Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie"

Transkrypt

1 Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Karol Górski grupa 1 IMM sem. II, mgr Gdańsk

2 Spis treści 1 Główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego Skład powietrza: Składniki zmienne: Zawiesiny Rozdział poszczególnych składników w celu uzyskania określonego gazu Rektyfikacja Budowa i zasada działania kolumny rektyfikacyjne Omówienie wykresu temperatura - skład z rysunku 1: Półki stosowane w kriogenicznych kolumnach rektyfikacyjnych Niskotemperaturowe instalacje rozdziału mieszanin gazowych Instalacja z pojedynczą kolumną Lindego (Rys. 4) Instalacja z podwójną kolumną Lindego Instalacja rozdziału powietrza z podwójną kolumną Lindego oraz produkcją argonu.11 4 Usuwanie cząstek stałych Filtry pyłowe Efekt sita Zderzenia bezwładnościowe Przechwytywanie Dyfuzja Filtry koalescencyjne Filtry węglowe Filtry sterylne Usuwanie wilgoci Osuszacz adsorpcyjny Osuszacz ziębniczy Usuwanie CO Bibliografia:

3 1 Główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny, przemysł transportowy, źródła naturalne(największe źródło). Rosnące zapotrzebowanie na energie uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NxOy), pyły węglowe (X2) lotne związki organiczne (gł. węglowodory emitowane do atmosfery), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), ozon troposferyczny (O3), ołów (Pb), pyły. 2 Skład powietrza: Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu; dla 3

4 suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około 213 C, a temperatura wrzenia około 191 C. Skład powietrza przedstawia tabela 1. Tabela 1: Skład procentowy powietrza Zawartość pary wodnej i dwutlenku węgla ulega zmianom w zależności od czasu oraz miejsca na powierzchni Ziemi. 2.1 Składniki zmienne: (różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu) podtlenek azotu 0,3 ppm ozon zmiennie do 0,07 ppm dwutlenek siarki silnie zmienny, zależny od zanieczyszczeń przemysłowych 2.2 Zawiesiny składniki mineralne: pył, sadza składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin Suche powietrze ma średnią masę molową 28,84 g/mol. 4

5 3 Rozdział poszczególnych składników w celu uzyskania określonego gazu. 3.1 Rektyfikacja Rektyfikacja skroplonego powietrza jest najszerzej stosowaną w przemyśle technologią uzyskiwania tlenu, azotu argonu, kryptonu i ksenonu. Podobnie praktycznie cały hel produkowany obecnie na świecie jest uzyskiwany metodami kriogenicznymi z gazu ziemnego, w którym może stanowić niewielką domieszkę (rzędu ułamka procenta, przy czym za ekonomicznie opłacalny uważa się odzysk helu z gazu ziemnego, jeżeli jego zawartość przekracza 0,2%). Niskowrzące składniki gazu ziemnego takie jak metan, etan czy etylen są wydzielane metodami niskotemperaturowymi. Procesy takie znajdują również zastosowanie przy odazotowywaniu gazu ziemnego, uzyskiwaniu czystego wodoru z gazu koksowniczego czy nawet wydzielaniu deuteru wodoru Budowa i zasada działania kolumny rektyfikacyjne Podstawowymi elementami niskotemperaturowych instalacji rozdziału mieszanin gazowych są kolumny rektyfikacyjne. Rektyfikacja jest procesem rozdzielania mieszaniny poprzez jej wielokrotne skraplanie i odparowywanie. Procesy te zachodzą w kolumnie rektyfikacyjnej. Schemat kolumny rektyfikacyjnej oraz procec rektyfikacji na wykresie temperatura-skład pokazano na rysunku 1. Definicja 1: Barbotowanie, barbotaż, proces przepływu gazu w postaci pęcherzyków przez warstwę cieczy, stosowany w celu rozwinięcia powierzchni zetknięcia cieczy z gazem, np. w procesach absorbcji, rektyfikacji, a także do mieszania cieczy lub zawiesin. 5

6 Rysunek 1: Procesy w kolumnie rektyfikacyjnej: schemat kolumny i proces rektyfikacji na wykresie temperatura-skład Mieszanina podlegająca rozdzieleniu dopływa w postaci pary nasyconej w punkcie 1. Skład mieszaniny jest taki sam jak skład cieczy znajdującej się na półce powyżej punktu zasilania kolumny (2), natomiast temperatura w punkcie 2 jest niższa od temperatury mieszaniny zasilającej kolumnę. Z mieszaniny zasilającej unosi się para i barbotuje przez ciecz znajdującą się na półce powyżej. Ponieważ temperatura pary jest wyższa od temperatury cieczy, następuje złożony proces wymiany ciepła i masy pomiędzy obiema fazami, przedstawiony na rysunku 2. Rysunek 2: Schemat procesów wymiany ciepła i masy zachodzących przy przepływie pęcherzyka pary przez ciecz znajdującą się na półce kolumny rektyfikacyjnej. 6

7 W wyniku wymiany ciepła temperatura pęcherzyka pary obniża się. W efekcie następuje kondensacja pary i wymieszanie nowo powstałej cieczy z cieczą obecną na półce kolumny. W tym samym czasie na skutek doprowadzenia ciepła, ciecz znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie pęcherzyka odparowuje i powstała para miesza się z parą obecną w pęcherzyku. W efekcie zmienia się skład barbotującej pary w ten sposób, że wzbogaca się ona w składnik niżej wrzący, odparowujący z cieczy, natomiast ciecz wzbogaca się w składnik wyżej wrzący, który w większej ilości wykrapla się z pary Omówienie wykresu temperatura - skład z rysunku 1: 1 2 obniżenie temperatury unoszącej się pary bez zmiany jej składu. 2-3 w izotermicznym opisanym powyżej procesie wymiany ciepła i masy zachodzi wzbogacenie składu pary w składnik niżej wrzący i osiągnięcie przez parę parametrów punktu 3. W tym samym czasie faza ciekła mieszaniny zasilającej kolumnę opada na półkę poniżej, na której znajduje się ciecz opisana punktem 2. Na półce tej zachodzi ogrzewanie nowo doprowadzonej cieczy przez parę unoszącą się z ciepłego dołu kolumny, która zaczyna barbotować przez ciecz przy temperaturze 3. W efekcie procesów analogicznych do zachodzących na wyższej półce następuje wzbogacenie cieczy w składnik wyżej wrzący i ciecz osiąga stan punktu Półki stosowane w kriogenicznych kolumnach rektyfikacyjnych Powinny być tak zbydowane aby: rozmiary pęcherzyków pary były niewielkie, kontakt pęcherzyka z cieczą możliwie długi, współczynnik wymiany ciepła pomiędzy pęcherzykiem a cieczą możliwie wysoki 7

8 Schematy stosowanych półek pokazano na rysunku 3. Rysunek 3: Schematy konstrukcji półek stosowanych w kriogenicznych kolumnach rektyfikacyjnych, po lewej półka kołpakowa, po prawej półka sitowa Dla prawidłowego działania kolumny rektyfikacyjnej konieczne jest wystąpienie na jej długości gradientu temperatury, przy czym najniższa temperatura panuje w górnej części kolumny (przy kondensatorze), natomiast najwyższa w dolnej części urządzenie przy parowaczu. 8

9 3.2 Niskotemperaturowe instalacje rozdziału mieszanin gazowych Instalacja z pojedynczą kolumną Lindego (Rys. 4) Rysunek 4: Pojedyncza kolumna Lindego do rozdzielania powietrza: 1 wymiennik rekuperacyjny, 2 kolumna rektyfikacyjna, z1, z2 zawory Sprężone powietrze kierowane jest przez rekuperacyjny wymiennik ciepła, następnie przez wężownicę znajdującą się w z zbiorniku cieczy (parowaczu) do zaworu z1, w którym zostaje zdławione do ciśnienia atmosferycznego. Ponieważ w trakcie procesu izobarycznego oziębiania najpierw w rekuperacyjnym wymienniku ciepła, a następnie w wężownicy przepływającej przez parowacz temperatura powietrza uległa znacznemu obniżeniu, w wyniku dławienia następuje jego częściowe skroplenie. Uzyskana w ten sposób mieszanina cieczowo-parowa zostaje dostarczona do górnej części kolumny, skąd ciecz spływa poprzez półki w dół kolumny i wzbogaca się w tlen, natomiast unosząca się para wzbogaca się w azot. W kolumnie Lindego uzyskuje się gradient temperatury dzięki przepływowi sprężonego gazu przez wężownicę umieszczoną w parowaczu (źródło ciepła), a następnie obniżeniu temperatury tego gazu poprzez jego zdławienie i podanie do górnej części kolumny (odbiór ciepła). 9

10 3.2.2 Instalacja z podwójną kolumną Lindego. Istotną wadą instalacji z pojedynczą kolumną Lindego była duża zawartość tlenu w odpadowym azocie. Wadę te w znacznym stopniu usunięto stosując podwójną kolumnę Lindego. Schemat takiej instalacji przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 5: Instalacja rozdziału powietrza z podwójną kolumną Lindego: 1 wymiennik rekuperacyjny, 2 kolumna niskiego ciśnienia, 3 kolumna wysokiego ciśnienia, z1, z2, z3 zawory dławiące. W instalacji z podwójną kolumną Lindego sprężone powietrze po schłodzeniu w rekuperacyjnym wymienniku ciepła, wężownicy przechodzącej przez parowacz dolnej kolumny i zdławieniu w zaworze z1 do ciśnienia panującego w dolnej kolumnie, doprowadzone jest do pośredniego punktu B. Gromadzący się w punkcie E kolumny dolnej ciekły azot z domieszką tlenu zostaje zdławiony w zaworze z3 do ciśnienia panującego w górnej kolumnie i podany do górnego punktu kolumny górnej. Gromadząca się w kondensatorze D kolumny dolnej ciecz z dużą zawartością tlenu (ok 40%) po zdławieniu do niskiego ciśnienia w zaworze z2 zostaje doprowadzona do kolumny górnej na wysokości punktu C. W ten sposób zasilanie kolumny górnej odbywa się częściowo rozdzieloną mieszaniną i w kolumnie tej następuje osiągnięcie dużej czystości obu gazów. 10

11 3.2.3 Instalacja rozdziału powietrza z podwójną kolumną Lindego oraz produkcją argonu. Rysunek 6: Urządzenie do rozdzielania powietrza z pomocniczą kolumną do rozdzielania argonu: 1 wymiennik rekuperacyjny, 2 kolumna niskiego ciśnienia, 3 kolumna wysokiego ciśnienia, 4 pomocnicza kolumna do rozdzielania argonu, z1, z2, z3, z4 zawory Przy stosowaniu pojedynczej lub podwójnej kolumny Lindego argon staje się domieszką w produkowanym tlenie lub azocie. Oddzielenie argonu można przeprowadzić w specjalnej dodatkowej kolumnie. Schemat instalacji wyposażonej w kolumnę do oddzielania argonu pokazano na rysunku 6. Podwójna kolumna Lindego pracuje analogicznie jak w instalacji do rozdziału powietrza na dwa składniki. W przypadku odzysku argonu z kolumny górnej pobiera się tlen w tym punkcie, gdzie stężenie argonu jest największe i wynosi około 12 %. Mieszanina tlenu z argonem zostaje podana do dolnej części kolumny argonowej. W kolumnie tej kondensator (skraplacz) chłodzi się tlenem pobranym z dolnej części kolumny wysokociśnieniowej i zdławionym do ciśnienia panującego w kolumnie górnej i kolumnie argonowej. W ten sposób tlen wykrapla się w górnej części kolumny argonowej i spływa na dół kolumny, skąd jest odbierany, natomiast argon, którego temperatura skraplania jest niższa od temperatury wrzenia tlenu jest odbierany w postaci gazowej z górnej części kolumny i kierowany do systemu oczyszczania. 11

12 Rysunek 7: Schemat kriogenicznego systemu produkcji czystego argonu: 1 kolumna niskiego ciśnienia, 2 kolumna wysokiego ciśnienia, 3 pompa orosienia, 4 obniżająca kolumna argonu, 5 górna kolumna argonu, 6 kolumna azotu, 7 zasilanie bogatą cieczą kolumny wysokiego ciśnienia, 8 powrót cieczy z kolumny argonu, 9 doprowadzanie pary do kolumny argonu, 10 - doprowadzanie rozprężającej się pary (po zagęszczeniu argonu), 11 doprowadzenie rozprężającej się cieczy (po zagęszczeniu argonu), 12 wymiennik rekuperacyjny, z1, z2, z3 zawory dławiące. Na rysunku 7 pokazano schemat przemysłowej instalacji kriogenicznej do produkcji argonu. Podwójna kolumna do rozdzielania powietrza posiada pomocniczą kolumnę, w której zbiera się argon (tzw. kolumna obniżająca ). Na tym poziomie, na którym występuje największe stężenie argonu kolumna główna posiada odgałęzienie i gaz odprowadzany jest do kolumny przeznaczonej dla argonu, gdzie zostaje oddzielony, a mieszanina tlenu i azotu powraca na właściwy poziom kolumny głównej. W celu otrzymania argonu najwyższej czystości dodatkowo stosuje się dwie kolumny: górną kolumnę doczyszczającą argon oraz kolumnę azotową wychwytującą dodatkowo małe ilości azotu. 12

13 4 Usuwanie cząstek stałych Filtr sprężonego powietrza urządzenia ciśnieniowe przeznaczone do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń z powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. Filtry te występują w czterech podstawowych rodzajach: pyłowe, koalescencyjne, węglowe i sterylne. 4.1 Filtry pyłowe Filtry pyłowe to filtry usuwające ze sprężonego powietrza cząsteczki stałe. W zależności od stopnia filtracji najczęściej występują jako filtry zgrubne oraz jako filtry dokładne. Powietrze przepływa przez wkład filtra od środka do zewnątrz. Cząsteczki stałe znajdujące się w sprężonym powietrzu są wyłapywane i zatrzymywane we wkładzie. Im większa ilość zanieczyszczeń stałych zostaje zatrzymana tym mniejsza jest zdolność filtra do dalszego ich przechwytywania oraz tym większy jest spadek ciśnienia generowany przez filtr. Proces wyłapywania i zatrzymywania zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza odbywa się dzięki następującym zjawiskom: Efekt sita Wszystkie cząsteczki, które mają większy rozmiar niż przestrzenie pomiędzy włóknami wkładu filtra zostają zatrzymane i unieruchomione. Zwykle są to cząsteczki o wielkości powyżej 10 mikronów Zderzenia bezwładnościowe Dotyczą stosunkowo dużych cząsteczek (powyżej 5 mikronów) i/lub dużych prędkości gazu. Gdy przepływ prądu powietrza zmienia swój kierunek w pobliżu włókna wkładu filtrującego, cząsteczka jest zbyt ciężka aby dostosować się do tej zmiany. Jej inercja powoduje, iż uderza we włókno wkładu i zostaje zatrzymana Przechwytywanie Ma miejsce gdy cząsteczka przemieszczając się przez włókna wkładu nie podąża za przepływem prądu powietrza a promień cząsteczki jest większy niż odległość między linią prądu a obwodem włókna. Wówczas cząsteczka zostaje przechwycona dzięki siłom kohezji lub adhezji. Zazwyczaj w ten sposób wyłapywane są cząsteczki powyżej 0,1 mikrona. 13

14 4.1.4 Dyfuzja Zwana również "Ruchami Browna" dotyczy najmniejszych czasteczek o wielkości poniżej 0,3 mikrona. Mają one tendencje do chaotycznego poruszania się wskutek wzajemnych zderzeń. Powoduje to, iż tor poruszania się tych cząsteczek jest nieprzewidywalny a przechwytywanie przez filtr przypadkowe. 4.2 Filtry koalescencyjne Filtry koalescencyjne (Rys. 8) to filtry usuwające ze sprężonego powietrza wodę, aerozole oleju oraz cząsteczki stałe. W zależnosci od stopnia filtracji wymienionych zanieczyszczeń podobnie jak filtry pyłowe najcześciej występują jako zgrubne oraz jako dokładne. Proces filtrowania czasteczek stałych ze sprężonego powietrza odbywa się we wkładach tych filtrów dzięki tym samym zjawiskom jakie zachodzą we wkładach filtrów pyłowych. Natomiast proces filtracji wody oraz aerozoli oleju odbywa sie dzięki zjawisku koalescencji. Płynne aerozole łączą się w filtrze w większe krople, które spadają na jego dno na skutek siły grawitacji. Gromadzone są w dolnej części obudowy filtra, skąd zostają odprowadzone przez spust. Rysunek 8: Filtry koalescencyjne sprężonego powietrza 4.3 Filtry węglowe Filtry węglowe to filtry usuwające ze sprężonego powietrza pary oleju oraz zapachy. Wkład takiego filtra wypelniony jest węglem aktywowanym, a filtracja odbywa się na zasadzie adsorpcji. Węgiel aktywowany ma postać głebokiego złoża w formie granulatu, dzieki czemu posiada dużą powierzchnię zewnętrzną, na której może zachodzic zjawisko adsorpcji zanieczyszczeń. Sprężone powietrze przepływa przez wkład filtra od wewnątrz do zewnątrz i trafia na porowatą powierzchnię zewnętrzna wkładu, która zapobiega przedostawaniu się pyłu, jaki jest wytwarzany przez węgiel aktywowany w procesie filtracji. 14

15 4.4 Filtry sterylne Filtry sterylne (Rys. 9) to filtry usuwające ze sprężonego powietrza cząsteczki stałe i mikroorganizmy. Filtracja odbywa się na zasadzie retencji lub przy użyciu membran. Obudowy tych filtrów są wytwarzane ze stali nierdzewnej co pozwala na na sterylizację zarówno wkładu filtra jak i obudowy w miejscu jego pracy. Stosowanie filtra sterylnego wymaga odpowiednich procedur sterylizacyjnych, które należy okresowo powtarzać (sterylizacja na stanowisku roboczym lub w autoklawie) Rysunek 9: Filtr sterylny 5 Usuwanie wilgoci 5.1 Osuszacz adsorpcyjny Podstawowymi elementami osuszacza adsorpcyjnego są dwie kolumny (wieże) wypełnione higroskopijnym złożem w postaci aktywnego tlenku glinu (Rys. 10). Podczas pracy w jednej z nich osuszane jest wytworzone przez sprężarkę powietrze. Po ukończonej fazie osuszania pewna jego ilość wędruje przez wylot Rysunek 10: Osuszacz adsorpcyjny w górnej części osuszacza do sieci, a pozostała, zazwyczaj 7-15%, kierowana jest do drugiej kolumny, gdzie posłuży do regeneracji złoża (osuszone powietrze powoduje wytrącenie z niego cząsteczek wody). Wilgotne powietrze pozostałe po tym procesie wydmuchiwane jest do atmosfery przez zawór oczyszczający z tłumikiem. Po ukończeniu procesu z kolumny ze zregenerowanym złożem przed fazą osuszania stopniowo odprowadzane jest ciśnienie. Cykl trwa zazwyczaj 10 minut. Kolumny pracują naprzemiennie podczas gdy w jednej osuszane jest powietrze, w drugiej następuje regeneracja złoża. Potem cykl ulega odwróceniu. 15

16 5.2 Osuszacz ziębniczy Osuszacze ziębnicze (Rys. 11) to najczęściej stosowane osuszacze w przemyśle. Najogólniej mówiąc, ich działanie polega na wytrącaniu wilgoci poprzez schładzanie powietrza. Najczęściej stosowane są w instalacjach sprężonego powietrza pracujących wewnątrz pomieszczeń, w których powietrze nie jest narażone na temperatury poniżej 12 C. Sprężone powietrze trafia do połączonego wymiennika ciepła (tzw. wymiennik combo) (11), gdzie zostaje schłodzone do temperatury rosy podczas następujących dwóch etapów: Na pierwszym odcinku powietrze/powietrze (4) temperatura wlotowego Rysunek 11: Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza zostaje obniżona przez chłodniejszy strumień sprężonego powietrza wypływającego przeciwprądowo z separatora kondensatu (10). Na drugim odcinku czynnik chłodniczy/powietrze (5) temperatura sprężonego powietrza zostaje obniżona do zadanej temperatury punktu rosy. Podczas dwóch powyższych etapów procesu uzdatniania prawie cała para wodna i olejowa zawarta w sprężonym powietrzu skrapla się i zostaje stopniowo oddzielona od powietrza w wysoko wydajnym oddzielaczu (10), a następnie odprowadzona przez automatyczny spust kondensatu (6). W tym momencie suche i zimne powietrze powraca przeciwprądowo lub krzyżowo do początkowego wymiennika powietrze/powietrze (4) i ulega ponownemu ogrzaniu przez gorące powietrze wlotowe w wyniku odzyskiwania energii oraz obniżeniu wilgotności względnej strumienia powietrza wylotowego. Układ jest wyposażony w mikroprocesor (9), który służy do ustalania temperatury rosy, a także nadzorowania i sterowania standardowymi czynnościami układu. 16

17 6 Usuwanie CO2 Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań technicznych do usuwania dwutlenku węgla są płuczki CO2. Płuczka CO2 (Rys. 12)usuwa dwutlenek węgla z komór chłodniczych, a ponadto usuwa część obecnego tam etylenu. Płuczka węglowa zawiera aktywny węgiel, który posiada właściwość adsorbowania dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla zostaje efektywnie usunięty z komory poprzez wyprowadzenie powietrza z komory przez złoże węglowe a następnie wprowadzenie z powrotem do komory. Rysunek 12: Płuczka (adsorber) CO2 17

18 7 Bibliografia: 7.1 Chorowski M. Technologie kriogeniczne, rozdział mieszanin gazowych, wykład, Politechnika Wrocławska, 7.2 Poradnik Chłodnictwa, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ćwiczenia nr 11

Instrukcja ćwiczenia nr 11 Instrukcja ćwiczenia nr 11 Temat: Stacja przygotowania powietrza sprężonego 1. Cel ćwiczenia: 2. Wprowadzenie: Celem ćwiczenia jest poznanie zasad budowy układów przygotowania powietrza sprężonego na statkach,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA ENERGETYKI I APARATURY RZEMYSŁOWEJ Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie Monika Piotrowska IMM Gdańsk, 2013 Spis treści 1. Zanieczyszczenia powietrza...3

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu.

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Lekcja 5. Parowniki Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Głównym zadaniem parownika jest schłodzenie medium do wymaganej temperatury.

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Metody zmniejszenia emisji CO 2 - technologia oxy-spalania Metoda ta polega na spalaniu paliwa w atmosferze o zwiększonej koncentracji

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu - Parametry - Wartość parametru Jednostka Uwagi METAN [CH4] Masa molowa 16,043 Kg/Kmol Gęstość normalna 0,7175 Kg/m 3 Gęstość względna 0,5549 - Lepkość

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. w w w. a i r p o l. c o m. p l KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991, w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Pracownia: Utylizacja odpadów i ścieków dla MSOŚ Instrukcja ćwiczenia nr 17 Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek dr inż. Karolina Perz Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym

DRYPOINT M PLus. Produkty. Osuszanie. Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach. DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Produkty DRYPOINT M PLus Osuszanie Skuteczne rozwiązanie o minimalnych rozmiarach DRYPOINT M PLUS, filtracja i osuszanie w jednym Dwa w jednym: optymalny system DRYPOINT M PLUS Najważniejszym celem przy

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek Atmosfera jest powłoką gazową otaczającą kulę ziemską. Składa się ona z kilku, warstw różniących się gęstością, temperaturą, ciśnieniem i składem powietrza. Najistotniejsze funkcje atmosfery, polegają

Bardziej szczegółowo

WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY 5 MIKRONÓW FMP5

WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY 5 MIKRONÓW FMP5 2 SPIS TREŚCI 1. ZANIM ZAINSTALUJECIE MOLEKULARNY SYSTEM FILTRACJI 4 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 4 3. JAK DZIAŁA MOLEKULARNY SYSTEM FILTRACJI? 5 4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU FILTRACJI 7 5.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Katalog filtrów AIR VIP

Katalog filtrów AIR VIP str.1 POWODY DLA ZAKUPU FILTRÓW AIR VIP Współczesny przemysł wymaga najczystszego, najbardziej niezawodnego sprężonego powietrza. Kompromisy przy wytwarzaniu sprężonego powietrza mogą skutkować w obniżeniu

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Produkty wymiany ciepła

Produkty wymiany ciepła System Ochrony Antykorozyjnej Baltibond zinc Sprzęt firmy BAC odróżnia się od wielu innych... TSU-C/D TSU-M 325-5060 kwh 834-2082 kwh System ochrony antykorozyjnej Baltibond CZAS EKSPLOATACJI OOWANIE +

Bardziej szczegółowo

Powietrze życiodajna mieszanina gazów czy trucizna, która nie zna granic?

Powietrze życiodajna mieszanina gazów czy trucizna, która nie zna granic? Powietrze życiodajna mieszanina gazów czy trucizna, która nie zna granic? Projekt realizuje: Zanieczyszczenia powietrza Projekt realizuje: Definicja Rodzaje zanieczyszczeń Przyczyny Skutki (dla człowieka,

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

Zestaw instalacyjny Zestaw do automatycznego przełączania Zestaw regulatora ciśnienia

Zestaw instalacyjny Zestaw do automatycznego przełączania Zestaw regulatora ciśnienia Zestaw instalacyjny str. 2 Zestaw do automatycznego przełączania str. 3 Zestaw regulatora ciśnienia str. 4 Osuszacze powietrza z użyciem membran o pustych włóknach / filtrów koalescencyjnych str. 6 Filtry

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Joanna Synak Nr albumu: 127634 Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Semestr I (II st.) Rok akademicki: 2012/2013 PRACA SEMINARYJNA

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

Chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Boreas Variopulse

Chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Boreas Variopulse Chłodniczy osuszacz sprężonego Boreas Variopulse Inteligentny chłodniczy osuszacz sprężone Dlaczego sprężone powietrze jest uzdatnianie? Sprężone powietrze jest jednym z podstawowych rodzajów energii napędowej

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

TEST na Kurs Początkowy

TEST na Kurs Początkowy Miejscowość:.. Data: TEST na Kurs Początkowy W zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych zawierające substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO 1 TRENDY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Innowacyjność w przemyśle spożywczym Zdrowa żywność Żywność z długim

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa? Dr hab. inż. Artur Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wpływ na środowisko: ODP (ang. Ozone Depletion Potential) - potencjał niszczenia

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie.

Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zanieczyszczenia gazów i ich usuwanie. Izabela Radtke IM-M semestr I, st. II Gdańsk 2013 Spis treści 1. Zanieczyszczenia powietrza 3 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Badanie pomp ciepła typu woda-woda oraz solanka-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164110 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 284553 Urząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia : 30.03.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) In lc l5: F25B 43/02

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska 1. Bilans cieplny 2. Przejścia fazowe 3. Równanie stanu gazu doskonałego 4. I zasada termodynamiki 5. Przemiany gazu doskonałego 6. Silnik cieplny 7. II zasada termodynamiki TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze,

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

PL 217515 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 10.10.2011 BUP 21/11

PL 217515 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 10.10.2011 BUP 21/11 PL 217515 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217515 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392071 (51) Int.Cl. F23K 1/04 (2006.01) F26B 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami Zasada zerowa Kiedy obiekt gorący znajduje się w kontakcie cieplnym z obiektem zimnym następuje

Bardziej szczegółowo

Opis wykonania mobilnej instalacji membranowej (MIM) Mobilna Instalacja Membranowa (MIM)

Opis wykonania mobilnej instalacji membranowej (MIM) Mobilna Instalacja Membranowa (MIM) Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/23/2011 Opis wykonania mobilnej instalacji membranowej (MIM) Mobilna Instalacja Membranowa (MIM) 1. Wstęp Badawcza instalacja służy do określenia parametrów urządzeń oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim.

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim. RÓWNOWAGA CIECZ-PARA DLA UKŁADÓW DWUSKŁADNIKOWYCH: 1) Zgodnie z regułą faz Gibbsa układ dwuskładnikowy osiąga największą liczbę stopni swobody (f max ), gdy znajduje się w nim najmniejsza możliwa liczba

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej.

Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej. Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej. Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badao parametrów technologicznych pracy prototypowego

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z kl. I

Powtórzenie wiadomości z kl. I Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Powtórzenie wiadomości z kl. I Na początku kl. I po kilku lekcjach przypominających materiał w każdej klasie przeprowadzam mini konkurs chemiczny.

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220 saving energy in comfort Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 jest specjalnym, opatentowanym rekuperatorem przeznaczonym do odzyskiwania ciepła w ukaładach - w zrównoważonych

Bardziej szczegółowo

Miniskrypt do ćw. nr 4

Miniskrypt do ćw. nr 4 granicach ekonomicznych) a punktami P - I (obszar inwersji) występuje przyspieszenie wzrostu spadku ciśnienia na wypełnieniu. Faza gazowa wnika w fazę ciekłą, jej spływ jest przyhamowany. Między punktami

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 288785 (22) Data zgłoszenia: 21.01.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (5

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw)

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049 Materiały informacyjne WSTĘP Czynnik chłodniczy ISCEON M049 firmy Du Pont TM odznacza się łatwością w użyciu, pozwala na ograniczenie kosztów, a co najważniejsze

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania. Rodzaj mieszaniny Metoda rozdzielania mieszaniny

Zadanie 2. (0 1) W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania. Rodzaj mieszaniny Metoda rozdzielania mieszaniny Zadanie 1. (0 1) Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą wprowadzono płonący magnez nad powierzchnię cieczy. Doświadczenie zilustrowali rysunkiem. W czasie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE.,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.

POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE.,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych. POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych. Kamila Browarczyk Inżynieria Mechaniczno - Medyczna semestr I, II stopień

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Filtry i Filtracja FILTRACJA. MECHANIZMY FILTRACJI

Filtry i Filtracja FILTRACJA. MECHANIZMY FILTRACJI Filtry i Filtracja FILTRACJA. MECHANIZMY FILTRACJI Filtracja powietrza polega na oddzielaniu cząstek zawieszonych, będących zanieczyszczeniami, przez powierzchnię filtracyjną ze strumienia przepływającego

Bardziej szczegółowo