gruntowego). 6. Utrzymywanie siê nad stawem i w jego s¹siedztwie specyficznego mikroklimatu, korzystnie oddzia³ywuj¹cego na œrodowisko przyrodnicze parku i pomagaj¹cego w ochronie rosn¹cych tam drzew uznanych za pomniki przyrody oraz innych chronionych gatunków roœlin. 7. Skumulowanie substancji biogennych i toksycznych w osadach dennych stanowi¹cych niebezpieczne Ÿród³o wtórnego zanieczyszczenia wód w przypadku wyst¹pienia falowania hydrodynamicznego wody (wymagane jest okresowe usuwanie liœci oraz czêœci osadów dennych w nich zgromadzonych wraz z wapnowaniem dna przed okresem zimowym w przypadku zrzucenia wody). 53

11 LITERATURA 1. Adamski W., Gortat J., Leœniak E, bikowski A.: Ma³e budownictwo wodne dla wsi. Wyd. Arkady, Warszawa Allan D.J.: Ekologia wód p³yn¹cych. PWN, Warszawa Bartosiewicz A.: Chemizm wód gruntowych w zlewni u ytkowanej rolniczo w warunkach glebowo-klimatycznych. Wyd. Naukowe UAM w Poznaniu, 1990: Gardner C.M.K., Cooper D.M, Hughess: Phosphorus in soils and field drainage water in the Theme catchment. UK The Science of the Total Environment, 282/283; 2002: GUS. Ochrona Œrodowiska. Warszawa Koz³owski S.: W drodze do ekorozwoju. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Kowal A.L.: Oczyszczanie wód ze zbiorników zaporowych i jezior. Sympozjum, Mogilan maja 1998, PZITS, 553, 1998: Ma³ecki Z.: Wp³yw zbiornika wodnego i stawów w Go³uchowie na œrodowisko w zlewni rzeki Ciemnej. Monografia, PTIE, Wyd. Nauk. Gabriel Borowski, Lublin, 2008, s Mastyñski J.W.: Rybactwo w zbiornikach zaporowych. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznañ Mosiej J.: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania gospodarowania wod¹ w dolinie rzeki Ner. Rozprawa naukowa Nr 222, Wyd. SGGW w Warszawie Paluch J., Pulikowski K., Tryba³a M: Ochrona wód i gleb. Wyd. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu Pijanowski Z., Kanonik W.: Zmiennoœæ stê eñ wybranych substancji chemicznych w wodach powierzchniowych przep³ywaj¹cych przez tereny wiejskie o ró nym zagospodarowaniu. Rocznik AR Poznañ, CCXCIV, Melior. In. Œrod. 19, cz. 2, 1997: Thornton G. J. P., Dise N. B.: The influence of catchments characteristics, sgriculural activities and atmospheric deposition on the chemistry of small stream the English Lake District. The Science on the Total Environment, 216: Wojciechowska J., Dojlido J.: Zmiany jakoœci wód powierzchniowych pod wp³ywem zabudowy hydrotechnicznej. Gospodarka Wodna 5, Wróbel S.: Biomanipulacje jako metoda biologiczna zachowania czystoœci w zbiornikach. Sympozjum Mogilno, FUNKTIONEN DES TEICHES IN LEWKÓW Zusammenfassung Der Parkteich in Lewków wurde angelegt auf der Gesamtfläche 0,72 ha und gehört zum Abflussgebiet von NiedŸwiada, dem linken Zufluss von O³obok. Die Speisung des Parkteiches wird durch den Entwässerungsgraben der Sumpfgebiete westlich (Micha³ków) durchgeführt, der in den Fluss NiedŸwiada mündet. Der Teich ist ein Teil der Landschaft und zugleich ein Regler der Wasserverhältnisse im Park von der Gesamtflache 0,72 ha. Er hat nur geringe Bedeutung für die Senkung der Hochwasserwelle. Die nah am Park gelegenen Gebiete werden mit der Untersaugungsmethode bewässert. Direkt am Teich und über dem Behälter herrscht ein spezifisches Mikroklima, das positiv die Umwelt beeinflusst. Schlüsselworte: Parkteich, Abflussgebiet, Oberflächenwasser, Mikroklima. 54

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Akceptowa³ do druku dnia 7.06.2002 r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS

Akceptowa³ do druku dnia 7.06.2002 r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS Praca sfinansowana przez Ministerstwo Œrodowiska Redaktor wydawnictwa: Teresa LIPNIACKA Pañstwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa Zespó³ autorski: Tatiana BOCHEÑSKA, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Rozdzia³ 5 5.1. Uwagi wstêpne Infrastruktura to zespó³ urz¹dzeñ i instytucji nieodzownych dla funkcjonowania produkcyjnych i nieprodukcyjnych dzia³ów gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo