do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona"

Transkrypt

1 Zdzis³aw Jan Ma³ecki, Pawe³ Go³êbiak FUNKCJE STAWU PARKOWEGO W LEWKOWIE Streszczenie Staw parkowy o powierzchni 0,72 ha w Lewkowie zlokalizowany jest na obszarze zlewni rzeki NiedŸwiada, lewobrze nego dop³ywu rzeki O³obok. Zasilanie stawu parkowego realizowane jest rowem odwadniaj¹cym tereny podmok³e od strony zachodniej (Micha³ków) dop³ywaj¹cym do rzeki NiedŸwiada. Staw parkowy jest elementem krajobrazu i regulatorem stosunków wodnych w parku o powierzchni ok. 5,6 ha. W nieznacznym stopniu ³agodzi przep³yw fali powodziowej. System nawodnieñ terenów przyleg³ych do stawu w parku krajobrazowym jest realizowany metod¹ podsi¹kow¹. Nad stawem i w jego s¹siedztwie utrzymywany jest specyficzny mikroklimat, korzystnie oddzia³uj¹cy na œrodowisko przyrodnicze. S³owa kluczowe: staw parkowy, zlewnia, wody powierzchniowe, mikroklimat. WPROWADZENIE Polska nale y do krajów o stosunkowo ma³ych zasobach wód œródl¹dowych. Iloœæ wody przypadaj¹ca na jednego mieszkañca (ok m 3 w roku) stawia Polskê dopiero na 22 miejscu w Europie. Obecnie w Polsce ca³kowity pobór wody na mieszkañca wynosi oko³o 310 m 3 rocznie (w Unii Europejskiej ok. 500 m 3 ) [GUS 2006]. Po³udniowa Wielkopolska nale y do obszarów o najmniejszych zasobach w kraju, charakteryzuje siê opadami rocznymi œrednio ok. 450 do 650 mm; w latach suchych nawet poni- ej 350 mm. W Polsce powierzchnia stawów wynosi ok ha. Stawy jako œródziemne zbiorniki wody stoj¹cej lub wolno p³yn¹cej o g³êbokoœci umo liwiaj¹cej roœlinom ycie na ca³ej ich powierzchni oraz spe³niaj¹ wa n¹ funkcjê w kszta³towaniu stosunków hydrogeologicznych w przyleg³ej zlewni. Maj¹ te wp³yw na poprawê jakoœci wód powierzchniowych staj¹c siê zarazem czêœciowo biologiczn¹ oczyszczalni¹. Polska ma bardzo bogate tradycje w gospodarce stawowej siêgaj¹cej XIV i XV wieku. Na uwagê zas³uguje fakt, e w XVI wieku gospodarka stawowo-karpiowa by³a przoduj¹c¹ w Europie. Generalnie stawy mo na podzieliæ na spuszczalne (okresowe osuszanie dna stawu) i niespuszczalne (powsta³e w wyniku wykonania niecki w sposób uniemo liwiaj¹cy odp³yw wody). G³ównym Ÿród³em zasilania stawów w wodê s¹ opady atmosferyczne. dr hab. in. Zdzis³aw Jan Ma³ecki Oœrodek Badawczo-Rozwojowy In ynierii L¹dowej i Wodnej Euroexbud w Kaliszu. mgr in. Pawe³ Go³êbiak Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kaliszu. 44

2 WP YW ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA JAKOŒÆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W STAWACH Œrodowisko przyrodnicze stanowi ca³okszta³t otaczaj¹cych nas elementów ze sob¹ nawzajem powi¹zanych, takich jak: warunki przyrodnicze, atmosferyczne, hydrologiczne, litologiczne, a tak e spo³eczne, kulturowe i ekonomiczne, które wynikaj¹ z dzia³alnoœci cz³owieka. Dzisiejszy postêp naukowo-techniczny oraz przemiany spo- ³eczno-gospodarcze powoduj¹ zachwianie równowagi (zrównowa onego rozwoju) pomiêdzy przyrod¹ a cz³owiekiem. W tle przysz³ych problemów zauwa a siê rodzaj b³êdnego ko³a, w którym cz³owiek nie chce zrezygnowaæ z dobrodziejstw i wskutek tego negatywnie wp³ywa na œrodowisko i ca³¹ swoj¹ egzystencjê. Istnieje uzasadniona obawa, e przekroczenie granicy (bariery) wydolnoœci œrodowiska mo e doprowadziæ do niepokoj¹cych zagro eñ ekologicznych w skali globalnej. [Koz³owski 1997]. Zanieczyszczenie œrodowiska i obni anie jego jakoœci zmusza cz³owieka do ochrony przyrody. Je eli niedostatecznie bêdziemy oczyszczaæ œcieki, co bêdzie mia³o istotny wp³yw na jakoœæ wód powierzchniowych i podziemnych, mo e dojœæ do takiej sytuacji, e zabraknie nie tylko wody do picia, ale i zdatnej do przemys³u (hamulec rozwoju gospodarki) [Paluch i in. 2001] Stawy ze wzglêdu na po³o enie w najni szym miejscu zlewni s¹ odbiornikami zanieczyszczeñ ze zlewni bezpoœredniej, co wp³ywa na ich du ¹ wra liwoœæ na procesy w niej zachodz¹ce [Adamski i in. 1986, Kowal 1988]. Ponadto stawy w zauwa alnym stopniu zmieniaj¹ re im hydrologiczny rowów odwadniaj¹cych (melioracyjnych) i terenów przyleg³ych do akwenu oraz mikroklimat (ustrój termiczny). Zauwa a siê tak e na ogó³ spadek zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych w stawach w porównaniu do czystoœci wód odcinka rowu odwadniaj¹cego przed spiêtrzeniem (zwiêkszona sedymentacja zawiesin i wyd³u enie czasu rozk³adu zanieczyszczeñ organicznych). W przypadku wód zanieczyszczonych dop³ywaj¹cych do stawów, spiêtrzenie mo e pogorszyæ jakoœæ wody (przyœpieszone zu ycie tlenu mo e doprowadziæ do deficytów tlenowych). Wzrost trofii stawów, okreœla siê jako eutrofizacjê. W nastêpstwie wype³nienia czaszy stawów osadem dennym, zmniejsza siê stopniowo objêtoœæ wody. Eutrofizacja akwenów jest jednym z najczêstszych zak³óceñ ekosystemów wodnych (skutki antropogeniczne). Antropogeniczny wzrost dop³ywu pierwiastków biogennych obejmuje przede wszystkim wzrost obci¹ enia œciekami, intensyfikacj¹ nawo enia w rolnictwie i wzrost erozji w zlewni. Najskuteczniejsz¹ metod¹ powoduj¹c¹ zmniejszenie procesu eutrofizacji jest ograniczenie antropogenicznego dop³ywu pierwiastków biogennych do akwenów [Wojciechowska 1982; Wróbel 1998; Allan 1998] Doœæ czêsto na pierwszym miejscu wœród przyczyn powoduj¹cych zanieczyszczenie wód wymieniane jest rolnictwo [Bartosiewicz 1990; Gardner i in. 2002]. Tereny rolnicze stanowi¹ doœæ znaczny udzia³ w ogólnej iloœci sk³adników biogennych transportowanych (wynoszonych) z u ytków rolnych do wody. Iloœæ ta jest stosunkowo du a w porównaniu z innymi Ÿród³ami zanieczyszczeñ. Jakoœæ retencjonowanej wody w stawach jest równie uzale niona od: podatnoœci na zanieczyszczenia wynikaj¹ce z rozwoju oraz obumierania i rozk³adu biomasy. Podstawow¹ zasad¹ przy 45

3 eliminacji zanieczyszczeñ obszarowych jest spowolnienie i zamykanie obiegu wody oraz materii w zlewni. Najwy szym stê eniem zwi¹zków biogennych zlewni odznaczaj¹ siê cieki, które s¹ obci¹ one œciekami bytowymi. Doœæ znacz¹cym czynnikiem maj¹cym wp³yw na jakoœæ wody w ma³ych zlewniach i akwenach jest nieuporz¹dkowana gospodarka wodno-œciekowa, w wyniku czego nastêpuje zanieczyszczenie substancjami organicznymi (znacz¹cy wzrost wskaÿników tlenowych) oraz zwiêkszenie stê eñ azotu ogólnego i fosforu [Pijanowski Z. i in. 1997]. Istotne znaczenie wp³ywaj¹ce na jakoœæ wód w zlewni i akwenie ma równie sk³ad opadów atmosferycznych [Thornton, Dise 1998]. Znacz¹cy wp³yw na pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ wody maj¹: zmiany u ytkowania terenu (urbanizacja, wylesienia, nadmierne osuszenie terenów podmok³ych), niedostateczne (lub brak) oczyszczanie œcieków bytowych i przemys³owych, intensyfikacja produkcji rolnej, energetyka (emisja zanieczyszczeñ gazowych, zrzuty wód podgrzanych), transport, przemys³: chemiczny, metalowy i rolno-spo ywczy [Kowal i in. 1998]. W stawach jest brak charakterystycznego dla jezior uwarstwowienia termicznego, co uniemo liwia ci¹g³e mieszanie siê wód. Istotn¹ funkcjê w przemianach jakoœci wód w stawach odgrywa dno (mu³ denny) [Ma³ecki Z. 2008]. Stawy spe³niaj¹ istotn¹ rolê w kszta³towaniu stosunków hydrologicznych poprzez: retencjonowanie wody, zmniejszenie wzrostu przep³ywów w ciekach wywo³ywanych topnieniem œniegu i lodu, podwy szenie zwierciad³a wód gruntowych na obszarach przyleg³ych. Obieg biogenów kszta³towany jest g³ównie przez: wielkoœæ obszaru zlewni, rzeÿbê terenu, rodzaj gleby, wystêpowanie i rodzaj punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ, poziom zawartoœci azotu i fosforu w opadzie atmosferycznym, sposób u ytkowania i zabiegi agrotechniczne oraz charakter roku hydrologicznego [Mosiej 1998]. Pozosta³oœci nawozów, œcieki bytowe sp³ywaj¹ce do wód powierzchniowych powoduj¹ przyœpieszony proces eutrofizacji stawów. Przedostawanie siê zwi¹zków biogennych do wód ze Ÿróde³ przestrzennych odbywa siê w nastêpstwie procesów: infiltracji, sp³ywu powierzchniowego, erozji wodnej i wietrznej. Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym w³aœciwoœci fizykochemiczne cieków jest sposób kr¹ enia wody w zlewni. Podczas wezbrañ roztopowych z nieprzemarzniêt¹ pokryw¹ glebow¹ i w czasie wezbrañ rozlewowych (woda opadowa i roztopowa mo e infiltrowaæ swobodnie w g³¹b gleby). Natomiast podczas wezbrañ roztopowych z przemarzniêt¹ okryw¹ glebow¹ i wezbrañ podczas deszczów nawalnych (burzowych) infiltracja jest ograniczona (stê enie jonów jest ni sze) [Frochlich 1986]. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU PARKU Zespó³ pa³acowy wraz z otaczaj¹cym go parkiem krajobrazowym powsta³ w latach wed³ug projektu Jana Chrystiana Kamsetzera (fot. 1, 2). Pierwszymi w³aœcicielami posiad³oœci i pa³acu, jednego z pierwszych klasycystycznych pa³aców w ówczesnym województwie kaliskim, byli: Sêdzia kaliski Wojciech Lipski herbu Grabie (genera³ adiutant króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego) i jego ona Salomea Lipska z Objezierskich. 46

4 Fot. 1. Pa³ac Lipskich w Lewkowie fasada po³udniowa Fot. 2. Staw parkowy w Lewkowie w g³êbi pa³ac 47

5 Maj¹tek pozostawa³ w rêkach Lipskich do 1939 roku a do wybuchu II wojny œwiatowej. Pa³ac przedstawia nowy typ rezydencji, jaka ukszta³towa³a siê w Polsce pod koniec XVIII w. Zewnêtrzna architektura pa³acu, ma charakter klasycystyczny i jest unikalna w ca³ej Polsce. We wnêtrzach pa³acu zachowa³y siê czêœciowo iluzjonistyczne dekoracje malarskie Franciszka i Antoniego Smuglewiczów. Pa³ac odrestaurowany zosta³ w latach z przeznaczeniem na muzeum. W XIX w. w pa³acu Lipskich utworzony zosta³ nieoficjalnie polski oœrodek polityczny i kultury. W czasach swej œwietnoœci w pa³acu przebywa³ w 1812 roku król Westfalii Hieronim Bonaparte (brat Napoleona) id¹cy z wojskiem napoleoñskim na Moskwê. W 1813 roku goœci³ gen. Karol Kniaziewicz wybitny dowódca wojsk polskich w czasach Napoleona I, lecz¹c rany odniesione w wojnie z Rosj¹. W 1929 roku, w pa³acu lewkowskim goœci³ prezydent Polski prof. Ignacy Moœcicki. W pa³acu urodzi³ siê w 1894 roku Józef Lipski wybitny dyplomata, ambasador Polski w Berlinie w latach a potem w czasach II wojny œwiatowej; doradca premiera i naczelnego wodza gen. W³adys³awa Sikorskiego. OBIEKT BADAÑ Staw parkowy w parku krajobrazowym w Lewkowie Staw parkowy w Lewkowie zlokalizowany jest na obszarze zlewni rzeki NiedŸwiada, lewobrze nym dop³ywie rzeki O³obok (fot. 2, 3, 4). Zasilanie wodami stawu parkowego realizowane jest rowem odwadniaj¹cym tereny podmok³e od strony zachodniej (Micha³ków) dop³ywaj¹cym do rzeki NiedŸwiada. Staw parkowy o powierzchni 0,72 ha lustra wody, d³ugoœæ l œr = 220 m. w przewê eniu (mostek) œr. 10 m, szerokoœæ s = 68 m, poœrodku stawu wysepka F = 0,03 ha (ostoja ptaków), œr. Objêtoœæ stawu parkowego oko³o V srœr = m 3 przy œredniej g³êbokoœci ok. h œr = 1,55 m jest elementem krajobrazowym i regulatorem stosunków wodnych w parku o powierzchni ok. 5,6 ha. Ponadto obecnoœæ stawu parkowego ma korzystny wp³yw nie tylko na jakoœæ wody, lecz tak e na jej przep³yw w rowie melioracyjnym. W nieznacznym stopniu spe³nia funkcjê przeciwpowodziow¹, zapobiegaj¹c gwa³townemu sp³ywowi du ych mas wody (ma³a retencja wód). Obliczenie zapotrzebowania wody do nape³niania stawu parkowego Do obliczeñ iloœci wody potrzebnej do nape³nienia stawu parkowego przyjêto: poziom wody gruntowej na g³êbokoœci 0,60 m, porowatoœæ gruntu 40%, powierzchnia stawu F st =7200 m 2. Iloœæ wody potrzebna do nape³nienia stawu wynosi: V 0 = F St x 0,40 x 0,60 + V Stœr V 0 = 7200 x 0,40 x 0, = m 3 48

6 Legenda: ozn. teren parku. Rys. 1. Mapa Lewkowa Legenda: 1. Staw parkowy 2. Mostek 3. Mnich spustowy 4. Teren parku 5. Pa³ac w Lewkowie Rys. 2. Staw parkowy w Lewkowie 49

7 Fot. 3. Staw parkowy w Lewkowie Fot. 4. Wysepka na œrodku stawu parkowego 50

8 W przypadku czêœciowego zrzutu wody ze stawu (czêœciowego osuszenia) nape³nienie akwenu powinno odbywaæ siê w miesi¹cach marzec kwiecieñ. Straty (potrzeby) wody Straty na parowanie z powierzchni lustra wody przyjêto (wg Tuszki) dla œrednich warunków Polski (tab. 1). Tabela 1. Strata wody ZDUWR ümhgqrvwnrzdkd ZDUWR üfdánrzlwd 5D]HP UHGQLR Œrednie parowanie z powierzchni stawu wynosi: Q p = 0,35 l/s (Q p =0,00035 m 3 /s) Przep³yw potrzebny do nape³niania stawu parkowego czas nape³niania stawu 20 dni, w okresie marca wielk¹ wod¹ zimow¹ Q h : 4 K 9R 4K > P W > > > P Gospodarka wodna Staw parkowy zasilany jest wodami pochodz¹cymi z rowu odwadniaj¹cego (melioracyjnego) dop³ywaj¹cego od strony Micha³kowic i odp³ywaj¹cego z parku krajobrazowego (prawobrze ny dop³yw do rzeki NiedŸwiada). Powy ej stawu parkowego nape³niane s¹ z tego rowu dwa stawy o ³¹cznej objêtoœci wody oko³o m 3, co stanowi ³¹czn¹ objêtoœæ wody do nape³nienia stawów V o = m 3. 51

9 9 R P V (obliczony przep³yw w ci¹gu 20 dni) W Nadmiar wody przep³ywa dalej rowem odwadniaj¹cym poprzez upust do rzeki NiedŸwiady, prawostronnego dop³ywu do rzeki O³obok. System nawodnieñ przyleg³ych terenów do stawu w parku krajobrazowym jest realizowany metod¹ podsi¹kow¹. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 5,6 ha jest podzielony stawem parkowym na dwie czêœci: po³udniow¹, czêœciowo zadrzewion¹ i pó³nocn¹ wkomponowan¹ w rozleg³e wnêtrze parkowe zadrzewione, którego teren jest lekko pofa³dowany, na której znajduje siê pa³ac. Na terenie parku rosn¹ drzewa i krzewy. Znajduj¹ siê tak e drzewa uznane za pomniki przyrody, w tym dêby szypu³kowe. Park jest atrakcyjny tak e dla ornitologów i entomologów. Jakoœæ wód powierzchniowych Znaczn¹ czêœæ zanieczyszczeñ trafiaj¹c¹ do wód powierzchniowych w gminie Ostrów Wlkp. stanowi¹ zanieczyszczenia obszarowe (rolnictwo nawozy sztuczne i naturalne, œrodki ochrony roœlin; zanieczyszczone odcieki drenarskie; niedostateczna infrastruktura odprowadzaj¹ca œcieki bytowo-gospodarcze odprowadzenie œcieków do rowów melioracyjnych, rekreacja indywidualna jak i zbiorowa usytuowana w s¹siedztwie akwenów). Sp³ywom powierzchniowym obszarowych zanieczyszczeñ wód z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ich migracji do wód sprzyja urzeÿbienie terenu, stosunkowo doœæ gêsta sieæ systemów drenarskich i rowów melioracyjnych. Ponadto, obszary rolnicze gminy charakteryzuj¹ siê doœæ ma³¹ powierzchni¹ zalesieñ i zadrzewieñ œródpolnych oraz brakiem czynnych barier ekologicznych (tzw. zielonych stref ochronnych wzd³u brzegów cieków i akwenów). Do zanieczyszczeñ punktowych wystêpuj¹cych w gminie Ostrów Wielkopolski, stwarzaj¹cych bardzo powa ne zagro enie dla czystoœci wód powierzchniowych nale ¹ przede wszystkim: bezpoœrednie dzikie zrzuty niedostatecznie oczyszczonych œcieków. Ogólna charakterystyka rzeki O³obok O³obok jest lewym dop³ywem rzeki Prosny o d³ugoœci 36,5 km. Dorzecze cieku O³obok po³o one jest na WysoczyŸnie kaliskiej. Obszar zlewni obejmuje powierzchniê 447,9 km 2. Zlewnia O³oboku jest cz¹stkow¹ zlewni¹ rzeki Prosny, bêd¹cej zlewni¹ bilansow¹ w regionie wodnym Warty. ród³a O³oboku znajduj¹ siê ko³o Korytnicy. Wa niejszymi jej dop³ywami s¹: NiedŸwiada i Zgni³a Barycz. Stan czystoœci cieków na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w punktach kontrolnych: Rad³ów powy ej Ostrowa Wielkopolskiego, Czekanów j.w. lecz poni ej okreœlono ostatnio w 1999 r. natomiast w punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowoœci O³obok w odcinku przyujœciowym rzeki do Prosny w km. 1,5 jest badany przez WIOŒ Poznañ, Delegatura w Kaliszu corocznie. 52

10 Tabela 2. Stan czystoœci wód O³oboku (WIOŒ Poznañ, raport o stanie œrodowiska w Wielkopolsce w 1999 r.) 3XQNW SRPLDURZRNRQWUROQ\ ZELHJXU]HNL non wody poza klasowe. 6XEVWDQFMH =DZLHVLQ\ =DVROHQLH RUJDQLF]QH RJyOQH 6XEVWDQFMH ELRJHQQH 6WDQ VDQLWDUQ\ 6DSURERZR ü 5DGáyZNP QRQ,,,,,, QRQ,,, &]HNDQyZNP QRQ QRQ,, QRQ QRQ QRQ 2áRERNNP QRQ QRQ,,,,, QRQ QRQ Wody O³obok od wielu lat charakteryzuj¹ siê najwiêkszymi stê eniami zanieczyszczeñ spoœród wszystkich dop³ywów Prosny (zanieczyszczenia punktowe i obszarowe w zlewni rzeki O³obok a przede wszystkim z miasta Ostrowa Wielkopolskiego). Badania przeprowadzone w punkcie pomiarowo- kontrolnym w Rad³owie wykaza- ³y przekroczenia norm dla 5 wskaÿników, m.in. zwi¹zków biogennych oraz miana Coli. FUNKCJE STAWÓW W PARKU W LEWKOWIE Staw parkowy powoduje: 1. Zwiêkszenie ma³ej retencji wodnej poprzez gromadzenie i przetrzymywanie wody. 2. OpóŸnianie sp³ywu powierzchniowego wód opadowych pochodz¹cych ze szczególnie intensywnych deszczy nawalnych po³¹czonych z krótkotrwa³ymi burzami termicznymi z równoleg³ym nasileniem deszczy frontalnych. 3. Istotny element œrodowiska przyrodniczego kszta³tuje krajobraz, jednoczeœnie zapewniaj¹c miejsca do odpoczynku. 4. Rozwój gospodarki rybackiej. 5. Mo liwoœæ regulowania wysokoœci piêtrzenia wody, a tym samym zapewniaj¹ utrzymanie stabilnego zwierciad³a wody i poprzez to zachowanie optymalnych warunków wodno-gruntowych dla: drzew i roœlin (naturalnych siedlisk) objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, oraz utrzymuje na s¹siednim terenie odpowiedni¹ wilgotnoœæ pod- ³o a fundamentów pa³acu i innych obiektów zabytkowych (ograniczenie korozji bakteriologicznej i stabilizacja wytrzyma³oœci pod³o a gruntowego). 6. Utrzymywanie siê nad stawem i w jego s¹siedztwie specyficznego mikroklimatu, korzystnie oddzia³ywuj¹cego na œrodowisko przyrodnicze parku i pomagaj¹cego w ochronie rosn¹cych tam drzew uznanych za pomniki przyrody oraz innych chronionych gatunków roœlin. 7. Skumulowanie substancji biogennych i toksycznych w osadach dennych stanowi¹cych niebezpieczne Ÿród³o wtórnego zanieczyszczenia wód w przypadku wyst¹pienia falowania hydrodynamicznego wody (wymagane jest okresowe usuwanie liœci oraz czêœci osadów dennych w nich zgromadzonych wraz z wapnowaniem dna przed okresem zimowym w przypadku zrzucenia wody). 53

11 LITERATURA 1. Adamski W., Gortat J., Leœniak E, bikowski A.: Ma³e budownictwo wodne dla wsi. Wyd. Arkady, Warszawa Allan D.J.: Ekologia wód p³yn¹cych. PWN, Warszawa Bartosiewicz A.: Chemizm wód gruntowych w zlewni u ytkowanej rolniczo w warunkach glebowo-klimatycznych. Wyd. Naukowe UAM w Poznaniu, 1990: Gardner C.M.K., Cooper D.M, Hughess: Phosphorus in soils and field drainage water in the Theme catchment. UK The Science of the Total Environment, 282/283; 2002: GUS. Ochrona Œrodowiska. Warszawa Koz³owski S.: W drodze do ekorozwoju. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Kowal A.L.: Oczyszczanie wód ze zbiorników zaporowych i jezior. Sympozjum, Mogilan maja 1998, PZITS, 553, 1998: Ma³ecki Z.: Wp³yw zbiornika wodnego i stawów w Go³uchowie na œrodowisko w zlewni rzeki Ciemnej. Monografia, PTIE, Wyd. Nauk. Gabriel Borowski, Lublin, 2008, s Mastyñski J.W.: Rybactwo w zbiornikach zaporowych. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznañ Mosiej J.: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania gospodarowania wod¹ w dolinie rzeki Ner. Rozprawa naukowa Nr 222, Wyd. SGGW w Warszawie Paluch J., Pulikowski K., Tryba³a M: Ochrona wód i gleb. Wyd. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu Pijanowski Z., Kanonik W.: Zmiennoœæ stê eñ wybranych substancji chemicznych w wodach powierzchniowych przep³ywaj¹cych przez tereny wiejskie o ró nym zagospodarowaniu. Rocznik AR Poznañ, CCXCIV, Melior. In. Œrod. 19, cz. 2, 1997: Thornton G. J. P., Dise N. B.: The influence of catchments characteristics, sgriculural activities and atmospheric deposition on the chemistry of small stream the English Lake District. The Science on the Total Environment, 216: Wojciechowska J., Dojlido J.: Zmiany jakoœci wód powierzchniowych pod wp³ywem zabudowy hydrotechnicznej. Gospodarka Wodna 5, Wróbel S.: Biomanipulacje jako metoda biologiczna zachowania czystoœci w zbiornikach. Sympozjum Mogilno, FUNKTIONEN DES TEICHES IN LEWKÓW Zusammenfassung Der Parkteich in Lewków wurde angelegt auf der Gesamtfläche 0,72 ha und gehört zum Abflussgebiet von NiedŸwiada, dem linken Zufluss von O³obok. Die Speisung des Parkteiches wird durch den Entwässerungsgraben der Sumpfgebiete westlich (Micha³ków) durchgeführt, der in den Fluss NiedŸwiada mündet. Der Teich ist ein Teil der Landschaft und zugleich ein Regler der Wasserverhältnisse im Park von der Gesamtflache 0,72 ha. Er hat nur geringe Bedeutung für die Senkung der Hochwasserwelle. Die nah am Park gelegenen Gebiete werden mit der Untersaugungsmethode bewässert. Direkt am Teich und über dem Behälter herrscht ein spezifisches Mikroklima, das positiv die Umwelt beeinflusst. Schlüsselworte: Parkteich, Abflussgebiet, Oberflächenwasser, Mikroklima. 54

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna jest unikatowym kierunkiem łączącym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego

Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego Plan batymetryczny Jeziora Wolsztyńskiego Zlewnia Jeziora Wolsztyńskiego powierzchnia 193,5 km

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Odmulanie rowów odwadniających, odtworzenie skarp zbiornika Otmuchów Opracowali: Henryk Otkała Paweł Czerwik Adam Kobiela Wrocław, lipiec 2012 1 Zawartość: Opis techniczny Tabela przedmiaru robót Rysunek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód (nieuregulowana gospodarka

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

4.1. Zlewnia nr 1 Zlewnia Z1 styka się z projektowaną trasą z lewej strony od km 4+100,00 do km 4+642,35.

4.1. Zlewnia nr 1 Zlewnia Z1 styka się z projektowaną trasą z lewej strony od km 4+100,00 do km 4+642,35. strona 11 4. Odwodnienie trasy 4.1. Zlewnia nr 1 Zlewnia Z1 styka się z projektowaną trasą z lewej strony od km 4+100,00 do km 4+642,35. 4.1.1. Określenie wielkości spływu Zastępczy współczynnik spływu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 1.1. Polityka ekologiczna... 13 1.2. Programy ochrony środowiska... 14 1.3. Programy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: WYKONANIE RECENZJI OPERATÓW SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ PROJEKTU PLANU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1 Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozswidnik.pl Świdnik: Usługi transportowe Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo